X$KSPPI:TQ20000GV$SYSMETRICX$KEWMDRMV (ind:1)X$KSPPCV:TQ30000GV$INSTANCEX$KVITX$KSUXSINSTX$QUIESCE:TQ40000GV$PARAMETERX$KSPPIX$KSPPCV:TQ10000GV$INSTANCEX$KVITX$KSUXSINSTX$QUIESCE:TQ50000GV$WAITCLASSMETRICX$KEWMEVMV (ind:1)X$KSLEDX$KSPPCVX$KSPPI


Database 12c Innovation Online Forum RHS banner