Zabezpečte dodržiavanie predpisov

Úspešné podnikanie si vyžaduje viac ako vynikajúcu schopnosť vidieť dopredu a mať zmysel pre podnikavosť. Nemenej dôležité je aj zabezpečiť, aby organizácia dodržiavala príslušné zákony, predpisy a správne podnikateľské postupy.

Čím je organizácia väčšia a čím je jej štruktúra komplexnejšia, tým je ťažšie zachovať si prehľad a kontrolu nad chodom a zabezpečiť súlad s legislatívnymi požiadavkami. Napriek výhode kratšieho riadiaceho reťazca majú aj stredne veľké organizácie povinnosť dodržiavať zákony a predpisy a nemôžu si ich dovoliť ignorovať.

Oracle GRC: ucelené riešenie pre súlad s predpismi
Tradičný prístup k súladu s predpismi si môže vyžadovať hodiny a dni ručného zhromažďovania a analyzovania veľkého množstva dát a vypracúvania potrebných výkazov.

Oracle vám tento čas ušetrí tým, že vám poskytne okamžitý a komplexný prehľad všetkých aktivít podliehajúcich predpisom. Iba Oracle vám poskytne jedinú platformu pre správu, riadenie rizika a súlad s predpismi (GRC – Governance, Risk and Compliance), ktorá vám poskytne prehľad o aktuálnom dianí v celej organizácii, zabezpečí, aby ste pri rozhodovaní zohľadnili všetky relevantné informácie a aby bol dosiahnutý súlad s potrebnými predpismi a záväzkami. Oracle GRC pracuje so systémami Oracle, ako aj s inými systémami a poskytuje komplexné riešenie pre zabezpečenie súladu s predpismi v celej organizácii.

OBCHODNÉ VÝZVY

OBCHODNÉ RIEŠENIA

PRODUKTY ORACLE PRE STREDNÉ PODNIKY