Nebyly nalezeny žádné výsledky

Vašemu vyhledávání neodpovídají žádné výsledky.

Abyste našli to, co hledáte, doporučujeme vyzkoušet následující postup:

 • Zkontrolujte pravopis vašich klíčových slov ve vyhledávání.
 • Použijte synonyma pro klíčové slovo, které jste zadali, například zkuste „aplikace“ místo „software“.
 • Vyzkoušejte jedno z populárních vyhledávání uvedených níže.
 • Zahajte nové hledání.
Časté otázky

Co je systém finančního řízení?

Navržený pro tvorbu, propojování, ukládání a vykazování mnoha různých typů finančních transakcí, účelem systému finančního řízení je: počítání peněz.

Je jasné, že bez nějakého druhu účetního softwaru by organizace nepřežila. Na nejzákladnější úrovni potřebuje každá organizace systémy pro správu peněžního toku do firmy a z ní. Skutečně účinný systém finanční správy toho ale dokáže víc: optimalizaci ziskovosti, měření peněžního toku, určování daňových povinností, zajištění dodržování předpisů a udržování dlouhodobé podnikové udržitelnosti.

Hlavní výhody účetního softwaru

Software finančního řízení zahrnuje nástroje a procesy, které zajišťují správu a řízení příjmů, výdajů a aktiv. Společným cílem všech řešení finanční správy není jen zajišťovat chod každodenních obchodních aktivit organizace, ale také maximalizovat zisky a soustavně chránit finanční údaje před podvody a krádežemi. Na základní úrovni poskytuje účetní systém následující výhody:

Bezchybná správa financí Dnešní organizace potřebují více než jen digitální verzi praktické účetní evidence s tabulkami. Kromě zaznamenávání transakcí by měl software finanční správy pomáhat finančním týmům udržovat fiduciární správcovství, omezovat účetní chyby, zkracovat fakturační cykly, dodržovat neustále se měnící daňové zákony a regulační požadavky a optimalizovat denní, měsíční a roční peněžní tok.
Dodržování současných a budoucích účetních standardů Národní a mezinárodní účetní standardy stanovují pravidla pro soukromé a veřejné podniky. Spolu s nastavenými pravidly, definicemi a procesy tyto standardy normalizují finanční informace. Tyto standardy se ale často mění. V posledních několika letech začaly platit nové standardy, včetně IFRS 15 a ASC 606. Systém finanční správy by měl být schopen zvládnout nejnovější účetní standardy a dokázat se přizpůsobit novým změnám v okamžiku jejich nasazení.
Přesná finanční data Finanční software by toho měl umět víc než jen základní účetnictví. Měl by organizacím pomáhat dosáhnout těchto cílů: omezit nadbytečné záznamy, zajistit lepší rozpočtování, modelovat a plánovat, umožnit komplexní a správně rozčleněnou správu výdajů, poskytnout bezproblémovou integraci s bankovními systémy, zajistit přesnější audity a uchovat podrobné záznamy o aktivech a pasivech.
Zabezpečení dat a systémů Systém účetnictví, financí a auditu musí být komplexně zabezpečený a zároveň poskytovat absolutní integritou dat v rámci celého řešení finančního řízení.
Propojené podnikové operace U větších společností je software finanční správy součástí systému plánování podnikových zdrojů (ERP), který propojuje finanční a další data v rámci společností, továren nebo divizí. Konsolidace finančních dat sjednocuje podnikové procesy a omezuje náročnost.
Škálovatelností k růstu S růstem společností rostou i jejich systémy a procesy. To znamená, že software finančního řízení musí mít schopnost rychlého a snadného škálování, aby zvládl růst napříč trhy, oblastmi a produkty.
Zabezpečení dat a systémů Protože jsou peníze sledovány a spravovány napříč celým podnikem, měly by systémy finančního řízení ochránit kriticky důležitá data před odcizením, podvody a dalšími kriminálními aktivitami. Pokud je součástí řešení finančního řízení i správa rizik a dodržování předpisů, mohou společnosti tyto funkce využít nad rámec revizních záznamů a kontrol chyb k tomu, aby mezi odpovědnosti v rámci celého podniku patřilo i rozdělení povinností a mapování rolí.

Hlavní funkce komplexního účetního systému

Systémy finanční správy přinášejí přesné finanční informace v celé organizaci. Využitím těchto dat může systém finančního řízení dále pomoci organizacím v následujících funkčních oblastech:

Účetní knihy: Hlavní účetní kniha a dílčí účetní knihy
 • Eliminace potřeby dalšího hardwaru a middlewaru
 • Snížení nákladů na instalaci a implementaci
Závazky a pohledávky
 • Finanční software by toho měl umět víc než jen základní účetnictví. Měl by organizacím pomáhat dosáhnout těchto cílů: omezit nadbytečné záznamy, zajistit lepší rozpočtování, modelovat a plánovat, umožnit komplexní a správně rozčleněnou správu výdajů, poskytnout bezproblémovou integraci s bankovními systémy, zajistit přesnější audity a uchovat podrobné záznamy o aktivech a pasivech.
Řízení aktiv
 • Pro úplné a přesné finanční výkazy, řízení zásob je nezbytná znalost hodnoty a stavu aktiv. Software finanční správy vyžaduje kapitálová a operační data s popisnými informacemi u zdrojů k tomu, aby dokázal poskytnout přesné finanční zprávy o zhodnocení a znehodnocení.
Správa výběru pohledávek
 • Správa výběru pohledávek souvisejících s dodavateli a zákazníky je důležitou funkcí softwaru finanční správy. S komplexní správou výběru pohledávek je snazší hodnotit zákazníky, vytvářet strategie pro vývěr pohledávek, spravovat platby pohledávek a zahájit výběr pohledávek v pozdějším stádiu u zkrachovalých zákazníků.
Správa zaměstnaneckých výdajů
 • Vytváření a zpracovávání zaměstnaneckých výdajů je nepostradatelnou funkcí systému finančního řízení. K této klíčové funkci by měla patřit schopnost nabídnout zaměstnancům možnost vytvářet samoobslužné záznamy a mapovat tyto výdaje k projektům a cestovním účtům.
Vykazování a analýza
 • Získávání, organizace a analýza dat ze systémů finanční správy poskytuje užitečný přehled o provozním výkonu společnosti a finanční situaci ve vybraném okamžiku. Aby byl software finanční správy nejefektivnější, měl by mít vestavěná nativní řešení pro vykazování.
 • Když řešení finanční správy poskytují také vícedimenzionální platformy vykazování se samoobslužným vykazováním a funkcemi vizualizace dat, společnosti mohou dále zlepšit svůj finanční výkon, protože uživatelům poskytnou informace v reálném čase.
Správa příjmů
 • Aplikace pro správu výnosů v systémech finanční správy zajišťují automatizaci a dodržování předpisů v auditech v souladu se standardy a regulacemi, jako jsou ASC 606 a IFRS 15.
Risk Management
 • Aby byl zajištěn dohled a ochrana společností před interními a externími krádežemi a podvody, řešení finančního řízení nabízejí interní kontrolní nástroje a nástroje auditu pro správu oddělení povinností a platebních pravidel.

Software pro finanční řízení – sestavy a analýzy

Většina systémů finančního řízení odvádí dobrou práci v poskytování dynamického přehledu podnikových dat. V minulém století dosáhl software ERP úspěchu v zachycování velmi velkých sad obchodních dat, ale měl obtíže s tvorbou zpráv. To už je za námi.

Dnešní organizace vyžadují schopnost využít finanční data ke zvýšení výdělečnosti, vylepšení provozu a zlepšení rozhodování. V posledních letech se funkce vykazování a dalších datových výstupů a monitorování staly pro organizace mnohem důležitější. Požadavky na vykazování u systémů finanční správy se rychle rozvíjejí, aby udržely krok s poptávkou.

Všechny společnosti potřebují přinejmenším zprávy, které pokrývají uzávěrky na konci měsíce, čtvrtletí a roku a také základní finanční zprávy o příjmech, výdajích a zůstatcích. Přestože byly tyto výstupy vždy dostupné, nebylo snadné upravovat zprávy nebo přidávat derivace pro jiné potřeby.

Naše obchodní prostředí postupuje rychle kupředu, a proto schopnost generovat předem sestavené zprávy a snadno vytvářet výstupy ad hoc není jen užitečným doplňkem. Je to nepostradatelný prvek u softwaru systémů finanční správy. Když přidáme požadavky na hloubkovou analýzu dat, vizualizaci informací, lepší provozní viditelnost a názorné sestavy, společnosti rychle zjistí, že jejich softwarová řešení ERP potřebují mít možnost snadné spolupráce s pokročilými systémy vykazování, jako jsou řešení pro řízení výkonnosti podniku (EPM).

Lepší finanční plánování i plánování výkonnosti: V ideálním případě toho systém finančního řízení dokáže víc než jen vytvářet výkazy a mechanicky účtovat na stranách má dáti a dal. Dobře navržený systém finanční správy vylepšuje obchodní výkon a zvyšuje tržby, protože zlepšuje provozní procesy a slaďuje je s nejlepšími postupy. Pomáhá také zaměstnancům dosáhnout vyšší produktivity, protože ti mohou věnovat svůj čas a úsilí strategickým činnostem (nikoli taktickým), které mohou rozvíjet společnosti a instituce.

Víc než jen hlavní účetní kniha: Organizace vstupují na nové trhy, expandují do nových oblastí a přizpůsobují se novým výzvám na trhu (především pokud výzvy samy vytvářejí). Jejich řešení finančního řízení se musí dokázat rychle škálovat, aby řešilo nové legislativní požadavky a požadavky výkaznictví, další aktiva, nové krátkodobé a dlouhodobé pasiva, vhodnější dodavatele zboží a služeb a infrastrukturu, která řeší výplaty pro zaměstnance a nařízení v různých zemích.

Plánování pro novou generaci pracovní síly: Protože dnešní pracovní síla odchází do důchodu a její místa přebírají mileniálové, přilákání nové generace zaměstnanců se stává prioritou. Systémy finančního řízení musí také splňovat požadavky digitální pracovní síly v podobě intuitivního uživatelského rozhraní, snadno použitelné formy a také zabudovaných sociálních médií a dalších sociálních nástrojů, které si mileniálové již osvojili.

Finanční řízení – místní nebo v cloudu

Kromě výše uvedených formálních principů existují tři hlavní provozní koncepty, které stojí za přesunem softwaru finančního řízení z místní infrastruktury do cloudu. Patří mezi ně:

Software, který pracuje, nikoliv software, který vytváří práci

Dřívější systémy finanční správy vyžadovaly od personálu a konzultantů rozsáhlou údržbu. Tyto lokální balíčky ERP a EPM neustále vyžadovaly opravy chyb, bezpečnostní záplaty a upgrady. Zůstat aktuální a zabezpečený často vyžadovalo neustálé projekty. Díky softwaru finanční správy v cloudu se zátěž v podobě sledování, diagnostiky, instalace a testování oprav přesouvá ze zákazníka na prodejce. Nemusíte neustále pracovat na opravách systému. Získáte systém, který neustále pracuje pro vás.

Jak se vyhnout nákladným alternativám

Starší systémy vyžadují mnoho času, úsilí a peněz k tomu, aby zůstaly v chodu. U cloudových finančních systémů jsou upgrady, zotavení po havárii, obnovení hardwaru, zálohování a správa přizpůsobeného kódu řešeny jako součást služby.

Přesná finanční data

Finanční software by toho měl umět víc než jen základní účetnictví. Měl by organizacím pomáhat dosáhnout těchto cílů: omezit nadbytečné záznamy, zajistit lepší rozpočtování, modelovat a plánovat, umožnit komplexní a správně rozčleněnou správu výdajů, poskytnout bezproblémovou integraci s bankovními systémy, zajistit přesnější audity a uchovat podrobné záznamy o aktivech a pasivech.

Již žádné licence do zásoby

Starý zvyk kupovat licence navíc do zásoby pro budoucí uživatele a potenciální projekty díky modernímu softwaru finanční správy končí. Díky modelu předplatného SaaS v cloudu společnosti používají licence, které potřebují, a s růstem přidávají další uživatele nebo produkty. Kapitálové výdaje na software do zásoby jsou dalším z překonaných jevů v informačních technologiích minulého století.

Finanční řízení nové generace ovládá software jako služba (SaaS)

Řešení finančního řízení se samozřejmě vyvinula tak, aby plnila požadavky digitálního světa. Klíčem pro tuto transformaci je cloud. Cloud umožnil přechod ERP a finančních řešení ze základního interního účetního softwaru na komplexní, nepostradatelné integrované řešení navržené pro inovace. Zatímco se společnosti setkávají s novými výzvami a konkurenčním tlakem, moderní systémy finančního řízení, které jsou pro tuto novou normu navrženy, jim mohou pomoct dosáhnout finanční síly nutné pro budoucnost.

Rysy moderního přístupu k finančnímu řízení

Společnost Oracle nabízí moderní řešení finanční správy založená na cloudu, která pomáhají organizacím udržet si konkurenceschopnost v digitální ekonomice. Tato komplexní řešení mají následující funkce:

Výkaznictví přebudované od základů Robustní vykazování v reálném čase u předem připravených zpráv a zpráv ad hoc, společně se zabudovanou integrací do aplikací EPM Cloud. S pružnějším a přesnějším vykazováním mohou společnosti přejít od nesouvislých tabulek a fragmentovaných zpráv k rychlejším reakcím a plánování sjednocenému napříč celým podnikem.
Zabezpečená a globální infrastruktura

Špičkové zabezpečení poskytované prostřednictvím globální vlastněné, navržené a spravované infrastruktury využívá revoluční datová centra založená na databázích, které představují špičku v oboru. Využitím této infrastruktury naše řešení finanční správy plně podporují nároky na uložení dat v rámci státu.

Extrémní škálovatelnost Naše cloudová řešení nabízejí velkokapacitní vysokorychlostní škálovatelnost. Při testování komplexních sad finančních transakcí bylo dosaženo rychlosti přes 360 milionů transakcí za hodinu.
Komplexní finanční řízení

Poskytujeme nejkomplexnější dostupná finanční řešení s aplikacemi pro hlavní účetnictví a finance, správu výdajů, řízení rizik, dodržování předpisů, přímé a nepřímé zásobování a správu projektového portfolia (PPM).

Intuitivní uživatelské prostředí

Díky modernímu přístupu k vlastnostem návrhu a sociálním nástrojům poskytuje společnost Oracle moderní uživatelské prostředí, které pomáhá zvyšovat produktivitu a podporuje spolupráci.

Komplexní řešení pro podniky

Chcete-li se vyhnout nutnosti mít datová sila, získat lepší obchodní informace a vytvořit konzistentní pracovní postupy v celém podniku, využijte předem vytvořené nativní integrace ve všech běžných obchodních funkcích: lidských zdrojů (HCM), správy dodavatelského řetězce (SCM), výroby, automatizace prodejní síly (CRM)podpory služeb.

Osvědčené postupy

Moderní osvědčené postupy pokrývají přes 180 firemních procesů a zvyšují finanční pružnost. Náš software finanční správy funguje v souladu s těmito přelomovými procesy a pomáhá tak společnostem urychlit produktivitu, omezit prostoje a získat přehledy v reálném čase.