Nebyly nalezeny žádné výsledky

Vašemu vyhledávání neodpovídají žádné výsledky.

Abyste našli to, co hledáte, doporučujeme vyzkoušet následující postup:

 • Zkontrolujte pravopis vašich klíčových slov ve vyhledávání.
 • Použijte synonyma pro klíčové slovo, které jste zadali, například zkuste „aplikace“ místo „software“.
 • Vyzkoušejte jedno z populárních vyhledávání uvedených níže.
 • Zahajte nové hledání.
Časté otázky

Co je systém řízení zásobování?

Řízení zásobování se také označuje jako proces od zajištění zdrojů po zúčtování. Zahrnuje hodnocení, výběr a vytváření formálních smluvních dohod, stejně jako řízení dodavatelských vztahů firmy.

Zásobování je komplexní disciplína, která se zabývá mnoha vzájemně souvisejícími činnostmi. Proces řízení zásobování zahrnuje transakční nákup zboží a služeb, přičemž jeho integrace se závazky dokončuje cyklus od zajištění zdrojů po zúčtování. Poskytuje podpůrné dokumenty, které pomáhají se zpracováním plateb dodavatelských faktur.

 

Základní funkce řešení zásobování založeného na cloudu

Na stále komplexnějším a dynamičtějším trhu potřebují firmy agilní nástroje, které jim pomohou zlepšit procesy zásobování. Organizace zajišťující zásobování stále častěji pořizují integrované sady cloudového softwaru, které kombinují evidenci dodavatelů, zajišťování zdrojů, správu smluv a aktivní řízení rizik s transakčními funkcemi od nákupu po platbu.

S uceleným řešením zásobování mohou firmy využít při rozhodování nejdůležitější informace a aktivně řídit probíhající činnosti v průběhu cyklu od zajištění zdrojů po zúčtování. Integrované řešení správy zásobování založené na cloudu se skládá z následujících částí:

 • Větší vliv na výdaje – Organizace zajišťující zásobování stále zápasí s nákupy, které se vymykají formálně nastaveným procesům a zásadám. Řešení zásobování zajišťují dodržování pravidel nákupu tím, že zaměstnancům usnadňují nalezení potřebných informací a směřují nákupy na schválené dodavatele. Tyto systémy také zavádějí zásady a kontroly správy podnikových výdajů, které využívají postupy práce s objednávkami s možností auditu. Tím je zajištěno řádné schvalování žádanek.
 • Vyšší efektivita a automatizace procesů zásobování od zajištění zdrojů po zúčtování – Složité procesy brání organizacím zajišťujícím zásobování poskytovat společnosti strategičtější hodnotu. Řešení správy zásobování standardizují, zjednodušují a automatizují tradiční manuální procesy. Výsledkem je snadná správa schvalování nákupů a uvolnění zdrojů pro strategičtější aktivity.
 • Dokonalejší řízení dodavatelů – Ověření kvalifikace a hodnocení potenciálního dodavatele, jeho životaschopnosti a dodržování etického kodexu společnosti má zásadní význam. Výstrahy upozorňují pracovníky zásobování na blížící se konec platnosti kvalifikace dodavatele nebo na dostupnost nových informací, které by mohly ovlivnit kvalifikaci a schopnosti dodavatele a změnit jeho profil rizik.
 • Standardizovaný životní cyklus smluv – Během vyjednávání mohou kontroloři smluv rychle identifikovat odchylky od standardních formulací a následně upozornit na rizika, provést požadované změny a získat potřebné souhlasy před dokončením. Výstrahy upozorňují uživatele na vypršení smluv, aby bylo zajištěno jejich včasné obnovení a minimalizovala se zpoždění.

Výhody moderního řešení zásobování založeného na cloudu

Technologický pokrok proměňuje tradiční obchodní postupy tím, že narušuje dodavatelské trhy, mění nákupní chování zákazníků a zvyšuje složitost dodavatelského řetězce. Organizace zajišťující zásobování musí reagovat tím, že ve všech činnostech spojených s nákupem převezmou strategičtější roli. Potřebují řešení, která jsou schopna plnit požadované úkoly.

Přesunem systémů správy zásobování do cloudu dochází k digitalizaci procesů od nákupu po platbu pomocí integrovaných mobilních, sociálních a analytických funkcí a bohatších prostředí zacházejících s uživatelem jako se zákazníkem. Moderní technologie, jako je integrovaná spolupráce, integrovaná analytika a intuitivnější uživatelské prostředí, umožňují společnostem vybudovat efektivnější nákupní systém, který zajistí kontrolu výdajů na zaměstnance, sníží rizika ze strany dodavatelů a ještě více uspoří náklady.

 • Podpora mobilní pracovní síly – Zaměstnanci a vedoucí pracovníci v současnosti využívají k výkonu své práce mobilní zařízení. Moderní řešení zásobování vám umožní využít těchto zařízení ke zjednodušení procesů, zkrácení čekacích dob a urychlení schvalování.
 • Efektivní spolupráce – Získáte dokonalý přehled o celém procesu od zajištění zdrojů po zúčtování a možnost elektronické výměny dokumentů a zpráv s dodavateli. Integrované procesy zásobování usnadňují tvorbu dokumentů a jejich revidování a schvalování v reálném čase. Integrovaná sociální spolupráce umožňuje týmům rychleji a efektivněji plnit zadané úkoly.
 • Integrovaná analytika – Zvýšíte svou produktivitu pomocí uživatelsky přívětivých řídicích panelů, které jasně prezentují informace a zvýrazňují užitečný obsah. Interaktivní kontejnery založené na rolích (tzv. infolety) pomáhají uživatelům rychle si představit informace vysoké úrovně, zkontrolovat příslušné podrobnosti a podniknout potřebné kroky. Transakční aplikace využívají integrovanou analytiku v kontextu, takže uživatelé mohou rychle rozhodnout o dalších krocích obchodního procesu.
 • Intuitivní uživatelské prostředí – Prostředí zacházející s uživatelem jako se zákazníkem nutí dodržovat pravidla nákupů a usnadňuje zaměstnancům nalezení potřebných informací. Zvýší se produktivita, protože se uživatelé mohou zaměřit na úkoly s vyšší přidanou hodnotou.

Základní funkce řešení zásobování založeného na cloudu

Organizace zajišťující zásobování požadují integrované sady, které kombinují správu dodavatelů, zajišťování zdrojů, správu smluv a aktivní řízení rizik s transakčními funkcemi od nákupu po platbu. S uceleným řešením zásobování mohou společnosti využít při rozhodování nejdůležitější informace a aktivně řídit probíhající činnosti v průběhu životního cyklu od zajištění zdrojů po zúčtování. Integrované řešení správy zásobování založené na cloudu se skládá z následujících částí:

 • Správa dodavatelů – Strategické zásobování začíná ověřením kvalifikace dodavatelů před zahájením jednání o spolupráci. Zjednodušte shromažďování a monitorování údajů o dodavatelích. Zajistíte tím, aby dodavatelé dodržovali podnikové zásady. Sbírejte důležité informace o kvalifikaci dodavatelů prostřednictvím interních a externích dotazníků a samoobslužných profilů. Vyberte nejlepší dodavatele na základě hodnocení kvalifikace dodavatelů, rizikových faktorů a dodržování zásad. Pomocí integrovaných sociálních médií můžete efektivněji spolupracovat a dosáhnout soulad s obchodními cíli při plánování a vytváření dokumentů pro vyjednávání. Můžete se nechat upozornit na dostupnost nových informací, které mohou mít vliv na správu, schopnosti nebo rizikové faktory dodavatele. Dodavatelé a týmy pro zajišťování zdrojů mají v reálném čase dokonalý přehled o transakcích i současných a nadcházejících činnostech zajištění zdrojů.
 • Zajištění zdrojů – Manuální sestavování a porovnávání návrhů dodavatelů může být časově náročné a neefektivní. Díky inteligentnějšímu vyjednávání a výběru dodavatelů, které využívá osvědčené postupy pro vyjednávání, může být dosaženo nejlepších výsledků. Integrovaná sociální spolupráce usnadňuje snahu o vytvoření efektivnějších negačních dokumentů. Nástroje pro analýzu přidělení zakázky vám umožní rychle vyhodnotit nabídky dodavatelů na základě předem určených faktorů, jako je cena, kvalita a hodnota, což vám umožní dosáhnout nejlepšího možného rozhodnutí o přidělení zakázky na základě vašich jedinečných obchodních požadavků.
 • Řízení smluv – Efektivní řízení smluv má zásadní význam. Vytváření smluv je jednodušší díky průvodci, který využívá knihovny s předem schválenými klauzulemi, standardizované šablony a integrovanou spolupráci. Bezpečné, prohledávatelné úložiště smluv s úplným sledováním a historií auditu umožňuje uživatelům rychle vyhledat potřebné informace. Automatizované funkce správy obnovení smluv poskytují pracovníkům zásobování včasná oznámení o blížícím se vypršení smlouvy. Analytika rozpoznává odchylky smlouvy od definovaných standardů. Auditovatelné pracovní postupy vyžadují schvalování dokumentů.
 • Správa žádanek—Vyjednané úspory jsou rychle ztraceny, pokud nákup není v průběhu cyklu od nákupu po platbu řádně regulován. Moderní řešení zajišťuje, že tyto úspory jsou realizovány prostřednictvím obchodních zásad, kontrol a schvalování. Své mimosmluvní výdaje můžete snížit tím, že zaměstnancům poskytnete nákupní prostředí zacházející s uživatelem jako se zákazníkem. Díky robustním možnostem vyhledávání, chytrým formulářům, nákupním seznamům a individuálně přizpůsobeným nákupním prostředím jsou vyjednané ceny a podmínky automaticky vynucovány napříč katalogy dodavatelů a konfigurovatelnými pracovními postupy schvalování určenými pro kontrolu výdajů a snižování nákladů.
 • PlatbaZpracování faktur dodavatelů je často manuální, náchylné k chybám a časově náročné. Komplexní řešení zahrnující celý proces od zajištění zdrojů po zúčtování tuto kriticky důležitou funkci zjednodušuje a automatizuje, což vám pomůže využít slevy za včasnou platbu a udržet náklady pod kontrolou. Řešení zahrnuje robustní systém správy plateb, který umožňuje elektronický přenos, převod objednávek dodavatelů na faktury a optické skenování faktur. Ověření faktury na úrovni řádků je plně automatizované, aby bylo dosaženo rychlejšího zpracování. Výjimky jsou řízeny prostřednictvím sociální spolupráce, při níž se využívá sdílení dokumentů k rychlejšímu vyřízení případů.
 • Nakupování – Automatizace rutinních transakcí od nákupu po platbu, jako například vytvoření objednávky, vám uvolní ruce, abyste mohli hledat nové možnosti úspor. Proces bude jednodušší a současně prosadíte sjednané ceny a zajistíte dodržování zásad. Nákupní objednávky můžete vytvářet ze schválených žádanek bez ručního zásahu. Poskytněte svým pracovníkům nákupu přehled o výjimkách, stavu a požadovaných akcích. Komunikujte se svými dodavateli pomocí integrovaných sociálních nástrojů.

Oracle Procurement Cloud

Oracle Procurement Cloud modernizuje obchodní procesy v oblasti zásobování, abyste mohli aktivně spravovat dodavatele a činnosti v průběhu celého cyklu od zajištění zdrojů po zúčtování. Toto kompletní, integrované a cloudové řešení vám umožní přeměnit vaši organizaci zajišťující zásobování tak, aby poskytovala všem útvarům vaší organizace rychlé služby zásobování, které jsou v souladu s předpisy.

Využitím digitálních možností, jako je integrovaná analytika, sociální spolupráce a mobilní zařízení, vám Oracle Procurement Cloud pomáhá snížit riziko ze strany dodavatele, efektivněji zajišťovat zdroje, kontrolovat výdaje a zvýšit ziskové marže vaší organizace.

Jednoduchost Intuitivní aplikace podporují rychlé přijetí řešení uživateli.
Efektivita Zjednodušené procesy znamenají vyšší produktivitu.
Úspora nákladů Vyšší úspory a kontrola nad náklady
Propojenost Bezproblémová spolupráce s interními týmy a vašimi dodavateli
Snadné použití Prostředí zacházející s uživatelem jako se zákazníkem napomáhá příznivému přijetí řešení.