Nie znaleziono wyników

Twoje wyszukiwanie nie dało żadnych wyników.

Zalecamy wypróbowanie następujących rozwiązań, aby znaleźć to, czego szukasz:

 • Sprawdź pisownię wyszukiwania słowa kluczowego.
 • Użyj synonimów dla wpisanego słowa kluczowego, na przykład spróbuj wpisać „aplikacja” zamiast „oprogramowanie”.
 • Wypróbuj jedno z popularnych wyszukiwań wskazanych poniżej.
 • Rozpocznij nowe wyszukiwanie.
Popularne pytania

Oracle Customer Success—TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o.

TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o.

TAURON Obsługa Klienta minimalizuje koszty licencji we współpracy z Oracle

Share
 

Dzięki świetnej współpracy z Oracle License Management Services nie tylko uzyskaliśmy gwarancję pełnej zgodności z warunkami licencyjnymi Oracle, ale też możemy optymalizować bieżące wykorzystanie oprogramowania Oracle dzięki uzyskanej wiedzy na temat zasad jego licencjonowania, szczególnie w zakresie środowisk wirtualnych, rozwiązań klastrowych oraz opcji baz danych.

— Piotr Tudzierz, Centrum Przetwarzania Danych, TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o.

We współpracy z Oracle spółka TAURON Obsługa Klienta uzyskuje potwierdzenie zgodności z warunkami posiadanych licencji Oracle i optymalizuje ich koszty

Grupę TAURON tworzy obecnie ok. 30 powiązanych kapitałowo podmiotów gospodarczych. Dużą część z nich przed wejściem w skład Grupy TAURON wykorzystywała licencje oprogramowania baz danych i middleware firmy Oracle. W celu zapewnienia wszystkim spółkom Grupy wymaganych licencji oprogramowania Oracle w związku z planowaną konsolidacją IT, TAURON Polska Energia S.A. - spółka dominująca Grupy TAURON – zawarła z firmą Oracle umowę ULA (Unlimited License Agreement). Po utworzeniu Centrum Usług Wspólnych IT w ramach spółki TAURON Obsługa Klienta, umowa została cesjonowana na tę spółkę. Po zakończeniu trzyletniego okresu obowiązywania umowy, powierzono spółce Oracle License Management Services przeprowadzenie audytu certyfikacyjnego wykorzystania licencji.
 
Business Challenge
 • Uzyskanie rzeczywistych danych na temat wykorzystania licencji Oracle w Grupie TAURON.
 • Potwierdzenie zgodności wykorzystania licencji Oracle z warunkami umowy licencyjnej i umowy o świadczeniu usługi Asysty Technicznej. 
 • Optymalizacja wykorzystania posiadanych licencji Oracle.
 • Obliczenie bieżących i przyszłych kosztów licencji Oracle, wymagane do wewnętrznego rozliczania kosztów IT w Grupie TAURON oraz planowania budżetów IT.
Results
 • Spółce Oracle License Management Services powierzono zadanie uzyskania pełnych i dokładnych informacji o rzeczywistej liczbie wykorzystywanych licencji Oracle w Grupie TAURON, obejmujących setki baz danych z różnymi opcjami i powiązanych z nimi produktów middleware.
 • Pomyślna współpraca z Oracle License Management Services zaowocowała zestawem danych z pomiarów wykorzystania licencji Oracle, dając pełny obraz wykorzystania oprogramowania Oracle i związanych z nim wymagań licencyjnych.
 • Zwieńczeniem przeprowadzonego przez Oracle License Management Services audytu była certyfikacja wszystkich licencji Oracle wymaganych przez Grupę TAURON. 
 • Dzięki współpracy z Oracle License Management Services uzyskano wiedzę na temat zasad rozliczania licencji Oracle, szczególnie w zakresie środowisk wirtualnych, rozwiązań klastrowych oraz opcji baz danych.
 • Uzyskana wiedza pozwoliła zoptymalizować wykorzystanie licencji w środowiskach przydzielanych nowym projektom ale także w istniejących środowiskach produkcyjnych. 
 • W wyniku przeprowadzonego audytu obniżono koszty licencji używanego oprogramowania, a co za tym idzie, koszty udostępniania przez spółkę systemów informatycznych.
 • Obniżając koszty licencji wsparto realizowany przez spółkę program poprawy efektywności.
 • Zagwarantowano spełnienie przez spółkę wymagań branżowych dotyczących systemów i baz danych, w tym starszych aplikacji biznesowych i baz zawierających dane historyczne, których dostępność jest wymagana prawem.
 • Potwierdzenie spełniania postanowień umowy licencyjnej i umowy o świadczeniu usługi Asysty Technicznej dla wszystkich produktów Oracle, z jednej strony zmniejszyło ponoszone przez Grupę TAURON ryzyko finansowe, operacyjne i prawne, a z drugiej – dało jej wiedzę o posiadanych uprawnieniach licencyjnych do oprogramowania Oracle, potrzebną w trakcie jej ekspansji na rynku dystrybucji energii elektrycznej i ciepła.

 

W skład Grupy TAURON weszło wiele spółek wykorzystujących różnorodne licencje Oracle. Zawarcie umowy ULA (Unlimited License Agreement) było najlepszym sposobem na to aby umożliwić wszystkim spółkom Grupy korzystanie z wymaganych w trakcie konsolidacji IT licencji Oracle oraz ustalić faktyczne potrzeby licencyjne po zakończeniu konsolidacji. Powierzenie Oracle License Management Services przeprowadzenia audytu certyfikacyjnego pozwoliło nam uzyskać pewność, że w pełni wywiązujemy się z warunków licencyjnych oraz skutecznie zoptymalizować koszty posiadania licencji.

— Piotr Tudzierz, Centrum Przetwarzania Danych, TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o.

Execution

W związku z rozproszeniem i niejednorodnym charakterem produktów Oracle, użytkowanych przez różne podmioty Grupy TAURON, jej współpraca z zespołem Oracle License Management Services była procesem złożonym, wymagającym wyjątkowo sprawnego i skutecznego zarządzania projektem i biorącymi w nim udział zasobami. Objął on szczegółową inwentaryzację ww. platform przetwarzania danych. Po stronie spółki TAURON Obsługa Klienta wzięło w nim udział sześciu administratorów baz danych i serwerów. W toku projektu przekazywali oni audytorom z Oracle License Management Services dane ze skryptów działających na poziomie systemów operacyjnych, którzy poddawali je weryfikacji, analizie i agregacji. W trakcie trwania prac projektowych zespół Oracle License Management Services przekazał swoim partnerom z Grupy TAURON obszerną wiedzę na temat zasad licencjonowania i rozliczania wykorzystania licencji, co pozwoliło spółce TAURON Obsługa Klienta osiągnąć postawiony sobie cel: obliczyć i zoptymalizować aktualne i przyszłe koszty posiadania licencji.

About TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o.

Headquarters

 
Wrocław, Poland

Employees

 
25,000 (Grupa TAURON)
Spółka TAURON Obsługa Klienta należy do Grupy TAURON, największego dystrybutora energii elektrycznej i jednego z największych producentów energii elektrycznej w Polsce. Odpowiada ona nie tylko za obsługę klientów zewnętrznych Grupy TAURON, ale świadczy też usługi na rzecz klientów wewnętrznych. W ramach 4 Centrów Usług Wspólnych TAURON Obsługa Klienta świadczy następujące usługi: Finansowo-księgowe (Centrum Usług Wspólnych Rachunkowość), Teleinformatyczne i informatyczne (Centrum Usług Wspólnych IT), Kadrowo-płacowe (Centrum Usług Wspólnych HR), Obsługę Klienta zewnętrznego (Centrum Usług Wspólnych Obsługa Klienta). Centrum Usług Wspólnych IT w ramach swoich kompetencji m.in. zarządza licencjami używanego przez całą Grupę TAURON oprogramowania. W skrócie – TAURON Obsługa Klienta zapewnia Grupie pełną obsługę informatyczną, potrzebną jej do działania.

Oracle Solutions Used

Published:  Jun 07, 2018