Java プラットフォームにおける補助文字のサポート

   2004 PH*PH*PH\u5E74PH*PH*PH 5 PH*PH*PH\u6708PH*PH*PH

English: Supplementary Characters in the Java Platform
中文: Java 平台中的增补字符

PH*PH*PH\u8981PH*PH*PHPH*PH*PH\u65E8PH*PH*PH

PH*PH*PH\u3053PH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u8A18PH*PH*PHPH*PH*PH\u4E8BPH*PH*PHPH*PH*PH\u3067PH*PH*PHPH*PH*PH\u306FPH*PH*PHPH*PH*PH\u3001PH*PH*PHJava PH*PH*PH\u30D7PH*PH*PHPH*PH*PH\u30E9PH*PH*PHPH*PH*PH\u30C3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30C8PH*PH*PHPH*PH*PH\u30D5PH*PH*PHPH*PH*PH\u30A9PH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30E0PH*PH*PHPH*PH*PH\u3067PH*PH*PHPH*PH*PH\u88DCPH*PH*PHPH*PH*PH\u52A9PH*PH*PHPH*PH*PH\u6587PH*PH*PHPH*PH*PH\u5B57PH*PH*PHPH*PH*PH\u304CPH*PH*PHPH*PH*PH\u3069PH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u3088PH*PH*PHPH*PH*PH\u3046PH*PH*PHPH*PH*PH\u306BPH*PH*PHPH*PH*PH\u30B5PH*PH*PHPH*PH*PH\u30DDPH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30C8PH*PH*PHPH*PH*PH\u3055PH*PH*PHPH*PH*PH\u308CPH*PH*PHPH*PH*PH\u308BPH*PH*PHPH*PH*PH\u304BPH*PH*PHPH*PH*PH\u3092PH*PH*PHPH*PH*PH\u8AACPH*PH*PHPH*PH*PH\u660EPH*PH*PHPH*PH*PH\u3057PH*PH*PHPH*PH*PH\u307EPH*PH*PHPH*PH*PH\u3059PH*PH*PHPH*PH*PH\u3002PH*PH*PHPH*PH*PH\u88DCPH*PH*PHPH*PH*PH\u52A9PH*PH*PHPH*PH*PH\u6587PH*PH*PHPH*PH*PH\u5B57PH*PH*PH (supplementary character) PH*PH*PH\u3068PH*PH*PHPH*PH*PH\u306FPH*PH*PHPH*PH*PH\u3001PH*PH*PHUnicode PH*PH*PH\u898FPH*PH*PHPH*PH*PH\u683CPH*PH*PHPH*PH*PH\u3067PH*PH*PHPH*PH*PH\u5B9APH*PH*PHPH*PH*PH\u7FA9PH*PH*PHPH*PH*PH\u3055PH*PH*PHPH*PH*PH\u308CPH*PH*PHPH*PH*PH\u308BPH*PH*PHPH*PH*PH\u6587PH*PH*PHPH*PH*PH\u5B57PH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u3046PH*PH*PHPH*PH*PH\u3061PH*PH*PHPH*PH*PH\u3001PH*PH*PHPH*PH*PH\u30B3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30C9PH*PH*PHPH*PH*PH\u30DDPH*PH*PHPH*PH*PH\u30A4PH*PH*PHPH*PH*PH\u30F3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30C8PH*PH*PHPH*PH*PH\u304CPH*PH*PH U+FFFF PH*PH*PH\u3092PH*PH*PHPH*PH*PH\u8D85PH*PH*PHPH*PH*PH\u3048PH*PH*PHPH*PH*PH\u3066PH*PH*PHPH*PH*PH\u3044PH*PH*PHPH*PH*PH\u308BPH*PH*PHPH*PH*PH\u3082PH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u3092PH*PH*PHPH*PH*PH\u6307PH*PH*PHPH*PH*PH\u3057PH*PH*PHPH*PH*PH\u307EPH*PH*PHPH*PH*PH\u3059PH*PH*PHPH*PH*PH\u3002PH*PH*PHPH*PH*PH\u3053PH*PH*PHPH*PH*PH\u308CPH*PH*PHPH*PH*PH\u3089PH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u6587PH*PH*PHPH*PH*PH\u5B57PH*PH*PHPH*PH*PH\u306FPH*PH*PHPH*PH*PH\u3001PH*PH*PHJava PH*PH*PH\u30D7PH*PH*PHPH*PH*PH\u30EDPH*PH*PHPH*PH*PH\u30B0PH*PH*PHPH*PH*PH\u30E9PH*PH*PHPH*PH*PH\u30DFPH*PH*PHPH*PH*PH\u30F3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30B0PH*PH*PHPH*PH*PH\u8A00PH*PH*PHPH*PH*PH\u8A9EPH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PH char PH*PH*PH\u30C7PH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30BFPH*PH*PHPH*PH*PH\u578BPH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u3088PH*PH*PHPH*PH*PH\u3046PH*PH*PHPH*PH*PH\u306APH*PH*PHPH*PH*PH\u5358PH*PH*PHPH*PH*PH\u4E00PH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PH 16 PH*PH*PH\u30D3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30C3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30C8PH*PH*PHPH*PH*PH\u30A8PH*PH*PHPH*PH*PH\u30F3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30C6PH*PH*PHPH*PH*PH\u30A3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30C6PH*PH*PHPH*PH*PH\u30A3PH*PH*PHPH*PH*PH\u3067PH*PH*PHPH*PH*PH\u306FPH*PH*PHPH*PH*PH\u8868PH*PH*PHPH*PH*PH\u73FEPH*PH*PHPH*PH*PH\u3067PH*PH*PHPH*PH*PH\u304DPH*PH*PHPH*PH*PH\u307EPH*PH*PHPH*PH*PH\u305BPH*PH*PHPH*PH*PH\u3093PH*PH*PHPH*PH*PH\u3002PH*PH*PHPH*PH*PH\u88DCPH*PH*PHPH*PH*PH\u52A9PH*PH*PHPH*PH*PH\u6587PH*PH*PHPH*PH*PH\u5B57PH*PH*PHPH*PH*PH\u304CPH*PH*PHPH*PH*PH\u4F7FPH*PH*PHPH*PH*PH\u7528PH*PH*PHPH*PH*PH\u3055PH*PH*PHPH*PH*PH\u308CPH*PH*PHPH*PH*PH\u308BPH*PH*PHPH*PH*PH\u6A5FPH*PH*PHPH*PH*PH\u4F1APH*PH*PHPH*PH*PH\u306FPH*PH*PHPH*PH*PH\u901APH*PH*PHPH*PH*PH\u5E38PH*PH*PHPH*PH*PH\u3042PH*PH*PHPH*PH*PH\u307EPH*PH*PHPH*PH*PH\u308APH*PH*PHPH*PH*PH\u591APH*PH*PHPH*PH*PH\u304FPH*PH*PHPH*PH*PH\u3042PH*PH*PHPH*PH*PH\u308APH*PH*PHPH*PH*PH\u307EPH*PH*PHPH*PH*PH\u305BPH*PH*PHPH*PH*PH\u3093PH*PH*PHPH*PH*PH\u304CPH*PH*PHPH*PH*PH\u3001PH*PH*PHPH*PH*PH\u305FPH*PH*PHPH*PH*PH\u3068PH*PH*PHPH*PH*PH\u3048PH*PH*PHPH*PH*PH\u3070PH*PH*PHPH*PH*PH\u65E5PH*PH*PHPH*PH*PH\u672CPH*PH*PHPH*PH*PH\u3084PH*PH*PHPH*PH*PH\u4E2DPH*PH*PHPH*PH*PH\u56FDPH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u4EBAPH*PH*PHPH*PH*PH\u540DPH*PH*PHPH*PH*PH\u306APH*PH*PHPH*PH*PH\u3069PH*PH*PHPH*PH*PH\u3067PH*PH*PHPH*PH*PH\u4F7FPH*PH*PHPH*PH*PH\u308FPH*PH*PHPH*PH*PH\u308CPH*PH*PHPH*PH*PH\u3066PH*PH*PHPH*PH*PH\u3044PH*PH*PHPH*PH*PH\u308BPH*PH*PHPH*PH*PH\u305FPH*PH*PHPH*PH*PH\u3081PH*PH*PHPH*PH*PH\u3001PH*PH*PHPH*PH*PH\u4E00PH*PH*PHPH*PH*PH\u822CPH*PH*PHPH*PH*PH\u7684PH*PH*PHPH*PH*PH\u306BPH*PH*PHPH*PH*PH\u6771PH*PH*PHPH*PH*PH\u30A2PH*PH*PHPH*PH*PH\u30B8PH*PH*PHPH*PH*PH\u30A2PH*PH*PHPH*PH*PH\u8AF8PH*PH*PHPH*PH*PH\u56FDPH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u653FPH*PH*PHPH*PH*PH\u5E9CPH*PH*PHPH*PH*PH\u95A2PH*PH*PHPH*PH*PH\u9023PH*PH*PHPH*PH*PH\u696DPH*PH*PHPH*PH*PH\u52D9PH*PH*PHPH*PH*PH\u306APH*PH*PHPH*PH*PH\u3069PH*PH*PHPH*PH*PH\u3067PH*PH*PHPH*PH*PH\u306FPH*PH*PHPH*PH*PH\u88DCPH*PH*PHPH*PH*PH\u52A9PH*PH*PHPH*PH*PH\u6587PH*PH*PHPH*PH*PH\u5B57PH*PH*PHPH*PH*PH\u3092PH*PH*PHPH*PH*PH\u30B5PH*PH*PHPH*PH*PH\u30DDPH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30C8PH*PH*PHPH*PH*PH\u3059PH*PH*PHPH*PH*PH\u308BPH*PH*PHPH*PH*PH\u5FC5PH*PH*PHPH*PH*PH\u8981PH*PH*PHPH*PH*PH\u304CPH*PH*PHPH*PH*PH\u3042PH*PH*PHPH*PH*PH\u308APH*PH*PHPH*PH*PH\u307EPH*PH*PHPH*PH*PH\u3059PH*PH*PHPH*PH*PH\u3002PH*PH*PH

Java PH*PH*PH\u30D7PH*PH*PHPH*PH*PH\u30E9PH*PH*PHPH*PH*PH\u30C3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30C8PH*PH*PHPH*PH*PH\u30D5PH*PH*PHPH*PH*PH\u30A9PH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30E0PH*PH*PHPH*PH*PH\u306FPH*PH*PHPH*PH*PH\u3001PH*PH*PHPH*PH*PH\u65E2PH*PH*PHPH*PH*PH\u5B58PH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u30A2PH*PH*PHPH*PH*PH\u30D7PH*PH*PHPH*PH*PH\u30EAPH*PH*PHPH*PH*PH\u30B1PH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30B7PH*PH*PHPH*PH*PH\u30E7PH*PH*PHPH*PH*PH\u30F3PH*PH*PHPH*PH*PH\u306BPH*PH*PHPH*PH*PH\u5BFEPH*PH*PHPH*PH*PH\u3059PH*PH*PHPH*PH*PH\u308BPH*PH*PHPH*PH*PH\u5F71PH*PH*PHPH*PH*PH\u97FFPH*PH*PHPH*PH*PH\u3092PH*PH*PHPH*PH*PH\u6700PH*PH*PHPH*PH*PH\u5C0FPH*PH*PHPH*PH*PH\u9650PH*PH*PHPH*PH*PH\u306BPH*PH*PHPH*PH*PH\u6291PH*PH*PHPH*PH*PH\u3048PH*PH*PHPH*PH*PH\u306APH*PH*PHPH*PH*PH\u304CPH*PH*PHPH*PH*PH\u3089PH*PH*PHPH*PH*PH\u88DCPH*PH*PHPH*PH*PH\u52A9PH*PH*PHPH*PH*PH\u6587PH*PH*PHPH*PH*PH\u5B57PH*PH*PHPH*PH*PH\u3092PH*PH*PHPH*PH*PH\u51E6PH*PH*PHPH*PH*PH\u7406PH*PH*PHPH*PH*PH\u3067PH*PH*PHPH*PH*PH\u304DPH*PH*PHPH*PH*PH\u308BPH*PH*PHPH*PH*PH\u3088PH*PH*PHPH*PH*PH\u3046PH*PH*PHPH*PH*PH\u6A5FPH*PH*PHPH*PH*PH\u80FDPH*PH*PHPH*PH*PH\u62E1PH*PH*PHPH*PH*PH\u5F35PH*PH*PHPH*PH*PH\u3055PH*PH*PHPH*PH*PH\u308CPH*PH*PHPH*PH*PH\u3066PH*PH*PHPH*PH*PH\u3044PH*PH*PHPH*PH*PH\u307EPH*PH*PHPH*PH*PH\u3059PH*PH*PHPH*PH*PH\u3002PH*PH*PHPH*PH*PH\u65B0PH*PH*PHPH*PH*PH\u3057PH*PH*PHPH*PH*PH\u3044PH*PH*PHPH*PH*PH\u4F4EPH*PH*PHPH*PH*PH\u30ECPH*PH*PHPH*PH*PH\u30D9PH*PH*PHPH*PH*PH\u30EBPH*PH*PH API PH*PH*PH\u3092PH*PH*PHPH*PH*PH\u4F7FPH*PH*PHPH*PH*PH\u3046PH*PH*PHPH*PH*PH\u3068PH*PH*PHPH*PH*PH\u3001PH*PH*PHPH*PH*PH\u5FC5PH*PH*PHPH*PH*PH\u8981PH*PH*PHPH*PH*PH\u306BPH*PH*PHPH*PH*PH\u5FDCPH*PH*PHPH*PH*PH\u3058PH*PH*PHPH*PH*PH\u3066PH*PH*PHPH*PH*PH\u500BPH*PH*PHPH*PH*PH\u3005PH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u6587PH*PH*PHPH*PH*PH\u5B57PH*PH*PHPH*PH*PH\u3092PH*PH*PHPH*PH*PH\u500BPH*PH*PHPH*PH*PH\u5225PH*PH*PHPH*PH*PH\u306BPH*PH*PHPH*PH*PH\u64CDPH*PH*PHPH*PH*PH\u4F5CPH*PH*PHPH*PH*PH\u3059PH*PH*PHPH*PH*PH\u308BPH*PH*PHPH*PH*PH\u3053PH*PH*PHPH*PH*PH\u3068PH*PH*PHPH*PH*PH\u304CPH*PH*PHPH*PH*PH\u3067PH*PH*PHPH*PH*PH\u304DPH*PH*PHPH*PH*PH\u307EPH*PH*PHPH*PH*PH\u3059PH*PH*PHPH*PH*PH\u3002PH*PH*PHPH*PH*PH\u4E00PH*PH*PHPH*PH*PH\u65B9PH*PH*PHPH*PH*PH\u3001PH*PH*PHPH*PH*PH\u307BPH*PH*PHPH*PH*PH\u3068PH*PH*PHPH*PH*PH\u3093PH*PH*PHPH*PH*PH\u3069PH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u30C6PH*PH*PHPH*PH*PH\u30ADPH*PH*PHPH*PH*PH\u30B9PH*PH*PHPH*PH*PH\u30C8PH*PH*PHPH*PH*PH\u51E6PH*PH*PHPH*PH*PH\u7406PH*PH*PH API PH*PH*PH\u3067PH*PH*PHPH*PH*PH\u306FPH*PH*PHPH*PH*PH\u3001PH*PH*PH String PH*PH*PH\u30AFPH*PH*PHPH*PH*PH\u30E9PH*PH*PHPH*PH*PH\u30B9PH*PH*PHPH*PH*PH\u3084PH*PH*PHPH*PH*PH\u6587PH*PH*PHPH*PH*PH\u5B57PH*PH*PHPH*PH*PH\u914DPH*PH*PHPH*PH*PH\u5217PH*PH*PHPH*PH*PH\u306APH*PH*PHPH*PH*PH\u3069PH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u6587PH*PH*PHPH*PH*PH\u5B57PH*PH*PHPH*PH*PH\u30B7PH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30B1PH*PH*PHPH*PH*PH\u30F3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30B9PH*PH*PHPH*PH*PH\u304CPH*PH*PHPH*PH*PH\u4F7FPH*PH*PHPH*PH*PH\u7528PH*PH*PHPH*PH*PH\u3055PH*PH*PHPH*PH*PH\u308CPH*PH*PHPH*PH*PH\u307EPH*PH*PHPH*PH*PH\u3059PH*PH*PHPH*PH*PH\u3002PH*PH*PHPH*PH*PH\u73FEPH*PH*PHPH*PH*PH\u5728PH*PH*PHPH*PH*PH\u3001PH*PH*PHPH*PH*PH\u3053PH*PH*PHPH*PH*PH\u308CPH*PH*PHPH*PH*PH\u3089PH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u6587PH*PH*PHPH*PH*PH\u5B57PH*PH*PHPH*PH*PH\u30B7PH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30B1PH*PH*PHPH*PH*PH\u30F3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30B9PH*PH*PHPH*PH*PH\u306FPH*PH*PH UTF-16 PH*PH*PH\u30B7PH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30B1PH*PH*PHPH*PH*PH\u30F3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30B9PH*PH*PHPH*PH*PH\u3068PH*PH*PHPH*PH*PH\u3057PH*PH*PHPH*PH*PH\u3066PH*PH*PHPH*PH*PH\u89E3PH*PH*PHPH*PH*PH\u91C8PH*PH*PHPH*PH*PH\u3055PH*PH*PHPH*PH*PH\u308CPH*PH*PHPH*PH*PH\u308BPH*PH*PHPH*PH*PH\u3088PH*PH*PHPH*PH*PH\u3046PH*PH*PHPH*PH*PH\u306BPH*PH*PHPH*PH*PH\u306APH*PH*PHPH*PH*PH\u3063PH*PH*PHPH*PH*PH\u3066PH*PH*PHPH*PH*PH\u304APH*PH*PHPH*PH*PH\u308APH*PH*PHPH*PH*PH\u3001PH*PH*PHPH*PH*PH\u30C6PH*PH*PHPH*PH*PH\u30ADPH*PH*PHPH*PH*PH\u30B9PH*PH*PHPH*PH*PH\u30C8PH*PH*PHPH*PH*PH\u51E6PH*PH*PHPH*PH*PH\u7406PH*PH*PH API PH*PH*PH\u306FPH*PH*PHPH*PH*PH\u88DCPH*PH*PHPH*PH*PH\u52A9PH*PH*PHPH*PH*PH\u6587PH*PH*PHPH*PH*PH\u5B57PH*PH*PHPH*PH*PH\u3092PH*PH*PHPH*PH*PH\u6B63PH*PH*PHPH*PH*PH\u3057PH*PH*PHPH*PH*PH\u304FPH*PH*PHPH*PH*PH\u51E6PH*PH*PHPH*PH*PH\u7406PH*PH*PHPH*PH*PH\u3067PH*PH*PHPH*PH*PH\u304DPH*PH*PHPH*PH*PH\u307EPH*PH*PHPH*PH*PH\u3059PH*PH*PHPH*PH*PH\u3002PH*PH*PHPH*PH*PH\u3053PH*PH*PHPH*PH*PH\u308CPH*PH*PHPH*PH*PH\u3089PH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u62E1PH*PH*PHPH*PH*PH\u5F35PH*PH*PHPH*PH*PH\u6A5FPH*PH*PHPH*PH*PH\u80FDPH*PH*PHPH*PH*PH\u306FPH*PH*PHPH*PH*PH\u3001PH*PH*PHJava 2 Platform, Standard Edition(J2SE) PH*PH*PH\u30D0PH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30B8PH*PH*PHPH*PH*PH\u30E7PH*PH*PHPH*PH*PH\u30F3PH*PH*PH 5.0 PH*PH*PH\u306BPH*PH*PHPH*PH*PH\u7D44PH*PH*PHPH*PH*PH\u307FPH*PH*PHPH*PH*PH\u8FBCPH*PH*PHPH*PH*PH\u307EPH*PH*PHPH*PH*PH\u308CPH*PH*PHPH*PH*PH\u3066PH*PH*PHPH*PH*PH\u3044PH*PH*PHPH*PH*PH\u307EPH*PH*PHPH*PH*PH\u3059PH*PH*PHPH*PH*PH\u3002PH*PH*PH

PH*PH*PH\u3053PH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u8A18PH*PH*PHPH*PH*PH\u4E8BPH*PH*PHPH*PH*PH\u3067PH*PH*PHPH*PH*PH\u306FPH*PH*PHPH*PH*PH\u3001PH*PH*PHJ2SE PH*PH*PH\u3067PH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u62E1PH*PH*PHPH*PH*PH\u5F35PH*PH*PHPH*PH*PH\u6A5FPH*PH*PHPH*PH*PH\u80FDPH*PH*PHPH*PH*PH\u3092PH*PH*PHPH*PH*PH\u8A73PH*PH*PHPH*PH*PH\u3057PH*PH*PHPH*PH*PH\u304FPH*PH*PHPH*PH*PH\u8AACPH*PH*PHPH*PH*PH\u660EPH*PH*PHPH*PH*PH\u3059PH*PH*PHPH*PH*PH\u308BPH*PH*PHPH*PH*PH\u307BPH*PH*PHPH*PH*PH\u304BPH*PH*PHPH*PH*PH\u3001PH*PH*PHPH*PH*PH\u30A2PH*PH*PHPH*PH*PH\u30D7PH*PH*PHPH*PH*PH\u30EAPH*PH*PHPH*PH*PH\u30B1PH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30B7PH*PH*PHPH*PH*PH\u30E7PH*PH*PHPH*PH*PH\u30F3PH*PH*PHPH*PH*PH\u958BPH*PH*PHPH*PH*PH\u767APH*PH*PHPH*PH*PH\u8005PH*PH*PHPH*PH*PH\u3092PH*PH*PHPH*PH*PH\u5BFEPH*PH*PHPH*PH*PH\u8C61PH*PH*PHPH*PH*PH\u3068PH*PH*PHPH*PH*PH\u3057PH*PH*PHPH*PH*PH\u3066PH*PH*PHPH*PH*PH\u3001PH*PH*PHPH*PH*PH\u5B8CPH*PH*PHPH*PH*PH\u5168PH*PH*PHPH*PH*PH\u306APH*PH*PH Unicode PH*PH*PH\u6587PH*PH*PHPH*PH*PH\u5B57PH*PH*PHPH*PH*PH\u30BBPH*PH*PHPH*PH*PH\u30C3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30C8PH*PH*PHPH*PH*PH\u3092PH*PH*PHPH*PH*PH\u4F7FPH*PH*PHPH*PH*PH\u7528PH*PH*PHPH*PH*PH\u3059PH*PH*PHPH*PH*PH\u308BPH*PH*PHPH*PH*PH\u305FPH*PH*PHPH*PH*PH\u3081PH*PH*PHPH*PH*PH\u306BPH*PH*PHPH*PH*PH\u5FC5PH*PH*PHPH*PH*PH\u8981PH*PH*PHPH*PH*PH\u306APH*PH*PHPH*PH*PH\u5909PH*PH*PHPH*PH*PH\u66F4PH*PH*PHPH*PH*PH\u3092PH*PH*PHPH*PH*PH\u7D44PH*PH*PHPH*PH*PH\u307FPH*PH*PHPH*PH*PH\u8FBCPH*PH*PHPH*PH*PH\u3080PH*PH*PHPH*PH*PH\u3068PH*PH*PHPH*PH*PH\u304DPH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u30ACPH*PH*PHPH*PH*PH\u30A4PH*PH*PHPH*PH*PH\u30C9PH*PH*PHPH*PH*PH\u30E9PH*PH*PHPH*PH*PH\u30A4PH*PH*PHPH*PH*PH\u30F3PH*PH*PHPH*PH*PH\u3092PH*PH*PHPH*PH*PH\u793APH*PH*PHPH*PH*PH\u3057PH*PH*PHPH*PH*PH\u307EPH*PH*PHPH*PH*PH\u3059PH*PH*PHPH*PH*PH\u3002PH*PH*PH

PH*PH*PH\u80CCPH*PH*PHPH*PH*PH\u666FPH*PH*PH

PH*PH*PH\u3082PH*PH*PHPH*PH*PH\u3068PH*PH*PHPH*PH*PH\u3082PH*PH*PHPH*PH*PH\u3068PH*PH*PH Unicode PH*PH*PH\u306FPH*PH*PHPH*PH*PH\u56FAPH*PH*PHPH*PH*PH\u5B9APH*PH*PHPH*PH*PH\u9577PH*PH*PH 16 PH*PH*PH\u30D3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30C3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30C8PH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u6587PH*PH*PHPH*PH*PH\u5B57PH*PH*PHPH*PH*PH\u30A8PH*PH*PHPH*PH*PH\u30F3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30B3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30C7PH*PH*PHPH*PH*PH\u30A3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30F3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30B0PH*PH*PHPH*PH*PH\u3068PH*PH*PHPH*PH*PH\u3057PH*PH*PHPH*PH*PH\u3066PH*PH*PHPH*PH*PH\u8A2DPH*PH*PHPH*PH*PH\u8A08PH*PH*PHPH*PH*PH\u3055PH*PH*PHPH*PH*PH\u308CPH*PH*PHPH*PH*PH\u307EPH*PH*PHPH*PH*PH\u3057PH*PH*PHPH*PH*PH\u305FPH*PH*PHPH*PH*PH\u3002PH*PH*PHPH*PH*PH\u3053PH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u8A2DPH*PH*PHPH*PH*PH\u8A08PH*PH*PHPH*PH*PH\u306BPH*PH*PHPH*PH*PH\u57FAPH*PH*PHPH*PH*PH\u3065PH*PH*PHPH*PH*PH\u3044PH*PH*PHPH*PH*PH\u3066PH*PH*PHPH*PH*PH\u3001PH*PH*PHJava PH*PH*PH\u30D7PH*PH*PHPH*PH*PH\u30EDPH*PH*PHPH*PH*PH\u30B0PH*PH*PHPH*PH*PH\u30E9PH*PH*PHPH*PH*PH\u30DFPH*PH*PHPH*PH*PH\u30F3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30B0PH*PH*PHPH*PH*PH\u8A00PH*PH*PHPH*PH*PH\u8A9EPH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u57FAPH*PH*PHPH*PH*PH\u672CPH*PH*PHPH*PH*PH\u30C7PH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30BFPH*PH*PHPH*PH*PH\u578BPH*PH*PH char PH*PH*PH\u306FPH*PH*PHPH*PH*PH\u4EFBPH*PH*PHPH*PH*PH\u610FPH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u6587PH*PH*PHPH*PH*PH\u5B57PH*PH*PHPH*PH*PH\u3092PH*PH*PHPH*PH*PH\u4FDDPH*PH*PHPH*PH*PH\u6301PH*PH*PHPH*PH*PH\u3067PH*PH*PHPH*PH*PH\u304DPH*PH*PHPH*PH*PH\u308BPH*PH*PHPH*PH*PH\u5358PH*PH*PHPH*PH*PH\u7D14PH*PH*PHPH*PH*PH\u306APH*PH*PHPH*PH*PH\u30C7PH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30BFPH*PH*PHPH*PH*PH\u578BPH*PH*PHPH*PH*PH\u3068PH*PH*PHPH*PH*PH\u3057PH*PH*PHPH*PH*PH\u3066PH*PH*PHPH*PH*PH\u8A2DPH*PH*PHPH*PH*PH\u5B9APH*PH*PHPH*PH*PH\u3055PH*PH*PHPH*PH*PH\u308CPH*PH*PHPH*PH*PH\u307EPH*PH*PHPH*PH*PH\u3057PH*PH*PHPH*PH*PH\u305FPH*PH*PHPH*PH*PH\u3002PH*PH*PHPH*PH*PH\u3057PH*PH*PHPH*PH*PH\u304BPH*PH*PHPH*PH*PH\u3057PH*PH*PHPH*PH*PH\u3001PH*PH*PH16 PH*PH*PH\u30D3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30C3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30C8PH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u30A8PH*PH*PHPH*PH*PH\u30F3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30B3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30C7PH*PH*PHPH*PH*PH\u30A3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30F3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30B0PH*PH*PHPH*PH*PH\u3067PH*PH*PHPH*PH*PH\u8868PH*PH*PHPH*PH*PH\u73FEPH*PH*PHPH*PH*PH\u3067PH*PH*PHPH*PH*PH\u304DPH*PH*PHPH*PH*PH\u308BPH*PH*PH 65,536 PH*PH*PH\u6587PH*PH*PHPH*PH*PH\u5B57PH*PH*PHPH*PH*PH\u3067PH*PH*PHPH*PH*PH\u306FPH*PH*PHPH*PH*PH\u4E16PH*PH*PHPH*PH*PH\u754CPH*PH*PHPH*PH*PH\u4E2DPH*PH*PHPH*PH*PH\u3067PH*PH*PHPH*PH*PH\u4F7FPH*PH*PHPH*PH*PH\u7528PH*PH*PHPH*PH*PH\u3055PH*PH*PHPH*PH*PH\u308CPH*PH*PHPH*PH*PH\u3066PH*PH*PHPH*PH*PH\u3044PH*PH*PHPH*PH*PH\u308BPH*PH*PHPH*PH*PH\u3059PH*PH*PHPH*PH*PH\u3079PH*PH*PHPH*PH*PH\u3066PH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u6587PH*PH*PHPH*PH*PH\u5B57PH*PH*PHPH*PH*PH\u306BPH*PH*PHPH*PH*PH\u5BFEPH*PH*PHPH*PH*PH\u5FDCPH*PH*PHPH*PH*PH\u3059PH*PH*PHPH*PH*PH\u308BPH*PH*PHPH*PH*PH\u306BPH*PH*PHPH*PH*PH\u306FPH*PH*PHPH*PH*PH\u4E0DPH*PH*PHPH*PH*PH\u5341PH*PH*PHPH*PH*PH\u5206PH*PH*PHPH*PH*PH\u3067PH*PH*PHPH*PH*PH\u3042PH*PH*PHPH*PH*PH\u308BPH*PH*PHPH*PH*PH\u3053PH*PH*PHPH*PH*PH\u3068PH*PH*PHPH*PH*PH\u304CPH*PH*PHPH*PH*PH\u307EPH*PH*PHPH*PH*PH\u3082PH*PH*PHPH*PH*PH\u306APH*PH*PHPH*PH*PH\u304FPH*PH*PHPH*PH*PH\u5224PH*PH*PHPH*PH*PH\u660EPH*PH*PHPH*PH*PH\u3057PH*PH*PHPH*PH*PH\u3001PH*PH*PHPH*PH*PH\u6700PH*PH*PHPH*PH*PH\u5927PH*PH*PH 1,112,064 PH*PH*PH\u6587PH*PH*PHPH*PH*PH\u5B57PH*PH*PHPH*PH*PH\u3092PH*PH*PHPH*PH*PH\u8868PH*PH*PHPH*PH*PH\u73FEPH*PH*PHPH*PH*PH\u3067PH*PH*PHPH*PH*PH\u304DPH*PH*PHPH*PH*PH\u308BPH*PH*PHPH*PH*PH\u3088PH*PH*PHPH*PH*PH\u3046PH*PH*PHPH*PH*PH\u306BPH*PH*PH Unicode PH*PH*PH\u898FPH*PH*PHPH*PH*PH\u683CPH*PH*PHPH*PH*PH\u304CPH*PH*PHPH*PH*PH\u62E1PH*PH*PHPH*PH*PH\u5F35PH*PH*PHPH*PH*PH\u3055PH*PH*PHPH*PH*PH\u308CPH*PH*PHPH*PH*PH\u307EPH*PH*PHPH*PH*PH\u3057PH*PH*PHPH*PH*PH\u305FPH*PH*PHPH*PH*PH\u3002PH*PH*PHPH*PH*PH\u5F93PH*PH*PHPH*PH*PH\u6765PH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PH 16 PH*PH*PH\u30D3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30C3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30C8PH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u30A8PH*PH*PHPH*PH*PH\u30F3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30B3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30C7PH*PH*PHPH*PH*PH\u30A3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30F3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30B0PH*PH*PHPH*PH*PH\u7BC4PH*PH*PHPH*PH*PH\u56F2PH*PH*PHPH*PH*PH\u3092PH*PH*PHPH*PH*PH\u8D85PH*PH*PHPH*PH*PH\u3048PH*PH*PHPH*PH*PH\u308BPH*PH*PHPH*PH*PH\u6587PH*PH*PHPH*PH*PH\u5B57PH*PH*PHPH*PH*PH\u306FPH*PH*PHPH*PH*PH\u3001PH*PH*PH PH*PH*PH\u88DCPH*PH*PHPH*PH*PH\u52A9PH*PH*PHPH*PH*PH\u6587PH*PH*PHPH*PH*PH\u5B57PH*PH*PH PH*PH*PH\u3068PH*PH*PHPH*PH*PH\u547CPH*PH*PHPH*PH*PH\u3070PH*PH*PHPH*PH*PH\u308CPH*PH*PHPH*PH*PH\u3066PH*PH*PHPH*PH*PH\u3044PH*PH*PHPH*PH*PH\u307EPH*PH*PHPH*PH*PH\u3059PH*PH*PHPH*PH*PH\u3002PH*PH*PHPH*PH*PH\u88DCPH*PH*PHPH*PH*PH\u52A9PH*PH*PHPH*PH*PH\u6587PH*PH*PHPH*PH*PH\u5B57PH*PH*PHPH*PH*PH\u3092PH*PH*PHPH*PH*PH\u30B5PH*PH*PHPH*PH*PH\u30DDPH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30C8PH*PH*PHPH*PH*PH\u3059PH*PH*PHPH*PH*PH\u308BPH*PH*PHPH*PH*PH\u3088PH*PH*PHPH*PH*PH\u3046PH*PH*PHPH*PH*PH\u306BPH*PH*PHPH*PH*PH\u8A2DPH*PH*PHPH*PH*PH\u8A08PH*PH*PHPH*PH*PH\u3055PH*PH*PHPH*PH*PH\u308CPH*PH*PHPH*PH*PH\u305FPH*PH*PHPH*PH*PH\u6700PH*PH*PHPH*PH*PH\u521DPH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PH Unicode PH*PH*PH\u898FPH*PH*PHPH*PH*PH\u683CPH*PH*PHPH*PH*PH\u306FPH*PH*PHPH*PH*PH\u30D0PH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30B8PH*PH*PHPH*PH*PH\u30E7PH*PH*PHPH*PH*PH\u30F3PH*PH*PH 2.0 PH*PH*PH\u3067PH*PH*PHPH*PH*PH\u3057PH*PH*PHPH*PH*PH\u305FPH*PH*PHPH*PH*PH\u304CPH*PH*PHPH*PH*PH\u3001PH*PH*PHPH*PH*PH\u5B9FPH*PH*PHPH*PH*PH\u969BPH*PH*PHPH*PH*PH\u306BPH*PH*PHPH*PH*PH\u6700PH*PH*PHPH*PH*PH\u521DPH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u88DCPH*PH*PHPH*PH*PH\u52A9PH*PH*PHPH*PH*PH\u6587PH*PH*PHPH*PH*PH\u5B57PH*PH*PHPH*PH*PH\u304CPH*PH*PHPH*PH*PH\u5B9APH*PH*PHPH*PH*PH\u7FA9PH*PH*PHPH*PH*PH\u3055PH*PH*PHPH*PH*PH\u308CPH*PH*PHPH*PH*PH\u305FPH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u306FPH*PH*PHPH*PH*PH\u30D0PH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30B8PH*PH*PHPH*PH*PH\u30E7PH*PH*PHPH*PH*PH\u30F3PH*PH*PH 3.1 PH*PH*PH\u3067PH*PH*PHPH*PH*PH\u3057PH*PH*PHPH*PH*PH\u305FPH*PH*PHPH*PH*PH\u3002PH*PH*PHJ2SE PH*PH*PH\u30D0PH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30B8PH*PH*PHPH*PH*PH\u30E7PH*PH*PHPH*PH*PH\u30F3PH*PH*PH 5.0 PH*PH*PH\u3067PH*PH*PHPH*PH*PH\u306FPH*PH*PH Unicode 4.0 PH*PH*PH\u3092PH*PH*PHPH*PH*PH\u30B5PH*PH*PHPH*PH*PH\u30DDPH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30C8PH*PH*PHPH*PH*PH\u3057PH*PH*PHPH*PH*PH\u3066PH*PH*PHPH*PH*PH\u3044PH*PH*PHPH*PH*PH\u307EPH*PH*PHPH*PH*PH\u3059PH*PH*PHPH*PH*PH\u3002PH*PH*PH

PH*PH*PH\u6771PH*PH*PHPH*PH*PH\u30A2PH*PH*PHPH*PH*PH\u30B8PH*PH*PHPH*PH*PH\u30A2PH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u30DEPH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30B1PH*PH*PHPH*PH*PH\u30C3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30C8PH*PH*PHPH*PH*PH\u3067PH*PH*PHPH*PH*PH\u306FPH*PH*PHPH*PH*PH\u3001PH*PH*PHPH*PH*PH\u88DCPH*PH*PHPH*PH*PH\u52A9PH*PH*PHPH*PH*PH\u6587PH*PH*PHPH*PH*PH\u5B57PH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u30B5PH*PH*PHPH*PH*PH\u30DDPH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30C8PH*PH*PHPH*PH*PH\u304CPH*PH*PHPH*PH*PH\u4E00PH*PH*PHPH*PH*PH\u822CPH*PH*PHPH*PH*PH\u7684PH*PH*PHPH*PH*PH\u306APH*PH*PHPH*PH*PH\u696DPH*PH*PHPH*PH*PH\u52D9PH*PH*PHPH*PH*PH\u8981PH*PH*PHPH*PH*PH\u4EF6PH*PH*PHPH*PH*PH\u306BPH*PH*PHPH*PH*PH\u306APH*PH*PHPH*PH*PH\u308APH*PH*PHPH*PH*PH\u3064PH*PH*PHPH*PH*PH\u3064PH*PH*PHPH*PH*PH\u3042PH*PH*PHPH*PH*PH\u308APH*PH*PHPH*PH*PH\u307EPH*PH*PHPH*PH*PH\u3059PH*PH*PHPH*PH*PH\u3002PH*PH*PHPH*PH*PH\u305FPH*PH*PHPH*PH*PH\u3068PH*PH*PHPH*PH*PH\u3048PH*PH*PHPH*PH*PH\u3070PH*PH*PHPH*PH*PH\u3001PH*PH*PHPH*PH*PH\u653FPH*PH*PHPH*PH*PH\u5E9CPH*PH*PHPH*PH*PH\u95A2PH*PH*PHPH*PH*PH\u9023PH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u9069PH*PH*PHPH*PH*PH\u7528PH*PH*PHPH*PH*PH\u696DPH*PH*PHPH*PH*PH\u52D9PH*PH*PHPH*PH*PH\u3067PH*PH*PHPH*PH*PH\u306FPH*PH*PHPH*PH*PH\u4E2DPH*PH*PHPH*PH*PH\u56FDPH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u73CDPH*PH*PHPH*PH*PH\u3057PH*PH*PHPH*PH*PH\u3044PH*PH*PHPH*PH*PH\u6F22PH*PH*PHPH*PH*PH\u5B57PH*PH*PHPH*PH*PH\u3092PH*PH*PHPH*PH*PH\u542BPH*PH*PHPH*PH*PH\u3080PH*PH*PHPH*PH*PH\u540DPH*PH*PHPH*PH*PH\u524DPH*PH*PHPH*PH*PH\u306APH*PH*PHPH*PH*PH\u3069PH*PH*PHPH*PH*PH\u3092PH*PH*PHPH*PH*PH\u6B63PH*PH*PHPH*PH*PH\u3057PH*PH*PHPH*PH*PH\u304FPH*PH*PHPH*PH*PH\u8868PH*PH*PHPH*PH*PH\u793APH*PH*PHPH*PH*PH\u3059PH*PH*PHPH*PH*PH\u308BPH*PH*PHPH*PH*PH\u305FPH*PH*PHPH*PH*PH\u3081PH*PH*PHPH*PH*PH\u306BPH*PH*PHPH*PH*PH\u88DCPH*PH*PHPH*PH*PH\u52A9PH*PH*PHPH*PH*PH\u6587PH*PH*PHPH*PH*PH\u5B57PH*PH*PHPH*PH*PH\u3092PH*PH*PHPH*PH*PH\u30B5PH*PH*PHPH*PH*PH\u30DDPH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30C8PH*PH*PHPH*PH*PH\u3059PH*PH*PHPH*PH*PH\u308BPH*PH*PHPH*PH*PH\u5FC5PH*PH*PHPH*PH*PH\u8981PH*PH*PHPH*PH*PH\u304CPH*PH*PHPH*PH*PH\u3042PH*PH*PHPH*PH*PH\u308APH*PH*PHPH*PH*PH\u307EPH*PH*PHPH*PH*PH\u3059PH*PH*PHPH*PH*PH\u3002PH*PH*PHPH*PH*PH\u51FAPH*PH*PHPH*PH*PH\u7248PH*PH*PHPH*PH*PH\u696DPH*PH*PHPH*PH*PH\u754CPH*PH*PHPH*PH*PH\u3067PH*PH*PHPH*PH*PH\u306FPH*PH*PHPH*PH*PH\u3001PH*PH*PHPH*PH*PH\u6B74PH*PH*PHPH*PH*PH\u53F2PH*PH*PHPH*PH*PH\u4E0APH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u6587PH*PH*PHPH*PH*PH\u5B57PH*PH*PHPH*PH*PH\u3084PH*PH*PHPH*PH*PH\u7570PH*PH*PHPH*PH*PH\u4F53PH*PH*PHPH*PH*PH\u5B57PH*PH*PHPH*PH*PH\u306APH*PH*PHPH*PH*PH\u3069PH*PH*PHPH*PH*PH\u3092PH*PH*PHPH*PH*PH\u5B8CPH*PH*PHPH*PH*PH\u5168PH*PH*PHPH*PH*PH\u306BPH*PH*PHPH*PH*PH\u8868PH*PH*PHPH*PH*PH\u73FEPH*PH*PHPH*PH*PH\u3059PH*PH*PHPH*PH*PH\u308BPH*PH*PHPH*PH*PH\u305FPH*PH*PHPH*PH*PH\u3081PH*PH*PHPH*PH*PH\u306BPH*PH*PHPH*PH*PH\u88DCPH*PH*PHPH*PH*PH\u52A9PH*PH*PHPH*PH*PH\u6587PH*PH*PHPH*PH*PH\u5B57PH*PH*PHPH*PH*PH\u304CPH*PH*PHPH*PH*PH\u5FC5PH*PH*PHPH*PH*PH\u8981PH*PH*PHPH*PH*PH\u306BPH*PH*PHPH*PH*PH\u306APH*PH*PHPH*PH*PH\u308APH*PH*PHPH*PH*PH\u307EPH*PH*PHPH*PH*PH\u3059PH*PH*PHPH*PH*PH\u3002PH*PH*PHPH*PH*PH\u4E2DPH*PH*PHPH*PH*PH\u56FDPH*PH*PHPH*PH*PH\u653FPH*PH*PHPH*PH*PH\u5E9CPH*PH*PHPH*PH*PH\u306FPH*PH*PHPH*PH*PH\u3001PH*PH*PHPH*PH*PH\u4E2DPH*PH*PHPH*PH*PH\u56FDPH*PH*PHPH*PH*PH\u65B0PH*PH*PHPH*PH*PH\u6587PH*PH*PHPH*PH*PH\u5B57PH*PH*PHPH*PH*PH\u30B3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30C9PH*PH*PHPH*PH*PH\u898FPH*PH*PHPH*PH*PH\u683CPH*PH*PH GB18030 PH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u30B5PH*PH*PHPH*PH*PH\u30DDPH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30C8PH*PH*PHPH*PH*PH\u3092PH*PH*PHPH*PH*PH\u6C42PH*PH*PHPH*PH*PH\u3081PH*PH*PHPH*PH*PH\u3066PH*PH*PHPH*PH*PH\u3044PH*PH*PHPH*PH*PH\u307EPH*PH*PHPH*PH*PH\u3059PH*PH*PHPH*PH*PH\u3002PH*PH*PHGB18030 PH*PH*PH\u306FPH*PH*PHPH*PH*PH\u3001PH*PH*PHUnicode PH*PH*PH\u6587PH*PH*PHPH*PH*PH\u5B57PH*PH*PHPH*PH*PH\u30BBPH*PH*PHPH*PH*PH\u30C3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30C8PH*PH*PHPH*PH*PH\u5168PH*PH*PHPH*PH*PH\u4F53PH*PH*PHPH*PH*PH\u3092PH*PH*PHPH*PH*PH\u30A8PH*PH*PHPH*PH*PH\u30F3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30B3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30C9PH*PH*PHPH*PH*PH\u3059PH*PH*PHPH*PH*PH\u308BPH*PH*PHPH*PH*PH\u6587PH*PH*PHPH*PH*PH\u5B57PH*PH*PHPH*PH*PH\u30A8PH*PH*PHPH*PH*PH\u30F3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30B3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30C9PH*PH*PHPH*PH*PH\u65B9PH*PH*PHPH*PH*PH\u5F0FPH*PH*PHPH*PH*PH\u3067PH*PH*PHPH*PH*PH\u3042PH*PH*PHPH*PH*PH\u308APH*PH*PHPH*PH*PH\u3001PH*PH*PHUnicode3.1 PH*PH*PH\u4EE5PH*PH*PHPH*PH*PH\u964DPH*PH*PHPH*PH*PH\u3092PH*PH*PHPH*PH*PH\u4EEEPH*PH*PHPH*PH*PH\u5B9APH*PH*PHPH*PH*PH\u3057PH*PH*PHPH*PH*PH\u305FPH*PH*PHPH*PH*PH\u3068PH*PH*PHPH*PH*PH\u304DPH*PH*PHPH*PH*PH\u306FPH*PH*PHPH*PH*PH\u88DCPH*PH*PHPH*PH*PH\u52A9PH*PH*PHPH*PH*PH\u6587PH*PH*PHPH*PH*PH\u5B57PH*PH*PHPH*PH*PH\u3092PH*PH*PHPH*PH*PH\u542BPH*PH*PHPH*PH*PH\u307FPH*PH*PHPH*PH*PH\u307EPH*PH*PHPH*PH*PH\u3059PH*PH*PHPH*PH*PH\u3002PH*PH*PHPH*PH*PH\u53F0PH*PH*PHPH*PH*PH\u6E7EPH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u898FPH*PH*PHPH*PH*PH\u683CPH*PH*PH CNS-11643 PH*PH*PH\u306BPH*PH*PHPH*PH*PH\u306FPH*PH*PHPH*PH*PH\u3001PH*PH*PHUnicode 3.1 PH*PH*PH\u306BPH*PH*PHPH*PH*PH\u88DCPH*PH*PHPH*PH*PH\u52A9PH*PH*PHPH*PH*PH\u6587PH*PH*PHPH*PH*PH\u5B57PH*PH*PHPH*PH*PH\u3068PH*PH*PHPH*PH*PH\u3057PH*PH*PHPH*PH*PH\u3066PH*PH*PHPH*PH*PH\u767BPH*PH*PHPH*PH*PH\u9332PH*PH*PHPH*PH*PH\u3055PH*PH*PHPH*PH*PH\u308CPH*PH*PHPH*PH*PH\u305FPH*PH*PHPH*PH*PH\u6570PH*PH*PHPH*PH*PH\u591APH*PH*PHPH*PH*PH\u304FPH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u6587PH*PH*PHPH*PH*PH\u5B57PH*PH*PHPH*PH*PH\u304CPH*PH*PHPH*PH*PH\u542BPH*PH*PHPH*PH*PH\u307EPH*PH*PHPH*PH*PH\u308CPH*PH*PHPH*PH*PH\u3066PH*PH*PHPH*PH*PH\u3044PH*PH*PHPH*PH*PH\u307EPH*PH*PHPH*PH*PH\u3059PH*PH*PHPH*PH*PH\u3002PH*PH*PHPH*PH*PH\u9999PH*PH*PHPH*PH*PH\u6E2FPH*PH*PHPH*PH*PH\u653FPH*PH*PHPH*PH*PH\u5E9CPH*PH*PHPH*PH*PH\u306FPH*PH*PHPH*PH*PH\u5E83PH*PH*PHPH*PH*PH\u6771PH*PH*PHPH*PH*PH\u8A9EPH*PH*PHPH*PH*PH\u306BPH*PH*PHPH*PH*PH\u5FC5PH*PH*PHPH*PH*PH\u8981PH*PH*PHPH*PH*PH\u306APH*PH*PHPH*PH*PH\u6587PH*PH*PHPH*PH*PH\u5B57PH*PH*PHPH*PH*PH\u30BBPH*PH*PHPH*PH*PH\u30C3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30C8PH*PH*PHPH*PH*PH\u3092PH*PH*PHPH*PH*PH\u5B9APH*PH*PHPH*PH*PH\u7FA9PH*PH*PHPH*PH*PH\u3057PH*PH*PHPH*PH*PH\u307EPH*PH*PHPH*PH*PH\u3057PH*PH*PHPH*PH*PH\u305FPH*PH*PHPH*PH*PH\u304CPH*PH*PHPH*PH*PH\u3001PH*PH*PHPH*PH*PH\u3053PH*PH*PHPH*PH*PH\u308CPH*PH*PHPH*PH*PH\u3089PH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u6587PH*PH*PHPH*PH*PH\u5B57PH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u4E00PH*PH*PHPH*PH*PH\u90E8PH*PH*PHPH*PH*PH\u306FPH*PH*PH Unicode PH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u88DCPH*PH*PHPH*PH*PH\u52A9PH*PH*PHPH*PH*PH\u6587PH*PH*PHPH*PH*PH\u5B57PH*PH*PHPH*PH*PH\u3067PH*PH*PHPH*PH*PH\u3059PH*PH*PHPH*PH*PH\u3002PH*PH*PHPH*PH*PH\u307EPH*PH*PHPH*PH*PH\u305FPH*PH*PHPH*PH*PH\u3001PH*PH*PHPH*PH*PH\u65E5PH*PH*PHPH*PH*PH\u672CPH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u3044PH*PH*PHPH*PH*PH\u304FPH*PH*PHPH*PH*PH\u3064PH*PH*PHPH*PH*PH\u3082PH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u30D9PH*PH*PHPH*PH*PH\u30F3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30C0PH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u304CPH*PH*PHPH*PH*PH\u3001PH*PH*PH50,000 PH*PH*PH\u6587PH*PH*PHPH*PH*PH\u5B57PH*PH*PHPH*PH*PH\u4EE5PH*PH*PHPH*PH*PH\u4E0APH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u6F22PH*PH*PHPH*PH*PH\u5B57PH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u7570PH*PH*PHPH*PH*PH\u4F53PH*PH*PHPH*PH*PH\u5B57PH*PH*PHPH*PH*PH\u3092PH*PH*PHPH*PH*PH\u8868PH*PH*PHPH*PH*PH\u3059PH*PH*PHPH*PH*PH\u305FPH*PH*PHPH*PH*PH\u3081PH*PH*PHPH*PH*PH\u306BPH*PH*PHPH*PH*PH\u88DCPH*PH*PHPH*PH*PH\u52A9PH*PH*PHPH*PH*PH\u6587PH*PH*PHPH*PH*PH\u5B57PH*PH*PHPH*PH*PH\u7A7APH*PH*PHPH*PH*PH\u9593PH*PH*PHPH*PH*PH\u5185PH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u5927PH*PH*PHPH*PH*PH\u304DPH*PH*PHPH*PH*PH\u306APH*PH*PHPH*PH*PH\u30D7PH*PH*PHPH*PH*PH\u30E9PH*PH*PHPH*PH*PH\u30A4PH*PH*PHPH*PH*PH\u30D9PH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30C8PH*PH*PHPH*PH*PH\u9818PH*PH*PHPH*PH*PH\u57DFPH*PH*PHPH*PH*PH\u3092PH*PH*PHPH*PH*PH\u4F7FPH*PH*PHPH*PH*PH\u7528PH*PH*PHPH*PH*PH\u3057PH*PH*PHPH*PH*PH\u3001PH*PH*PHPH*PH*PH\u72ECPH*PH*PHPH*PH*PH\u81EAPH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u30B7PH*PH*PHPH*PH*PH\u30B9PH*PH*PHPH*PH*PH\u30C6PH*PH*PHPH*PH*PH\u30E0PH*PH*PHPH*PH*PH\u304BPH*PH*PHPH*PH*PH\u3089PH*PH*PH Java PH*PH*PH\u30D7PH*PH*PHPH*PH*PH\u30E9PH*PH*PHPH*PH*PH\u30C3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30C8PH*PH*PHPH*PH*PH\u30D5PH*PH*PHPH*PH*PH\u30A9PH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30E0PH*PH*PHPH*PH*PH\u306BPH*PH*PHPH*PH*PH\u57FAPH*PH*PHPH*PH*PH\u3065PH*PH*PHPH*PH*PH\u304FPH*PH*PHPH*PH*PH\u30BDPH*PH*PHPH*PH*PH\u30EAPH*PH*PHPH*PH*PH\u30E5PH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30B7PH*PH*PHPH*PH*PH\u30E7PH*PH*PHPH*PH*PH\u30F3PH*PH*PHPH*PH*PH\u306BPH*PH*PHPH*PH*PH\u79FBPH*PH*PHPH*PH*PH\u884CPH*PH*PHPH*PH*PH\u3059PH*PH*PHPH*PH*PH\u308BPH*PH*PHPH*PH*PH\u3053PH*PH*PHPH*PH*PH\u3068PH*PH*PHPH*PH*PH\u3092PH*PH*PHPH*PH*PH\u8A08PH*PH*PHPH*PH*PH\u753BPH*PH*PHPH*PH*PH\u3057PH*PH*PHPH*PH*PH\u3066PH*PH*PHPH*PH*PH\u3044PH*PH*PHPH*PH*PH\u307EPH*PH*PHPH*PH*PH\u3059PH*PH*PHPH*PH*PH\u3002PH*PH*PH

PH*PH*PH\u3057PH*PH*PHPH*PH*PH\u305FPH*PH*PHPH*PH*PH\u304CPH*PH*PHPH*PH*PH\u3063PH*PH*PHPH*PH*PH\u3066PH*PH*PHPH*PH*PH\u3001PH*PH*PHPH*PH*PH\u4ECAPH*PH*PHPH*PH*PH\u65E5PH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PH Java PH*PH*PH\u30D7PH*PH*PHPH*PH*PH\u30E9PH*PH*PHPH*PH*PH\u30C3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30C8PH*PH*PHPH*PH*PH\u30D5PH*PH*PHPH*PH*PH\u30A9PH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30E0PH*PH*PHPH*PH*PH\u306BPH*PH*PHPH*PH*PH\u306FPH*PH*PHPH*PH*PH\u3001PH*PH*PHPH*PH*PH\u88DCPH*PH*PHPH*PH*PH\u52A9PH*PH*PHPH*PH*PH\u6587PH*PH*PHPH*PH*PH\u5B57PH*PH*PHPH*PH*PH\u3092PH*PH*PHPH*PH*PH\u30B5PH*PH*PHPH*PH*PH\u30DDPH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30C8PH*PH*PHPH*PH*PH\u3059PH*PH*PHPH*PH*PH\u308BPH*PH*PHPH*PH*PH\u6A5FPH*PH*PHPH*PH*PH\u80FDPH*PH*PHPH*PH*PH\u3060PH*PH*PHPH*PH*PH\u3051PH*PH*PHPH*PH*PH\u3067PH*PH*PHPH*PH*PH\u306FPH*PH*PHPH*PH*PH\u306APH*PH*PHPH*PH*PH\u304FPH*PH*PHPH*PH*PH\u3001PH*PH*PHPH*PH*PH\u30A2PH*PH*PHPH*PH*PH\u30D7PH*PH*PHPH*PH*PH\u30EAPH*PH*PHPH*PH*PH\u30B1PH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30B7PH*PH*PHPH*PH*PH\u30E7PH*PH*PHPH*PH*PH\u30F3PH*PH*PHPH*PH*PH\u5185PH*PH*PHPH*PH*PH\u90E8PH*PH*PHPH*PH*PH\u3067PH*PH*PHPH*PH*PH\u88DCPH*PH*PHPH*PH*PH\u52A9PH*PH*PHPH*PH*PH\u6587PH*PH*PHPH*PH*PH\u5B57PH*PH*PHPH*PH*PH\u3092PH*PH*PHPH*PH*PH\u5BB9PH*PH*PHPH*PH*PH\u6613PH*PH*PHPH*PH*PH\u306BPH*PH*PHPH*PH*PH\u30B5PH*PH*PHPH*PH*PH\u30DDPH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30C8PH*PH*PHPH*PH*PH\u3067PH*PH*PHPH*PH*PH\u304DPH*PH*PHPH*PH*PH\u308BPH*PH*PHPH*PH*PH\u3088PH*PH*PHPH*PH*PH\u3046PH*PH*PHPH*PH*PH\u306BPH*PH*PHPH*PH*PH\u3059PH*PH*PHPH*PH*PH\u308BPH*PH*PHPH*PH*PH\u6A5FPH*PH*PHPH*PH*PH\u80FDPH*PH*PHPH*PH*PH\u3082PH*PH*PHPH*PH*PH\u5FC5PH*PH*PHPH*PH*PH\u8981PH*PH*PHPH*PH*PH\u3067PH*PH*PHPH*PH*PH\u3059PH*PH*PHPH*PH*PH\u3002PH*PH*PHPH*PH*PH\u88DCPH*PH*PHPH*PH*PH\u52A9PH*PH*PHPH*PH*PH\u6587PH*PH*PHPH*PH*PH\u5B57PH*PH*PHPH*PH*PH\u306BPH*PH*PHPH*PH*PH\u3088PH*PH*PHPH*PH*PH\u3063PH*PH*PHPH*PH*PH\u3066PH*PH*PH Java PH*PH*PH\u30D7PH*PH*PHPH*PH*PH\u30EDPH*PH*PHPH*PH*PH\u30B0PH*PH*PHPH*PH*PH\u30E9PH*PH*PHPH*PH*PH\u30DFPH*PH*PHPH*PH*PH\u30F3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30B0PH*PH*PHPH*PH*PH\u8A00PH*PH*PHPH*PH*PH\u8A9EPH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u57FAPH*PH*PHPH*PH*PH\u672CPH*PH*PHPH*PH*PH\u7684PH*PH*PHPH*PH*PH\u306APH*PH*PHPH*PH*PH\u524DPH*PH*PHPH*PH*PH\u63D0PH*PH*PHPH*PH*PH\u6761PH*PH*PHPH*PH*PH\u4EF6PH*PH*PHPH*PH*PH\u304CPH*PH*PHPH*PH*PH\u5D29PH*PH*PHPH*PH*PH\u3055PH*PH*PHPH*PH*PH\u308CPH*PH*PHPH*PH*PH\u3001PH*PH*PHPH*PH*PH\u30D7PH*PH*PHPH*PH*PH\u30EDPH*PH*PHPH*PH*PH\u30B0PH*PH*PHPH*PH*PH\u30E9PH*PH*PHPH*PH*PH\u30DFPH*PH*PHPH*PH*PH\u30F3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30B0PH*PH*PHPH*PH*PH\u30E2PH*PH*PHPH*PH*PH\u30C7PH*PH*PHPH*PH*PH\u30EBPH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u6839PH*PH*PHPH*PH*PH\u672CPH*PH*PHPH*PH*PH\u7684PH*PH*PHPH*PH*PH\u306APH*PH*PHPH*PH*PH\u5909PH*PH*PHPH*PH*PH\u66F4PH*PH*PHPH*PH*PH\u304CPH*PH*PHPH*PH*PH\u5FC5PH*PH*PHPH*PH*PH\u8981PH*PH*PHPH*PH*PH\u306BPH*PH*PHPH*PH*PH\u306APH*PH*PHPH*PH*PH\u308BPH*PH*PHPH*PH*PH\u53EFPH*PH*PHPH*PH*PH\u80FDPH*PH*PHPH*PH*PH\u6027PH*PH*PHPH*PH*PH\u304CPH*PH*PHPH*PH*PH\u3042PH*PH*PHPH*PH*PH\u308APH*PH*PHPH*PH*PH\u307EPH*PH*PHPH*PH*PH\u3059PH*PH*PHPH*PH*PH\u3002PH*PH*PHPH*PH*PH\u3053PH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u554FPH*PH*PHPH*PH*PH\u984CPH*PH*PHPH*PH*PH\u306BPH*PH*PHPH*PH*PH\u5BFEPH*PH*PHPH*PH*PH\u3059PH*PH*PHPH*PH*PH\u308BPH*PH*PHPH*PH*PH\u9069PH*PH*PHPH*PH*PH\u6B63PH*PH*PHPH*PH*PH\u306APH*PH*PHPH*PH*PH\u30BDPH*PH*PHPH*PH*PH\u30EAPH*PH*PHPH*PH*PH\u30E5PH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30B7PH*PH*PHPH*PH*PH\u30E7PH*PH*PHPH*PH*PH\u30F3PH*PH*PHPH*PH*PH\u3092PH*PH*PHPH*PH*PH\u9078PH*PH*PHPH*PH*PH\u629EPH*PH*PHPH*PH*PH\u3059PH*PH*PHPH*PH*PH\u308BPH*PH*PHPH*PH*PH\u305FPH*PH*PHPH*PH*PH\u3081PH*PH*PHPH*PH*PH\u306BPH*PH*PHPH*PH*PH\u3001PH*PH*PHJava Community ProcessPH*PH*PH\uFF08PH*PH*PHJCPPH*PH*PH\uFF09PH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u3082PH*PH*PHPH*PH*PH\u3068PH*PH*PHPH*PH*PH\u306BPH*PH*PHPH*PH*PH\u5C02PH*PH*PHPH*PH*PH\u9580PH*PH*PHPH*PH*PH\u5BB6PH*PH*PHPH*PH*PH\u30B0PH*PH*PHPH*PH*PH\u30EBPH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30D7PH*PH*PHPH*PH*PH\u304CPH*PH*PHPH*PH*PH\u53ECPH*PH*PHPH*PH*PH\u96C6PH*PH*PHPH*PH*PH\u3055PH*PH*PHPH*PH*PH\u308CPH*PH*PHPH*PH*PH\u307EPH*PH*PHPH*PH*PH\u3057PH*PH*PHPH*PH*PH\u305FPH*PH*PHPH*PH*PH\u3002PH*PH*PHPH*PH*PH\u3053PH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u30B0PH*PH*PHPH*PH*PH\u30EBPH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30D7PH*PH*PHPH*PH*PH\u306FPH*PH*PHPH*PH*PH\u3001PH*PH*PH Java Specification Request for Unicode Supplementary Character Support PH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u756APH*PH*PHPH*PH*PH\u53F7PH*PH*PHPH*PH*PH\u306BPH*PH*PHPH*PH*PH\u57FAPH*PH*PHPH*PH*PH\u3065PH*PH*PHPH*PH*PH\u304DPH*PH*PHPH*PH*PH\u3001PH*PH*PHJSR-204 PH*PH*PH\u5C02PH*PH*PHPH*PH*PH\u9580PH*PH*PHPH*PH*PH\u5BB6PH*PH*PHPH*PH*PH\u30B0PH*PH*PHPH*PH*PH\u30EBPH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30D7PH*PH*PHPH*PH*PH\u3068PH*PH*PHPH*PH*PH\u547CPH*PH*PHPH*PH*PH\u3070PH*PH*PHPH*PH*PH\u308CPH*PH*PHPH*PH*PH\u3066PH*PH*PHPH*PH*PH\u3044PH*PH*PHPH*PH*PH\u307EPH*PH*PHPH*PH*PH\u3059PH*PH*PHPH*PH*PH\u3002PH*PH*PHPH*PH*PH\u53B3PH*PH*PHPH*PH*PH\u5BC6PH*PH*PHPH*PH*PH\u306BPH*PH*PHPH*PH*PH\u306FPH*PH*PH JSR-204 PH*PH*PH\u5C02PH*PH*PHPH*PH*PH\u9580PH*PH*PHPH*PH*PH\u5BB6PH*PH*PHPH*PH*PH\u30B0PH*PH*PHPH*PH*PH\u30EBPH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30D7PH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u6C7APH*PH*PHPH*PH*PH\u5B9APH*PH*PHPH*PH*PH\u4E8BPH*PH*PHPH*PH*PH\u9805PH*PH*PHPH*PH*PH\u306FPH*PH*PHJ2SE PH*PH*PH\u30D7PH*PH*PHPH*PH*PH\u30E9PH*PH*PHPH*PH*PH\u30C3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30C8PH*PH*PHPH*PH*PH\u30D5PH*PH*PHPH*PH*PH\u30A9PH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30E0PH*PH*PHPH*PH*PH\u3060PH*PH*PHPH*PH*PH\u3051PH*PH*PHPH*PH*PH\u306BPH*PH*PHPH*PH*PH\u9069PH*PH*PHPH*PH*PH\u7528PH*PH*PHPH*PH*PH\u3055PH*PH*PHPH*PH*PH\u308CPH*PH*PHPH*PH*PH\u307EPH*PH*PHPH*PH*PH\u3059PH*PH*PHPH*PH*PH\u304CPH*PH*PHPH*PH*PH\u3001PH*PH*PHJava 2 Platform, Enterprise Edition (J2EE) PH*PH*PH\u306FPH*PH*PH J2SE PH*PH*PH\u30D7PH*PH*PHPH*PH*PH\u30E9PH*PH*PHPH*PH*PH\u30C3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30C8PH*PH*PHPH*PH*PH\u30D5PH*PH*PHPH*PH*PH\u30A9PH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30E0PH*PH*PHPH*PH*PH\u4E0APH*PH*PHPH*PH*PH\u306BPH*PH*PHPH*PH*PH\u5B9FPH*PH*PHPH*PH*PH\u88C5PH*PH*PHPH*PH*PH\u3055PH*PH*PHPH*PH*PH\u308CPH*PH*PHPH*PH*PH\u308BPH*PH*PHPH*PH*PH\u305FPH*PH*PHPH*PH*PH\u3081PH*PH*PHPH*PH*PH\u3001PH*PH*PHJSR-204 PH*PH*PH\u306BPH*PH*PHPH*PH*PH\u3088PH*PH*PHPH*PH*PH\u308BPH*PH*PHPH*PH*PH\u30E1PH*PH*PHPH*PH*PH\u30EAPH*PH*PHPH*PH*PH\u30C3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30C8PH*PH*PHPH*PH*PH\u306FPH*PH*PH J2EE PH*PH*PH\u306BPH*PH*PHPH*PH*PH\u3082PH*PH*PHPH*PH*PH\u76F4PH*PH*PHPH*PH*PH\u63A5PH*PH*PHPH*PH*PH\u3082PH*PH*PHPH*PH*PH\u305FPH*PH*PHPH*PH*PH\u3089PH*PH*PHPH*PH*PH\u3055PH*PH*PHPH*PH*PH\u308CPH*PH*PHPH*PH*PH\u307EPH*PH*PHPH*PH*PH\u3059PH*PH*PHPH*PH*PH\u3002PH*PH*PHPH*PH*PH\u307EPH*PH*PHPH*PH*PH\u305FPH*PH*PHPH*PH*PH\u3001PH*PH*PHJava 2 Platform, Micro Edition (J2ME) PH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u69CBPH*PH*PHPH*PH*PH\u6210PH*PH*PHPH*PH*PH\u3067PH*PH*PHPH*PH*PH\u3082PH*PH*PHPH*PH*PH\u540CPH*PH*PHPH*PH*PH\u3058PH*PH*PHPH*PH*PH\u8A2DPH*PH*PHPH*PH*PH\u8A08PH*PH*PHPH*PH*PH\u30A2PH*PH*PHPH*PH*PH\u30D7PH*PH*PHPH*PH*PH\u30EDPH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30C1PH*PH*PHPH*PH*PH\u304CPH*PH*PHPH*PH*PH\u63A1PH*PH*PHPH*PH*PH\u7528PH*PH*PHPH*PH*PH\u3055PH*PH*PHPH*PH*PH\u308CPH*PH*PHPH*PH*PH\u308BPH*PH*PHPH*PH*PH\u4E88PH*PH*PHPH*PH*PH\u5B9APH*PH*PHPH*PH*PH\u3067PH*PH*PHPH*PH*PH\u3059PH*PH*PHPH*PH*PH\u3002PH*PH*PH

JSR-204 PH*PH*PH\u5C02PH*PH*PHPH*PH*PH\u9580PH*PH*PHPH*PH*PH\u5BB6PH*PH*PHPH*PH*PH\u30B0PH*PH*PHPH*PH*PH\u30EBPH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30D7PH*PH*PHPH*PH*PH\u304CPH*PH*PHPH*PH*PH\u63D0PH*PH*PHPH*PH*PH\u6848PH*PH*PHPH*PH*PH\u3059PH*PH*PHPH*PH*PH\u308BPH*PH*PHPH*PH*PH\u30BDPH*PH*PHPH*PH*PH\u30EAPH*PH*PHPH*PH*PH\u30E5PH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30B7PH*PH*PHPH*PH*PH\u30E7PH*PH*PHPH*PH*PH\u30F3PH*PH*PHPH*PH*PH\u3092PH*PH*PHPH*PH*PH\u691CPH*PH*PHPH*PH*PH\u8A3CPH*PH*PHPH*PH*PH\u3059PH*PH*PHPH*PH*PH\u308BPH*PH*PHPH*PH*PH\u524DPH*PH*PHPH*PH*PH\u306BPH*PH*PHPH*PH*PH\u3001PH*PH*PHPH*PH*PH\u3044PH*PH*PHPH*PH*PH\u304FPH*PH*PHPH*PH*PH\u3064PH*PH*PHPH*PH*PH\u304BPH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u57FAPH*PH*PHPH*PH*PH\u672CPH*PH*PHPH*PH*PH\u6982PH*PH*PHPH*PH*PH\u5FF5PH*PH*PHPH*PH*PH\u3084PH*PH*PHPH*PH*PH\u6280PH*PH*PHPH*PH*PH\u8853PH*PH*PHPH*PH*PH\u7528PH*PH*PHPH*PH*PH\u8A9EPH*PH*PHPH*PH*PH\u306BPH*PH*PHPH*PH*PH\u3064PH*PH*PHPH*PH*PH\u3044PH*PH*PHPH*PH*PH\u3066PH*PH*PHPH*PH*PH\u7406PH*PH*PHPH*PH*PH\u89E3PH*PH*PHPH*PH*PH\u3057PH*PH*PHPH*PH*PH\u3066PH*PH*PHPH*PH*PH\u304APH*PH*PHPH*PH*PH\u304FPH*PH*PHPH*PH*PH\u5FC5PH*PH*PHPH*PH*PH\u8981PH*PH*PHPH*PH*PH\u304CPH*PH*PHPH*PH*PH\u3042PH*PH*PHPH*PH*PH\u308APH*PH*PHPH*PH*PH\u307EPH*PH*PHPH*PH*PH\u3059PH*PH*PHPH*PH*PH\u3002PH*PH*PH

PH*PH*PH\u30B3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30C9PH*PH*PHPH*PH*PH\u30DDPH*PH*PHPH*PH*PH\u30A4PH*PH*PHPH*PH*PH\u30F3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30C8PH*PH*PHPH*PH*PH\u3001PH*PH*PHPH*PH*PH\u6587PH*PH*PHPH*PH*PH\u5B57PH*PH*PHPH*PH*PH\u30A8PH*PH*PHPH*PH*PH\u30F3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30B3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30C7PH*PH*PHPH*PH*PH\u30A3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30F3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30B0PH*PH*PHPH*PH*PH\u65B9PH*PH*PHPH*PH*PH\u5F0FPH*PH*PHPH*PH*PH\u3001PH*PH*PHUTF-16 PH*PH*PH\u306APH*PH*PHPH*PH*PH\u3069PH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u7528PH*PH*PHPH*PH*PH\u8A9EPH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u610FPH*PH*PHPH*PH*PH\u5473PH*PH*PH

PH*PH*PH\u4E0DPH*PH*PHPH*PH*PH\u90FDPH*PH*PHPH*PH*PH\u5408PH*PH*PHPH*PH*PH\u306APH*PH*PHPH*PH*PH\u3053PH*PH*PHPH*PH*PH\u3068PH*PH*PHPH*PH*PH\u306BPH*PH*PHPH*PH*PH\u3001PH*PH*PHPH*PH*PH\u88DCPH*PH*PHPH*PH*PH\u52A9PH*PH*PHPH*PH*PH\u6587PH*PH*PHPH*PH*PH\u5B57PH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u5C0EPH*PH*PHPH*PH*PH\u5165PH*PH*PHPH*PH*PH\u306BPH*PH*PHPH*PH*PH\u3088PH*PH*PHPH*PH*PH\u3063PH*PH*PHPH*PH*PH\u3066PH*PH*PHPH*PH*PH\u6587PH*PH*PHPH*PH*PH\u5B57PH*PH*PHPH*PH*PH\u30E2PH*PH*PHPH*PH*PH\u30C7PH*PH*PHPH*PH*PH\u30EBPH*PH*PHPH*PH*PH\u304CPH*PH*PHPH*PH*PH\u82E5PH*PH*PHPH*PH*PH\u5E72PH*PH*PHPH*PH*PH\u8907PH*PH*PHPH*PH*PH\u96D1PH*PH*PHPH*PH*PH\u306BPH*PH*PHPH*PH*PH\u306APH*PH*PHPH*PH*PH\u308APH*PH*PHPH*PH*PH\u307EPH*PH*PHPH*PH*PH\u3057PH*PH*PHPH*PH*PH\u305FPH*PH*PHPH*PH*PH\u3002PH*PH*PHPH*PH*PH\u5F93PH*PH*PHPH*PH*PH\u6765PH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u6587PH*PH*PHPH*PH*PH\u5B57PH*PH*PHPH*PH*PH\u30E2PH*PH*PHPH*PH*PH\u30C7PH*PH*PHPH*PH*PH\u30EBPH*PH*PHPH*PH*PH\u306FPH*PH*PHPH*PH*PH\u6975PH*PH*PHPH*PH*PH\u3081PH*PH*PHPH*PH*PH\u3066PH*PH*PHPH*PH*PH\u5358PH*PH*PHPH*PH*PH\u7D14PH*PH*PHPH*PH*PH\u3067PH*PH*PHPH*PH*PH\u3042PH*PH*PHPH*PH*PH\u308APH*PH*PHPH*PH*PH\u3001PH*PH*PHJava PH*PH*PH\u30D7PH*PH*PHPH*PH*PH\u30E9PH*PH*PHPH*PH*PH\u30C3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30C8PH*PH*PHPH*PH*PH\u30D5PH*PH*PHPH*PH*PH\u30A9PH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30E0PH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u3088PH*PH*PHPH*PH*PH\u3046PH*PH*PHPH*PH*PH\u306APH*PH*PH Unicode PH*PH*PH\u30D9PH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30B9PH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u74B0PH*PH*PHPH*PH*PH\u5883PH*PH*PHPH*PH*PH\u3067PH*PH*PHPH*PH*PH\u306FPH*PH*PHPH*PH*PH\u3001PH*PH*PHPH*PH*PH\u6587PH*PH*PHPH*PH*PH\u5B57PH*PH*PHPH*PH*PH\u3092PH*PH*PH 16 PH*PH*PH\u30D3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30C3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30C8PH*PH*PHPH*PH*PH\u3067PH*PH*PHPH*PH*PH\u8868PH*PH*PHPH*PH*PH\u73FEPH*PH*PHPH*PH*PH\u3067PH*PH*PHPH*PH*PH\u304DPH*PH*PHPH*PH*PH\u307EPH*PH*PHPH*PH*PH\u3057PH*PH*PHPH*PH*PH\u305FPH*PH*PHPH*PH*PH\u3002PH*PH*PHPH*PH*PH\u3057PH*PH*PHPH*PH*PH\u304BPH*PH*PHPH*PH*PH\u3057PH*PH*PHPH*PH*PH\u3001PH*PH*PHPH*PH*PH\u73FEPH*PH*PHPH*PH*PH\u5728PH*PH*PHPH*PH*PH\u306FPH*PH*PHPH*PH*PH\u3055PH*PH*PHPH*PH*PH\u3089PH*PH*PHPH*PH*PH\u306BPH*PH*PHPH*PH*PH\u8907PH*PH*PHPH*PH*PH\u96D1PH*PH*PHPH*PH*PH\u306APH*PH*PHPH*PH*PH\u8868PH*PH*PHPH*PH*PH\u73FEPH*PH*PHPH*PH*PH\u6280PH*PH*PHPH*PH*PH\u6CD5PH*PH*PHPH*PH*PH\uFF08PH*PH*PHPH*PH*PH\u65B0PH*PH*PHPH*PH*PH\u3057PH*PH*PHPH*PH*PH\u3044PH*PH*PHPH*PH*PH\u6587PH*PH*PHPH*PH*PH\u5B57PH*PH*PHPH*PH*PH\u30E2PH*PH*PHPH*PH*PH\u30C7PH*PH*PHPH*PH*PH\u30EBPH*PH*PHPH*PH*PH\uFF09PH*PH*PHPH*PH*PH\u304CPH*PH*PHPH*PH*PH\u5FC5PH*PH*PHPH*PH*PH\u8981PH*PH*PHPH*PH*PH\u306BPH*PH*PHPH*PH*PH\u306APH*PH*PHPH*PH*PH\u3063PH*PH*PHPH*PH*PH\u3066PH*PH*PHPH*PH*PH\u3044PH*PH*PHPH*PH*PH\u307EPH*PH*PHPH*PH*PH\u3059PH*PH*PHPH*PH*PH\u3002PH*PH*PHPH*PH*PH\u3053PH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u8A18PH*PH*PHPH*PH*PH\u4E8BPH*PH*PHPH*PH*PH\u3067PH*PH*PHPH*PH*PH\u306FPH*PH*PHPH*PH*PH\u3001PH*PH*PHPH*PH*PH\u65B0PH*PH*PHPH*PH*PH\u3057PH*PH*PHPH*PH*PH\u3044PH*PH*PHPH*PH*PH\u6587PH*PH*PHPH*PH*PH\u5B57PH*PH*PHPH*PH*PH\u30E2PH*PH*PHPH*PH*PH\u30C7PH*PH*PHPH*PH*PH\u30EBPH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u6982PH*PH*PHPH*PH*PH\u8981PH*PH*PHPH*PH*PH\u3060PH*PH*PHPH*PH*PH\u3051PH*PH*PHPH*PH*PH\u3092PH*PH*PHPH*PH*PH\u7C21PH*PH*PHPH*PH*PH\u5358PH*PH*PHPH*PH*PH\u306BPH*PH*PHPH*PH*PH\u8AACPH*PH*PHPH*PH*PH\u660EPH*PH*PHPH*PH*PH\u3057PH*PH*PHPH*PH*PH\u307EPH*PH*PHPH*PH*PH\u3059PH*PH*PHPH*PH*PH\u3002PH*PH*PHPH*PH*PH\u8A73PH*PH*PHPH*PH*PH\u3057PH*PH*PHPH*PH*PH\u3044PH*PH*PHPH*PH*PH\u8AACPH*PH*PHPH*PH*PH\u660EPH*PH*PHPH*PH*PH\u306BPH*PH*PHPH*PH*PH\u3064PH*PH*PHPH*PH*PH\u3044PH*PH*PHPH*PH*PH\u3066PH*PH*PHPH*PH*PH\u306FPH*PH*PHPH*PH*PH\u3001PH*PH*PH Unicode Standard PH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u7B2CPH*PH*PH 2 PH*PH*PH\u7AE0PH*PH*PHPH*PH*PH\u307EPH*PH*PHPH*PH*PH\u305FPH*PH*PHPH*PH*PH\u306FPH*PH*PH Unicode PH*PH*PH\u6280PH*PH*PHPH*PH*PH\u8853PH*PH*PHPH*PH*PH\u30ECPH*PH*PHPH*PH*PH\u30DDPH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30C8PH*PH*PH 17PH*PH*PH\u300CPH*PH*PH Character Encoding ModelPH*PH*PH\u300DPH*PH*PH PH*PH*PH\u3092PH*PH*PHPH*PH*PH\u53C2PH*PH*PHPH*PH*PH\u7167PH*PH*PHPH*PH*PH\u3057PH*PH*PHPH*PH*PH\u3066PH*PH*PHPH*PH*PH\u304FPH*PH*PHPH*PH*PH\u3060PH*PH*PHPH*PH*PH\u3055PH*PH*PHPH*PH*PH\u3044PH*PH*PHPH*PH*PH\u3002PH*PH*PHUnicode PH*PH*PH\u306BPH*PH*PHPH*PH*PH\u7CBEPH*PH*PHPH*PH*PH\u901APH*PH*PHPH*PH*PH\u3057PH*PH*PHPH*PH*PH\u3066PH*PH*PHPH*PH*PH\u3044PH*PH*PHPH*PH*PH\u308BPH*PH*PHPH*PH*PH\u8AADPH*PH*PHPH*PH*PH\u8005PH*PH*PHPH*PH*PH\u306FPH*PH*PHPH*PH*PH\u3001PH*PH*PHPH*PH*PH\u6700PH*PH*PHPH*PH*PH\u5F8CPH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u5B9APH*PH*PHPH*PH*PH\u7FA9PH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u8AACPH*PH*PHPH*PH*PH\u660EPH*PH*PHPH*PH*PH\u3092PH*PH*PHPH*PH*PH\u9664PH*PH*PHPH*PH*PH\u304DPH*PH*PHPH*PH*PH\u3001PH*PH*PHPH*PH*PH\u3053PH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u30BBPH*PH*PHPH*PH*PH\u30AFPH*PH*PHPH*PH*PH\u30B7PH*PH*PHPH*PH*PH\u30E7PH*PH*PHPH*PH*PH\u30F3PH*PH*PHPH*PH*PH\u3092PH*PH*PHPH*PH*PH\u30B9PH*PH*PHPH*PH*PH\u30ADPH*PH*PHPH*PH*PH\u30C3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30D7PH*PH*PHPH*PH*PH\u3057PH*PH*PHPH*PH*PH\u3066PH*PH*PHPH*PH*PH\u3082PH*PH*PHPH*PH*PH\u304BPH*PH*PHPH*PH*PH\u307EPH*PH*PHPH*PH*PH\u3044PH*PH*PHPH*PH*PH\u307EPH*PH*PHPH*PH*PH\u305BPH*PH*PHPH*PH*PH\u3093PH*PH*PHPH*PH*PH\u3002PH*PH*PH

PH*PH*PH\u6587PH*PH*PHPH*PH*PH\u5B57PH*PH*PH PH*PH*PH\u3068PH*PH*PHPH*PH*PH\u306FPH*PH*PHPH*PH*PH\u3001PH*PH*PHPH*PH*PH\u30C6PH*PH*PHPH*PH*PH\u30ADPH*PH*PHPH*PH*PH\u30B9PH*PH*PHPH*PH*PH\u30C8PH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u6982PH*PH*PHPH*PH*PH\u5FF5PH*PH*PHPH*PH*PH\u7684PH*PH*PHPH*PH*PH\u306APH*PH*PHPH*PH*PH\u6700PH*PH*PHPH*PH*PH\u5C0FPH*PH*PHPH*PH*PH\u5358PH*PH*PHPH*PH*PH\u4F4DPH*PH*PHPH*PH*PH\u3067PH*PH*PHPH*PH*PH\u3001PH*PH*PHPH*PH*PH\u56FAPH*PH*PHPH*PH*PH\u5B9APH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u5F62PH*PH*PHPH*PH*PH\u72B6PH*PH*PHPH*PH*PH\uFF08PH*PH*PH PH*PH*PH\u30B0PH*PH*PHPH*PH*PH\u30EAPH*PH*PHPH*PH*PH\u30D5PH*PH*PH PH*PH*PH\u306BPH*PH*PHPH*PH*PH\u3088PH*PH*PHPH*PH*PH\u3063PH*PH*PHPH*PH*PH\u3066PH*PH*PHPH*PH*PH\u8868PH*PH*PHPH*PH*PH\u3055PH*PH*PHPH*PH*PH\u308CPH*PH*PHPH*PH*PH\u307EPH*PH*PHPH*PH*PH\u3059PH*PH*PHPH*PH*PH\uFF09PH*PH*PHPH*PH*PH\u3084PH*PH*PHPH*PH*PH\u7279PH*PH*PHPH*PH*PH\u5B9APH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u5024PH*PH*PHPH*PH*PH\u3092PH*PH*PHPH*PH*PH\u6301PH*PH*PHPH*PH*PH\u3061PH*PH*PHPH*PH*PH\u307EPH*PH*PHPH*PH*PH\u305BPH*PH*PHPH*PH*PH\u3093PH*PH*PHPH*PH*PH\u3002PH*PH*PHPH*PH*PH\u305FPH*PH*PHPH*PH*PH\u3068PH*PH*PHPH*PH*PH\u3048PH*PH*PHPH*PH*PH\u3070PH*PH*PHPH*PH*PH\u3001PH*PH*PH"A" PH*PH*PH\u3084PH*PH*PH PH*PH*PH\u30C9PH*PH*PHPH*PH*PH\u30A4PH*PH*PHPH*PH*PH\u30C4PH*PH*PHPH*PH*PH\u3001PH*PH*PHPH*PH*PH\u30D5PH*PH*PHPH*PH*PH\u30E9PH*PH*PHPH*PH*PH\u30F3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30B9PH*PH*PHPH*PH*PH\u3001PH*PH*PHPH*PH*PH\u305DPH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u4ED6PH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u30E8PH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30EDPH*PH*PHPH*PH*PH\u30C3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30D1PH*PH*PHPH*PH*PH\u8AF8PH*PH*PHPH*PH*PH\u56FDPH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u901APH*PH*PHPH*PH*PH\u8CA8PH*PH*PHPH*PH*PH\u8A18PH*PH*PHPH*PH*PH\u53F7PH*PH*PH"PH*PH*PH\u20ACPH*PH*PH"PH*PH*PH\u306APH*PH*PHPH*PH*PH\u3069PH*PH*PHPH*PH*PH\u306FPH*PH*PHPH*PH*PH\u6587PH*PH*PHPH*PH*PH\u5B57PH*PH*PHPH*PH*PH\u3067PH*PH*PHPH*PH*PH\u3059PH*PH*PHPH*PH*PH\u3002PH*PH*PH

PH*PH*PH\u6587PH*PH*PHPH*PH*PH\u5B57PH*PH*PHPH*PH*PH\u30BBPH*PH*PHPH*PH*PH\u30C3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30C8PH*PH*PH PH*PH*PH\u3068PH*PH*PHPH*PH*PH\u306FPH*PH*PHPH*PH*PH\u3001PH*PH*PHPH*PH*PH\u8907PH*PH*PHPH*PH*PH\u6570PH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u6587PH*PH*PHPH*PH*PH\u5B57PH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u96C6PH*PH*PHPH*PH*PH\u5408PH*PH*PHPH*PH*PH\u3067PH*PH*PHPH*PH*PH\u3059PH*PH*PHPH*PH*PH\u3002PH*PH*PHPH*PH*PH\u305FPH*PH*PHPH*PH*PH\u3068PH*PH*PHPH*PH*PH\u3048PH*PH*PHPH*PH*PH\u3070PH*PH*PHPH*PH*PH\u3001PH*PH*PHPH*PH*PH\u6F22PH*PH*PHPH*PH*PH\u5B57PH*PH*PHPH*PH*PH\u306FPH*PH*PHPH*PH*PH\u6700PH*PH*PHPH*PH*PH\u521DPH*PH*PHPH*PH*PH\u306BPH*PH*PHPH*PH*PH\u4E2DPH*PH*PHPH*PH*PH\u56FDPH*PH*PHPH*PH*PH\u3067PH*PH*PHPH*PH*PH\u8003PH*PH*PHPH*PH*PH\u6848PH*PH*PHPH*PH*PH\u3055PH*PH*PHPH*PH*PH\u308CPH*PH*PHPH*PH*PH\u305FPH*PH*PHPH*PH*PH\u6587PH*PH*PHPH*PH*PH\u5B57PH*PH*PHPH*PH*PH\u30BBPH*PH*PHPH*PH*PH\u30C3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30C8PH*PH*PHPH*PH*PH\u3067PH*PH*PHPH*PH*PH\u3001PH*PH*PHPH*PH*PH\u3053PH*PH*PHPH*PH*PH\u308CPH*PH*PHPH*PH*PH\u307EPH*PH*PHPH*PH*PH\u3067PH*PH*PHPH*PH*PH\u4E2DPH*PH*PHPH*PH*PH\u56FDPH*PH*PHPH*PH*PH\u8A9EPH*PH*PHPH*PH*PH\u3001PH*PH*PHPH*PH*PH\u65E5PH*PH*PHPH*PH*PH\u672CPH*PH*PHPH*PH*PH\u8A9EPH*PH*PHPH*PH*PH\u3001PH*PH*PHPH*PH*PH\u97D3PH*PH*PHPH*PH*PH\u56FDPH*PH*PHPH*PH*PH\u8A9EPH*PH*PHPH*PH*PH\u3001PH*PH*PHPH*PH*PH\u30D9PH*PH*PHPH*PH*PH\u30C8PH*PH*PHPH*PH*PH\u30CAPH*PH*PHPH*PH*PH\u30E0PH*PH*PHPH*PH*PH\u8A9EPH*PH*PHPH*PH*PH\u3067PH*PH*PHPH*PH*PH\u4F7FPH*PH*PHPH*PH*PH\u308FPH*PH*PHPH*PH*PH\u308CPH*PH*PHPH*PH*PH\u3066PH*PH*PHPH*PH*PH\u304DPH*PH*PHPH*PH*PH\u307EPH*PH*PHPH*PH*PH\u3057PH*PH*PHPH*PH*PH\u305FPH*PH*PHPH*PH*PH\u3002PH*PH*PH

PH*PH*PH\u30B3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30C9PH*PH*PHPH*PH*PH\u5316PH*PH*PHPH*PH*PH\u6587PH*PH*PHPH*PH*PH\u5B57PH*PH*PHPH*PH*PH\u30BBPH*PH*PHPH*PH*PH\u30C3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30C8PH*PH*PH PH*PH*PH\u3068PH*PH*PHPH*PH*PH\u306FPH*PH*PHPH*PH*PH\u3001PH*PH*PHPH*PH*PH\u500BPH*PH*PHPH*PH*PH\u3005PH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u6587PH*PH*PHPH*PH*PH\u5B57PH*PH*PHPH*PH*PH\u306BPH*PH*PHPH*PH*PH\u4E00PH*PH*PHPH*PH*PH\u610FPH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u6570PH*PH*PHPH*PH*PH\u5024PH*PH*PHPH*PH*PH\uFF08PH*PH*PHPH*PH*PH\u30B3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30C9PH*PH*PHPH*PH*PH\uFF09PH*PH*PHPH*PH*PH\u304CPH*PH*PHPH*PH*PH\u5272PH*PH*PHPH*PH*PH\u308APH*PH*PHPH*PH*PH\u5F53PH*PH*PHPH*PH*PH\u3066PH*PH*PHPH*PH*PH\u3089PH*PH*PHPH*PH*PH\u308CPH*PH*PHPH*PH*PH\u305FPH*PH*PHPH*PH*PH\u6587PH*PH*PHPH*PH*PH\u5B57PH*PH*PHPH*PH*PH\u30BBPH*PH*PHPH*PH*PH\u30C3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30C8PH*PH*PHPH*PH*PH\u3067PH*PH*PHPH*PH*PH\u3059PH*PH*PHPH*PH*PH\u3002PH*PH*PHPH*PH*PH\u305FPH*PH*PHPH*PH*PH\u3068PH*PH*PHPH*PH*PH\u3048PH*PH*PHPH*PH*PH\u3070PH*PH*PHPH*PH*PH\u3001PH*PH*PHUnicode PH*PH*PH\u898FPH*PH*PHPH*PH*PH\u683CPH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u4E2DPH*PH*PHPH*PH*PH\u6838PH*PH*PHPH*PH*PH\u3092PH*PH*PHPH*PH*PH\u306APH*PH*PHPH*PH*PH\u3059PH*PH*PHPH*PH*PH\u30B3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30C9PH*PH*PHPH*PH*PH\u5316PH*PH*PHPH*PH*PH\u6587PH*PH*PHPH*PH*PH\u5B57PH*PH*PHPH*PH*PH\u30BBPH*PH*PHPH*PH*PH\u30C3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30C8PH*PH*PHPH*PH*PH\u3067PH*PH*PHPH*PH*PH\u306FPH*PH*PHPH*PH*PH\u3001PH*PH*PHPH*PH*PH\u6587PH*PH*PHPH*PH*PH\u5B57PH*PH*PH "A" PH*PH*PH\u306BPH*PH*PHPH*PH*PH\u6570PH*PH*PHPH*PH*PH\u5024PH*PH*PH 0041 16 PH*PH*PH\u304CPH*PH*PHPH*PH*PH\u3001PH*PH*PHPH*PH*PH\u6587PH*PH*PHPH*PH*PH\u5B57PH*PH*PH "PH*PH*PH\u20ACPH*PH*PH" PH*PH*PH\u306BPH*PH*PHPH*PH*PH\u6570PH*PH*PHPH*PH*PH\u5024PH*PH*PH 20AC 16 PH*PH*PH\u304CPH*PH*PHPH*PH*PH\u5272PH*PH*PHPH*PH*PH\u308APH*PH*PHPH*PH*PH\u5F53PH*PH*PHPH*PH*PH\u3066PH*PH*PHPH*PH*PH\u3089PH*PH*PHPH*PH*PH\u308CPH*PH*PHPH*PH*PH\u3066PH*PH*PHPH*PH*PH\u3044PH*PH*PHPH*PH*PH\u307EPH*PH*PHPH*PH*PH\u3059PH*PH*PHPH*PH*PH\u3002PH*PH*PHUnicode PH*PH*PH\u898FPH*PH*PHPH*PH*PH\u683CPH*PH*PHPH*PH*PH\u3067PH*PH*PHPH*PH*PH\u306FPH*PH*PHPH*PH*PH\u5E38PH*PH*PHPH*PH*PH\u306BPH*PH*PH 16 PH*PH*PH\u9032PH*PH*PHPH*PH*PH\u6570PH*PH*PHPH*PH*PH\u304CPH*PH*PHPH*PH*PH\u4F7FPH*PH*PHPH*PH*PH\u7528PH*PH*PHPH*PH*PH\u3055PH*PH*PHPH*PH*PH\u308CPH*PH*PHPH*PH*PH\u3001PH*PH*PHPH*PH*PH\u6570PH*PH*PHPH*PH*PH\u5024PH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u524DPH*PH*PHPH*PH*PH\u306BPH*PH*PH "U+" PH*PH*PH\u3068PH*PH*PHPH*PH*PH\u3044PH*PH*PHPH*PH*PH\u3046PH*PH*PHPH*PH*PH\u63A5PH*PH*PHPH*PH*PH\u982DPH*PH*PHPH*PH*PH\u8F9EPH*PH*PHPH*PH*PH\u304CPH*PH*PHPH*PH*PH\u4ED8PH*PH*PHPH*PH*PH\u304DPH*PH*PHPH*PH*PH\u307EPH*PH*PHPH*PH*PH\u3059PH*PH*PHPH*PH*PH\u3002PH*PH*PHPH*PH*PH\u305FPH*PH*PHPH*PH*PH\u3068PH*PH*PHPH*PH*PH\u3048PH*PH*PHPH*PH*PH\u3070PH*PH*PHPH*PH*PH\u3001PH*PH*PHPH*PH*PH\u6587PH*PH*PHPH*PH*PH\u5B57PH*PH*PH "A" PH*PH*PH\u306BPH*PH*PHPH*PH*PH\u5BFEPH*PH*PHPH*PH*PH\u5FDCPH*PH*PHPH*PH*PH\u3059PH*PH*PHPH*PH*PH\u308BPH*PH*PHPH*PH*PH\u6570PH*PH*PHPH*PH*PH\u5024PH*PH*PHPH*PH*PH\u306FPH*PH*PH "U+0041" PH*PH*PH\u3068PH*PH*PHPH*PH*PH\u8868PH*PH*PHPH*PH*PH\u8A18PH*PH*PHPH*PH*PH\u3055PH*PH*PHPH*PH*PH\u308CPH*PH*PHPH*PH*PH\u307EPH*PH*PHPH*PH*PH\u3059PH*PH*PHPH*PH*PH\u3002PH*PH*PH

PH*PH*PH\u30B3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30C9PH*PH*PHPH*PH*PH\u30DDPH*PH*PHPH*PH*PH\u30A4PH*PH*PHPH*PH*PH\u30F3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30C8PH*PH*PH PH*PH*PH\u3068PH*PH*PHPH*PH*PH\u306FPH*PH*PHPH*PH*PH\u3001PH*PH*PHPH*PH*PH\u30B3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30C9PH*PH*PHPH*PH*PH\u5316PH*PH*PHPH*PH*PH\u6587PH*PH*PHPH*PH*PH\u5B57PH*PH*PHPH*PH*PH\u30BBPH*PH*PHPH*PH*PH\u30C3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30C8PH*PH*PHPH*PH*PH\u3067PH*PH*PHPH*PH*PH\u4F7FPH*PH*PHPH*PH*PH\u7528PH*PH*PHPH*PH*PH\u3067PH*PH*PHPH*PH*PH\u304DPH*PH*PHPH*PH*PH\u308BPH*PH*PHPH*PH*PH\u6570PH*PH*PHPH*PH*PH\u5024PH*PH*PHPH*PH*PH\uFF08PH*PH*PHPH*PH*PH\u30B3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30C9PH*PH*PHPH*PH*PH\uFF09PH*PH*PHPH*PH*PH\u3067PH*PH*PHPH*PH*PH\u3059PH*PH*PHPH*PH*PH\u3002PH*PH*PHPH*PH*PH\u30B3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30C9PH*PH*PHPH*PH*PH\u5316PH*PH*PHPH*PH*PH\u6587PH*PH*PHPH*PH*PH\u5B57PH*PH*PHPH*PH*PH\u30BBPH*PH*PHPH*PH*PH\u30C3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30C8PH*PH*PHPH*PH*PH\u3067PH*PH*PHPH*PH*PH\u306FPH*PH*PH PH*PH*PH\u6709PH*PH*PHPH*PH*PH\u52B9PH*PH*PHPH*PH*PH\u306APH*PH*PH PH*PH*PH\u30B3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30C9PH*PH*PHPH*PH*PH\u30DDPH*PH*PHPH*PH*PH\u30A4PH*PH*PHPH*PH*PH\u30F3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30C8PH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u7BC4PH*PH*PHPH*PH*PH\u56F2PH*PH*PHPH*PH*PH\u304CPH*PH*PHPH*PH*PH\u5B9APH*PH*PHPH*PH*PH\u7FA9PH*PH*PHPH*PH*PH\u3055PH*PH*PHPH*PH*PH\u308CPH*PH*PHPH*PH*PH\u307EPH*PH*PHPH*PH*PH\u3059PH*PH*PHPH*PH*PH\u304CPH*PH*PHPH*PH*PH\u3001PH*PH*PHPH*PH*PH\u3059PH*PH*PHPH*PH*PH\u3079PH*PH*PHPH*PH*PH\u3066PH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u30B3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30C9PH*PH*PHPH*PH*PH\u30DDPH*PH*PHPH*PH*PH\u30A4PH*PH*PHPH*PH*PH\u30F3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30C8PH*PH*PHPH*PH*PH\u306BPH*PH*PHPH*PH*PH\u6587PH*PH*PHPH*PH*PH\u5B57PH*PH*PHPH*PH*PH\u304CPH*PH*PHPH*PH*PH\u5272PH*PH*PHPH*PH*PH\u308APH*PH*PHPH*PH*PH\u5F53PH*PH*PHPH*PH*PH\u3066PH*PH*PHPH*PH*PH\u3089PH*PH*PHPH*PH*PH\u308CPH*PH*PHPH*PH*PH\u308BPH*PH*PHPH*PH*PH\u3068PH*PH*PHPH*PH*PH\u306FPH*PH*PHPH*PH*PH\u9650PH*PH*PHPH*PH*PH\u308APH*PH*PHPH*PH*PH\u307EPH*PH*PHPH*PH*PH\u305BPH*PH*PHPH*PH*PH\u3093PH*PH*PHPH*PH*PH\u3002PH*PH*PHUnicode PH*PH*PH\u3067PH*PH*PHPH*PH*PH\u4F7FPH*PH*PHPH*PH*PH\u7528PH*PH*PHPH*PH*PH\u3067PH*PH*PHPH*PH*PH\u304DPH*PH*PHPH*PH*PH\u308BPH*PH*PHPH*PH*PH\u6709PH*PH*PHPH*PH*PH\u52B9PH*PH*PHPH*PH*PH\u306APH*PH*PHPH*PH*PH\u30B3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30C9PH*PH*PHPH*PH*PH\u30DDPH*PH*PHPH*PH*PH\u30A4PH*PH*PHPH*PH*PH\u30F3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30C8PH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u7BC4PH*PH*PHPH*PH*PH\u56F2PH*PH*PHPH*PH*PH\u306FPH*PH*PHPH*PH*PH\u3001PH*PH*PHU+0000 PH*PH*PH\uFF5EPH*PH*PH U+10FFFF PH*PH*PH\u3067PH*PH*PHPH*PH*PH\u3059PH*PH*PHPH*PH*PH\u3002PH*PH*PHUnicode 4.0 PH*PH*PH\u3067PH*PH*PHPH*PH*PH\u306FPH*PH*PHPH*PH*PH\u3001PH*PH*PHPH*PH*PH\u3053PH*PH*PHPH*PH*PH\u308CPH*PH*PHPH*PH*PH\u3089PH*PH*PH 100 PH*PH*PH\u4E07PH*PH*PHPH*PH*PH\u500BPH*PH*PHPH*PH*PH\u4EE5PH*PH*PHPH*PH*PH\u4E0APH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u30B3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30C9PH*PH*PHPH*PH*PH\u30DDPH*PH*PHPH*PH*PH\u30A4PH*PH*PHPH*PH*PH\u30F3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30C8PH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u3046PH*PH*PHPH*PH*PH\u3061PH*PH*PHPH*PH*PH\u3001PH*PH*PH96,382 PH*PH*PH\u500BPH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u30B3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30C9PH*PH*PHPH*PH*PH\u30DDPH*PH*PHPH*PH*PH\u30A4PH*PH*PHPH*PH*PH\u30F3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30C8PH*PH*PHPH*PH*PH\u306BPH*PH*PHPH*PH*PH\u6587PH*PH*PHPH*PH*PH\u5B57PH*PH*PHPH*PH*PH\u304CPH*PH*PHPH*PH*PH\u5272PH*PH*PHPH*PH*PH\u308APH*PH*PHPH*PH*PH\u5F53PH*PH*PHPH*PH*PH\u3066PH*PH*PHPH*PH*PH\u3089PH*PH*PHPH*PH*PH\u308CPH*PH*PHPH*PH*PH\u3066PH*PH*PHPH*PH*PH\u3044PH*PH*PHPH*PH*PH\u307EPH*PH*PHPH*PH*PH\u3059PH*PH*PHPH*PH*PH\u3002PH*PH*PH

PH*PH*PH\u88DCPH*PH*PHPH*PH*PH\u52A9PH*PH*PHPH*PH*PH\u6587PH*PH*PHPH*PH*PH\u5B57PH*PH*PH PH*PH*PH\u3068PH*PH*PHPH*PH*PH\u306FPH*PH*PHPH*PH*PH\u3001PH*PH*PHU+10000 PH*PH*PH\uFF5EPH*PH*PH U+10FFFF PH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u7BC4PH*PH*PHPH*PH*PH\u56F2PH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u30B3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30C9PH*PH*PHPH*PH*PH\u30DDPH*PH*PHPH*PH*PH\u30A4PH*PH*PHPH*PH*PH\u30F3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30C8PH*PH*PHPH*PH*PH\u3092PH*PH*PHPH*PH*PH\u6301PH*PH*PHPH*PH*PH\u3064PH*PH*PHPH*PH*PH\u6587PH*PH*PHPH*PH*PH\u5B57PH*PH*PHPH*PH*PH\u3067PH*PH*PHPH*PH*PH\u3059PH*PH*PHPH*PH*PH\u3002PH*PH*PHPH*PH*PH\u3064PH*PH*PHPH*PH*PH\u307EPH*PH*PHPH*PH*PH\u308APH*PH*PHPH*PH*PH\u3001PH*PH*PHPH*PH*PH\u5F93PH*PH*PHPH*PH*PH\u6765PH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PH 16 PH*PH*PH\u30D3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30C3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30C8PH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PH Unicode PH*PH*PH\u3067PH*PH*PHPH*PH*PH\u306FPH*PH*PHPH*PH*PH\u8868PH*PH*PHPH*PH*PH\u73FEPH*PH*PHPH*PH*PH\u3067PH*PH*PHPH*PH*PH\u304DPH*PH*PHPH*PH*PH\u306APH*PH*PHPH*PH*PH\u304BPH*PH*PHPH*PH*PH\u3063PH*PH*PHPH*PH*PH\u305FPH*PH*PHPH*PH*PH\u6587PH*PH*PHPH*PH*PH\u5B57PH*PH*PHPH*PH*PH\u3067PH*PH*PHPH*PH*PH\u3059PH*PH*PHPH*PH*PH\u3002PH*PH*PHPH*PH*PH\u3053PH*PH*PHPH*PH*PH\u308CPH*PH*PHPH*PH*PH\u306BPH*PH*PHPH*PH*PH\u5BFEPH*PH*PHPH*PH*PH\u3057PH*PH*PHPH*PH*PH\u3066PH*PH*PHPH*PH*PH\u3001PH*PH*PHU+0000 PH*PH*PH\uFF5EPH*PH*PH U+FFFF PH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u7BC4PH*PH*PHPH*PH*PH\u56F2PH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u6587PH*PH*PHPH*PH*PH\u5B57PH*PH*PHPH*PH*PH\u306FPH*PH*PHPH*PH*PH\u300CPH*PH*PH PH*PH*PH\u57FAPH*PH*PHPH*PH*PH\u672CPH*PH*PHPH*PH*PH\u591APH*PH*PHPH*PH*PH\u8A00PH*PH*PHPH*PH*PH\u8A9EPH*PH*PHPH*PH*PH\u9762PH*PH*PH (Basic Multilingual PlanePH*PH*PH\u3001PH*PH*PHBMP)PH*PH*PH\u300DPH*PH*PHPH*PH*PH\u3068PH*PH*PHPH*PH*PH\u547CPH*PH*PHPH*PH*PH\u3070PH*PH*PHPH*PH*PH\u308CPH*PH*PHPH*PH*PH\u307EPH*PH*PHPH*PH*PH\u3059PH*PH*PHPH*PH*PH\u3002PH*PH*PHPH*PH*PH\u3057PH*PH*PHPH*PH*PH\u305FPH*PH*PHPH*PH*PH\u304CPH*PH*PHPH*PH*PH\u3063PH*PH*PHPH*PH*PH\u3066PH*PH*PHPH*PH*PH\u3001PH*PH*PHUnicode PH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u5404PH*PH*PHPH*PH*PH\u6587PH*PH*PHPH*PH*PH\u5B57PH*PH*PHPH*PH*PH\u306FPH*PH*PHPH*PH*PH\u3001PH*PH*PHBMP PH*PH*PH\u307EPH*PH*PHPH*PH*PH\u305FPH*PH*PHPH*PH*PH\u306FPH*PH*PHPH*PH*PH\u88DCPH*PH*PHPH*PH*PH\u52A9PH*PH*PHPH*PH*PH\u6587PH*PH*PHPH*PH*PH\u5B57PH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u3069PH*PH*PHPH*PH*PH\u3061PH*PH*PHPH*PH*PH\u3089PH*PH*PHPH*PH*PH\u304BPH*PH*PHPH*PH*PH\u306BPH*PH*PHPH*PH*PH\u5206PH*PH*PHPH*PH*PH\u985EPH*PH*PHPH*PH*PH\u3055PH*PH*PHPH*PH*PH\u308CPH*PH*PHPH*PH*PH\u307EPH*PH*PHPH*PH*PH\u3059PH*PH*PHPH*PH*PH\u3002PH*PH*PH

PH*PH*PH\u6587PH*PH*PHPH*PH*PH\u5B57PH*PH*PHPH*PH*PH\u30A8PH*PH*PHPH*PH*PH\u30F3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30B3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30C7PH*PH*PHPH*PH*PH\u30A3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30F3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30B0PH*PH*PHPH*PH*PH\u65B9PH*PH*PHPH*PH*PH\u5F0FPH*PH*PH PH*PH*PH\u3068PH*PH*PHPH*PH*PH\u306FPH*PH*PHPH*PH*PH\u3001PH*PH*PH1 PH*PH*PH\u3064PH*PH*PHPH*PH*PH\u4EE5PH*PH*PHPH*PH*PH\u4E0APH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u30B3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30C9PH*PH*PHPH*PH*PH\u5316PH*PH*PHPH*PH*PH\u6587PH*PH*PHPH*PH*PH\u5B57PH*PH*PHPH*PH*PH\u30BBPH*PH*PHPH*PH*PH\u30C3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30C8PH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u6570PH*PH*PHPH*PH*PH\u5024PH*PH*PHPH*PH*PH\uFF08PH*PH*PHPH*PH*PH\u30B3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30C9PH*PH*PHPH*PH*PH\uFF09PH*PH*PHPH*PH*PH\u304BPH*PH*PHPH*PH*PH\u3089PH*PH*PH 1 PH*PH*PH\u3064PH*PH*PHPH*PH*PH\u4EE5PH*PH*PHPH*PH*PH\u4E0APH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u56FAPH*PH*PHPH*PH*PH\u5B9APH*PH*PHPH*PH*PH\u9577PH*PH*PH PH*PH*PH\u30B3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30C9PH*PH*PH PH*PH*PH\u5358PH*PH*PHPH*PH*PH\u4F4DPH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u30B7PH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30B1PH*PH*PHPH*PH*PH\u30F3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30B9PH*PH*PHPH*PH*PH\u3078PH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u30DEPH*PH*PHPH*PH*PH\u30C3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30D4PH*PH*PHPH*PH*PH\u30F3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30B0PH*PH*PHPH*PH*PH\u3067PH*PH*PHPH*PH*PH\u3059PH*PH*PHPH*PH*PH\u3002PH*PH*PHPH*PH*PH\u6700PH*PH*PHPH*PH*PH\u3082PH*PH*PHPH*PH*PH\u3088PH*PH*PHPH*PH*PH\u304FPH*PH*PHPH*PH*PH\u4F7FPH*PH*PHPH*PH*PH\u308FPH*PH*PHPH*PH*PH\u308CPH*PH*PHPH*PH*PH\u308BPH*PH*PHPH*PH*PH\u30B3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30C9PH*PH*PHPH*PH*PH\u5358PH*PH*PHPH*PH*PH\u4F4DPH*PH*PHPH*PH*PH\u306FPH*PH*PHPH*PH*PH\u30D0PH*PH*PHPH*PH*PH\u30A4PH*PH*PHPH*PH*PH\u30C8PH*PH*PHPH*PH*PH\u3067PH*PH*PHPH*PH*PH\u3059PH*PH*PHPH*PH*PH\u304CPH*PH*PHPH*PH*PH\u3001PH*PH*PH16 PH*PH*PH\u30D3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30C3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30C8PH*PH*PHPH*PH*PH\u307EPH*PH*PHPH*PH*PH\u305FPH*PH*PHPH*PH*PH\u306FPH*PH*PH 32 PH*PH*PH\u30D3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30C3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30C8PH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u6574PH*PH*PHPH*PH*PH\u6570PH*PH*PHPH*PH*PH\u3092PH*PH*PHPH*PH*PH\u5185PH*PH*PHPH*PH*PH\u90E8PH*PH*PHPH*PH*PH\u51E6PH*PH*PHPH*PH*PH\u7406PH*PH*PHPH*PH*PH\u306BPH*PH*PHPH*PH*PH\u4F7FPH*PH*PHPH*PH*PH\u7528PH*PH*PHPH*PH*PH\u3059PH*PH*PHPH*PH*PH\u308BPH*PH*PHPH*PH*PH\u3053PH*PH*PHPH*PH*PH\u3068PH*PH*PHPH*PH*PH\u3082PH*PH*PHPH*PH*PH\u3067PH*PH*PHPH*PH*PH\u304DPH*PH*PHPH*PH*PH\u307EPH*PH*PHPH*PH*PH\u3059PH*PH*PHPH*PH*PH\u3002PH*PH*PHUTF-32PH*PH*PH\u3001PH*PH*PHUTF-16PH*PH*PH\u3001PH*PH*PHUTF-8 PH*PH*PH\u306FPH*PH*PHPH*PH*PH\u3001PH*PH*PHUnicode PH*PH*PH\u898FPH*PH*PHPH*PH*PH\u683CPH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u30B3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30C9PH*PH*PHPH*PH*PH\u5316PH*PH*PHPH*PH*PH\u6587PH*PH*PHPH*PH*PH\u5B57PH*PH*PHPH*PH*PH\u30BBPH*PH*PHPH*PH*PH\u30C3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30C8PH*PH*PHPH*PH*PH\u7528PH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u6587PH*PH*PHPH*PH*PH\u5B57PH*PH*PHPH*PH*PH\u30A8PH*PH*PHPH*PH*PH\u30F3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30B3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30C7PH*PH*PHPH*PH*PH\u30A3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30F3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30B0PH*PH*PHPH*PH*PH\u65B9PH*PH*PHPH*PH*PH\u5F0FPH*PH*PHPH*PH*PH\u3067PH*PH*PHPH*PH*PH\u3059PH*PH*PHPH*PH*PH\u3002PH*PH*PH

UTF-32 PH*PH*PH\u3067PH*PH*PHPH*PH*PH\u306FPH*PH*PHPH*PH*PH\u3001PH*PH*PHPH*PH*PH\u5358PH*PH*PHPH*PH*PH\u7D14PH*PH*PHPH*PH*PH\u306BPH*PH*PH Unicode PH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u500BPH*PH*PHPH*PH*PH\u3005PH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u30B3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30C9PH*PH*PHPH*PH*PH\u30DDPH*PH*PHPH*PH*PH\u30A4PH*PH*PHPH*PH*PH\u30F3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30C8PH*PH*PHPH*PH*PH\u3092PH*PH*PHPH*PH*PH\u540CPH*PH*PHPH*PH*PH\u3058PH*PH*PHPH*PH*PH\u5024PH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PH 32 PH*PH*PH\u30D3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30C3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30C8PH*PH*PHPH*PH*PH\u6574PH*PH*PHPH*PH*PH\u6570PH*PH*PHPH*PH*PH\u3068PH*PH*PHPH*PH*PH\u3057PH*PH*PHPH*PH*PH\u3066PH*PH*PHPH*PH*PH\u8868PH*PH*PHPH*PH*PH\u3057PH*PH*PHPH*PH*PH\u307EPH*PH*PHPH*PH*PH\u3059PH*PH*PHPH*PH*PH\u3002PH*PH*PH UTF-32 PH*PH*PH\u306FPH*PH*PHPH*PH*PH\u660EPH*PH*PHPH*PH*PH\u3089PH*PH*PHPH*PH*PH\u304BPH*PH*PHPH*PH*PH\u306BPH*PH*PHPH*PH*PH\u5185PH*PH*PHPH*PH*PH\u90E8PH*PH*PHPH*PH*PH\u51E6PH*PH*PHPH*PH*PH\u7406PH*PH*PHPH*PH*PH\u306BPH*PH*PHPH*PH*PH\u3068PH*PH*PHPH*PH*PH\u3063PH*PH*PHPH*PH*PH\u3066PH*PH*PHPH*PH*PH\u6700PH*PH*PHPH*PH*PH\u3082PH*PH*PHPH*PH*PH\u7C21PH*PH*PHPH*PH*PH\u4FBFPH*PH*PHPH*PH*PH\u306APH*PH*PHPH*PH*PH\u30A8PH*PH*PHPH*PH*PH\u30F3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30B3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30C7PH*PH*PHPH*PH*PH\u30A3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30F3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30B0PH*PH*PHPH*PH*PH\u65B9PH*PH*PHPH*PH*PH\u5F0FPH*PH*PHPH*PH*PH\u3067PH*PH*PHPH*PH*PH\u3059PH*PH*PHPH*PH*PH\u304CPH*PH*PHPH*PH*PH\u3001PH*PH*PHPH*PH*PH\u6C4EPH*PH*PHPH*PH*PH\u7528PH*PH*PHPH*PH*PH\u7684PH*PH*PHPH*PH*PH\u306APH*PH*PHPH*PH*PH\u6587PH*PH*PHPH*PH*PH\u5B57PH*PH*PHPH*PH*PH\u5217PH*PH*PHPH*PH*PH\u8868PH*PH*PHPH*PH*PH\u73FEPH*PH*PHPH*PH*PH\u3068PH*PH*PHPH*PH*PH\u3057PH*PH*PHPH*PH*PH\u3066PH*PH*PHPH*PH*PH\u4F7FPH*PH*PHPH*PH*PH\u7528PH*PH*PHPH*PH*PH\u3059PH*PH*PHPH*PH*PH\u308BPH*PH*PHPH*PH*PH\u5834PH*PH*PHPH*PH*PH\u5408PH*PH*PHPH*PH*PH\u306BPH*PH*PHPH*PH*PH\u306FPH*PH*PHPH*PH*PH\u3001PH*PH*PHPH*PH*PH\u5FC5PH*PH*PHPH*PH*PH\u8981PH*PH*PHPH*PH*PH\u4EE5PH*PH*PHPH*PH*PH\u4E0APH*PH*PHPH*PH*PH\u306BPH*PH*PHPH*PH*PH\u30E1PH*PH*PHPH*PH*PH\u30E2PH*PH*PHPH*PH*PH\u30EAPH*PH*PHPH*PH*PH\u304CPH*PH*PHPH*PH*PH\u6D88PH*PH*PHPH*PH*PH\u8CBBPH*PH*PHPH*PH*PH\u3055PH*PH*PHPH*PH*PH\u308CPH*PH*PHPH*PH*PH\u307EPH*PH*PHPH*PH*PH\u3059PH*PH*PHPH*PH*PH\u3002PH*PH*PH



UTF-8 PH*PH*PH\u3067PH*PH*PHPH*PH*PH\u306FPH*PH*PHPH*PH*PH\u3001PH*PH*PH1 PH*PH*PH\uFF5EPH*PH*PH 4 PH*PH*PH\u500BPH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u30D0PH*PH*PHPH*PH*PH\u30A4PH*PH*PHPH*PH*PH\u30C8PH*PH*PHPH*PH*PH\uFF08PH*PH*PH8 PH*PH*PH\u30D3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30C3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30C8PH*PH*PHPH*PH*PH\uFF09PH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u30B7PH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30B1PH*PH*PHPH*PH*PH\u30F3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30B9PH*PH*PHPH*PH*PH\u3092PH*PH*PHPH*PH*PH\u4F7FPH*PH*PHPH*PH*PH\u3063PH*PH*PHPH*PH*PH\u3066PH*PH*PHPH*PH*PH\u3001PH*PH*PHUnicode PH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u500BPH*PH*PHPH*PH*PH\u3005PH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u30B3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30C9PH*PH*PHPH*PH*PH\u30DDPH*PH*PHPH*PH*PH\u30A4PH*PH*PHPH*PH*PH\u30F3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30C8PH*PH*PHPH*PH*PH\u3092PH*PH*PHPH*PH*PH\u30A8PH*PH*PHPH*PH*PH\u30F3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30B3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30C9PH*PH*PHPH*PH*PH\u3057PH*PH*PHPH*PH*PH\u307EPH*PH*PHPH*PH*PH\u3059PH*PH*PHPH*PH*PH\u3002PH*PH*PHU+0000 PH*PH*PH\uFF5EPH*PH*PH U+007F PH*PH*PH\u306FPH*PH*PH 1 PH*PH*PH\u30D0PH*PH*PHPH*PH*PH\u30A4PH*PH*PHPH*PH*PH\u30C8PH*PH*PHPH*PH*PH\u3067PH*PH*PHPH*PH*PH\u30A8PH*PH*PHPH*PH*PH\u30F3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30B3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30C9PH*PH*PHPH*PH*PH\u3055PH*PH*PHPH*PH*PH\u308CPH*PH*PHPH*PH*PH\u307EPH*PH*PHPH*PH*PH\u3059PH*PH*PHPH*PH*PH\u3002PH*PH*PHU+0080 PH*PH*PH\uFF5EPH*PH*PH U+07FF PH*PH*PH\u306FPH*PH*PH 2 PH*PH*PH\u30D0PH*PH*PHPH*PH*PH\u30A4PH*PH*PHPH*PH*PH\u30C8PH*PH*PHPH*PH*PH\u3001PH*PH*PHU+0800 PH*PH*PH\uFF5EPH*PH*PH U+FFFF PH*PH*PH\u306FPH*PH*PH 3 PH*PH*PH\u30D0PH*PH*PHPH*PH*PH\u30A4PH*PH*PHPH*PH*PH\u30C8PH*PH*PHPH*PH*PH\u3001PH*PH*PHU+10000 PH*PH*PH\uFF5EPH*PH*PH U+10FFFF PH*PH*PH\u306FPH*PH*PH 4 PH*PH*PH\u30D0PH*PH*PHPH*PH*PH\u30A4PH*PH*PHPH*PH*PH\u30C8PH*PH*PHPH*PH*PH\u3067PH*PH*PHPH*PH*PH\u305DPH*PH*PHPH*PH*PH\u308CPH*PH*PHPH*PH*PH\u305EPH*PH*PHPH*PH*PH\u308CPH*PH*PHPH*PH*PH\u30A8PH*PH*PHPH*PH*PH\u30F3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30B3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30C9PH*PH*PHPH*PH*PH\u3055PH*PH*PHPH*PH*PH\u308CPH*PH*PHPH*PH*PH\u307EPH*PH*PHPH*PH*PH\u3059PH*PH*PHPH*PH*PH\u3002PH*PH*PHUTF-8 PH*PH*PH\u3067PH*PH*PHPH*PH*PH\u306FPH*PH*PHPH*PH*PH\u3001PH*PH*PH0x00 PH*PH*PH\uFF5EPH*PH*PH 0x7F PH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u30D0PH*PH*PHPH*PH*PH\u30A4PH*PH*PHPH*PH*PH\u30C8PH*PH*PHPH*PH*PH\u5024PH*PH*PHPH*PH*PH\u304CPH*PH*PHPH*PH*PH\u5E38PH*PH*PHPH*PH*PH\u306BPH*PH*PH U+0000 PH*PH*PH\uFF5EPH*PH*PH U+007F PH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u30B3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30C9PH*PH*PHPH*PH*PH\u30DDPH*PH*PHPH*PH*PH\u30A4PH*PH*PHPH*PH*PH\u30F3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30C8PH*PH*PH (ASCII PH*PH*PH\u6587PH*PH*PHPH*PH*PH\u5B57PH*PH*PHPH*PH*PH\u30BBPH*PH*PHPH*PH*PH\u30C3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30C8PH*PH*PHPH*PH*PH\u306BPH*PH*PHPH*PH*PH\u76F8PH*PH*PHPH*PH*PH\u5F53PH*PH*PHPH*PH*PH\u3059PH*PH*PHPH*PH*PH\u308BPH*PH*PHPH*PH*PH\u57FAPH*PH*PHPH*PH*PH\u672CPH*PH*PHPH*PH*PH\u30E9PH*PH*PHPH*PH*PH\u30C6PH*PH*PHPH*PH*PH\u30F3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30D6PH*PH*PHPH*PH*PH\u30EDPH*PH*PHPH*PH*PH\u30C3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30AFPH*PH*PH) PH*PH*PH\u3092PH*PH*PHPH*PH*PH\u8868PH*PH*PHPH*PH*PH\u3057PH*PH*PHPH*PH*PH\u307EPH*PH*PHPH*PH*PH\u3059PH*PH*PHPH*PH*PH\u3002PH*PH*PHPH*PH*PH\u3053PH*PH*PHPH*PH*PH\u308CPH*PH*PHPH*PH*PH\u3089PH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u30D0PH*PH*PHPH*PH*PH\u30A4PH*PH*PHPH*PH*PH\u30C8PH*PH*PHPH*PH*PH\u5024PH*PH*PHPH*PH*PH\u304CPH*PH*PHPH*PH*PH\u4ED6PH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u30B3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30C9PH*PH*PHPH*PH*PH\u30DDPH*PH*PHPH*PH*PH\u30A4PH*PH*PHPH*PH*PH\u30F3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30C8PH*PH*PHPH*PH*PH\u3092PH*PH*PHPH*PH*PH\u8868PH*PH*PHPH*PH*PH\u3059PH*PH*PHPH*PH*PH\u3053PH*PH*PHPH*PH*PH\u3068PH*PH*PHPH*PH*PH\u306FPH*PH*PHPH*PH*PH\u6C7APH*PH*PHPH*PH*PH\u3057PH*PH*PHPH*PH*PH\u3066PH*PH*PHPH*PH*PH\u3042PH*PH*PHPH*PH*PH\u308APH*PH*PHPH*PH*PH\u307EPH*PH*PHPH*PH*PH\u305BPH*PH*PHPH*PH*PH\u3093PH*PH*PHPH*PH*PH\u3002PH*PH*PHPH*PH*PH\u3053PH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u3088PH*PH*PHPH*PH*PH\u3046PH*PH*PHPH*PH*PH\u306APH*PH*PHPH*PH*PH\u7279PH*PH*PHPH*PH*PH\u6027PH*PH*PHPH*PH*PH\u304CPH*PH*PHPH*PH*PH\u3042PH*PH*PHPH*PH*PH\u308BPH*PH*PHPH*PH*PH\u305FPH*PH*PHPH*PH*PH\u3081PH*PH*PHPH*PH*PH\u3001PH*PH*PHPH*PH*PH\u4E00PH*PH*PHPH*PH*PH\u5B9APH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PH ASCII PH*PH*PH\u6587PH*PH*PHPH*PH*PH\u5B57PH*PH*PHPH*PH*PH\u306BPH*PH*PHPH*PH*PH\u7279PH*PH*PHPH*PH*PH\u5225PH*PH*PHPH*PH*PH\u306APH*PH*PHPH*PH*PH\u610FPH*PH*PHPH*PH*PH\u5473PH*PH*PHPH*PH*PH\u3092PH*PH*PHPH*PH*PH\u5272PH*PH*PHPH*PH*PH\u308APH*PH*PHPH*PH*PH\u5F53PH*PH*PHPH*PH*PH\u3066PH*PH*PHPH*PH*PH\u308BPH*PH*PHPH*PH*PH\u30BDPH*PH*PHPH*PH*PH\u30D5PH*PH*PHPH*PH*PH\u30C8PH*PH*PHPH*PH*PH\u30A6PH*PH*PHPH*PH*PH\u30A7PH*PH*PHPH*PH*PH\u30A2PH*PH*PHPH*PH*PH\u3067PH*PH*PHPH*PH*PH\u3082PH*PH*PHPH*PH*PH\u3001PH*PH*PHUTF-8 PH*PH*PH\u3092PH*PH*PHPH*PH*PH\u5B89PH*PH*PHPH*PH*PH\u5FC3PH*PH*PHPH*PH*PH\u3057PH*PH*PHPH*PH*PH\u3066PH*PH*PHPH*PH*PH\u4F7FPH*PH*PHPH*PH*PH\u7528PH*PH*PHPH*PH*PH\u3067PH*PH*PHPH*PH*PH\u304DPH*PH*PHPH*PH*PH\u307EPH*PH*PHPH*PH*PH\u3059PH*PH*PHPH*PH*PH\u3002PH*PH*PH

PH*PH*PH\u6B21PH*PH*PHPH*PH*PH\u8868PH*PH*PHPH*PH*PH\u306BPH*PH*PHPH*PH*PH\u3001PH*PH*PHPH*PH*PH\u5404PH*PH*PHPH*PH*PH\u30A8PH*PH*PHPH*PH*PH\u30F3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30B3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30C7PH*PH*PHPH*PH*PH\u30A3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30F3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30B0PH*PH*PHPH*PH*PH\u65B9PH*PH*PHPH*PH*PH\u5F0FPH*PH*PHPH*PH*PH\u3067PH*PH*PHPH*PH*PH\u6570PH*PH*PHPH*PH*PH\u500BPH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u6587PH*PH*PHPH*PH*PH\u5B57PH*PH*PHPH*PH*PH\u3092PH*PH*PHPH*PH*PH\u8868PH*PH*PHPH*PH*PH\u73FEPH*PH*PHPH*PH*PH\u3057PH*PH*PHPH*PH*PH\u305FPH*PH*PHPH*PH*PH\u5834PH*PH*PHPH*PH*PH\u5408PH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u6BD4PH*PH*PHPH*PH*PH\u8F03PH*PH*PHPH*PH*PH\u3092PH*PH*PHPH*PH*PH\u793APH*PH*PHPH*PH*PH\u3057PH*PH*PHPH*PH*PH\u307EPH*PH*PHPH*PH*PH\u3059PH*PH*PHPH*PH*PH\u3002PH*PH*PH

 

Unicode PH*PH*PH\u30B3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30C9PH*PH*PHPH*PH*PH\u30DDPH*PH*PHPH*PH*PH\u30A4PH*PH*PHPH*PH*PH\u30F3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30C8PH*PH*PH
U+0041
U+00DF
U+6771
U+10400
PH*PH*PH\u8868PH*PH*PHPH*PH*PH\u8A18PH*PH*PHPH*PH*PH\u30B7PH*PH*PHPH*PH*PH\u30F3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30DCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30EBPH*PH*PH
UTF-32 PH*PH*PH\u30B3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30C9PH*PH*PHPH*PH*PH\u5358PH*PH*PHPH*PH*PH\u4F4DPH*PH*PH
00000041
000000DF
00006771
00010400
UTF-16 PH*PH*PH\u30B3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30C9PH*PH*PHPH*PH*PH\u5358PH*PH*PHPH*PH*PH\u4F4DPH*PH*PH
0041
00DF
6771
D801 DC00
UTF-8 PH*PH*PH\u30B3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30C9PH*PH*PHPH*PH*PH\u5358PH*PH*PHPH*PH*PH\u4F4DPH*PH*PH
41
C3 9F
E6 9D B1
F0 90 90 80


PH*PH*PH\u306APH*PH*PHPH*PH*PH\u304APH*PH*PHPH*PH*PH\u3001PH*PH*PHPH*PH*PH\u3053PH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u8A18PH*PH*PHPH*PH*PH\u4E8BPH*PH*PHPH*PH*PH\u3067PH*PH*PHPH*PH*PH\u306FPH*PH*PHPH*PH*PH\u3001PH*PH*PHJava 2 PH*PH*PH\u30D7PH*PH*PHPH*PH*PH\u30E9PH*PH*PHPH*PH*PH\u30C3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30C8PH*PH*PHPH*PH*PH\u30D5PH*PH*PHPH*PH*PH\u30A9PH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30E0PH*PH*PHPH*PH*PH\u3067PH*PH*PHPH*PH*PH\u8A8DPH*PH*PHPH*PH*PH\u8B58PH*PH*PHPH*PH*PH\u3055PH*PH*PHPH*PH*PH\u308CPH*PH*PHPH*PH*PH\u308BPH*PH*PHPH*PH*PH\u6587PH*PH*PHPH*PH*PH\u5B57PH*PH*PHPH*PH*PH\u30B7PH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30B1PH*PH*PHPH*PH*PH\u30F3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30B9PH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u3059PH*PH*PHPH*PH*PH\u3079PH*PH*PHPH*PH*PH\u3066PH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u30B3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30F3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30C6PH*PH*PHPH*PH*PH\u30CAPH*PH*PHPH*PH*PH\u3092PH*PH*PHPH*PH*PH\u307EPH*PH*PHPH*PH*PH\u3068PH*PH*PHPH*PH*PH\u3081PH*PH*PHPH*PH*PH\u3066PH*PH*PHPH*PH*PH\u8868PH*PH*PHPH*PH*PH\u73FEPH*PH*PHPH*PH*PH\u3059PH*PH*PHPH*PH*PH\u308BPH*PH*PHPH*PH*PH\u305FPH*PH*PHPH*PH*PH\u3081PH*PH*PHPH*PH*PH\u306BPH*PH*PHPH*PH*PH\u3001PH*PH*PHPH*PH*PH\u300CPH*PH*PH PH*PH*PH\u6587PH*PH*PHPH*PH*PH\u5B57PH*PH*PHPH*PH*PH\u30B7PH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30B1PH*PH*PHPH*PH*PH\u30F3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30B9PH*PH*PHPH*PH*PH\u300DPH*PH*PHPH*PH*PH\u307EPH*PH*PHPH*PH*PH\u305FPH*PH*PHPH*PH*PH\u306FPH*PH*PHPH*PH*PH\u300CPH*PH*PH char PH*PH*PH\u30B7PH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30B1PH*PH*PHPH*PH*PH\u30F3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30B9PH*PH*PH PH*PH*PH\u300DPH*PH*PHPH*PH*PH\u3068PH*PH*PHPH*PH*PH\u3044PH*PH*PHPH*PH*PH\u3046PH*PH*PHPH*PH*PH\u7528PH*PH*PHPH*PH*PH\u8A9EPH*PH*PHPH*PH*PH\u3092PH*PH*PHPH*PH*PH\u4F7FPH*PH*PHPH*PH*PH\u7528PH*PH*PHPH*PH*PH\u3057PH*PH*PHPH*PH*PH\u307EPH*PH*PHPH*PH*PH\u3059PH*PH*PHPH*PH*PH\u3002PH*PH*PHPH*PH*PH\u3053PH*PH*PHPH*PH*PH\u308CPH*PH*PHPH*PH*PH\u3089PH*PH*PHPH*PH*PH\u6587PH*PH*PHPH*PH*PH\u5B57PH*PH*PHPH*PH*PH\u30B7PH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30B1PH*PH*PHPH*PH*PH\u30F3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30B9PH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u30B3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30F3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30C6PH*PH*PHPH*PH*PH\u30CAPH*PH*PHPH*PH*PH\u3068PH*PH*PHPH*PH*PH\u3057PH*PH*PHPH*PH*PH\u3066PH*PH*PHPH*PH*PH\u3001PH*PH*PH char[]PH*PH*PH\u3001PH*PH*PH java.lang.CharSequence PH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u5B9FPH*PH*PHPH*PH*PH\u88C5PH*PH*PH ( String PH*PH*PH\u30AFPH*PH*PHPH*PH*PH\u30E9PH*PH*PHPH*PH*PH\u30B9PH*PH*PHPH*PH*PH\u306APH*PH*PHPH*PH*PH\u3069PH*PH*PH)PH*PH*PH\u3001PH*PH*PHPH*PH*PH\u305DPH*PH*PHPH*PH*PH\u3057PH*PH*PHPH*PH*PH\u3066PH*PH*PH java.text.CharacterIterator PH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u5B9FPH*PH*PHPH*PH*PH\u88C5PH*PH*PHPH*PH*PH\u304CPH*PH*PHPH*PH*PH\u3042PH*PH*PHPH*PH*PH\u308APH*PH*PHPH*PH*PH\u307EPH*PH*PHPH*PH*PH\u3059PH*PH*PHPH*PH*PH\u3002PH*PH*PH

PH*PH*PH\u3055PH*PH*PHPH*PH*PH\u307EPH*PH*PHPH*PH*PH\u3056PH*PH*PHPH*PH*PH\u307EPH*PH*PHPH*PH*PH\u306APH*PH*PHPH*PH*PH\u7528PH*PH*PHPH*PH*PH\u8A9EPH*PH*PHPH*PH*PH\u3092PH*PH*PHPH*PH*PH\u7D39PH*PH*PHPH*PH*PH\u4ECBPH*PH*PHPH*PH*PH\u3057PH*PH*PHPH*PH*PH\u307EPH*PH*PHPH*PH*PH\u3057PH*PH*PHPH*PH*PH\u305FPH*PH*PHPH*PH*PH\u304CPH*PH*PHPH*PH*PH\u3001PH*PH*PHPH*PH*PH\u6B21PH*PH*PHPH*PH*PH\u306BPH*PH*PHPH*PH*PH\u3001PH*PH*PHJava PH*PH*PH\u30D7PH*PH*PHPH*PH*PH\u30E9PH*PH*PHPH*PH*PH\u30C3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30C8PH*PH*PHPH*PH*PH\u30D5PH*PH*PHPH*PH*PH\u30A9PH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30E0PH*PH*PHPH*PH*PH\u3067PH*PH*PHPH*PH*PH\u88DCPH*PH*PHPH*PH*PH\u52A9PH*PH*PHPH*PH*PH\u6587PH*PH*PHPH*PH*PH\u5B57PH*PH*PHPH*PH*PH\u3092PH*PH*PHPH*PH*PH\u30B5PH*PH*PHPH*PH*PH\u30DDPH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30C8PH*PH*PHPH*PH*PH\u3059PH*PH*PHPH*PH*PH\u308BPH*PH*PHPH*PH*PH\u305FPH*PH*PHPH*PH*PH\u3081PH*PH*PHPH*PH*PH\u306BPH*PH*PHPH*PH*PH\u3001PH*PH*PHPH*PH*PH\u3053PH*PH*PHPH*PH*PH\u308CPH*PH*PHPH*PH*PH\u3089PH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u6280PH*PH*PHPH*PH*PH\u6CD5PH*PH*PHPH*PH*PH\u304CPH*PH*PHPH*PH*PH\u3069PH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u3088PH*PH*PHPH*PH*PH\u3046PH*PH*PHPH*PH*PH\u306BPH*PH*PHPH*PH*PH\u9069PH*PH*PHPH*PH*PH\u7528PH*PH*PHPH*PH*PH\u3055PH*PH*PHPH*PH*PH\u308CPH*PH*PHPH*PH*PH\u308BPH*PH*PHPH*PH*PH\u304BPH*PH*PHPH*PH*PH\u3092PH*PH*PHPH*PH*PH\u8AACPH*PH*PHPH*PH*PH\u660EPH*PH*PHPH*PH*PH\u3057PH*PH*PHPH*PH*PH\u307EPH*PH*PHPH*PH*PH\u3059PH*PH*PHPH*PH*PH\u3002PH*PH*PH

Java PH*PH*PH\u30D7PH*PH*PHPH*PH*PH\u30E9PH*PH*PHPH*PH*PH\u30C3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30C8PH*PH*PHPH*PH*PH\u30D5PH*PH*PHPH*PH*PH\u30A9PH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30E0PH*PH*PHPH*PH*PH\u4E0APH*PH*PHPH*PH*PH\u3067PH*PH*PHPH*PH*PH\u88DCPH*PH*PHPH*PH*PH\u52A9PH*PH*PHPH*PH*PH\u6587PH*PH*PHPH*PH*PH\u5B57PH*PH*PHPH*PH*PH\u3092PH*PH*PHPH*PH*PH\u30B5PH*PH*PHPH*PH*PH\u30DDPH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30C8PH*PH*PHPH*PH*PH\u3059PH*PH*PHPH*PH*PH\u308BPH*PH*PHPH*PH*PH\u305FPH*PH*PHPH*PH*PH\u3081PH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u8A2DPH*PH*PHPH*PH*PH\u8A08PH*PH*PHPH*PH*PH\u30A2PH*PH*PHPH*PH*PH\u30D7PH*PH*PHPH*PH*PH\u30EDPH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30C1PH*PH*PH

JSR-204 PH*PH*PH\u5C02PH*PH*PHPH*PH*PH\u9580PH*PH*PHPH*PH*PH\u5BB6PH*PH*PHPH*PH*PH\u30B0PH*PH*PHPH*PH*PH\u30EBPH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30D7PH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u4E00PH*PH*PHPH*PH*PH\u756APH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u4F7FPH*PH*PHPH*PH*PH\u547DPH*PH*PHPH*PH*PH\u306FPH*PH*PHPH*PH*PH\u3001PH*PH*PHPH*PH*PH\u500BPH*PH*PHPH*PH*PH\u3005PH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u6587PH*PH*PHPH*PH*PH\u5B57PH*PH*PHPH*PH*PH\u304APH*PH*PHPH*PH*PH\u3088PH*PH*PHPH*PH*PH\u3073PH*PH*PHPH*PH*PH\u5404PH*PH*PHPH*PH*PH\u5F62PH*PH*PHPH*PH*PH\u5F0FPH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u6587PH*PH*PHPH*PH*PH\u5B57PH*PH*PHPH*PH*PH\u30B7PH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30B1PH*PH*PHPH*PH*PH\u30F3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30B9PH*PH*PHPH*PH*PH\u306BPH*PH*PHPH*PH*PH\u304APH*PH*PHPH*PH*PH\u3044PH*PH*PHPH*PH*PH\u3066PH*PH*PHPH*PH*PH\u3001PH*PH*PHPH*PH*PH\u88DCPH*PH*PHPH*PH*PH\u52A9PH*PH*PHPH*PH*PH\u6587PH*PH*PHPH*PH*PH\u5B57PH*PH*PHPH*PH*PH\u3092PH*PH*PH Java API PH*PH*PH\u3067PH*PH*PHPH*PH*PH\u3069PH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u3088PH*PH*PHPH*PH*PH\u3046PH*PH*PHPH*PH*PH\u306BPH*PH*PHPH*PH*PH\u8868PH*PH*PHPH*PH*PH\u73FEPH*PH*PHPH*PH*PH\u3059PH*PH*PHPH*PH*PH\u308BPH*PH*PHPH*PH*PH\u304BPH*PH*PHPH*PH*PH\u3092PH*PH*PHPH*PH*PH\u6C7APH*PH*PHPH*PH*PH\u5B9APH*PH*PHPH*PH*PH\u3059PH*PH*PHPH*PH*PH\u308BPH*PH*PHPH*PH*PH\u3053PH*PH*PHPH*PH*PH\u3068PH*PH*PHPH*PH*PH\u3067PH*PH*PHPH*PH*PH\u3057PH*PH*PHPH*PH*PH\u305FPH*PH*PHPH*PH*PH\u3002PH*PH*PHPH*PH*PH\u3053PH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u8AB2PH*PH*PHPH*PH*PH\u984CPH*PH*PHPH*PH*PH\u306BPH*PH*PHPH*PH*PH\u3064PH*PH*PHPH*PH*PH\u3044PH*PH*PHPH*PH*PH\u3066PH*PH*PHPH*PH*PH\u3001PH*PH*PHPH*PH*PH\u30B0PH*PH*PHPH*PH*PH\u30EBPH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30D7PH*PH*PHPH*PH*PH\u5185PH*PH*PHPH*PH*PH\u90E8PH*PH*PHPH*PH*PH\u3067PH*PH*PHPH*PH*PH\u6B21PH*PH*PHPH*PH*PH\u306BPH*PH*PHPH*PH*PH\u793APH*PH*PHPH*PH*PH\u3059PH*PH*PHPH*PH*PH\u3088PH*PH*PHPH*PH*PH\u3046PH*PH*PHPH*PH*PH\u306APH*PH*PHPH*PH*PH\u8907PH*PH*PHPH*PH*PH\u6570PH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u30A2PH*PH*PHPH*PH*PH\u30D7PH*PH*PHPH*PH*PH\u30EDPH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30C1PH*PH*PHPH*PH*PH\u304CPH*PH*PHPH*PH*PH\u63D0PH*PH*PHPH*PH*PH\u6848PH*PH*PHPH*PH*PH\u3055PH*PH*PHPH*PH*PH\u308CPH*PH*PHPH*PH*PH\u3001PH*PH*PHPH*PH*PH\u8A66PH*PH*PHPH*PH*PH\u884CPH*PH*PHPH*PH*PH\u932FPH*PH*PHPH*PH*PH\u8AA4PH*PH*PHPH*PH*PH\u304CPH*PH*PHPH*PH*PH\u7E70PH*PH*PHPH*PH*PH\u308APH*PH*PHPH*PH*PH\u8FD4PH*PH*PHPH*PH*PH\u3055PH*PH*PHPH*PH*PH\u308CPH*PH*PHPH*PH*PH\u307EPH*PH*PHPH*PH*PH\u3057PH*PH*PHPH*PH*PH\u305FPH*PH*PHPH*PH*PH\u3002PH*PH*PH

 • PH*PH*PH\u57FAPH*PH*PHPH*PH*PH\u672CPH*PH*PHPH*PH*PH\u30C7PH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30BFPH*PH*PHPH*PH*PH\u578BPH*PH*PH char PH*PH*PH\u3092PH*PH*PHPH*PH*PH\u518DPH*PH*PHPH*PH*PH\u5B9APH*PH*PHPH*PH*PH\u7FA9PH*PH*PHPH*PH*PH\u3057PH*PH*PHPH*PH*PH\u3066PH*PH*PH 32 PH*PH*PH\u30D3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30C3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30C8PH*PH*PHPH*PH*PH\u306BPH*PH*PHPH*PH*PH\u3057PH*PH*PHPH*PH*PH\u3001PH*PH*PHPH*PH*PH\u3059PH*PH*PHPH*PH*PH\u3079PH*PH*PHPH*PH*PH\u3066PH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u5F62PH*PH*PHPH*PH*PH\u5F0FPH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PH char PH*PH*PH\u30B7PH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30B1PH*PH*PHPH*PH*PH\u30F3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30B9PH*PH*PHPH*PH*PH\u3092PH*PH*PH UTF-32 PH*PH*PH\u30B7PH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30B1PH*PH*PHPH*PH*PH\u30F3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30B9PH*PH*PHPH*PH*PH\u306BPH*PH*PHPH*PH*PH\u3059PH*PH*PHPH*PH*PH\u308BPH*PH*PHPH*PH*PH\u3002PH*PH*PH
 • PH*PH*PH\u6587PH*PH*PHPH*PH*PH\u5B57PH*PH*PHPH*PH*PH\u3092PH*PH*PHPH*PH*PH\u8868PH*PH*PHPH*PH*PH\u3059PH*PH*PHPH*PH*PH\u65E2PH*PH*PHPH*PH*PH\u5B58PH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PH 16 PH*PH*PH\u30D3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30C3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30C8PH*PH*PH char PH*PH*PH\u30C7PH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30BFPH*PH*PHPH*PH*PH\u578BPH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u307BPH*PH*PHPH*PH*PH\u304BPH*PH*PHPH*PH*PH\u306BPH*PH*PHPH*PH*PH\u3001PH*PH*PH32 PH*PH*PH\u30D3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30C3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30C8PH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u57FAPH*PH*PHPH*PH*PH\u672CPH*PH*PHPH*PH*PH\u30C7PH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30BFPH*PH*PHPH*PH*PH\u578BPH*PH*PH ( char32 PH*PH*PH\u306APH*PH*PHPH*PH*PH\u3069PH*PH*PH) PH*PH*PH\u3092PH*PH*PHPH*PH*PH\u65B0PH*PH*PHPH*PH*PH\u305FPH*PH*PHPH*PH*PH\u306BPH*PH*PHPH*PH*PH\u5C0EPH*PH*PHPH*PH*PH\u5165PH*PH*PHPH*PH*PH\u3059PH*PH*PHPH*PH*PH\u308BPH*PH*PHPH*PH*PH\u3002PH*PH*PHPH*PH*PH\u3059PH*PH*PHPH*PH*PH\u3079PH*PH*PHPH*PH*PH\u3066PH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u5F62PH*PH*PHPH*PH*PH\u5F0FPH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PH char PH*PH*PH\u30B7PH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30B1PH*PH*PHPH*PH*PH\u30F3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30B9PH*PH*PHPH*PH*PH\u3092PH*PH*PH UTF-16 PH*PH*PH\u3067PH*PH*PHPH*PH*PH\u8868PH*PH*PHPH*PH*PH\u73FEPH*PH*PHPH*PH*PH\u3059PH*PH*PHPH*PH*PH\u308BPH*PH*PHPH*PH*PH\u3002PH*PH*PH
 • PH*PH*PH\u6587PH*PH*PHPH*PH*PH\u5B57PH*PH*PHPH*PH*PH\u3092PH*PH*PHPH*PH*PH\u8868PH*PH*PHPH*PH*PH\u3059PH*PH*PHPH*PH*PH\u65E2PH*PH*PHPH*PH*PH\u5B58PH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PH 16 PH*PH*PH\u30D3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30C3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30C8PH*PH*PH char PH*PH*PH\u30C7PH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30BFPH*PH*PHPH*PH*PH\u578BPH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u307BPH*PH*PHPH*PH*PH\u304BPH*PH*PHPH*PH*PH\u306BPH*PH*PHPH*PH*PH\u3001PH*PH*PH32 PH*PH*PH\u30D3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30C3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30C8PH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u57FAPH*PH*PHPH*PH*PH\u672CPH*PH*PHPH*PH*PH\u30C7PH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30BFPH*PH*PHPH*PH*PH\u578BPH*PH*PH ( char32 PH*PH*PH\u306APH*PH*PHPH*PH*PH\u3069PH*PH*PH) PH*PH*PH\u3092PH*PH*PHPH*PH*PH\u65B0PH*PH*PHPH*PH*PH\u305FPH*PH*PHPH*PH*PH\u306BPH*PH*PHPH*PH*PH\u5C0EPH*PH*PHPH*PH*PH\u5165PH*PH*PHPH*PH*PH\u3059PH*PH*PHPH*PH*PH\u308BPH*PH*PHPH*PH*PH\u3002PH*PH*PH String PH*PH*PH\u304APH*PH*PHPH*PH*PH\u3088PH*PH*PHPH*PH*PH\u3073PH*PH*PH StringBuffer PH*PH*PH\u306FPH*PH*PHPH*PH*PH\u3001PH*PH*PHPH*PH*PH\u985EPH*PH*PHPH*PH*PH\u4F3CPH*PH*PHAPI PH*PH*PH\u3092PH*PH*PHPH*PH*PH\u901APH*PH*PHPH*PH*PH\u3058PH*PH*PHPH*PH*PH\u3066PH*PH*PHPH*PH*PH\u6587PH*PH*PHPH*PH*PH\u5B57PH*PH*PHPH*PH*PH\u30B7PH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30B1PH*PH*PHPH*PH*PH\u30F3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30B9PH*PH*PHPH*PH*PH\u3092PH*PH*PH UTF-16 PH*PH*PH\u30B7PH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30B1PH*PH*PHPH*PH*PH\u30F3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30B9PH*PH*PHPH*PH*PH\u307EPH*PH*PHPH*PH*PH\u305FPH*PH*PHPH*PH*PH\u306FPH*PH*PH UTF-32 PH*PH*PH\u30B7PH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30B1PH*PH*PHPH*PH*PH\u30F3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30B9PH*PH*PHPH*PH*PH\u3068PH*PH*PHPH*PH*PH\u3057PH*PH*PHPH*PH*PH\u3066PH*PH*PHPH*PH*PH\u89E3PH*PH*PHPH*PH*PH\u91C8PH*PH*PHPH*PH*PH\u3059PH*PH*PHPH*PH*PH\u308BPH*PH*PHPH*PH*PH\u3002PH*PH*PHPH*PH*PH\u305DPH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u4ED6PH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PH char PH*PH*PH\u30B7PH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30B1PH*PH*PHPH*PH*PH\u30F3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30B9PH*PH*PHPH*PH*PH\u306FPH*PH*PH UTF-16 PH*PH*PH\u3067PH*PH*PHPH*PH*PH\u8868PH*PH*PHPH*PH*PH\u73FEPH*PH*PHPH*PH*PH\u3059PH*PH*PHPH*PH*PH\u308BPH*PH*PHPH*PH*PH\u3002PH*PH*PH
 • int PH*PH*PH\u30C7PH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30BFPH*PH*PHPH*PH*PH\u578BPH*PH*PHPH*PH*PH\u3092PH*PH*PHPH*PH*PH\u4F7FPH*PH*PHPH*PH*PH\u7528PH*PH*PHPH*PH*PH\u3057PH*PH*PHPH*PH*PH\u3066PH*PH*PHPH*PH*PH\u88DCPH*PH*PHPH*PH*PH\u52A9PH*PH*PHPH*PH*PH\u6587PH*PH*PHPH*PH*PH\u5B57PH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u30B3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30C9PH*PH*PHPH*PH*PH\u30DDPH*PH*PHPH*PH*PH\u30A4PH*PH*PHPH*PH*PH\u30F3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30C8PH*PH*PHPH*PH*PH\u3092PH*PH*PHPH*PH*PH\u8868PH*PH*PHPH*PH*PH\u73FEPH*PH*PHPH*PH*PH\u3059PH*PH*PHPH*PH*PH\u308BPH*PH*PHPH*PH*PH\u3002PH*PH*PH String PH*PH*PH\u304APH*PH*PHPH*PH*PH\u3088PH*PH*PHPH*PH*PH\u3073PH*PH*PH StringBuffer PH*PH*PH\u306FPH*PH*PHPH*PH*PH\u3001PH*PH*PHPH*PH*PH\u985EPH*PH*PHPH*PH*PH\u4F3CPH*PH*PH API PH*PH*PH\u3092PH*PH*PHPH*PH*PH\u901APH*PH*PHPH*PH*PH\u3058PH*PH*PHPH*PH*PH\u3066PH*PH*PHPH*PH*PH\u6587PH*PH*PHPH*PH*PH\u5B57PH*PH*PHPH*PH*PH\u30B7PH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30B1PH*PH*PHPH*PH*PH\u30F3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30B9PH*PH*PHPH*PH*PH\u3092PH*PH*PH UTF-16 PH*PH*PH\u30B7PH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30B1PH*PH*PHPH*PH*PH\u30F3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30B9PH*PH*PHPH*PH*PH\u307EPH*PH*PHPH*PH*PH\u305FPH*PH*PHPH*PH*PH\u306FPH*PH*PH UTF-32 PH*PH*PH\u30B7PH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30B1PH*PH*PHPH*PH*PH\u30F3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30B9PH*PH*PHPH*PH*PH\u3068PH*PH*PHPH*PH*PH\u3057PH*PH*PHPH*PH*PH\u3066PH*PH*PHPH*PH*PH\u89E3PH*PH*PHPH*PH*PH\u91C8PH*PH*PHPH*PH*PH\u3059PH*PH*PHPH*PH*PH\u308BPH*PH*PHPH*PH*PH\u3002PH*PH*PHPH*PH*PH\u305DPH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u4ED6PH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PH char PH*PH*PH\u30B7PH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30B1PH*PH*PHPH*PH*PH\u30F3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30B9PH*PH*PHPH*PH*PH\u306FPH*PH*PHPH*PH*PH\u5909PH*PH*PHPH*PH*PH\u66F4PH*PH*PHPH*PH*PH\u306APH*PH*PHPH*PH*PH\u304FPH*PH*PH UTF-16 PH*PH*PH\u3067PH*PH*PHPH*PH*PH\u8868PH*PH*PHPH*PH*PH\u73FEPH*PH*PHPH*PH*PH\u3059PH*PH*PHPH*PH*PH\u308BPH*PH*PHPH*PH*PH\u3002PH*PH*PH
 • char PH*PH*PH\u578BPH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u30B5PH*PH*PHPH*PH*PH\u30EDPH*PH*PHPH*PH*PH\u30B2PH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30C8PH*PH*PHPH*PH*PH\u30DAPH*PH*PHPH*PH*PH\u30A2PH*PH*PHPH*PH*PH\u3092PH*PH*PHPH*PH*PH\u4F7FPH*PH*PHPH*PH*PH\u7528PH*PH*PHPH*PH*PH\u3057PH*PH*PHPH*PH*PH\u3066PH*PH*PHPH*PH*PH\u88DCPH*PH*PHPH*PH*PH\u52A9PH*PH*PHPH*PH*PH\u6587PH*PH*PHPH*PH*PH\u5B57PH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u30B3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30C9PH*PH*PHPH*PH*PH\u30DDPH*PH*PHPH*PH*PH\u30A4PH*PH*PHPH*PH*PH\u30F3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30C8PH*PH*PHPH*PH*PH\u3092PH*PH*PHPH*PH*PH\u8868PH*PH*PHPH*PH*PH\u73FEPH*PH*PHPH*PH*PH\u3059PH*PH*PHPH*PH*PH\u308BPH*PH*PHPH*PH*PH\u3002PH*PH*PHPH*PH*PH\u3059PH*PH*PHPH*PH*PH\u3079PH*PH*PHPH*PH*PH\u3066PH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u5F62PH*PH*PHPH*PH*PH\u5F0FPH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PH char PH*PH*PH\u30B7PH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30B1PH*PH*PHPH*PH*PH\u30F3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30B9PH*PH*PHPH*PH*PH\u3092PH*PH*PH UTF-16 PH*PH*PH\u3067PH*PH*PHPH*PH*PH\u8868PH*PH*PHPH*PH*PH\u73FEPH*PH*PHPH*PH*PH\u3059PH*PH*PHPH*PH*PH\u308BPH*PH*PHPH*PH*PH\u3002PH*PH*PH
 • PH*PH*PH\u6587PH*PH*PHPH*PH*PH\u5B57PH*PH*PHPH*PH*PH\u3092PH*PH*PHPH*PH*PH\u30ABPH*PH*PHPH*PH*PH\u30D7PH*PH*PHPH*PH*PH\u30BBPH*PH*PHPH*PH*PH\u30EBPH*PH*PHPH*PH*PH\u5316PH*PH*PHPH*PH*PH\u3059PH*PH*PHPH*PH*PH\u308BPH*PH*PHPH*PH*PH\u65B0PH*PH*PHPH*PH*PH\u3057PH*PH*PHPH*PH*PH\u3044PH*PH*PHPH*PH*PH\u30AFPH*PH*PHPH*PH*PH\u30E9PH*PH*PHPH*PH*PH\u30B9PH*PH*PHPH*PH*PH\u3092PH*PH*PHPH*PH*PH\u5C0EPH*PH*PHPH*PH*PH\u5165PH*PH*PHPH*PH*PH\u3059PH*PH*PHPH*PH*PH\u308BPH*PH*PHPH*PH*PH\u3002PH*PH*PH String PH*PH*PH\u3068PH*PH*PH StringBuffer PH*PH*PH\u306FPH*PH*PHPH*PH*PH\u3001PH*PH*PHPH*PH*PH\u65B0PH*PH*PHPH*PH*PH\u3057PH*PH*PHPH*PH*PH\u3044PH*PH*PH API PH*PH*PH\u3092PH*PH*PHPH*PH*PH\u901APH*PH*PHPH*PH*PH\u3058PH*PH*PHPH*PH*PH\u3066PH*PH*PHPH*PH*PH\u305DPH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u30AFPH*PH*PHPH*PH*PH\u30E9PH*PH*PHPH*PH*PH\u30B9PH*PH*PHPH*PH*PH\u3067PH*PH*PHPH*PH*PH\u8868PH*PH*PHPH*PH*PH\u73FEPH*PH*PHPH*PH*PH\u3055PH*PH*PHPH*PH*PH\u308CPH*PH*PHPH*PH*PH\u308BPH*PH*PHPH*PH*PH\u6587PH*PH*PHPH*PH*PH\u5B57PH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u30B7PH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30B1PH*PH*PHPH*PH*PH\u30F3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30B9PH*PH*PHPH*PH*PH\u3068PH*PH*PHPH*PH*PH\u3057PH*PH*PHPH*PH*PH\u3066PH*PH*PHPH*PH*PH\u8A8DPH*PH*PHPH*PH*PH\u8B58PH*PH*PHPH*PH*PH\u3059PH*PH*PHPH*PH*PH\u308BPH*PH*PHPH*PH*PH\u3002PH*PH*PH
 • CharSequence PH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u30A4PH*PH*PHPH*PH*PH\u30F3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30B9PH*PH*PHPH*PH*PH\u30BFPH*PH*PHPH*PH*PH\u30F3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30B9PH*PH*PHPH*PH*PH\u3068PH*PH*PHPH*PH*PH\u30A4PH*PH*PHPH*PH*PH\u30F3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30C7PH*PH*PHPH*PH*PH\u30C3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30AFPH*PH*PHPH*PH*PH\u30B9PH*PH*PHPH*PH*PH\u3092PH*PH*PHPH*PH*PH\u7D44PH*PH*PHPH*PH*PH\u307FPH*PH*PHPH*PH*PH\u5408PH*PH*PHPH*PH*PH\u308FPH*PH*PHPH*PH*PH\u305BPH*PH*PHPH*PH*PH\u3066PH*PH*PHPH*PH*PH\u30B3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30C9PH*PH*PHPH*PH*PH\u30DDPH*PH*PHPH*PH*PH\u30A4PH*PH*PHPH*PH*PH\u30F3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30C8PH*PH*PHPH*PH*PH\u3092PH*PH*PHPH*PH*PH\u8868PH*PH*PHPH*PH*PH\u73FEPH*PH*PHPH*PH*PH\u3059PH*PH*PHPH*PH*PH\u308BPH*PH*PHPH*PH*PH\u3002PH*PH*PH

PH*PH*PH\u3053PH*PH*PHPH*PH*PH\u308CPH*PH*PHPH*PH*PH\u3089PH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u30A2PH*PH*PHPH*PH*PH\u30D7PH*PH*PHPH*PH*PH\u30EDPH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30C1PH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u4E00PH*PH*PHPH*PH*PH\u90E8PH*PH*PHPH*PH*PH\u306FPH*PH*PHPH*PH*PH\u65E9PH*PH*PHPH*PH*PH\u3044PH*PH*PHPH*PH*PH\u6642PH*PH*PHPH*PH*PH\u671FPH*PH*PHPH*PH*PH\u306BPH*PH*PHPH*PH*PH\u691CPH*PH*PHPH*PH*PH\u8A0EPH*PH*PHPH*PH*PH\u5BFEPH*PH*PHPH*PH*PH\u8C61PH*PH*PHPH*PH*PH\u304BPH*PH*PHPH*PH*PH\u3089PH*PH*PHPH*PH*PH\u9664PH*PH*PHPH*PH*PH\u5916PH*PH*PHPH*PH*PH\u3055PH*PH*PHPH*PH*PH\u308CPH*PH*PHPH*PH*PH\u307EPH*PH*PHPH*PH*PH\u3057PH*PH*PHPH*PH*PH\u305FPH*PH*PHPH*PH*PH\u3002PH*PH*PHPH*PH*PH\u305FPH*PH*PHPH*PH*PH\u3068PH*PH*PHPH*PH*PH\u3048PH*PH*PHPH*PH*PH\u3070PH*PH*PHPH*PH*PH\u3001PH*PH*PHPH*PH*PH\u57FAPH*PH*PHPH*PH*PH\u672CPH*PH*PHPH*PH*PH\u30C7PH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30BFPH*PH*PHPH*PH*PH\u578BPH*PH*PH char PH*PH*PH\u3092PH*PH*PHPH*PH*PH\u518DPH*PH*PHPH*PH*PH\u5B9APH*PH*PHPH*PH*PH\u7FA9PH*PH*PHPH*PH*PH\u3057PH*PH*PHPH*PH*PH\u3066PH*PH*PH 32 PH*PH*PH\u30D3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30C3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30C8PH*PH*PHPH*PH*PH\u306BPH*PH*PHPH*PH*PH\u3059PH*PH*PHPH*PH*PH\u308BPH*PH*PHPH*PH*PH\u3068PH*PH*PHPH*PH*PH\u3044PH*PH*PHPH*PH*PH\u3046PH*PH*PHPH*PH*PH\u30A2PH*PH*PHPH*PH*PH\u30D7PH*PH*PHPH*PH*PH\u30EDPH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30C1PH*PH*PHPH*PH*PH\u306FPH*PH*PHPH*PH*PH\u307EPH*PH*PHPH*PH*PH\u3063PH*PH*PHPH*PH*PH\u305FPH*PH*PHPH*PH*PH\u304FPH*PH*PHPH*PH*PH\u65B0PH*PH*PHPH*PH*PH\u3057PH*PH*PHPH*PH*PH\u3044PH*PH*PHPH*PH*PH\u30D7PH*PH*PHPH*PH*PH\u30E9PH*PH*PHPH*PH*PH\u30C3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30C8PH*PH*PHPH*PH*PH\u30D5PH*PH*PHPH*PH*PH\u30A9PH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30E0PH*PH*PHPH*PH*PH\u306BPH*PH*PHPH*PH*PH\u306FPH*PH*PHPH*PH*PH\u975EPH*PH*PHPH*PH*PH\u5E38PH*PH*PHPH*PH*PH\u306BPH*PH*PHPH*PH*PH\u9B45PH*PH*PHPH*PH*PH\u529BPH*PH*PHPH*PH*PH\u7684PH*PH*PHPH*PH*PH\u3067PH*PH*PHPH*PH*PH\u3059PH*PH*PHPH*PH*PH\u304CPH*PH*PHPH*PH*PH\u3001PH*PH*PHJ2SE PH*PH*PH\u3067PH*PH*PHPH*PH*PH\u306FPH*PH*PHPH*PH*PH\u65E2PH*PH*PHPH*PH*PH\u5B58PH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PH Java Virtual Machine 1 (JVM)PH*PH*PH\u3001PH*PH*PHPH*PH*PH\u76F4PH*PH*PHPH*PH*PH\u5217PH*PH*PHPH*PH*PH\u5316PH*PH*PHPH*PH*PH\u3001PH*PH*PHPH*PH*PH\u305DPH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u4ED6PH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u30A4PH*PH*PHPH*PH*PH\u30F3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30BFPH*PH*PHPH*PH*PH\u30D5PH*PH*PHPH*PH*PH\u30A7PH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30B9PH*PH*PHPH*PH*PH\u3068PH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u4E92PH*PH*PHPH*PH*PH\u63DBPH*PH*PHPH*PH*PH\u6027PH*PH*PHPH*PH*PH\u304CPH*PH*PHPH*PH*PH\u640DPH*PH*PHPH*PH*PH\u306APH*PH*PHPH*PH*PH\u308FPH*PH*PHPH*PH*PH\u308CPH*PH*PHPH*PH*PH\u307EPH*PH*PHPH*PH*PH\u3059PH*PH*PHPH*PH*PH\u3002PH*PH*PHPH*PH*PH\u307EPH*PH*PHPH*PH*PH\u305FPH*PH*PHPH*PH*PH\u3001PH*PH*PHUTF-32 PH*PH*PH\u30D9PH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30B9PH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u6587PH*PH*PHPH*PH*PH\u5B57PH*PH*PHPH*PH*PH\u5217PH*PH*PHPH*PH*PH\u306BPH*PH*PHPH*PH*PH\u3088PH*PH*PHPH*PH*PH\u3063PH*PH*PHPH*PH*PH\u3066PH*PH*PH UTF-16 PH*PH*PH\u30D9PH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30B9PH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u6587PH*PH*PHPH*PH*PH\u5B57PH*PH*PHPH*PH*PH\u5217PH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PH 2 PH*PH*PH\u500DPH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u30E1PH*PH*PHPH*PH*PH\u30E2PH*PH*PHPH*PH*PH\u30EAPH*PH*PHPH*PH*PH\u304CPH*PH*PHPH*PH*PH\u4F7FPH*PH*PHPH*PH*PH\u7528PH*PH*PHPH*PH*PH\u3055PH*PH*PHPH*PH*PH\u308CPH*PH*PHPH*PH*PH\u308BPH*PH*PHPH*PH*PH\u3053PH*PH*PHPH*PH*PH\u3068PH*PH*PHPH*PH*PH\u306FPH*PH*PHPH*PH*PH\u8A00PH*PH*PHPH*PH*PH\u3046PH*PH*PHPH*PH*PH\u307EPH*PH*PHPH*PH*PH\u3067PH*PH*PHPH*PH*PH\u3082PH*PH*PHPH*PH*PH\u3042PH*PH*PHPH*PH*PH\u308APH*PH*PHPH*PH*PH\u307EPH*PH*PHPH*PH*PH\u305BPH*PH*PHPH*PH*PH\u3093PH*PH*PHPH*PH*PH\u3002PH*PH*PH char32 PH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u3088PH*PH*PHPH*PH*PH\u3046PH*PH*PHPH*PH*PH\u306APH*PH*PHPH*PH*PH\u65B0PH*PH*PHPH*PH*PH\u3057PH*PH*PHPH*PH*PH\u3044PH*PH*PHPH*PH*PH\u30C7PH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30BFPH*PH*PHPH*PH*PH\u578BPH*PH*PHPH*PH*PH\u3092PH*PH*PHPH*PH*PH\u5C0EPH*PH*PHPH*PH*PH\u5165PH*PH*PHPH*PH*PH\u3059PH*PH*PHPH*PH*PH\u308BPH*PH*PHPH*PH*PH\u3068PH*PH*PHPH*PH*PH\u3044PH*PH*PHPH*PH*PH\u3046PH*PH*PHPH*PH*PH\u30A2PH*PH*PHPH*PH*PH\u30D7PH*PH*PHPH*PH*PH\u30EDPH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30C1PH*PH*PHPH*PH*PH\u306FPH*PH*PHPH*PH*PH\u6BD4PH*PH*PHPH*PH*PH\u8F03PH*PH*PHPH*PH*PH\u7684PH*PH*PHPH*PH*PH\u7C21PH*PH*PHPH*PH*PH\u5358PH*PH*PHPH*PH*PH\u3067PH*PH*PHPH*PH*PH\u3059PH*PH*PHPH*PH*PH\u304CPH*PH*PHPH*PH*PH\u3001PH*PH*PHJVM PH*PH*PH\u3084PH*PH*PHPH*PH*PH\u76F4PH*PH*PHPH*PH*PH\u5217PH*PH*PHPH*PH*PH\u5316PH*PH*PHPH*PH*PH\u3067PH*PH*PHPH*PH*PH\u82E5PH*PH*PHPH*PH*PH\u5E72PH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u554FPH*PH*PHPH*PH*PH\u984CPH*PH*PHPH*PH*PH\u304CPH*PH*PHPH*PH*PH\u767APH*PH*PHPH*PH*PH\u751FPH*PH*PHPH*PH*PH\u3059PH*PH*PHPH*PH*PH\u308BPH*PH*PHPH*PH*PH\u3053PH*PH*PHPH*PH*PH\u3068PH*PH*PHPH*PH*PH\u3092PH*PH*PHPH*PH*PH\u907FPH*PH*PHPH*PH*PH\u3051PH*PH*PHPH*PH*PH\u3089PH*PH*PHPH*PH*PH\u308CPH*PH*PHPH*PH*PH\u307EPH*PH*PHPH*PH*PH\u305BPH*PH*PHPH*PH*PH\u3093PH*PH*PHPH*PH*PH\u3002PH*PH*PHPH*PH*PH\u307EPH*PH*PHPH*PH*PH\u305FPH*PH*PHPH*PH*PH\u3001PH*PH*PHPH*PH*PH\u4E00PH*PH*PHPH*PH*PH\u822CPH*PH*PHPH*PH*PH\u7684PH*PH*PHPH*PH*PH\u306BPH*PH*PHPH*PH*PH\u3001PH*PH*PHPH*PH*PH\u8A00PH*PH*PHPH*PH*PH\u8A9EPH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u5909PH*PH*PHPH*PH*PH\u66F4PH*PH*PHPH*PH*PH\u306FPH*PH*PH API PH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u5909PH*PH*PHPH*PH*PH\u66F4PH*PH*PHPH*PH*PH\u3088PH*PH*PHPH*PH*PH\u308APH*PH*PHPH*PH*PH\u3082PH*PH*PHPH*PH*PH\u9577PH*PH*PHPH*PH*PH\u3044PH*PH*PHPH*PH*PH\u30EAPH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30C9PH*PH*PHPH*PH*PH\u30BFPH*PH*PHPH*PH*PH\u30A4PH*PH*PHPH*PH*PH\u30E0PH*PH*PHPH*PH*PH\u304CPH*PH*PHPH*PH*PH\u5FC5PH*PH*PHPH*PH*PH\u8981PH*PH*PHPH*PH*PH\u3067PH*PH*PHPH*PH*PH\u3042PH*PH*PHPH*PH*PH\u308BPH*PH*PHPH*PH*PH\u305FPH*PH*PHPH*PH*PH\u3081PH*PH*PHPH*PH*PH\u3001PH*PH*PHPH*PH*PH\u4E0APH*PH*PHPH*PH*PH\u8A18PH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PH 2 PH*PH*PH\u3064PH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u30A2PH*PH*PHPH*PH*PH\u30D7PH*PH*PHPH*PH*PH\u30EDPH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30C1PH*PH*PHPH*PH*PH\u3067PH*PH*PHPH*PH*PH\u306FPH*PH*PHPH*PH*PH\u88DCPH*PH*PHPH*PH*PH\u52A9PH*PH*PHPH*PH*PH\u6587PH*PH*PHPH*PH*PH\u5B57PH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u30B5PH*PH*PHPH*PH*PH\u30DDPH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30C8PH*PH*PHPH*PH*PH\u304CPH*PH*PHPH*PH*PH\u5927PH*PH*PHPH*PH*PH\u5E45PH*PH*PHPH*PH*PH\u306BPH*PH*PHPH*PH*PH\u9045PH*PH*PHPH*PH*PH\u308CPH*PH*PHPH*PH*PH\u3066PH*PH*PHPH*PH*PH\u3057PH*PH*PHPH*PH*PH\u307EPH*PH*PHPH*PH*PH\u3046PH*PH*PHPH*PH*PH\u53EFPH*PH*PHPH*PH*PH\u80FDPH*PH*PHPH*PH*PH\u6027PH*PH*PHPH*PH*PH\u304CPH*PH*PHPH*PH*PH\u3042PH*PH*PHPH*PH*PH\u308APH*PH*PHPH*PH*PH\u307EPH*PH*PHPH*PH*PH\u3059PH*PH*PHPH*PH*PH\u3002PH*PH*PHPH*PH*PH\u6B8BPH*PH*PHPH*PH*PH\u308APH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u30A2PH*PH*PHPH*PH*PH\u30D7PH*PH*PHPH*PH*PH\u30EDPH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30C1PH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u4E2DPH*PH*PHPH*PH*PH\u304BPH*PH*PHPH*PH*PH\u3089PH*PH*PHPH*PH*PH\u6700PH*PH*PHPH*PH*PH\u9069PH*PH*PHPH*PH*PH\u306APH*PH*PHPH*PH*PH\u3082PH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u3092PH*PH*PHPH*PH*PH\u9078PH*PH*PHPH*PH*PH\u629EPH*PH*PHPH*PH*PH\u3059PH*PH*PHPH*PH*PH\u308BPH*PH*PHPH*PH*PH\u305FPH*PH*PHPH*PH*PH\u3081PH*PH*PHPH*PH*PH\u306BPH*PH*PHPH*PH*PH\u3001PH*PH*PHPH*PH*PH\u5B9FPH*PH*PHPH*PH*PH\u88C5PH*PH*PHPH*PH*PH\u30C1PH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30E0PH*PH*PHPH*PH*PH\u306FPH*PH*PHPH*PH*PH\u3001PH*PH*PHPH*PH*PH\u4F4EPH*PH*PHPH*PH*PH\u30ECPH*PH*PHPH*PH*PH\u30D9PH*PH*PHPH*PH*PH\u30EBPH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u6587PH*PH*PHPH*PH*PH\u5B57PH*PH*PHPH*PH*PH\u51E6PH*PH*PHPH*PH*PH\u7406PH*PH*PH ( java.util.regex PH*PH*PH\u30D1PH*PH*PHPH*PH*PH\u30C3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30B1PH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30B8PH*PH*PH) PH*PH*PH\u3092PH*PH*PHPH*PH*PH\u5B9FPH*PH*PHPH*PH*PH\u884CPH*PH*PHPH*PH*PH\u3059PH*PH*PHPH*PH*PH\u308BPH*PH*PHPH*PH*PH\u591APH*PH*PHPH*PH*PH\u304FPH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u30B3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30C9PH*PH*PHPH*PH*PH\u306BPH*PH*PHPH*PH*PH\u5BFEPH*PH*PHPH*PH*PH\u3057PH*PH*PHPH*PH*PH\u3066PH*PH*PHPH*PH*PH\u88DCPH*PH*PHPH*PH*PH\u52A9PH*PH*PHPH*PH*PH\u6587PH*PH*PHPH*PH*PH\u5B57PH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u30B5PH*PH*PHPH*PH*PH\u30DDPH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30C8PH*PH*PHPH*PH*PH\u6A5FPH*PH*PHPH*PH*PH\u80FDPH*PH*PHPH*PH*PH\u3092PH*PH*PHPH*PH*PH\u5B9FPH*PH*PHPH*PH*PH\u969BPH*PH*PHPH*PH*PH\u306BPH*PH*PHPH*PH*PH\u7D44PH*PH*PHPH*PH*PH\u307FPH*PH*PHPH*PH*PH\u8FBCPH*PH*PHPH*PH*PH\u307FPH*PH*PHPH*PH*PH\u3001PH*PH*PHPH*PH*PH\u958BPH*PH*PHPH*PH*PH\u767APH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u5BB9PH*PH*PHPH*PH*PH\u6613PH*PH*PHPH*PH*PH\u3055PH*PH*PHPH*PH*PH\u3084PH*PH*PHPH*PH*PH\u30E9PH*PH*PHPH*PH*PH\u30F3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30BFPH*PH*PHPH*PH*PH\u30A4PH*PH*PHPH*PH*PH\u30E0PH*PH*PHPH*PH*PH\u6027PH*PH*PHPH*PH*PH\u80FDPH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u89B3PH*PH*PHPH*PH*PH\u70B9PH*PH*PHPH*PH*PH\u304BPH*PH*PHPH*PH*PH\u3089PH*PH*PHPH*PH*PH\u5404PH*PH*PHPH*PH*PH\u30A2PH*PH*PHPH*PH*PH\u30D7PH*PH*PHPH*PH*PH\u30EDPH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30C1PH*PH*PHPH*PH*PH\u3092PH*PH*PHPH*PH*PH\u6BD4PH*PH*PHPH*PH*PH\u8F03PH*PH*PHPH*PH*PH\u30FBPH*PH*PHPH*PH*PH\u691CPH*PH*PHPH*PH*PH\u8A3CPH*PH*PHPH*PH*PH\u3057PH*PH*PHPH*PH*PH\u307EPH*PH*PHPH*PH*PH\u3057PH*PH*PHPH*PH*PH\u305FPH*PH*PHPH*PH*PH\u3002PH*PH*PH

PH*PH*PH\u305DPH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u7D50PH*PH*PHPH*PH*PH\u679CPH*PH*PHPH*PH*PH\u3001PH*PH*PHPH*PH*PH\u8907PH*PH*PHPH*PH*PH\u6570PH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u30A2PH*PH*PHPH*PH*PH\u30D7PH*PH*PHPH*PH*PH\u30EDPH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30C1PH*PH*PHPH*PH*PH\u3092PH*PH*PHPH*PH*PH\u968EPH*PH*PHPH*PH*PH\u5C64PH*PH*PHPH*PH*PH\u7684PH*PH*PHPH*PH*PH\u306BPH*PH*PHPH*PH*PH\u7D44PH*PH*PHPH*PH*PH\u307FPH*PH*PHPH*PH*PH\u5408PH*PH*PHPH*PH*PH\u308FPH*PH*PHPH*PH*PH\u305BPH*PH*PHPH*PH*PH\u305FPH*PH*PHPH*PH*PH\u6B21PH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u3088PH*PH*PHPH*PH*PH\u3046PH*PH*PHPH*PH*PH\u306APH*PH*PHPH*PH*PH\u8907PH*PH*PHPH*PH*PH\u5408PH*PH*PHPH*PH*PH\u30A2PH*PH*PHPH*PH*PH\u30D7PH*PH*PHPH*PH*PH\u30EDPH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30C1PH*PH*PHPH*PH*PH\u3092PH*PH*PHPH*PH*PH\u6C7APH*PH*PHPH*PH*PH\u5B9APH*PH*PHPH*PH*PH\u3057PH*PH*PHPH*PH*PH\u307EPH*PH*PHPH*PH*PH\u3057PH*PH*PHPH*PH*PH\u305FPH*PH*PHPH*PH*PH\u3002PH*PH*PH

 • PH*PH*PH\u57FAPH*PH*PHPH*PH*PH\u672CPH*PH*PHPH*PH*PH\u30C7PH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30BFPH*PH*PHPH*PH*PH\u578BPH*PH*PH int PH*PH*PH\u3092PH*PH*PHPH*PH*PH\u4F7FPH*PH*PHPH*PH*PH\u7528PH*PH*PHPH*PH*PH\u3057PH*PH*PHPH*PH*PH\u3066PH*PH*PHPH*PH*PH\u3001PH*PH*PHPH*PH*PH\u4F4EPH*PH*PHPH*PH*PH\u30ECPH*PH*PHPH*PH*PH\u30D9PH*PH*PHPH*PH*PH\u30EBPH*PH*PH API ( Character PH*PH*PH\u30AFPH*PH*PHPH*PH*PH\u30E9PH*PH*PHPH*PH*PH\u30B9PH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u30B9PH*PH*PHPH*PH*PH\u30BFPH*PH*PHPH*PH*PH\u30C6PH*PH*PHPH*PH*PH\u30A3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30C3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30AFPH*PH*PHPH*PH*PH\u30E1PH*PH*PHPH*PH*PH\u30BDPH*PH*PHPH*PH*PH\u30C3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30C9PH*PH*PHPH*PH*PH\u306APH*PH*PHPH*PH*PH\u3069PH*PH*PH) PH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u30B3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30C9PH*PH*PHPH*PH*PH\u30DDPH*PH*PHPH*PH*PH\u30A4PH*PH*PHPH*PH*PH\u30F3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30C8PH*PH*PHPH*PH*PH\u3092PH*PH*PHPH*PH*PH\u8868PH*PH*PHPH*PH*PH\u73FEPH*PH*PHPH*PH*PH\u3059PH*PH*PHPH*PH*PH\u308BPH*PH*PHPH*PH*PH\u3002PH*PH*PH
 • PH*PH*PH\u3059PH*PH*PHPH*PH*PH\u3079PH*PH*PHPH*PH*PH\u3066PH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u5F62PH*PH*PHPH*PH*PH\u5F0FPH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PH char PH*PH*PH\u30B7PH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30B1PH*PH*PHPH*PH*PH\u30F3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30B9PH*PH*PHPH*PH*PH\u3092PH*PH*PH UTF-16 PH*PH*PH\u30B7PH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30B1PH*PH*PHPH*PH*PH\u30F3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30B9PH*PH*PHPH*PH*PH\u3068PH*PH*PHPH*PH*PH\u3057PH*PH*PHPH*PH*PH\u3066PH*PH*PHPH*PH*PH\u89E3PH*PH*PHPH*PH*PH\u91C8PH*PH*PHPH*PH*PH\u3057PH*PH*PHPH*PH*PH\u3001PH*PH*PHPH*PH*PH\u9AD8PH*PH*PHPH*PH*PH\u30ECPH*PH*PHPH*PH*PH\u30D9PH*PH*PHPH*PH*PH\u30EBPH*PH*PH API PH*PH*PH\u3067PH*PH*PH UTF-16 PH*PH*PH\u30B7PH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30B1PH*PH*PHPH*PH*PH\u30F3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30B9PH*PH*PHPH*PH*PH\u3092PH*PH*PHPH*PH*PH\u4F7FPH*PH*PHPH*PH*PH\u3046PH*PH*PHPH*PH*PH\u3088PH*PH*PHPH*PH*PH\u3046PH*PH*PHPH*PH*PH\u306BPH*PH*PHPH*PH*PH\u3059PH*PH*PHPH*PH*PH\u308BPH*PH*PHPH*PH*PH\u3002PH*PH*PH
 • PH*PH*PH\u3055PH*PH*PHPH*PH*PH\u307EPH*PH*PHPH*PH*PH\u3056PH*PH*PHPH*PH*PH\u307EPH*PH*PHPH*PH*PH\u306APH*PH*PH char PH*PH*PH\u578BPH*PH*PHPH*PH*PH\u3068PH*PH*PHPH*PH*PH\u30B3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30C9PH*PH*PHPH*PH*PH\u30DDPH*PH*PHPH*PH*PH\u30A4PH*PH*PHPH*PH*PH\u30F3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30C8PH*PH*PHPH*PH*PH\u306BPH*PH*PHPH*PH*PH\u3088PH*PH*PHPH*PH*PH\u308BPH*PH*PHPH*PH*PH\u8868PH*PH*PHPH*PH*PH\u73FEPH*PH*PHPH*PH*PH\u3092PH*PH*PHPH*PH*PH\u76F8PH*PH*PHPH*PH*PH\u4E92PH*PH*PHPH*PH*PH\u306BPH*PH*PHPH*PH*PH\u7C21PH*PH*PHPH*PH*PH\u5358PH*PH*PHPH*PH*PH\u306BPH*PH*PHPH*PH*PH\u5909PH*PH*PHPH*PH*PH\u63DBPH*PH*PHPH*PH*PH\u3067PH*PH*PHPH*PH*PH\u304DPH*PH*PHPH*PH*PH\u308BPH*PH*PH API PH*PH*PH\u3092PH*PH*PHPH*PH*PH\u63D0PH*PH*PHPH*PH*PH\u4F9BPH*PH*PHPH*PH*PH\u3059PH*PH*PHPH*PH*PH\u308BPH*PH*PHPH*PH*PH\u3002PH*PH*PH

PH*PH*PH\u3053PH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u30A2PH*PH*PHPH*PH*PH\u30D7PH*PH*PHPH*PH*PH\u30EDPH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30C1PH*PH*PHPH*PH*PH\u3067PH*PH*PHPH*PH*PH\u306FPH*PH*PHPH*PH*PH\u3001PH*PH*PHPH*PH*PH\u500BPH*PH*PHPH*PH*PH\u3005PH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u6587PH*PH*PHPH*PH*PH\u5B57PH*PH*PHPH*PH*PH\u3092PH*PH*PHPH*PH*PH\u5FC5PH*PH*PHPH*PH*PH\u8981PH*PH*PHPH*PH*PH\u306BPH*PH*PHPH*PH*PH\u5FDCPH*PH*PHPH*PH*PH\u3058PH*PH*PHPH*PH*PH\u3066PH*PH*PHPH*PH*PH\u6982PH*PH*PHPH*PH*PH\u5FF5PH*PH*PHPH*PH*PH\u7684PH*PH*PHPH*PH*PH\u306BPH*PH*PHPH*PH*PH\u7C21PH*PH*PHPH*PH*PH\u6F54PH*PH*PHPH*PH*PH\u304BPH*PH*PHPH*PH*PH\u3064PH*PH*PHPH*PH*PH\u52B9PH*PH*PHPH*PH*PH\u7387PH*PH*PHPH*PH*PH\u7684PH*PH*PHPH*PH*PH\u306BPH*PH*PHPH*PH*PH\u8868PH*PH*PHPH*PH*PH\u73FEPH*PH*PHPH*PH*PH\u3067PH*PH*PHPH*PH*PH\u304DPH*PH*PHPH*PH*PH\u308BPH*PH*PHPH*PH*PH\u3068PH*PH*PHPH*PH*PH\u540CPH*PH*PHPH*PH*PH\u6642PH*PH*PHPH*PH*PH\u306BPH*PH*PHPH*PH*PH\u3001PH*PH*PHPH*PH*PH\u65E2PH*PH*PHPH*PH*PH\u5B58PH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PH API PH*PH*PH\u3092PH*PH*PHPH*PH*PH\u5909PH*PH*PHPH*PH*PH\u66F4PH*PH*PHPH*PH*PH\u3057PH*PH*PHPH*PH*PH\u3066PH*PH*PHPH*PH*PH\u88DCPH*PH*PHPH*PH*PH\u52A9PH*PH*PHPH*PH*PH\u6587PH*PH*PHPH*PH*PH\u5B57PH*PH*PHPH*PH*PH\u3092PH*PH*PHPH*PH*PH\u30B5PH*PH*PHPH*PH*PH\u30DDPH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30C8PH*PH*PHPH*PH*PH\u3059PH*PH*PHPH*PH*PH\u308BPH*PH*PHPH*PH*PH\u3053PH*PH*PHPH*PH*PH\u3068PH*PH*PHPH*PH*PH\u304CPH*PH*PHPH*PH*PH\u3067PH*PH*PHPH*PH*PH\u304DPH*PH*PHPH*PH*PH\u307EPH*PH*PHPH*PH*PH\u3059PH*PH*PHPH*PH*PH\u3002PH*PH*PHPH*PH*PH\u307EPH*PH*PHPH*PH*PH\u305FPH*PH*PHPH*PH*PH\u3001PH*PH*PHPH*PH*PH\u500BPH*PH*PHPH*PH*PH\u3005PH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u6587PH*PH*PHPH*PH*PH\u5B57PH*PH*PHPH*PH*PH\u3088PH*PH*PHPH*PH*PH\u308APH*PH*PHPH*PH*PH\u3082PH*PH*PHPH*PH*PH\u6587PH*PH*PHPH*PH*PH\u5B57PH*PH*PHPH*PH*PH\u30B7PH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30B1PH*PH*PHPH*PH*PH\u30F3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30B9PH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u307BPH*PH*PHPH*PH*PH\u3046PH*PH*PHPH*PH*PH\u304CPH*PH*PHPH*PH*PH\u512APH*PH*PHPH*PH*PH\u5148PH*PH*PHPH*PH*PH\u7684PH*PH*PHPH*PH*PH\u306BPH*PH*PHPH*PH*PH\u4F7FPH*PH*PHPH*PH*PH\u7528PH*PH*PHPH*PH*PH\u3055PH*PH*PHPH*PH*PH\u308CPH*PH*PHPH*PH*PH\u308BPH*PH*PHPH*PH*PH\u305FPH*PH*PHPH*PH*PH\u3081PH*PH*PHPH*PH*PH\u3001PH*PH*PHPH*PH*PH\u5404PH*PH*PHPH*PH*PH\u56FDPH*PH*PHPH*PH*PH\u8A9EPH*PH*PHPH*PH*PH\u306BPH*PH*PHPH*PH*PH\u5BFEPH*PH*PHPH*PH*PH\u5FDCPH*PH*PHPH*PH*PH\u3059PH*PH*PHPH*PH*PH\u308BPH*PH*PHPH*PH*PH\u5FC5PH*PH*PHPH*PH*PH\u8981PH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u3042PH*PH*PHPH*PH*PH\u308BPH*PH*PHPH*PH*PH\u30BDPH*PH*PHPH*PH*PH\u30D5PH*PH*PHPH*PH*PH\u30C8PH*PH*PHPH*PH*PH\u30A6PH*PH*PHPH*PH*PH\u30A7PH*PH*PHPH*PH*PH\u30A2PH*PH*PHPH*PH*PH\u306BPH*PH*PHPH*PH*PH\u9069PH*PH*PHPH*PH*PH\u3057PH*PH*PHPH*PH*PH\u3066PH*PH*PHPH*PH*PH\u3044PH*PH*PHPH*PH*PH\u307EPH*PH*PHPH*PH*PH\u3059PH*PH*PHPH*PH*PH\u3002PH*PH*PH

PH*PH*PH\u3053PH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u30A2PH*PH*PHPH*PH*PH\u30D7PH*PH*PHPH*PH*PH\u30EDPH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30C1PH*PH*PHPH*PH*PH\u3067PH*PH*PHPH*PH*PH\u306FPH*PH*PH 1 PH*PH*PH\u3064PH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PH char PH*PH*PH\u304CPH*PH*PH 1 PH*PH*PH\u3064PH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PH UTF-16 PH*PH*PH\u30B3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30C9PH*PH*PHPH*PH*PH\u5358PH*PH*PHPH*PH*PH\u4F4DPH*PH*PHPH*PH*PH\u3092PH*PH*PHPH*PH*PH\u8868PH*PH*PHPH*PH*PH\u3057PH*PH*PHPH*PH*PH\u307EPH*PH*PHPH*PH*PH\u3059PH*PH*PHPH*PH*PH\u304CPH*PH*PHPH*PH*PH\u3001PH*PH*PHPH*PH*PH\u4E00PH*PH*PHPH*PH*PH\u90E8PH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u30B3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30C9PH*PH*PHPH*PH*PH\u30DDPH*PH*PHPH*PH*PH\u30A4PH*PH*PHPH*PH*PH\u30F3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30C8PH*PH*PHPH*PH*PH\u306FPH*PH*PH 1 PH*PH*PH\u3064PH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PH UTF-16 PH*PH*PH\u30B3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30C9PH*PH*PHPH*PH*PH\u5358PH*PH*PHPH*PH*PH\u4F4DPH*PH*PHPH*PH*PH\u3067PH*PH*PHPH*PH*PH\u306FPH*PH*PHPH*PH*PH\u8868PH*PH*PHPH*PH*PH\u73FEPH*PH*PHPH*PH*PH\u3067PH*PH*PHPH*PH*PH\u304DPH*PH*PHPH*PH*PH\u307EPH*PH*PHPH*PH*PH\u305BPH*PH*PHPH*PH*PH\u3093PH*PH*PHPH*PH*PH\u3002PH*PH*PHJ2SE PH*PH*PH\u30D0PH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30B8PH*PH*PHPH*PH*PH\u30E7PH*PH*PHPH*PH*PH\u30F3PH*PH*PH 5.0 PH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u4ED5PH*PH*PHPH*PH*PH\u69D8PH*PH*PHPH*PH*PH\u3067PH*PH*PHPH*PH*PH\u306FPH*PH*PHPH*PH*PH\u3001PH*PH*PHPH*PH*PH\u30A8PH*PH*PHPH*PH*PH\u30F3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30B3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30C9PH*PH*PHPH*PH*PH\u8868PH*PH*PHPH*PH*PH\u73FEPH*PH*PHPH*PH*PH\u304CPH*PH*PHPH*PH*PH\u554FPH*PH*PHPH*PH*PH\u984CPH*PH*PHPH*PH*PH\u3068PH*PH*PHPH*PH*PH\u306APH*PH*PHPH*PH*PH\u308BPH*PH*PHPH*PH*PH\u5834PH*PH*PHPH*PH*PH\u9762PH*PH*PHPH*PH*PH\u3067PH*PH*PHPH*PH*PH\u306FPH*PH*PHPH*PH*PH\u300CPH*PH*PH PH*PH*PH\u30B3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30C9PH*PH*PHPH*PH*PH\u30DDPH*PH*PHPH*PH*PH\u30A4PH*PH*PHPH*PH*PH\u30F3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30C8PH*PH*PHPH*PH*PH\u300DPH*PH*PHPH*PH*PH\u304APH*PH*PHPH*PH*PH\u3088PH*PH*PHPH*PH*PH\u3073PH*PH*PHPH*PH*PH\u300CPH*PH*PH UTF-16 PH*PH*PH\u30B3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30C9PH*PH*PHPH*PH*PH\u5358PH*PH*PHPH*PH*PH\u4F4DPH*PH*PHPH*PH*PH\u300DPH*PH*PHPH*PH*PH\u3068PH*PH*PHPH*PH*PH\u3044PH*PH*PHPH*PH*PH\u3046PH*PH*PHPH*PH*PH\u7528PH*PH*PHPH*PH*PH\u8A9EPH*PH*PHPH*PH*PH\u304CPH*PH*PHPH*PH*PH\u533APH*PH*PHPH*PH*PH\u5225PH*PH*PHPH*PH*PH\u3057PH*PH*PHPH*PH*PH\u3066PH*PH*PHPH*PH*PH\u4F7FPH*PH*PHPH*PH*PH\u7528PH*PH*PHPH*PH*PH\u3055PH*PH*PHPH*PH*PH\u308CPH*PH*PHPH*PH*PH\u3001PH*PH*PHPH*PH*PH\u305DPH*PH*PHPH*PH*PH\u308CPH*PH*PHPH*PH*PH\u4EE5PH*PH*PHPH*PH*PH\u5916PH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u5834PH*PH*PHPH*PH*PH\u9762PH*PH*PHPH*PH*PH\u3067PH*PH*PHPH*PH*PH\u306FPH*PH*PHPH*PH*PH\u6C4EPH*PH*PHPH*PH*PH\u7528PH*PH*PHPH*PH*PH\u7684PH*PH*PHPH*PH*PH\u306APH*PH*PHPH*PH*PH\u7528PH*PH*PHPH*PH*PH\u8A9EPH*PH*PHPH*PH*PH\u3068PH*PH*PHPH*PH*PH\u3057PH*PH*PHPH*PH*PH\u3066PH*PH*PHPH*PH*PH\u300CPH*PH*PH PH*PH*PH\u6587PH*PH*PHPH*PH*PH\u5B57PH*PH*PHPH*PH*PH\u300DPH*PH*PHPH*PH*PH\u304CPH*PH*PHPH*PH*PH\u4F7FPH*PH*PHPH*PH*PH\u7528PH*PH*PHPH*PH*PH\u3055PH*PH*PHPH*PH*PH\u308CPH*PH*PHPH*PH*PH\u3066PH*PH*PHPH*PH*PH\u3044PH*PH*PHPH*PH*PH\u307EPH*PH*PHPH*PH*PH\u3059PH*PH*PHPH*PH*PH\u3002PH*PH*PHPH*PH*PH\u901APH*PH*PHPH*PH*PH\u5E38PH*PH*PHPH*PH*PH\u3001PH*PH*PHAPI PH*PH*PH\u3067PH*PH*PHPH*PH*PH\u306FPH*PH*PHPH*PH*PH\u3001PH*PH*PHPH*PH*PH\u30B3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30C9PH*PH*PHPH*PH*PH\u30DDPH*PH*PHPH*PH*PH\u30A4PH*PH*PHPH*PH*PH\u30F3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30C8PH*PH*PHPH*PH*PH\u3092PH*PH*PHPH*PH*PH\u8868PH*PH*PHPH*PH*PH\u3059PH*PH*PHPH*PH*PH\u5834PH*PH*PHPH*PH*PH\u5408PH*PH*PHPH*PH*PH\u306BPH*PH*PH codePoint PH*PH*PH\u3068PH*PH*PHPH*PH*PH\u3044PH*PH*PHPH*PH*PH\u3046PH*PH*PHPH*PH*PH\u540DPH*PH*PHPH*PH*PH\u524DPH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PH int PH*PH*PH\u578BPH*PH*PHPH*PH*PH\u5909PH*PH*PHPH*PH*PH\u6570PH*PH*PHPH*PH*PH\u3092PH*PH*PHPH*PH*PH\u4F7FPH*PH*PHPH*PH*PH\u7528PH*PH*PHPH*PH*PH\u3057PH*PH*PHPH*PH*PH\u307EPH*PH*PHPH*PH*PH\u3059PH*PH*PHPH*PH*PH\u3002PH*PH*PHUTF-16 PH*PH*PH\u30B3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30C9PH*PH*PHPH*PH*PH\u5358PH*PH*PHPH*PH*PH\u4F4DPH*PH*PHPH*PH*PH\u3092PH*PH*PHPH*PH*PH\u8868PH*PH*PHPH*PH*PH\u3059PH*PH*PHPH*PH*PH\u5834PH*PH*PHPH*PH*PH\u5408PH*PH*PHPH*PH*PH\u306BPH*PH*PHPH*PH*PH\u306FPH*PH*PHPH*PH*PH\u3001PH*PH*PHPH*PH*PH\u5F53PH*PH*PHPH*PH*PH\u7136PH*PH*PHPH*PH*PH\u306APH*PH*PHPH*PH*PH\u304CPH*PH*PHPH*PH*PH\u3089PH*PH*PHPH*PH*PH\u5909PH*PH*PHPH*PH*PH\u6570PH*PH*PHPH*PH*PH\u306FPH*PH*PH char PH*PH*PH\u578BPH*PH*PHPH*PH*PH\u3067PH*PH*PHPH*PH*PH\u3059PH*PH*PHPH*PH*PH\u3002PH*PH*PH

PH*PH*PH\u6B21PH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PH 2 PH*PH*PH\u3064PH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u30BBPH*PH*PHPH*PH*PH\u30AFPH*PH*PHPH*PH*PH\u30B7PH*PH*PHPH*PH*PH\u30E7PH*PH*PHPH*PH*PH\u30F3PH*PH*PHPH*PH*PH\u3067PH*PH*PHPH*PH*PH\u306FPH*PH*PHPH*PH*PH\u3001PH*PH*PHJ2SE PH*PH*PH\u30D7PH*PH*PHPH*PH*PH\u30E9PH*PH*PHPH*PH*PH\u30C3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30C8PH*PH*PHPH*PH*PH\u30D5PH*PH*PHPH*PH*PH\u30A9PH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30E0PH*PH*PHPH*PH*PH\u4E0APH*PH*PHPH*PH*PH\u3067PH*PH*PHPH*PH*PH\u88DCPH*PH*PHPH*PH*PH\u52A9PH*PH*PHPH*PH*PH\u6587PH*PH*PHPH*PH*PH\u5B57PH*PH*PHPH*PH*PH\u3092PH*PH*PHPH*PH*PH\u30B5PH*PH*PHPH*PH*PH\u30DDPH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30C8PH*PH*PHPH*PH*PH\u3059PH*PH*PHPH*PH*PH\u308BPH*PH*PHPH*PH*PH\u305FPH*PH*PHPH*PH*PH\u3081PH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u5B9FPH*PH*PHPH*PH*PH\u969BPH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u5909PH*PH*PHPH*PH*PH\u66F4PH*PH*PHPH*PH*PH\u306BPH*PH*PHPH*PH*PH\u3064PH*PH*PHPH*PH*PH\u3044PH*PH*PHPH*PH*PH\u3066PH*PH*PHPH*PH*PH\u8AACPH*PH*PHPH*PH*PH\u660EPH*PH*PHPH*PH*PH\u3057PH*PH*PHPH*PH*PH\u307EPH*PH*PHPH*PH*PH\u3059PH*PH*PHPH*PH*PH\u3002PH*PH*PHPH*PH*PH\u6700PH*PH*PHPH*PH*PH\u521DPH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u30BBPH*PH*PHPH*PH*PH\u30AFPH*PH*PHPH*PH*PH\u30B7PH*PH*PHPH*PH*PH\u30E7PH*PH*PHPH*PH*PH\u30F3PH*PH*PHPH*PH*PH\u306FPH*PH*PHPH*PH*PH\u500BPH*PH*PHPH*PH*PH\u3005PH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u30B3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30C9PH*PH*PHPH*PH*PH\u30DDPH*PH*PHPH*PH*PH\u30A4PH*PH*PHPH*PH*PH\u30F3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30C8PH*PH*PHPH*PH*PH\u3092PH*PH*PHPH*PH*PH\u64CDPH*PH*PHPH*PH*PH\u4F5CPH*PH*PHPH*PH*PH\u3059PH*PH*PHPH*PH*PH\u308BPH*PH*PHPH*PH*PH\u4F4EPH*PH*PHPH*PH*PH\u30ECPH*PH*PHPH*PH*PH\u30D9PH*PH*PHPH*PH*PH\u30EBPH*PH*PH API PH*PH*PH\u306BPH*PH*PHPH*PH*PH\u95A2PH*PH*PHPH*PH*PH\u3059PH*PH*PHPH*PH*PH\u308BPH*PH*PHPH*PH*PH\u8AACPH*PH*PHPH*PH*PH\u660EPH*PH*PHPH*PH*PH\u3067PH*PH*PHPH*PH*PH\u3042PH*PH*PHPH*PH*PH\u308APH*PH*PHPH*PH*PH\u3001PH*PH*PH2 PH*PH*PH\u756APH*PH*PHPH*PH*PH\u76EEPH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u30BBPH*PH*PHPH*PH*PH\u30AFPH*PH*PHPH*PH*PH\u30B7PH*PH*PHPH*PH*PH\u30E7PH*PH*PHPH*PH*PH\u30F3PH*PH*PHPH*PH*PH\u306FPH*PH*PHPH*PH*PH\u6587PH*PH*PHPH*PH*PH\u5B57PH*PH*PHPH*PH*PH\u30B7PH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30B1PH*PH*PHPH*PH*PH\u30F3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30B9PH*PH*PHPH*PH*PH\u3092PH*PH*PHPH*PH*PH\u64CDPH*PH*PHPH*PH*PH\u4F5CPH*PH*PHPH*PH*PH\u3059PH*PH*PHPH*PH*PH\u308BPH*PH*PHPH*PH*PH\u9AD8PH*PH*PHPH*PH*PH\u30ECPH*PH*PHPH*PH*PH\u30D9PH*PH*PHPH*PH*PH\u30EBPH*PH*PHPH*PH*PH\u30A4PH*PH*PHPH*PH*PH\u30F3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30BFPH*PH*PHPH*PH*PH\u30D5PH*PH*PHPH*PH*PH\u30A7PH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30B9PH*PH*PHPH*PH*PH\u306BPH*PH*PHPH*PH*PH\u95A2PH*PH*PHPH*PH*PH\u3059PH*PH*PHPH*PH*PH\u308BPH*PH*PHPH*PH*PH\u8AACPH*PH*PHPH*PH*PH\u660EPH*PH*PHPH*PH*PH\u3067PH*PH*PHPH*PH*PH\u3059PH*PH*PHPH*PH*PH\u3002PH*PH*PH

PH*PH*PH\u88DCPH*PH*PHPH*PH*PH\u52A9PH*PH*PHPH*PH*PH\u6587PH*PH*PHPH*PH*PH\u5B57PH*PH*PHPH*PH*PH\u30B5PH*PH*PHPH*PH*PH\u30DDPH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30C8PH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u305FPH*PH*PHPH*PH*PH\u3081PH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u5909PH*PH*PHPH*PH*PH\u66F4PH*PH*PH (1) : PH*PH*PH\u30B3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30C9PH*PH*PHPH*PH*PH\u30DDPH*PH*PHPH*PH*PH\u30A4PH*PH*PHPH*PH*PH\u30F3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30C8PH*PH*PHPH*PH*PH\u7528PH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PH API

PH*PH*PH\u65B0PH*PH*PHPH*PH*PH\u305FPH*PH*PHPH*PH*PH\u306BPH*PH*PHPH*PH*PH\u8FFDPH*PH*PHPH*PH*PH\u52A0PH*PH*PHPH*PH*PH\u3055PH*PH*PHPH*PH*PH\u308CPH*PH*PHPH*PH*PH\u305FPH*PH*PHPH*PH*PH\u4F4EPH*PH*PHPH*PH*PH\u30ECPH*PH*PHPH*PH*PH\u30D9PH*PH*PHPH*PH*PH\u30EBPH*PH*PH API PH*PH*PH\u306FPH*PH*PHPH*PH*PH\u3001PH*PH*PH(1) PH*PH*PH\u3055PH*PH*PHPH*PH*PH\u307EPH*PH*PHPH*PH*PH\u3056PH*PH*PHPH*PH*PH\u307EPH*PH*PHPH*PH*PH\u306APH*PH*PH char PH*PH*PH\u578BPH*PH*PHPH*PH*PH\u306BPH*PH*PHPH*PH*PH\u3088PH*PH*PHPH*PH*PH\u308BPH*PH*PHPH*PH*PH\u8868PH*PH*PHPH*PH*PH\u73FEPH*PH*PHPH*PH*PH\u3068PH*PH*PHPH*PH*PH\u30B3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30C9PH*PH*PHPH*PH*PH\u30DDPH*PH*PHPH*PH*PH\u30A4PH*PH*PHPH*PH*PH\u30F3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30C8PH*PH*PHPH*PH*PH\u306BPH*PH*PHPH*PH*PH\u3088PH*PH*PHPH*PH*PH\u308BPH*PH*PHPH*PH*PH\u8868PH*PH*PHPH*PH*PH\u73FEPH*PH*PHPH*PH*PH\u3092PH*PH*PHPH*PH*PH\u76F8PH*PH*PHPH*PH*PH\u4E92PH*PH*PHPH*PH*PH\u306BPH*PH*PHPH*PH*PH\u5909PH*PH*PHPH*PH*PH\u63DBPH*PH*PHPH*PH*PH\u3059PH*PH*PHPH*PH*PH\u308BPH*PH*PHPH*PH*PH\u30E1PH*PH*PHPH*PH*PH\u30BDPH*PH*PHPH*PH*PH\u30C3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30C9PH*PH*PHPH*PH*PH\u3001PH*PH*PH(2) PH*PH*PH\u30B3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30C9PH*PH*PHPH*PH*PH\u30DDPH*PH*PHPH*PH*PH\u30A4PH*PH*PHPH*PH*PH\u30F3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30C8PH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u5206PH*PH*PHPH*PH*PH\u6790PH*PH*PHPH*PH*PH\u3068PH*PH*PHPH*PH*PH\u30DEPH*PH*PHPH*PH*PH\u30C3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30D4PH*PH*PHPH*PH*PH\u30F3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30B0PH*PH*PHPH*PH*PH\u3092PH*PH*PHPH*PH*PH\u5B9FPH*PH*PHPH*PH*PH\u884CPH*PH*PHPH*PH*PH\u3059PH*PH*PHPH*PH*PH\u308BPH*PH*PHPH*PH*PH\u30E1PH*PH*PHPH*PH*PH\u30BDPH*PH*PHPH*PH*PH\u30C3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30C9PH*PH*PHPH*PH*PH\u3068PH*PH*PHPH*PH*PH\u3044PH*PH*PHPH*PH*PH\u3046PH*PH*PH 2 PH*PH*PH\u3064PH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u5927PH*PH*PHPH*PH*PH\u304DPH*PH*PHPH*PH*PH\u306APH*PH*PHPH*PH*PH\u30ABPH*PH*PHPH*PH*PH\u30C6PH*PH*PHPH*PH*PH\u30B4PH*PH*PHPH*PH*PH\u30EAPH*PH*PHPH*PH*PH\u306BPH*PH*PHPH*PH*PH\u5206PH*PH*PHPH*PH*PH\u3051PH*PH*PHPH*PH*PH\u3089PH*PH*PHPH*PH*PH\u308CPH*PH*PHPH*PH*PH\u307EPH*PH*PHPH*PH*PH\u3059PH*PH*PHPH*PH*PH\u3002PH*PH*PH

PH*PH*PH\u6700PH*PH*PHPH*PH*PH\u3082PH*PH*PHPH*PH*PH\u57FAPH*PH*PHPH*PH*PH\u672CPH*PH*PHPH*PH*PH\u7684PH*PH*PHPH*PH*PH\u306APH*PH*PHPH*PH*PH\u5909PH*PH*PHPH*PH*PH\u63DBPH*PH*PHPH*PH*PH\u30E1PH*PH*PHPH*PH*PH\u30BDPH*PH*PHPH*PH*PH\u30C3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30C9PH*PH*PHPH*PH*PH\u306FPH*PH*PHPH*PH*PH\u3001PH*PH*PH2 PH*PH*PH\u3064PH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PH UTF-16 PH*PH*PH\u30B3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30C9PH*PH*PHPH*PH*PH\u5358PH*PH*PHPH*PH*PH\u4F4DPH*PH*PHPH*PH*PH\u3092PH*PH*PH 1 PH*PH*PH\u3064PH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u30B3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30C9PH*PH*PHPH*PH*PH\u30DDPH*PH*PHPH*PH*PH\u30A4PH*PH*PHPH*PH*PH\u30F3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30C8PH*PH*PHPH*PH*PH\u306BPH*PH*PHPH*PH*PH\u5909PH*PH*PHPH*PH*PH\u63DBPH*PH*PHPH*PH*PH\u3059PH*PH*PHPH*PH*PH\u308BPH*PH*PH Character.toCodePoint(char high, char low)PH*PH*PH\u3001PH*PH*PHPH*PH*PH\u304APH*PH*PHPH*PH*PH\u3088PH*PH*PHPH*PH*PH\u3073PH*PH*PHPH*PH*PH\u3001PH*PH*PHPH*PH*PH\u6E21PH*PH*PHPH*PH*PH\u3055PH*PH*PHPH*PH*PH\u308CPH*PH*PHPH*PH*PH\u305FPH*PH*PHPH*PH*PH\u30B3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30C9PH*PH*PHPH*PH*PH\u30DDPH*PH*PHPH*PH*PH\u30A4PH*PH*PHPH*PH*PH\u30F3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30C8PH*PH*PHPH*PH*PH\u3092PH*PH*PH 1 PH*PH*PH\u3064PH*PH*PHPH*PH*PH\u307EPH*PH*PHPH*PH*PH\u305FPH*PH*PHPH*PH*PH\u306FPH*PH*PH 2 PH*PH*PH\u3064PH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PH UTF-16 PH*PH*PH\u30B3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30C9PH*PH*PHPH*PH*PH\u5358PH*PH*PHPH*PH*PH\u4F4DPH*PH*PHPH*PH*PH\u306BPH*PH*PHPH*PH*PH\u5909PH*PH*PHPH*PH*PH\u63DBPH*PH*PHPH*PH*PH\u3057PH*PH*PHPH*PH*PH\u3066PH*PH*PH char[] PH*PH*PH\u306BPH*PH*PHPH*PH*PH\u30E9PH*PH*PHPH*PH*PH\u30C3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30D7PH*PH*PHPH*PH*PH\u3059PH*PH*PHPH*PH*PH\u308BPH*PH*PH Character.toChars(int codePoint) PH*PH*PH\u3067PH*PH*PHPH*PH*PH\u3059PH*PH*PHPH*PH*PH\u3002PH*PH*PHPH*PH*PH\u305FPH*PH*PHPH*PH*PH\u3060PH*PH*PHPH*PH*PH\u3057PH*PH*PHPH*PH*PH\u3001PH*PH*PHPH*PH*PH\u307BPH*PH*PHPH*PH*PH\u3068PH*PH*PHPH*PH*PH\u3093PH*PH*PHPH*PH*PH\u3069PH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u5834PH*PH*PHPH*PH*PH\u5408PH*PH*PHPH*PH*PH\u3001PH*PH*PHPH*PH*PH\u30C6PH*PH*PHPH*PH*PH\u30ADPH*PH*PHPH*PH*PH\u30B9PH*PH*PHPH*PH*PH\u30C8PH*PH*PHPH*PH*PH\u306FPH*PH*PHPH*PH*PH\u6587PH*PH*PHPH*PH*PH\u5B57PH*PH*PHPH*PH*PH\u30B7PH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30B1PH*PH*PHPH*PH*PH\u30F3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30B9PH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u5F62PH*PH*PHPH*PH*PH\u5F0FPH*PH*PHPH*PH*PH\u3067PH*PH*PHPH*PH*PH\u6E21PH*PH*PHPH*PH*PH\u3055PH*PH*PHPH*PH*PH\u308CPH*PH*PHPH*PH*PH\u308BPH*PH*PHPH*PH*PH\u305FPH*PH*PHPH*PH*PH\u3081PH*PH*PHPH*PH*PH\u3001PH*PH*PHPH*PH*PH\u3055PH*PH*PHPH*PH*PH\u307EPH*PH*PHPH*PH*PH\u3056PH*PH*PHPH*PH*PH\u307EPH*PH*PHPH*PH*PH\u306APH*PH*PHPH*PH*PH\u6587PH*PH*PHPH*PH*PH\u5B57PH*PH*PHPH*PH*PH\u30B7PH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30B1PH*PH*PHPH*PH*PH\u30F3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30B9PH*PH*PHPH*PH*PH\u304BPH*PH*PHPH*PH*PH\u3089PH*PH*PH 1 PH*PH*PH\u3064PH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u30B3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30C9PH*PH*PHPH*PH*PH\u30DDPH*PH*PHPH*PH*PH\u30A4PH*PH*PHPH*PH*PH\u30F3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30C8PH*PH*PHPH*PH*PH\u3092PH*PH*PHPH*PH*PH\u62BDPH*PH*PHPH*PH*PH\u51FAPH*PH*PHPH*PH*PH\u3059PH*PH*PHPH*PH*PH\u308BPH*PH*PH codePointAt PH*PH*PH\u30E1PH*PH*PHPH*PH*PH\u30BDPH*PH*PHPH*PH*PH\u30C3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30C9PH*PH*PHPH*PH*PH\u3068PH*PH*PH codePointBefore PH*PH*PH\u30E1PH*PH*PHPH*PH*PH\u30BDPH*PH*PHPH*PH*PH\u30C3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30C9PH*PH*PHPH*PH*PH\u304CPH*PH*PHPH*PH*PH\u7528PH*PH*PHPH*PH*PH\u610FPH*PH*PHPH*PH*PH\u3055PH*PH*PHPH*PH*PH\u308CPH*PH*PHPH*PH*PH\u3066PH*PH*PHPH*PH*PH\u3044PH*PH*PHPH*PH*PH\u307EPH*PH*PHPH*PH*PH\u3059PH*PH*PHPH*PH*PH\u3002PH*PH*PHPH*PH*PH\u3053PH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u3088PH*PH*PHPH*PH*PH\u3046PH*PH*PHPH*PH*PH\u306APH*PH*PHPH*PH*PH\u30E1PH*PH*PHPH*PH*PH\u30BDPH*PH*PHPH*PH*PH\u30C3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30C9PH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u4EE3PH*PH*PHPH*PH*PH\u8868PH*PH*PHPH*PH*PH\u4F8BPH*PH*PHPH*PH*PH\u306FPH*PH*PHPH*PH*PH\u3001PH*PH*PH Character.codePointAt(char[] a, int index) PH*PH*PH\u304APH*PH*PHPH*PH*PH\u3088PH*PH*PHPH*PH*PH\u3073PH*PH*PH String.codePointBefore(int index) PH*PH*PH\u3067PH*PH*PHPH*PH*PH\u3059PH*PH*PHPH*PH*PH\u3002PH*PH*PHPH*PH*PH\u307EPH*PH*PHPH*PH*PH\u305FPH*PH*PHPH*PH*PH\u3001PH*PH*PHPH*PH*PH\u30B3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30C9PH*PH*PHPH*PH*PH\u30DDPH*PH*PHPH*PH*PH\u30A4PH*PH*PHPH*PH*PH\u30F3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30C8PH*PH*PHPH*PH*PH\u3092PH*PH*PH 1 PH*PH*PH\u3064PH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u6587PH*PH*PHPH*PH*PH\u5B57PH*PH*PHPH*PH*PH\u30B7PH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30B1PH*PH*PHPH*PH*PH\u30F3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30B9PH*PH*PHPH*PH*PH\u306BPH*PH*PHPH*PH*PH\u5165PH*PH*PHPH*PH*PH\u308CPH*PH*PHPH*PH*PH\u308BPH*PH*PHPH*PH*PH\u3068PH*PH*PHPH*PH*PH\u3044PH*PH*PHPH*PH*PH\u3046PH*PH*PHPH*PH*PH\u4E00PH*PH*PHPH*PH*PH\u822CPH*PH*PHPH*PH*PH\u7684PH*PH*PHPH*PH*PH\u306APH*PH*PHPH*PH*PH\u51E6PH*PH*PHPH*PH*PH\u7406PH*PH*PHPH*PH*PH\u3092PH*PH*PHPH*PH*PH\u5B9FPH*PH*PHPH*PH*PH\u884CPH*PH*PHPH*PH*PH\u3059PH*PH*PHPH*PH*PH\u308BPH*PH*PHPH*PH*PH\u305FPH*PH*PHPH*PH*PH\u3081PH*PH*PHPH*PH*PH\u306BPH*PH*PHPH*PH*PH\u3001PH*PH*PH StringBuffer PH*PH*PH\u30AFPH*PH*PHPH*PH*PH\u30E9PH*PH*PHPH*PH*PH\u30B9PH*PH*PHPH*PH*PH\u3068PH*PH*PH StringBuilder PH*PH*PH\u30AFPH*PH*PHPH*PH*PH\u30E9PH*PH*PHPH*PH*PH\u30B9PH*PH*PHPH*PH*PH\u3067PH*PH*PHPH*PH*PH\u4F7FPH*PH*PHPH*PH*PH\u7528PH*PH*PHPH*PH*PH\u3067PH*PH*PHPH*PH*PH\u304DPH*PH*PHPH*PH*PH\u308BPH*PH*PH appendCodePoint(int codePoint) PH*PH*PH\u30E1PH*PH*PHPH*PH*PH\u30BDPH*PH*PHPH*PH*PH\u30C3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30C9PH*PH*PHPH*PH*PH\u3001PH*PH*PHPH*PH*PH\u304APH*PH*PHPH*PH*PH\u3088PH*PH*PHPH*PH*PH\u3073PH*PH*PHPH*PH*PH\u3001PH*PH*PHPH*PH*PH\u30B3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30C9PH*PH*PHPH*PH*PH\u30DDPH*PH*PHPH*PH*PH\u30A4PH*PH*PHPH*PH*PH\u30F3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30C8PH*PH*PHPH*PH*PH\u3092PH*PH*PHPH*PH*PH\u8868PH*PH*PHPH*PH*PH\u3059PH*PH*PHPH*PH*PH\u6574PH*PH*PHPH*PH*PH\u6570PH*PH*PHPH*PH*PH\u914DPH*PH*PHPH*PH*PH\u5217PH*PH*PH int[] PH*PH*PH\u3092PH*PH*PHPH*PH*PH\u5F15PH*PH*PHPH*PH*PH\u6570PH*PH*PHPH*PH*PH\u3068PH*PH*PHPH*PH*PH\u3059PH*PH*PHPH*PH*PH\u308BPH*PH*PH String PH*PH*PH\u30B3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30F3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30B9PH*PH*PHPH*PH*PH\u30C8PH*PH*PHPH*PH*PH\u30E9PH*PH*PHPH*PH*PH\u30AFPH*PH*PHPH*PH*PH\u30BFPH*PH*PHPH*PH*PH\u304CPH*PH*PHPH*PH*PH\u7528PH*PH*PHPH*PH*PH\u610FPH*PH*PHPH*PH*PH\u3055PH*PH*PHPH*PH*PH\u308CPH*PH*PHPH*PH*PH\u3066PH*PH*PHPH*PH*PH\u3044PH*PH*PHPH*PH*PH\u307EPH*PH*PHPH*PH*PH\u3059PH*PH*PHPH*PH*PH\u3002PH*PH*PH

PH*PH*PH\u5909PH*PH*PHPH*PH*PH\u63DBPH*PH*PHPH*PH*PH\u51E6PH*PH*PHPH*PH*PH\u7406PH*PH*PHPH*PH*PH\u6642PH*PH*PHPH*PH*PH\u306BPH*PH*PHPH*PH*PH\u5F79PH*PH*PHPH*PH*PH\u7ACBPH*PH*PHPH*PH*PH\u3064PH*PH*PHPH*PH*PH\u3001PH*PH*PHPH*PH*PH\u30B3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30C9PH*PH*PHPH*PH*PH\u5358PH*PH*PHPH*PH*PH\u4F4DPH*PH*PHPH*PH*PH\u3068PH*PH*PHPH*PH*PH\u30B3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30C9PH*PH*PHPH*PH*PH\u30DDPH*PH*PHPH*PH*PH\u30A4PH*PH*PHPH*PH*PH\u30F3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30C8PH*PH*PHPH*PH*PH\u3092PH*PH*PHPH*PH*PH\u5206PH*PH*PHPH*PH*PH\u6790PH*PH*PHPH*PH*PH\u3059PH*PH*PHPH*PH*PH\u308BPH*PH*PHPH*PH*PH\u305FPH*PH*PHPH*PH*PH\u3081PH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u30E1PH*PH*PHPH*PH*PH\u30BDPH*PH*PHPH*PH*PH\u30C3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30C9PH*PH*PHPH*PH*PH\u3082PH*PH*PHPH*PH*PH\u3042PH*PH*PHPH*PH*PH\u308APH*PH*PHPH*PH*PH\u307EPH*PH*PHPH*PH*PH\u3059PH*PH*PHPH*PH*PH\u3002PH*PH*PHCharacter PH*PH*PH\u30AFPH*PH*PHPH*PH*PH\u30E9PH*PH*PHPH*PH*PH\u30B9PH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PH isHighSurrogate PH*PH*PH\u30E1PH*PH*PHPH*PH*PH\u30BDPH*PH*PHPH*PH*PH\u30C3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30C9PH*PH*PHPH*PH*PH\u3068PH*PH*PH isLowSurrogate PH*PH*PH\u30E1PH*PH*PHPH*PH*PH\u30BDPH*PH*PHPH*PH*PH\u30C3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30C9PH*PH*PHPH*PH*PH\u306FPH*PH*PHPH*PH*PH\u3001PH*PH*PHPH*PH*PH\u88DCPH*PH*PHPH*PH*PH\u52A9PH*PH*PHPH*PH*PH\u6587PH*PH*PHPH*PH*PH\u5B57PH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u8868PH*PH*PHPH*PH*PH\u73FEPH*PH*PHPH*PH*PH\u306BPH*PH*PHPH*PH*PH\u4F7FPH*PH*PHPH*PH*PH\u7528PH*PH*PHPH*PH*PH\u3055PH*PH*PHPH*PH*PH\u308CPH*PH*PHPH*PH*PH\u308BPH*PH*PH char PH*PH*PH\u578BPH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u5024PH*PH*PHPH*PH*PH\u3092PH*PH*PHPH*PH*PH\u691CPH*PH*PHPH*PH*PH\u67FBPH*PH*PHPH*PH*PH\u3057PH*PH*PHPH*PH*PH\u307EPH*PH*PHPH*PH*PH\u3059PH*PH*PHPH*PH*PH\u3002PH*PH*PH charCount(int codePoint) PH*PH*PH\u30E1PH*PH*PHPH*PH*PH\u30BDPH*PH*PHPH*PH*PH\u30C3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30C9PH*PH*PHPH*PH*PH\u306FPH*PH*PHPH*PH*PH\u3001PH*PH*PHPH*PH*PH\u30B3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30C9PH*PH*PHPH*PH*PH\u30DDPH*PH*PHPH*PH*PH\u30A4PH*PH*PHPH*PH*PH\u30F3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30C8PH*PH*PHPH*PH*PH\u3092PH*PH*PH 1 PH*PH*PH\u3064PH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PH char PH*PH*PH\u306BPH*PH*PHPH*PH*PH\u5909PH*PH*PHPH*PH*PH\u63DBPH*PH*PHPH*PH*PH\u3059PH*PH*PHPH*PH*PH\u308CPH*PH*PHPH*PH*PH\u3070PH*PH*PHPH*PH*PH\u3088PH*PH*PHPH*PH*PH\u3044PH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u304BPH*PH*PHPH*PH*PH\u3001PH*PH*PH2 PH*PH*PH\u3064PH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PH char PH*PH*PH\u306BPH*PH*PHPH*PH*PH\u5909PH*PH*PHPH*PH*PH\u63DBPH*PH*PHPH*PH*PH\u3059PH*PH*PHPH*PH*PH\u308CPH*PH*PHPH*PH*PH\u3070PH*PH*PHPH*PH*PH\u3088PH*PH*PHPH*PH*PH\u3044PH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u304BPH*PH*PHPH*PH*PH\u3092PH*PH*PHPH*PH*PH\u5224PH*PH*PHPH*PH*PH\u65ADPH*PH*PHPH*PH*PH\u3057PH*PH*PHPH*PH*PH\u307EPH*PH*PHPH*PH*PH\u3059PH*PH*PHPH*PH*PH\u3002PH*PH*PH

PH*PH*PH\u306APH*PH*PHPH*PH*PH\u304APH*PH*PHPH*PH*PH\u3001PH*PH*PHPH*PH*PH\u30B3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30C9PH*PH*PHPH*PH*PH\u30DDPH*PH*PHPH*PH*PH\u30A4PH*PH*PHPH*PH*PH\u30F3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30C8PH*PH*PHPH*PH*PH\u7528PH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u307BPH*PH*PHPH*PH*PH\u3068PH*PH*PHPH*PH*PH\u3093PH*PH*PHPH*PH*PH\u3069PH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u30E1PH*PH*PHPH*PH*PH\u30BDPH*PH*PHPH*PH*PH\u30C3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30C9PH*PH*PHPH*PH*PH\u306FPH*PH*PHPH*PH*PH\u3001PH*PH*PHPH*PH*PH\u5F93PH*PH*PHPH*PH*PH\u6765PH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PH char PH*PH*PH\u7528PH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u30E1PH*PH*PHPH*PH*PH\u30BDPH*PH*PHPH*PH*PH\u30C3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30C9PH*PH*PHPH*PH*PH\u304CPH*PH*PH BMP PH*PH*PH\u6587PH*PH*PHPH*PH*PH\u5B57PH*PH*PHPH*PH*PH\u306BPH*PH*PHPH*PH*PH\u5BFEPH*PH*PHPH*PH*PH\u3057PH*PH*PHPH*PH*PH\u3066PH*PH*PHPH*PH*PH\u5B9FPH*PH*PHPH*PH*PH\u884CPH*PH*PHPH*PH*PH\u3057PH*PH*PHPH*PH*PH\u3066PH*PH*PHPH*PH*PH\u3044PH*PH*PHPH*PH*PH\u305FPH*PH*PHPH*PH*PH\u6A5FPH*PH*PHPH*PH*PH\u80FDPH*PH*PHPH*PH*PH\u3092PH*PH*PH Unicode PH*PH*PH\u6587PH*PH*PHPH*PH*PH\u5B57PH*PH*PHPH*PH*PH\u30BBPH*PH*PHPH*PH*PH\u30C3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30C8PH*PH*PHPH*PH*PH\u5168PH*PH*PHPH*PH*PH\u4F53PH*PH*PHPH*PH*PH\u306BPH*PH*PHPH*PH*PH\u5BFEPH*PH*PHPH*PH*PH\u3057PH*PH*PHPH*PH*PH\u3066PH*PH*PHPH*PH*PH\u5B9FPH*PH*PHPH*PH*PH\u884CPH*PH*PHPH*PH*PH\u3057PH*PH*PHPH*PH*PH\u307EPH*PH*PHPH*PH*PH\u3059PH*PH*PHPH*PH*PH\u3002PH*PH*PHPH*PH*PH\u4EE3PH*PH*PHPH*PH*PH\u8868PH*PH*PHPH*PH*PH\u7684PH*PH*PHPH*PH*PH\u306APH*PH*PHPH*PH*PH\u4F8BPH*PH*PHPH*PH*PH\u3092PH*PH*PHPH*PH*PH\u6B21PH*PH*PHPH*PH*PH\u306BPH*PH*PHPH*PH*PH\u793APH*PH*PHPH*PH*PH\u3057PH*PH*PHPH*PH*PH\u307EPH*PH*PHPH*PH*PH\u3059PH*PH*PHPH*PH*PH\u3002PH*PH*PH

 • Character.isLetter(int codePoint) PH*PH*PH\u306FPH*PH*PHPH*PH*PH\u3001PH*PH*PHPH*PH*PH\u6307PH*PH*PHPH*PH*PH\u5B9APH*PH*PHPH*PH*PH\u3055PH*PH*PHPH*PH*PH\u308CPH*PH*PHPH*PH*PH\u305FPH*PH*PHPH*PH*PH\u30B3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30C9PH*PH*PHPH*PH*PH\u30DDPH*PH*PHPH*PH*PH\u30A4PH*PH*PHPH*PH*PH\u30F3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30C8PH*PH*PHPH*PH*PH\u304CPH*PH*PH Unicode PH*PH*PH\u898FPH*PH*PHPH*PH*PH\u683CPH*PH*PHPH*PH*PH\u306BPH*PH*PHPH*PH*PH\u6E96PH*PH*PHPH*PH*PH\u62E0PH*PH*PHPH*PH*PH\u3059PH*PH*PHPH*PH*PH\u308BPH*PH*PHPH*PH*PH\u6587PH*PH*PHPH*PH*PH\u5B57PH*PH*PHPH*PH*PH\u3067PH*PH*PHPH*PH*PH\u3042PH*PH*PHPH*PH*PH\u308BPH*PH*PHPH*PH*PH\u304BPH*PH*PHPH*PH*PH\u3069PH*PH*PHPH*PH*PH\u3046PH*PH*PHPH*PH*PH\u304BPH*PH*PHPH*PH*PH\u3092PH*PH*PHPH*PH*PH\u5224PH*PH*PHPH*PH*PH\u5B9APH*PH*PHPH*PH*PH\u3057PH*PH*PHPH*PH*PH\u307EPH*PH*PHPH*PH*PH\u3059PH*PH*PHPH*PH*PH\u3002PH*PH*PH
 • Character.isJavaIdentifierStart(int codePoint) PH*PH*PH\u306FPH*PH*PHPH*PH*PH\u3001PH*PH*PHPH*PH*PH\u6307PH*PH*PHPH*PH*PH\u5B9APH*PH*PHPH*PH*PH\u3055PH*PH*PHPH*PH*PH\u308CPH*PH*PHPH*PH*PH\u305FPH*PH*PHPH*PH*PH\u30B3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30C9PH*PH*PHPH*PH*PH\u30DDPH*PH*PHPH*PH*PH\u30A4PH*PH*PHPH*PH*PH\u30F3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30C8PH*PH*PHPH*PH*PH\u3092PH*PH*PH Java PH*PH*PH\u8A00PH*PH*PHPH*PH*PH\u8A9EPH*PH*PHPH*PH*PH\u4ED5PH*PH*PHPH*PH*PH\u69D8PH*PH*PHPH*PH*PH\u306BPH*PH*PHPH*PH*PH\u6E96PH*PH*PHPH*PH*PH\u62E0PH*PH*PHPH*PH*PH\u3059PH*PH*PHPH*PH*PH\u308BPH*PH*PHPH*PH*PH\u8B58PH*PH*PHPH*PH*PH\u5225PH*PH*PHPH*PH*PH\u5B50PH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u5148PH*PH*PHPH*PH*PH\u982DPH*PH*PHPH*PH*PH\u6587PH*PH*PHPH*PH*PH\u5B57PH*PH*PHPH*PH*PH\u3068PH*PH*PHPH*PH*PH\u3057PH*PH*PHPH*PH*PH\u3066PH*PH*PHPH*PH*PH\u4F7FPH*PH*PHPH*PH*PH\u7528PH*PH*PHPH*PH*PH\u3067PH*PH*PHPH*PH*PH\u304DPH*PH*PHPH*PH*PH\u308BPH*PH*PHPH*PH*PH\u304BPH*PH*PHPH*PH*PH\u3069PH*PH*PHPH*PH*PH\u3046PH*PH*PHPH*PH*PH\u304BPH*PH*PHPH*PH*PH\u3092PH*PH*PHPH*PH*PH\u5224PH*PH*PHPH*PH*PH\u5B9APH*PH*PHPH*PH*PH\u3057PH*PH*PHPH*PH*PH\u307EPH*PH*PHPH*PH*PH\u3059PH*PH*PHPH*PH*PH\u3002PH*PH*PH
 • Character.UnicodeBlock.of(int codePoint) PH*PH*PH\u306FPH*PH*PHPH*PH*PH\u3001PH*PH*PHPH*PH*PH\u6307PH*PH*PHPH*PH*PH\u5B9APH*PH*PHPH*PH*PH\u3055PH*PH*PHPH*PH*PH\u308CPH*PH*PHPH*PH*PH\u305FPH*PH*PHPH*PH*PH\u30B3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30C9PH*PH*PHPH*PH*PH\u30DDPH*PH*PHPH*PH*PH\u30A4PH*PH*PHPH*PH*PH\u30F3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30C8PH*PH*PHPH*PH*PH\u304CPH*PH*PHPH*PH*PH\u5C5EPH*PH*PHPH*PH*PH\u3059PH*PH*PHPH*PH*PH\u308BPH*PH*PH Unicode PH*PH*PH\u30D6PH*PH*PHPH*PH*PH\u30EDPH*PH*PHPH*PH*PH\u30C3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30AFPH*PH*PHPH*PH*PH\u3092PH*PH*PHPH*PH*PH\u691CPH*PH*PHPH*PH*PH\u7D22PH*PH*PHPH*PH*PH\u3057PH*PH*PHPH*PH*PH\u307EPH*PH*PHPH*PH*PH\u3059PH*PH*PHPH*PH*PH\u3002PH*PH*PH
 • Character.toUpperCase(int codePoint) PH*PH*PH\u306FPH*PH*PHPH*PH*PH\u3001PH*PH*PHPH*PH*PH\u6307PH*PH*PHPH*PH*PH\u5B9APH*PH*PHPH*PH*PH\u3055PH*PH*PHPH*PH*PH\u308CPH*PH*PHPH*PH*PH\u305FPH*PH*PHPH*PH*PH\u30B3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30C9PH*PH*PHPH*PH*PH\u30DDPH*PH*PHPH*PH*PH\u30A4PH*PH*PHPH*PH*PH\u30F3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30C8PH*PH*PHPH*PH*PH\u3092PH*PH*PHPH*PH*PH\u540CPH*PH*PHPH*PH*PH\u7B49PH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u5927PH*PH*PHPH*PH*PH\u6587PH*PH*PHPH*PH*PH\u5B57PH*PH*PHPH*PH*PH\u306BPH*PH*PHPH*PH*PH\u5909PH*PH*PHPH*PH*PH\u63DBPH*PH*PHPH*PH*PH\u3057PH*PH*PHPH*PH*PH\u307EPH*PH*PHPH*PH*PH\u3059PH*PH*PHPH*PH*PH\u3002PH*PH*PHPH*PH*PH\u3053PH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u30E1PH*PH*PHPH*PH*PH\u30BDPH*PH*PHPH*PH*PH\u30C3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30C9PH*PH*PHPH*PH*PH\u3067PH*PH*PHPH*PH*PH\u306FPH*PH*PHPH*PH*PH\u88DCPH*PH*PHPH*PH*PH\u52A9PH*PH*PHPH*PH*PH\u6587PH*PH*PHPH*PH*PH\u5B57PH*PH*PHPH*PH*PH\u304CPH*PH*PHPH*PH*PH\u30B5PH*PH*PHPH*PH*PH\u30DDPH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30C8PH*PH*PHPH*PH*PH\u3055PH*PH*PHPH*PH*PH\u308CPH*PH*PHPH*PH*PH\u307EPH*PH*PHPH*PH*PH\u3059PH*PH*PHPH*PH*PH\u304CPH*PH*PHPH*PH*PH\u3001PH*PH*PHPH*PH*PH\u500BPH*PH*PHPH*PH*PH\u3005PH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u6587PH*PH*PHPH*PH*PH\u5B57PH*PH*PHPH*PH*PH\u5358PH*PH*PHPH*PH*PH\u4F4DPH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u5927PH*PH*PHPH*PH*PH\u6587PH*PH*PHPH*PH*PH\u5B57PH*PH*PHPH*PH*PH\u5909PH*PH*PHPH*PH*PH\u63DBPH*PH*PHPH*PH*PH\u304CPH*PH*PHPH*PH*PH\u6B63PH*PH*PHPH*PH*PH\u3057PH*PH*PHPH*PH*PH\u304FPH*PH*PHPH*PH*PH\u5B9FPH*PH*PHPH*PH*PH\u884CPH*PH*PHPH*PH*PH\u3067PH*PH*PHPH*PH*PH\u304DPH*PH*PHPH*PH*PH\u306APH*PH*PHPH*PH*PH\u3044PH*PH*PHPH*PH*PH\u5834PH*PH*PHPH*PH*PH\u5408PH*PH*PHPH*PH*PH\u304CPH*PH*PHPH*PH*PH\u3042PH*PH*PHPH*PH*PH\u308BPH*PH*PHPH*PH*PH\u3068PH*PH*PHPH*PH*PH\u3044PH*PH*PHPH*PH*PH\u3046PH*PH*PHPH*PH*PH\u57FAPH*PH*PHPH*PH*PH\u672CPH*PH*PHPH*PH*PH\u7684PH*PH*PHPH*PH*PH\u306APH*PH*PHPH*PH*PH\u554FPH*PH*PHPH*PH*PH\u984CPH*PH*PHPH*PH*PH\u306FPH*PH*PHPH*PH*PH\u89E3PH*PH*PHPH*PH*PH\u6C7APH*PH*PHPH*PH*PH\u3055PH*PH*PHPH*PH*PH\u308CPH*PH*PHPH*PH*PH\u3066PH*PH*PHPH*PH*PH\u3044PH*PH*PHPH*PH*PH\u307EPH*PH*PHPH*PH*PH\u305BPH*PH*PHPH*PH*PH\u3093PH*PH*PHPH*PH*PH\u3002PH*PH*PHPH*PH*PH\u305FPH*PH*PHPH*PH*PH\u3068PH*PH*PHPH*PH*PH\u3048PH*PH*PHPH*PH*PH\u3070PH*PH*PHPH*PH*PH\u3001PH*PH*PHPH*PH*PH\u30C9PH*PH*PHPH*PH*PH\u30A4PH*PH*PHPH*PH*PH\u30C4PH*PH*PHPH*PH*PH\u8A9EPH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u6587PH*PH*PHPH*PH*PH\u5B57PH*PH*PH "PH*PH*PH\u00DFPH*PH*PH" PH*PH*PH\u306FPH*PH*PH "SS" PH*PH*PH\u306BPH*PH*PHPH*PH*PH\u5909PH*PH*PHPH*PH*PH\u63DBPH*PH*PHPH*PH*PH\u3055PH*PH*PHPH*PH*PH\u308CPH*PH*PHPH*PH*PH\u306APH*PH*PHPH*PH*PH\u3051PH*PH*PHPH*PH*PH\u308CPH*PH*PHPH*PH*PH\u3070PH*PH*PHPH*PH*PH\u306APH*PH*PHPH*PH*PH\u308APH*PH*PHPH*PH*PH\u307EPH*PH*PHPH*PH*PH\u305BPH*PH*PHPH*PH*PH\u3093PH*PH*PHPH*PH*PH\u304CPH*PH*PHPH*PH*PH\u3001PH*PH*PHPH*PH*PH\u6B63PH*PH*PHPH*PH*PH\u3057PH*PH*PHPH*PH*PH\u3044PH*PH*PHPH*PH*PH\u5909PH*PH*PHPH*PH*PH\u63DBPH*PH*PHPH*PH*PH\u3092PH*PH*PHPH*PH*PH\u5B9FPH*PH*PHPH*PH*PH\u884CPH*PH*PHPH*PH*PH\u3059PH*PH*PHPH*PH*PH\u308BPH*PH*PHPH*PH*PH\u306BPH*PH*PHPH*PH*PH\u306FPH*PH*PHPH*PH*PH\u3001PH*PH*PH String.toUpperCase PH*PH*PH\u30E1PH*PH*PHPH*PH*PH\u30BDPH*PH*PHPH*PH*PH\u30C3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30C9PH*PH*PHPH*PH*PH\u3092PH*PH*PHPH*PH*PH\u4F7FPH*PH*PHPH*PH*PH\u7528PH*PH*PHPH*PH*PH\u3059PH*PH*PHPH*PH*PH\u308BPH*PH*PHPH*PH*PH\u5FC5PH*PH*PHPH*PH*PH\u8981PH*PH*PHPH*PH*PH\u304CPH*PH*PHPH*PH*PH\u3042PH*PH*PHPH*PH*PH\u308APH*PH*PHPH*PH*PH\u307EPH*PH*PHPH*PH*PH\u3059PH*PH*PHPH*PH*PH\u3002PH*PH*PH

PH*PH*PH\u30B3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30C9PH*PH*PHPH*PH*PH\u30DDPH*PH*PHPH*PH*PH\u30A4PH*PH*PHPH*PH*PH\u30F3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30C8PH*PH*PHPH*PH*PH\u3092PH*PH*PHPH*PH*PH\u53D7PH*PH*PHPH*PH*PH\u3051PH*PH*PHPH*PH*PH\u5165PH*PH*PHPH*PH*PH\u308CPH*PH*PHPH*PH*PH\u308BPH*PH*PHPH*PH*PH\u307BPH*PH*PHPH*PH*PH\u3068PH*PH*PHPH*PH*PH\u3093PH*PH*PHPH*PH*PH\u3069PH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u30E1PH*PH*PHPH*PH*PH\u30BDPH*PH*PHPH*PH*PH\u30C3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30C9PH*PH*PHPH*PH*PH\u306FPH*PH*PHPH*PH*PH\u3001PH*PH*PHPH*PH*PH\u6307PH*PH*PHPH*PH*PH\u5B9APH*PH*PHPH*PH*PH\u3055PH*PH*PHPH*PH*PH\u308CPH*PH*PHPH*PH*PH\u305FPH*PH*PH int PH*PH*PH\u578BPH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u5024PH*PH*PHPH*PH*PH\u304CPH*PH*PH Unicode PH*PH*PH\u30B3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30C9PH*PH*PHPH*PH*PH\u30DDPH*PH*PHPH*PH*PH\u30A4PH*PH*PHPH*PH*PH\u30F3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30C8PH*PH*PHPH*PH*PH\u3068PH*PH*PHPH*PH*PH\u3057PH*PH*PHPH*PH*PH\u3066PH*PH*PHPH*PH*PH\u6709PH*PH*PHPH*PH*PH\u52B9PH*PH*PHPH*PH*PH\u306APH*PH*PHPH*PH*PH\u7BC4PH*PH*PHPH*PH*PH\u56F2PH*PH*PH (0x0 PH*PH*PH\uFF5EPH*PH*PH 0x10FFFF) PH*PH*PH\u306BPH*PH*PHPH*PH*PH\u3042PH*PH*PHPH*PH*PH\u308BPH*PH*PHPH*PH*PH\u304BPH*PH*PHPH*PH*PH\u3069PH*PH*PHPH*PH*PH\u3046PH*PH*PHPH*PH*PH\u304BPH*PH*PHPH*PH*PH\u3092PH*PH*PHPH*PH*PH\u30C1PH*PH*PHPH*PH*PH\u30A7PH*PH*PHPH*PH*PH\u30C3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30AFPH*PH*PHPH*PH*PH\u3057PH*PH*PHPH*PH*PH\u306APH*PH*PHPH*PH*PH\u3044PH*PH*PHPH*PH*PH\u3053PH*PH*PHPH*PH*PH\u3068PH*PH*PHPH*PH*PH\u306BPH*PH*PHPH*PH*PH\u6CE8PH*PH*PHPH*PH*PH\u610FPH*PH*PHPH*PH*PH\u3057PH*PH*PHPH*PH*PH\u3066PH*PH*PHPH*PH*PH\u304FPH*PH*PHPH*PH*PH\u3060PH*PH*PHPH*PH*PH\u3055PH*PH*PHPH*PH*PH\u3044PH*PH*PHPH*PH*PH\u3002PH*PH*PHPH*PH*PH\u901APH*PH*PHPH*PH*PH\u5E38PH*PH*PHPH*PH*PH\u3001PH*PH*PHPH*PH*PH\u30B3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30C9PH*PH*PHPH*PH*PH\u30DDPH*PH*PHPH*PH*PH\u30A4PH*PH*PHPH*PH*PH\u30F3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30C8PH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u6709PH*PH*PHPH*PH*PH\u52B9PH*PH*PHPH*PH*PH\u7BC4PH*PH*PHPH*PH*PH\u56F2PH*PH*PHPH*PH*PH\u306BPH*PH*PHPH*PH*PH\u53CEPH*PH*PHPH*PH*PH\u307EPH*PH*PHPH*PH*PH\u308BPH*PH*PHPH*PH*PH\u5024PH*PH*PHPH*PH*PH\u304CPH*PH*PHPH*PH*PH\u30E1PH*PH*PHPH*PH*PH\u30BDPH*PH*PHPH*PH*PH\u30C3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30C9PH*PH*PHPH*PH*PH\u306BPH*PH*PHPH*PH*PH\u6E21PH*PH*PHPH*PH*PH\u3055PH*PH*PHPH*PH*PH\u308CPH*PH*PHPH*PH*PH\u308BPH*PH*PHPH*PH*PH\u3053PH*PH*PHPH*PH*PH\u3068PH*PH*PHPH*PH*PH\u304CPH*PH*PHPH*PH*PH\u524DPH*PH*PHPH*PH*PH\u63D0PH*PH*PHPH*PH*PH\u3068PH*PH*PHPH*PH*PH\u3055PH*PH*PHPH*PH*PH\u308CPH*PH*PHPH*PH*PH\u3066PH*PH*PHPH*PH*PH\u304APH*PH*PHPH*PH*PH\u308APH*PH*PHPH*PH*PH\u3001PH*PH*PHPH*PH*PH\u4F4EPH*PH*PHPH*PH*PH\u30ECPH*PH*PHPH*PH*PH\u30D9PH*PH*PHPH*PH*PH\u30EBPH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PH API PH*PH*PH\u3067PH*PH*PHPH*PH*PH\u5024PH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u6709PH*PH*PHPH*PH*PH\u52B9PH*PH*PHPH*PH*PH\u6027PH*PH*PHPH*PH*PH\u3092PH*PH*PHPH*PH*PH\u7E70PH*PH*PHPH*PH*PH\u308APH*PH*PHPH*PH*PH\u8FD4PH*PH*PHPH*PH*PH\u3057PH*PH*PHPH*PH*PH\u30C1PH*PH*PHPH*PH*PH\u30A7PH*PH*PHPH*PH*PH\u30C3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30AFPH*PH*PHPH*PH*PH\u3059PH*PH*PHPH*PH*PH\u308BPH*PH*PHPH*PH*PH\u3053PH*PH*PHPH*PH*PH\u3068PH*PH*PHPH*PH*PH\u306FPH*PH*PHPH*PH*PH\u30B7PH*PH*PHPH*PH*PH\u30B9PH*PH*PHPH*PH*PH\u30C6PH*PH*PHPH*PH*PH\u30E0PH*PH*PHPH*PH*PH\u6027PH*PH*PHPH*PH*PH\u80FDPH*PH*PHPH*PH*PH\u306BPH*PH*PHPH*PH*PH\u60AAPH*PH*PHPH*PH*PH\u5F71PH*PH*PHPH*PH*PH\u97FFPH*PH*PHPH*PH*PH\u3092PH*PH*PHPH*PH*PH\u4E0EPH*PH*PHPH*PH*PH\u3048PH*PH*PHPH*PH*PH\u307EPH*PH*PHPH*PH*PH\u3059PH*PH*PHPH*PH*PH\u3002PH*PH*PHPH*PH*PH\u5024PH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u6709PH*PH*PHPH*PH*PH\u52B9PH*PH*PHPH*PH*PH\u6027PH*PH*PHPH*PH*PH\u304CPH*PH*PHPH*PH*PH\u4FDDPH*PH*PHPH*PH*PH\u8A3CPH*PH*PHPH*PH*PH\u3055PH*PH*PHPH*PH*PH\u308CPH*PH*PHPH*PH*PH\u306APH*PH*PHPH*PH*PH\u3044PH*PH*PHPH*PH*PH\u5834PH*PH*PHPH*PH*PH\u5408PH*PH*PHPH*PH*PH\u306BPH*PH*PHPH*PH*PH\u306FPH*PH*PHPH*PH*PH\u3001PH*PH*PHPH*PH*PH\u30A2PH*PH*PHPH*PH*PH\u30D7PH*PH*PHPH*PH*PH\u30EAPH*PH*PHPH*PH*PH\u30B1PH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30B7PH*PH*PHPH*PH*PH\u30E7PH*PH*PHPH*PH*PH\u30F3PH*PH*PHPH*PH*PH\u5185PH*PH*PHPH*PH*PH\u90E8PH*PH*PHPH*PH*PH\u3067PH*PH*PH Character.isValidCodePoint PH*PH*PH\u30E1PH*PH*PHPH*PH*PH\u30BDPH*PH*PHPH*PH*PH\u30C3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30C9PH*PH*PHPH*PH*PH\u3092PH*PH*PHPH*PH*PH\u4F7FPH*PH*PHPH*PH*PH\u7528PH*PH*PHPH*PH*PH\u3057PH*PH*PHPH*PH*PH\u3066PH*PH*PHPH*PH*PH\u3001PH*PH*PHPH*PH*PH\u30B3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30C9PH*PH*PHPH*PH*PH\u30DDPH*PH*PHPH*PH*PH\u30A4PH*PH*PHPH*PH*PH\u30F3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30C8PH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u5024PH*PH*PHPH*PH*PH\u3092PH*PH*PHPH*PH*PH\u30C1PH*PH*PHPH*PH*PH\u30A7PH*PH*PHPH*PH*PH\u30C3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30AFPH*PH*PHPH*PH*PH\u3059PH*PH*PHPH*PH*PH\u308BPH*PH*PHPH*PH*PH\u5FC5PH*PH*PHPH*PH*PH\u8981PH*PH*PHPH*PH*PH\u304CPH*PH*PHPH*PH*PH\u3042PH*PH*PHPH*PH*PH\u308APH*PH*PHPH*PH*PH\u307EPH*PH*PHPH*PH*PH\u3059PH*PH*PHPH*PH*PH\u3002PH*PH*PHPH*PH*PH\u4E00PH*PH*PHPH*PH*PH\u822CPH*PH*PHPH*PH*PH\u7684PH*PH*PHPH*PH*PH\u306BPH*PH*PHPH*PH*PH\u3001PH*PH*PHPH*PH*PH\u7121PH*PH*PHPH*PH*PH\u52B9PH*PH*PHPH*PH*PH\u306APH*PH*PHPH*PH*PH\u30B3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30C9PH*PH*PHPH*PH*PH\u30DDPH*PH*PHPH*PH*PH\u30A4PH*PH*PHPH*PH*PH\u30F3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30C8PH*PH*PHPH*PH*PH\u304CPH*PH*PHPH*PH*PH\u6E21PH*PH*PHPH*PH*PH\u3055PH*PH*PHPH*PH*PH\u308CPH*PH*PHPH*PH*PH\u305FPH*PH*PHPH*PH*PH\u5834PH*PH*PHPH*PH*PH\u5408PH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u30E1PH*PH*PHPH*PH*PH\u30BDPH*PH*PHPH*PH*PH\u30C3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30C9PH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u52D5PH*PH*PHPH*PH*PH\u4F5CPH*PH*PHPH*PH*PH\u306FPH*PH*PHPH*PH*PH\u610FPH*PH*PHPH*PH*PH\u56F3PH*PH*PHPH*PH*PH\u7684PH*PH*PHPH*PH*PH\u306BPH*PH*PHPH*PH*PH\u672APH*PH*PHPH*PH*PH\u5B9APH*PH*PHPH*PH*PH\u7FA9PH*PH*PHPH*PH*PH\u3068PH*PH*PHPH*PH*PH\u3055PH*PH*PHPH*PH*PH\u308CPH*PH*PHPH*PH*PH\u3066PH*PH*PHPH*PH*PH\u304APH*PH*PHPH*PH*PH\u308APH*PH*PHPH*PH*PH\u3001PH*PH*PHPH*PH*PH\u5B9FPH*PH*PHPH*PH*PH\u88C5PH*PH*PHPH*PH*PH\u306BPH*PH*PHPH*PH*PH\u3088PH*PH*PHPH*PH*PH\u3063PH*PH*PHPH*PH*PH\u3066PH*PH*PHPH*PH*PH\u7570PH*PH*PHPH*PH*PH\u306APH*PH*PHPH*PH*PH\u308APH*PH*PHPH*PH*PH\u307EPH*PH*PHPH*PH*PH\u3059PH*PH*PHPH*PH*PH\u3002PH*PH*PH

PH*PH*PH\u65B0PH*PH*PHPH*PH*PH\u3057PH*PH*PHPH*PH*PH\u3044PH*PH*PH API PH*PH*PH\u306BPH*PH*PHPH*PH*PH\u306FPH*PH*PHPH*PH*PH\u3001PH*PH*PHPH*PH*PH\u4ED6PH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u4F4EPH*PH*PHPH*PH*PH\u30ECPH*PH*PHPH*PH*PH\u30D9PH*PH*PHPH*PH*PH\u30EBPH*PH*PH API PH*PH*PH\u3092PH*PH*PHPH*PH*PH\u4F7FPH*PH*PHPH*PH*PH\u3063PH*PH*PHPH*PH*PH\u3066PH*PH*PHPH*PH*PH\u7C21PH*PH*PHPH*PH*PH\u5358PH*PH*PHPH*PH*PH\u306BPH*PH*PHPH*PH*PH\u5B9FPH*PH*PHPH*PH*PH\u88C5PH*PH*PHPH*PH*PH\u3067PH*PH*PHPH*PH*PH\u304DPH*PH*PHPH*PH*PH\u308BPH*PH*PHPH*PH*PH\u8907PH*PH*PHPH*PH*PH\u6570PH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u4FBFPH*PH*PHPH*PH*PH\u5229PH*PH*PHPH*PH*PH\u306APH*PH*PHPH*PH*PH\u30E1PH*PH*PHPH*PH*PH\u30BDPH*PH*PHPH*PH*PH\u30C3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30C9PH*PH*PHPH*PH*PH\u304CPH*PH*PHPH*PH*PH\u542BPH*PH*PHPH*PH*PH\u307EPH*PH*PHPH*PH*PH\u308CPH*PH*PHPH*PH*PH\u3066PH*PH*PHPH*PH*PH\u3044PH*PH*PHPH*PH*PH\u307EPH*PH*PHPH*PH*PH\u3059PH*PH*PHPH*PH*PH\u3002PH*PH*PHPH*PH*PH\u3053PH*PH*PHPH*PH*PH\u308CPH*PH*PHPH*PH*PH\u3089PH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u30E1PH*PH*PHPH*PH*PH\u30BDPH*PH*PHPH*PH*PH\u30C3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30C9PH*PH*PHPH*PH*PH\u306FPH*PH*PHPH*PH*PH\u3001PH*PH*PHPH*PH*PH\u4F7FPH*PH*PHPH*PH*PH\u7528PH*PH*PHPH*PH*PH\u983BPH*PH*PHPH*PH*PH\u5EA6PH*PH*PHPH*PH*PH\u304CPH*PH*PHPH*PH*PH\u975EPH*PH*PHPH*PH*PH\u5E38PH*PH*PHPH*PH*PH\u306BPH*PH*PHPH*PH*PH\u9AD8PH*PH*PHPH*PH*PH\u3044PH*PH*PHPH*PH*PH\u305FPH*PH*PHPH*PH*PH\u3081PH*PH*PH J2SE PH*PH*PH\u30D7PH*PH*PHPH*PH*PH\u30E9PH*PH*PHPH*PH*PH\u30C3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30C8PH*PH*PHPH*PH*PH\u30D5PH*PH*PHPH*PH*PH\u30A9PH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30E0PH*PH*PHPH*PH*PH\u306BPH*PH*PHPH*PH*PH\u8FFDPH*PH*PHPH*PH*PH\u52A0PH*PH*PHPH*PH*PH\u3059PH*PH*PHPH*PH*PH\u308BPH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u304CPH*PH*PHPH*PH*PH\u9069PH*PH*PHPH*PH*PH\u5207PH*PH*PHPH*PH*PH\u3067PH*PH*PHPH*PH*PH\u3042PH*PH*PHPH*PH*PH\u308BPH*PH*PHPH*PH*PH\u3068PH*PH*PH JSR-204 PH*PH*PH\u5C02PH*PH*PHPH*PH*PH\u9580PH*PH*PHPH*PH*PH\u5BB6PH*PH*PHPH*PH*PH\u30B0PH*PH*PHPH*PH*PH\u30EBPH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30D7PH*PH*PHPH*PH*PH\u304CPH*PH*PHPH*PH*PH\u5224PH*PH*PHPH*PH*PH\u65ADPH*PH*PHPH*PH*PH\u3057PH*PH*PHPH*PH*PH\u305FPH*PH*PHPH*PH*PH\u3082PH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u3067PH*PH*PHPH*PH*PH\u3059PH*PH*PHPH*PH*PH\u3002PH*PH*PHPH*PH*PH\u4E00PH*PH*PHPH*PH*PH\u65B9PH*PH*PHPH*PH*PH\u3001PH*PH*PHPH*PH*PH\u5019PH*PH*PHPH*PH*PH\u88DCPH*PH*PHPH*PH*PH\u3068PH*PH*PHPH*PH*PH\u306APH*PH*PHPH*PH*PH\u3063PH*PH*PHPH*PH*PH\u305FPH*PH*PHPH*PH*PH\u4FBFPH*PH*PHPH*PH*PH\u5229PH*PH*PHPH*PH*PH\u306APH*PH*PHPH*PH*PH\u30E1PH*PH*PHPH*PH*PH\u30BDPH*PH*PHPH*PH*PH\u30C3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30C9PH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u3046PH*PH*PHPH*PH*PH\u3061PH*PH*PHPH*PH*PH\u3001PH*PH*PHJSR-204 PH*PH*PH\u5C02PH*PH*PHPH*PH*PH\u9580PH*PH*PHPH*PH*PH\u5BB6PH*PH*PHPH*PH*PH\u30B0PH*PH*PHPH*PH*PH\u30EBPH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30D7PH*PH*PHPH*PH*PH\u304CPH*PH*PH API PH*PH*PH\u304BPH*PH*PHPH*PH*PH\u3089PH*PH*PHPH*PH*PH\u9664PH*PH*PHPH*PH*PH\u5916PH*PH*PHPH*PH*PH\u3057PH*PH*PHPH*PH*PH\u305FPH*PH*PHPH*PH*PH\u3082PH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u3082PH*PH*PHPH*PH*PH\u3042PH*PH*PHPH*PH*PH\u308APH*PH*PHPH*PH*PH\u307EPH*PH*PHPH*PH*PH\u3059PH*PH*PHPH*PH*PH\u3002PH*PH*PHPH*PH*PH\u3053PH*PH*PHPH*PH*PH\u3053PH*PH*PHPH*PH*PH\u3067PH*PH*PHPH*PH*PH\u306FPH*PH*PHPH*PH*PH\u3001PH*PH*PHPH*PH*PH\u305DPH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u3088PH*PH*PHPH*PH*PH\u3046PH*PH*PHPH*PH*PH\u306APH*PH*PHPH*PH*PH\u30E1PH*PH*PHPH*PH*PH\u30BDPH*PH*PHPH*PH*PH\u30C3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30C9PH*PH*PHPH*PH*PH\u3092PH*PH*PHPH*PH*PH\u30E6PH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30B6PH*PH*PHPH*PH*PH\u81EAPH*PH*PHPH*PH*PH\u8EABPH*PH*PHPH*PH*PH\u304CPH*PH*PHPH*PH*PH\u5B9FPH*PH*PHPH*PH*PH\u88C5PH*PH*PHPH*PH*PH\u3059PH*PH*PHPH*PH*PH\u308BPH*PH*PHPH*PH*PH\u65B9PH*PH*PHPH*PH*PH\u6CD5PH*PH*PHPH*PH*PH\u3092PH*PH*PHPH*PH*PH\u793APH*PH*PHPH*PH*PH\u3057PH*PH*PHPH*PH*PH\u307EPH*PH*PHPH*PH*PH\u3059PH*PH*PHPH*PH*PH\u3002PH*PH*PHPH*PH*PH\u305FPH*PH*PHPH*PH*PH\u3068PH*PH*PHPH*PH*PH\u3048PH*PH*PHPH*PH*PH\u3070PH*PH*PHPH*PH*PH\u3001PH*PH*PHJSR-204 PH*PH*PH\u5C02PH*PH*PHPH*PH*PH\u9580PH*PH*PHPH*PH*PH\u5BB6PH*PH*PHPH*PH*PH\u30B0PH*PH*PHPH*PH*PH\u30EBPH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30D7PH*PH*PHPH*PH*PH\u306FPH*PH*PHPH*PH*PH\u3001PH*PH*PHPH*PH*PH\u691CPH*PH*PHPH*PH*PH\u8A0EPH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u7D50PH*PH*PHPH*PH*PH\u679CPH*PH*PH String PH*PH*PH\u30AFPH*PH*PHPH*PH*PH\u30E9PH*PH*PHPH*PH*PH\u30B9PH*PH*PHPH*PH*PH\u7528PH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u65B0PH*PH*PHPH*PH*PH\u3057PH*PH*PHPH*PH*PH\u3044PH*PH*PHPH*PH*PH\u30B3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30F3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30B9PH*PH*PHPH*PH*PH\u30C8PH*PH*PHPH*PH*PH\u30E9PH*PH*PHPH*PH*PH\u30AFPH*PH*PHPH*PH*PH\u30BFPH*PH*PHPH*PH*PH\u3092PH*PH*PH API PH*PH*PH\u304BPH*PH*PHPH*PH*PH\u3089PH*PH*PHPH*PH*PH\u9664PH*PH*PHPH*PH*PH\u5916PH*PH*PHPH*PH*PH\u3057PH*PH*PHPH*PH*PH\u307EPH*PH*PHPH*PH*PH\u3057PH*PH*PHPH*PH*PH\u305FPH*PH*PHPH*PH*PH\u3002PH*PH*PHPH*PH*PH\u3053PH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u30B3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30F3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30B9PH*PH*PHPH*PH*PH\u30C8PH*PH*PHPH*PH*PH\u30E9PH*PH*PHPH*PH*PH\u30AFPH*PH*PHPH*PH*PH\u30BFPH*PH*PHPH*PH*PH\u306FPH*PH*PHPH*PH*PH\u3001PH*PH*PH1 PH*PH*PH\u3064PH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u30B3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30C9PH*PH*PHPH*PH*PH\u30DDPH*PH*PHPH*PH*PH\u30A4PH*PH*PHPH*PH*PH\u30F3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30C8PH*PH*PHPH*PH*PH\u3092PH*PH*PHPH*PH*PH\u4FDDPH*PH*PHPH*PH*PH\u6301PH*PH*PHPH*PH*PH\u3059PH*PH*PHPH*PH*PH\u308BPH*PH*PH String PH*PH*PH\u3092PH*PH*PHPH*PH*PH\u65B0PH*PH*PHPH*PH*PH\u305FPH*PH*PHPH*PH*PH\u306BPH*PH*PHPH*PH*PH\u4F5CPH*PH*PHPH*PH*PH\u6210PH*PH*PHPH*PH*PH\u3059PH*PH*PHPH*PH*PH\u308BPH*PH*PHPH*PH*PH\u3082PH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u3067PH*PH*PHPH*PH*PH\u3059PH*PH*PHPH*PH*PH\u3002PH*PH*PHPH*PH*PH\u6B21PH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u3088PH*PH*PHPH*PH*PH\u3046PH*PH*PHPH*PH*PH\u306APH*PH*PHPH*PH*PH\u65B9PH*PH*PHPH*PH*PH\u6CD5PH*PH*PHPH*PH*PH\u3067PH*PH*PHPH*PH*PH\u65E2PH*PH*PHPH*PH*PH\u5B58PH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PH API PH*PH*PH\u3092PH*PH*PHPH*PH*PH\u4F7FPH*PH*PHPH*PH*PH\u7528PH*PH*PHPH*PH*PH\u3059PH*PH*PHPH*PH*PH\u308BPH*PH*PHPH*PH*PH\u3068PH*PH*PHPH*PH*PH\u3001PH*PH*PHPH*PH*PH\u540CPH*PH*PHPH*PH*PH\u7B49PH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u6A5FPH*PH*PHPH*PH*PH\u80FDPH*PH*PHPH*PH*PH\u3092PH*PH*PHPH*PH*PH\u6301PH*PH*PHPH*PH*PH\u3064PH*PH*PHPH*PH*PH\u30E1PH*PH*PHPH*PH*PH\u30BDPH*PH*PHPH*PH*PH\u30C3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30C9PH*PH*PHPH*PH*PH\u3092PH*PH*PHPH*PH*PH\u7C21PH*PH*PHPH*PH*PH\u5358PH*PH*PHPH*PH*PH\u306BPH*PH*PHPH*PH*PH\u4F5CPH*PH*PHPH*PH*PH\u6210PH*PH*PHPH*PH*PH\u3067PH*PH*PHPH*PH*PH\u304DPH*PH*PHPH*PH*PH\u307EPH*PH*PHPH*PH*PH\u3059PH*PH*PHPH*PH*PH\u3002PH*PH*PH

/**
       

 * PH*PH*PH\u6307PH*PH*PHPH*PH*PH\u5B9APH*PH*PHPH*PH*PH\u3055PH*PH*PHPH*PH*PH\u308CPH*PH*PHPH*PH*PH\u305FPH*PH*PHPH*PH*PH\u30B3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30C9PH*PH*PHPH*PH*PH\u30DDPH*PH*PHPH*PH*PH\u30A4PH*PH*PHPH*PH*PH\u30F3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30C8PH*PH*PHPH*PH*PH\u3092PH*PH*PHPH*PH*PH\u4FDDPH*PH*PHPH*PH*PH\u6301PH*PH*PHPH*PH*PH\u3059PH*PH*PHPH*PH*PH\u308BPH*PH*PH String PH*PH*PH\u3092PH*PH*PHPH*PH*PH\u65B0PH*PH*PHPH*PH*PH\u305FPH*PH*PHPH*PH*PH\u306BPH*PH*PHPH*PH*PH\u4F5CPH*PH*PHPH*PH*PH\u6210PH*PH*PHPH*PH*PH\u3059PH*PH*PHPH*PH*PH\u308BPH*PH*PH
       

 */
       

String newString(int codePoint) {
       

PH*PH*PH\u3000PH*PH*PHPH*PH*PH\u3000PH*PH*PHPH*PH*PH\u3000PH*PH*PHPH*PH*PH\u3000PH*PH*PHreturn new String(Character.toChars(codePoint));
       

}
      

PH*PH*PH\u3053PH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u5B9FPH*PH*PHPH*PH*PH\u88C5PH*PH*PHPH*PH*PH\u4F8BPH*PH*PHPH*PH*PH\u3092PH*PH*PHPH*PH*PH\u898BPH*PH*PHPH*PH*PH\u308BPH*PH*PHPH*PH*PH\u3068PH*PH*PHPH*PH*PH\u3001PH*PH*PH toChars PH*PH*PH\u30E1PH*PH*PHPH*PH*PH\u30BDPH*PH*PHPH*PH*PH\u30C3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30C9PH*PH*PHPH*PH*PH\u306BPH*PH*PHPH*PH*PH\u3088PH*PH*PHPH*PH*PH\u3063PH*PH*PHPH*PH*PH\u3066PH*PH*PHPH*PH*PH\u5E38PH*PH*PHPH*PH*PH\u306BPH*PH*PHPH*PH*PH\u4E2DPH*PH*PHPH*PH*PH\u9593PH*PH*PHPH*PH*PH\u7684PH*PH*PHPH*PH*PH\u306APH*PH*PHPH*PH*PH\u914DPH*PH*PHPH*PH*PH\u5217PH*PH*PHPH*PH*PH\u304CPH*PH*PHPH*PH*PH\u4F5CPH*PH*PHPH*PH*PH\u6210PH*PH*PHPH*PH*PH\u3055PH*PH*PHPH*PH*PH\u308CPH*PH*PHPH*PH*PH\u308BPH*PH*PHPH*PH*PH\u3053PH*PH*PHPH*PH*PH\u3068PH*PH*PHPH*PH*PH\u304CPH*PH*PHPH*PH*PH\u308FPH*PH*PHPH*PH*PH\u304BPH*PH*PHPH*PH*PH\u308APH*PH*PHPH*PH*PH\u307EPH*PH*PHPH*PH*PH\u3059PH*PH*PHPH*PH*PH\u3002PH*PH*PHPH*PH*PH\u3053PH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u914DPH*PH*PHPH*PH*PH\u5217PH*PH*PHPH*PH*PH\u306FPH*PH*PHPH*PH*PH\u4E00PH*PH*PHPH*PH*PH\u5EA6PH*PH*PHPH*PH*PH\u3060PH*PH*PHPH*PH*PH\u3051PH*PH*PHPH*PH*PH\u4F7FPH*PH*PHPH*PH*PH\u7528PH*PH*PHPH*PH*PH\u3055PH*PH*PHPH*PH*PH\u308CPH*PH*PHPH*PH*PH\u305FPH*PH*PHPH*PH*PH\u5F8CPH*PH*PHPH*PH*PH\u3001PH*PH*PHPH*PH*PH\u5373PH*PH*PHPH*PH*PH\u5EA7PH*PH*PHPH*PH*PH\u306BPH*PH*PHPH*PH*PH\u7834PH*PH*PHPH*PH*PH\u68C4PH*PH*PHPH*PH*PH\u3055PH*PH*PHPH*PH*PH\u308CPH*PH*PHPH*PH*PH\u307EPH*PH*PHPH*PH*PH\u3059PH*PH*PHPH*PH*PH\u3002PH*PH*PHPH*PH*PH\u3053PH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u30E1PH*PH*PHPH*PH*PH\u30BDPH*PH*PHPH*PH*PH\u30C3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30C9PH*PH*PHPH*PH*PH\u304CPH*PH*PHPH*PH*PH\u30B7PH*PH*PHPH*PH*PH\u30B9PH*PH*PHPH*PH*PH\u30C6PH*PH*PHPH*PH*PH\u30E0PH*PH*PHPH*PH*PH\u6027PH*PH*PHPH*PH*PH\u80FDPH*PH*PHPH*PH*PH\u306BPH*PH*PHPH*PH*PH\u5F71PH*PH*PHPH*PH*PH\u97FFPH*PH*PHPH*PH*PH\u3092PH*PH*PHPH*PH*PH\u4E0EPH*PH*PHPH*PH*PH\u3048PH*PH*PHPH*PH*PH\u308BPH*PH*PHPH*PH*PH\u5834PH*PH*PHPH*PH*PH\u5408PH*PH*PHPH*PH*PH\u306BPH*PH*PHPH*PH*PH\u306FPH*PH*PHPH*PH*PH\u3001PH*PH*PHPH*PH*PH\u30B3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30C9PH*PH*PHPH*PH*PH\u30DDPH*PH*PHPH*PH*PH\u30A4PH*PH*PHPH*PH*PH\u30F3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30C8PH*PH*PHPH*PH*PH\u304CPH*PH*PH BMP PH*PH*PH\u6587PH*PH*PHPH*PH*PH\u5B57PH*PH*PHPH*PH*PH\u3067PH*PH*PHPH*PH*PH\u3042PH*PH*PHPH*PH*PH\u308BPH*PH*PHPH*PH*PH\u3068PH*PH*PHPH*PH*PH\u3044PH*PH*PHPH*PH*PH\u3046PH*PH*PHPH*PH*PH\u6700PH*PH*PHPH*PH*PH\u3082PH*PH*PHPH*PH*PH\u4E00PH*PH*PHPH*PH*PH\u822CPH*PH*PHPH*PH*PH\u7684PH*PH*PHPH*PH*PH\u306APH*PH*PHPH*PH*PH\u72B6PH*PH*PHPH*PH*PH\u6CC1PH*PH*PHPH*PH*PH\u3092PH*PH*PHPH*PH*PH\u524DPH*PH*PHPH*PH*PH\u63D0PH*PH*PHPH*PH*PH\u3068PH*PH*PHPH*PH*PH\u3057PH*PH*PHPH*PH*PH\u3066PH*PH*PHPH*PH*PH\u30B3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30C9PH*PH*PHPH*PH*PH\u3092PH*PH*PHPH*PH*PH\u6700PH*PH*PHPH*PH*PH\u9069PH*PH*PHPH*PH*PH\u5316PH*PH*PHPH*PH*PH\u3059PH*PH*PHPH*PH*PH\u308BPH*PH*PHPH*PH*PH\u5FC5PH*PH*PHPH*PH*PH\u8981PH*PH*PHPH*PH*PH\u304CPH*PH*PHPH*PH*PH\u3042PH*PH*PHPH*PH*PH\u308APH*PH*PHPH*PH*PH\u307EPH*PH*PHPH*PH*PH\u3059PH*PH*PHPH*PH*PH\u3002PH*PH*PH

        
/**
       

PH*PH*PH\u3000PH*PH*PH* PH*PH*PH\u6307PH*PH*PHPH*PH*PH\u5B9APH*PH*PHPH*PH*PH\u3055PH*PH*PHPH*PH*PH\u308CPH*PH*PHPH*PH*PH\u305FPH*PH*PHPH*PH*PH\u30B3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30C9PH*PH*PHPH*PH*PH\u30DDPH*PH*PHPH*PH*PH\u30A4PH*PH*PHPH*PH*PH\u30F3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30C8PH*PH*PHPH*PH*PH\u3092PH*PH*PHPH*PH*PH\u4FDDPH*PH*PHPH*PH*PH\u6301PH*PH*PHPH*PH*PH\u3059PH*PH*PHPH*PH*PH\u308BPH*PH*PH String PH*PH*PH\u3092PH*PH*PHPH*PH*PH\u65B0PH*PH*PHPH*PH*PH\u305FPH*PH*PHPH*PH*PH\u306BPH*PH*PHPH*PH*PH\u4F5CPH*PH*PHPH*PH*PH\u6210PH*PH*PHPH*PH*PH\u3059PH*PH*PHPH*PH*PH\u308BPH*PH*PH
       

PH*PH*PH\u3000PH*PH*PH* BMP PH*PH*PH\u6587PH*PH*PHPH*PH*PH\u5B57PH*PH*PHPH*PH*PH\u3092PH*PH*PHPH*PH*PH\u524DPH*PH*PHPH*PH*PH\u63D0PH*PH*PHPH*PH*PH\u3068PH*PH*PHPH*PH*PH\u3057PH*PH*PHPH*PH*PH\u3066PH*PH*PHPH*PH*PH\u6700PH*PH*PHPH*PH*PH\u9069PH*PH*PHPH*PH*PH\u5316PH*PH*PHPH*PH*PH\u3057PH*PH*PHPH*PH*PH\u305FPH*PH*PHPH*PH*PH\u30D0PH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30B8PH*PH*PHPH*PH*PH\u30E7PH*PH*PHPH*PH*PH\u30F3PH*PH*PH
       

 */
       

String newString(int codePoint) {
       

PH*PH*PH\u3000PH*PH*PHPH*PH*PH\u3000PH*PH*PHPH*PH*PH\u3000PH*PH*PHPH*PH*PH\u3000PH*PH*PHif (Character.charCount(codePoint) == 1) {
       

PH*PH*PH\u3000PH*PH*PHPH*PH*PH\u3000PH*PH*PHPH*PH*PH\u3000PH*PH*PHPH*PH*PH\u3000PH*PH*PHPH*PH*PH\u3000PH*PH*PHPH*PH*PH\u3000PH*PH*PHPH*PH*PH\u3000PH*PH*PHPH*PH*PH\u3000PH*PH*PHreturn String.valueOf((char) codePoint);
       

PH*PH*PH\u3000PH*PH*PHPH*PH*PH\u3000PH*PH*PHPH*PH*PH\u3000PH*PH*PHPH*PH*PH\u3000PH*PH*PH} else {
       

PH*PH*PH\u3000PH*PH*PHPH*PH*PH\u3000PH*PH*PHPH*PH*PH\u3000PH*PH*PHPH*PH*PH\u3000PH*PH*PHPH*PH*PH\u3000PH*PH*PHPH*PH*PH\u3000PH*PH*PHPH*PH*PH\u3000PH*PH*PHPH*PH*PH\u3000PH*PH*PHreturn new String(Character.toChars(codePoint));
       

  }
       

}
      

PH*PH*PH\u307EPH*PH*PHPH*PH*PH\u305FPH*PH*PHPH*PH*PH\u3001PH*PH*PHPH*PH*PH\u305FPH*PH*PHPH*PH*PH\u304FPH*PH*PHPH*PH*PH\u3055PH*PH*PHPH*PH*PH\u3093PH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PH String PH*PH*PH\u3092PH*PH*PHPH*PH*PH\u4F5CPH*PH*PHPH*PH*PH\u6210PH*PH*PHPH*PH*PH\u3059PH*PH*PHPH*PH*PH\u308BPH*PH*PHPH*PH*PH\u5FC5PH*PH*PHPH*PH*PH\u8981PH*PH*PHPH*PH*PH\u304CPH*PH*PHPH*PH*PH\u3042PH*PH*PHPH*PH*PH\u308BPH*PH*PHPH*PH*PH\u5834PH*PH*PHPH*PH*PH\u5408PH*PH*PHPH*PH*PH\u306FPH*PH*PHPH*PH*PH\u3001PH*PH*PH toCharsPH*PH*PH\u30E1PH*PH*PHPH*PH*PH\u30BDPH*PH*PHPH*PH*PH\u30C3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30C9PH*PH*PHPH*PH*PH\u3067PH*PH*PHPH*PH*PH\u4F7FPH*PH*PHPH*PH*PH\u7528PH*PH*PHPH*PH*PH\u3055PH*PH*PHPH*PH*PH\u308CPH*PH*PHPH*PH*PH\u308BPH*PH*PHPH*PH*PH\u914DPH*PH*PHPH*PH*PH\u5217PH*PH*PHPH*PH*PH\u3092PH*PH*PHPH*PH*PH\u518DPH*PH*PHPH*PH*PH\u5229PH*PH*PHPH*PH*PH\u7528PH*PH*PHPH*PH*PH\u3059PH*PH*PHPH*PH*PH\u308BPH*PH*PH String PH*PH*PH\u5927PH*PH*PHPH*PH*PH\u91CFPH*PH*PHPH*PH*PH\u751FPH*PH*PHPH*PH*PH\u7523PH*PH*PHPH*PH*PH\u7528PH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u30E1PH*PH*PHPH*PH*PH\u30BDPH*PH*PHPH*PH*PH\u30C3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30C9PH*PH*PHPH*PH*PH\u3092PH*PH*PHPH*PH*PH\u4F5CPH*PH*PHPH*PH*PH\u6210PH*PH*PHPH*PH*PH\u3059PH*PH*PHPH*PH*PH\u308BPH*PH*PHPH*PH*PH\u3053PH*PH*PHPH*PH*PH\u3068PH*PH*PHPH*PH*PH\u3082PH*PH*PHPH*PH*PH\u3067PH*PH*PHPH*PH*PH\u304DPH*PH*PHPH*PH*PH\u307EPH*PH*PHPH*PH*PH\u3059PH*PH*PHPH*PH*PH\u3002PH*PH*PH

        
/**
       

PH*PH*PH\u3000PH*PH*PH* PH*PH*PH\u6307PH*PH*PHPH*PH*PH\u5B9APH*PH*PHPH*PH*PH\u3055PH*PH*PHPH*PH*PH\u308CPH*PH*PHPH*PH*PH\u305FPH*PH*PHPH*PH*PH\u30B3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30C9PH*PH*PHPH*PH*PH\u30DDPH*PH*PHPH*PH*PH\u30A4PH*PH*PHPH*PH*PH\u30F3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30C8PH*PH*PHPH*PH*PH\u3092PH*PH*PHPH*PH*PH\u4FDDPH*PH*PHPH*PH*PH\u6301PH*PH*PHPH*PH*PH\u3059PH*PH*PHPH*PH*PH\u308BPH*PH*PH String PH*PH*PH\u3092PH*PH*PHPH*PH*PH\u65B0PH*PH*PHPH*PH*PH\u305FPH*PH*PHPH*PH*PH\u306BPH*PH*PHPH*PH*PH\u4F5CPH*PH*PHPH*PH*PH\u6210PH*PH*PHPH*PH*PH\u3059PH*PH*PHPH*PH*PH\u308BPH*PH*PH
       

PH*PH*PH\u3000PH*PH*PH* BMP PH*PH*PH\u6587PH*PH*PHPH*PH*PH\u5B57PH*PH*PHPH*PH*PH\u3092PH*PH*PHPH*PH*PH\u524DPH*PH*PHPH*PH*PH\u63D0PH*PH*PHPH*PH*PH\u3068PH*PH*PHPH*PH*PH\u3057PH*PH*PHPH*PH*PH\u3066PH*PH*PHPH*PH*PH\u6700PH*PH*PHPH*PH*PH\u9069PH*PH*PHPH*PH*PH\u5316PH*PH*PHPH*PH*PH\u3057PH*PH*PHPH*PH*PH\u305FPH*PH*PHPH*PH*PH\u30D0PH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30B8PH*PH*PHPH*PH*PH\u30E7PH*PH*PHPH*PH*PH\u30F3PH*PH*PH
       

 */
       

String[] newStrings(int[] codePoints) {
       

  String[] result = new String[codePoints.length];
       

  char[] codeUnits = new char[2];
       

  for (int i = 0; i < codePoints.length; i++) {
       

    int count = Character.toChars(codePoints[i], codeUnits, 0);
       

    result[i] = new String(codeUnits, 0, count);
       

  }
       

  return result;
       

}
      

PH*PH*PH\u4E00PH*PH*PHPH*PH*PH\u65B9PH*PH*PHPH*PH*PH\u3001PH*PH*PHPH*PH*PH\u307EPH*PH*PHPH*PH*PH\u3063PH*PH*PHPH*PH*PH\u305FPH*PH*PHPH*PH*PH\u304FPH*PH*PHPH*PH*PH\u5225PH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u89E3PH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u65B9PH*PH*PHPH*PH*PH\u304CPH*PH*PHPH*PH*PH\u3075PH*PH*PHPH*PH*PH\u3055PH*PH*PHPH*PH*PH\u308FPH*PH*PHPH*PH*PH\u3057PH*PH*PHPH*PH*PH\u3044PH*PH*PHPH*PH*PH\u5834PH*PH*PHPH*PH*PH\u5408PH*PH*PHPH*PH*PH\u3082PH*PH*PHPH*PH*PH\u3042PH*PH*PHPH*PH*PH\u308BPH*PH*PHPH*PH*PH\u304BPH*PH*PHPH*PH*PH\u3082PH*PH*PHPH*PH*PH\u3057PH*PH*PHPH*PH*PH\u308CPH*PH*PHPH*PH*PH\u307EPH*PH*PHPH*PH*PH\u305BPH*PH*PHPH*PH*PH\u3093PH*PH*PHPH*PH*PH\u3002PH*PH*PHPH*PH*PH\u901APH*PH*PHPH*PH*PH\u5E38PH*PH*PHPH*PH*PH\u3001PH*PH*PH String.valueOf(char) PH*PH*PH\u30E1PH*PH*PHPH*PH*PH\u30BDPH*PH*PHPH*PH*PH\u30C3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30C9PH*PH*PHPH*PH*PH\u306FPH*PH*PHPH*PH*PH\u6B21PH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u3088PH*PH*PHPH*PH*PH\u3046PH*PH*PHPH*PH*PH\u306BPH*PH*PHPH*PH*PH\u30E1PH*PH*PHPH*PH*PH\u30C3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30BBPH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30B8PH*PH*PHPH*PH*PH\u3092PH*PH*PHPH*PH*PH\u751FPH*PH*PHPH*PH*PH\u6210PH*PH*PHPH*PH*PH\u3059PH*PH*PHPH*PH*PH\u308BPH*PH*PHPH*PH*PH\u3068PH*PH*PHPH*PH*PH\u304DPH*PH*PHPH*PH*PH\u306BPH*PH*PHPH*PH*PH\u4F7FPH*PH*PHPH*PH*PH\u7528PH*PH*PHPH*PH*PH\u3055PH*PH*PHPH*PH*PH\u308CPH*PH*PHPH*PH*PH\u307EPH*PH*PHPH*PH*PH\u3059PH*PH*PHPH*PH*PH\u3002PH*PH*PHPH*PH*PH\u3053PH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PH valueOf(char) PH*PH*PH\u30E1PH*PH*PHPH*PH*PH\u30BDPH*PH*PHPH*PH*PH\u30C3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30C9PH*PH*PHPH*PH*PH\u306BPH*PH*PHPH*PH*PH\u5BFEPH*PH*PHPH*PH*PH\u3057PH*PH*PHPH*PH*PH\u3001PH*PH*PH int PH*PH*PH\u578BPH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u30B3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30C9PH*PH*PHPH*PH*PH\u30DDPH*PH*PHPH*PH*PH\u30A4PH*PH*PHPH*PH*PH\u30F3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30C8PH*PH*PHPH*PH*PH\u5BFEPH*PH*PHPH*PH*PH\u5FDCPH*PH*PHPH*PH*PH\u7248PH*PH*PHPH*PH*PH\u3068PH*PH*PHPH*PH*PH\u3057PH*PH*PHPH*PH*PH\u3066PH*PH*PH String(int codePoint) PH*PH*PH\u30B3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30F3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30B9PH*PH*PHPH*PH*PH\u30C8PH*PH*PHPH*PH*PH\u30E9PH*PH*PHPH*PH*PH\u30AFPH*PH*PHPH*PH*PH\u30BFPH*PH*PHPH*PH*PH\u304CPH*PH*PHPH*PH*PH\u63D0PH*PH*PHPH*PH*PH\u6848PH*PH*PHPH*PH*PH\u3055PH*PH*PHPH*PH*PH\u308CPH*PH*PHPH*PH*PH\u307EPH*PH*PHPH*PH*PH\u3057PH*PH*PHPH*PH*PH\u305FPH*PH*PHPH*PH*PH\u304CPH*PH*PHPH*PH*PH\u3001PH*PH*PHPH*PH*PH\u63A1PH*PH*PHPH*PH*PH\u7528PH*PH*PHPH*PH*PH\u306FPH*PH*PHPH*PH*PH\u3055PH*PH*PHPH*PH*PH\u308CPH*PH*PHPH*PH*PH\u307EPH*PH*PHPH*PH*PH\u305BPH*PH*PHPH*PH*PH\u3093PH*PH*PHPH*PH*PH\u3067PH*PH*PHPH*PH*PH\u3057PH*PH*PHPH*PH*PH\u305FPH*PH*PHPH*PH*PH\u3002PH*PH*PH

        
System.out.println("Character " + String.valueOf(char) + " is invalid.");
      

PH*PH*PH\u3053PH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u3088PH*PH*PHPH*PH*PH\u3046PH*PH*PHPH*PH*PH\u306APH*PH*PHPH*PH*PH\u5834PH*PH*PHPH*PH*PH\u5408PH*PH*PHPH*PH*PH\u3001PH*PH*PHPH*PH*PH\u65B0PH*PH*PHPH*PH*PH\u3057PH*PH*PHPH*PH*PH\u3044PH*PH*PH PH*PH*PH\u66F8PH*PH*PHPH*PH*PH\u5F0FPH*PH*PHPH*PH*PH\u5316PH*PH*PH API PH*PH*PH\u3092PH*PH*PHPH*PH*PH\u4F7FPH*PH*PHPH*PH*PH\u3046PH*PH*PHPH*PH*PH\u65B9PH*PH*PHPH*PH*PH\u304CPH*PH*PHPH*PH*PH\u305APH*PH*PHPH*PH*PH\u3063PH*PH*PHPH*PH*PH\u3068PH*PH*PHPH*PH*PH\u7C21PH*PH*PHPH*PH*PH\u6F54PH*PH*PHPH*PH*PH\u306APH*PH*PHPH*PH*PH\u89E3PH*PH*PHPH*PH*PH\u6C7APH*PH*PHPH*PH*PH\u65B9PH*PH*PHPH*PH*PH\u6CD5PH*PH*PHPH*PH*PH\u3068PH*PH*PHPH*PH*PH\u306APH*PH*PHPH*PH*PH\u308APH*PH*PHPH*PH*PH\u307EPH*PH*PHPH*PH*PH\u3059PH*PH*PHPH*PH*PH\uFF08PH*PH*PHPH*PH*PH\u3053PH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PH API PH*PH*PH\u306FPH*PH*PHPH*PH*PH\u88DCPH*PH*PHPH*PH*PH\u52A9PH*PH*PHPH*PH*PH\u6587PH*PH*PHPH*PH*PH\u5B57PH*PH*PHPH*PH*PH\u3082PH*PH*PHPH*PH*PH\u30B5PH*PH*PHPH*PH*PH\u30DDPH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30C8PH*PH*PHPH*PH*PH\u3057PH*PH*PHPH*PH*PH\u3066PH*PH*PHPH*PH*PH\u3044PH*PH*PHPH*PH*PH\u307EPH*PH*PHPH*PH*PH\u3059PH*PH*PHPH*PH*PH\uFF09PH*PH*PHPH*PH*PH\u3002PH*PH*PH

        
System.out.printf("Character %c is invalid.%n", codePoint);
      

PH*PH*PH\u3053PH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u9AD8PH*PH*PHPH*PH*PH\u30ECPH*PH*PHPH*PH*PH\u30D9PH*PH*PHPH*PH*PH\u30EBPH*PH*PH API PH*PH*PH\u3092PH*PH*PHPH*PH*PH\u4F7FPH*PH*PHPH*PH*PH\u7528PH*PH*PHPH*PH*PH\u3059PH*PH*PHPH*PH*PH\u308BPH*PH*PHPH*PH*PH\u3068PH*PH*PHPH*PH*PH\u3001PH*PH*PHPH*PH*PH\u30B3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30C9PH*PH*PHPH*PH*PH\u304CPH*PH*PHPH*PH*PH\u7C21PH*PH*PHPH*PH*PH\u5358PH*PH*PHPH*PH*PH\u306BPH*PH*PHPH*PH*PH\u306APH*PH*PHPH*PH*PH\u308BPH*PH*PHPH*PH*PH\u3060PH*PH*PHPH*PH*PH\u3051PH*PH*PHPH*PH*PH\u3067PH*PH*PHPH*PH*PH\u306FPH*PH*PHPH*PH*PH\u306APH*PH*PHPH*PH*PH\u304FPH*PH*PHPH*PH*PH\u3001PH*PH*PHPH*PH*PH\u5225PH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u3044PH*PH*PHPH*PH*PH\u304FPH*PH*PHPH*PH*PH\u3064PH*PH*PHPH*PH*PH\u304BPH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u30E1PH*PH*PHPH*PH*PH\u30EAPH*PH*PHPH*PH*PH\u30C3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30C8PH*PH*PHPH*PH*PH\u3092PH*PH*PHPH*PH*PH\u4EABPH*PH*PHPH*PH*PH\u53D7PH*PH*PHPH*PH*PH\u3067PH*PH*PHPH*PH*PH\u304DPH*PH*PHPH*PH*PH\u307EPH*PH*PHPH*PH*PH\u3059PH*PH*PHPH*PH*PH\u3002PH*PH*PHPH*PH*PH\u30E1PH*PH*PHPH*PH*PH\u30C3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30BBPH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30B8PH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u4F5CPH*PH*PHPH*PH*PH\u6210PH*PH*PHPH*PH*PH\u6642PH*PH*PHPH*PH*PH\u306BPH*PH*PHPH*PH*PH\u6587PH*PH*PHPH*PH*PH\u5B57PH*PH*PHPH*PH*PH\u5217PH*PH*PHPH*PH*PH\u3092PH*PH*PHPH*PH*PH\u9023PH*PH*PHPH*PH*PH\u7D50PH*PH*PHPH*PH*PH\u3059PH*PH*PHPH*PH*PH\u308BPH*PH*PHPH*PH*PH\u3068PH*PH*PHPH*PH*PH\u3001PH*PH*PHPH*PH*PH\u30E1PH*PH*PHPH*PH*PH\u30C3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30BBPH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30B8PH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u30EDPH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30ABPH*PH*PHPH*PH*PH\u30E9PH*PH*PHPH*PH*PH\u30A4PH*PH*PHPH*PH*PH\u30BAPH*PH*PHPH*PH*PH\uFF08PH*PH*PHPH*PH*PH\u5730PH*PH*PHPH*PH*PH\u57DFPH*PH*PHPH*PH*PH\u5316PH*PH*PHPH*PH*PH\uFF09PH*PH*PHPH*PH*PH\u304CPH*PH*PHPH*PH*PH\u6975PH*PH*PHPH*PH*PH\u3081PH*PH*PHPH*PH*PH\u3066PH*PH*PHPH*PH*PH\u56F0PH*PH*PHPH*PH*PH\u96E3PH*PH*PHPH*PH*PH\u306BPH*PH*PHPH*PH*PH\u306APH*PH*PHPH*PH*PH\u308APH*PH*PHPH*PH*PH\u307EPH*PH*PHPH*PH*PH\u3059PH*PH*PHPH*PH*PH\u3002PH*PH*PHPH*PH*PH\u4E0APH*PH*PHPH*PH*PH\u8A18PH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PH API PH*PH*PH\u3092PH*PH*PHPH*PH*PH\u4F7FPH*PH*PHPH*PH*PH\u7528PH*PH*PHPH*PH*PH\u3059PH*PH*PHPH*PH*PH\u308BPH*PH*PHPH*PH*PH\u3068PH*PH*PHPH*PH*PH\u3001PH*PH*PHPH*PH*PH\u6587PH*PH*PHPH*PH*PH\u5B57PH*PH*PHPH*PH*PH\u5217PH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u9023PH*PH*PHPH*PH*PH\u7D50PH*PH*PHPH*PH*PH\u3092PH*PH*PHPH*PH*PH\u907FPH*PH*PHPH*PH*PH\u3051PH*PH*PHPH*PH*PH\u308BPH*PH*PHPH*PH*PH\u3053PH*PH*PHPH*PH*PH\u3068PH*PH*PHPH*PH*PH\u304CPH*PH*PHPH*PH*PH\u3067PH*PH*PHPH*PH*PH\u304DPH*PH*PHPH*PH*PH\u307EPH*PH*PHPH*PH*PH\u3059PH*PH*PHPH*PH*PH\u3002PH*PH*PHPH*PH*PH\u307EPH*PH*PHPH*PH*PH\u305FPH*PH*PHPH*PH*PH\u3001PH*PH*PHPH*PH*PH\u30EAPH*PH*PHPH*PH*PH\u30BDPH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30B9PH*PH*PHPH*PH*PH\u30D0PH*PH*PHPH*PH*PH\u30F3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30C9PH*PH*PHPH*PH*PH\u30EBPH*PH*PHPH*PH*PH\u306BPH*PH*PHPH*PH*PH\u5165PH*PH*PHPH*PH*PH\u308CPH*PH*PHPH*PH*PH\u308BPH*PH*PHPH*PH*PH\u6587PH*PH*PHPH*PH*PH\u5B57PH*PH*PHPH*PH*PH\u5217PH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u6570PH*PH*PHPH*PH*PH\u304CPH*PH*PH 2 PH*PH*PH\u3064PH*PH*PHPH*PH*PH\u304BPH*PH*PHPH*PH*PH\u3089PH*PH*PH 1 PH*PH*PH\u3064PH*PH*PHPH*PH*PH\u306BPH*PH*PHPH*PH*PH\u6E1BPH*PH*PHPH*PH*PH\u308APH*PH*PHPH*PH*PH\u307EPH*PH*PHPH*PH*PH\u3059PH*PH*PHPH*PH*PH\u3002PH*PH*PH

PH*PH*PH\u88DCPH*PH*PHPH*PH*PH\u52A9PH*PH*PHPH*PH*PH\u6587PH*PH*PHPH*PH*PH\u5B57PH*PH*PHPH*PH*PH\u30B5PH*PH*PHPH*PH*PH\u30DDPH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30C8PH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u305FPH*PH*PHPH*PH*PH\u3081PH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u5909PH*PH*PHPH*PH*PH\u66F4PH*PH*PH (2) : PH*PH*PH\u6587PH*PH*PHPH*PH*PH\u5B57PH*PH*PHPH*PH*PH\u30B7PH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30B1PH*PH*PHPH*PH*PH\u30F3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30B9PH*PH*PHPH*PH*PH\u3092PH*PH*PHPH*PH*PH\u53D6PH*PH*PHPH*PH*PH\u308APH*PH*PHPH*PH*PH\u6271PH*PH*PHPH*PH*PH\u3046PH*PH*PHPH*PH*PH\u305FPH*PH*PHPH*PH*PH\u3081PH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u6A5FPH*PH*PHPH*PH*PH\u80FDPH*PH*PHPH*PH*PH\u62E1PH*PH*PHPH*PH*PH\u5F35PH*PH*PH

PH*PH*PH\u88DCPH*PH*PHPH*PH*PH\u52A9PH*PH*PHPH*PH*PH\u6587PH*PH*PHPH*PH*PH\u5B57PH*PH*PHPH*PH*PH\u3092PH*PH*PHPH*PH*PH\u4F7FPH*PH*PHPH*PH*PH\u7528PH*PH*PHPH*PH*PH\u53EFPH*PH*PHPH*PH*PH\u80FDPH*PH*PHPH*PH*PH\u306BPH*PH*PHPH*PH*PH\u3059PH*PH*PHPH*PH*PH\u308BPH*PH*PHPH*PH*PH\u305FPH*PH*PHPH*PH*PH\u3081PH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PH Java 2 PH*PH*PH\u30D7PH*PH*PHPH*PH*PH\u30E9PH*PH*PHPH*PH*PH\u30C3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30C8PH*PH*PHPH*PH*PH\u30D5PH*PH*PHPH*PH*PH\u30A9PH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30E0PH*PH*PHPH*PH*PH\u3078PH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u5909PH*PH*PHPH*PH*PH\u66F4PH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u591APH*PH*PHPH*PH*PH\u304FPH*PH*PHPH*PH*PH\u306FPH*PH*PHPH*PH*PH\u3001PH*PH*PHPH*PH*PH\u65B0PH*PH*PHPH*PH*PH\u3057PH*PH*PHPH*PH*PH\u3044PH*PH*PH API PH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u8FFDPH*PH*PHPH*PH*PH\u52A0PH*PH*PHPH*PH*PH\u3067PH*PH*PHPH*PH*PH\u306FPH*PH*PHPH*PH*PH\u306APH*PH*PHPH*PH*PH\u304FPH*PH*PHPH*PH*PH\u65E2PH*PH*PHPH*PH*PH\u5B58PH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PH API PH*PH*PH\u3078PH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u5909PH*PH*PHPH*PH*PH\u66F4PH*PH*PHPH*PH*PH\u3068PH*PH*PHPH*PH*PH\u3044PH*PH*PHPH*PH*PH\u3046PH*PH*PHPH*PH*PH\u5F62PH*PH*PHPH*PH*PH\u3067PH*PH*PHPH*PH*PH\u306APH*PH*PHPH*PH*PH\u3055PH*PH*PHPH*PH*PH\u308CPH*PH*PHPH*PH*PH\u3066PH*PH*PHPH*PH*PH\u3044PH*PH*PHPH*PH*PH\u307EPH*PH*PHPH*PH*PH\u3059PH*PH*PHPH*PH*PH\u3002PH*PH*PHPH*PH*PH\u6587PH*PH*PHPH*PH*PH\u5B57PH*PH*PHPH*PH*PH\u30B7PH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30B1PH*PH*PHPH*PH*PH\u30F3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30B9PH*PH*PHPH*PH*PH\u3092PH*PH*PHPH*PH*PH\u53D6PH*PH*PHPH*PH*PH\u308APH*PH*PHPH*PH*PH\u6271PH*PH*PHPH*PH*PH\u3046PH*PH*PHPH*PH*PH\u3059PH*PH*PHPH*PH*PH\u3079PH*PH*PHPH*PH*PH\u3066PH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u30A4PH*PH*PHPH*PH*PH\u30F3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30BFPH*PH*PHPH*PH*PH\u30D5PH*PH*PHPH*PH*PH\u30A7PH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30B9PH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u4E00PH*PH*PHPH*PH*PH\u822CPH*PH*PHPH*PH*PH\u7684PH*PH*PHPH*PH*PH\u306APH*PH*PHPH*PH*PH\u5FC5PH*PH*PHPH*PH*PH\u8981PH*PH*PHPH*PH*PH\u6761PH*PH*PHPH*PH*PH\u4EF6PH*PH*PHPH*PH*PH\u3068PH*PH*PHPH*PH*PH\u3057PH*PH*PHPH*PH*PH\u3066PH*PH*PHPH*PH*PH\u3001PH*PH*PHPH*PH*PH\u305DPH*PH*PHPH*PH*PH\u308CPH*PH*PHPH*PH*PH\u305EPH*PH*PHPH*PH*PH\u308CPH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u6A5FPH*PH*PHPH*PH*PH\u80FDPH*PH*PHPH*PH*PH\u306BPH*PH*PHPH*PH*PH\u5408PH*PH*PHPH*PH*PH\u3063PH*PH*PHPH*PH*PH\u305FPH*PH*PHPH*PH*PH\u65B9PH*PH*PHPH*PH*PH\u6CD5PH*PH*PHPH*PH*PH\u3067PH*PH*PHPH*PH*PH\u88DCPH*PH*PHPH*PH*PH\u52A9PH*PH*PHPH*PH*PH\u6587PH*PH*PHPH*PH*PH\u5B57PH*PH*PHPH*PH*PH\u3092PH*PH*PHPH*PH*PH\u64CDPH*PH*PHPH*PH*PH\u4F5CPH*PH*PHPH*PH*PH\u3067PH*PH*PHPH*PH*PH\u304DPH*PH*PHPH*PH*PH\u308BPH*PH*PHPH*PH*PH\u3088PH*PH*PHPH*PH*PH\u3046PH*PH*PHPH*PH*PH\u306BPH*PH*PHPH*PH*PH\u3059PH*PH*PHPH*PH*PH\u308BPH*PH*PHPH*PH*PH\u5FC5PH*PH*PHPH*PH*PH\u8981PH*PH*PHPH*PH*PH\u304CPH*PH*PHPH*PH*PH\u3042PH*PH*PHPH*PH*PH\u308APH*PH*PHPH*PH*PH\u307EPH*PH*PHPH*PH*PH\u3059PH*PH*PHPH*PH*PH\u3002PH*PH*PHPH*PH*PH\u3053PH*PH*PHPH*PH*PH\u3053PH*PH*PHPH*PH*PH\u3067PH*PH*PHPH*PH*PH\u306FPH*PH*PHPH*PH*PH\u3001PH*PH*PHPH*PH*PH\u3053PH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u3088PH*PH*PHPH*PH*PH\u3046PH*PH*PHPH*PH*PH\u306APH*PH*PHPH*PH*PH\u8981PH*PH*PHPH*PH*PH\u4EF6PH*PH*PHPH*PH*PH\u3092PH*PH*PHPH*PH*PH\u6E80PH*PH*PHPH*PH*PH\u305FPH*PH*PHPH*PH*PH\u3059PH*PH*PHPH*PH*PH\u305FPH*PH*PHPH*PH*PH\u3081PH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u6A5FPH*PH*PHPH*PH*PH\u80FDPH*PH*PHPH*PH*PH\u62E1PH*PH*PHPH*PH*PH\u5F35PH*PH*PHPH*PH*PH\u306BPH*PH*PHPH*PH*PH\u3064PH*PH*PHPH*PH*PH\u3044PH*PH*PHPH*PH*PH\u3066PH*PH*PHPH*PH*PH\u8AACPH*PH*PHPH*PH*PH\u660EPH*PH*PHPH*PH*PH\u3057PH*PH*PHPH*PH*PH\u307EPH*PH*PHPH*PH*PH\u3059PH*PH*PHPH*PH*PH\u3002PH*PH*PH

Java PH*PH*PH\u30D7PH*PH*PHPH*PH*PH\u30EDPH*PH*PHPH*PH*PH\u30B0PH*PH*PHPH*PH*PH\u30E9PH*PH*PHPH*PH*PH\u30DFPH*PH*PHPH*PH*PH\u30F3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30B0PH*PH*PHPH*PH*PH\u8A00PH*PH*PHPH*PH*PH\u8A9EPH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u8B58PH*PH*PHPH*PH*PH\u5225PH*PH*PHPH*PH*PH\u5B50PH*PH*PH

Java PH*PH*PH\u8A00PH*PH*PHPH*PH*PH\u8A9EPH*PH*PHPH*PH*PH\u4ED5PH*PH*PHPH*PH*PH\u69D8PH*PH*PHPH*PH*PH\u3067PH*PH*PHPH*PH*PH\u306FPH*PH*PHPH*PH*PH\u3001PH*PH*PHUnicode PH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u3059PH*PH*PHPH*PH*PH\u3079PH*PH*PHPH*PH*PH\u3066PH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u6587PH*PH*PHPH*PH*PH\u5B57PH*PH*PHPH*PH*PH\u3068PH*PH*PHPH*PH*PH\u6570PH*PH*PHPH*PH*PH\u5B57PH*PH*PHPH*PH*PH\u304CPH*PH*PH Java PH*PH*PH\u8B58PH*PH*PHPH*PH*PH\u5225PH*PH*PHPH*PH*PH\u5B50PH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u4E2DPH*PH*PHPH*PH*PH\u3067PH*PH*PHPH*PH*PH\u4F7FPH*PH*PHPH*PH*PH\u7528PH*PH*PHPH*PH*PH\u3067PH*PH*PHPH*PH*PH\u304DPH*PH*PHPH*PH*PH\u308BPH*PH*PHPH*PH*PH\u3068PH*PH*PHPH*PH*PH\u898FPH*PH*PHPH*PH*PH\u5B9APH*PH*PHPH*PH*PH\u3055PH*PH*PHPH*PH*PH\u308CPH*PH*PHPH*PH*PH\u3066PH*PH*PHPH*PH*PH\u3044PH*PH*PHPH*PH*PH\u307EPH*PH*PHPH*PH*PH\u3059PH*PH*PHPH*PH*PH\u3002PH*PH*PHPH*PH*PH\u307BPH*PH*PHPH*PH*PH\u3068PH*PH*PHPH*PH*PH\u3093PH*PH*PHPH*PH*PH\u3069PH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u88DCPH*PH*PHPH*PH*PH\u52A9PH*PH*PHPH*PH*PH\u6587PH*PH*PHPH*PH*PH\u5B57PH*PH*PHPH*PH*PH\u306FPH*PH*PHPH*PH*PH\u6587PH*PH*PHPH*PH*PH\u5B57PH*PH*PHPH*PH*PH\u307EPH*PH*PHPH*PH*PH\u305FPH*PH*PHPH*PH*PH\u306FPH*PH*PHPH*PH*PH\u6570PH*PH*PHPH*PH*PH\u5B57PH*PH*PHPH*PH*PH\u3067PH*PH*PHPH*PH*PH\u3042PH*PH*PHPH*PH*PH\u308BPH*PH*PHPH*PH*PH\u305FPH*PH*PHPH*PH*PH\u3081PH*PH*PHPH*PH*PH\u3001PH*PH*PHPH*PH*PH\u65B0PH*PH*PHPH*PH*PH\u3057PH*PH*PHPH*PH*PH\u3044PH*PH*PHPH*PH*PH\u30B3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30C9PH*PH*PHPH*PH*PH\u30DDPH*PH*PHPH*PH*PH\u30A4PH*PH*PHPH*PH*PH\u30F3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30C8PH*PH*PHPH*PH*PH\u7528PH*PH*PHPH*PH*PH\u30E1PH*PH*PHPH*PH*PH\u30BDPH*PH*PHPH*PH*PH\u30C3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30C9PH*PH*PHPH*PH*PH\u3092PH*PH*PHPH*PH*PH\u53C2PH*PH*PHPH*PH*PH\u7167PH*PH*PHPH*PH*PH\u3057PH*PH*PHPH*PH*PH\u3066PH*PH*PHPH*PH*PH\u8B58PH*PH*PHPH*PH*PH\u5225PH*PH*PHPH*PH*PH\u5B50PH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u4E2DPH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u6709PH*PH*PHPH*PH*PH\u52B9PH*PH*PHPH*PH*PH\u306APH*PH*PHPH*PH*PH\u6587PH*PH*PHPH*PH*PH\u5B57PH*PH*PHPH*PH*PH\u3092PH*PH*PHPH*PH*PH\u5B9APH*PH*PHPH*PH*PH\u7FA9PH*PH*PHPH*PH*PH\u3059PH*PH*PHPH*PH*PH\u308BPH*PH*PHPH*PH*PH\u3088PH*PH*PHPH*PH*PH\u3046PH*PH*PHPH*PH*PH\u306BPH*PH*PHPH*PH*PH\u3001PH*PH*PHJava PH*PH*PH\u8A00PH*PH*PHPH*PH*PH\u8A9EPH*PH*PHPH*PH*PH\u4ED5PH*PH*PHPH*PH*PH\u69D8PH*PH*PHPH*PH*PH\u304CPH*PH*PHPH*PH*PH\u5909PH*PH*PHPH*PH*PH\u66F4PH*PH*PHPH*PH*PH\u3055PH*PH*PHPH*PH*PH\u308CPH*PH*PHPH*PH*PH\u307EPH*PH*PHPH*PH*PH\u3057PH*PH*PHPH*PH*PH\u305FPH*PH*PHPH*PH*PH\u3002PH*PH*PHPH*PH*PH\u8B58PH*PH*PHPH*PH*PH\u5225PH*PH*PHPH*PH*PH\u5B50PH*PH*PHPH*PH*PH\u3092PH*PH*PHPH*PH*PH\u691CPH*PH*PHPH*PH*PH\u51FAPH*PH*PHPH*PH*PH\u3059PH*PH*PHPH*PH*PH\u308BPH*PH*PHPH*PH*PH\u5FC5PH*PH*PHPH*PH*PH\u8981PH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u3042PH*PH*PHPH*PH*PH\u308BPH*PH*PH javac PH*PH*PH\u30B3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30F3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30D1PH*PH*PHPH*PH*PH\u30A4PH*PH*PHPH*PH*PH\u30E9PH*PH*PHPH*PH*PH\u3068PH*PH*PHPH*PH*PH\u305DPH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u4ED6PH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u30C4PH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30EBPH*PH*PHPH*PH*PH\u306FPH*PH*PHPH*PH*PH\u3001PH*PH*PHPH*PH*PH\u3053PH*PH*PHPH*PH*PH\u308CPH*PH*PHPH*PH*PH\u3089PH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u65B0PH*PH*PHPH*PH*PH\u3057PH*PH*PHPH*PH*PH\u3044PH*PH*PHPH*PH*PH\u30E1PH*PH*PHPH*PH*PH\u30BDPH*PH*PHPH*PH*PH\u30C3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30C9PH*PH*PHPH*PH*PH\u3092PH*PH*PHPH*PH*PH\u4F7FPH*PH*PHPH*PH*PH\u7528PH*PH*PHPH*PH*PH\u3059PH*PH*PHPH*PH*PH\u308BPH*PH*PHPH*PH*PH\u3088PH*PH*PHPH*PH*PH\u3046PH*PH*PHPH*PH*PH\u306BPH*PH*PHPH*PH*PH\u5909PH*PH*PHPH*PH*PH\u66F4PH*PH*PHPH*PH*PH\u3055PH*PH*PHPH*PH*PH\u308CPH*PH*PHPH*PH*PH\u307EPH*PH*PHPH*PH*PH\u3057PH*PH*PHPH*PH*PH\u305FPH*PH*PHPH*PH*PH\u3002PH*PH*PH

PH*PH*PH\u30E9PH*PH*PHPH*PH*PH\u30A4PH*PH*PHPH*PH*PH\u30D6PH*PH*PHPH*PH*PH\u30E9PH*PH*PHPH*PH*PH\u30EAPH*PH*PHPH*PH*PH\u306BPH*PH*PHPH*PH*PH\u304APH*PH*PHPH*PH*PH\u3051PH*PH*PHPH*PH*PH\u308BPH*PH*PHPH*PH*PH\u88DCPH*PH*PHPH*PH*PH\u52A9PH*PH*PHPH*PH*PH\u6587PH*PH*PHPH*PH*PH\u5B57PH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u30B5PH*PH*PHPH*PH*PH\u30DDPH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30C8PH*PH*PH

PH*PH*PH\u65E2PH*PH*PHPH*PH*PH\u5B58PH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u30A4PH*PH*PHPH*PH*PH\u30F3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30BFPH*PH*PHPH*PH*PH\u30D5PH*PH*PHPH*PH*PH\u30A7PH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30B9PH*PH*PHPH*PH*PH\u3092PH*PH*PHPH*PH*PH\u901APH*PH*PHPH*PH*PH\u3058PH*PH*PHPH*PH*PH\u3066PH*PH*PHPH*PH*PH\u88DCPH*PH*PHPH*PH*PH\u52A9PH*PH*PHPH*PH*PH\u6587PH*PH*PHPH*PH*PH\u5B57PH*PH*PHPH*PH*PH\u3092PH*PH*PHPH*PH*PH\u30B5PH*PH*PHPH*PH*PH\u30DDPH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30C8PH*PH*PHPH*PH*PH\u3059PH*PH*PHPH*PH*PH\u308BPH*PH*PHPH*PH*PH\u305FPH*PH*PHPH*PH*PH\u3081PH*PH*PHPH*PH*PH\u306BPH*PH*PHPH*PH*PH\u3001PH*PH*PHPH*PH*PH\u591APH*PH*PHPH*PH*PH\u304FPH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PH J2SE PH*PH*PH\u30E9PH*PH*PHPH*PH*PH\u30A4PH*PH*PHPH*PH*PH\u30D6PH*PH*PHPH*PH*PH\u30E9PH*PH*PHPH*PH*PH\u30EAPH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u6A5FPH*PH*PHPH*PH*PH\u80FDPH*PH*PHPH*PH*PH\u304CPH*PH*PHPH*PH*PH\u62E1PH*PH*PHPH*PH*PH\u5F35PH*PH*PHPH*PH*PH\u3055PH*PH*PHPH*PH*PH\u308CPH*PH*PHPH*PH*PH\u307EPH*PH*PHPH*PH*PH\u3057PH*PH*PHPH*PH*PH\u305FPH*PH*PHPH*PH*PH\u3002PH*PH*PHPH*PH*PH\u3044PH*PH*PHPH*PH*PH\u304FPH*PH*PHPH*PH*PH\u3064PH*PH*PHPH*PH*PH\u304BPH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u4F8BPH*PH*PHPH*PH*PH\u3092PH*PH*PHPH*PH*PH\u6B21PH*PH*PHPH*PH*PH\u306BPH*PH*PHPH*PH*PH\u793APH*PH*PHPH*PH*PH\u3057PH*PH*PHPH*PH*PH\u307EPH*PH*PHPH*PH*PH\u3059PH*PH*PHPH*PH*PH\u3002PH*PH*PH

 • PH*PH*PH\u6587PH*PH*PHPH*PH*PH\u5B57PH*PH*PHPH*PH*PH\u5217PH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u5927PH*PH*PHPH*PH*PH\u6587PH*PH*PHPH*PH*PH\u5B57PH*PH*PH/PH*PH*PH\u5C0FPH*PH*PHPH*PH*PH\u6587PH*PH*PHPH*PH*PH\u5B57PH*PH*PHPH*PH*PH\u5909PH*PH*PHPH*PH*PH\u63DBPH*PH*PHPH*PH*PH\u6A5FPH*PH*PHPH*PH*PH\u80FDPH*PH*PHPH*PH*PH\u304CPH*PH*PHPH*PH*PH\u62E1PH*PH*PHPH*PH*PH\u5F35PH*PH*PHPH*PH*PH\u3055PH*PH*PHPH*PH*PH\u308CPH*PH*PHPH*PH*PH\u3001PH*PH*PHPH*PH*PH\u88DCPH*PH*PHPH*PH*PH\u52A9PH*PH*PHPH*PH*PH\u6587PH*PH*PHPH*PH*PH\u5B57PH*PH*PHPH*PH*PH\u304CPH*PH*PHPH*PH*PH\u30B5PH*PH*PHPH*PH*PH\u30DDPH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30C8PH*PH*PHPH*PH*PH\u3055PH*PH*PHPH*PH*PH\u308CPH*PH*PHPH*PH*PH\u308BPH*PH*PHPH*PH*PH\u3088PH*PH*PHPH*PH*PH\u3046PH*PH*PHPH*PH*PH\u306BPH*PH*PHPH*PH*PH\u306APH*PH*PHPH*PH*PH\u308APH*PH*PHPH*PH*PH\u307EPH*PH*PHPH*PH*PH\u3057PH*PH*PHPH*PH*PH\u305FPH*PH*PHPH*PH*PH\u3002PH*PH*PHPH*PH*PH\u307EPH*PH*PHPH*PH*PH\u305FPH*PH*PHPH*PH*PH\u3001PH*PH*PHUnicode PH*PH*PH\u898FPH*PH*PHPH*PH*PH\u683CPH*PH*PHPH*PH*PH\u3067PH*PH*PHPH*PH*PH\u5B9APH*PH*PHPH*PH*PH\u7FA9PH*PH*PHPH*PH*PH\u3055PH*PH*PHPH*PH*PH\u308CPH*PH*PHPH*PH*PH\u305FPH*PH*PHPH*PH*PH\u7279PH*PH*PHPH*PH*PH\u5225PH*PH*PHPH*PH*PH\u306APH*PH*PHPH*PH*PH\u5909PH*PH*PHPH*PH*PH\u63DBPH*PH*PHPH*PH*PH\u898FPH*PH*PHPH*PH*PH\u5247PH*PH*PHPH*PH*PH\u304CPH*PH*PHPH*PH*PH\u7D44PH*PH*PHPH*PH*PH\u307FPH*PH*PHPH*PH*PH\u8FBCPH*PH*PHPH*PH*PH\u307EPH*PH*PHPH*PH*PH\u308CPH*PH*PHPH*PH*PH\u307EPH*PH*PHPH*PH*PH\u3057PH*PH*PHPH*PH*PH\u305FPH*PH*PHPH*PH*PH\u3002PH*PH*PH
 • java.util.regex PH*PH*PH\u30D1PH*PH*PHPH*PH*PH\u30C3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30B1PH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30B8PH*PH*PHPH*PH*PH\u304CPH*PH*PHPH*PH*PH\u66F4PH*PH*PHPH*PH*PH\u65B0PH*PH*PHPH*PH*PH\u3055PH*PH*PHPH*PH*PH\u308CPH*PH*PHPH*PH*PH\u3001PH*PH*PHPH*PH*PH\u30D1PH*PH*PHPH*PH*PH\u30BFPH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30F3PH*PH*PHPH*PH*PH\u6587PH*PH*PHPH*PH*PH\u5B57PH*PH*PHPH*PH*PH\u5217PH*PH*PHPH*PH*PH\u3068PH*PH*PHPH*PH*PH\u30BFPH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30B2PH*PH*PHPH*PH*PH\u30C3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30C8PH*PH*PHPH*PH*PH\u6587PH*PH*PHPH*PH*PH\u5B57PH*PH*PHPH*PH*PH\u5217PH*PH*PHPH*PH*PH\u306BPH*PH*PHPH*PH*PH\u88DCPH*PH*PHPH*PH*PH\u52A9PH*PH*PHPH*PH*PH\u6587PH*PH*PHPH*PH*PH\u5B57PH*PH*PHPH*PH*PH\u3092PH*PH*PHPH*PH*PH\u4F7FPH*PH*PHPH*PH*PH\u7528PH*PH*PHPH*PH*PH\u3067PH*PH*PHPH*PH*PH\u304DPH*PH*PHPH*PH*PH\u308BPH*PH*PHPH*PH*PH\u3088PH*PH*PHPH*PH*PH\u3046PH*PH*PHPH*PH*PH\u306BPH*PH*PHPH*PH*PH\u306APH*PH*PHPH*PH*PH\u308APH*PH*PHPH*PH*PH\u307EPH*PH*PHPH*PH*PH\u3057PH*PH*PHPH*PH*PH\u305FPH*PH*PHPH*PH*PH\u3002PH*PH*PHPH*PH*PH\u88DCPH*PH*PHPH*PH*PH\u52A9PH*PH*PHPH*PH*PH\u6587PH*PH*PHPH*PH*PH\u5B57PH*PH*PHPH*PH*PH\u306FPH*PH*PHPH*PH*PH\u5B8CPH*PH*PHPH*PH*PH\u5168PH*PH*PHPH*PH*PH\u306APH*PH*PHPH*PH*PH\u30B3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30C9PH*PH*PHPH*PH*PH\u5358PH*PH*PHPH*PH*PH\u4F4DPH*PH*PHPH*PH*PH\u3068PH*PH*PHPH*PH*PH\u3057PH*PH*PHPH*PH*PH\u3066PH*PH*PHPH*PH*PH\u53D6PH*PH*PHPH*PH*PH\u308APH*PH*PHPH*PH*PH\u6271PH*PH*PHPH*PH*PH\u308FPH*PH*PHPH*PH*PH\u308CPH*PH*PHPH*PH*PH\u307EPH*PH*PHPH*PH*PH\u3059PH*PH*PHPH*PH*PH\u3002PH*PH*PH
 • java.text PH*PH*PH\u30D1PH*PH*PHPH*PH*PH\u30C3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30B1PH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30B8PH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PH Collation PH*PH*PH\u3067PH*PH*PHPH*PH*PH\u88DCPH*PH*PHPH*PH*PH\u52A9PH*PH*PHPH*PH*PH\u6587PH*PH*PHPH*PH*PH\u5B57PH*PH*PHPH*PH*PH\u304CPH*PH*PHPH*PH*PH\u5B8CPH*PH*PHPH*PH*PH\u5168PH*PH*PHPH*PH*PH\u306APH*PH*PHPH*PH*PH\u30B3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30C9PH*PH*PHPH*PH*PH\u5358PH*PH*PHPH*PH*PH\u4F4DPH*PH*PHPH*PH*PH\u3068PH*PH*PHPH*PH*PH\u3057PH*PH*PHPH*PH*PH\u3066PH*PH*PHPH*PH*PH\u53D6PH*PH*PHPH*PH*PH\u308APH*PH*PHPH*PH*PH\u6271PH*PH*PHPH*PH*PH\u308FPH*PH*PHPH*PH*PH\u308CPH*PH*PHPH*PH*PH\u308BPH*PH*PHPH*PH*PH\u3088PH*PH*PHPH*PH*PH\u3046PH*PH*PHPH*PH*PH\u306BPH*PH*PHPH*PH*PH\u306APH*PH*PHPH*PH*PH\u308APH*PH*PHPH*PH*PH\u307EPH*PH*PHPH*PH*PH\u3057PH*PH*PHPH*PH*PH\u305FPH*PH*PHPH*PH*PH\u3002PH*PH*PH
 • java.text.Bidi PH*PH*PH\u30AFPH*PH*PHPH*PH*PH\u30E9PH*PH*PHPH*PH*PH\u30B9PH*PH*PHPH*PH*PH\u304CPH*PH*PHPH*PH*PH\u66F4PH*PH*PHPH*PH*PH\u65B0PH*PH*PHPH*PH*PH\u3055PH*PH*PHPH*PH*PH\u308CPH*PH*PHPH*PH*PH\u3001PH*PH*PHUnicode 4.0 PH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u65B0PH*PH*PHPH*PH*PH\u3057PH*PH*PHPH*PH*PH\u3044PH*PH*PHPH*PH*PH\u6587PH*PH*PHPH*PH*PH\u5B57PH*PH*PHPH*PH*PH\u3068PH*PH*PHPH*PH*PH\u88DCPH*PH*PHPH*PH*PH\u52A9PH*PH*PHPH*PH*PH\u6587PH*PH*PHPH*PH*PH\u5B57PH*PH*PHPH*PH*PH\u3092PH*PH*PHPH*PH*PH\u53D6PH*PH*PHPH*PH*PH\u308APH*PH*PHPH*PH*PH\u6271PH*PH*PHPH*PH*PH\u3048PH*PH*PHPH*PH*PH\u308BPH*PH*PHPH*PH*PH\u3088PH*PH*PHPH*PH*PH\u3046PH*PH*PHPH*PH*PH\u306BPH*PH*PHPH*PH*PH\u306APH*PH*PHPH*PH*PH\u308APH*PH*PHPH*PH*PH\u307EPH*PH*PHPH*PH*PH\u3057PH*PH*PHPH*PH*PH\u305FPH*PH*PHPH*PH*PH\u3002PH*PH*PHCypriot Syllabary PH*PH*PH\u30D6PH*PH*PHPH*PH*PH\u30EDPH*PH*PHPH*PH*PH\u30C3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30AFPH*PH*PHPH*PH*PH\u5185PH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u88DCPH*PH*PHPH*PH*PH\u52A9PH*PH*PHPH*PH*PH\u6587PH*PH*PHPH*PH*PH\u5B57PH*PH*PHPH*PH*PH\u306FPH*PH*PHPH*PH*PH\u53F3PH*PH*PHPH*PH*PH\u304BPH*PH*PHPH*PH*PH\u3089PH*PH*PHPH*PH*PH\u5DE6PH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u65B9PH*PH*PHPH*PH*PH\u5411PH*PH*PHPH*PH*PH\u6027PH*PH*PHPH*PH*PH\u3092PH*PH*PHPH*PH*PH\u6301PH*PH*PHPH*PH*PH\u3064PH*PH*PHPH*PH*PH\u3082PH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u3068PH*PH*PHPH*PH*PH\u3057PH*PH*PHPH*PH*PH\u3066PH*PH*PHPH*PH*PH\u6271PH*PH*PHPH*PH*PH\u308FPH*PH*PHPH*PH*PH\u308CPH*PH*PHPH*PH*PH\u308BPH*PH*PHPH*PH*PH\u3053PH*PH*PHPH*PH*PH\u3068PH*PH*PHPH*PH*PH\u306BPH*PH*PHPH*PH*PH\u6CE8PH*PH*PHPH*PH*PH\u610FPH*PH*PHPH*PH*PH\u3057PH*PH*PHPH*PH*PH\u3066PH*PH*PHPH*PH*PH\u304FPH*PH*PHPH*PH*PH\u3060PH*PH*PHPH*PH*PH\u3055PH*PH*PHPH*PH*PH\u3044PH*PH*PHPH*PH*PH\u3002PH*PH*PH
 • Java 2D API PH*PH*PH\u5185PH*PH*PHPH*PH*PH\u3067PH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u30D5PH*PH*PHPH*PH*PH\u30A9PH*PH*PHPH*PH*PH\u30F3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30C8PH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u8868PH*PH*PHPH*PH*PH\u793APH*PH*PH/PH*PH*PH\u5370PH*PH*PHPH*PH*PH\u5237PH*PH*PHPH*PH*PH\u6A5FPH*PH*PHPH*PH*PH\u80FDPH*PH*PHPH*PH*PH\u304CPH*PH*PHPH*PH*PH\u62E1PH*PH*PHPH*PH*PH\u5F35PH*PH*PHPH*PH*PH\u3055PH*PH*PHPH*PH*PH\u308CPH*PH*PHPH*PH*PH\u3001PH*PH*PHPH*PH*PH\u88DCPH*PH*PHPH*PH*PH\u52A9PH*PH*PHPH*PH*PH\u6587PH*PH*PHPH*PH*PH\u5B57PH*PH*PHPH*PH*PH\u3092PH*PH*PHPH*PH*PH\u542BPH*PH*PHPH*PH*PH\u3080PH*PH*PHPH*PH*PH\u6587PH*PH*PHPH*PH*PH\u5B57PH*PH*PHPH*PH*PH\u5217PH*PH*PHPH*PH*PH\u304CPH*PH*PHPH*PH*PH\u6B63PH*PH*PHPH*PH*PH\u3057PH*PH*PHPH*PH*PH\u304FPH*PH*PHPH*PH*PH\u8868PH*PH*PHPH*PH*PH\u793APH*PH*PH/PH*PH*PH\u5370PH*PH*PHPH*PH*PH\u5237PH*PH*PHPH*PH*PH\u3067PH*PH*PHPH*PH*PH\u304DPH*PH*PHPH*PH*PH\u308BPH*PH*PHPH*PH*PH\u3088PH*PH*PHPH*PH*PH\u3046PH*PH*PHPH*PH*PH\u306BPH*PH*PHPH*PH*PH\u306APH*PH*PHPH*PH*PH\u308APH*PH*PHPH*PH*PH\u307EPH*PH*PHPH*PH*PH\u3057PH*PH*PHPH*PH*PH\u305FPH*PH*PHPH*PH*PH\u3002PH*PH*PH
 • Swing PH*PH*PH\u30C6PH*PH*PHPH*PH*PH\u30ADPH*PH*PHPH*PH*PH\u30B9PH*PH*PHPH*PH*PH\u30C8PH*PH*PHPH*PH*PH\u30B3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30F3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30DDPH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30CDPH*PH*PHPH*PH*PH\u30F3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30C8PH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u5B9FPH*PH*PHPH*PH*PH\u88C5PH*PH*PHPH*PH*PH\u304CPH*PH*PHPH*PH*PH\u66F4PH*PH*PHPH*PH*PH\u65B0PH*PH*PHPH*PH*PH\u3055PH*PH*PHPH*PH*PH\u308CPH*PH*PHPH*PH*PH\u3001PH*PH*PHPH*PH*PH\u88DCPH*PH*PHPH*PH*PH\u52A9PH*PH*PHPH*PH*PH\u6587PH*PH*PHPH*PH*PH\u5B57PH*PH*PHPH*PH*PH\u3092PH*PH*PHPH*PH*PH\u542BPH*PH*PHPH*PH*PH\u3080PH*PH*PHPH*PH*PH\u30C6PH*PH*PHPH*PH*PH\u30ADPH*PH*PHPH*PH*PH\u30B9PH*PH*PHPH*PH*PH\u30C8PH*PH*PHPH*PH*PH\u3092PH*PH*PHPH*PH*PH\u64CDPH*PH*PHPH*PH*PH\u4F5CPH*PH*PHPH*PH*PH\u3067PH*PH*PHPH*PH*PH\u304DPH*PH*PHPH*PH*PH\u308BPH*PH*PHPH*PH*PH\u3088PH*PH*PHPH*PH*PH\u3046PH*PH*PHPH*PH*PH\u306BPH*PH*PHPH*PH*PH\u306APH*PH*PHPH*PH*PH\u308APH*PH*PHPH*PH*PH\u307EPH*PH*PHPH*PH*PH\u3057PH*PH*PHPH*PH*PH\u305FPH*PH*PHPH*PH*PH\u3002PH*PH*PH

PH*PH*PH\u6587PH*PH*PHPH*PH*PH\u5B57PH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u5909PH*PH*PHPH*PH*PH\u63DBPH*PH*PH

PH*PH*PH\u88DCPH*PH*PHPH*PH*PH\u52A9PH*PH*PHPH*PH*PH\u6587PH*PH*PHPH*PH*PH\u5B57PH*PH*PHPH*PH*PH\u3092PH*PH*PHPH*PH*PH\u8868PH*PH*PHPH*PH*PH\u73FEPH*PH*PHPH*PH*PH\u3067PH*PH*PHPH*PH*PH\u304DPH*PH*PHPH*PH*PH\u308BPH*PH*PHPH*PH*PH\u6587PH*PH*PHPH*PH*PH\u5B57PH*PH*PHPH*PH*PH\u30A8PH*PH*PHPH*PH*PH\u30F3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30B3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30C7PH*PH*PHPH*PH*PH\u30A3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30F3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30B0PH*PH*PHPH*PH*PH\u65B9PH*PH*PHPH*PH*PH\u5F0FPH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u6570PH*PH*PHPH*PH*PH\u306FPH*PH*PHPH*PH*PH\u9650PH*PH*PHPH*PH*PH\u3089PH*PH*PHPH*PH*PH\u308CPH*PH*PHPH*PH*PH\u3066PH*PH*PHPH*PH*PH\u3044PH*PH*PHPH*PH*PH\u307EPH*PH*PHPH*PH*PH\u3059PH*PH*PHPH*PH*PH\u3002PH*PH*PHUTF-8 PH*PH*PH\u3084PH*PH*PH UTF-16LE PH*PH*PH\u306APH*PH*PHPH*PH*PH\u3069PH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PH Unicode PH*PH*PH\u30D9PH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30B9PH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u30A8PH*PH*PHPH*PH*PH\u30F3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30B3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30C7PH*PH*PHPH*PH*PH\u30A3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30F3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30B0PH*PH*PHPH*PH*PH\u65B9PH*PH*PHPH*PH*PH\u5F0FPH*PH*PHPH*PH*PH\u3067PH*PH*PHPH*PH*PH\u306FPH*PH*PHPH*PH*PH\u3001PH*PH*PHPH*PH*PH\u88DCPH*PH*PHPH*PH*PH\u52A9PH*PH*PHPH*PH*PH\u6587PH*PH*PHPH*PH*PH\u5B57PH*PH*PHPH*PH*PH\u3092PH*PH*PHPH*PH*PH\u6B63PH*PH*PHPH*PH*PH\u3057PH*PH*PHPH*PH*PH\u304FPH*PH*PHPH*PH*PH\u53D6PH*PH*PHPH*PH*PH\u308APH*PH*PHPH*PH*PH\u6271PH*PH*PHPH*PH*PH\u3048PH*PH*PHPH*PH*PH\u308BPH*PH*PHPH*PH*PH\u5909PH*PH*PHPH*PH*PH\u63DBPH*PH*PHPH*PH*PH\u6A5FPH*PH*PHPH*PH*PH\u80FDPH*PH*PHPH*PH*PH\u304CPH*PH*PHPH*PH*PH\u65E7PH*PH*PHPH*PH*PH\u30D0PH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30B8PH*PH*PHPH*PH*PH\u30E7PH*PH*PHPH*PH*PH\u30F3PH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PH J2RE PH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u6587PH*PH*PHPH*PH*PH\u5B57PH*PH*PHPH*PH*PH\u30B3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30F3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30D0PH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30BFPH*PH*PHPH*PH*PH\u306BPH*PH*PHPH*PH*PH\u3059PH*PH*PHPH*PH*PH\u3067PH*PH*PHPH*PH*PH\u306BPH*PH*PHPH*PH*PH\u7D44PH*PH*PHPH*PH*PH\u307FPH*PH*PHPH*PH*PH\u8FBCPH*PH*PHPH*PH*PH\u307EPH*PH*PHPH*PH*PH\u308CPH*PH*PHPH*PH*PH\u3066PH*PH*PHPH*PH*PH\u3044PH*PH*PHPH*PH*PH\u307EPH*PH*PHPH*PH*PH\u3057PH*PH*PHPH*PH*PH\u305FPH*PH*PHPH*PH*PH\u3002PH*PH*PHJ2RE 5.0 PH*PH*PH\u3067PH*PH*PHPH*PH*PH\u306FPH*PH*PHPH*PH*PH\u3001PH*PH*PHPH*PH*PH\u88DCPH*PH*PHPH*PH*PH\u52A9PH*PH*PHPH*PH*PH\u6587PH*PH*PHPH*PH*PH\u5B57PH*PH*PHPH*PH*PH\u3092PH*PH*PHPH*PH*PH\u8868PH*PH*PHPH*PH*PH\u73FEPH*PH*PHPH*PH*PH\u3067PH*PH*PHPH*PH*PH\u304DPH*PH*PHPH*PH*PH\u308BPH*PH*PHPH*PH*PH\u4ED6PH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u30A8PH*PH*PHPH*PH*PH\u30F3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30B3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30C7PH*PH*PHPH*PH*PH\u30A3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30F3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30B0PH*PH*PHPH*PH*PH\u65B9PH*PH*PHPH*PH*PH\u5F0FPH*PH*PHPH*PH*PH\u7528PH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u30B3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30F3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30D0PH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30BFPH*PH*PHPH*PH*PH\u304CPH*PH*PHPH*PH*PH\u66F4PH*PH*PHPH*PH*PH\u65B0PH*PH*PHPH*PH*PH\u3055PH*PH*PHPH*PH*PH\u308CPH*PH*PHPH*PH*PH\u307EPH*PH*PHPH*PH*PH\u3057PH*PH*PHPH*PH*PH\u305FPH*PH*PHPH*PH*PH\u3002PH*PH*PHPH*PH*PH\u3053PH*PH*PHPH*PH*PH\u308CPH*PH*PHPH*PH*PH\u3089PH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u30B3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30F3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30D0PH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30BFPH*PH*PHPH*PH*PH\u306FPH*PH*PHPH*PH*PH\u3001PH*PH*PHGB18030PH*PH*PH\u3001PH*PH*PHx-EUC-TW (CNS 11643 PH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u3059PH*PH*PHPH*PH*PH\u3079PH*PH*PHPH*PH*PH\u3066PH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u9762PH*PH*PHPH*PH*PH\u3092PH*PH*PHPH*PH*PH\u542BPH*PH*PHPH*PH*PH\u3080PH*PH*PH)PH*PH*PH\u3001PH*PH*PHBig5-HKSCS (HKSCS-2001) PH*PH*PH\u6587PH*PH*PHPH*PH*PH\u5B57PH*PH*PHPH*PH*PH\u30BBPH*PH*PHPH*PH*PH\u30C3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30C8PH*PH*PHPH*PH*PH\u306BPH*PH*PHPH*PH*PH\u5BFEPH*PH*PHPH*PH*PH\u5FDCPH*PH*PHPH*PH*PH\u3057PH*PH*PHPH*PH*PH\u3066PH*PH*PHPH*PH*PH\u3044PH*PH*PHPH*PH*PH\u307EPH*PH*PHPH*PH*PH\u3059PH*PH*PHPH*PH*PH\u3002PH*PH*PH

PH*PH*PH\u30BDPH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30B9PH*PH*PHPH*PH*PH\u30D5PH*PH*PHPH*PH*PH\u30A1PH*PH*PHPH*PH*PH\u30A4PH*PH*PHPH*PH*PH\u30EBPH*PH*PHPH*PH*PH\u5185PH*PH*PHPH*PH*PH\u3067PH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u88DCPH*PH*PHPH*PH*PH\u52A9PH*PH*PHPH*PH*PH\u6587PH*PH*PHPH*PH*PH\u5B57PH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u8868PH*PH*PHPH*PH*PH\u73FEPH*PH*PH

PH*PH*PH\u88DCPH*PH*PHPH*PH*PH\u52A9PH*PH*PHPH*PH*PH\u6587PH*PH*PHPH*PH*PH\u5B57PH*PH*PHPH*PH*PH\u3092PH*PH*PHPH*PH*PH\u76F4PH*PH*PHPH*PH*PH\u63A5PH*PH*PHPH*PH*PH\u8868PH*PH*PHPH*PH*PH\u73FEPH*PH*PHPH*PH*PH\u3067PH*PH*PHPH*PH*PH\u304DPH*PH*PHPH*PH*PH\u308BPH*PH*PHPH*PH*PH\u6587PH*PH*PHPH*PH*PH\u5B57PH*PH*PHPH*PH*PH\u30A8PH*PH*PHPH*PH*PH\u30F3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30B3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30C7PH*PH*PHPH*PH*PH\u30A3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30F3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30B0PH*PH*PHPH*PH*PH\u65B9PH*PH*PHPH*PH*PH\u5F0FPH*PH*PHPH*PH*PH\u3092PH*PH*PHPH*PH*PH\u63A1PH*PH*PHPH*PH*PH\u7528PH*PH*PHPH*PH*PH\u3059PH*PH*PHPH*PH*PH\u308CPH*PH*PHPH*PH*PH\u3070PH*PH*PHPH*PH*PH\u3001PH*PH*PHJava PH*PH*PH\u30D7PH*PH*PHPH*PH*PH\u30EDPH*PH*PHPH*PH*PH\u30B0PH*PH*PHPH*PH*PH\u30E9PH*PH*PHPH*PH*PH\u30DFPH*PH*PHPH*PH*PH\u30F3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30B0PH*PH*PHPH*PH*PH\u8A00PH*PH*PHPH*PH*PH\u8A9EPH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u30BDPH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30B9PH*PH*PHPH*PH*PH\u30D5PH*PH*PHPH*PH*PH\u30A1PH*PH*PHPH*PH*PH\u30A4PH*PH*PHPH*PH*PH\u30EBPH*PH*PHPH*PH*PH\u5185PH*PH*PHPH*PH*PH\u3067PH*PH*PHPH*PH*PH\u88DCPH*PH*PHPH*PH*PH\u52A9PH*PH*PHPH*PH*PH\u6587PH*PH*PHPH*PH*PH\u5B57PH*PH*PHPH*PH*PH\u3092PH*PH*PHPH*PH*PH\u304DPH*PH*PHPH*PH*PH\u308FPH*PH*PHPH*PH*PH\u3081PH*PH*PHPH*PH*PH\u3066PH*PH*PHPH*PH*PH\u7C21PH*PH*PHPH*PH*PH\u5358PH*PH*PHPH*PH*PH\u306BPH*PH*PHPH*PH*PH\u53D6PH*PH*PHPH*PH*PH\u308APH*PH*PHPH*PH*PH\u6271PH*PH*PHPH*PH*PH\u3046PH*PH*PHPH*PH*PH\u3053PH*PH*PHPH*PH*PH\u3068PH*PH*PHPH*PH*PH\u304CPH*PH*PHPH*PH*PH\u3067PH*PH*PHPH*PH*PH\u304DPH*PH*PHPH*PH*PH\u307EPH*PH*PHPH*PH*PH\u3059PH*PH*PHPH*PH*PH\u3002PH*PH*PHPH*PH*PH\u305FPH*PH*PHPH*PH*PH\u3068PH*PH*PHPH*PH*PH\u3048PH*PH*PHPH*PH*PH\u3070PH*PH*PHPH*PH*PH\u3001PH*PH*PHUTF-8 PH*PH*PH\u306FPH*PH*PHPH*PH*PH\u6700PH*PH*PHPH*PH*PH\u9069PH*PH*PHPH*PH*PH\u306APH*PH*PHPH*PH*PH\u30A8PH*PH*PHPH*PH*PH\u30F3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30B3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30C7PH*PH*PHPH*PH*PH\u30A3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30F3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30B0PH*PH*PHPH*PH*PH\u65B9PH*PH*PHPH*PH*PH\u5F0FPH*PH*PHPH*PH*PH\u3067PH*PH*PHPH*PH*PH\u3059PH*PH*PHPH*PH*PH\u3002PH*PH*PHPH*PH*PH\u88DCPH*PH*PHPH*PH*PH\u52A9PH*PH*PHPH*PH*PH\u6587PH*PH*PHPH*PH*PH\u5B57PH*PH*PHPH*PH*PH\u3092PH*PH*PHPH*PH*PH\u76F4PH*PH*PHPH*PH*PH\u63A5PH*PH*PHPH*PH*PH\u8868PH*PH*PHPH*PH*PH\u73FEPH*PH*PHPH*PH*PH\u3067PH*PH*PHPH*PH*PH\u304DPH*PH*PHPH*PH*PH\u306APH*PH*PHPH*PH*PH\u3044PH*PH*PHPH*PH*PH\u6587PH*PH*PHPH*PH*PH\u5B57PH*PH*PHPH*PH*PH\u30A8PH*PH*PHPH*PH*PH\u30F3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30B3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30C7PH*PH*PHPH*PH*PH\u30A3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30F3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30B0PH*PH*PHPH*PH*PH\u65B9PH*PH*PHPH*PH*PH\u5F0FPH*PH*PHPH*PH*PH\u3092PH*PH*PHPH*PH*PH\u4F7FPH*PH*PHPH*PH*PH\u7528PH*PH*PHPH*PH*PH\u3059PH*PH*PHPH*PH*PH\u308BPH*PH*PHPH*PH*PH\u5834PH*PH*PHPH*PH*PH\u5408PH*PH*PHPH*PH*PH\u306BPH*PH*PHPH*PH*PH\u5099PH*PH*PHPH*PH*PH\u3048PH*PH*PHPH*PH*PH\u3066PH*PH*PHPH*PH*PH\u3001PH*PH*PHJava PH*PH*PH\u30D7PH*PH*PHPH*PH*PH\u30EDPH*PH*PHPH*PH*PH\u30B0PH*PH*PHPH*PH*PH\u30E9PH*PH*PHPH*PH*PH\u30DFPH*PH*PHPH*PH*PH\u30F3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30B0PH*PH*PHPH*PH*PH\u8A00PH*PH*PHPH*PH*PH\u8A9EPH*PH*PHPH*PH*PH\u306BPH*PH*PHPH*PH*PH\u306FPH*PH*PH Unicode PH*PH*PH\u30A8PH*PH*PHPH*PH*PH\u30B9PH*PH*PHPH*PH*PH\u30B1PH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30D7PH*PH*PHPH*PH*PH\u69CBPH*PH*PHPH*PH*PH\u6587PH*PH*PHPH*PH*PH\u304CPH*PH*PHPH*PH*PH\u7528PH*PH*PHPH*PH*PH\u610FPH*PH*PHPH*PH*PH\u3055PH*PH*PHPH*PH*PH\u308CPH*PH*PHPH*PH*PH\u3066PH*PH*PHPH*PH*PH\u3044PH*PH*PHPH*PH*PH\u307EPH*PH*PHPH*PH*PH\u3059PH*PH*PHPH*PH*PH\u3002PH*PH*PHPH*PH*PH\u3053PH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PH Unicode PH*PH*PH\u30A8PH*PH*PHPH*PH*PH\u30B9PH*PH*PHPH*PH*PH\u30B1PH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30D7PH*PH*PHPH*PH*PH\u69CBPH*PH*PHPH*PH*PH\u6587PH*PH*PHPH*PH*PH\u306BPH*PH*PHPH*PH*PH\u306FPH*PH*PHPH*PH*PH\u3001PH*PH*PHPH*PH*PH\u88DCPH*PH*PHPH*PH*PH\u52A9PH*PH*PHPH*PH*PH\u6587PH*PH*PHPH*PH*PH\u5B57PH*PH*PHPH*PH*PH\u3092PH*PH*PHPH*PH*PH\u76F4PH*PH*PHPH*PH*PH\u63A5PH*PH*PHPH*PH*PH\u8868PH*PH*PHPH*PH*PH\u73FEPH*PH*PHPH*PH*PH\u3059PH*PH*PHPH*PH*PH\u308BPH*PH*PHPH*PH*PH\u6A5FPH*PH*PHPH*PH*PH\u80FDPH*PH*PHPH*PH*PH\u306FPH*PH*PHPH*PH*PH\u8FFDPH*PH*PHPH*PH*PH\u52A0PH*PH*PHPH*PH*PH\u3055PH*PH*PHPH*PH*PH\u308CPH*PH*PHPH*PH*PH\u3066PH*PH*PHPH*PH*PH\u3044PH*PH*PHPH*PH*PH\u307EPH*PH*PHPH*PH*PH\u305BPH*PH*PHPH*PH*PH\u3093PH*PH*PHPH*PH*PH\u3002PH*PH*PHPH*PH*PH\u305DPH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u4EE3PH*PH*PHPH*PH*PH\u308FPH*PH*PHPH*PH*PH\u308APH*PH*PHPH*PH*PH\u3001PH*PH*PHPH*PH*PH\u6587PH*PH*PHPH*PH*PH\u5B57PH*PH*PHPH*PH*PH\u3092PH*PH*PH UTF-16 PH*PH*PH\u3067PH*PH*PHPH*PH*PH\u8868PH*PH*PHPH*PH*PH\u73FEPH*PH*PHPH*PH*PH\u3057PH*PH*PHPH*PH*PH\u305FPH*PH*PHPH*PH*PH\u5834PH*PH*PHPH*PH*PH\u5408PH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PH 2 PH*PH*PH\u3064PH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u30B3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30C9PH*PH*PHPH*PH*PH\u5358PH*PH*PHPH*PH*PH\u4F4DPH*PH*PHPH*PH*PH\u306BPH*PH*PHPH*PH*PH\u5BFEPH*PH*PHPH*PH*PH\u5FDCPH*PH*PHPH*PH*PH\u3059PH*PH*PHPH*PH*PH\u308BPH*PH*PH 2 PH*PH*PH\u3064PH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u9023PH*PH*PHPH*PH*PH\u7D9APH*PH*PHPH*PH*PH\u3057PH*PH*PHPH*PH*PH\u305FPH*PH*PH Unicode PH*PH*PH\u30A8PH*PH*PHPH*PH*PH\u30B9PH*PH*PHPH*PH*PH\u30B1PH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30D7PH*PH*PHPH*PH*PH\u306BPH*PH*PHPH*PH*PH\u3088PH*PH*PHPH*PH*PH\u3063PH*PH*PHPH*PH*PH\u3066PH*PH*PHPH*PH*PH\u88DCPH*PH*PHPH*PH*PH\u52A9PH*PH*PHPH*PH*PH\u6587PH*PH*PHPH*PH*PH\u5B57PH*PH*PHPH*PH*PH\u304CPH*PH*PHPH*PH*PH\u8868PH*PH*PHPH*PH*PH\u3055PH*PH*PHPH*PH*PH\u308CPH*PH*PHPH*PH*PH\u307EPH*PH*PHPH*PH*PH\u3059PH*PH*PHPH*PH*PH\u3002PH*PH*PHPH*PH*PH\u305FPH*PH*PHPH*PH*PH\u3068PH*PH*PHPH*PH*PH\u3048PH*PH*PHPH*PH*PH\u3070PH*PH*PHPH*PH*PH\u3001PH*PH*PHPH*PH*PH\u88DCPH*PH*PHPH*PH*PH\u52A9PH*PH*PHPH*PH*PH\u6587PH*PH*PHPH*PH*PH\u5B57PH*PH*PH U+20000 PH*PH*PH\u306FPH*PH*PH "\uD840\uDC00" PH*PH*PH\u3068PH*PH*PHPH*PH*PH\u8868PH*PH*PHPH*PH*PH\u3055PH*PH*PHPH*PH*PH\u308CPH*PH*PHPH*PH*PH\u307EPH*PH*PHPH*PH*PH\u3059PH*PH*PHPH*PH*PH\u3002PH*PH*PHPH*PH*PH\u901APH*PH*PHPH*PH*PH\u5E38PH*PH*PHPH*PH*PH\u3001PH*PH*PHPH*PH*PH\u3053PH*PH*PHPH*PH*PH\u308CPH*PH*PHPH*PH*PH\u3089PH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u30A8PH*PH*PHPH*PH*PH\u30B9PH*PH*PHPH*PH*PH\u30B1PH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30D7PH*PH*PHPH*PH*PH\u30B7PH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30B1PH*PH*PHPH*PH*PH\u30F3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30B9PH*PH*PHPH*PH*PH\u3092PH*PH*PHPH*PH*PH\u30E6PH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30B6PH*PH*PHPH*PH*PH\u304CPH*PH*PHPH*PH*PH\u76F4PH*PH*PHPH*PH*PH\u63A5PH*PH*PHPH*PH*PH\u66F8PH*PH*PHPH*PH*PH\u304FPH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u306FPH*PH*PHPH*PH*PH\u56F0PH*PH*PHPH*PH*PH\u96E3PH*PH*PHPH*PH*PH\u3067PH*PH*PHPH*PH*PH\u3059PH*PH*PHPH*PH*PH\u3002PH*PH*PHPH*PH*PH\u305DPH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u305FPH*PH*PHPH*PH*PH\u3081PH*PH*PHPH*PH*PH\u3001PH*PH*PHPH*PH*PH\u5FC5PH*PH*PHPH*PH*PH\u8981PH*PH*PHPH*PH*PH\u306APH*PH*PHPH*PH*PH\u88DCPH*PH*PHPH*PH*PH\u52A9PH*PH*PHPH*PH*PH\u6587PH*PH*PHPH*PH*PH\u5B57PH*PH*PHPH*PH*PH\u3092PH*PH*PHPH*PH*PH\u30B5PH*PH*PHPH*PH*PH\u30DDPH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30C8PH*PH*PHPH*PH*PH\u3059PH*PH*PHPH*PH*PH\u308BPH*PH*PHPH*PH*PH\u30A8PH*PH*PHPH*PH*PH\u30F3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30B3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30C7PH*PH*PHPH*PH*PH\u30A3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30F3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30B0PH*PH*PHPH*PH*PH\u65B9PH*PH*PHPH*PH*PH\u5F0FPH*PH*PHPH*PH*PH\u3067PH*PH*PHPH*PH*PH\u6587PH*PH*PHPH*PH*PH\u5B57PH*PH*PHPH*PH*PH\u3092PH*PH*PHPH*PH*PH\u66F8PH*PH*PHPH*PH*PH\u3044PH*PH*PHPH*PH*PH\u305FPH*PH*PHPH*PH*PH\u5F8CPH*PH*PHPH*PH*PH\u3001PH*PH*PHnative2ascii PH*PH*PH\u306APH*PH*PHPH*PH*PH\u3069PH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u5909PH*PH*PHPH*PH*PH\u63DBPH*PH*PHPH*PH*PH\u30C4PH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30EBPH*PH*PHPH*PH*PH\u3092PH*PH*PHPH*PH*PH\u4F7FPH*PH*PHPH*PH*PH\u7528PH*PH*PHPH*PH*PH\u3057PH*PH*PHPH*PH*PH\u3066PH*PH*PHPH*PH*PH\u6587PH*PH*PHPH*PH*PH\u5B57PH*PH*PHPH*PH*PH\u3092PH*PH*PHPH*PH*PH\u30A8PH*PH*PHPH*PH*PH\u30B9PH*PH*PHPH*PH*PH\u30B1PH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30D7PH*PH*PHPH*PH*PH\u30B7PH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30B1PH*PH*PHPH*PH*PH\u30F3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30B9PH*PH*PHPH*PH*PH\u306BPH*PH*PHPH*PH*PH\u5909PH*PH*PHPH*PH*PH\u63DBPH*PH*PHPH*PH*PH\u3059PH*PH*PHPH*PH*PH\u308BPH*PH*PHPH*PH*PH\u3053PH*PH*PHPH*PH*PH\u3068PH*PH*PHPH*PH*PH\u3092PH*PH*PHPH*PH*PH\u304APH*PH*PHPH*PH*PH\u52E7PH*PH*PHPH*PH*PH\u3081PH*PH*PHPH*PH*PH\u3057PH*PH*PHPH*PH*PH\u307EPH*PH*PHPH*PH*PH\u3059PH*PH*PHPH*PH*PH\u3002PH*PH*PH

PH*PH*PH\u4E0DPH*PH*PHPH*PH*PH\u90FDPH*PH*PHPH*PH*PH\u5408PH*PH*PHPH*PH*PH\u306APH*PH*PHPH*PH*PH\u3053PH*PH*PHPH*PH*PH\u3068PH*PH*PHPH*PH*PH\u306BPH*PH*PHPH*PH*PH\u3001PH*PH*PHPH*PH*PH\u30D7PH*PH*PHPH*PH*PH\u30EDPH*PH*PHPH*PH*PH\u30D1PH*PH*PHPH*PH*PH\u30C6PH*PH*PHPH*PH*PH\u30A3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30D5PH*PH*PHPH*PH*PH\u30A1PH*PH*PHPH*PH*PH\u30A4PH*PH*PHPH*PH*PH\u30EBPH*PH*PHPH*PH*PH\u306BPH*PH*PHPH*PH*PH\u3064PH*PH*PHPH*PH*PH\u3044PH*PH*PHPH*PH*PH\u3066PH*PH*PHPH*PH*PH\u306FPH*PH*PHPH*PH*PH\u3001PH*PH*PHPH*PH*PH\u30A2PH*PH*PHPH*PH*PH\u30D7PH*PH*PHPH*PH*PH\u30EAPH*PH*PHPH*PH*PH\u30B1PH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30B7PH*PH*PHPH*PH*PH\u30E7PH*PH*PHPH*PH*PH\u30F3PH*PH*PHPH*PH*PH\u5185PH*PH*PHPH*PH*PH\u3067PH*PH*PHPH*PH*PH\u65B0PH*PH*PHPH*PH*PH\u3057PH*PH*PHPH*PH*PH\u3044PH*PH*PH XML PH*PH*PH\u30D5PH*PH*PHPH*PH*PH\u30A9PH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30DEPH*PH*PHPH*PH*PH\u30C3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30C8PH*PH*PHPH*PH*PH\u3092PH*PH*PHPH*PH*PH\u4F7FPH*PH*PHPH*PH*PH\u7528PH*PH*PHPH*PH*PH\u3057PH*PH*PHPH*PH*PH\u306APH*PH*PHPH*PH*PH\u3044PH*PH*PHPH*PH*PH\u9650PH*PH*PHPH*PH*PH\u308APH*PH*PHPH*PH*PH\u3001PH*PH*PHPH*PH*PH\u30A8PH*PH*PHPH*PH*PH\u30F3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30B3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30C7PH*PH*PHPH*PH*PH\u30A3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30F3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30B0PH*PH*PHPH*PH*PH\u65B9PH*PH*PHPH*PH*PH\u5F0FPH*PH*PHPH*PH*PH\u304CPH*PH*PH ISO 8859-1 PH*PH*PH\u306BPH*PH*PHPH*PH*PH\u9650PH*PH*PHPH*PH*PH\u5B9APH*PH*PHPH*PH*PH\u3055PH*PH*PHPH*PH*PH\u308CPH*PH*PHPH*PH*PH\u307EPH*PH*PHPH*PH*PH\u3059PH*PH*PHPH*PH*PH\u3002PH*PH*PHPH*PH*PH\u3057PH*PH*PHPH*PH*PH\u305FPH*PH*PHPH*PH*PH\u304CPH*PH*PHPH*PH*PH\u3063PH*PH*PHPH*PH*PH\u3066PH*PH*PHPH*PH*PH\u3001PH*PH*PHPH*PH*PH\u88DCPH*PH*PHPH*PH*PH\u52A9PH*PH*PHPH*PH*PH\u6587PH*PH*PHPH*PH*PH\u5B57PH*PH*PHPH*PH*PH\u3092PH*PH*PHPH*PH*PH\u8868PH*PH*PHPH*PH*PH\u3059PH*PH*PHPH*PH*PH\u306BPH*PH*PHPH*PH*PH\u306FPH*PH*PHPH*PH*PH\u5E38PH*PH*PHPH*PH*PH\u306BPH*PH*PHPH*PH*PH\u30A8PH*PH*PHPH*PH*PH\u30B9PH*PH*PHPH*PH*PH\u30B1PH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30D7PH*PH*PHPH*PH*PH\u30B7PH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30B1PH*PH*PHPH*PH*PH\u30F3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30B9PH*PH*PHPH*PH*PH\u3092PH*PH*PHPH*PH*PH\u4F7FPH*PH*PHPH*PH*PH\u7528PH*PH*PHPH*PH*PH\u3059PH*PH*PHPH*PH*PH\u308BPH*PH*PHPH*PH*PH\u5FC5PH*PH*PHPH*PH*PH\u8981PH*PH*PHPH*PH*PH\u304CPH*PH*PHPH*PH*PH\u3042PH*PH*PHPH*PH*PH\u308APH*PH*PHPH*PH*PH\u307EPH*PH*PHPH*PH*PH\u3059PH*PH*PHPH*PH*PH\u3002PH*PH*PHPH*PH*PH\u3053PH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u5834PH*PH*PHPH*PH*PH\u5408PH*PH*PHPH*PH*PH\u306BPH*PH*PHPH*PH*PH\u3082PH*PH*PHPH*PH*PH\u3001PH*PH*PHPH*PH*PH\u5FC5PH*PH*PHPH*PH*PH\u8981PH*PH*PHPH*PH*PH\u306APH*PH*PHPH*PH*PH\u88DCPH*PH*PHPH*PH*PH\u52A9PH*PH*PHPH*PH*PH\u6587PH*PH*PHPH*PH*PH\u5B57PH*PH*PHPH*PH*PH\u3092PH*PH*PHPH*PH*PH\u30B5PH*PH*PHPH*PH*PH\u30DDPH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30C8PH*PH*PHPH*PH*PH\u3059PH*PH*PHPH*PH*PH\u308BPH*PH*PHPH*PH*PH\u30A8PH*PH*PHPH*PH*PH\u30F3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30B3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30C7PH*PH*PHPH*PH*PH\u30A3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30F3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30B0PH*PH*PHPH*PH*PH\u65B9PH*PH*PHPH*PH*PH\u5F0FPH*PH*PHPH*PH*PH\u3067PH*PH*PHPH*PH*PH\u6587PH*PH*PHPH*PH*PH\u5B57PH*PH*PHPH*PH*PH\u3092PH*PH*PHPH*PH*PH\u66F8PH*PH*PHPH*PH*PH\u3044PH*PH*PHPH*PH*PH\u305FPH*PH*PHPH*PH*PH\u5F8CPH*PH*PHPH*PH*PH\u3001PH*PH*PHnative2ascii PH*PH*PH\u306APH*PH*PHPH*PH*PH\u3069PH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u5909PH*PH*PHPH*PH*PH\u63DBPH*PH*PHPH*PH*PH\u30C4PH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30EBPH*PH*PHPH*PH*PH\u3092PH*PH*PHPH*PH*PH\u4F7FPH*PH*PHPH*PH*PH\u7528PH*PH*PHPH*PH*PH\u3057PH*PH*PHPH*PH*PH\u3066PH*PH*PHPH*PH*PH\u6587PH*PH*PHPH*PH*PH\u5B57PH*PH*PHPH*PH*PH\u3092PH*PH*PHPH*PH*PH\u30A8PH*PH*PHPH*PH*PH\u30B9PH*PH*PHPH*PH*PH\u30B1PH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30D7PH*PH*PHPH*PH*PH\u30B7PH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30B1PH*PH*PHPH*PH*PH\u30F3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30B9PH*PH*PHPH*PH*PH\u306BPH*PH*PHPH*PH*PH\u5909PH*PH*PHPH*PH*PH\u63DBPH*PH*PHPH*PH*PH\u3057PH*PH*PHPH*PH*PH\u3066PH*PH*PHPH*PH*PH\u304FPH*PH*PHPH*PH*PH\u3060PH*PH*PHPH*PH*PH\u3055PH*PH*PHPH*PH*PH\u3044PH*PH*PHPH*PH*PH\u3002PH*PH*PH

Modified UTF-8

Java PH*PH*PH\u30D7PH*PH*PHPH*PH*PH\u30E9PH*PH*PHPH*PH*PH\u30C3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30C8PH*PH*PHPH*PH*PH\u30D5PH*PH*PHPH*PH*PH\u30A9PH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30E0PH*PH*PHPH*PH*PH\u306BPH*PH*PHPH*PH*PH\u3068PH*PH*PHPH*PH*PH\u3063PH*PH*PHPH*PH*PH\u3066PH*PH*PH "Modified UTF-8" PH*PH*PH\u306FPH*PH*PHPH*PH*PH\u65B0PH*PH*PHPH*PH*PH\u3057PH*PH*PHPH*PH*PH\u3044PH*PH*PHPH*PH*PH\u30A8PH*PH*PHPH*PH*PH\u30F3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30B3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30C7PH*PH*PHPH*PH*PH\u30A3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30F3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30B0PH*PH*PHPH*PH*PH\u65B9PH*PH*PHPH*PH*PH\u5F0FPH*PH*PHPH*PH*PH\u3067PH*PH*PHPH*PH*PH\u306FPH*PH*PHPH*PH*PH\u3042PH*PH*PHPH*PH*PH\u308APH*PH*PHPH*PH*PH\u307EPH*PH*PHPH*PH*PH\u305BPH*PH*PHPH*PH*PH\u3093PH*PH*PHPH*PH*PH\u3002PH*PH*PHPH*PH*PH\u30A2PH*PH*PHPH*PH*PH\u30D7PH*PH*PHPH*PH*PH\u30EAPH*PH*PHPH*PH*PH\u30B1PH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30B7PH*PH*PHPH*PH*PH\u30E7PH*PH*PHPH*PH*PH\u30F3PH*PH*PHPH*PH*PH\u958BPH*PH*PHPH*PH*PH\u767APH*PH*PHPH*PH*PH\u8005PH*PH*PHPH*PH*PH\u306FPH*PH*PHPH*PH*PH\u3001PH*PH*PHPH*PH*PH\u88DCPH*PH*PHPH*PH*PH\u52A9PH*PH*PHPH*PH*PH\u6587PH*PH*PHPH*PH*PH\u5B57PH*PH*PHPH*PH*PH\u3092PH*PH*PHPH*PH*PH\u542BPH*PH*PHPH*PH*PH\u3080PH*PH*PHPH*PH*PH\u30C6PH*PH*PHPH*PH*PH\u30ADPH*PH*PHPH*PH*PH\u30B9PH*PH*PHPH*PH*PH\u30C8PH*PH*PHPH*PH*PH\u3092PH*PH*PHPH*PH*PH\u6A19PH*PH*PHPH*PH*PH\u6E96PH*PH*PH UTF-8 PH*PH*PH\u3068PH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u9593PH*PH*PHPH*PH*PH\u3067PH*PH*PHPH*PH*PH\u5909PH*PH*PHPH*PH*PH\u63DBPH*PH*PHPH*PH*PH\u3059PH*PH*PHPH*PH*PH\u308BPH*PH*PHPH*PH*PH\u306BPH*PH*PHPH*PH*PH\u3042PH*PH*PHPH*PH*PH\u305FPH*PH*PHPH*PH*PH\u3063PH*PH*PHPH*PH*PH\u3066PH*PH*PHPH*PH*PH\u3001PH*PH*PHModified UTF-8 PH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u7279PH*PH*PHPH*PH*PH\u6027PH*PH*PHPH*PH*PH\u3092PH*PH*PHPH*PH*PH\u5341PH*PH*PHPH*PH*PH\u5206PH*PH*PHPH*PH*PH\u306BPH*PH*PHPH*PH*PH\u628APH*PH*PHPH*PH*PH\u63E1PH*PH*PHPH*PH*PH\u3057PH*PH*PHPH*PH*PH\u3066PH*PH*PHPH*PH*PH\u304APH*PH*PHPH*PH*PH\u304FPH*PH*PHPH*PH*PH\u5FC5PH*PH*PHPH*PH*PH\u8981PH*PH*PHPH*PH*PH\u304CPH*PH*PHPH*PH*PH\u3042PH*PH*PHPH*PH*PH\u308APH*PH*PHPH*PH*PH\u307EPH*PH*PHPH*PH*PH\u3059PH*PH*PHPH*PH*PH\u3002PH*PH*PHPH*PH*PH\u7279PH*PH*PHPH*PH*PH\u306BPH*PH*PHPH*PH*PH\u6CE8PH*PH*PHPH*PH*PH\u610FPH*PH*PHPH*PH*PH\u3092PH*PH*PHPH*PH*PH\u8981PH*PH*PHPH*PH*PH\u3059PH*PH*PHPH*PH*PH\u308BPH*PH*PHPH*PH*PH\u70B9PH*PH*PHPH*PH*PH\u306FPH*PH*PHPH*PH*PH\u3001PH*PH*PHPH*PH*PH\u4E00PH*PH*PHPH*PH*PH\u90E8PH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PH J2SE PH*PH*PH\u30A4PH*PH*PHPH*PH*PH\u30F3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30BFPH*PH*PHPH*PH*PH\u30D5PH*PH*PHPH*PH*PH\u30A7PH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30B9PH*PH*PHPH*PH*PH\u306BPH*PH*PHPH*PH*PH\u304APH*PH*PHPH*PH*PH\u3044PH*PH*PHPH*PH*PH\u3066PH*PH*PHPH*PH*PH\u3001PH*PH*PHUTF-8 PH*PH*PH\u3068PH*PH*PHPH*PH*PH\u985EPH*PH*PHPH*PH*PH\u4F3CPH*PH*PHPH*PH*PH\u3057PH*PH*PHPH*PH*PH\u3066PH*PH*PHPH*PH*PH\u3044PH*PH*PHPH*PH*PH\u308BPH*PH*PHPH*PH*PH\u3082PH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u3001PH*PH*PHUTF-8 PH*PH*PH\u3068PH*PH*PHPH*PH*PH\u4E92PH*PH*PHPH*PH*PH\u63DBPH*PH*PHPH*PH*PH\u6027PH*PH*PHPH*PH*PH\u304CPH*PH*PHPH*PH*PH\u306APH*PH*PHPH*PH*PH\u3044PH*PH*PHPH*PH*PH\u30A8PH*PH*PHPH*PH*PH\u30F3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30B3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30C7PH*PH*PHPH*PH*PH\u30A3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30F3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30B0PH*PH*PHPH*PH*PH\u65B9PH*PH*PHPH*PH*PH\u5F0FPH*PH*PHPH*PH*PH\u304CPH*PH*PHPH*PH*PH\u4F7FPH*PH*PHPH*PH*PH\u7528PH*PH*PHPH*PH*PH\u3055PH*PH*PHPH*PH*PH\u308CPH*PH*PHPH*PH*PH\u3066PH*PH*PHPH*PH*PH\u3044PH*PH*PHPH*PH*PH\u308BPH*PH*PHPH*PH*PH\u3053PH*PH*PHPH*PH*PH\u3068PH*PH*PHPH*PH*PH\u3067PH*PH*PHPH*PH*PH\u3059PH*PH*PHPH*PH*PH\u3002PH*PH*PHPH*PH*PH\u3053PH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u30A8PH*PH*PHPH*PH*PH\u30F3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30B3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30C7PH*PH*PHPH*PH*PH\u30A3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30F3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30B0PH*PH*PHPH*PH*PH\u65B9PH*PH*PHPH*PH*PH\u5F0FPH*PH*PHPH*PH*PH\u306FPH*PH*PHPH*PH*PH\u904EPH*PH*PHPH*PH*PH\u53BBPH*PH*PHPH*PH*PH\u306BPH*PH*PHPH*PH*PH\u3001PH*PH*PH"Java modified UTF-8" PH*PH*PH\u307EPH*PH*PHPH*PH*PH\u305FPH*PH*PHPH*PH*PH\u306FPH*PH*PH (PH*PH*PH\u8AA4PH*PH*PHPH*PH*PH\u3063PH*PH*PHPH*PH*PH\u3066PH*PH*PH) PH*PH*PH\u5358PH*PH*PHPH*PH*PH\u306BPH*PH*PH "UTF-8" PH*PH*PH\u3068PH*PH*PHPH*PH*PH\u547CPH*PH*PHPH*PH*PH\u3070PH*PH*PHPH*PH*PH\u308CPH*PH*PHPH*PH*PH\u3066PH*PH*PHPH*PH*PH\u3044PH*PH*PHPH*PH*PH\u307EPH*PH*PHPH*PH*PH\u3057PH*PH*PHPH*PH*PH\u305FPH*PH*PHPH*PH*PH\u3002PH*PH*PHJ2SE 5.0 PH*PH*PH\u3067PH*PH*PHPH*PH*PH\u306FPH*PH*PHPH*PH*PH\u3001PH*PH*PHPH*PH*PH\u30C9PH*PH*PHPH*PH*PH\u30ADPH*PH*PHPH*PH*PH\u30E5PH*PH*PHPH*PH*PH\u30E1PH*PH*PHPH*PH*PH\u30F3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30C8PH*PH*PHPH*PH*PH\u304CPH*PH*PHPH*PH*PH\u66F4PH*PH*PHPH*PH*PH\u65B0PH*PH*PHPH*PH*PH\u3055PH*PH*PHPH*PH*PH\u308CPH*PH*PHPH*PH*PH\u3001PH*PH*PH"Modified UTF-8" PH*PH*PH\u3068PH*PH*PHPH*PH*PH\u3044PH*PH*PHPH*PH*PH\u3046PH*PH*PHPH*PH*PH\u547CPH*PH*PHPH*PH*PH\u79F0PH*PH*PHPH*PH*PH\u306BPH*PH*PHPH*PH*PH\u7D71PH*PH*PHPH*PH*PH\u4E00PH*PH*PHPH*PH*PH\u3055PH*PH*PHPH*PH*PH\u308CPH*PH*PHPH*PH*PH\u3066PH*PH*PHPH*PH*PH\u3044PH*PH*PHPH*PH*PH\u307EPH*PH*PHPH*PH*PH\u3059PH*PH*PHPH*PH*PH\u3002PH*PH*PH

Modified UTF-8 PH*PH*PH\u3068PH*PH*PHPH*PH*PH\u6A19PH*PH*PHPH*PH*PH\u6E96PH*PH*PH UTF-8 PH*PH*PH\u3068PH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u975EPH*PH*PHPH*PH*PH\u4E92PH*PH*PHPH*PH*PH\u63DBPH*PH*PHPH*PH*PH\u6027PH*PH*PHPH*PH*PH\u306FPH*PH*PHPH*PH*PH\u3001PH*PH*PH2 PH*PH*PH\u3064PH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u76F8PH*PH*PHPH*PH*PH\u9055PH*PH*PHPH*PH*PH\u70B9PH*PH*PHPH*PH*PH\u306BPH*PH*PHPH*PH*PH\u8D77PH*PH*PHPH*PH*PH\u56E0PH*PH*PHPH*PH*PH\u3057PH*PH*PHPH*PH*PH\u3066PH*PH*PHPH*PH*PH\u3044PH*PH*PHPH*PH*PH\u307EPH*PH*PHPH*PH*PH\u3059PH*PH*PHPH*PH*PH\u3002PH*PH*PHPH*PH*PH\u6700PH*PH*PHPH*PH*PH\u521DPH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u76F8PH*PH*PHPH*PH*PH\u9055PH*PH*PHPH*PH*PH\u70B9PH*PH*PHPH*PH*PH\u306FPH*PH*PHPH*PH*PH\u3001PH*PH*PHModified UTF-8 PH*PH*PH\u3067PH*PH*PHPH*PH*PH\u306FPH*PH*PHPH*PH*PH\u6587PH*PH*PHPH*PH*PH\u5B57PH*PH*PH U+0000 PH*PH*PH\u304CPH*PH*PH 2 PH*PH*PH\u30D0PH*PH*PHPH*PH*PH\u30A4PH*PH*PHPH*PH*PH\u30C8PH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u30B7PH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30B1PH*PH*PHPH*PH*PH\u30F3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30B9PH*PH*PH 0xC0 0x80 PH*PH*PH\u3067PH*PH*PHPH*PH*PH\u8868PH*PH*PHPH*PH*PH\u73FEPH*PH*PHPH*PH*PH\u3055PH*PH*PHPH*PH*PH\u308CPH*PH*PHPH*PH*PH\u308BPH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u306BPH*PH*PHPH*PH*PH\u5BFEPH*PH*PHPH*PH*PH\u3057PH*PH*PHPH*PH*PH\u3066PH*PH*PHPH*PH*PH\u3001PH*PH*PHPH*PH*PH\u6A19PH*PH*PHPH*PH*PH\u6E96PH*PH*PH UTF-8 PH*PH*PH\u3067PH*PH*PHPH*PH*PH\u306FPH*PH*PH 1 PH*PH*PH\u30D0PH*PH*PHPH*PH*PH\u30A4PH*PH*PHPH*PH*PH\u30C8PH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u5024PH*PH*PH 0x0 PH*PH*PH\u3067PH*PH*PHPH*PH*PH\u8868PH*PH*PHPH*PH*PH\u73FEPH*PH*PHPH*PH*PH\u3055PH*PH*PHPH*PH*PH\u308CPH*PH*PHPH*PH*PH\u308BPH*PH*PHPH*PH*PH\u3053PH*PH*PHPH*PH*PH\u3068PH*PH*PHPH*PH*PH\u3067PH*PH*PHPH*PH*PH\u3059PH*PH*PHPH*PH*PH\u3002PH*PH*PH2 PH*PH*PH\u756APH*PH*PHPH*PH*PH\u76EEPH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u76F8PH*PH*PHPH*PH*PH\u9055PH*PH*PHPH*PH*PH\u70B9PH*PH*PHPH*PH*PH\u3068PH*PH*PHPH*PH*PH\u3057PH*PH*PHPH*PH*PH\u3066PH*PH*PHPH*PH*PH\u3001PH*PH*PHModified UTF-8 PH*PH*PH\u3067PH*PH*PHPH*PH*PH\u306FPH*PH*PHPH*PH*PH\u3001PH*PH*PHPH*PH*PH\u88DCPH*PH*PHPH*PH*PH\u52A9PH*PH*PHPH*PH*PH\u6587PH*PH*PHPH*PH*PH\u5B57PH*PH*PHPH*PH*PH\u3092PH*PH*PH UTF-16 PH*PH*PH\u3067PH*PH*PHPH*PH*PH\u8868PH*PH*PHPH*PH*PH\u73FEPH*PH*PHPH*PH*PH\u3057PH*PH*PHPH*PH*PH\u305FPH*PH*PHPH*PH*PH\u5834PH*PH*PHPH*PH*PH\u5408PH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PH 2 PH*PH*PH\u3064PH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u30B5PH*PH*PHPH*PH*PH\u30EDPH*PH*PHPH*PH*PH\u30B2PH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30C8PH*PH*PHPH*PH*PH\u30B3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30C9PH*PH*PHPH*PH*PH\u5358PH*PH*PHPH*PH*PH\u4F4DPH*PH*PHPH*PH*PH\u3092PH*PH*PHPH*PH*PH\u5225PH*PH*PHPH*PH*PH\u3005PH*PH*PHPH*PH*PH\u306BPH*PH*PHPH*PH*PH\u30A8PH*PH*PHPH*PH*PH\u30F3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30B3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30C9PH*PH*PHPH*PH*PH\u3059PH*PH*PHPH*PH*PH\u308BPH*PH*PHPH*PH*PH\u3053PH*PH*PHPH*PH*PH\u3068PH*PH*PHPH*PH*PH\u306BPH*PH*PHPH*PH*PH\u3088PH*PH*PHPH*PH*PH\u3063PH*PH*PHPH*PH*PH\u3066PH*PH*PHPH*PH*PH\u88DCPH*PH*PHPH*PH*PH\u52A9PH*PH*PHPH*PH*PH\u6587PH*PH*PHPH*PH*PH\u5B57PH*PH*PHPH*PH*PH\u304CPH*PH*PHPH*PH*PH\u8868PH*PH*PHPH*PH*PH\u3055PH*PH*PHPH*PH*PH\u308CPH*PH*PHPH*PH*PH\u307EPH*PH*PHPH*PH*PH\u3059PH*PH*PHPH*PH*PH\u3002PH*PH*PHPH*PH*PH\u500BPH*PH*PHPH*PH*PH\u3005PH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u4EE3PH*PH*PHPH*PH*PH\u7528PH*PH*PHPH*PH*PH\u30B3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30C9PH*PH*PHPH*PH*PH\u5358PH*PH*PHPH*PH*PH\u4F4DPH*PH*PHPH*PH*PH\u306FPH*PH*PH 3 PH*PH*PH\u30D0PH*PH*PHPH*PH*PH\u30A4PH*PH*PHPH*PH*PH\u30C8PH*PH*PHPH*PH*PH\u3067PH*PH*PHPH*PH*PH\u8868PH*PH*PHPH*PH*PH\u3055PH*PH*PHPH*PH*PH\u308CPH*PH*PHPH*PH*PH\u307EPH*PH*PHPH*PH*PH\u3059PH*PH*PHPH*PH*PH\u3002PH*PH*PHPH*PH*PH\u3064PH*PH*PHPH*PH*PH\u307EPH*PH*PHPH*PH*PH\u308APH*PH*PHPH*PH*PH\u3001PH*PH*PH1 PH*PH*PH\u3064PH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u88DCPH*PH*PHPH*PH*PH\u52A9PH*PH*PHPH*PH*PH\u6587PH*PH*PHPH*PH*PH\u5B57PH*PH*PHPH*PH*PH\u3092PH*PH*PHPH*PH*PH\u8868PH*PH*PHPH*PH*PH\u3059PH*PH*PHPH*PH*PH\u305FPH*PH*PHPH*PH*PH\u3081PH*PH*PHPH*PH*PH\u306BPH*PH*PH 6 PH*PH*PH\u30D0PH*PH*PHPH*PH*PH\u30A4PH*PH*PHPH*PH*PH\u30C8PH*PH*PHPH*PH*PH\u304CPH*PH*PHPH*PH*PH\u4F7FPH*PH*PHPH*PH*PH\u7528PH*PH*PHPH*PH*PH\u3055PH*PH*PHPH*PH*PH\u308CPH*PH*PHPH*PH*PH\u307EPH*PH*PHPH*PH*PH\u3059PH*PH*PHPH*PH*PH\u3002PH*PH*PHPH*PH*PH\u4E00PH*PH*PHPH*PH*PH\u65B9PH*PH*PHPH*PH*PH\u3001PH*PH*PHPH*PH*PH\u6A19PH*PH*PHPH*PH*PH\u6E96PH*PH*PH UTF-8 PH*PH*PH\u3067PH*PH*PHPH*PH*PH\u306FPH*PH*PHPH*PH*PH\u3001PH*PH*PHPH*PH*PH\u5358PH*PH*PHPH*PH*PH\u4E00PH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PH 4 PH*PH*PH\u30D0PH*PH*PHPH*PH*PH\u30A4PH*PH*PHPH*PH*PH\u30C8PH*PH*PH PH*PH*PH\u30B7PH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30B1PH*PH*PHPH*PH*PH\u30F3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30B9PH*PH*PHPH*PH*PH\u3092PH*PH*PHPH*PH*PH\u4F7FPH*PH*PHPH*PH*PH\u7528PH*PH*PHPH*PH*PH\u3057PH*PH*PHPH*PH*PH\u3066PH*PH*PH 1 PH*PH*PH\u3064PH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u88DCPH*PH*PHPH*PH*PH\u52A9PH*PH*PHPH*PH*PH\u6587PH*PH*PHPH*PH*PH\u5B57PH*PH*PHPH*PH*PH\u3092PH*PH*PHPH*PH*PH\u8868PH*PH*PHPH*PH*PH\u3057PH*PH*PHPH*PH*PH\u307EPH*PH*PHPH*PH*PH\u3059PH*PH*PHPH*PH*PH\u3002PH*PH*PH

Modified UTF-8 PH*PH*PH\u304CPH*PH*PHPH*PH*PH\u4F7FPH*PH*PHPH*PH*PH\u308FPH*PH*PHPH*PH*PH\u308CPH*PH*PHPH*PH*PH\u308BPH*PH*PHPH*PH*PH\u7B87PH*PH*PHPH*PH*PH\u6240PH*PH*PHPH*PH*PH\u306FPH*PH*PHPH*PH*PH\u3001PH*PH*PHJava Virtual Machine (JVM) PH*PH*PH\u304APH*PH*PHPH*PH*PH\u3088PH*PH*PHPH*PH*PH\u3073PH*PH*PH JVM PH*PH*PH\u306BPH*PH*PHPH*PH*PH\u95A2PH*PH*PHPH*PH*PH\u9023PH*PH*PHPH*PH*PH\u3059PH*PH*PHPH*PH*PH\u308BPH*PH*PHPH*PH*PH\u30A4PH*PH*PHPH*PH*PH\u30F3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30BFPH*PH*PHPH*PH*PH\u30D5PH*PH*PHPH*PH*PH\u30A7PH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30B9PH*PH*PH (Java Native InterfacePH*PH*PH\u3001PH*PH*PHPH*PH*PH\u3055PH*PH*PHPH*PH*PH\u307EPH*PH*PHPH*PH*PH\u3056PH*PH*PHPH*PH*PH\u307EPH*PH*PHPH*PH*PH\u306APH*PH*PHPH*PH*PH\u30C4PH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30EBPH*PH*PHPH*PH*PH\u30A4PH*PH*PHPH*PH*PH\u30F3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30BFPH*PH*PHPH*PH*PH\u30D5PH*PH*PHPH*PH*PH\u30A7PH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30B9PH*PH*PHPH*PH*PH\u3001PH*PH*PHJava PH*PH*PH\u30AFPH*PH*PHPH*PH*PH\u30E9PH*PH*PHPH*PH*PH\u30B9PH*PH*PHPH*PH*PH\u30D5PH*PH*PHPH*PH*PH\u30A1PH*PH*PHPH*PH*PH\u30A4PH*PH*PHPH*PH*PH\u30EBPH*PH*PHPH*PH*PH\u306APH*PH*PHPH*PH*PH\u3069PH*PH*PH)PH*PH*PH\u3001PH*PH*PH java.io.DataInput PH*PH*PH\u30A4PH*PH*PHPH*PH*PH\u30F3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30BFPH*PH*PHPH*PH*PH\u30D5PH*PH*PHPH*PH*PH\u30A7PH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30B9PH*PH*PHPH*PH*PH\u3068PH*PH*PH DataOutput PH*PH*PH\u30A4PH*PH*PHPH*PH*PH\u30F3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30BFPH*PH*PHPH*PH*PH\u30D5PH*PH*PHPH*PH*PH\u30A7PH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30B9PH*PH*PHPH*PH*PH\u304APH*PH*PHPH*PH*PH\u3088PH*PH*PHPH*PH*PH\u3073PH*PH*PHPH*PH*PH\u3053PH*PH*PHPH*PH*PH\u308CPH*PH*PHPH*PH*PH\u3089PH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u30A4PH*PH*PHPH*PH*PH\u30F3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30BFPH*PH*PHPH*PH*PH\u30D5PH*PH*PHPH*PH*PH\u30A7PH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30B9PH*PH*PHPH*PH*PH\u3092PH*PH*PHPH*PH*PH\u4F7FPH*PH*PHPH*PH*PH\u7528PH*PH*PH/PH*PH*PH\u5B9FPH*PH*PHPH*PH*PH\u88C5PH*PH*PHPH*PH*PH\u3059PH*PH*PHPH*PH*PH\u308BPH*PH*PHPH*PH*PH\u30AFPH*PH*PHPH*PH*PH\u30E9PH*PH*PHPH*PH*PH\u30B9PH*PH*PHPH*PH*PH\u3001PH*PH*PHPH*PH*PH\u305DPH*PH*PHPH*PH*PH\u3057PH*PH*PHPH*PH*PH\u3066PH*PH*PHPH*PH*PH\u76F4PH*PH*PHPH*PH*PH\u5217PH*PH*PHPH*PH*PH\u5316PH*PH*PHPH*PH*PH\u3067PH*PH*PHPH*PH*PH\u3059PH*PH*PHPH*PH*PH\u3002PH*PH*PHJava Native Interface PH*PH*PH\u306BPH*PH*PHPH*PH*PH\u306FPH*PH*PHPH*PH*PH\u3001PH*PH*PHModified UTF-8 PH*PH*PH\u3068PH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u9593PH*PH*PHPH*PH*PH\u3067PH*PH*PHPH*PH*PH\u5909PH*PH*PHPH*PH*PH\u63DBPH*PH*PHPH*PH*PH\u3092PH*PH*PHPH*PH*PH\u5B9FPH*PH*PHPH*PH*PH\u884CPH*PH*PHPH*PH*PH\u3059PH*PH*PHPH*PH*PH\u308BPH*PH*PHPH*PH*PH\u30EBPH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30C1PH*PH*PHPH*PH*PH\u30F3PH*PH*PHPH*PH*PH\u304CPH*PH*PHPH*PH*PH\u3042PH*PH*PHPH*PH*PH\u308APH*PH*PHPH*PH*PH\u307EPH*PH*PHPH*PH*PH\u3059PH*PH*PHPH*PH*PH\u3002PH*PH*PHPH*PH*PH\u4E00PH*PH*PHPH*PH*PH\u65B9PH*PH*PHPH*PH*PH\u3001PH*PH*PHPH*PH*PH\u6A19PH*PH*PHPH*PH*PH\u6E96PH*PH*PH UTF-8 PH*PH*PH\u304CPH*PH*PHPH*PH*PH\u4F7FPH*PH*PHPH*PH*PH\u7528PH*PH*PHPH*PH*PH\u3055PH*PH*PHPH*PH*PH\u308CPH*PH*PHPH*PH*PH\u308BPH*PH*PHPH*PH*PH\u7B87PH*PH*PHPH*PH*PH\u6240PH*PH*PHPH*PH*PH\u306FPH*PH*PHPH*PH*PH\u3001PH*PH*PH String PH*PH*PH\u30AFPH*PH*PHPH*PH*PH\u30E9PH*PH*PHPH*PH*PH\u30B9PH*PH*PHPH*PH*PH\u3001PH*PH*PH java.io.InputStreamReader PH*PH*PH\u30AFPH*PH*PHPH*PH*PH\u30E9PH*PH*PHPH*PH*PH\u30B9PH*PH*PHPH*PH*PH\u3068PH*PH*PH OutputStreamWriter PH*PH*PH\u30AFPH*PH*PHPH*PH*PH\u30E9PH*PH*PHPH*PH*PH\u30B9PH*PH*PHPH*PH*PH\u3001PH*PH*PH java.nio.charset PH*PH*PH\u30E6PH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30C6PH*PH*PHPH*PH*PH\u30A3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30EAPH*PH*PHPH*PH*PH\u30C6PH*PH*PHPH*PH*PH\u30A3PH*PH*PHPH*PH*PH\u3001PH*PH*PHPH*PH*PH\u304APH*PH*PHPH*PH*PH\u3088PH*PH*PHPH*PH*PH\u3073PH*PH*PHPH*PH*PH\u3053PH*PH*PHPH*PH*PH\u308CPH*PH*PHPH*PH*PH\u3089PH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u30AFPH*PH*PHPH*PH*PH\u30E9PH*PH*PHPH*PH*PH\u30B9PH*PH*PHPH*PH*PH\u3092PH*PH*PHPH*PH*PH\u4F7FPH*PH*PHPH*PH*PH\u7528PH*PH*PHPH*PH*PH\u3059PH*PH*PHPH*PH*PH\u308BPH*PH*PHPH*PH*PH\u591APH*PH*PHPH*PH*PH\u304FPH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PH API PH*PH*PH\u3067PH*PH*PHPH*PH*PH\u3059PH*PH*PHPH*PH*PH\u3002PH*PH*PH

Modified UTF-8 PH*PH*PH\u3068PH*PH*PHPH*PH*PH\u6A19PH*PH*PHPH*PH*PH\u6E96PH*PH*PH UTF-8 PH*PH*PH\u306FPH*PH*PHPH*PH*PH\u76F8PH*PH*PHPH*PH*PH\u4E92PH*PH*PHPH*PH*PH\u306BPH*PH*PHPH*PH*PH\u4E92PH*PH*PHPH*PH*PH\u63DBPH*PH*PHPH*PH*PH\u6027PH*PH*PHPH*PH*PH\u304CPH*PH*PHPH*PH*PH\u306APH*PH*PHPH*PH*PH\u3044PH*PH*PHPH*PH*PH\u305FPH*PH*PHPH*PH*PH\u3081PH*PH*PHPH*PH*PH\u3001PH*PH*PHPH*PH*PH\u3053PH*PH*PHPH*PH*PH\u308CPH*PH*PHPH*PH*PH\u3089PH*PH*PH 2 PH*PH*PH\u7A2EPH*PH*PHPH*PH*PH\u985EPH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u30A8PH*PH*PHPH*PH*PH\u30F3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30B3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30C7PH*PH*PHPH*PH*PH\u30A3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30F3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30B0PH*PH*PHPH*PH*PH\u65B9PH*PH*PHPH*PH*PH\u5F0FPH*PH*PHPH*PH*PH\u306FPH*PH*PHPH*PH*PH\u53B3PH*PH*PHPH*PH*PH\u5BC6PH*PH*PHPH*PH*PH\u306BPH*PH*PHPH*PH*PH\u4F7FPH*PH*PHPH*PH*PH\u3044PH*PH*PHPH*PH*PH\u5206PH*PH*PHPH*PH*PH\u3051PH*PH*PHPH*PH*PH\u308BPH*PH*PHPH*PH*PH\u5FC5PH*PH*PHPH*PH*PH\u8981PH*PH*PHPH*PH*PH\u304CPH*PH*PHPH*PH*PH\u3042PH*PH*PHPH*PH*PH\u308APH*PH*PHPH*PH*PH\u307EPH*PH*PHPH*PH*PH\u3059PH*PH*PHPH*PH*PH\u3002PH*PH*PHModified UTF-8 PH*PH*PH\u306FPH*PH*PHPH*PH*PH\u4E0APH*PH*PHPH*PH*PH\u8A18PH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PH Java PH*PH*PH\u30A4PH*PH*PHPH*PH*PH\u30F3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30BFPH*PH*PHPH*PH*PH\u30D5PH*PH*PHPH*PH*PH\u30A7PH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30B9PH*PH*PHPH*PH*PH\u3060PH*PH*PHPH*PH*PH\u3051PH*PH*PHPH*PH*PH\u3067PH*PH*PHPH*PH*PH\u4F7FPH*PH*PHPH*PH*PH\u7528PH*PH*PHPH*PH*PH\u3067PH*PH*PHPH*PH*PH\u304DPH*PH*PHPH*PH*PH\u307EPH*PH*PHPH*PH*PH\u3059PH*PH*PHPH*PH*PH\u3002PH*PH*PHPH*PH*PH\u305DPH*PH*PHPH*PH*PH\u308CPH*PH*PHPH*PH*PH\u4EE5PH*PH*PHPH*PH*PH\u5916PH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u5834PH*PH*PHPH*PH*PH\u5408PH*PH*PHPH*PH*PH\u3001PH*PH*PHPH*PH*PH\u7279PH*PH*PHPH*PH*PH\u306BPH*PH*PH Java PH*PH*PH\u30D7PH*PH*PHPH*PH*PH\u30E9PH*PH*PHPH*PH*PH\u30C3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30C8PH*PH*PHPH*PH*PH\u30D5PH*PH*PHPH*PH*PH\u30A9PH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30E0PH*PH*PHPH*PH*PH\u3068PH*PH*PHPH*PH*PH\u95A2PH*PH*PHPH*PH*PH\u9023PH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u306APH*PH*PHPH*PH*PH\u3044PH*PH*PHPH*PH*PH\u30BDPH*PH*PHPH*PH*PH\u30D5PH*PH*PHPH*PH*PH\u30C8PH*PH*PHPH*PH*PH\u30A6PH*PH*PHPH*PH*PH\u30A7PH*PH*PHPH*PH*PH\u30A2PH*PH*PHPH*PH*PH\u306BPH*PH*PHPH*PH*PH\u3088PH*PH*PHPH*PH*PH\u3063PH*PH*PHPH*PH*PH\u3066PH*PH*PHPH*PH*PH\u53D6PH*PH*PHPH*PH*PH\u308APH*PH*PHPH*PH*PH\u6271PH*PH*PHPH*PH*PH\u308FPH*PH*PHPH*PH*PH\u308CPH*PH*PHPH*PH*PH\u308BPH*PH*PHPH*PH*PH\u53EFPH*PH*PHPH*PH*PH\u80FDPH*PH*PHPH*PH*PH\u6027PH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u3042PH*PH*PHPH*PH*PH\u308BPH*PH*PHPH*PH*PH\u30C7PH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30BFPH*PH*PHPH*PH*PH\u30B9PH*PH*PHPH*PH*PH\u30C8PH*PH*PHPH*PH*PH\u30EAPH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30E0PH*PH*PHPH*PH*PH\u3067PH*PH*PHPH*PH*PH\u306FPH*PH*PHPH*PH*PH\u3001PH*PH*PHPH*PH*PH\u6A19PH*PH*PHPH*PH*PH\u6E96PH*PH*PH UTF-8 PH*PH*PH\u3092PH*PH*PHPH*PH*PH\u4F7FPH*PH*PHPH*PH*PH\u7528PH*PH*PHPH*PH*PH\u3059PH*PH*PHPH*PH*PH\u308BPH*PH*PHPH*PH*PH\u5FC5PH*PH*PHPH*PH*PH\u8981PH*PH*PHPH*PH*PH\u304CPH*PH*PHPH*PH*PH\u3042PH*PH*PHPH*PH*PH\u308APH*PH*PHPH*PH*PH\u307EPH*PH*PHPH*PH*PH\u3059PH*PH*PHPH*PH*PH\u3002PH*PH*PHPH*PH*PH\u6A19PH*PH*PHPH*PH*PH\u6E96PH*PH*PH UTF-8 PH*PH*PH\u3092PH*PH*PHPH*PH*PH\u4F7FPH*PH*PHPH*PH*PH\u7528PH*PH*PHPH*PH*PH\u3059PH*PH*PHPH*PH*PH\u308BPH*PH*PHPH*PH*PH\u5FC5PH*PH*PHPH*PH*PH\u8981PH*PH*PHPH*PH*PH\u304CPH*PH*PHPH*PH*PH\u3042PH*PH*PHPH*PH*PH\u308BPH*PH*PHPH*PH*PH\u5834PH*PH*PHPH*PH*PH\u5408PH*PH*PHPH*PH*PH\u3001PH*PH*PHModified UTF-8 PH*PH*PH\u3068PH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u9593PH*PH*PHPH*PH*PH\u3067PH*PH*PHPH*PH*PH\u5909PH*PH*PHPH*PH*PH\u63DBPH*PH*PHPH*PH*PH\u3092PH*PH*PHPH*PH*PH\u5B9FPH*PH*PHPH*PH*PH\u884CPH*PH*PHPH*PH*PH\u3059PH*PH*PHPH*PH*PH\u308BPH*PH*PH Java Native Interface PH*PH*PH\u30EBPH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30C1PH*PH*PHPH*PH*PH\u30F3PH*PH*PHPH*PH*PH\u306FPH*PH*PHPH*PH*PH\u4F7FPH*PH*PHPH*PH*PH\u7528PH*PH*PHPH*PH*PH\u3067PH*PH*PHPH*PH*PH\u304DPH*PH*PHPH*PH*PH\u307EPH*PH*PHPH*PH*PH\u305BPH*PH*PHPH*PH*PH\u3093PH*PH*PHPH*PH*PH\u3002PH*PH*PH

PH*PH*PH\u30E6PH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30B6PH*PH*PHPH*PH*PH\u30A2PH*PH*PHPH*PH*PH\u30D7PH*PH*PHPH*PH*PH\u30EAPH*PH*PHPH*PH*PH\u30B1PH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30B7PH*PH*PHPH*PH*PH\u30E7PH*PH*PHPH*PH*PH\u30F3PH*PH*PHPH*PH*PH\u5185PH*PH*PHPH*PH*PH\u3067PH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u88DCPH*PH*PHPH*PH*PH\u52A9PH*PH*PHPH*PH*PH\u6587PH*PH*PHPH*PH*PH\u5B57PH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u30B5PH*PH*PHPH*PH*PH\u30DDPH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30C8PH*PH*PH

PH*PH*PH\u3053PH*PH*PHPH*PH*PH\u3053PH*PH*PHPH*PH*PH\u3067PH*PH*PHPH*PH*PH\u3001PH*PH*PHPH*PH*PH\u6570PH*PH*PHPH*PH*PH\u591APH*PH*PHPH*PH*PH\u304FPH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u8AADPH*PH*PHPH*PH*PH\u8005PH*PH*PHPH*PH*PH\u306BPH*PH*PHPH*PH*PH\u3068PH*PH*PHPH*PH*PH\u3063PH*PH*PHPH*PH*PH\u3066PH*PH*PHPH*PH*PH\u6700PH*PH*PHPH*PH*PH\u3082PH*PH*PHPH*PH*PH\u8208PH*PH*PHPH*PH*PH\u5473PH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u3042PH*PH*PHPH*PH*PH\u308BPH*PH*PHPH*PH*PH\u554FPH*PH*PHPH*PH*PH\u984CPH*PH*PHPH*PH*PH\u300CPH*PH*PHPH*PH*PH\u88DCPH*PH*PHPH*PH*PH\u52A9PH*PH*PHPH*PH*PH\u6587PH*PH*PHPH*PH*PH\u5B57PH*PH*PHPH*PH*PH\u3092PH*PH*PHPH*PH*PH\u30B5PH*PH*PHPH*PH*PH\u30DDPH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30C8PH*PH*PHPH*PH*PH\u3059PH*PH*PHPH*PH*PH\u308BPH*PH*PHPH*PH*PH\u305FPH*PH*PHPH*PH*PH\u3081PH*PH*PHPH*PH*PH\u306BPH*PH*PHPH*PH*PH\u3001PH*PH*PHPH*PH*PH\u3069PH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u3088PH*PH*PHPH*PH*PH\u3046PH*PH*PHPH*PH*PH\u306APH*PH*PHPH*PH*PH\u5909PH*PH*PHPH*PH*PH\u66F4PH*PH*PHPH*PH*PH\u3092PH*PH*PHPH*PH*PH\u30A2PH*PH*PHPH*PH*PH\u30D7PH*PH*PHPH*PH*PH\u30EAPH*PH*PHPH*PH*PH\u30B1PH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30B7PH*PH*PHPH*PH*PH\u30E7PH*PH*PHPH*PH*PH\u30F3PH*PH*PHPH*PH*PH\u306BPH*PH*PHPH*PH*PH\u52A0PH*PH*PHPH*PH*PH\u3048PH*PH*PHPH*PH*PH\u308CPH*PH*PHPH*PH*PH\u3070PH*PH*PHPH*PH*PH\u3088PH*PH*PHPH*PH*PH\u3044PH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u304BPH*PH*PHPH*PH*PH\u300DPH*PH*PHPH*PH*PH\u3092PH*PH*PHPH*PH*PH\u8AACPH*PH*PHPH*PH*PH\u660EPH*PH*PHPH*PH*PH\u3057PH*PH*PHPH*PH*PH\u307EPH*PH*PHPH*PH*PH\u3059PH*PH*PHPH*PH*PH\u3002PH*PH*PH

PH*PH*PH\u3053PH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u554FPH*PH*PHPH*PH*PH\u984CPH*PH*PHPH*PH*PH\u306BPH*PH*PHPH*PH*PH\u5BFEPH*PH*PHPH*PH*PH\u3059PH*PH*PHPH*PH*PH\u308BPH*PH*PHPH*PH*PH\u56DEPH*PH*PHPH*PH*PH\u7B54PH*PH*PHPH*PH*PH\u306FPH*PH*PHPH*PH*PH\u3001PH*PH*PHPH*PH*PH\u30A2PH*PH*PHPH*PH*PH\u30D7PH*PH*PHPH*PH*PH\u30EAPH*PH*PHPH*PH*PH\u30B1PH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30B7PH*PH*PHPH*PH*PH\u30E7PH*PH*PHPH*PH*PH\u30F3PH*PH*PHPH*PH*PH\u5185PH*PH*PHPH*PH*PH\u90E8PH*PH*PHPH*PH*PH\u3067PH*PH*PHPH*PH*PH\u5B9FPH*PH*PHPH*PH*PH\u884CPH*PH*PHPH*PH*PH\u3059PH*PH*PHPH*PH*PH\u308BPH*PH*PHPH*PH*PH\u30C6PH*PH*PHPH*PH*PH\u30ADPH*PH*PHPH*PH*PH\u30B9PH*PH*PHPH*PH*PH\u30C8PH*PH*PHPH*PH*PH\u51E6PH*PH*PHPH*PH*PH\u7406PH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u5185PH*PH*PHPH*PH*PH\u5BB9PH*PH*PHPH*PH*PH\u3068PH*PH*PHPH*PH*PH\u3001PH*PH*PHPH*PH*PH\u4F7FPH*PH*PHPH*PH*PH\u7528PH*PH*PHPH*PH*PH\u3059PH*PH*PHPH*PH*PH\u308BPH*PH*PH Java PH*PH*PH\u30A2PH*PH*PHPH*PH*PH\u30D7PH*PH*PHPH*PH*PH\u30EAPH*PH*PHPH*PH*PH\u30B1PH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30B7PH*PH*PHPH*PH*PH\u30E7PH*PH*PHPH*PH*PH\u30F3PH*PH*PH API PH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u30BFPH*PH*PHPH*PH*PH\u30A4PH*PH*PHPH*PH*PH\u30D7PH*PH*PHPH*PH*PH\u306BPH*PH*PHPH*PH*PH\u5FDCPH*PH*PHPH*PH*PH\u3058PH*PH*PHPH*PH*PH\u3066PH*PH*PHPH*PH*PH\u7570PH*PH*PHPH*PH*PH\u306APH*PH*PHPH*PH*PH\u308APH*PH*PHPH*PH*PH\u307EPH*PH*PHPH*PH*PH\u3059PH*PH*PHPH*PH*PH\u3002PH*PH*PH

PH*PH*PH\u3055PH*PH*PHPH*PH*PH\u307EPH*PH*PHPH*PH*PH\u3056PH*PH*PHPH*PH*PH\u307EPH*PH*PHPH*PH*PH\u306APH*PH*PHPH*PH*PH\u5F62PH*PH*PHPH*PH*PH\u5F0FPH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PH char PH*PH*PH\u30B7PH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30B1PH*PH*PHPH*PH*PH\u30F3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30B9PH*PH*PH ( char[]PH*PH*PH\u3001PH*PH*PH java.lang.CharSequence PH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u5B9FPH*PH*PHPH*PH*PH\u88C5PH*PH*PHPH*PH*PH\u3001PH*PH*PH java.text.CharacterIterator PH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u5B9FPH*PH*PHPH*PH*PH\u88C5PH*PH*PH) PH*PH*PH\u3068PH*PH*PHPH*PH*PH\u3057PH*PH*PHPH*PH*PH\u3066PH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u307FPH*PH*PHPH*PH*PH\u30C6PH*PH*PHPH*PH*PH\u30ADPH*PH*PHPH*PH*PH\u30B9PH*PH*PHPH*PH*PH\u30C8PH*PH*PHPH*PH*PH\u3092PH*PH*PHPH*PH*PH\u64CDPH*PH*PHPH*PH*PH\u4F5CPH*PH*PHPH*PH*PH\u3057PH*PH*PHPH*PH*PH\u3001PH*PH*PHPH*PH*PH\u305DPH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u3088PH*PH*PHPH*PH*PH\u3046PH*PH*PHPH*PH*PH\u306APH*PH*PH char PH*PH*PH\u30B7PH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30B1PH*PH*PHPH*PH*PH\u30F3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30B9PH*PH*PHPH*PH*PH\u3092PH*PH*PHPH*PH*PH\u5165PH*PH*PHPH*PH*PH\u51FAPH*PH*PHPH*PH*PH\u529BPH*PH*PHPH*PH*PH\u5F15PH*PH*PHPH*PH*PH\u6570PH*PH*PHPH*PH*PH\u3068PH*PH*PHPH*PH*PH\u3059PH*PH*PHPH*PH*PH\u308BPH*PH*PH Java API PH*PH*PH\u3060PH*PH*PHPH*PH*PH\u3051PH*PH*PHPH*PH*PH\u3092PH*PH*PHPH*PH*PH\u4F7FPH*PH*PHPH*PH*PH\u7528PH*PH*PHPH*PH*PH\u3059PH*PH*PHPH*PH*PH\u308BPH*PH*PHPH*PH*PH\u30A2PH*PH*PHPH*PH*PH\u30D7PH*PH*PHPH*PH*PH\u30EAPH*PH*PHPH*PH*PH\u30B1PH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30B7PH*PH*PHPH*PH*PH\u30E7PH*PH*PHPH*PH*PH\u30F3PH*PH*PHPH*PH*PH\u306BPH*PH*PHPH*PH*PH\u3064PH*PH*PHPH*PH*PH\u3044PH*PH*PHPH*PH*PH\u3066PH*PH*PHPH*PH*PH\u306FPH*PH*PHPH*PH*PH\u3001PH*PH*PHPH*PH*PH\u4E00PH*PH*PHPH*PH*PH\u822CPH*PH*PHPH*PH*PH\u7684PH*PH*PHPH*PH*PH\u306BPH*PH*PHPH*PH*PH\u5909PH*PH*PHPH*PH*PH\u66F4PH*PH*PHPH*PH*PH\u3092PH*PH*PHPH*PH*PH\u52A0PH*PH*PHPH*PH*PH\u3048PH*PH*PHPH*PH*PH\u308BPH*PH*PHPH*PH*PH\u5FC5PH*PH*PHPH*PH*PH\u8981PH*PH*PHPH*PH*PH\u306FPH*PH*PHPH*PH*PH\u3042PH*PH*PHPH*PH*PH\u308APH*PH*PHPH*PH*PH\u307EPH*PH*PHPH*PH*PH\u305BPH*PH*PHPH*PH*PH\u3093PH*PH*PHPH*PH*PH\u3002PH*PH*PHJava PH*PH*PH\u30D7PH*PH*PHPH*PH*PH\u30E9PH*PH*PHPH*PH*PH\u30C3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30C8PH*PH*PHPH*PH*PH\u30D5PH*PH*PHPH*PH*PH\u30A9PH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30E0PH*PH*PH API PH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u5B9FPH*PH*PHPH*PH*PH\u88C5PH*PH*PHPH*PH*PH\u306BPH*PH*PHPH*PH*PH\u3088PH*PH*PHPH*PH*PH\u3063PH*PH*PHPH*PH*PH\u3066PH*PH*PHPH*PH*PH\u88DCPH*PH*PHPH*PH*PH\u52A9PH*PH*PHPH*PH*PH\u6587PH*PH*PHPH*PH*PH\u5B57PH*PH*PHPH*PH*PH\u304CPH*PH*PHPH*PH*PH\u81EAPH*PH*PHPH*PH*PH\u52D5PH*PH*PHPH*PH*PH\u7684PH*PH*PHPH*PH*PH\u306BPH*PH*PHPH*PH*PH\u51E6PH*PH*PHPH*PH*PH\u7406PH*PH*PHPH*PH*PH\u3055PH*PH*PHPH*PH*PH\u308CPH*PH*PHPH*PH*PH\u307EPH*PH*PHPH*PH*PH\u3059PH*PH*PHPH*PH*PH\u3002PH*PH*PH

PH*PH*PH\u500BPH*PH*PHPH*PH*PH\u3005PH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u6587PH*PH*PHPH*PH*PH\u5B57PH*PH*PHPH*PH*PH\u3092PH*PH*PHPH*PH*PH\u72ECPH*PH*PHPH*PH*PH\u81EAPH*PH*PHPH*PH*PH\u306BPH*PH*PHPH*PH*PH\u89E3PH*PH*PHPH*PH*PH\u91C8PH*PH*PHPH*PH*PH\u3059PH*PH*PHPH*PH*PH\u308BPH*PH*PHPH*PH*PH\u30A2PH*PH*PHPH*PH*PH\u30D7PH*PH*PHPH*PH*PH\u30EAPH*PH*PHPH*PH*PH\u30B1PH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30B7PH*PH*PHPH*PH*PH\u30E7PH*PH*PHPH*PH*PH\u30F3PH*PH*PHPH*PH*PH\u3001PH*PH*PHPH*PH*PH\u500BPH*PH*PHPH*PH*PH\u3005PH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u6587PH*PH*PHPH*PH*PH\u5B57PH*PH*PHPH*PH*PH\u3092PH*PH*PH Java PH*PH*PH\u30D7PH*PH*PHPH*PH*PH\u30E9PH*PH*PHPH*PH*PH\u30C3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30C8PH*PH*PHPH*PH*PH\u30D5PH*PH*PHPH*PH*PH\u30A9PH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30E0PH*PH*PH API PH*PH*PH\u306BPH*PH*PHPH*PH*PH\u6E21PH*PH*PHPH*PH*PH\u3059PH*PH*PHPH*PH*PH\u30A2PH*PH*PHPH*PH*PH\u30D7PH*PH*PHPH*PH*PH\u30EAPH*PH*PHPH*PH*PH\u30B1PH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30B7PH*PH*PHPH*PH*PH\u30E7PH*PH*PHPH*PH*PH\u30F3PH*PH*PHPH*PH*PH\u3001PH*PH*PHPH*PH*PH\u500BPH*PH*PHPH*PH*PH\u3005PH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u6587PH*PH*PHPH*PH*PH\u5B57PH*PH*PHPH*PH*PH\u3092PH*PH*PHPH*PH*PH\u8FD4PH*PH*PHPH*PH*PH\u3059PH*PH*PHPH*PH*PH\u30E1PH*PH*PHPH*PH*PH\u30BDPH*PH*PHPH*PH*PH\u30C3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30C9PH*PH*PHPH*PH*PH\u3092PH*PH*PHPH*PH*PH\u547CPH*PH*PHPH*PH*PH\u3073PH*PH*PHPH*PH*PH\u51FAPH*PH*PHPH*PH*PH\u3059PH*PH*PHPH*PH*PH\u30A2PH*PH*PHPH*PH*PH\u30D7PH*PH*PHPH*PH*PH\u30EAPH*PH*PHPH*PH*PH\u30B1PH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30B7PH*PH*PHPH*PH*PH\u30E7PH*PH*PHPH*PH*PH\u30F3PH*PH*PHPH*PH*PH\u3067PH*PH*PHPH*PH*PH\u306FPH*PH*PHPH*PH*PH\u3001PH*PH*PHPH*PH*PH\u305DPH*PH*PHPH*PH*PH\u308CPH*PH*PHPH*PH*PH\u3089PH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u6587PH*PH*PHPH*PH*PH\u5B57PH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u5024PH*PH*PHPH*PH*PH\u304CPH*PH*PHPH*PH*PH\u6709PH*PH*PHPH*PH*PH\u52B9PH*PH*PHPH*PH*PH\u304BPH*PH*PHPH*PH*PH\u3069PH*PH*PHPH*PH*PH\u3046PH*PH*PHPH*PH*PH\u304BPH*PH*PHPH*PH*PH\u3092PH*PH*PHPH*PH*PH\u30C1PH*PH*PHPH*PH*PH\u30A7PH*PH*PHPH*PH*PH\u30C3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30AFPH*PH*PHPH*PH*PH\u3059PH*PH*PHPH*PH*PH\u308BPH*PH*PHPH*PH*PH\u5FC5PH*PH*PHPH*PH*PH\u8981PH*PH*PHPH*PH*PH\u304CPH*PH*PHPH*PH*PH\u3042PH*PH*PHPH*PH*PH\u308APH*PH*PHPH*PH*PH\u307EPH*PH*PHPH*PH*PH\u3059PH*PH*PHPH*PH*PH\u3002PH*PH*PHPH*PH*PH\u305FPH*PH*PHPH*PH*PH\u3060PH*PH*PHPH*PH*PH\u3057PH*PH*PHPH*PH*PH\u3001PH*PH*PHPH*PH*PH\u307BPH*PH*PHPH*PH*PH\u3068PH*PH*PHPH*PH*PH\u3093PH*PH*PHPH*PH*PH\u3069PH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u5834PH*PH*PHPH*PH*PH\u5408PH*PH*PHPH*PH*PH\u3001PH*PH*PHPH*PH*PH\u88DCPH*PH*PHPH*PH*PH\u52A9PH*PH*PHPH*PH*PH\u6587PH*PH*PHPH*PH*PH\u5B57PH*PH*PHPH*PH*PH\u3092PH*PH*PHPH*PH*PH\u30B5PH*PH*PHPH*PH*PH\u30DDPH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30C8PH*PH*PHPH*PH*PH\u3059PH*PH*PHPH*PH*PH\u308BPH*PH*PHPH*PH*PH\u305FPH*PH*PHPH*PH*PH\u3081PH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u5909PH*PH*PHPH*PH*PH\u66F4PH*PH*PHPH*PH*PH\u306FPH*PH*PHPH*PH*PH\u4E0DPH*PH*PHPH*PH*PH\u8981PH*PH*PHPH*PH*PH\u3067PH*PH*PHPH*PH*PH\u3059PH*PH*PHPH*PH*PH\u3002PH*PH*PHPH*PH*PH\u305FPH*PH*PHPH*PH*PH\u3068PH*PH*PHPH*PH*PH\u3048PH*PH*PHPH*PH*PH\u3070PH*PH*PHPH*PH*PH\u3001PH*PH*PH char PH*PH*PH\u30B7PH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30B1PH*PH*PHPH*PH*PH\u30F3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30B9PH*PH*PHPH*PH*PH\u3092PH*PH*PHPH*PH*PH\u30B9PH*PH*PHPH*PH*PH\u30ADPH*PH*PHPH*PH*PH\u30E3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30F3PH*PH*PHPH*PH*PH\u3057PH*PH*PHPH*PH*PH\u3066PH*PH*PH HTML PH*PH*PH\u30BFPH*PH*PHPH*PH*PH\u30B0PH*PH*PHPH*PH*PH\u3092PH*PH*PHPH*PH*PH\u691CPH*PH*PHPH*PH*PH\u51FAPH*PH*PHPH*PH*PH\u3059PH*PH*PHPH*PH*PH\u308BPH*PH*PHPH*PH*PH\u30A2PH*PH*PHPH*PH*PH\u30D7PH*PH*PHPH*PH*PH\u30EAPH*PH*PHPH*PH*PH\u30B1PH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30B7PH*PH*PHPH*PH*PH\u30E7PH*PH*PHPH*PH*PH\u30F3PH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u5834PH*PH*PHPH*PH*PH\u5408PH*PH*PHPH*PH*PH\u3001PH*PH*PHHTML PH*PH*PH\u30BFPH*PH*PHPH*PH*PH\u30B0PH*PH*PHPH*PH*PH\u306BPH*PH*PHPH*PH*PH\u542BPH*PH*PHPH*PH*PH\u307EPH*PH*PHPH*PH*PH\u308CPH*PH*PHPH*PH*PH\u308BPH*PH*PHPH*PH*PH\u5404PH*PH*PHPH*PH*PH\u6587PH*PH*PHPH*PH*PH\u5B57PH*PH*PH ( char) PH*PH*PH\u3092PH*PH*PHPH*PH*PH\u500BPH*PH*PHPH*PH*PH\u5225PH*PH*PHPH*PH*PH\u306BPH*PH*PHPH*PH*PH\u30C1PH*PH*PHPH*PH*PH\u30A7PH*PH*PHPH*PH*PH\u30C3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30AFPH*PH*PHPH*PH*PH\u3059PH*PH*PHPH*PH*PH\u308CPH*PH*PHPH*PH*PH\u3070PH*PH*PHPH*PH*PH\u3001PH*PH*PHPH*PH*PH\u305DPH*PH*PHPH*PH*PH\u308CPH*PH*PHPH*PH*PH\u3089PH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PH HTML PH*PH*PH\u30BFPH*PH*PHPH*PH*PH\u30B0PH*PH*PHPH*PH*PH\u3067PH*PH*PHPH*PH*PH\u57FAPH*PH*PHPH*PH*PH\u672CPH*PH*PHPH*PH*PH\u30E9PH*PH*PHPH*PH*PH\u30C6PH*PH*PHPH*PH*PH\u30F3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30D6PH*PH*PHPH*PH*PH\u30EDPH*PH*PHPH*PH*PH\u30C3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30AFPH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u6587PH*PH*PHPH*PH*PH\u5B57PH*PH*PHPH*PH*PH\u3060PH*PH*PHPH*PH*PH\u3051PH*PH*PHPH*PH*PH\u304CPH*PH*PHPH*PH*PH\u4F7FPH*PH*PHPH*PH*PH\u7528PH*PH*PHPH*PH*PH\u3055PH*PH*PHPH*PH*PH\u308CPH*PH*PHPH*PH*PH\u3066PH*PH*PHPH*PH*PH\u3044PH*PH*PHPH*PH*PH\u308BPH*PH*PHPH*PH*PH\u3053PH*PH*PHPH*PH*PH\u3068PH*PH*PHPH*PH*PH\u304CPH*PH*PHPH*PH*PH\u308FPH*PH*PHPH*PH*PH\u304BPH*PH*PHPH*PH*PH\u308APH*PH*PHPH*PH*PH\u307EPH*PH*PHPH*PH*PH\u3059PH*PH*PHPH*PH*PH\u3002PH*PH*PHPH*PH*PH\u30B9PH*PH*PHPH*PH*PH\u30ADPH*PH*PHPH*PH*PH\u30E3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30F3PH*PH*PHPH*PH*PH\u5BFEPH*PH*PHPH*PH*PH\u8C61PH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u30C6PH*PH*PHPH*PH*PH\u30ADPH*PH*PHPH*PH*PH\u30B9PH*PH*PHPH*PH*PH\u30C8PH*PH*PHPH*PH*PH\u306BPH*PH*PHPH*PH*PH\u88DCPH*PH*PHPH*PH*PH\u52A9PH*PH*PHPH*PH*PH\u6587PH*PH*PHPH*PH*PH\u5B57PH*PH*PHPH*PH*PH\u304CPH*PH*PHPH*PH*PH\u542BPH*PH*PHPH*PH*PH\u307EPH*PH*PHPH*PH*PH\u308CPH*PH*PHPH*PH*PH\u3066PH*PH*PHPH*PH*PH\u3044PH*PH*PHPH*PH*PH\u308BPH*PH*PHPH*PH*PH\u5834PH*PH*PHPH*PH*PH\u5408PH*PH*PHPH*PH*PH\u3067PH*PH*PHPH*PH*PH\u3082PH*PH*PHPH*PH*PH\u3001PH*PH*PHPH*PH*PH\u305DPH*PH*PHPH*PH*PH\u308CPH*PH*PHPH*PH*PH\u3089PH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u88DCPH*PH*PHPH*PH*PH\u52A9PH*PH*PHPH*PH*PH\u6587PH*PH*PHPH*PH*PH\u5B57PH*PH*PHPH*PH*PH\u304CPH*PH*PHPH*PH*PH\u30BFPH*PH*PHPH*PH*PH\u30B0PH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u6587PH*PH*PHPH*PH*PH\u5B57PH*PH*PHPH*PH*PH\u3068PH*PH*PHPH*PH*PH\u6DF7PH*PH*PHPH*PH*PH\u540CPH*PH*PHPH*PH*PH\u3055PH*PH*PHPH*PH*PH\u308CPH*PH*PHPH*PH*PH\u308BPH*PH*PHPH*PH*PH\u53EFPH*PH*PHPH*PH*PH\u80FDPH*PH*PHPH*PH*PH\u6027PH*PH*PHPH*PH*PH\u306FPH*PH*PHPH*PH*PH\u3042PH*PH*PHPH*PH*PH\u308APH*PH*PHPH*PH*PH\u307EPH*PH*PHPH*PH*PH\u305BPH*PH*PHPH*PH*PH\u3093PH*PH*PHPH*PH*PH\u3002PH*PH*PHPH*PH*PH\u305DPH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u7406PH*PH*PHPH*PH*PH\u7531PH*PH*PHPH*PH*PH\u306FPH*PH*PHPH*PH*PH\u3001PH*PH*PHUTF-16 PH*PH*PH\u306BPH*PH*PHPH*PH*PH\u304APH*PH*PHPH*PH*PH\u3044PH*PH*PHPH*PH*PH\u3066PH*PH*PHPH*PH*PH\u306FPH*PH*PH BMP PH*PH*PH\u6587PH*PH*PHPH*PH*PH\u5B57PH*PH*PH (PH*PH*PH\u30BFPH*PH*PHPH*PH*PH\u30B0PH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u6587PH*PH*PHPH*PH*PH\u5B57PH*PH*PH) PH*PH*PH\u3067PH*PH*PHPH*PH*PH\u4F7FPH*PH*PHPH*PH*PH\u7528PH*PH*PHPH*PH*PH\u3055PH*PH*PHPH*PH*PH\u308CPH*PH*PHPH*PH*PH\u306APH*PH*PHPH*PH*PH\u3044PH*PH*PHPH*PH*PH\u5024PH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u30B3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30C9PH*PH*PHPH*PH*PH\u5358PH*PH*PHPH*PH*PH\u4F4DPH*PH*PHPH*PH*PH\u3092PH*PH*PHPH*PH*PH\u4F7FPH*PH*PHPH*PH*PH\u7528PH*PH*PHPH*PH*PH\u3057PH*PH*PHPH*PH*PH\u3066PH*PH*PHPH*PH*PH\u88DCPH*PH*PHPH*PH*PH\u52A9PH*PH*PHPH*PH*PH\u6587PH*PH*PHPH*PH*PH\u5B57PH*PH*PHPH*PH*PH\u304CPH*PH*PHPH*PH*PH\u8868PH*PH*PHPH*PH*PH\u3055PH*PH*PHPH*PH*PH\u308CPH*PH*PHPH*PH*PH\u308BPH*PH*PHPH*PH*PH\u305FPH*PH*PHPH*PH*PH\u3081PH*PH*PHPH*PH*PH\u3067PH*PH*PHPH*PH*PH\u3059PH*PH*PHPH*PH*PH\u3002PH*PH*PH

PH*PH*PH\u500BPH*PH*PHPH*PH*PH\u3005PH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u6587PH*PH*PHPH*PH*PH\u5B57PH*PH*PHPH*PH*PH\u3092PH*PH*PHPH*PH*PH\u72ECPH*PH*PHPH*PH*PH\u81EAPH*PH*PHPH*PH*PH\u306BPH*PH*PHPH*PH*PH\u89E3PH*PH*PHPH*PH*PH\u91C8PH*PH*PHPH*PH*PH\u3059PH*PH*PHPH*PH*PH\u308BPH*PH*PHPH*PH*PH\u30A2PH*PH*PHPH*PH*PH\u30D7PH*PH*PHPH*PH*PH\u30EAPH*PH*PHPH*PH*PH\u30B1PH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30B7PH*PH*PHPH*PH*PH\u30E7PH*PH*PHPH*PH*PH\u30F3PH*PH*PHPH*PH*PH\u3001PH*PH*PHPH*PH*PH\u500BPH*PH*PHPH*PH*PH\u3005PH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u6587PH*PH*PHPH*PH*PH\u5B57PH*PH*PHPH*PH*PH\u3092PH*PH*PH Java PH*PH*PH\u30D7PH*PH*PHPH*PH*PH\u30E9PH*PH*PHPH*PH*PH\u30C3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30C8PH*PH*PHPH*PH*PH\u30D5PH*PH*PHPH*PH*PH\u30A9PH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30E0PH*PH*PH API PH*PH*PH\u306BPH*PH*PHPH*PH*PH\u6E21PH*PH*PHPH*PH*PH\u3059PH*PH*PHPH*PH*PH\u30A2PH*PH*PHPH*PH*PH\u30D7PH*PH*PHPH*PH*PH\u30EAPH*PH*PHPH*PH*PH\u30B1PH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30B7PH*PH*PHPH*PH*PH\u30E7PH*PH*PHPH*PH*PH\u30F3PH*PH*PHPH*PH*PH\u3001PH*PH*PHPH*PH*PH\u500BPH*PH*PHPH*PH*PH\u3005PH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u6587PH*PH*PHPH*PH*PH\u5B57PH*PH*PHPH*PH*PH\u3092PH*PH*PHPH*PH*PH\u8FD4PH*PH*PHPH*PH*PH\u3059PH*PH*PHPH*PH*PH\u30E1PH*PH*PHPH*PH*PH\u30BDPH*PH*PHPH*PH*PH\u30C3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30C9PH*PH*PHPH*PH*PH\u3092PH*PH*PHPH*PH*PH\u547CPH*PH*PHPH*PH*PH\u3073PH*PH*PHPH*PH*PH\u51FAPH*PH*PHPH*PH*PH\u3059PH*PH*PHPH*PH*PH\u30A2PH*PH*PHPH*PH*PH\u30D7PH*PH*PHPH*PH*PH\u30EAPH*PH*PHPH*PH*PH\u30B1PH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30B7PH*PH*PHPH*PH*PH\u30E7PH*PH*PHPH*PH*PH\u30F3PH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u3046PH*PH*PHPH*PH*PH\u3061PH*PH*PHPH*PH*PH\u3001PH*PH*PHPH*PH*PH\u88DCPH*PH*PHPH*PH*PH\u52A9PH*PH*PHPH*PH*PH\u6587PH*PH*PHPH*PH*PH\u5B57PH*PH*PHPH*PH*PH\u3092PH*PH*PHPH*PH*PH\u53D6PH*PH*PHPH*PH*PH\u308APH*PH*PHPH*PH*PH\u6271PH*PH*PHPH*PH*PH\u3046PH*PH*PHPH*PH*PH\u53EFPH*PH*PHPH*PH*PH\u80FDPH*PH*PHPH*PH*PH\u6027PH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u3042PH*PH*PHPH*PH*PH\u308BPH*PH*PHPH*PH*PH\u30A2PH*PH*PHPH*PH*PH\u30D7PH*PH*PHPH*PH*PH\u30EAPH*PH*PHPH*PH*PH\u30B1PH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30B7PH*PH*PHPH*PH*PH\u30E7PH*PH*PHPH*PH*PH\u30F3PH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u5834PH*PH*PHPH*PH*PH\u5408PH*PH*PHPH*PH*PH\u306BPH*PH*PHPH*PH*PH\u9650PH*PH*PHPH*PH*PH\u308APH*PH*PHPH*PH*PH\u3001PH*PH*PHPH*PH*PH\u88DCPH*PH*PHPH*PH*PH\u52A9PH*PH*PHPH*PH*PH\u6587PH*PH*PHPH*PH*PH\u5B57PH*PH*PHPH*PH*PH\u3092PH*PH*PHPH*PH*PH\u30B5PH*PH*PHPH*PH*PH\u30DDPH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30C8PH*PH*PHPH*PH*PH\u3059PH*PH*PHPH*PH*PH\u308BPH*PH*PHPH*PH*PH\u305FPH*PH*PHPH*PH*PH\u3081PH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u5909PH*PH*PHPH*PH*PH\u66F4PH*PH*PHPH*PH*PH\u3092PH*PH*PHPH*PH*PH\u30A2PH*PH*PHPH*PH*PH\u30D7PH*PH*PHPH*PH*PH\u30EAPH*PH*PHPH*PH*PH\u30B1PH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30B7PH*PH*PHPH*PH*PH\u30E7PH*PH*PHPH*PH*PH\u30F3PH*PH*PHPH*PH*PH\u306BPH*PH*PHPH*PH*PH\u52A0PH*PH*PHPH*PH*PH\u3048PH*PH*PHPH*PH*PH\u308BPH*PH*PHPH*PH*PH\u5FC5PH*PH*PHPH*PH*PH\u8981PH*PH*PHPH*PH*PH\u304CPH*PH*PHPH*PH*PH\u3042PH*PH*PHPH*PH*PH\u308APH*PH*PHPH*PH*PH\u307EPH*PH*PHPH*PH*PH\u3059PH*PH*PHPH*PH*PH\u3002PH*PH*PH char PH*PH*PH\u30B7PH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30B1PH*PH*PHPH*PH*PH\u30F3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30B9PH*PH*PHPH*PH*PH\u3092PH*PH*PHPH*PH*PH\u53D6PH*PH*PHPH*PH*PH\u308APH*PH*PHPH*PH*PH\u6271PH*PH*PHPH*PH*PH\u3046PH*PH*PHPH*PH*PH\u985EPH*PH*PHPH*PH*PH\u4F3CPH*PH*PH API PH*PH*PH\u3092PH*PH*PHPH*PH*PH\u4F7FPH*PH*PHPH*PH*PH\u7528PH*PH*PHPH*PH*PH\u3067PH*PH*PHPH*PH*PH\u304DPH*PH*PHPH*PH*PH\u308BPH*PH*PHPH*PH*PH\u5834PH*PH*PHPH*PH*PH\u5408PH*PH*PHPH*PH*PH\u306FPH*PH*PHPH*PH*PH\u3001PH*PH*PHPH*PH*PH\u305DPH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u3088PH*PH*PHPH*PH*PH\u3046PH*PH*PHPH*PH*PH\u306APH*PH*PH API PH*PH*PH\u3092PH*PH*PHPH*PH*PH\u4F7FPH*PH*PHPH*PH*PH\u7528PH*PH*PHPH*PH*PH\u3059PH*PH*PHPH*PH*PH\u308BPH*PH*PHPH*PH*PH\u3088PH*PH*PHPH*PH*PH\u3046PH*PH*PHPH*PH*PH\u306BPH*PH*PHPH*PH*PH\u30A2PH*PH*PHPH*PH*PH\u30D7PH*PH*PHPH*PH*PH\u30EAPH*PH*PHPH*PH*PH\u30B1PH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30B7PH*PH*PHPH*PH*PH\u30E7PH*PH*PHPH*PH*PH\u30F3PH*PH*PHPH*PH*PH\u3092PH*PH*PHPH*PH*PH\u5909PH*PH*PHPH*PH*PH\u66F4PH*PH*PHPH*PH*PH\u3059PH*PH*PHPH*PH*PH\u308BPH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u304CPH*PH*PHPH*PH*PH\u6700PH*PH*PHPH*PH*PH\u5584PH*PH*PHPH*PH*PH\u7B56PH*PH*PHPH*PH*PH\u3067PH*PH*PHPH*PH*PH\u3059PH*PH*PHPH*PH*PH\u3002PH*PH*PHPH*PH*PH\u305DPH*PH*PHPH*PH*PH\u308CPH*PH*PHPH*PH*PH\u4EE5PH*PH*PHPH*PH*PH\u5916PH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u5834PH*PH*PHPH*PH*PH\u5408PH*PH*PHPH*PH*PH\u306FPH*PH*PHPH*PH*PH\u3001PH*PH*PHPH*PH*PH\u65B0PH*PH*PHPH*PH*PH\u3057PH*PH*PHPH*PH*PH\u3044PH*PH*PH API PH*PH*PH\u3092PH*PH*PHPH*PH*PH\u4F7FPH*PH*PHPH*PH*PH\u7528PH*PH*PHPH*PH*PH\u3057PH*PH*PHPH*PH*PH\u3066PH*PH*PHPH*PH*PH\u3001PH*PH*PH char PH*PH*PH\u578BPH*PH*PHPH*PH*PH\u306BPH*PH*PHPH*PH*PH\u3088PH*PH*PHPH*PH*PH\u308BPH*PH*PHPH*PH*PH\u8868PH*PH*PHPH*PH*PH\u73FEPH*PH*PHPH*PH*PH\u3092PH*PH*PHPH*PH*PH\u30B3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30C9PH*PH*PHPH*PH*PH\u30DDPH*PH*PHPH*PH*PH\u30A4PH*PH*PHPH*PH*PH\u30F3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30C8PH*PH*PHPH*PH*PH\u306BPH*PH*PHPH*PH*PH\u3088PH*PH*PHPH*PH*PH\u308BPH*PH*PHPH*PH*PH\u8868PH*PH*PHPH*PH*PH\u73FEPH*PH*PHPH*PH*PH\u306BPH*PH*PHPH*PH*PH\u5909PH*PH*PHPH*PH*PH\u63DBPH*PH*PHPH*PH*PH\u3057PH*PH*PHPH*PH*PH\u305FPH*PH*PHPH*PH*PH\u5F8CPH*PH*PHPH*PH*PH\u3001PH*PH*PHPH*PH*PH\u30B3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30C9PH*PH*PHPH*PH*PH\u30DDPH*PH*PHPH*PH*PH\u30A4PH*PH*PHPH*PH*PH\u30F3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30C8PH*PH*PHPH*PH*PH\u7528PH*PH*PH API PH*PH*PH\u3092PH*PH*PHPH*PH*PH\u547CPH*PH*PHPH*PH*PH\u3073PH*PH*PHPH*PH*PH\u51FAPH*PH*PHPH*PH*PH\u3059PH*PH*PHPH*PH*PH\u5FC5PH*PH*PHPH*PH*PH\u8981PH*PH*PHPH*PH*PH\u304CPH*PH*PHPH*PH*PH\u3042PH*PH*PHPH*PH*PH\u308APH*PH*PHPH*PH*PH\u307EPH*PH*PHPH*PH*PH\u3059PH*PH*PHPH*PH*PH\u3002PH*PH*PHPH*PH*PH\u306APH*PH*PHPH*PH*PH\u304APH*PH*PHPH*PH*PH\u3001PH*PH*PHPH*PH*PH\u4E0APH*PH*PHPH*PH*PH\u8A18PH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u300CPH*PH*PH PH*PH*PH\u66F8PH*PH*PHPH*PH*PH\u5F0FPH*PH*PHPH*PH*PH\u5316PH*PH*PH APIPH*PH*PH\u300DPH*PH*PHPH*PH*PH\u3067PH*PH*PHPH*PH*PH\u793APH*PH*PHPH*PH*PH\u3057PH*PH*PHPH*PH*PH\u305FPH*PH*PHPH*PH*PH\u3088PH*PH*PHPH*PH*PH\u3046PH*PH*PHPH*PH*PH\u306BPH*PH*PHPH*PH*PH\u3001PH*PH*PHJ2SE 5.0 PH*PH*PH\u306BPH*PH*PHPH*PH*PH\u306FPH*PH*PHPH*PH*PH\u3001PH*PH*PHPH*PH*PH\u88DCPH*PH*PHPH*PH*PH\u52A9PH*PH*PHPH*PH*PH\u6587PH*PH*PHPH*PH*PH\u5B57PH*PH*PHPH*PH*PH\u3092PH*PH*PHPH*PH*PH\u30B5PH*PH*PHPH*PH*PH\u30DDPH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30C8PH*PH*PHPH*PH*PH\u3059PH*PH*PHPH*PH*PH\u308BPH*PH*PHPH*PH*PH\u3068PH*PH*PHPH*PH*PH\u540CPH*PH*PHPH*PH*PH\u6642PH*PH*PHPH*PH*PH\u306BPH*PH*PHPH*PH*PH\u30B3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30C9PH*PH*PHPH*PH*PH\u3092PH*PH*PHPH*PH*PH\u7C21PH*PH*PHPH*PH*PH\u7D20PH*PH*PHPH*PH*PH\u5316PH*PH*PHPH*PH*PH\u3059PH*PH*PHPH*PH*PH\u308BPH*PH*PHPH*PH*PH\u65B0PH*PH*PHPH*PH*PH\u3057PH*PH*PHPH*PH*PH\u3044PH*PH*PHPH*PH*PH\u4FBFPH*PH*PHPH*PH*PH\u5229PH*PH*PHPH*PH*PH\u306APH*PH*PH API PH*PH*PH\u304CPH*PH*PHPH*PH*PH\u7528PH*PH*PHPH*PH*PH\u610FPH*PH*PHPH*PH*PH\u3055PH*PH*PHPH*PH*PH\u308CPH*PH*PHPH*PH*PH\u3066PH*PH*PHPH*PH*PH\u3044PH*PH*PHPH*PH*PH\u307EPH*PH*PHPH*PH*PH\u3059PH*PH*PHPH*PH*PH\u3002PH*PH*PH

PH*PH*PH\u3059PH*PH*PHPH*PH*PH\u3079PH*PH*PHPH*PH*PH\u3066PH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u30C6PH*PH*PHPH*PH*PH\u30ADPH*PH*PHPH*PH*PH\u30B9PH*PH*PHPH*PH*PH\u30C8PH*PH*PHPH*PH*PH\u3092PH*PH*PHPH*PH*PH\u30B3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30C9PH*PH*PHPH*PH*PH\u30DDPH*PH*PHPH*PH*PH\u30A4PH*PH*PHPH*PH*PH\u30F3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30C8PH*PH*PHPH*PH*PH\u8868PH*PH*PHPH*PH*PH\u73FEPH*PH*PH (PH*PH*PH\u305FPH*PH*PHPH*PH*PH\u3068PH*PH*PHPH*PH*PH\u3048PH*PH*PHPH*PH*PH\u3070PH*PH*PH int[]) PH*PH*PH\u306BPH*PH*PHPH*PH*PH\u5909PH*PH*PHPH*PH*PH\u63DBPH*PH*PHPH*PH*PH\u3057PH*PH*PHPH*PH*PH\u3066PH*PH*PHPH*PH*PH\u51E6PH*PH*PHPH*PH*PH\u7406PH*PH*PHPH*PH*PH\u3059PH*PH*PHPH*PH*PH\u308BPH*PH*PHPH*PH*PH\u307BPH*PH*PHPH*PH*PH\u3046PH*PH*PHPH*PH*PH\u304CPH*PH*PHPH*PH*PH\u3088PH*PH*PHPH*PH*PH\u3044PH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u304BPH*PH*PHPH*PH*PH\u3001PH*PH*PHPH*PH*PH\u3042PH*PH*PHPH*PH*PH\u308BPH*PH*PHPH*PH*PH\u3044PH*PH*PHPH*PH*PH\u306FPH*PH*PHPH*PH*PH\u3001PH*PH*PHPH*PH*PH\u53EFPH*PH*PHPH*PH*PH\u80FDPH*PH*PHPH*PH*PH\u306APH*PH*PHPH*PH*PH\u9650PH*PH*PHPH*PH*PH\u308APH*PH*PH char PH*PH*PH\u30B7PH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30B1PH*PH*PHPH*PH*PH\u30F3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30B9PH*PH*PHPH*PH*PH\u3092PH*PH*PHPH*PH*PH\u7DADPH*PH*PHPH*PH*PH\u6301PH*PH*PHPH*PH*PH\u3057PH*PH*PHPH*PH*PH\u3066PH*PH*PHPH*PH*PH\u3001PH*PH*PHPH*PH*PH\u5FC5PH*PH*PHPH*PH*PH\u8981PH*PH*PHPH*PH*PH\u306APH*PH*PHPH*PH*PH\u5834PH*PH*PHPH*PH*PH\u5408PH*PH*PHPH*PH*PH\u3060PH*PH*PHPH*PH*PH\u3051PH*PH*PHPH*PH*PH\u30B3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30C9PH*PH*PHPH*PH*PH\u30DDPH*PH*PHPH*PH*PH\u30A4PH*PH*PHPH*PH*PH\u30F3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30C8PH*PH*PHPH*PH*PH\u8868PH*PH*PHPH*PH*PH\u73FEPH*PH*PHPH*PH*PH\u306BPH*PH*PHPH*PH*PH\u5909PH*PH*PHPH*PH*PH\u63DBPH*PH*PHPH*PH*PH\u3059PH*PH*PHPH*PH*PH\u308BPH*PH*PHPH*PH*PH\u307BPH*PH*PHPH*PH*PH\u3046PH*PH*PHPH*PH*PH\u304CPH*PH*PHPH*PH*PH\u3088PH*PH*PHPH*PH*PH\u3044PH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u304BPH*PH*PHPH*PH*PH\u3001PH*PH*PHPH*PH*PH\u8FF7PH*PH*PHPH*PH*PH\u3046PH*PH*PHPH*PH*PH\u5834PH*PH*PHPH*PH*PH\u5408PH*PH*PHPH*PH*PH\u304CPH*PH*PHPH*PH*PH\u3042PH*PH*PHPH*PH*PH\u308BPH*PH*PHPH*PH*PH\u3068PH*PH*PHPH*PH*PH\u601DPH*PH*PHPH*PH*PH\u308FPH*PH*PHPH*PH*PH\u308CPH*PH*PHPH*PH*PH\u307EPH*PH*PHPH*PH*PH\u3059PH*PH*PHPH*PH*PH\u3002PH*PH*PHPH*PH*PH\u4E00PH*PH*PHPH*PH*PH\u822CPH*PH*PHPH*PH*PH\u7684PH*PH*PHPH*PH*PH\u306BPH*PH*PHPH*PH*PH\u3001PH*PH*PHJava PH*PH*PH\u30D7PH*PH*PHPH*PH*PH\u30E9PH*PH*PHPH*PH*PH\u30C3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30C8PH*PH*PHPH*PH*PH\u30D5PH*PH*PHPH*PH*PH\u30A9PH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30E0PH*PH*PH API PH*PH*PH\u3067PH*PH*PHPH*PH*PH\u306FPH*PH*PH char PH*PH*PH\u30B7PH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30B1PH*PH*PHPH*PH*PH\u30F3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30B9PH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u4F7FPH*PH*PHPH*PH*PH\u7528PH*PH*PHPH*PH*PH\u304CPH*PH*PHPH*PH*PH\u597DPH*PH*PHPH*PH*PH\u307EPH*PH*PHPH*PH*PH\u3057PH*PH*PHPH*PH*PH\u3044PH*PH*PHPH*PH*PH\u65B9PH*PH*PHPH*PH*PH\u6CD5PH*PH*PHPH*PH*PH\u3067PH*PH*PHPH*PH*PH\u3042PH*PH*PHPH*PH*PH\u308APH*PH*PHPH*PH*PH\u3001PH*PH*PH char PH*PH*PH\u30B7PH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30B1PH*PH*PHPH*PH*PH\u30F3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30B9PH*PH*PHPH*PH*PH\u3092PH*PH*PHPH*PH*PH\u4F7FPH*PH*PHPH*PH*PH\u7528PH*PH*PHPH*PH*PH\u3059PH*PH*PHPH*PH*PH\u308BPH*PH*PHPH*PH*PH\u307BPH*PH*PHPH*PH*PH\u3046PH*PH*PHPH*PH*PH\u304CPH*PH*PHPH*PH*PH\u30E1PH*PH*PHPH*PH*PH\u30E2PH*PH*PHPH*PH*PH\u30EAPH*PH*PHPH*PH*PH\u9818PH*PH*PHPH*PH*PH\u57DFPH*PH*PHPH*PH*PH\u3082PH*PH*PHPH*PH*PH\u7BC0PH*PH*PHPH*PH*PH\u7D04PH*PH*PHPH*PH*PH\u3055PH*PH*PHPH*PH*PH\u308CPH*PH*PHPH*PH*PH\u308BPH*PH*PHPH*PH*PH\u3053PH*PH*PHPH*PH*PH\u3068PH*PH*PHPH*PH*PH\u306BPH*PH*PHPH*PH*PH\u7559PH*PH*PHPH*PH*PH\u610FPH*PH*PHPH*PH*PH\u3057PH*PH*PHPH*PH*PH\u3066PH*PH*PHPH*PH*PH\u304FPH*PH*PHPH*PH*PH\u3060PH*PH*PHPH*PH*PH\u3055PH*PH*PHPH*PH*PH\u3044PH*PH*PHPH*PH*PH\u3002PH*PH*PH

UTF-8 PH*PH*PH\u3068PH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u9593PH*PH*PHPH*PH*PH\u3067PH*PH*PHPH*PH*PH\u5909PH*PH*PHPH*PH*PH\u63DBPH*PH*PHPH*PH*PH\u3092PH*PH*PHPH*PH*PH\u5B9FPH*PH*PHPH*PH*PH\u884CPH*PH*PHPH*PH*PH\u3059PH*PH*PHPH*PH*PH\u308BPH*PH*PHPH*PH*PH\u5FC5PH*PH*PHPH*PH*PH\u8981PH*PH*PHPH*PH*PH\u304CPH*PH*PHPH*PH*PH\u3042PH*PH*PHPH*PH*PH\u308BPH*PH*PHPH*PH*PH\u30A2PH*PH*PHPH*PH*PH\u30D7PH*PH*PHPH*PH*PH\u30EAPH*PH*PHPH*PH*PH\u30B1PH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30B7PH*PH*PHPH*PH*PH\u30E7PH*PH*PHPH*PH*PH\u30F3PH*PH*PHPH*PH*PH\u306BPH*PH*PHPH*PH*PH\u3064PH*PH*PHPH*PH*PH\u3044PH*PH*PHPH*PH*PH\u3066PH*PH*PHPH*PH*PH\u306FPH*PH*PHPH*PH*PH\u3001PH*PH*PHPH*PH*PH\u6A19PH*PH*PHPH*PH*PH\u6E96PH*PH*PH UTF-8 PH*PH*PH\u307EPH*PH*PHPH*PH*PH\u305FPH*PH*PHPH*PH*PH\u306FPH*PH*PH Modified UTF-8 PH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u3069PH*PH*PHPH*PH*PH\u3061PH*PH*PHPH*PH*PH\u3089PH*PH*PHPH*PH*PH\u3092PH*PH*PHPH*PH*PH\u4F7FPH*PH*PHPH*PH*PH\u7528PH*PH*PHPH*PH*PH\u3059PH*PH*PHPH*PH*PH\u3079PH*PH*PHPH*PH*PH\u304DPH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u304BPH*PH*PHPH*PH*PH\u3092PH*PH*PHPH*PH*PH\u6CE8PH*PH*PHPH*PH*PH\u610FPH*PH*PHPH*PH*PH\u6DF1PH*PH*PHPH*PH*PH\u304FPH*PH*PHPH*PH*PH\u78BAPH*PH*PHPH*PH*PH\u8A8DPH*PH*PHPH*PH*PH\u3057PH*PH*PHPH*PH*PH\u3001PH*PH*PHPH*PH*PH\u305DPH*PH*PHPH*PH*PH\u308CPH*PH*PHPH*PH*PH\u305EPH*PH*PHPH*PH*PH\u308CPH*PH*PHPH*PH*PH\u306BPH*PH*PHPH*PH*PH\u9069PH*PH*PHPH*PH*PH\u3057PH*PH*PHPH*PH*PH\u305FPH*PH*PH Java PH*PH*PH\u30D7PH*PH*PHPH*PH*PH\u30E9PH*PH*PHPH*PH*PH\u30C3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30C8PH*PH*PHPH*PH*PH\u30D5PH*PH*PHPH*PH*PH\u30A9PH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30E0PH*PH*PHPH*PH*PH\u30E6PH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30C6PH*PH*PHPH*PH*PH\u30A3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30EAPH*PH*PHPH*PH*PH\u30C6PH*PH*PHPH*PH*PH\u30A3PH*PH*PHPH*PH*PH\u3092PH*PH*PHPH*PH*PH\u4F7FPH*PH*PHPH*PH*PH\u7528PH*PH*PHPH*PH*PH\u3057PH*PH*PHPH*PH*PH\u306APH*PH*PHPH*PH*PH\u3051PH*PH*PHPH*PH*PH\u308CPH*PH*PHPH*PH*PH\u3070PH*PH*PHPH*PH*PH\u306APH*PH*PHPH*PH*PH\u308APH*PH*PHPH*PH*PH\u307EPH*PH*PHPH*PH*PH\u305BPH*PH*PHPH*PH*PH\u3093PH*PH*PHPH*PH*PH\u3002PH*PH*PHPH*PH*PH\u9069PH*PH*PHPH*PH*PH\u6B63PH*PH*PHPH*PH*PH\u306APH*PH*PH UTF-8 PH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u9078PH*PH*PHPH*PH*PH\u629EPH*PH*PHPH*PH*PH\u65B9PH*PH*PHPH*PH*PH\u6CD5PH*PH*PHPH*PH*PH\u306BPH*PH*PHPH*PH*PH\u3064PH*PH*PHPH*PH*PH\u3044PH*PH*PHPH*PH*PH\u3066PH*PH*PHPH*PH*PH\u306FPH*PH*PHPH*PH*PH\u3001PH*PH*PHPH*PH*PH\u300CPH*PH*PH Modified UTF-8PH*PH*PH\u300DPH*PH*PHPH*PH*PH\u3092PH*PH*PHPH*PH*PH\u53C2PH*PH*PHPH*PH*PH\u7167PH*PH*PHPH*PH*PH\u3057PH*PH*PHPH*PH*PH\u3066PH*PH*PHPH*PH*PH\u304FPH*PH*PHPH*PH*PH\u3060PH*PH*PHPH*PH*PH\u3055PH*PH*PHPH*PH*PH\u3044PH*PH*PHPH*PH*PH\u3002PH*PH*PH

PH*PH*PH\u88DCPH*PH*PHPH*PH*PH\u52A9PH*PH*PHPH*PH*PH\u6587PH*PH*PHPH*PH*PH\u5B57PH*PH*PHPH*PH*PH\u3092PH*PH*PHPH*PH*PH\u53D6PH*PH*PHPH*PH*PH\u308APH*PH*PHPH*PH*PH\u6271PH*PH*PHPH*PH*PH\u3046PH*PH*PHPH*PH*PH\u30E6PH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30B6PH*PH*PHPH*PH*PH\u30A2PH*PH*PHPH*PH*PH\u30D7PH*PH*PHPH*PH*PH\u30EAPH*PH*PHPH*PH*PH\u30B1PH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30B7PH*PH*PHPH*PH*PH\u30E7PH*PH*PHPH*PH*PH\u30F3PH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u30C6PH*PH*PHPH*PH*PH\u30B9PH*PH*PHPH*PH*PH\u30C8PH*PH*PH

PH*PH*PH\u524DPH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u30BBPH*PH*PHPH*PH*PH\u30AFPH*PH*PHPH*PH*PH\u30B7PH*PH*PHPH*PH*PH\u30E7PH*PH*PHPH*PH*PH\u30F3PH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u8AACPH*PH*PHPH*PH*PH\u660EPH*PH*PHPH*PH*PH\u306BPH*PH*PHPH*PH*PH\u5F93PH*PH*PHPH*PH*PH\u3063PH*PH*PHPH*PH*PH\u3066PH*PH*PHPH*PH*PH\u30A2PH*PH*PHPH*PH*PH\u30D7PH*PH*PHPH*PH*PH\u30EAPH*PH*PHPH*PH*PH\u30B1PH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30B7PH*PH*PHPH*PH*PH\u30E7PH*PH*PHPH*PH*PH\u30F3PH*PH*PHPH*PH*PH\u3092PH*PH*PHPH*PH*PH\u5909PH*PH*PHPH*PH*PH\u66F4PH*PH*PHPH*PH*PH\u3059PH*PH*PHPH*PH*PH\u308BPH*PH*PHPH*PH*PH\u5834PH*PH*PHPH*PH*PH\u5408PH*PH*PHPH*PH*PH\u3067PH*PH*PHPH*PH*PH\u3082PH*PH*PHPH*PH*PH\u5909PH*PH*PHPH*PH*PH\u66F4PH*PH*PHPH*PH*PH\u3057PH*PH*PHPH*PH*PH\u306APH*PH*PHPH*PH*PH\u3044PH*PH*PHPH*PH*PH\u5834PH*PH*PHPH*PH*PH\u5408PH*PH*PHPH*PH*PH\u3067PH*PH*PHPH*PH*PH\u3082PH*PH*PHPH*PH*PH\u3001PH*PH*PHPH*PH*PH\u88DCPH*PH*PHPH*PH*PH\u52A9PH*PH*PHPH*PH*PH\u6587PH*PH*PHPH*PH*PH\u5B57PH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u53D6PH*PH*PHPH*PH*PH\u308APH*PH*PHPH*PH*PH\u6271PH*PH*PHPH*PH*PH\u3044PH*PH*PHPH*PH*PH\u306BPH*PH*PHPH*PH*PH\u95A2PH*PH*PHPH*PH*PH\u3057PH*PH*PHPH*PH*PH\u3066PH*PH*PHPH*PH*PH\u30A2PH*PH*PHPH*PH*PH\u30D7PH*PH*PHPH*PH*PH\u30EAPH*PH*PHPH*PH*PH\u30B1PH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30B7PH*PH*PHPH*PH*PH\u30E7PH*PH*PHPH*PH*PH\u30F3PH*PH*PHPH*PH*PH\u304CPH*PH*PHPH*PH*PH\u6B63PH*PH*PHPH*PH*PH\u5E38PH*PH*PHPH*PH*PH\u306BPH*PH*PHPH*PH*PH\u52D5PH*PH*PHPH*PH*PH\u4F5CPH*PH*PHPH*PH*PH\u3059PH*PH*PHPH*PH*PH\u308BPH*PH*PHPH*PH*PH\u304BPH*PH*PHPH*PH*PH\u3069PH*PH*PHPH*PH*PH\u3046PH*PH*PHPH*PH*PH\u304BPH*PH*PHPH*PH*PH\u3092PH*PH*PHPH*PH*PH\u30C6PH*PH*PHPH*PH*PH\u30B9PH*PH*PHPH*PH*PH\u30C8PH*PH*PHPH*PH*PH\u3059PH*PH*PHPH*PH*PH\u308BPH*PH*PHPH*PH*PH\u3053PH*PH*PHPH*PH*PH\u3068PH*PH*PHPH*PH*PH\u3092PH*PH*PHPH*PH*PH\u304APH*PH*PHPH*PH*PH\u52E7PH*PH*PHPH*PH*PH\u3081PH*PH*PHPH*PH*PH\u3057PH*PH*PHPH*PH*PH\u307EPH*PH*PHPH*PH*PH\u3059PH*PH*PHPH*PH*PH\u3002PH*PH*PHPH*PH*PH\u30B0PH*PH*PHPH*PH*PH\u30E9PH*PH*PHPH*PH*PH\u30D5PH*PH*PHPH*PH*PH\u30A3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30ABPH*PH*PHPH*PH*PH\u30EBPH*PH*PHPH*PH*PH\u30E6PH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30B6PH*PH*PHPH*PH*PH\u30A4PH*PH*PHPH*PH*PH\u30F3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30BFPH*PH*PHPH*PH*PH\u30D5PH*PH*PHPH*PH*PH\u30A7PH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30B9PH*PH*PH (GUI) PH*PH*PH\u3092PH*PH*PHPH*PH*PH\u4F7FPH*PH*PHPH*PH*PH\u7528PH*PH*PHPH*PH*PH\u3057PH*PH*PHPH*PH*PH\u306APH*PH*PHPH*PH*PH\u3044PH*PH*PHPH*PH*PH\u30A2PH*PH*PHPH*PH*PH\u30D7PH*PH*PHPH*PH*PH\u30EAPH*PH*PHPH*PH*PH\u30B1PH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30B7PH*PH*PHPH*PH*PH\u30E7PH*PH*PHPH*PH*PH\u30F3PH*PH*PHPH*PH*PH\u306BPH*PH*PHPH*PH*PH\u3064PH*PH*PHPH*PH*PH\u3044PH*PH*PHPH*PH*PH\u3066PH*PH*PHPH*PH*PH\u306FPH*PH*PHPH*PH*PH\u3001PH*PH*PHPH*PH*PH\u300CPH*PH*PH PH*PH*PH\u30BDPH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30B9PH*PH*PHPH*PH*PH\u30D5PH*PH*PHPH*PH*PH\u30A1PH*PH*PHPH*PH*PH\u30A4PH*PH*PHPH*PH*PH\u30EBPH*PH*PHPH*PH*PH\u5185PH*PH*PHPH*PH*PH\u3067PH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u88DCPH*PH*PHPH*PH*PH\u52A9PH*PH*PHPH*PH*PH\u6587PH*PH*PHPH*PH*PH\u5B57PH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u8868PH*PH*PHPH*PH*PH\u73FEPH*PH*PHPH*PH*PH\u300DPH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u8AACPH*PH*PHPH*PH*PH\u660EPH*PH*PHPH*PH*PH\u3092PH*PH*PHPH*PH*PH\u53C2PH*PH*PHPH*PH*PH\u8003PH*PH*PHPH*PH*PH\u306BPH*PH*PHPH*PH*PH\u3057PH*PH*PHPH*PH*PH\u3066PH*PH*PHPH*PH*PH\u30C6PH*PH*PHPH*PH*PH\u30B9PH*PH*PHPH*PH*PH\u30C8PH*PH*PHPH*PH*PH\u3092PH*PH*PHPH*PH*PH\u5B9FPH*PH*PHPH*PH*PH\u65BDPH*PH*PHPH*PH*PH\u3057PH*PH*PHPH*PH*PH\u3066PH*PH*PHPH*PH*PH\u304FPH*PH*PHPH*PH*PH\u3060PH*PH*PHPH*PH*PH\u3055PH*PH*PHPH*PH*PH\u3044PH*PH*PHPH*PH*PH\u3002PH*PH*PHPH*PH*PH\u3053PH*PH*PHPH*PH*PH\u3053PH*PH*PHPH*PH*PH\u3067PH*PH*PHPH*PH*PH\u306FPH*PH*PHPH*PH*PH\u3001PH*PH*PHGUI PH*PH*PH\u3092PH*PH*PHPH*PH*PH\u4F7FPH*PH*PHPH*PH*PH\u7528PH*PH*PHPH*PH*PH\u3059PH*PH*PHPH*PH*PH\u308BPH*PH*PHPH*PH*PH\u30A2PH*PH*PHPH*PH*PH\u30D7PH*PH*PHPH*PH*PH\u30EAPH*PH*PHPH*PH*PH\u30B1PH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30B7PH*PH*PHPH*PH*PH\u30E7PH*PH*PHPH*PH*PH\u30F3PH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u30C6PH*PH*PHPH*PH*PH\u30B9PH*PH*PHPH*PH*PH\u30C8PH*PH*PHPH*PH*PH\u306BPH*PH*PHPH*PH*PH\u95A2PH*PH*PHPH*PH*PH\u3059PH*PH*PHPH*PH*PH\u308BPH*PH*PHPH*PH*PH\u88DCPH*PH*PHPH*PH*PH\u8DB3PH*PH*PHPH*PH*PH\u60C5PH*PH*PHPH*PH*PH\u5831PH*PH*PHPH*PH*PH\u3092PH*PH*PHPH*PH*PH\u793APH*PH*PHPH*PH*PH\u3057PH*PH*PHPH*PH*PH\u307EPH*PH*PHPH*PH*PH\u3059PH*PH*PHPH*PH*PH\u3002PH*PH*PH

PH*PH*PH\u30C6PH*PH*PHPH*PH*PH\u30ADPH*PH*PHPH*PH*PH\u30B9PH*PH*PHPH*PH*PH\u30C8PH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u5165PH*PH*PHPH*PH*PH\u529BPH*PH*PHPH*PH*PH\u306BPH*PH*PHPH*PH*PH\u95A2PH*PH*PHPH*PH*PH\u3057PH*PH*PHPH*PH*PH\u3066PH*PH*PHPH*PH*PH\u306FPH*PH*PHPH*PH*PH\u3001PH*PH*PH Java 2 SDK PH*PH*PH\u306BPH*PH*PH PH*PH*PH\u30B3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30C9PH*PH*PHPH*PH*PH\u30DDPH*PH*PHPH*PH*PH\u30A4PH*PH*PHPH*PH*PH\u30F3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30C8PH*PH*PHPH*PH*PH\u5F62PH*PH*PHPH*PH*PH\u5F0FPH*PH*PHPH*PH*PH\u3067PH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u30A4PH*PH*PHPH*PH*PH\u30F3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30D7PH*PH*PHPH*PH*PH\u30C3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30C8PH*PH*PHPH*PH*PH\u30E1PH*PH*PHPH*PH*PH\u30BDPH*PH*PHPH*PH*PH\u30C3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30C9PH*PH*PHPH*PH*PH\u304CPH*PH*PHPH*PH*PH\u7528PH*PH*PHPH*PH*PH\u610FPH*PH*PHPH*PH*PH\u3055PH*PH*PHPH*PH*PH\u308CPH*PH*PHPH*PH*PH\u3066PH*PH*PHPH*PH*PH\u3044PH*PH*PHPH*PH*PH\u307EPH*PH*PHPH*PH*PH\u3059PH*PH*PHPH*PH*PH\u3002PH*PH*PHPH*PH*PH\u3053PH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u30A4PH*PH*PHPH*PH*PH\u30F3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30D7PH*PH*PHPH*PH*PH\u30C3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30C8PH*PH*PHPH*PH*PH\u30E1PH*PH*PHPH*PH*PH\u30BDPH*PH*PHPH*PH*PH\u30C3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30C9PH*PH*PHPH*PH*PH\u3067PH*PH*PHPH*PH*PH\u306FPH*PH*PHPH*PH*PH\u3001PH*PH*PH"\Uxxxxxx" PH*PH*PH\u3068PH*PH*PHPH*PH*PH\u3044PH*PH*PHPH*PH*PH\u3046PH*PH*PHPH*PH*PH\u5F62PH*PH*PHPH*PH*PH\u5F0FPH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u6587PH*PH*PHPH*PH*PH\u5B57PH*PH*PHPH*PH*PH\u5217PH*PH*PHPH*PH*PH\u3092PH*PH*PHPH*PH*PH\u5165PH*PH*PHPH*PH*PH\u529BPH*PH*PHPH*PH*PH\u3067PH*PH*PHPH*PH*PH\u304DPH*PH*PHPH*PH*PH\u307EPH*PH*PHPH*PH*PH\u3059PH*PH*PHPH*PH*PH\u3002PH*PH*PHPH*PH*PH\u5927PH*PH*PHPH*PH*PH\u6587PH*PH*PHPH*PH*PH\u5B57PH*PH*PH "U" PH*PH*PH\u306FPH*PH*PHPH*PH*PH\u3001PH*PH*PHPH*PH*PH\u30A8PH*PH*PHPH*PH*PH\u30B9PH*PH*PHPH*PH*PH\u30B1PH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30D7PH*PH*PHPH*PH*PH\u30B7PH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30B1PH*PH*PHPH*PH*PH\u30F3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30B9PH*PH*PHPH*PH*PH\u306BPH*PH*PH 6 PH*PH*PH\u500BPH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PH 16 PH*PH*PH\u9032PH*PH*PHPH*PH*PH\u6570PH*PH*PHPH*PH*PH\u304CPH*PH*PHPH*PH*PH\u542BPH*PH*PHPH*PH*PH\u307EPH*PH*PHPH*PH*PH\u308CPH*PH*PHPH*PH*PH\u308BPH*PH*PH (PH*PH*PH\u88DCPH*PH*PHPH*PH*PH\u52A9PH*PH*PHPH*PH*PH\u6587PH*PH*PHPH*PH*PH\u5B57PH*PH*PHPH*PH*PH\u304CPH*PH*PHPH*PH*PH\u30B5PH*PH*PHPH*PH*PH\u30DDPH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30C8PH*PH*PHPH*PH*PH\u3055PH*PH*PHPH*PH*PH\u308CPH*PH*PHPH*PH*PH\u308BPH*PH*PH) PH*PH*PH\u3053PH*PH*PHPH*PH*PH\u3068PH*PH*PHPH*PH*PH\u3092PH*PH*PHPH*PH*PH\u793APH*PH*PHPH*PH*PH\u3057PH*PH*PHPH*PH*PH\u307EPH*PH*PHPH*PH*PH\u3059PH*PH*PHPH*PH*PH\u3002PH*PH*PHPH*PH*PH\u4E00PH*PH*PHPH*PH*PH\u65B9PH*PH*PHPH*PH*PH\u3001PH*PH*PHPH*PH*PH\u5C0FPH*PH*PHPH*PH*PH\u6587PH*PH*PHPH*PH*PH\u5B57PH*PH*PH "u" PH*PH*PH\u306FPH*PH*PHPH*PH*PH\u3001PH*PH*PHPH*PH*PH\u5143PH*PH*PHPH*PH*PH\u6765PH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u5F62PH*PH*PHPH*PH*PH\u5F0FPH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u30A8PH*PH*PHPH*PH*PH\u30B9PH*PH*PHPH*PH*PH\u30B1PH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30D7PH*PH*PHPH*PH*PH\u30B7PH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30B1PH*PH*PHPH*PH*PH\u30F3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30B9PH*PH*PH "\uxxxx" PH*PH*PH\u3092PH*PH*PHPH*PH*PH\u793APH*PH*PHPH*PH*PH\u3057PH*PH*PHPH*PH*PH\u307EPH*PH*PHPH*PH*PH\u3059PH*PH*PHPH*PH*PH\u3002PH*PH*PHPH*PH*PH\u3053PH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u5165PH*PH*PHPH*PH*PH\u529BPH*PH*PHPH*PH*PH\u65B9PH*PH*PHPH*PH*PH\u5F0FPH*PH*PHPH*PH*PH\u3068PH*PH*PHPH*PH*PH\u305DPH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u30C9PH*PH*PHPH*PH*PH\u30ADPH*PH*PHPH*PH*PH\u30E5PH*PH*PHPH*PH*PH\u30E1PH*PH*PHPH*PH*PH\u30F3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30C8PH*PH*PHPH*PH*PH\u306FPH*PH*PHPH*PH*PH\u3001PH*PH*PHJ2SDK PH*PH*PH\u306EPH*PH*PH demo/jfc/CodePointIM PH*PH*PH\u30C7PH*PH*PHPH*PH*PH\u30A3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30ECPH*PH*PHPH*PH*PH\u30AFPH*PH*PHPH*PH*PH\u30C8PH*PH*PHPH*PH*PH\u30EAPH*PH*PHPH*PH*PH\u306BPH*PH*PHPH*PH*PH\u3042PH*PH*PHPH*PH*PH\u308APH*PH*PHPH*PH*PH\u307EPH*PH*PHPH*PH*PH\u3059PH*PH*PHPH*PH*PH\u3002PH*PH*PH

PH*PH*PH\u30D5PH*PH*PHPH*PH*PH\u30A9PH*PH*PHPH*PH*PH\u30F3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30C8PH*PH*PHPH*PH*PH\u3092PH*PH*PHPH*PH*PH\u63CFPH*PH*PHPH*PH*PH\u753BPH*PH*PHPH*PH*PH\u3059PH*PH*PHPH*PH*PH\u308BPH*PH*PHPH*PH*PH\u306BPH*PH*PHPH*PH*PH\u306FPH*PH*PHPH*PH*PH\u3001PH*PH*PHPH*PH*PH\u5FC5PH*PH*PHPH*PH*PH\u8981PH*PH*PHPH*PH*PH\u306APH*PH*PHPH*PH*PH\u88DCPH*PH*PHPH*PH*PH\u52A9PH*PH*PHPH*PH*PH\u6587PH*PH*PHPH*PH*PH\u5B57PH*PH*PHPH*PH*PH\u3092PH*PH*PHPH*PH*PH\u63CFPH*PH*PHPH*PH*PH\u753BPH*PH*PHPH*PH*PH\u3067PH*PH*PHPH*PH*PH\u304DPH*PH*PHPH*PH*PH\u308BPH*PH*PHPH*PH*PH\u30D5PH*PH*PHPH*PH*PH\u30A9PH*PH*PHPH*PH*PH\u30F3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30C8PH*PH*PHPH*PH*PH\u3092PH*PH*PHPH*PH*PH\u7528PH*PH*PHPH*PH*PH\u610FPH*PH*PHPH*PH*PH\u3059PH*PH*PHPH*PH*PH\u308BPH*PH*PHPH*PH*PH\u5FC5PH*PH*PHPH*PH*PH\u8981PH*PH*PHPH*PH*PH\u304CPH*PH*PHPH*PH*PH\u3042PH*PH*PHPH*PH*PH\u308APH*PH*PHPH*PH*PH\u307EPH*PH*PHPH*PH*PH\u3059PH*PH*PHPH*PH*PH\u3002PH*PH*PHPH*PH*PH\u3053PH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u3088PH*PH*PHPH*PH*PH\u3046PH*PH*PHPH*PH*PH\u306APH*PH*PHPH*PH*PH\u30D5PH*PH*PHPH*PH*PH\u30A9PH*PH*PHPH*PH*PH\u30F3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30C8PH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u4F8BPH*PH*PHPH*PH*PH\u3068PH*PH*PHPH*PH*PH\u3057PH*PH*PHPH*PH*PH\u3066PH*PH*PHPH*PH*PH\u3001PH*PH*PHJames Kass PH*PH*PH\u306EPH*PH*PH Code2001 PH*PH*PH\u30D5PH*PH*PHPH*PH*PH\u30A9PH*PH*PHPH*PH*PH\u30F3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30C8PH*PH*PHPH*PH*PH\u304CPH*PH*PHPH*PH*PH\u3042PH*PH*PHPH*PH*PH\u308APH*PH*PHPH*PH*PH\u307EPH*PH*PHPH*PH*PH\u3059PH*PH*PHPH*PH*PH\u3002PH*PH*PHPH*PH*PH\u3053PH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u30D5PH*PH*PHPH*PH*PH\u30A9PH*PH*PHPH*PH*PH\u30F3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30C8PH*PH*PHPH*PH*PH\u306BPH*PH*PHPH*PH*PH\u306FPH*PH*PHPH*PH*PH\u3001PH*PH*PHDeseret PH*PH*PH\u3084PH*PH*PH Old Italic PH*PH*PH\u306APH*PH*PHPH*PH*PH\u3069PH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u30B9PH*PH*PHPH*PH*PH\u30AFPH*PH*PHPH*PH*PH\u30EAPH*PH*PHPH*PH*PH\u30D7PH*PH*PHPH*PH*PH\u30C8PH*PH*PHPH*PH*PH\u7528PH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u30B0PH*PH*PHPH*PH*PH\u30EAPH*PH*PHPH*PH*PH\u30D5PH*PH*PHPH*PH*PH\u304CPH*PH*PHPH*PH*PH\u542BPH*PH*PHPH*PH*PH\u307EPH*PH*PHPH*PH*PH\u308CPH*PH*PHPH*PH*PH\u3066PH*PH*PHPH*PH*PH\u3044PH*PH*PHPH*PH*PH\u307EPH*PH*PHPH*PH*PH\u3059PH*PH*PHPH*PH*PH\u3002PH*PH*PHJava 2D PH*PH*PH\u30E9PH*PH*PHPH*PH*PH\u30A4PH*PH*PHPH*PH*PH\u30D6PH*PH*PHPH*PH*PH\u30E9PH*PH*PHPH*PH*PH\u30EAPH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u65B0PH*PH*PHPH*PH*PH\u6A5FPH*PH*PHPH*PH*PH\u80FDPH*PH*PHPH*PH*PH\u306BPH*PH*PHPH*PH*PH\u3088PH*PH*PHPH*PH*PH\u308APH*PH*PHPH*PH*PH\u3001PH*PH*PHJ2RE PH*PH*PH\u306EPH*PH*PH lib/fonts/fallback PH*PH*PH\u30C7PH*PH*PHPH*PH*PH\u30A3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30ECPH*PH*PHPH*PH*PH\u30AFPH*PH*PHPH*PH*PH\u30C8PH*PH*PHPH*PH*PH\u30EAPH*PH*PHPH*PH*PH\u306BPH*PH*PHPH*PH*PH\u30D5PH*PH*PHPH*PH*PH\u30A9PH*PH*PHPH*PH*PH\u30F3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30C8PH*PH*PHPH*PH*PH\u3092PH*PH*PHPH*PH*PH\u30A4PH*PH*PHPH*PH*PH\u30F3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30B9PH*PH*PHPH*PH*PH\u30C8PH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30EBPH*PH*PHPH*PH*PH\u3059PH*PH*PHPH*PH*PH\u308CPH*PH*PHPH*PH*PH\u3070PH*PH*PHPH*PH*PH\u3001PH*PH*PHPH*PH*PH\u305DPH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u30D5PH*PH*PHPH*PH*PH\u30A9PH*PH*PHPH*PH*PH\u30F3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30C8PH*PH*PHPH*PH*PH\u304CPH*PH*PH 2D PH*PH*PH\u3068PH*PH*PH XAWT PH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u63CFPH*PH*PHPH*PH*PH\u753BPH*PH*PHPH*PH*PH\u306BPH*PH*PHPH*PH*PH\u4F7FPH*PH*PHPH*PH*PH\u7528PH*PH*PHPH*PH*PH\u3055PH*PH*PHPH*PH*PH\u308CPH*PH*PHPH*PH*PH\u308BPH*PH*PHPH*PH*PH\u5404PH*PH*PHPH*PH*PH\u8AD6PH*PH*PHPH*PH*PH\u7406PH*PH*PHPH*PH*PH\u30D5PH*PH*PHPH*PH*PH\u30A9PH*PH*PHPH*PH*PH\u30F3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30C8PH*PH*PHPH*PH*PH\u306BPH*PH*PHPH*PH*PH\u81EAPH*PH*PHPH*PH*PH\u52D5PH*PH*PHPH*PH*PH\u7684PH*PH*PHPH*PH*PH\u306BPH*PH*PHPH*PH*PH\u8FFDPH*PH*PHPH*PH*PH\u52A0PH*PH*PHPH*PH*PH\u3055PH*PH*PHPH*PH*PH\u308CPH*PH*PHPH*PH*PH\u307EPH*PH*PHPH*PH*PH\u3059PH*PH*PHPH*PH*PH\u3002PH*PH*PHPH*PH*PH\u30E6PH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30B6PH*PH*PHPH*PH*PH\u304CPH*PH*PHPH*PH*PH\u30D5PH*PH*PHPH*PH*PH\u30A9PH*PH*PHPH*PH*PH\u30F3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30C8PH*PH*PHPH*PH*PH\u69CBPH*PH*PHPH*PH*PH\u6210PH*PH*PHPH*PH*PH\u30D5PH*PH*PHPH*PH*PH\u30A1PH*PH*PHPH*PH*PH\u30A4PH*PH*PHPH*PH*PH\u30EBPH*PH*PHPH*PH*PH\u3092PH*PH*PHPH*PH*PH\u7DE8PH*PH*PHPH*PH*PH\u96C6PH*PH*PHPH*PH*PH\u3059PH*PH*PHPH*PH*PH\u308BPH*PH*PHPH*PH*PH\u5FC5PH*PH*PHPH*PH*PH\u8981PH*PH*PHPH*PH*PH\u306FPH*PH*PHPH*PH*PH\u3042PH*PH*PHPH*PH*PH\u308APH*PH*PHPH*PH*PH\u307EPH*PH*PHPH*PH*PH\u305BPH*PH*PHPH*PH*PH\u3093PH*PH*PHPH*PH*PH\u3002PH*PH*PH

PH*PH*PH\u4E0APH*PH*PHPH*PH*PH\u8A18PH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u78BAPH*PH*PHPH*PH*PH\u8A8DPH*PH*PHPH*PH*PH\u4F5CPH*PH*PHPH*PH*PH\u696DPH*PH*PHPH*PH*PH\u304CPH*PH*PHPH*PH*PH\u5B8CPH*PH*PHPH*PH*PH\u4E86PH*PH*PHPH*PH*PH\u3059PH*PH*PHPH*PH*PH\u308CPH*PH*PHPH*PH*PH\u3070PH*PH*PHPH*PH*PH\u3001PH*PH*PHPH*PH*PH\u30A2PH*PH*PHPH*PH*PH\u30D7PH*PH*PHPH*PH*PH\u30EAPH*PH*PHPH*PH*PH\u30B1PH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30B7PH*PH*PHPH*PH*PH\u30E7PH*PH*PHPH*PH*PH\u30F3PH*PH*PHPH*PH*PH\u5185PH*PH*PHPH*PH*PH\u3067PH*PH*PHPH*PH*PH\u88DCPH*PH*PHPH*PH*PH\u52A9PH*PH*PHPH*PH*PH\u6587PH*PH*PHPH*PH*PH\u5B57PH*PH*PHPH*PH*PH\u3092PH*PH*PHPH*PH*PH\u554FPH*PH*PHPH*PH*PH\u984CPH*PH*PHPH*PH*PH\u306APH*PH*PHPH*PH*PH\u304FPH*PH*PHPH*PH*PH\u4F7FPH*PH*PHPH*PH*PH\u7528PH*PH*PHPH*PH*PH\u3067PH*PH*PHPH*PH*PH\u304DPH*PH*PHPH*PH*PH\u308BPH*PH*PHPH*PH*PH\u3068PH*PH*PHPH*PH*PH\u8A00PH*PH*PHPH*PH*PH\u3063PH*PH*PHPH*PH*PH\u3066PH*PH*PHPH*PH*PH\u3088PH*PH*PHPH*PH*PH\u3044PH*PH*PHPH*PH*PH\u3067PH*PH*PHPH*PH*PH\u3057PH*PH*PHPH*PH*PH\u3087PH*PH*PHPH*PH*PH\u3046PH*PH*PHPH*PH*PH\u3002PH*PH*PHPH*PH*PH\u304APH*PH*PHPH*PH*PH\u3081PH*PH*PHPH*PH*PH\u3067PH*PH*PHPH*PH*PH\u3068PH*PH*PHPH*PH*PH\u3046PH*PH*PHPH*PH*PH\u3054PH*PH*PHPH*PH*PH\u3056PH*PH*PHPH*PH*PH\u3044PH*PH*PHPH*PH*PH\u307EPH*PH*PHPH*PH*PH\u3059PH*PH*PHPH*PH*PH\uFF01PH*PH*PH

PH*PH*PH\u307EPH*PH*PHPH*PH*PH\u3068PH*PH*PHPH*PH*PH\u3081PH*PH*PH

PH*PH*PH\u88DCPH*PH*PHPH*PH*PH\u52A9PH*PH*PHPH*PH*PH\u6587PH*PH*PHPH*PH*PH\u5B57PH*PH*PHPH*PH*PH\u3092PH*PH*PHPH*PH*PH\u30B5PH*PH*PHPH*PH*PH\u30DDPH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30C8PH*PH*PHPH*PH*PH\u3059PH*PH*PHPH*PH*PH\u308BPH*PH*PHPH*PH*PH\u6A5FPH*PH*PHPH*PH*PH\u80FDPH*PH*PHPH*PH*PH\u304CPH*PH*PH Java PH*PH*PH\u30D7PH*PH*PHPH*PH*PH\u30E9PH*PH*PHPH*PH*PH\u30C3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30C8PH*PH*PHPH*PH*PH\u30D5PH*PH*PHPH*PH*PH\u30A9PH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30E0PH*PH*PHPH*PH*PH\u306BPH*PH*PHPH*PH*PH\u7D44PH*PH*PHPH*PH*PH\u307FPH*PH*PHPH*PH*PH\u8FBCPH*PH*PHPH*PH*PH\u307EPH*PH*PHPH*PH*PH\u308CPH*PH*PHPH*PH*PH\u307EPH*PH*PHPH*PH*PH\u3057PH*PH*PHPH*PH*PH\u305FPH*PH*PHPH*PH*PH\u3002PH*PH*PHPH*PH*PH\u88DCPH*PH*PHPH*PH*PH\u52A9PH*PH*PHPH*PH*PH\u6587PH*PH*PHPH*PH*PH\u5B57PH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u30B5PH*PH*PHPH*PH*PH\u30DDPH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30C8PH*PH*PHPH*PH*PH\u306BPH*PH*PHPH*PH*PH\u304APH*PH*PHPH*PH*PH\u3044PH*PH*PHPH*PH*PH\u3066PH*PH*PHPH*PH*PH\u306FPH*PH*PHPH*PH*PH\u3001PH*PH*PHPH*PH*PH\u30BDPH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30B9PH*PH*PHPH*PH*PH\u30B3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30C9PH*PH*PHPH*PH*PH\u3092PH*PH*PHPH*PH*PH\u5909PH*PH*PHPH*PH*PH\u66F4PH*PH*PHPH*PH*PH\u3057PH*PH*PHPH*PH*PH\u306APH*PH*PHPH*PH*PH\u304FPH*PH*PHPH*PH*PH\u3066PH*PH*PHPH*PH*PH\u3082PH*PH*PHPH*PH*PH\u3001PH*PH*PHPH*PH*PH\u307BPH*PH*PHPH*PH*PH\u3068PH*PH*PHPH*PH*PH\u3093PH*PH*PHPH*PH*PH\u3069PH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u30A2PH*PH*PHPH*PH*PH\u30D7PH*PH*PHPH*PH*PH\u30EAPH*PH*PHPH*PH*PH\u30B1PH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30B7PH*PH*PHPH*PH*PH\u30E7PH*PH*PHPH*PH*PH\u30F3PH*PH*PHPH*PH*PH\u3067PH*PH*PHPH*PH*PH\u88DCPH*PH*PHPH*PH*PH\u52A9PH*PH*PHPH*PH*PH\u6587PH*PH*PHPH*PH*PH\u5B57PH*PH*PHPH*PH*PH\u3092PH*PH*PHPH*PH*PH\u53D6PH*PH*PHPH*PH*PH\u308APH*PH*PHPH*PH*PH\u6271PH*PH*PHPH*PH*PH\u3048PH*PH*PHPH*PH*PH\u308BPH*PH*PHPH*PH*PH\u3088PH*PH*PHPH*PH*PH\u3046PH*PH*PHPH*PH*PH\u306BPH*PH*PHPH*PH*PH\u3059PH*PH*PHPH*PH*PH\u308BPH*PH*PHPH*PH*PH\u30A2PH*PH*PHPH*PH*PH\u30D7PH*PH*PHPH*PH*PH\u30EDPH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30C1PH*PH*PHPH*PH*PH\u304CPH*PH*PHPH*PH*PH\u63A1PH*PH*PHPH*PH*PH\u7528PH*PH*PHPH*PH*PH\u3055PH*PH*PHPH*PH*PH\u308CPH*PH*PHPH*PH*PH\u3066PH*PH*PHPH*PH*PH\u3044PH*PH*PHPH*PH*PH\u307EPH*PH*PHPH*PH*PH\u3059PH*PH*PHPH*PH*PH\u3002PH*PH*PHPH*PH*PH\u500BPH*PH*PHPH*PH*PH\u3005PH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u88DCPH*PH*PHPH*PH*PH\u52A9PH*PH*PHPH*PH*PH\u6587PH*PH*PHPH*PH*PH\u5B57PH*PH*PHPH*PH*PH\u3092PH*PH*PHPH*PH*PH\u64CDPH*PH*PHPH*PH*PH\u4F5CPH*PH*PH/PH*PH*PH\u89E3PH*PH*PHPH*PH*PH\u91C8PH*PH*PHPH*PH*PH\u3059PH*PH*PHPH*PH*PH\u308BPH*PH*PHPH*PH*PH\u30A2PH*PH*PHPH*PH*PH\u30D7PH*PH*PHPH*PH*PH\u30EAPH*PH*PHPH*PH*PH\u30B1PH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30B7PH*PH*PHPH*PH*PH\u30E7PH*PH*PHPH*PH*PH\u30F3PH*PH*PHPH*PH*PH\u3067PH*PH*PHPH*PH*PH\u306FPH*PH*PHPH*PH*PH\u3001PH*PH*PH Character PH*PH*PH\u30AFPH*PH*PHPH*PH*PH\u30E9PH*PH*PHPH*PH*PH\u30B9PH*PH*PHPH*PH*PH\u5185PH*PH*PHPH*PH*PH\u304APH*PH*PHPH*PH*PH\u3088PH*PH*PHPH*PH*PH\u3073PH*PH*PHPH*PH*PH\u3055PH*PH*PHPH*PH*PH\u307EPH*PH*PHPH*PH*PH\u3056PH*PH*PHPH*PH*PH\u307EPH*PH*PHPH*PH*PH\u306APH*PH*PH CharSequence PH*PH*PH\u30B5PH*PH*PHPH*PH*PH\u30D6PH*PH*PHPH*PH*PH\u30AFPH*PH*PHPH*PH*PH\u30E9PH*PH*PHPH*PH*PH\u30B9PH*PH*PHPH*PH*PH\u5185PH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u65B0PH*PH*PHPH*PH*PH\u3057PH*PH*PHPH*PH*PH\u3044PH*PH*PHPH*PH*PH\u30B3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30C9PH*PH*PHPH*PH*PH\u30DDPH*PH*PHPH*PH*PH\u30A4PH*PH*PHPH*PH*PH\u30F3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30C8PH*PH*PHPH*PH*PH\u7528PH*PH*PH API PH*PH*PH\u3092PH*PH*PHPH*PH*PH\u4F7FPH*PH*PHPH*PH*PH\u7528PH*PH*PHPH*PH*PH\u3067PH*PH*PHPH*PH*PH\u304DPH*PH*PHPH*PH*PH\u307EPH*PH*PHPH*PH*PH\u3059PH*PH*PHPH*PH*PH\u3002PH*PH*PH

PH*PH*PH\u8B1DPH*PH*PHPH*PH*PH\u8F9EPH*PH*PH

Java PH*PH*PH\u30D7PH*PH*PHPH*PH*PH\u30E9PH*PH*PHPH*PH*PH\u30C3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30C8PH*PH*PHPH*PH*PH\u30D5PH*PH*PHPH*PH*PH\u30A9PH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30E0PH*PH*PHPH*PH*PH\u306BPH*PH*PHPH*PH*PH\u304APH*PH*PHPH*PH*PH\u3051PH*PH*PHPH*PH*PH\u308BPH*PH*PHPH*PH*PH\u88DCPH*PH*PHPH*PH*PH\u52A9PH*PH*PHPH*PH*PH\u6587PH*PH*PHPH*PH*PH\u5B57PH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u30B5PH*PH*PHPH*PH*PH\u30DDPH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30C8PH*PH*PHPH*PH*PH\u306FPH*PH*PHPH*PH*PH\u3001PH*PH*PHJava Community ProcessPH*PH*PH\uFF08PH*PH*PHJCPPH*PH*PH\uFF09PH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u5185PH*PH*PHPH*PH*PH\u90E8PH*PH*PHPH*PH*PH\u7D44PH*PH*PHPH*PH*PH\u7E54PH*PH*PHPH*PH*PH\u3067PH*PH*PHPH*PH*PH\u3042PH*PH*PHPH*PH*PH\u308BPH*PH*PH JSR-204 PH*PH*PH\u5C02PH*PH*PHPH*PH*PH\u9580PH*PH*PHPH*PH*PH\u5BB6PH*PH*PHPH*PH*PH\u30B0PH*PH*PHPH*PH*PH\u30EBPH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30D7PH*PH*PHPH*PH*PH\u306BPH*PH*PHPH*PH*PH\u3088PH*PH*PHPH*PH*PH\u3063PH*PH*PHPH*PH*PH\u3066PH*PH*PHPH*PH*PH\u8A2DPH*PH*PHPH*PH*PH\u8A08PH*PH*PHPH*PH*PH\u958BPH*PH*PHPH*PH*PH\u767APH*PH*PHPH*PH*PH\u3055PH*PH*PHPH*PH*PH\u308CPH*PH*PHPH*PH*PH\u307EPH*PH*PHPH*PH*PH\u3057PH*PH*PHPH*PH*PH\u305FPH*PH*PHPH*PH*PH\u3002PH*PH*PHPH*PH*PH\u5F53PH*PH*PHPH*PH*PH\u5C02PH*PH*PHPH*PH*PH\u9580PH*PH*PHPH*PH*PH\u5BB6PH*PH*PHPH*PH*PH\u30B0PH*PH*PHPH*PH*PH\u30EBPH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30D7PH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u4ED5PH*PH*PHPH*PH*PH\u69D8PH*PH*PHPH*PH*PH\u30EAPH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30C9PH*PH*PHPH*PH*PH\u306FPH*PH*PHPH*PH*PH\u3001PH*PH*PHSun Microsystems PH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u5965PH*PH*PHPH*PH*PH\u6D25PH*PH*PH PH*PH*PH\u6B63PH*PH*PHPH*PH*PH\u7FA9PH*PH*PHPH*PH*PH\u3068PH*PH*PH Brian Beck PH*PH*PH\u3067PH*PH*PHPH*PH*PH\u3059PH*PH*PHPH*PH*PH\u3002PH*PH*PHJSR-204 PH*PH*PH\u5C02PH*PH*PHPH*PH*PH\u9580PH*PH*PHPH*PH*PH\u5BB6PH*PH*PHPH*PH*PH\u30B0PH*PH*PHPH*PH*PH\u30EBPH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30D7PH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u30E1PH*PH*PHPH*PH*PH\u30F3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30D0PH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u306FPH*PH*PHPH*PH*PH\u3001PH*PH*PHPH*PH*PH\u6B21PH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u3068PH*PH*PHPH*PH*PH\u304APH*PH*PHPH*PH*PH\u308APH*PH*PHPH*PH*PH\u3067PH*PH*PHPH*PH*PH\u3059PH*PH*PHPH*PH*PH\uFF08PH*PH*PHPH*PH*PH\u656CPH*PH*PHPH*PH*PH\u79F0PH*PH*PHPH*PH*PH\u7565PH*PH*PHPH*PH*PH\u3001PH*PH*PHPH*PH*PH\u30A2PH*PH*PHPH*PH*PH\u30EBPH*PH*PHPH*PH*PH\u30D5PH*PH*PHPH*PH*PH\u30A1PH*PH*PHPH*PH*PH\u30D9PH*PH*PHPH*PH*PH\u30C3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30C8PH*PH*PHPH*PH*PH\u9806PH*PH*PHPH*PH*PH\uFF09PH*PH*PH PH*PH*PH\uFF1APH*PH*PH Craig Cummings(Oracle)PH*PH*PH\u3001PH*PH*PHMark Davis (IBM)PH*PH*PH\u3001PH*PH*PHMarkus Eble (SAP AG)PH*PH*PH\u3001PH*PH*PHJere KPH*PH*PH\u00E4PH*PH*PHpyaho (Nokia Corp.)PH*PH*PH\u3001PH*PH*PHPH*PH*PH\u98A8PH*PH*PHPH*PH*PH\u9593PH*PH*PH PH*PH*PH\u4E00PH*PH*PHPH*PH*PH\u6D0BPH*PH*PH (NTT)PH*PH*PH\u3001PH*PH*PHPH*PH*PH\u6570PH*PH*PHPH*PH*PH\u6751PH*PH*PH PH*PH*PH\u61B2PH*PH*PHPH*PH*PH\u6CBBPH*PH*PH (PH*PH*PH\u5BCCPH*PH*PHPH*PH*PH\u58EBPH*PH*PHPH*PH*PH\u901APH*PH*PH)PH*PH*PH\u3001PH*PH*PHPH*PH*PH\u6728PH*PH*PHPH*PH*PH\u6751PH*PH*PH PH*PH*PH\u82F1PH*PH*PHPH*PH*PH\u4E00PH*PH*PH(PH*PH*PH\u65E5PH*PH*PHPH*PH*PH\u672CPH*PH*PHPH*PH*PH\u96FBPH*PH*PHPH*PH*PH\u6C17PH*PH*PH)PH*PH*PH\u3001PH*PH*PHChangshin Lee (Tmax Soft Inc.)PH*PH*PH\u3001PH*PH*PHPH*PH*PH\u6751PH*PH*PHPH*PH*PH\u7530PH*PH*PH PH*PH*PH\u7A14PH*PH*PHPH*PH*PH\u6A39PH*PH*PH (PH*PH*PH\u6C96PH*PH*PHPH*PH*PH\u96FBPH*PH*PHPH*PH*PH\u6C17PH*PH*PHPH*PH*PH\u5DE5PH*PH*PHPH*PH*PH\u696DPH*PH*PH)
PH*PH*PH\u30EAPH*PH*PHPH*PH*PH\u30D5PH*PH*PHPH*PH*PH\u30A1PH*PH*PHPH*PH*PH\u30ECPH*PH*PHPH*PH*PH\u30F3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30B9PH*PH*PHPH*PH*PH\u5B9FPH*PH*PHPH*PH*PH\u88C5PH*PH*PHPH*PH*PH\u306FPH*PH*PHPH*PH*PH\u3001PH*PH*PHIBM Globalization Center of Competency, San JosPH*PH*PH\u00E9PH*PH*PH PH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u5354PH*PH*PHPH*PH*PH\u529BPH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u3082PH*PH*PHPH*PH*PH\u3068PH*PH*PHPH*PH*PH\u3001PH*PH*PHSun Microsystems PH*PH*PH\u306EPH*PH*PH Java PH*PH*PH\u56FDPH*PH*PHPH*PH*PH\u969BPH*PH*PHPH*PH*PH\u5316PH*PH*PHPH*PH*PH\u30C1PH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30E0PH*PH*PHPH*PH*PH\u306BPH*PH*PHPH*PH*PH\u3088PH*PH*PHPH*PH*PH\u3063PH*PH*PHPH*PH*PH\u3066PH*PH*PHPH*PH*PH\u884CPH*PH*PHPH*PH*PH\u308FPH*PH*PHPH*PH*PH\u308CPH*PH*PHPH*PH*PH\u307EPH*PH*PHPH*PH*PH\u3057PH*PH*PHPH*PH*PH\u305FPH*PH*PHPH*PH*PH\u3002PH*PH*PHPH*PH*PH\u4ED5PH*PH*PHPH*PH*PH\u69D8PH*PH*PHPH*PH*PH\u306BPH*PH*PHPH*PH*PH\u95A2PH*PH*PHPH*PH*PH\u3059PH*PH*PHPH*PH*PH\u308BPH*PH*PHPH*PH*PH\u30C6PH*PH*PHPH*PH*PH\u30AFPH*PH*PHPH*PH*PH\u30CEPH*PH*PHPH*PH*PH\u30EDPH*PH*PHPH*PH*PH\u30B8PH*PH*PHPH*PH*PH\u4E92PH*PH*PHPH*PH*PH\u63DBPH*PH*PHPH*PH*PH\u6027PH*PH*PHPH*PH*PH\u30ADPH*PH*PHPH*PH*PH\u30C3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30C8PH*PH*PHPH*PH*PH\u306FPH*PH*PHPH*PH*PH\u3001PH*PH*PHSun Microsystems PH*PH*PH\u306EPH*PH*PH JCK PH*PH*PH\u30C1PH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30E0PH*PH*PHPH*PH*PH\u304CPH*PH*PHPH*PH*PH\u5B9FPH*PH*PHPH*PH*PH\u88C5PH*PH*PHPH*PH*PH\u3057PH*PH*PHPH*PH*PH\u305FPH*PH*PH Java Compatibility Kit PH*PH*PH\u3067PH*PH*PHPH*PH*PH\u3059PH*PH*PHPH*PH*PH\u3002PH*PH*PH

PH*PH*PH\u30EAPH*PH*PHPH*PH*PH\u30D5PH*PH*PHPH*PH*PH\u30A1PH*PH*PHPH*PH*PH\u30ECPH*PH*PHPH*PH*PH\u30F3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30B9PH*PH*PH

Masayoshi Okutsu, Brian Beck (ed.): Unicode Supplementary Character Support. Proposed Final Draft.Sun Microsystems, 2004.

Java TM 2 Platform Standard Edition 5.0 API Specification .Sun Microsystems, 2004.

The Unicode Consortium: The Unicode Standard, Version 4.0.Addison-Wesley, 2003.

Ken Whistler, Mark Davis: Character Encoding Model.Unicode Technical Report #17. The Unicode Consortium, 2000.

James Kass: Code2001, a Plane 1 Unicode-based Font.

PH*PH*PH\u8457PH*PH*PHPH*PH*PH\u8005PH*PH*PHPH*PH*PH\u306BPH*PH*PHPH*PH*PH\u3064PH*PH*PHPH*PH*PH\u3044PH*PH*PHPH*PH*PH\u3066PH*PH*PH

Norbert Lindenberg PH*PH*PH\u306FPH*PH*PHPH*PH*PH\u3001PH*PH*PHSun Microsystems PH*PH*PH\u306EPH*PH*PH Java Web Services PH*PH*PH\u30B0PH*PH*PHPH*PH*PH\u30EBPH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30D7PH*PH*PHPH*PH*PH\u306BPH*PH*PHPH*PH*PH\u304APH*PH*PHPH*PH*PH\u3051PH*PH*PHPH*PH*PH\u308BPH*PH*PHJava PH*PH*PH\u56FDPH*PH*PHPH*PH*PH\u969BPH*PH*PHPH*PH*PH\u5316PH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u30C6PH*PH*PHPH*PH*PH\u30AFPH*PH*PHPH*PH*PH\u30CBPH*PH*PHPH*PH*PH\u30ABPH*PH*PHPH*PH*PH\u30EBPH*PH*PHPH*PH*PH\u30FBPH*PH*PHPH*PH*PH\u30EAPH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30C9PH*PH*PHPH*PH*PH\u3067PH*PH*PHPH*PH*PH\u3059PH*PH*PHPH*PH*PH\u3002PH*PH*PHSun PH*PH*PH\u306BPH*PH*PHPH*PH*PH\u5165PH*PH*PHPH*PH*PH\u793EPH*PH*PHPH*PH*PH\u3059PH*PH*PHPH*PH*PH\u308BPH*PH*PHPH*PH*PH\u524DPH*PH*PHPH*PH*PH\u306FPH*PH*PHPH*PH*PH\u3001PH*PH*PHGeneral Magic PH*PH*PH\u3068PH*PH*PH Apple Computer PH*PH*PH\u306BPH*PH*PHPH*PH*PH\u304APH*PH*PHPH*PH*PH\u3044PH*PH*PHPH*PH*PH\u3066PH*PH*PHPH*PH*PH\u3001PH*PH*PHPH*PH*PH\u3055PH*PH*PHPH*PH*PH\u307EPH*PH*PHPH*PH*PH\u3056PH*PH*PHPH*PH*PH\u307EPH*PH*PHPH*PH*PH\u306APH*PH*PHPH*PH*PH\u56FDPH*PH*PHPH*PH*PH\u969BPH*PH*PHPH*PH*PH\u5316PH*PH*PHPH*PH*PH\u30D7PH*PH*PHPH*PH*PH\u30EDPH*PH*PHPH*PH*PH\u30B8PH*PH*PHPH*PH*PH\u30A7PH*PH*PHPH*PH*PH\u30AFPH*PH*PHPH*PH*PH\u30C8PH*PH*PHPH*PH*PH\u306BPH*PH*PHPH*PH*PH\u53C2PH*PH*PHPH*PH*PH\u753BPH*PH*PHPH*PH*PH\u3057PH*PH*PHPH*PH*PH\u3066PH*PH*PHPH*PH*PH\u3044PH*PH*PHPH*PH*PH\u307EPH*PH*PHPH*PH*PH\u3057PH*PH*PHPH*PH*PH\u305FPH*PH*PHPH*PH*PH\u3002PH*PH*PHPH*PH*PH\u5F7CPH*PH*PHPH*PH*PH\u306FPH*PH*PHPH*PH*PH\u3001PH*PH*PHPH*PH*PH\u30C9PH*PH*PHPH*PH*PH\u30A4PH*PH*PHPH*PH*PH\u30C4PH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u30ABPH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30EBPH*PH*PHPH*PH*PH\u30B9PH*PH*PHPH*PH*PH\u30EBPH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30D8PH*PH*PHPH*PH*PH\u5927PH*PH*PHPH*PH*PH\u5B66PH*PH*PHPH*PH*PH\u3067PH*PH*PHPH*PH*PH\u30B3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30F3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30D4PH*PH*PHPH*PH*PH\u30E5PH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30BFPH*PH*PHPH*PH*PH\u30B5PH*PH*PHPH*PH*PH\u30A4PH*PH*PHPH*PH*PH\u30A8PH*PH*PHPH*PH*PH\u30F3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30B9PH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u4FEEPH*PH*PHPH*PH*PH\u58EBPH*PH*PHPH*PH*PH\u53F7PH*PH*PHPH*PH*PH\u3092PH*PH*PHPH*PH*PH\u4FEEPH*PH*PHPH*PH*PH\u3081PH*PH*PHPH*PH*PH\u3066PH*PH*PHPH*PH*PH\u3044PH*PH*PHPH*PH*PH\u307EPH*PH*PHPH*PH*PH\u3059PH*PH*PHPH*PH*PH\u3002PH*PH*PH

PH*PH*PH\u5965PH*PH*PHPH*PH*PH\u6D25PH*PH*PH PH*PH*PH\u6B63PH*PH*PHPH*PH*PH\u7FA9PH*PH*PHPH*PH*PH\u306FPH*PH*PHPH*PH*PH\u3001PH*PH*PHSun Microsystems PH*PH*PH\u306EPH*PH*PH Java Web Services PH*PH*PH\u30B0PH*PH*PHPH*PH*PH\u30EBPH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30D7PH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u56FDPH*PH*PHPH*PH*PH\u969BPH*PH*PHPH*PH*PH\u5316PH*PH*PHPH*PH*PH\u30A8PH*PH*PHPH*PH*PH\u30F3PH*PH*PHPH*PH*PH\u30B8PH*PH*PHPH*PH*PH\u30CBPH*PH*PHPH*PH*PH\u30A2PH*PH*PHPH*PH*PH\u3067PH*PH*PHPH*PH*PH\u3001PH*PH*PHPH*PH*PH\u73FEPH*PH*PHPH*PH*PH\u5728PH*PH*PH Java Specification Request 204, Unicode Supplementary Character Support PH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u4ED5PH*PH*PHPH*PH*PH\u69D8PH*PH*PHPH*PH*PH\u30EAPH*PH*PHPH*PH*PH\u30FCPH*PH*PHPH*PH*PH\u30C9PH*PH*PHPH*PH*PH\u3092PH*PH*PHPH*PH*PH\u52D9PH*PH*PHPH*PH*PH\u3081PH*PH*PHPH*PH*PH\u3066PH*PH*PHPH*PH*PH\u3044PH*PH*PHPH*PH*PH\u307EPH*PH*PHPH*PH*PH\u3059PH*PH*PHPH*PH*PH\u3002PH*PH*PHSun PH*PH*PH\u306BPH*PH*PHPH*PH*PH\u5165PH*PH*PHPH*PH*PH\u793EPH*PH*PHPH*PH*PH\u3059PH*PH*PHPH*PH*PH\u308BPH*PH*PHPH*PH*PH\u524DPH*PH*PHPH*PH*PH\u306FPH*PH*PHPH*PH*PH\u3001PH*PH*PHDigital Equipment Corporation PH*PH*PH\u306BPH*PH*PHPH*PH*PH\u304APH*PH*PHPH*PH*PH\u3044PH*PH*PHPH*PH*PH\u3066PH*PH*PHPH*PH*PH\u3001PH*PH*PHPH*PH*PH\u3055PH*PH*PHPH*PH*PH\u307EPH*PH*PHPH*PH*PH\u3056PH*PH*PHPH*PH*PH\u307EPH*PH*PHPH*PH*PH\u306APH*PH*PHPH*PH*PH\u56FDPH*PH*PHPH*PH*PH\u969BPH*PH*PHPH*PH*PH\u5316PH*PH*PHPH*PH*PH\u30D7PH*PH*PHPH*PH*PH\u30EDPH*PH*PHPH*PH*PH\u30B8PH*PH*PHPH*PH*PH\u30A7PH*PH*PHPH*PH*PH\u30AFPH*PH*PHPH*PH*PH\u30C8PH*PH*PHPH*PH*PH\u306BPH*PH*PHPH*PH*PH\u53C2PH*PH*PHPH*PH*PH\u753BPH*PH*PHPH*PH*PH\u3057PH*PH*PHPH*PH*PH\u3066PH*PH*PHPH*PH*PH\u3044PH*PH*PHPH*PH*PH\u307EPH*PH*PHPH*PH*PH\u3057PH*PH*PHPH*PH*PH\u305FPH*PH*PHPH*PH*PH\u3002PH*PH*PHPH*PH*PH\u5F7CPH*PH*PHPH*PH*PH\u306FPH*PH*PHPH*PH*PH\u3001PH*PH*PHPH*PH*PH\u65E5PH*PH*PHPH*PH*PH\u672CPH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u5C71PH*PH*PHPH*PH*PH\u5F62PH*PH*PHPH*PH*PH\u5927PH*PH*PHPH*PH*PH\u5B66PH*PH*PHPH*PH*PH\u3067PH*PH*PHPH*PH*PH\u96FBPH*PH*PHPH*PH*PH\u5B50PH*PH*PHPH*PH*PH\u5DE5PH*PH*PHPH*PH*PH\u5B66PH*PH*PHPH*PH*PH\u306EPH*PH*PHPH*PH*PH\u5B66PH*PH*PHPH*PH*PH\u58EBPH*PH*PHPH*PH*PH\u53F7PH*PH*PHPH*PH*PH\u3092PH*PH*PHPH*PH*PH\u4FEEPH*PH*PHPH*PH*PH\u3081PH*PH*PHPH*PH*PH\u3066PH*PH*PHPH*PH*PH\u3044PH*PH*PHPH*PH*PH\u307EPH*PH*PHPH*PH*PH\u3059PH*PH*PHPH*PH*PH\u3002PH*PH*PH

 1