Nebyly nalezeny žádné výsledky

Vašemu vyhledávání neodpovídají žádné výsledky.

Abyste našli to, co hledáte, doporučujeme vyzkoušet následující postup:

 • Zkontrolujte pravopis vašich klíčových slov ve vyhledávání.
 • Použijte synonyma pro klíčové slovo, které jste zadali, například zkuste „aplikace“ místo „software“.
 • Vyzkoušejte jedno z populárních vyhledávání uvedených níže.
 • Zahajte nové hledání.
Časté otázky

Co je systém řízení zásobování?

Systém řízení zásobování slouží k hodnocení, výběru a vytváření formálních smluv s dodavateli. Řídí také stávající vztahy s dodavateli a transakční nákupy zboží a služeb, přičemž pomocí procesů zpracování faktur dodavatelů za účelem jejich zaplacení pracuje s pohledávkami v rámci celého cyklu od zajištění zdrojů po zúčtování.

Vaše náklady pod kontrolou. Zajištění souladu s předpisy. Dokonalejší řízení dodavatelů

Společnosti investují do řešení zásobování, aby zefektivnily a zautomatizovaly proces od zajištění zdrojů po zúčtování. Současně drží náklady pod kontrolou tím, že nákupy směřují na schválené dodavatele. Efektivní systém správy zásobování nabízí následující výhody:

 • Větší vliv na výdaje – Organizace zajišťující zásobování stále zápasí s nákupy, které se vymykají formálně nastaveným procesům a zásadám. Řešení zásobování zajišťují dodržování pravidel nákupu tím, že zaměstnancům usnadňují nalezení potřebných informací a směřují nákupy na schválené dodavatele. Tyto systémy také zavádějí zásady a kontroly správy podnikových výdajů, které využívají postupy práce s objednávkami s možností auditu. Tím je zajištěno řádné schvalování žádanek.
 • Vyšší efektivita a automatizace procesů zásobování od zajištění zdrojů po zúčtování – Složité procesy brání organizacím zajišťujícím zásobování poskytovat společnosti strategičtější hodnotu. Řešení správy zásobování standardizují, zjednodušují a automatizují tradiční manuální procesy. Výsledkem je snadná správa schvalování nákupů a uvolnění zdrojů pro strategičtější aktivity.
 • Dokonalejší řízení dodavatelů – Ověření kvalifikace a hodnocení potenciálního dodavatele, jeho životaschopnosti a dodržování etického kodexu společnosti má zásadní význam. Výstrahy upozorňují pracovníky zásobování na blížící se konec platnosti kvalifikace dodavatele nebo na dostupnost nových informací, které by mohly ovlivnit kvalifikaci a schopnosti dodavatele a změnit jeho profil rizik.
 • Standardizovaný životní cyklus smluv – Během vyjednávání mohou kontroloři smluv rychle identifikovat odchylky od standardních formulací a následně upozornit na rizika, provést požadované změny a získat potřebné souhlasy před dokončením. Výstrahy upozorňují uživatele na vypršení smluv, aby bylo zajištěno jejich včasné obnovení a minimalizovala se zpoždění.

Výhody moderního řešení zásobování založeného na cloudu

Technologický pokrok proměňuje tradiční obchodní postupy tím, že narušuje dodavatelské trhy, mění nákupní chování zákazníků a zvyšuje složitost dodavatelského řetězce. Organizace zajišťující zásobování musí reagovat tím, že ve všech činnostech spojených s nákupem převezmou strategičtější roli. Potřebují řešení, která jsou schopna plnit požadované úkoly.

Přesunem systémů správy zásobování do cloudu dochází k digitalizaci procesů od nákupu po platbu pomocí integrovaných mobilních, sociálních a analytických funkcí a bohatších prostředí zacházejících s uživatelem jako se zákazníkem. Moderní technologie, jako je integrovaná spolupráce, integrovaná analytika a intuitivnější uživatelské prostředí, umožňují společnostem vybudovat efektivnější nákupní systém, který zajistí kontrolu výdajů na zaměstnance, sníží rizika ze strany dodavatelů a ještě více uspoří náklady.

 • Podpora mobilní pracovní síly – Zaměstnanci a vedoucí pracovníci v současnosti využívají k výkonu své práce mobilní zařízení. Moderní řešení zásobování vám umožní využít těchto zařízení ke zjednodušení procesů, zkrácení čekacích dob a urychlení schvalování.
 • Efektivní spolupráce – Získáte dokonalý přehled o celém procesu od zajištění zdrojů po zúčtování a možnost elektronické výměny dokumentů a zpráv s dodavateli. Integrované procesy zásobování usnadňují tvorbu dokumentů a jejich revidování a schvalování v reálném čase. Integrovaná sociální spolupráce umožňuje týmům rychleji a efektivněji plnit zadané úkoly.
 • Integrovaná analytika – Zvýšíte svou produktivitu pomocí uživatelsky přívětivých řídicích panelů, které jasně prezentují informace a zvýrazňují užitečný obsah. Interaktivní kontejnery založené na rolích (tzv. infolety) pomáhají uživatelům rychle si představit informace vysoké úrovně, zkontrolovat příslušné podrobnosti a podniknout potřebné kroky. Transakční aplikace využívají integrovanou analytiku v kontextu, takže uživatelé mohou rychle rozhodnout o dalších krocích obchodního procesu.
 • Intuitivní uživatelské prostředí – Prostředí zacházející s uživatelem jako se zákazníkem nutí dodržovat pravidla nákupů a usnadňuje zaměstnancům nalezení potřebných informací. Zvýší se produktivita, protože se uživatelé mohou zaměřit na úkoly s vyšší přidanou hodnotou.

Základní funkce řešení zásobování založeného na cloudu

Organizace zajišťující zásobování požadují integrované sady, které kombinují správu dodavatelů, zajišťování zdrojů, správu smluv a aktivní řízení rizik s transakčními funkcemi od nákupu po platbu. S uceleným řešením zásobování mohou společnosti využít při rozhodování nejdůležitější informace a aktivně řídit probíhající činnosti v průběhu životního cyklu od zajištění zdrojů po zúčtování. Integrované řešení správy zásobování založené na cloudu se skládá z následujících částí:

 • Správa dodavatelů – Strategické zásobování začíná ověřením kvalifikace dodavatelů před zahájením jednání o spolupráci. Zjednodušte shromažďování a monitorování údajů o dodavatelích. Zajistíte tím, aby dodavatelé dodržovali podnikové zásady. Sbírejte důležité informace o kvalifikaci dodavatelů prostřednictvím interních a externích dotazníků a samoobslužných profilů. Vyberte nejlepší dodavatele na základě hodnocení kvalifikace dodavatelů, rizikových faktorů a dodržování zásad. Pomocí integrovaných sociálních médií můžete efektivněji spolupracovat a dosáhnout soulad s obchodními cíli při plánování a vytváření dokumentů pro vyjednávání. Můžete se nechat upozornit na dostupnost nových informací, které mohou mít vliv na správu, schopnosti nebo rizikové faktory dodavatele. Dodavatelé a týmy pro zajišťování zdrojů mají v reálném čase dokonalý přehled o transakcích i současných a nadcházejících činnostech zajištění zdrojů.
 • Zajištění zdrojů – Manuální sestavování a porovnávání návrhů dodavatelů může být časově náročné a neefektivní. Díky inteligentnějšímu vyjednávání a výběru dodavatelů, které využívá osvědčené postupy pro vyjednávání, může být dosaženo nejlepších výsledků. Integrovaná sociální spolupráce usnadňuje snahu o vytvoření efektivnějších negačních dokumentů. Nástroje pro analýzu přidělení zakázky vám umožní rychle vyhodnotit nabídky dodavatelů na základě předem určených faktorů, jako je cena, kvalita a hodnota, což vám umožní dosáhnout nejlepšího možného rozhodnutí o přidělení zakázky na základě vašich jedinečných obchodních požadavků.
 • Řízení smluv – Efektivní řízení smluv má zásadní význam. Vytváření smluv je jednodušší díky průvodci, který využívá knihovny s předem schválenými klauzulemi, standardizované šablony a integrovanou spolupráci. Bezpečné, prohledávatelné úložiště smluv s úplným sledováním a historií auditu umožňuje uživatelům rychle vyhledat potřebné informace. Automatizované funkce správy obnovení smluv poskytují pracovníkům zásobování včasná oznámení o blížícím se vypršení smlouvy. Analytika rozpoznává odchylky smlouvy od definovaných standardů. Auditovatelné pracovní postupy vyžadují schvalování dokumentů.
 • Správa žádanek—Vyjednané úspory jsou rychle ztraceny, pokud nákup není v průběhu cyklu od nákupu po platbu řádně regulován. Moderní řešení zajišťuje, že tyto úspory jsou realizovány prostřednictvím obchodních zásad, kontrol a schvalování. Své mimosmluvní výdaje můžete snížit tím, že zaměstnancům poskytnete nákupní prostředí zacházející s uživatelem jako se zákazníkem. Díky robustním možnostem vyhledávání, chytrým formulářům, nákupním seznamům a individuálně přizpůsobeným nákupním prostředím jsou vyjednané ceny a podmínky automaticky vynucovány napříč katalogy dodavatelů a konfigurovatelnými pracovními postupy schvalování určenými pro kontrolu výdajů a snižování nákladů.
 • PlatbaZpracování faktur dodavatelů je často manuální, náchylné k chybám a časově náročné. Komplexní řešení zahrnující celý proces od zajištění zdrojů po zúčtování tuto kriticky důležitou funkci zjednodušuje a automatizuje, což vám pomůže využít slevy za včasnou platbu a udržet náklady pod kontrolou. Řešení zahrnuje robustní systém správy plateb, který umožňuje elektronický přenos, převod objednávek dodavatelů na faktury a optické skenování faktur. Ověření faktury na úrovni řádků je plně automatizované, aby bylo dosaženo rychlejšího zpracování. Výjimky jsou řízeny prostřednictvím sociální spolupráce, při níž se využívá sdílení dokumentů k rychlejšímu vyřízení případů.
 • Nakupování – Automatizace rutinních transakcí od nákupu po platbu, jako například vytvoření objednávky, vám uvolní ruce, abyste mohli hledat nové možnosti úspor. Proces bude jednodušší a současně prosadíte sjednané ceny a zajistíte dodržování zásad. Nákupní objednávky můžete vytvářet ze schválených žádanek bez ručního zásahu. Poskytněte svým pracovníkům nákupu přehled o výjimkách, stavu a požadovaných akcích. Komunikujte se svými dodavateli pomocí integrovaných sociálních nástrojů.

Oracle Procurement Cloud

Oracle Procurement Cloud modernizuje obchodní procesy v oblasti zásobování, abyste mohli aktivně spravovat dodavatele a činnosti v průběhu celého cyklu od zajištění zdrojů po zúčtování. Toto kompletní, integrované a cloudové řešení vám umožní přeměnit vaši organizaci zajišťující zásobování tak, aby poskytovala všem útvarům vaší organizace rychlé služby zásobování, které jsou v souladu s předpisy.

Využitím digitálních možností, jako je integrovaná analytika, sociální spolupráce a mobilní zařízení, vám Oracle Procurement Cloud pomáhá snížit riziko ze strany dodavatele, efektivněji zajišťovat zdroje, kontrolovat výdaje a zvýšit ziskové marže vaší organizace.

Jednoduchost Intuitivní aplikace podporují rychlé přijetí řešení uživateli.
Efektivita Zjednodušené procesy znamenají vyšší produktivitu.
Úspory nákladů Vyšší úspory a kontrola nad náklady
Propojenost Bezproblémová spolupráce s interními týmy a vašimi dodavateli
Snadné použití Prostředí zacházející s uživatelem jako se zákazníkem napomáhá příznivému přijetí řešení.