Nebyly nalezeny žádné výsledky

Vašemu vyhledávání neodpovídají žádné výsledky.

Abyste našli to, co hledáte, doporučujeme vyzkoušet následující postup:

  • Zkontrolujte pravopis vašich klíčových slov ve vyhledávání.
  • Použijte synonyma pro klíčové slovo, které jste zadali, například zkuste „aplikace“ místo „software“.
  • Vyzkoušejte jedno z populárních vyhledávání uvedených níže.
  • Zahajte nové hledání.
Časté otázky

Co je podniková analytika?

Definice podnikové analytiky

Nejprve je potřebné ujasnit si rozdíly mezi datovou analytikou a tradiční analytikou. Tyto pojmy jsou často zaměňovány, ale existují mezi nimi rozdíly. Tradiční datová analytika souvisí s procesem analýzy ohromných objemů shromážděných dat za účelem získání přehledů a prognóz. Analytika podnikových dat (někdy také označovaná jako podniková analytika) přijímá tento pohled, ale staví jej do kontextu obchodní analytiky, navíc často s předem připraveným podnikovým obsahem a nástroji, které urychlují proces analýzy.

Součástí podnikové analytiky jsou:

  • Přijímání a zpracování historických podnikových dat
  • Analýza těchto dat za účelem identifikace trendů, vzorců a hlavních příčin
  • Přijímání podnikových rozhodnutí podložených daty na základě těchto přehledů

Jinými slovy, datová analytika obecněji popisuje moderní analytický proces. Podniková analytika zahrnuje užší zaměření a se zvyšujícím se celkovým objemem dat se funkčně stává stále častější a důležitější pro organizace po celém světě.

Pomocí cloudových analytických nástrojů mohou organizace konsolidovat data z různých oddělení, jako jsou prodejní, marketingové, personální a finanční, aby získaly jednotný pohled, který ukazuje, jak mohou číselné údaje jednoho oddělení ovlivňovat ostatní oddělení. Dále nástroje, jako jsou vizualizace, prediktivní přehledy a modelování scénářů, poskytují všechny druhy jedinečných přehledů týkajících se celé organizace.


Použití nástrojů podnikové analytiky

Analytika podnikových dat zahrnuje mnoho jednotlivých součástí, které společně poskytují požadované přehledy. Zatímco nástroje podnikové analytiky zpracovávají prvky zkoumaných dat a vytvářených přehledů prostřednictvím sestav a vizualizací, proces ve skutečnosti začíná infrastrukturou pro přenos těchto dat. Standardní pracovní postup pro proces podnikové analýzy tvoří následující součásti:

Sběr dat: Ať už data pocházejí ze zařízení IoT, aplikací, tabulek z tabulkového procesoru nebo sociálních médií, všechna tato data je nutné sdružit a centralizovat, aby k nim bylo možné získat přístup. Tento proces sběru výrazně usnadňuje použití cloudové databáze.

Dolování dat: Přijatá a uložená data (zpravidla do datového jezera) vyžadují okamžité třídění a zpracování. K urychlení tohoto procesu lze využít algoritmy strojového učení, které rozpoznávají vzorce a opakovatelné akce, jako je vytváření metadat pro data z určitých zdrojů, čímž datovým vědcům umožňují soustředit se ve větší míře na odvozování poznatků namísto na ruční logistické úkoly.

Popisná analytika: Co se děje a proč se to děje? Na tyto otázky odpovídá popisná datová analytika, která tak umožňuje lépe porozumět tomu, co se odehrává v pozadí dat.

Prediktivní analytika: Při dostatečném množství dat a dostatečném zpracování ze strany popisné analytiky mohou nástroje podnikové analytiky začít vytvářet prediktivní modely založené na trendech a historických souvislostech. Tyto modely lze použít k poskytování informací pro budoucí rozhodnutí týkající se obchodní a organizační oblasti.

Vizualizace a vytváření sestav: Nástroje pro vizualizace a vytváření sestav usnadňují rozklad číselných hodnot a modelů tak, aby lidské oko mohlo snadno pochopit, co je prezentováno. Tyto typy nástrojů nejen zjednodušují prezentace, ale také mohou pomoci všem od zkušených datových vědců po podnikové uživatele rychle odhalit nové poznatky.

Použití nástrojů podnikové analytiky

Srovnání podnikové analytiky a business intelligence

Na první pohled nemusí být zřejmé, že existuje velký rozdíl mezi podnikovou analytikou a business intelligence. Částečně se sice překrývají, ale při srovnávacím pohledu na podnikovou analytiku a business intelligence je patrná odlišnost, která vyžaduje bližší vysvětlení.

Tyto pojmy jsou samozřejmě do značné míry propojené, ale business intelligence využívá historická a aktuální data k pochopení toho, co se stalo v minulosti a co se děje nyní. Podniková analytika naproti tomu vychází z business inteligence a snaží se o kvalifikované prognózy toho, co se může stát v budoucnu. K poskytování na datech založených prognóz o pravděpodobnosti budoucích výsledků používá podniková analytika technologie nové generace, jako jsou strojové učení, vizualizace dat a dotazování v přirozeném jazyku.

Výhody podnikové analytiky

Výhody podnikové analytiky ovlivňují každý kout vaší organizace. Když jsou data z různých oddělení slučována do jediného zdroje, jsou po celou dobu procesu synchronizována. Tím je zajištěno, že v datech ani v komunikaci nevzniknou žádné mezery, a bude tak možné využívat výhody, jako jsou:

Rozhodnutí založená na datech: Díky podnikové analytice budou obtížná rozhodnutí chytřejší, tedy podpořena daty. Kvantifikace hlavních příčin a jasná identifikace trendů vytvářejí chytřejší způsob, jak se dívat na budoucnost organizace, ať už jde o rozpočty personálních nákladů, marketingové kampaně, potřeby výroby a dodavatelského řetězce nebo programy podpory prodeje.

Snadná vizualizace: Software podnikové analytiky může přijímat neskladné objemy dat a proměnit je v jednoduché, a přesto efektivní vizualizace. Tím dojde k naplnění dvou cílů. Zaprvé, přehledy budou pro podnikové uživatele mnohem dostupnější. Postačí jim pouhých několik kliknutí. Zadruhé, uvedením dat do vizuálního formátu lze jednoduše odhalit nové záměry prohlížením dat v jiném formátu.

Modelování případového scénáře: Prediktivní analytika vytváří pro uživatele modely k vyhledávání trendů a vzorců, které ovlivní budoucí výsledky. To bylo dříve doménou zkušených datových vědců, ale s příchodem softwaru podnikové analytiky využívajícího strojové učení je možné tyto modely generovat v rámci platformy. Podnikoví uživatelé tak mají možnost rychle vyladit model vytvořením případových scénářů s nepatrně odlišnými proměnnými, aniž by bylo nutné vytvářet sofistikované algoritmy.

Rozšíření: Všechny výše uvedené body berou v úvahu způsoby, jakými analytika podnikových dat urychluje získávání uživatelem řízených přehledů. Ale když software podnikové analytiky využívá strojové učení a umělou inteligenci, dochází k plnému využití výhod rozšířené analytiky. Rozšířená analytika využívá schopnost samoučení, přizpůsobení a zpracování obrovských objemů dat k automatizaci procesů a generování přehledů bez lidské předpojatosti.

Případy použití podnikové analytiky

Stále více oddělení se snaží lépe porozumět tomu, jak jejich rozhodnutí a rozpočty ovlivňují podnikání jako celek. Software podnikové analytiky umožňuje využívat data pro strategická rozhodnutí bez ohledu na úkol nebo oddělení:

Marketing: Analytika k identifikaci úspěchu a dopadu
U kterých zákazníků je větší pravděpodobnost, že zareagují na e-mailovou kampaň? Jaká byla návratnost investic poslední kampaně? Stále více marketingových oddělení se snaží lépe porozumět tomu, jak jejich programy ovlivňují podnikání jako celek. Díky analýze využívající umělou inteligenci a strojové učení je možné používat data pro strategická rozhodnutí v oblasti marketingu. Další informace

Lidské zdroje: Analytika k vyhledávání a sdílení poznatků o talentech
Jaké faktory vlastně ovlivňují rozhodování zaměstnanců ohledně jejich kariéry? Stále více vedoucích pracovníků personalistiky se snaží lépe porozumět tomu, jak jejich programy ovlivňují podnikání jako celek. Se správnými analytickými schopnostmi dokáží vedoucí pracovníci v oblasti personalistiky kvantifikovat a předpovídat výsledky, porozumět náborovým kanálům a hromadně vyhodnocovat rozhodnutí zaměstnanců. Další informace

Prodej: Analytika k optimalizaci prodeje
Který kritický okamžik rozhodne o tom, že se zájem promění v prodej? Hloubková analytika může zanalyzovat prodejní cyklus a vzít v úvahu všechny různé proměnné, které vedou k nákupu. Zlomovým bodem na cestě zákazníka můžou být cena, dostupnost, geografická poloha, sezóna a další faktory – a analytika nabízí nástroj k odhalení tohoto klíčového okamžiku. Další informace

Finance: Analytika podporující vytváření prediktivních rozpočtů organizací
Jak můžete zvýšit své ziskové marže? Finanční oddělení spolupracuje se všemi ostatními odděleními, ať jde o personální, nebo obchodní oddělení. To znamená, že inovace jsou vždy klíčové, zejména proto, že finanční oddělení se setkává s větším objemem dat. Analytika umožňuje přenést finanční údaje do budoucnosti pro účely prediktivního modelování, podrobné analýzy a získání poznatků ze strojového učení. Další informace

Příklady úspěšného použití analytiky podnikových dat

Společnosti všech velikostí a z různých odvětví mohou pomocí podnikové analytiky transformovat své operace, rozhodovací procesy a projekce. Zde uvádíme několik příkladů, jak naše špičková cloudová řešení podnikové analytiky pomohla firmám zvýšit zisk.

Například společnost Western Digital může ve svých stěžejních podnikových aplikacích, včetně ERP, EPM a SCM, přistupovat k datům 25krát rychleji. To jí umožňuje soustředit se na strategické poznatky, inovace a zlepšování zkušeností zákazníků, místo aby musela řešit integraci samostatných systémů potřebných pro analýzu dat.

Adventist Health: Organizace Adventist Health si klade za cíl poskytovat zdravotní péči všem lidem. K tomu využívá strategii podporovanou uceleným softwarovým přístupem nasazení jednotného cloudového prostředí, které zahrnuje řešení Oracle Cloud EPM, ERP, HCM a Analytics, společně se správou a plánováním podnikových dat.


Analytické nástroje a řešení pro vaši firmu – Začínáme

Díky programu Cloud Free Tier získávají noví uživatelé vždy bezplatný přístup ke dvěma databázím Oracle Autonomous Database poskytujícím řadu funkcí, jako jsou úložiště objektů a výstup dat. Noví uživatelé navíc získají zdarma kredity k vyzkoušení řešení Oracle Analytics a dalších výkonných podnikových služeb.

Řešení Oracle Analytics Cloud vám umožní přijímat rychlejší a spolehlivější rozhodnutí pro vaši firmu.