Nebyly nalezeny žádné výsledky

Vašemu vyhledávání neodpovídají žádné výsledky.

Abyste našli to, co hledáte, doporučujeme vyzkoušet následující postup:

 • Zkontrolujte pravopis vašich klíčových slov ve vyhledávání.
 • Použijte synonyma pro klíčové slovo, které jste zadali, například zkuste „aplikace“ místo „software“.
 • Vyzkoušejte jedno z populárních vyhledávání uvedených níže.
 • Zahajte nové hledání.
Časté otázky

Lídr v oblasti cloudového EPM

Společnost Gartner umístila Oracle Fusion Cloud EPM do kvadrantu lídrů své zprávy Magic Quadrant o cloudových řešeních pro finanční plánování a analýzu pro rok 2020.

Co je Enterprise Performance Management?

Software EPM (Enterprise Performance Management) vám pomůže s analýzou, správným pochopením a výkaznictvím vaší firmy.

EPM se týká procesů, které mají organizacím pomoci s plány, rozpočty, prognózami, a výkazy o výkonnosti podniku, stejně jako s konsolidací a finalizací finančních výsledků (často označovanými jako „účetní závěrka“). Řešení EPM používají primárně finanční ředitelé a oddělení financí, další funkční oblasti jako personalistika, prodej, marketing a IT, pak používají EPM k plánování provozu, sestavování rozpočtů a výkaznictví.

 

Cyklus EPM

Software EPM, často navázaný na systémy plánování podnikových zdrojů („enterprise resource planning“, ERP), doplňuje ERP o pohledy řízení vedle provozních dat. Jinými slovy, ERP se týká provozu podniku – tedy každodenních transakcí – a EPM se týká řízení podniku – analyzování, celkové znalosti a výkaznictví podnikání.

Dnes je software EPM považován za klíčový pro řízení všech typů organizací tím, že propojí finanční a provozní metriky s přehledy – a v konečném důsledku podporuje strategie, plány a realizaci. Se softwarem EPM mohou vedoucí pracovníci podpořit lepší výkon celé organizace sledováním finančních a provozních výsledků v porovnání s prognózami a cíli a využít analýzy k rozpoznání klíčových trendů a předvídání výsledků.

V prostředí neustálých změn, stále vznikající nové konkurence a ekonomické nejistoty, nabízí EPM organizacím nástroj k řízení jejich flexibilního podniku. Při neustálém důrazu na finance mohou podnikové procesy EPM (strategické modelování, plánování, konsolidace a závěrka, výkaznictví a analýza výkonnosti) pomoci organizacím porozumět svým datům a využít je pro lepší podnikatelská rozhodnutí.

Obchodní hodnota softwaru EPM – nezbytnost v časech nejistoty

Klíčovým faktorem pro přežití revolučních změn je flexibilita. Ať jsou tyto revoluční změny vyvolány vnějšími okolnostmi (například novými předpisy nebo globálním klimatem) nebo realitou na trhu (jeden produkt zaznamená okamžitý úspěch, zatímco jiný propadne), rychle reagující organizace mohou zůstat na špici. Moderní řešení EPM vám umožní pochopit, jak, kdy a kde je třeba se změnám přizpůsobit.

 • Optimalizace účetní závěrky—V prostředí měnících se předpisů se musíte rychle adaptovat na nové požadavky a poskytovat všem akcionářům rychlejší a přesnější přehledy. EPM vám pomůže zefektivnit proces účetní závěrky a výkaznictví s jistotou a přehledem.
 • Jednodušší sesouhlasení účtů — Sesouhlasení účtů je hlavní příčinou zpoždění účetní závěrky nesouvisejících s daty. EPM vám umožní efektivně řídit a vylepšovat globální sesouhlasení účtů využitím automatizace a komplexním řešením bezpečnostních problémů a rizik, která se u tohoto procesu běžně vyskytují.
 • Podpora přesných a flexibilních integrovaných plánů—Digitální ekonomika vyžaduje více než jen tabulky a plánovací procesy zaměřené na konkrétní oddělení. Skutečně efektivní plánování by mělo uceleně propojovat celou vaši organizaci a dávat vám o ní lepší přehled. S EPM můžete harmonizovat plánování napříč celým podnikem, takže můžete pružně vypracovávat prognózy pro všechna odvětví podnikání a rychleji a efektivněji reagovat na změny.
 • Řízení a podpora ziskovosti—Chcete-li přežít v nejisté době, musíte umět řídit a podporovat ziskovost. EPM vám pomůže získat přehled o poměrech nákladů a ziskovost, abyste mohli rozhodnout, kam investovat omezené prostředky.
 • Harmonizace daňového výkaznictví s podnikovou účetní závěrkou—Změny daňových zákonů nutí globální organizace plánovat a spravovat své daňové záležitosti výrazně jinak než dříve. EPM podporuje efektivní daňové výkaznictví tím, že propojuje procesy, data a metadata, která jsou společná pro daňové a finanční operace, například finanční plánování, účetní závěrka a zákonné vykazování.
 • Splnění všech vašich požadavků na výkaznictví—Bez ohledu na to, kolik norem pro výkaznictví musíte dodržovat, potřebujete mít jistotu, že data uvedená ve vašich výkazech jsou přesná, úplná a co nejaktuálnější. EPM snižuje nutnost vedení několika systémů vykazování.
 • Řízení změn pomocí správy podnikových dat — Ať převádíte aplikace do cloudu, spravujete aplikace v hybridním prostředí nebo razíte cestu pro velkou obchodní a finanční transformaci, platforma pro správu podnikových dat vám zaručí přesnost a integritu dat díky harmonizaci vašich dat a kmenových dat.

Historie EPM – od papíru k tabulkám

Koncepce EPM existuje již desítky let. Před érou počítačů probíhalo řízení procesů a řešení EPM „ručně“ prostřednictvím porad, telefonních hovorů a diskuzí. V 70. letech 20. století se na trhu objevily první softwarové aplikace pro EPM a účetní řešení začala shromažďovat rozpočtové a finanční informace pro účely vykazování. Tabulkové procesory byly představeny v 80. letech v podobě programů jako Lotus1-2-3 nebo VisiCalc. Tyto tabulkové procesory umožnily finančním týmům automatizovat tvorbu rozpočtů a výkazů a opustit ručně vyplňované tabulky. Dostupnost e-mailu od 90. let umožnila lidem tyto tabulky sdílet, což vedlo k lepší spolupráci a efektivnějšímu sběru dat pro rozpočty a vykazování. Zhruba ve stejnou dobu se objevily první softwarové balíčky pro EPM, sloužící k automatizaci procesů finanční konsolidace a vykazování. Mezi tyto produkty patřily: IMRS Micro Control (později Hyperion), Hyperion Enterprise pro finanční konsolidaci a vykazování a Hyperion Pillar pro plánovací procesy.

Dnešní EPM – z lokálního úložiště do cloudu

Za několik posledních desetiletí se softwarové platformy pro EPM vyvinuly ze systémů klient-server na platformě Windows v internetové aplikace založené na webových prohlížečích. Dnes existuje u softwaru EPM vzrůstající poptávka po softwaru v cloudu, nazývaném také „software jako služba“ (SaaS). Když je software EPM „v cloudu“, jednoduše to znamená, že je aplikace uložena v síti vzdálených serverů, nikoli na pracovišti společnosti.

Cloud nabízí pro EPM cenově výhodnější alternativu, která snižuje provozní a kapitálové náklady, protože společnost nemusí nakupovat software ani hardware nebo zaměstnávat další pracovníky IT. Když není nutné utrácet za podporu drahé infrastruktury, lze zdroje investovat do příležitostí k rozvoji a zaměstnanci se místo správy IT mohou soustředit na úkoly s vyšší přidanou hodnotou.

Vývoj EPM

70. léta
Základní účetní softwarové aplikace

80. léta
První tabulková řešení

Lotus 1-2-3 a VisiCalc pro automatizaci rozpočtů.

90. léta
Sdílení e-mailů a tabulek pro spolupráci a komunikaci

Hyperion, jedna z prvních úspěšných softwarových společností v oblasti EPM.

Přelom tisíciletí
Z desktopu do prohlížeče

Software EPM přechází z počítačů s Windows na webové prohlížeče.

10. léta
EPM v cloudu

EPM v cloudu se stává novým standardem.

 

EPM nové generace – od analýzy k akci

Historicky se systémy EPM zaměřovaly na převádění finančních operací z tabulkových procesorů do robustnějších řešení, které týmům umožnily strávit méně času málo výhodnými úkoly, jako je manipulace s daty nebo sesouhlasení účtů, a více času úkoly s vysokou přidanou hodnotou, například analýzou. Ale i po dokončení přechodu z tabulkových procesorů je časový úsek mezi analýzou a akcí stále ještě příliš dlouhý.

Pronikněte do nové generace EPM s novými možnostmi, využívajícími nové technologie jako umělá inteligence nebo strojové učení. Tyto technologie představují mocné nástroje pro rozhodování, protože zkracují dobu mezi analýzou a akcí. Pomáhají zlepšit kvalitu rozhodování finančních manažerů a vedoucích pracovníků tím, že vyhledávají skrytá schémata a přehledy v historických datech. Vliv mají na širokou škálu rozhodování, od taktického (kterému dodavateli zaplatit nejdříve) přes provozní (přerozdělování rozpočtu) až po strategické (fúze a akvizice).

Kromě rozhodování dokážou tyto technologie automatizovat rutinní úkoly za účelem eliminace manuální práce a snížení pravděpodobnosti chyb. Do této kategorie patří řada úkolů účetní závěrky a procesu sesouhlasení účtů. Tento typ automatizace ušetří finančním odborníkům cenný čas, takže se mohou zapojit do provozu a poskytovat výhledové poradenství, které vedení potřebuje k tomu, aby dokázalo využít nové příležitosti.

Nasazení EPM v cloudu – sada vždy vítězí nad samostatnými řešeními

Důležitou charakteristikou moderního cloudového EPM je jednotné řešení nebo sada aplikací. Při porovnání s nasazením samostatných softwarových aplikací, například pro konsolidace nebo plánování a tvorbu rozpočtů, nabízí cloudová sada EPM největší výhody. Je to komplexní řešení, které integruje procesy správy v celé organizaci a uvádí provádění do souladu se strategií. Zaměstnanci získávají přehled o všech aspektech podnikání. Navíc, nejefektivnější řešení EPM jsou integrované sady, které pomáhají zákazníkům využít jejich investice prostřednictvím bezproblémové integrace dat a procesů s jejich hlavními systémy ERP. Cloudová sada pro EPM nové generace umožní vedoucím pracovníkům finančních oddělení zorganizovat finance tak, aby byly připraveny na budoucnost.