Nie znaleziono wyników

Twoje wyszukiwanie nie dało żadnych wyników.

Zalecamy wypróbowanie następujących rozwiązań, aby znaleźć to, czego szukasz:

 • Sprawdź pisownię wyszukiwania słowa kluczowego.
 • Użyj synonimów dla wpisanego słowa kluczowego, na przykład spróbuj wpisać „aplikacja” zamiast „oprogramowanie”.
 • Wypróbuj jedno z popularnych wyszukiwań wskazanych poniżej.
 • Rozpocznij nowe wyszukiwanie.
Popularne pytania
Oracle Analytics dla aplikacji — plan rozwoju

Oracle Analytics dla aplikacji Fusion — plan rozwoju

Poniższe materiały mają na celu przedstawienie ogólnego kierunku rozwoju produktu. Są one przeznaczone wyłącznie do celów informacyjnych i nie można ich włączać do żadnej umowy. Nie stanowią one zobowiązania do dostarczenia jakiegokolwiek materiału, kodu ani jakiejkolwiek funkcjonalności i nie należy kierować się nimi podczas podejmowania decyzji o zakupie. Proces opracowywania i wydawania, termin udostępnienia oraz ceny jakichkolwiek opisanych funkcji lub funkcjonalności produktów Oracle może ulec zmianie i pozostaje w gestii Oracle Corporation.

Poznaj rozwiązanie Oracle Analytics dla Cloud ERP

Otwórz wszystko Zamknij wszystko

Możliwości biznesowe

III kwartał 2020 r.
 1. 1. AR — analiza przychodów
  Nowy obszar umożliwiający szczegółową analizę danych dotyczących należności opartych na przychodach.
 2. 2. Dane historyczne
  Dostęp do danych historycznych dotyczących sald zobowiązań i należności, które umożliwiają przeprowadzenie analizy tendencji.
IV kwartał 2020 r.
 1. 1. Uzgadnianie finansowe
  Nowy obszar, który zapewnia pokrycie finansowe w celu wsparcia analizy księgi głównej i ksiąg pomocniczych.
 2. 2. Analiza wydatków
  Nowy obszar, który umożliwia raportowanie całkowitych wydatków organizacji z uwzględnieniem dostawców, produktów, kategorii produktów, jednostek biznesowych, centrów kosztów, lokalizacji zakupu, lokalizacji dostawców i powiązanej hierarchii.
 3. 3. Koszty świadczeń pracowniczych
  Nowy obszar służący do obsługi danych dotyczących kosztów świadczeń pracowniczych.
I kwartał 2021 r.
 1. 1. Salda aktywów
  Nowy obszar służący do przedstawiania informacji dotyczących sald aktywów trwałych.
 2. 2. Transakcje na aktywach
  Nowy obszar służący do przedstawiania informacji dotyczących transakcji na aktywach trwałych.
 3. 3. Amortyzacja aktywów
  Nowy obszar służący do przedstawiania informacji dotyczących amortyzacji aktywów trwałych.
II kwartał 2021 r.
 1. 1. Projekt — zobowiązania
  Zobowiązania z tytułu przyszłych wydatków, które zostaną poniesione w ramach projektu. Raportowanie może odbywać się w zakresie organizacji, projektów, zadań, zasobów i okresów.
 2. 2. Projekt — koszty
  Przybliżone i faktyczne koszty z przeszłych i bieżących okresów, w tym porównania (z całego okresu lub roczne) projektów, zadań, organizacji, zasobów, dostawców i powiązanych hierarchii.

Zarządzanie wskaźnikami KPI

III kwartał 2020 r.
 1. 1. Waluta dokumentu
  Obsługa waluty dokumentu pozwala na wgląd w transakcje w wielu rodzajach walut w rozwiązaniu Financials Cloud (łącznie z walutami dokumentu, przeliczonymi i księgi rachunkowej).
 2. 2. Konta post-SLA
  Obszary zobowiązań i należności przedstawiające końcowe sprawozdania finansowe zgodne z księgą główną.
 3. 3. Główne księgi rachunkowe
  Dodanie obsługi w zakresie raportowania wskaźników dotyczących walut jako uzupełnienie walut księgi i analityki.
 4. 4. Prowadzenie ksiąg pomocniczych (SLA)
  Dostęp do informacji księgowych post-SLA (wersja finalna) wraz z danymi z księgi pomocniczej umożliwia skuteczną analizę.
IV kwartał 2020 r.
 1. 1. Wiele planów kont
  Obsługa wielu planów kont jako konfiguracji raportowania.
 2. 2. Waluta statystyczna
  Obsługa wskaźników waluty STAT w saldach i transakcjach księgi głównej.

Rozszerzalna architektura aplikacji analitycznych

III kwartał 2020 r.
 1. 1. Rozszerzalność — dodawanie faktów
  Możliwość dodania nowej tabeli faktów i nowych wskaźników do modelu semantycznego.
 2. 2. Rozszerzalność — obszary niestandardowe
  Możliwość dodawania i reorganizowania obszarów warstw semantycznych wykorzystywanych przez analityków do tworzenia raportów i wskaźników KPI.
 3. 3. Rozszerzalność — wzbogacanie danych
  Możliwość fizycznego replikowania wybranych dodatkowych obiektów z widoku aplikacji Fusion do hurtowni Autonomous Data Warehouse w celu ich analizy.
IV kwartał 2020 r.
 1. 1. Rozszerzalność — dodawanie wymiarów
  Możliwość dodania nowej tabeli wymiarów oraz nowych atrybutów i wyrażeń wymiarów do modelu semantycznego.
 2. 2. Rozszerzalność — dodawanie hierarchii
  Możliwość dodania alternatywnych hierarchii i poziomów z funkcją rozwinięcia szczegółów do istniejących i nowych wymiarów modelu semantycznego.
 3. 3. Rozszerzalność — dodawanie obliczeń
  Możliwość dodania nowego obliczonego wyrażenia do faktów modelu semantycznego.
 4. 4. Opisowe pola segmentowe
  Możliwość uzyskiwania wglądu w dodatkowe informacje zarejestrowane jako opisowe pola segmentowe. Informacje te są ważne i unikalne dla Twojej firmy.

Poznaj rozwiązanie Oracle Analytics dla Cloud HCM

Otwórz wszystko Zamknij wszystko

Możliwości biznesowe

III kwartał 2020 r.
 1. 1. Indywidualne dzienniki HR
  Dzienny przegląd postępów poszczególnych pracowników od momentu zatrudnienia do przejścia na emeryturę wraz ze wszystkimi danymi osobowymi i informacjami dotyczącymi zatrudnienia.
 2. 2. Informacje dotyczące zespołu i kultury pracy
  Zupełnie nowe podejście umożliwiające monitorowanie struktury i stanu zespołu oraz wpływu tych czynników na jego skuteczność. Funkcja analizy efektywności zespołu z możliwością elastycznego konfigurowania wskaźników KPI, które mają największe znaczenie dla Twojej organizacji, oraz progów, które chcesz monitorować. Każdy lider stara się zrozumieć, dlaczego dany zespół osiąga lepsze wyniki od innych. Teraz możemy odpowiedzieć na to pytanie.
 3. 3. Analiza pracowników — od zatrudnienia do przejścia na emeryturę
  Ponad 130 faktów, które zapewniają liderom działów kadr i biznesu wszechstronny wgląd w całą kadrę pracowniczą, co pozwala im podejmować właściwe decyzje, które przyczyniają się do rozwoju firmy i zmniejszenia ryzyka.
  • Analizę pracowników organizacji od momentu zatrudnienia do przejścia na emeryturę można przefiltrować za pomocą wielu ustawień, np. demograficznych, regionalnych lub organizacyjnych. W ten sposób można uzyskać obraz aktualny na dziś, sprawdzić stan z przeszłości lub wygenerować prognozy na przyszłość.
  • Tendencje w zakresie zatrudnień, przeniesień, awansów, transferów i odejść w całej organizacji
  • Liczne narzędzia analityczne z możliwością dostosowywania — struktura kadry pracowniczej, zwolnienia i utrzymanie pracowników, zakres kontroli, różnorodność, wskaźnik porównawczy i analiza zatrudnienia
  Innowacyjne, wielopłaszczyznowe podejście do analizy wpływu liczebności załogi i redukcji zatrudnienia na wydajność i wynagrodzenia wraz z tendencjami i prognozami dotyczącymi zmniejszania składu osobowego firmy.
 4. 4. Rotacja pracowników
  Analiza przeniesień między- i wewnątrzorganizacyjnych, reorganizacji i zwolnień, które skutkują wzrostem lub spadkiem liczby pracowników.
 5. 5. Pozyskiwanie talentów
  Informacje dotyczące procesu rekrutacji i skuteczności pozyskiwania nowych pracowników. Dostępne są m.in. takie dane, jak mobilność wewnętrzna, czas do zatrudnienia, najlepsze źródła zatrudnienia i wydajność nowych pracowników.
IV kwartał 2020 r.
 1. Talenty
  Informacje na temat mocnych i słabych stron personelu, które pomagają w podejmowaniu trafnych decyzji w zakresie rekrutacji, rozwoju i utrzymania pracowników.

Rozszerzalna architektura aplikacji analitycznych

III kwartał 2020 r.
 1. 1. Rozszerzalność — dodawanie faktów
  Możliwość dodania nowej tabeli faktów i nowych wskaźników do modelu semantycznego.
 2. 2. Rozszerzalność — obszary niestandardowe
  Możliwość dodawania i reorganizowania obszarów warstw semantycznych wykorzystywanych przez analityków do tworzenia raportów i wskaźników KPI.
 3. 3. Rozszerzalność — wzbogacanie danych
  Możliwość fizycznego replikowania wybranych dodatkowych obiektów z widoku aplikacji Fusion do hurtowni Autonomous Data Warehouse w celu ich analizy.
IV kwartał 2020 r.
 1. 1. Opisowe pola segmentowe
  Możliwość uzyskiwania wglądu w dodatkowe informacje zarejestrowane jako opisowe pola segmentowe. Informacje te są ważne i unikalne dla Twojej firmy.
 2. 2. Rozszerzalność — dodawanie wymiarów
  Możliwość dodania nowej tabeli wymiarów oraz nowych atrybutów i wyrażeń wymiarów do modelu semantycznego.
 3. 3. Rozszerzalność — dodawanie hierarchii
  Możliwość dodania alternatywnych hierarchii i poziomów z funkcją rozwinięcia szczegółów do istniejących i nowych wymiarów modelu semantycznego.
 4. 4. Rozszerzalność — dodawanie obliczeń
  Możliwość dodania nowego obliczonego wyrażenia do faktów modelu semantycznego.