Co je to „chytré město”?

Definice chytrého města

Jak přejít od plánování pro chytré město k plánování pro chytřejší města?

Když se zeptáte: „Co je to chytré město,“ už jste udělali předpoklad: že chytré město je jedna definovaná entita — něco, co můžete vzít jako jeden celek a uvést v činnost jako kompletní seznam rozepsaný do položek. Aby bylo nějaké město chytrým městem, musí v něm být každý jednotlivý výrobek připojený k internetu věcí (IoT), veškeré softwary musí být propojeny a ke změně definování a organizace každého připojeného prvku musí docházet přesně ve stejnou dobu.

Pokud však nezačínáte zcela na zelené louce, tak takto ve skutečnosti žádný projekt nefunguje. U většiny měst není přístup výstavby na zelené louce možný, protože žádná dvě města nemají stejnou strukturu, statistiky, historii, infrastrukturu ani základní potřeby.

Když tedy přemýšlíte o tom, jak vybudovat chytré město, musíte přesunout urbanistické strategie z té jednotné koncepce typu „jednou a hotovo“ na vrstevnatý přístup, kdy jsou všechny dostupné technologie přizpůsobeny šířce, hloubce, životu a charakteru každého stávajícího města

Například v Amsterdamu (počet obyv. 821 000) dojíždí většina lidí do zaměstnání na kole nebo městskou hromadnou dopravou. V Tulse (počet obyv. 652 000) dojíždí většina lidí do práce autem. To je zásadní rozdíl v každodenním používání dopravních prostředků, silnic a mostů. To ale není jediná městská služba, která se v takové statistice odráží: Statistika vytváří obrovské rozdíly v nárůstu spotřeby energie a dokonce vymezuje, kam umístit nemocnice a zdravotnická zařízení (a jací specialisté v nich budou potřeba). Údaje, jako jsou rozdíly v dojíždění mezi Amsterdamem a Tulsou, by měly mít vliv na hierarchii, přidělování rozpočtu a dokonce i na časové harmonogramy plánování vašeho chytřejšího města.

Potřebujeme přizpůsobený, na míru šitý přístup k budoucímu navrhování měst, proto ten posun od myšlení v kategorii chytrého města k myšlení v kategorii chytřejších měst — od uvažování, „co je to chytré město“, k uvažování „jak učinit naše města chytřejšími?“

Inteligentní sítě: přizpůsobení technické infrastruktury pro chytřejší město

Když se ptáte „jak vypadá technická infrastruktura chytrého města,” měli byste začít otázkou, „jak vypadá inteligentní síť?”

„Síť” může být označení pro všechny části nesourodé energetické infrastruktury po celém světě. I když to ve skutečnosti není jednotná, souvislá síť jednotlivých propojení, je jednotná ve své funkci: rozvádět elektrickou energii. Inteligentní síť je tedy chytřejší a brilantnější verzí této elektrické infrastruktury — verzí se spoustou energetické účinnosti, která je již součástí.

Inteligentní síť již ve vašem městě funguje. Ať už vaše energetická společnost instaluje inteligentní měřiče nebo plánuje obousměrné připojení solárních článků nebo nabíjecí stanice, plánování rozvoje města, které vyžadují mnohé prvky podporující IoT (od synchrofázorů až po termostaty s podporou AI), je trvalou součástí každodenní praxe energetické společnosti.

Ale mnohem chytřejší technické infrastruktury mnohem chytřejšího města se neomezují jen na elektrizační soustavu. Zahrnují i inteligentní vodohospodářství a iniciativy v oblasti odpadních vod.

5G: přizpůsobení komunikací pro chytřejší město

Když se zeptáte „jak vypadají komunikace chytrého města”, měli byste začít budoucím využitím sítě 5G.

Síť 5G asi znáte ze spousty současných reklam na mobilní telefony, její vysvětlení je však poměrně jednoduché: je to nejnovější generace aktualizovaných technických norem pro mobilní širokopásmové sítě. Síť 5G tedy ve své podstatě definuje nejchytřejší ze sítí pro chytré telefony. A síť 5G nově vymezuje komunikační spojení v chytřejším městě.

Vyšší rychlosti, vyšší spolehlivost a robustnější zabezpečení, které s sebou investice do sítě 5G přinášejí, umožňují rozvíjející se krajinnou architekturu ve spojení s IoT — od elektrárny přes staveniště až po kuchyni v domácnosti.

Pokud však kterákoli část chytřejšího města vyžaduje vrstevnatý, detailní a na míru šitý přístup, je to přechod ze sítě 4G na 5G — směsice časových intervalů, kdy někdy jedna síť staví na té druhé a někdy se rozšiřují společně v rozsáhlejším, odvážnějším přístupu.

E-government: přizpůsobení veřejného sektoru pro chytřejší město

Když se zeptáte „jak vypadá veřejný sektor chytrého města”, měli byste začít otázkou, „jak vypadá E-government.“

Možná nepovažujete vaši komunikaci s orgány státní správy za digitální, ale technologický pokrok otevřel dveře ke státním a městským úřadům způsobem, který byl před 10 lety nepředstavitelný. Orgány státní správy se rychle digitalizují a propojují: základní složky komunikují v reálném čase s městskými a státními zaměstnanci a zařízení — senzory, chytré telefony, nositelná zařízení a kamery — zajišťují neustálý tok digitálních dat, který pomáhá úřadům měnit způsob své interakce s občany i zaměstnanci.

Hybnou silou inovace napříč orgány státní správy se stal cloud, který úřadům umožňuje snižovat náklady a prodlužovat dobu odezvy občanů ve všech úsecích veřejného sektoru, od systémů financí a lidských zdrojů až po dopravu, veřejnou bezpečnost, školství a zdravotnictví. Pohonnou hmotou pro vytváření nových poznatků o tom, co je chytré město, se stala analytika.

Řízení projektů: přizpůsobení staveb a technických oborů pro chytřejší město

Když se zeptáte „jak vypadá stavba chytrého města“, měli byste začít řízením projektů.

Možná nepovažujete řízení projektů za technologicky špičkový prvek chytřejšího města, ale ať už plánujete něco fyzicky stavět — od chytrých budov přes chytrou dopravu až po nejnovější technologie pro čistou energii — bude to vyžadovat přesné naplánování jednotlivých kroků ve stavebním procesu.

Jak rostou v průběhu budování chytřejších měst s chytřejší infrastrukturou počty projektů typu Design-Build, správa těchto nesourodých a nepropojených týmů, harmonogramů, rozpočtů a změn plánování bude stále složitější a bude vyžadovat možnost sledovat každý projekt odkudkoli a na jakémkoli zařízení.

Sledování a řízení dat, které je součástí chytrého budování, i nadále činí hlavní rozdíl mezi tradičním pohledem na řízení stavebních projektů a moderní chytřejší verzí nezbytnou pro vytvoření skutečně chytrého města.


Ukažte mi skvělé věci z laboratoře

Mnoho chytrých technologií potřebných pro chytré město se právě vyvíjí v laboratoři Oracle Industries Innovation Lab. Podívejte se, jak se síť 5G stala průsečíkem správy staveb a energetických sítí v jednom bodě.

Představení sdružení chytrých měst: Smart Energy Consumer Collaborative

Vznikly různé agentury a asociace, které mají pomáhat vést hnutí za chytrá města, a jsme rádi, že můžeme představit společnost Smart Energy Consumer Collaborative. Výňatek z webových stránek společnosti:

Smart Energy Consumer Collaborative je nezisková organizace podle 26 U.S.C. § 501(c)(3), jejímž posláním je sloužit jako důvěryhodný zdroj informací o názorech spotřebitelů na modernizaci rozvodné sítě, dodávky energie a spotřebu a pomáhat spotřebitelům porozumět výhodám inteligentní energie.

Trojí agendou společnosti je

  • Naslouchat spotřebitelům prostřednictvím prvořadého průzkumu spotřebitelů,
  • spolupracovat se zúčastněnými stranami prostřednictvím pořádaných akcí a sdílení osvědčených postupů,
  • vzdělávat spotřebitele prostřednictvím aktivní pomoci a sad nástrojů zasílání zpráv.

Co je to vlastně chytré město a proč by vás to mělo zajímat?

Pokud patříte mezi téměř 80 procent obyvatel žijících ve městě, možná jste si všimli, že se krajinná architektura kolem vás mění.

Jak se městské oblasti na celém světě vyrovnávají s rostoucím počtem obyvatel, obracejí se k chytrým technologiím s připojením k internetu, které umožňují aktualizaci infrastruktury, zlepšení obyvatelnosti a konfrontaci s mnohými výzvami 21. století.

Společně tyto technologie tvoří vizi chytrého města.

Představení chytrého města: Amsterdam

Projekt Amsterdam Smart City pracuje na inteligentní, zelené a zdravé budoucnosti amsterdamské metropolitní oblasti. Díky přístupu založenému na hodnotách tato organizace zajišťuje, aby inovace skutečně přispívaly k čistším, zelenějším a šťastnějším městům. Projekt Amsterdam Smart City, jehož středobodem jsou obyvatelé a uživatelé měst, využívá ke zvýšení kvality života dat a technologií.

Chytrá města a reakce na pandemii

Přestože světový boj s pandemií COVID-19 zviditelnil mnoho mezer v plánování rozvoje měst, podle nové zprávy společnosti ESI ThoughtLab také podnítil podporu investic do technologií, kterou chytřejší města potřebují. A které technologie v těchto datech z průzkumů vedou? Cloud a AI.

  • Téměř 90 procent respondentů označilo cloudové platformy jako to, co nejurgentněji potřebují, aby jejich města již nyní fungovala lépe a inteligentněji.
  • Více než 80 procent respondentů uvedlo, že již nyní vydávají prostředky na AI nebo se k tomu chystají ve velmi blízké budoucnosti (se zaměřením na digitální asistenty a chatovací roboty).

V rámci této zprávy a v rámci současného plánování většiny chytrých měst se k tomu více než kdykoli dříve a na více spojovacích bodech přidává udržitelnost, od iniciativ v oblasti zdraví občanů až po investice do čisté energie. Každé město se však liší svým přístupem a investicemi do cílů udržitelného rozvoje (SDG).

Budoucnost chytřejších měst má v tuto chvíli více zelených prvků než kdykoli dříve.