Nie znaleziono pasujących wyników.

Zalecamy wypróbowanie następujących rozwiązań, aby znaleźć to, czego szukasz:

 • Sprawdź pisownię wyszukiwania słowa kluczowego.
 • Użyj synonimów dla wpisanego słowa kluczowego, na przykład spróbuj wpisać „aplikacja” zamiast „oprogramowanie”.
 • Rozpocznij nowe wyszukiwanie.
Skontaktuj się z nami Zaloguj się do Oracle Cloud

Plan rozwoju rozwiązania Oracle Fusion Analytics

Fusion Analytics to rodzina gotowych, natywnych aplikacji analitycznych w chmurze dla pakietu Oracle Cloud Applications, zapewniających użytkownikom firmowym gotowe do użycia informacje usprawniające proces podejmowania decyzji. Bez konieczności kodowania, zespoły zajmujące się kadrami, finansami, zaopatrzeniem i operacjami mogą wzbogacać swoje analizy przy użyciu wbudowanego samouczenia się systemów (ML) i dodatkowych danych, pochodzących spoza aplikacji Oracle Cloud. Unikatowe dogłębne i wszechstronne funkcje Oracle, połączone analizy i aplikacje pozwalają organizacjom tworzyć analizy łączone oraz udostępniać jeden wspólny widok wydajności w różnych działach.

Poniższe materiały mają na celu przedstawienie ogólnego kierunku rozwoju produktu. Jest on przeznaczony wyłącznie do celów informacyjnych i nie należy włączać go do jakiejkolwiek umowy. Nie stanowią one zobowiązania do dostarczenia jakiegokolwiek materiału, kodu ani jakiejkolwiek funkcjonalności i nie należy kierować się nimi podczas podejmowania decyzji o zakupie. Proces opracowywania i wydawania, termin udostępnienia oraz ceny jakichkolwiek opisanych funkcji lub funkcjonalności produktów Oracle może ulec zmianie i pozostaje w gestii Oracle Corporation.

Zobacz plan działań

Otwórz wszystko Zamknij wszystko
  • Dostarczono

   Aby zobaczyć bieżącą listę ostatnio dostarczonych możliwości, należy zapoznać się z nowym przewodnikiem w Centrum Pomocy Oracle.

   Dokumentacja w Centrum Pomocy zawiera także samouczki i wideo pomagające szybko rozpocząć pracę z Oracle Fusion Analytics. Przekaż nam swoje pytania i komentarze oraz sugestie dotyczące nowych produktów w usłudze Oracle Cloud Customer Connect.

  • Oracle Fusion ERP Analytics

   H1 CY2022

   Financials

   • Amortyzacja aktywów: Analiza szczegółowej amortyzacji aktywów według kategorii, metody amortyzacji i okresów.
   • Obsługa hierarchii segmentów: Analiza miar finansowych poprzez wykorzystanie wszystkich poziomów w hierarchii.
   • Dodawanie parametrów podmiotu: Korzystając z atrybutów podmiotu, można analizować parametry właściwe dla klienta i dostawcy.
   • Ulepszenia X-SA: Uzyskaj większą wartość, korzystając z analiz obejmujących różne obszary zainteresowań w aplikacjach SCM i ERP.
   • Zestaw weryfikacji danych: Przetwarzaj i weryfikuj dane z magazynu bez obaw, korzystając z domyślnego zestawu weryfikacji.

   Zakupy

   • Zestaw weryfikacji danych: Przetwarzaj i weryfikuj dane dotyczące zaopatrzenia, korzystając z domyślnego zestawu weryfikacji.
   • Atrybuty projektu: Analiza parametrów zaopatrzenia dla określonych projektów.
   • Odbieranie realizacji usług w oparciu o zlecenia zakupu: Uzyskiwanie informacji dotyczących usług w oparciu o zlecenia zakupu.

   Projekty

   • Analiza budżetu: Analiza budżetów projektów pod kątem kosztów, przychodów, marży i powiązanych różnic.
   • Analiza prognozy: Analiza prognoz projektów pod kątem kosztów, przychodów, marży i powiązanych różnic.

   H2 CY2022

   Financials

   • Rozszerzona analiza podmiotów: Konfigurowalna analiza podmiotów zapewnia złożony widok działania podmiotu księgi głównej ze szczegółami transakcji księgi pomocniczej dla wszystkich źródeł.
   • Accounting Hub (beta): Włączanie analiz operacyjnych i finansowych dla danych Accounting Hub.

   Projekty

   • Finansowanie: Umożliwia śledzenie kwoty kontraktu i kwoty finansowania pod kątem projektów, zadań, organizacji i klientów.
   • Przychód:Analiza przychodów z kontraktów projektowych pod kątem czasu, klienta, projektów, zadań i organizacji.

  • Oracle Fusion HCM Analytics

   H1 CY2022

   Zarządzanie personelem

   • Zarządzanie czasem i kosztami pracy: Analizowanie efektywnego wykorzystania czasu pracowników poprzez śledzenie terminarzy i korelację nieobecności.

   Zarządzanie talentami

   • Szkolenia: Zapewnia wgląd w informacje dotyczące wykorzystania programów do nauczania i wyników szkoleń.

   Gotowe pulpity informacyjne

   • Zyski i straty (zasoby ludzkie): Śledzenie przesunięć pracowników w celu lepszego dostosowania się do możliwości biznesowych i zakłóceń.
   • Wycena siły roboczej (zarządzanie pracownikami): Uzyskuj wgląd w informacje dotyczące różnych zasobów ludzkich firmy.
   • Cele i rejestracje (zarządzanie celami): Dostarcza kierownikom wgląd w informacje dotyczące celów rozwojowych i poziomów zaangażowania pracowników.
   • Efektywność zespołu (zasoby ludzkie): Umożliwia dokonywanie przeglądu stanu organizacji poprzez sprawdzanie kluczowych parametrów dotyczących zarządzania pracownikami.

   H2 CY2022

   Zarządzanie personelem

   • Dostęp do danych osobowych: Uzyskiwanie wglądu w dane osobowe pracowników przez różne osoby w organizacji.

   Zasoby ludzkie

   • Pozycje: Uzyskuj wgląd w wykorzystanie programów nauczania i wyniki nauczania.

   Gotowe pulpity informacyjne

   • Nieobecność (zarządzanie pracownikami): Monitorowanie nieobecności w celu redukcji strat produktywności i przewidywania zapotrzebowania w związku na pracowników.
   • Wynagrodzenie (zarządzanie wykorzystaniem zdolności i potencjału pracowników): Uzyskuj wgląd w koszty pracowników, przyspieszając wzrost zysków
   • Wydajność (zarządzanie wykorzystaniem zdolności i potencjału pracowników): Uzyskuj pełny, 360-stopniowy wgląd w trendy dotyczące efektywności w organizacji.
   • Wyniki oceny pracowników (zarządzanie wykorzystaniem zdolności i potencjału pracowników): Analiza osób poddawanych ocenie, oceniających i ocen dostarczonych przez różne strony procesu oceny pracowników.

  • Oracle Fusion HCM Analytics

   H1 CY2022

   Realizacja zamówień

   • Analiza kompletacji i wysyłki: Dostarcza informacji dotyczących realizacji wysyłek i działań logistycznych.
   • Realizacja transakcji dwustronnych i sprzedaży bezpośredniej: Zapewnia pełny wgląd w przepływy procesów wysyłki bezpośredniej i transakcji dwustronnych.
   • Atrybuty powiązane z projektem w zarządzaniu zamówieniami i zapasach: Zwiększony zakres atrybutów dla konkretnych projektów.

   Magazynowanie i kalkulacja kosztów

   • Analiza KWS i marży brutto (beta): Zapewnia skupioną na użytkowniku i wielowymiarową analizę łańcucha dostaw w zakresie KWS i marży.

   Zakupy

   • Zestaw weryfikacji danych: Przetwarzaj i weryfikuj dane dotyczące zaopatrzenia, korzystając z domyślnego zestawu weryfikacji.
   • Atrybuty projektu: Analiza parametrów zaopatrzenia dla określonych projektów.
   • Odbieranie realizacji usług w oparciu o zlecenia zakupu: Uzyskiwanie informacji dotyczących usług w oparciu o zlecenia zakupu.

   H2 CY2022

   Realizacja zamówień

   • Dzienne salda magazynowe: Przedstawia analizy salda magazynowego według kategorii, organizacji magazynowej i okresów.
   • Zarządzanie zamówieniami i weryfikacja danych magazynowych: Zaufanie do danych dotyczących zarządzania zamówieniami i zapasami i ich weryfikacja dzięki wykorzystaniu walidacji danych.
   • Analiza zleceń transferu: Umożliwia wgląd w ruchy magazynowe między organizacjami i wewnątrz zakładu..

   Magazynowanie i kalkulacja kosztów

   • Analiza księgowania kosztów: Analiza wszystkich elementów wpływających na koszty produktu z punktu widzenia księgowości.
   • Wiekowanie zapasów: Umożliwia wgląd w wiekowanie zapasów według lokalizacji, produktu i kategorii.
   • Stany zapasów konsygnowanych: Ulepszony zakres analizy stanu zapasów, w tym zapasów konsygnowanych.
   • Analiza stanów magazynowych: Wielowymiarowy wgląd w zaległości i rezerwacje.
   • ZZM i przyjęcia transferowe: Ulepszone analizy transakcji magazynowych z rozszerzonym zakresem typów transakcji.

  • Oracle Fusion CX Analytics

   H1 CY2022

   Sprzedaż

   • Analiza sprzedaży „Pipeline”: Obliczaj wzrost lub ubytek planowanej sprzedaży i określaj, czy przewidywana prędkość wspiera realizację bieżących celów szczegółowych.
   • Uzyskanie/strata (migawki planowanej sprzedaży): Określaj, ile czasu potrzeba na uzyskanie lub stratę transakcji, ile trwa każdy etap cyklu sprzedaży, a także którzy przedstawiciele handlowi mogą odnieść sukces i dlaczego.
   • Priorytetyzacja namiarów: Mierz jakość namiarów i zwiększaj współczynnik konwersji, korzystając z bardziej efektywnych programów obsługi.
   • Działania sprzedażowe: Powiąż wpływ działań sprzedażowych na generowanie przychodów.

   Integracja marketingu i sprzedaży

   • Wydajność kampanii: Powiąż konkretne kampanie z uzyskiwaniem przychodów dla planowanej sprzedaży oraz zrozum rzeczywiste koszty kampanii i ROI.

   Integracja sprzedaży i CPQ

   • Wydajność ofert: Sprawdzaj oferty i kursy przeliczania oraz koryguj procesy dla uzyskania płynniejszego okresu kontraktowego.

   Usługi

   • Skuteczność usług: Określ, które konta są zagrożone rezygnacją, a które są gotowe do odnowienia lub rozszerzenia oferty.

   Subskrypcja

   • Zarządzanie subskrypcjami: Identyfikuj najbardziej aktywnych klientów, najwyższe aktywne miesięczne przychody cykliczne (monthly recurring revenues, MRR) i najwyższe całkowite wartości umów (total contract values, TCV).

   H2 CY2022

   Subskrypcja

   • Tendencje subskrypcji: Zrozum wzrost MRR, wskaźników odnowień i utraconych MRR w danym okresie, a następnie podejmij działania.
   • Wiersz obliczania fraktury za subskrypcję: Śledź wiersze obliczania fraktury za subskrypcję i generowane faktury oraz przeglądaj zarówno dokonane transakcje, jak i zaległe należności według konkretnego klienta.

   Marketing (Eloqua)

   • Działania związane z kampanią: Mierz działania związane z kampanią według kanału w danym okresie. Zrozum, które kampanie generują najwięcej przychodzących działań i odpowiedzi. Powielaj sukcesy w przyszłych kampaniach.

   Usługi

   • Cykl życia: Śledź zmiany w statusach, dotkliwościach, odbiorcach i kolejkach zgłoszeń serwisowych (service request, SR), aby zrozumieć cały cykl życia zgłoszenia przed jego zamknięciem. Optymalizuj czas oczekiwania kolejki zleceń SR, współczynnik ponownego otwierania i nie tylko.
   • Kamienie milowe: Mierz, jak zgłoszenia serwisowe wypadają na tle zdefiniowanych wcześniej umów SLA i podejmuj działania naprawcze.
   • Transfery usług: Ustal, ile razy zgłoszenie serwisowe jest przenoszone, odkryj przyczyny przeniesienia i usprawnij ten proces.

  • Oracle Fusion Analytics Cross-Pillar

   H1 CY2022

   Administracja

   • Pakiety: Personalizacje pakietów i migracja z jednej instancji do innej.
   • Weryfikacja danych: Sprawdź metryki źródłowe Fusion Application z metrykami Fusion Analytics, aby upewnić się, że dane HCM i ERP są poprawne.
   • Śledzenie wykorzystania OAC: Administratorzy mają możliwość dokonania weryfikacji użycia OAC, na przykład liczby logowań i zapytań.
   • Udostępnianie usługi Fusion Analytics za pomocą strony FAaaS: Uaktywnianie usługi Fusion Analytics jako dodatkowej usługi aplikacji Fusion dla klientów, którzy są obsługiwani za pomocą aplikacji Fusion as-a-Service.
   • Prywatny dostęp do aplikacji Fusion Analytics: Udostępnianie prywatnego punktu końcowego dla aplikacji Fusion Analytics oraz konfigurowanie aplikacji OAC i ADW w podsieci prywatnej.
   • Obsługa centrum danych (NetSuite Analytics): Londyn.
   • Obsługa języków: węgierski, tajski, chorwacki, słowacki.

   Możliwość rozbudowy

   • Rozszerzenie danych: Wprowadzanie zewnętrznych danych źródłowych ze środowiska Salesforce, Oracle Storage Service (OSS), EBS, EPM, PSFT, JDE, Eloqua i innych źródeł zewnętrznych do schematu gwiazdy analiz Fusion Analytics.
   • Rozszerzalność modelu semantycznego — zewnętrzne scalanie aplikacji (beta): Łączenie niezależnej zawartości OAC i modelu semantycznego z instancją Fusion Analytics OAC.
   • Rozszerzenie analiz CAM NetSuite: Wprowadzanie niestandardowych atrybutów z NetSuite do schematu gwiazdy dla NetSuite Analytics.

   Zabezpieczenia

   • Przypisania zabezpieczeń: Automatyczne przypisywanie domyślnych grup i ról nowym użytkownikom.
   • Raporty dotyczące kontroli zabezpieczeń: Kontrola wszystkich przypisanych zabezpieczeń i działań związanych z wykorzystaniem narzędzi.

   H2 CY2022

   Administracja

   • Obsługa języków: ukraiński, grecki, wietnamski.

   Możliwość rozbudowy

   • Rozszerzzenie danych REST API: Łącznik dla każdej aplikacji w chmurze przy użyciu interfejsów REST API do wymiany danych.
   • Rozszerzalność modelu semantycznego — zewnętrzne scalanie aplikacji: Łączenie niezależnej zawartości OAC i modelu semantycznego z instancją Fusion Analytics OAC.
   • API rozszerzeń semantycznych: Rozszerzenie warstwy semantycznej za pomocą skryptów, a nie kreatora.
   • Dane zunifikowane i rozszerzenia semantyczne: Udoskonalone zintegrowane środowisko danych i możliwości rozszerzania semantycznego.

   Zabezpieczenia

   • Niestandardowe zabezpieczenia z użyciem konfigurowalnych kontekstów: Uproszczona możliwość przypisywania kontekstów zabezpieczeń.
   • Ukrywanie zawartości niestandardowej: Ukryj zawartość w przypadkach, gdy zawartość niestandardowa klienta pokrywa się z zawartością standardową.

Zacznij korzystać z rozwiązania Oracle Analytics


Przewodnik po produkcie


Zamów prezentację na żywo


Weź udział w praktycznych warsztatach


Skorzystaj z bezpłatnej wersji próbnej Oracle Analytics Cloud