Nie znaleziono pasujących wyników.

Zalecamy wypróbowanie następujących rozwiązań, aby znaleźć to, czego szukasz:

 • Sprawdź pisownię wyszukiwania słowa kluczowego.
 • Użyj synonimów dla wpisanego słowa kluczowego, na przykład spróbuj wpisać „aplikacja” zamiast „oprogramowanie”.
 • Rozpocznij nowe wyszukiwanie.
Skontaktuj się z nami Zaloguj się do Oracle Cloud

Plan rozwoju rozwiązania Oracle Fusion Analytics

Fusion Analytics to rodzina gotowych, natywnych aplikacji analitycznych w chmurze dla pakietu Oracle Cloud Applications, zapewniających użytkownikom firmowym gotowe do użycia informacje usprawniające proces podejmowania decyzji. Bez konieczności kodowania, zespoły zajmujące się kadrami, finansami, zaopatrzeniem i operacjami mogą wzbogacać swoje analizy przy użyciu wbudowanego samouczenia się systemów (ML) i dodatkowych danych, pochodzących spoza aplikacji Oracle Cloud. Unikatowe dogłębne i wszechstronne funkcje Oracle, połączone analizy i aplikacje pozwalają organizacjom tworzyć analizy łączone oraz udostępniać jeden wspólny widok wydajności w różnych działach.

Poniższe materiały mają na celu przedstawienie ogólnego kierunku rozwoju produktu. Jest on przeznaczony wyłącznie do celów informacyjnych i nie należy włączać go do jakiejkolwiek umowy. Tekst ten nie stanowi zobowiązania do dostarczenia jakichkolwiek materiałów, kodu ani funkcji i nie należy kierować się nim podczas podejmowania decyzji o zakupie. Proces opracowywania i wydawania, termin udostępnienia oraz ceny jakichkolwiek opisanych funkcji lub funkcjonalności produktów Oracle może ulec zmianie i pozostaje w gestii Oracle Corporation.

Zobacz plan działań

Otwórz wszystko Zamknij wszystko
  • Dostarczono

   Aby zobaczyć bieżącą listę ostatnio dostarczonych możliwości, należy zapoznać się z nowym przewodnikiem w Centrum Pomocy Oracle.

   Dokumentacja w Centrum Pomocy zawiera także samouczki i wideo pomagające szybko rozpocząć pracę z Oracle Fusion Analytics. Przekazuj nam swoje pytania i komentarze, a nawet sugestie dotyczące nowych produktów, stając się członkiem Oracle Analytics Community.

  • Oracle Fusion ERP Analytics

   H1 CY2023

   Financials

   • Konfigurowalna analiza kont (podgląd): Zapewnia złożony widok aktywności konta księgi głównej ze szczegółami transakcji księgi pomocniczej dla wszystkich źródeł.
   • Faktury z tytułu należności: Zapewnia obsługę faktur z tytułu należności płatnych z dołu oraz faktur, które są rozliczane z datą przyszłą.
   • Wydatki na zobowiązania: Zapewnia wgląd w wydatki na zobowiązania z uwzględnieniem nowych atrybutów i wskaźników dotyczących zaliczek na wydatki.

   Projekty

   • Faktury: Zapewnia możliwość raportowania faktur zewnętrznych, międzyprojektowych i dotyczących transakcji między podmiotami powiązanymi, w tym kwot i ilości.
   • Aktywa: Zapewnia możliwość raportowania w zakresie projektów inwestycyjnych. Śledź koszty podlegające kapitalizacji i koszty wycofania w procesie kapitalizacji oraz przeglądaj szczegóły aktywów i ich przypisania do projektów i zadań.

   H2 CY2023

   Financials

   • Accounting Hub (podgląd): Zapewnij możliwość wykonywania analiz operacyjnych i finansowych dla danych aplikacji z Oracle Accounting Hub.
   • Konfigurowalna analiza kont (GA): Zapewnia złożony widok aktywności konta księgi głównej ze szczegółami transakcji księgi pomocniczej dla wszystkich źródeł.
   • Niezaksięgowane dokumenty: Umożliwia obsługę niezaksięgowanych dokumentów. Zapewnia wgląd zarówno w zaksięgowane, jak i niezaksięgowane dokumenty oraz ich salda podczas generowania analiz lub interpretowania transakcji dotyczących dokumentów w księdze głównej.
   • Wiekowanie należności: Uwzględnia faktury z przyszłą datą w odpowiedniej migawce stanu bieżącego wiekowania należności podczas aktualizacji przyrostowych.
   • Wiekowanie należności: Uwzględnia faktury i płatności z przyszłą datą w odpowiedniej migawce stanu bieżącego wiekowania należności podczas aktualizacji przyrostowych.

   Zakupy

   • Klasyfikacja wydatków: Analizowanie wydatków w różnych kategoriach, identyfikowanie wzorców wydatków oraz pomaganie organizacji w usprawnieniu zarządzania wydatkami i zwiększeniu efektywności działania.

   Projekty

   • Rozstrzygnięcia: Analiza przyznanego finansowania dotacji projektów. Uwzględnia atrybuty dotacji w istniejących obszarach analityki projektów na potrzeby przeprowadzania bardziej szczegółowych analiz.

  • Oracle Fusion HCM Analytics

   H1 CY2023

   Zasoby ludzkie

   • Daty stażu pracy: Zawiera informacje dotyczące stażu pracy pracownika. Służy do obliczania stażu pracy danej osoby w przedsiębiorstwie, dziale, kategorii zaszeregowania lub innej jednostce na podstawie daty stażu pracy.

   Zarządzanie personelem

   • Trendy sald naliczania nieobecności: Umożliwia tworzenie analiz trendów w celu przeglądania zagregowanych i szczegółowych sald naliczania oraz drukowania uprawnień do sald i powiązanych kosztów.

   • Lista płac

    • Kalkulacja kosztów listy płac: Zapewnia wgląd w procesy kalkulacji kosztów listy płac i płatności dla pracowników do poziomu pracownika, umożliwiając określenie wartości i zmienności kalkulacji kosztów od początku okresu.

    Gotowe pulpity informacyjne

    • Wydajność — zarządzanie wykorzystaniem zdolności i potencjału pracowników: Zapewnia kierownikom działów szczegółowe informacje dotyczące procesu oceny wydajności pracowników.
    • Następstwo —zarządzanie wykorzystaniem zdolności i potencjału pracowników Zdobycie informacji na temat podjętych przez organizację działań planistycznych i przygotowawczych w obszarze zarządzania sukcesją pracowników.

    H2 CY2023

    Zasoby ludzkie

    • Stanowiska: Zapewnia wgląd we wszystkie stanowiska utworzone w organizacji. Dotyczy zarówno stanowisk aktywnych, jak i nieaktywnych, nawet jeśli stanowisko nie jest zajmowane przez żadną osobę.

    Zarządzanie personelem

    • Bezpieczeństwo i higiena pracy: Analizowanie zdarzeń, trendów i wzorców incydentów w całej organizacji w celu zapewnienia zdrowego i wydajnego środowiska dla pracowników.

    Lista płac

    • Salda listy płac: Ulepszenia służące do obsługi procesów dotyczących liczby pracowników oraz powiązanych odchyleń i stóp wzrostu. Nazwę obszaru zainteresowań „”Zarządzanie listą płac” zmieniono na „Salda listy płac”.

    Zarządzanie talentami

    • Analizy ankiet: Umożliwia analizowanie za pomocą Oracle Cloud Infrastructure ustrukturyzowanych i niestrukturyzowanych pytań otwartych w celu zrozumienia nastrojów pracowniczych oraz ich poziomu w zakresie ocenianych umiejętności.

    Gotowe pulpity informacyjne

    • Analiza kadry kierowniczej: Umożliwia zwiększenie wydajności w całej organizacji dzięki pulpitom nawigacyjnym zawierającym różne obszary, takie jak zwolnienia, stan osobowy, edukacja, rekrutacja i mobilność wewnętrzna.
  • Oracle Fusion HCM Analytics

   H1 CY2023

   Zarządzanie zamówieniami

   • Wbudowane pulpity nawigacyjne: Zapewnia możliwość korzystania z wbudowanych pulpitów nawigacyjnych do analizowania efektywności działu zaopatrzenia, umów zakupu, wydatków związanych z zaopatrzeniem i efektywności zaopatrzenia.
   • Weryfikacja danych: Analiza zarządzania zamówieniami zawiera teraz filtr statusu zapotrzebowania i atrybuty tabeli przestawnej dotyczące miar kwot zapotrzebowania. Z miar powiązanych z zamówieniem zakupu usunięto miesiąc zatwierdzenia.

   Magazynowanie i kalkulacja kosztów

   • Księgowanie kosztów: Służy do analizowania elementów kalkulacji kosztów produktu według organizacji kosztowej, księgi kosztów, podmiotu prawnego i powiązanych szczegółów transakcji.
   • Przekształcanie jednostek miary: Oracle Fusion SCM Analytics obsługuje teraz podstawowe miary ilości.

   Produkcja

   • Zlecenia robocze (podgląd): Analizuj wskaźniki i trendy dotyczące realizacji zleceń roboczych. Jest to szczegółowy obszar funkcjonalny zawierający informacje i odpowiednie miary dotyczące realizacji zleceń roboczych w produkcji dyskretnej.

   H2 CY2023

   Zarządzanie zamówieniami

   • Otwarte zamówienia: Służy do obsługiwania zamówień sprzedaży o statusie „Robocze” i zawiera udoskonalone obszary dotyczące zamówień sprzedaży i wstrzymań zamówień sprzedaży.
   • Planowana marża brutto: Marża brutto umożliwia analizę marży brutto według jednostki biznesowej, księgi kosztów głównych, klientów, produktu i powiązanych wymiarów.

   Magazynowanie i kalkulacja kosztów

   • Wiekowanie zapasów: Umożliwia analizę wiekowania zapasów oraz wgląd w kluczowe miary statusu zapasów. Wiekowanie zapasów pokazuje wiek magazynowych pozycji pogrupowanych według różnych przedziałów czasowych.
   • Przyjęcia magazynowe: Ulepszona widoczność transakcji magazynowych dzięki rozszerzonemu zakresowi typów transakcji, w tym zamówień zakupu i szczegółów na poziomie transakcji.

   Zakupy

   • Klasyfikacja wydatków: Analizowanie wydatków w różnych kategoriach, identyfikowanie wzorców wydatków oraz pomaganie organizacji w usprawnieniu zarządzania wydatkami i zwiększeniu efektywności działania.

   Produkcja

   • Zlecenia robocze (GA): Analizowanie wskaźników i trendów dotyczących realizacji zleceń roboczych. Jest to szczegółowy obszar funkcjonalny zawierający informacje i odpowiednie miary dotyczące realizacji zleceń roboczych w produkcji dyskretnej.

   Rozszerzanie danych

   • Oracle Transportation Management (przegląd): Umożliwia połączenie z aplikacją Oracle Transportation Management oraz wprowadzenie odpowiednich danych transportowych do aplikacji Fusion Analytics w celu rozszerzenia danych na potrzeby zastosowań analitycznych SCM.
   • Planowanie łańcucha dostaw (podgląd): Umożliwia połączenie z aplikacją Oracle Fusion Cloud Supply Chain Planning oraz wprowadzenie odpowiednich danych planowania do aplikacji Fusion Analytics w celu rozszerzania danych na potrzeby zastosowań analitycznych SCM.
  • Oracle Fusion CX Analytics

   H1 CY2023

   Analiza przychodów

   • Przychody B2B: Analiza struktury przychodów B2B w zakresie leadów, szans, usług, ofert, subskrypcji i finansów.

   Zarządzanie subskrypcjami

   • Trendy w zakresie subskrypcji: Pokazuje miary subskrypcji i analizę trendów historycznych w różnych modelach biznesowych.
   • Integracja z należnościami: Analizuj faktury z tytułu należności, wykorzystując informacje rozliczeniowe z subskrypcji.

   Sprzedaż

   • Sprzedaż z odnowienia: Możliwość analizy odnowień i odejść.

   Marketing (Eloqua)

   • Analizy kampanii: Służy do pomiaru działań związanych z kampanią według kanału w danym okresie, zapewnia informacje na temat kampanii generujących najwięcej przychodzących działań i odpowiedzi oraz umożliwia powielenie sukcesu w przyszłych kampaniach. Analizy kampanii bazują na danych Eloqua i Salesforce.

   H2 CY2023

   Zoptymalizowana sprzedaż (marketing kierowany do konkretnych klientów)

   • Marketing i sprzedaż: Umożliwia analizowanie efektywności kampanii marketingowych na podstawie działań, wyświetleń reklam i wygenerowanych przychodów.
   • Przypisanie działań marketingowych: Obsługa analizy przypisania przychodów do wielu punktów kontaktu.

   Obsługa B2B

   • Cykl życia: Śledź zmiany w statusach, dotkliwościach, odbiorcach i kolejkach zgłoszeń serwisowych (service request, SR), aby zrozumieć cały cykl życia zgłoszenia przed jego zamknięciem. Optymalizuj czas oczekiwania kolejki zleceń SR, współczynnik ponownego otwierania i nie tylko.
   • Kamienie milowe: Mierz, jak zgłoszenia serwisowe wypadają na tle zdefiniowanych wcześniej umów SLA i podejmuj działania naprawcze.
   • Transfery usług: Ustal, ile razy zgłoszenie serwisowe jest przenoszone, odkryj przyczyny przeniesienia i usprawnij ten proces.

   Zarządzanie subskrypcjami

   • Analiza odejść klientów : Rozszerzenie trendów historycznych o obsługę wskaźników odejścia klientów.

   Rozszerzanie danych

   • Salesforce: Umożliwia połączenie z Salesforce oraz wprowadzenie odpowiednich danych do Fusion Analytics w celu rozszerzenia danych na potrzeby CX Analytics.
  • Platforma Oracle Fusion Analytics

   H1 CY2023

   Możliwość rozbudowy

   • Zarządzane potoki: Możliwość połączenia się ze źródłami danych i aplikacjami zdalnymi w celu dostarczenia podstawowych informacji na potrzeby raportów.

   Administracja i infrastruktura

   • Udostępnianie usługi Fusion Analytics jako SaaS: Świadczenie usługi Fusion Analytics jako dodatkowej usługi aplikacji Fusion dla klientów, którzy są obsługiwani za pomocą aplikacji Oracle Fusion as a Service.
   • Częstsze odświeżanie danych: Umożliwia określenie częstszego odświeżania danych w celu zarządzania księgą główną i zamówieniami.
   • Nowe centra danych dla Fusion Analytics: Nowe centra danych Oracle w Bombaju i UK Government Cloud.

   H2 CY2023

   Możliwość rozbudowy

   • Rozszerzalność modelu semantycznego — zewnętrzne scalanie aplikacji (podgląd): Scalanie niezależnej zawartości Oracle Analytics Cloud i modeli semantycznych z instancją Fusion Analytics Oracle Analytics Cloud. Można łączyć z gotowymi faktami oraz obiektami rozszerzeń systemowych.
   • Zarządzane potoki: Możliwość połączenia się ze źródłami danych i aplikacjami zdalnymi w celu dostarczenia podstawowych informacji na potrzeby raportów.

   Administracja i infrastruktura

   • Repozytorium pakietów: Stanowi globalną strukturę repozytorium pakietów umożliwiającą tworzenie i udostępnianie pakietów wdrażanych w ramach dzierżawy lub między dzierżawami oraz zarządzanie tymi pakietami.
   • Zabezpieczenia: Udoskonalenia w zakresie zarządzania rolami użytkowników i grup w celu udostępnienia konfigurowalnych kontekstów zabezpieczeń. Ściślejsza integracja z przypisanymi zabezpieczeniami Oracle Fusion ERP Analytics i HCM Analytics w celu automatycznego dostarczania ról i treści.
   • Nowe centrum danych dla Fusion Analytics: Nowe centrum danych w Tokio.

Zacznij korzystać z rozwiązania Oracle Analytics


Przewodnik po produkcie


Oracle Analytics — demonstracja na żywo


Weź udział w praktycznych warsztatach


Skorzystaj z bezpłatnej wersji próbnej Oracle Analytics Cloud