Nie znaleziono pasujących wyników.

Zalecamy wypróbowanie następujących rozwiązań, aby znaleźć to, czego szukasz:

  • Sprawdź pisownię wyszukiwania słowa kluczowego.
  • Użyj synonimów dla wpisanego słowa kluczowego, na przykład spróbuj wpisać „aplikacja” zamiast „oprogramowanie”.
  • Rozpocznij nowe wyszukiwanie.
Konto w chmurze Zaloguj się do chmury
Konto Oracle

Oracle Supply Chain Planning

Szybciej osiągaj lepsze wyniki, planując łańcuch dostaw od początku do końca w chmurze. Bez wysiłku łącz informacje na temat popytu i ograniczeń zaopatrzenia oraz dane od osób zainteresowanych, a także stosuj wbudowane funkcje uczenia maszynowego, by poprawić rentowność przy jednoczesnym przyspieszeniu obsługi klienta.

Logo IDC - miniatura Raport IDC MarketScape na temat planowania globalnego łańcucha dostaw

Sprawdź, dlaczego firma IDC uznała Oracle za lidera w dziedzinie planowania łańcucha dostaw.

Film na temat Supply Chain Planning - grafika Szybciej osiągaj lepsze wyniki dzięki Oracle Cloud Supply Chain Planning

Trzech klientów opowiada, w jaki sposób udało im się zwiększyć dokładność prognoz, obniżyć koszty i wprowadzić innowacje dzięki rozwiązaniom Oracle Cloud do planowania łańcucha dostaw.

prezentacja - ilustracja ikony miniatury Obejrzyj prezentację rozwiązania Supply Chain Planning

Dowiedz się, w jaki sposób można szybciej osiągać lepsze wyniki dzięki w pełni zintegrowanemu, kompleksowemu planowaniu łańcucha dostaw.

Dowiedz się, dlaczego Oracle jest liderem w dziedzinie planowania łańcucha dostaw

Lepsze wyniki w krótszym czasie

Wykorzystaj wbudowaną analitykę, kierowane rozwiązywanie problemów i inteligentne zalecenia, aby zwiększyć wydajność.

Dostosowywanie planowania w przedsiębiorstwie

Zarządzaj strategicznymi i taktycznymi procesami planowania w ramach inteligentnego, zintegrowanego, kompleksowego systemu planowania.

Automatyzacja decyzji dotyczących planowania

Zautomatyzuj podejmowanie decyzji. Przekształć predykcje oparte na uczeniu maszynowym w spójne reakcje przyczynowo-skutkowe.

Nowe zasady dotyczące odporności łańcucha dostaw

Firma IDC bada, w jaki sposób zwiększanie elastyczności i widoczności może wpłynąć na poprawę odporność łańcucha dostaw.

Oracle Fusion Cloud Supply Chain Planning

Dowiedz się, w jaki sposób oprogramowanie Oracle do planowania łańcucha dostaw wspiera specyficzne wymagania wielu różnych firm na ujednoliconej platformie, w tym przedsiębiorstw z branży zaawansowanych technologii i produkcji, organizacji zorientowanych na realizację projektów, hurtowników i dystrybutorów, dostawców usług opieki zdrowotnej oraz łańcuchów dostaw opartych na usługach.

Wykrywaj, prognozuj i kształtuj popyt, aby uzyskać lepsze wyniki

Następnej generacji narzędzie do zarządzania popytem obejmujące funkcje planowania uzupełniania, segmentacji, wprowadzania nowych produktów oraz samouczenia się maszyn dla planistów.

Wykrywaj popyt, aby poprawić widoczność

Uzyskuj przydatne informacje biznesowe na podstawie sygnałów jakościowych i ilościowych z różnych źródeł.

Analizuj popyt według segmentów

Dynamicznie grupuj pozycje, lokalizacje i klientów o podobnych zachowaniach w segmenty o wspólnym profilu popytu.

Prognozuj popyt, aby zarządzać zmiennością

Użyj mechanizmów samouczenia się maszyn do generowania dokładniejszych prognoz, jednocześnie mierząc i śledząc pierwotne przyczyny błędów prognoz.

Oceniaj wpływ zmian popytu

Analizuj przyczyny i skutki w zakresie sezonowości, wydarzeń promocyjnych, atrybutów produktów i głównych wskaźników, aby odpowiednio korygować zapasy.

Kształtuj popyt, aby osiągnąć cele biznesowe

Symuluj scenariusze prognoz, współpracuj z interesariuszami i zarządzaj wprowadzaniem nowych produktów w celu poprawy wyników biznesowych.

Przygotuj dobry plan popytu na potrzeby swojej strategii produkcyjnej

Śledź zmiany, monitoruj wyjątki i synchronizuj działania z planami sprzedażowo-operacyjnymi i planami dostaw, aby zapewnić dobrze funkcjonujący proces.


Włącz możliwość uzupełniania zapasów na podstawie popytu

Usprawnij i uprość proces planowania uzupełniania zapasów. Zapewnij dokładniejszą realizację zamówień dzięki dostosowanym do segmentów popytu wytycznym dotyczącym zapasów i regułom zużycia.

Planuj w kontekście popytu zorientowanego na klienta

Zintegruj zorientowane na popyt procesy zużycia, obsługi zapasów i realizacji zamówień, aby sprostać specyficznym wymaganiom klientów.

Prognozuj zużycie, aby zoptymalizować poziomy usług

Prognozuj popyt, aby przewidywać zmiany wynikające z określonych trendów, zdarzeń i sezonów oraz utrzymuj dostawy w ramach założonych progów zapasów.

Segmentuj łańcuch dostaw za pomocą elastycznych reguł

Automatycznie przypisuj wytyczne dotyczące zapasów do grup lokalizacji pozycji, które mają podobne wymagania dotyczące uzupełniania zapasów.

Dostosuj wytyczne dotyczące zapasów do segmentów popytu

Wybierz i porównaj wpływ różnych parametrów wytycznych dotyczących zapasów na niedobory, nadwyżki i koszty zapasów.

Symuluj i rozwiązuj problemy związane z uzupełnianiem zapasów

Graficznie symuluj i dostosuj strategię uzupełniania zapasów dla poszczególnych pozycji i lokalizacji, aby poprawić wydajność.

Zautomatyzuj procesy ciągłego uzupełniania zapasów

Automatycznie kalkuluj wymagania dotyczące uzupełnienia zapasów i wydawania zaplanowanych zamówień, gdy pojawia się zużycie.


Optymalizacja zasobów pod kątem usług i kosztów

Zidentyfikuj i zrealizuj najlepsze plany zaopatrzeniowe. Planuj pozycje na wielu poziomach lokalizacji, identyfikuj i rozwiązuj najważniejsze problemy oraz symuluj efekty potencjalnych reakcji, aby zoptymalizować procesy obsługi klienta i koszty zapasów.

Ujednolić procesy planowania

Znajdź równowagę między popytem a podażą, zoptymalizuj zapasy pod kątem obsługi i kosztów oraz zaplanuj różne scenariusze dotyczące materiałów i wydajności.

Zaplanuj cały łańcuch dostaw

Zaplanuj różne procesy produkcyjne, w tym produkcję procesową, dyskretną, projektową, wariantową i zewnętrzną, jak również transakcje dwustronne i transakcje sprzedaży bezpośredniej.

Monitoruj problemy związane z dostawami i nadawaj im priorytety

Użyj wbudowanych narzędzi analitycznych, aby sprawdzić wpływ na wskaźniki KPI, takie jak marża i obrót oraz wyświetlać obszary problematyczne.

Prognozuj i proaktywnie reaguj na zakłócenia

Dokonuj weryfikacji i współpracuj z wewnętrznymi i zewnętrznymi interesariuszami w zakresie planowanych zmian zamówień na dostawę. Korzystaj z wbudowanego uczenia maszynowego lub integracji z systemami Internetu rzeczy (IoT).


Popraw wydajność produkcji

Zaplanuj dzienną produkcję, aby zmaksymalizować wykorzystanie dostępnych komponentów i zasobów związanych z wąskimi gardłami. Ogranicz ilość produkcji w toku, odpady i wydatki. Zwizualizuj sposób alokacji operacji związanych ze zleceniami do zasobów. Przeciągnij i upuść, aby zasymulować najlepszą reakcję na problemy lub zmiany, a następnie udostępnij harmonogramy do wykonania w czasie rzeczywistym.

Twórz dobre, możliwe do do wykonania harmonogramy

Na podstawie aktualizowanych w czasie rzeczywistym danych o dostępności zasobów i zleceniach roboczych w Oracle Cloud Fusion Manufacturing przygotuj możliwe do wykonania harmonogramy uwzględniające istniejące ograniczenia materiałowe, wydajnościowe i kalendarzowe.

Optymalizuj operacje przezbrajania, aby zminimalizować czas przestoju

Zwiększ przepustowość i wykorzystanie zasobów dzięki harmonogramom zapewniającym efektywne przezbrojenia na podstawie charakterystyk branżowych, aby zminimalizować czas przestojów.

Rozpoznaj wąskie gardła produkcyjne

Zaplanuj operacje zleceń na bazie pożądanej sekwencji atrybutów, aby zmaksymalizować wydajność linii produkcyjnych. Ogranicz wąskie gardła poprzez przeniesienie pracy do alternatywnych zasobów.

Symuluj wpływ zmian w harmonogramie

Łatwo sprawdzaj harmonogramy i analizuj problemy produkcyjne na wizualnym wykresie Gantta. Korzystaj z metody „przeciągnij i upuść”, aby dokonywać odpowiednich korekt i edytować listy wysyłkowe. Przeprowadzaj szybkie symulacje i twórz scenariusze warunkowe, aby rozwiązywać pojawiające się problemy.

Minimalizuj skutki nieplanowanych przestojów

Dynamicznie uruchamiaj i naprawiaj harmonogramy, aby poradzić sobie z nieoczekiwanymi przestojami maszyn, brakiem siły roboczej, opóźnieniami w dostawie materiałów i zmianami priorytetów zamówień. Udostępniaj skorygowane harmonogramy produkcji w celu ich natychmiastowego wykonania.

Proaktywnie monitoruj procesy produkcyjne

Szybko oceniaj plany produkcyjne dzięki interaktywnym analizom oferującym informacje na temat czasu przezbrojenia, wykorzystania zasobów i zaległych zleceń.

Dowiedz się więcej o realizacji harmonogramu produkcji za pomocą Oracle Cloud Manufacturing


Inteligentnie zarządzaj otwartymi zleceniami

Nadaj priorytety swoim otwartym zamówieniom, aby zmniejszyć opóźnienia w dostawach, zwiększyć sprzedaż lub osiągnąć zaplanowaną marżę w przypadku zmian podaży lub popytu. Symuluj i wybierz najbardziej odpowiednie alternatywne scenariusze dotyczące realizacji zamówień.

Inteligentnie reaguj na zmiany podaży i popytu

Użyj dostępnych dostaw, aby zaplanować nowe zlecenia i zmniejszyć opóźnienia bez uszczerbku dla obowiązujących terminów.

Realizuj najważniejsze zlecenia w pierwszej kolejności

Nadaj priorytety zaległym zleceniom za pomocą elastycznych reguł biznesowych, które przyczyniają się do maksymalizacji przychodów ze zleceń, marży i jakości obsługi.

Rozwiązuj problemy dotyczące zaopatrzenia i realizacji zamówień

Modeluj zmiany warunkowe dotyczące procesów określania źródeł dostaw, metod przewozu i ograniczeń dostaw, aby szybko reagować na problemy i znajdować najlepsze rozwiązania.

Przygotuj scenariusze warunkowe dotyczące planowania zamówień

Symuluj wpływ planowania i dostępności potencjalnego zamówienia na pozostałe zaległe zamówienia.


Zastosuj bieżące planowanie w całym przedsiębiorstwie

Uzgodnij plany i operacje biznesowe w ramach działu sprzedaży, działu marketingu, działu finansowego i działu zaopatrzenia. Usprawnij swoje operacje, aby dokonać orkiestracji zmian w ramach całego przedsiębiorstwa oraz zrównoważyć i zoptymalizować popyt i podaż.

Dostosuj przedsiębiorstwo

Wykorzystaj wbudowane, zintegrowane procesy planowania biznesowego i narzędzia współpracy w celu uzgodnienia działań wśród interesariuszy.

Przygotuj realistyczny plan zbiorczy

Zoptymalizuj zagregowaną podaż i popyt w drodze modelowania i porównywania alternatywnych, ograniczonych scenariuszy planowania.

Zrealizuj cele biznesowe

Uzyskuj przydatne informacje ze spersonalizowanych pulpitów opartych na wskaźnikach KPI, aby podejmować trafniejsze decyzje związane ze wzrostem przychodów i zarządzaniem kosztami.

Działaj pewnie na podstawie uzgodnionego planu

Szybko agreguj i dezagreguj plany popytowo-podażowe, aby zoptymalizować wykorzystanie zasobów i decyzje inwestycyjne.


Połącz ze sobą mechanizmy planistyczne, produkcyjne, finansowe i operacyjne

Realizuj plany i monitoruj podejmowane działania w celu wykrywania nieoczekiwanych zdarzeń za pomocą urządzeń Internetu Rzeczy (IoT), mechanizmów sztucznej inteligencji (AI) i funkcji analityki predykcyjnej. Symuluj i oceniaj alternatywne działania służące utrzymaniu lub poprawie celów biznesowych.

Przyspiesz proces decyzyjny

Wykorzystaj uzyskiwane w czasie rzeczywistym informacje dotyczące planowania i realizacji, aby szybciej i skuteczniej reagować na negatywne zjawiska.

Skonsoliduj wszystkie czynności planowania w ramach jednego ośrodka

Usprawniaj swoje procesy krótko- i długoterminowego planowania strategicznego dzięki płynnej integracji procesów planowania i realizacji w ramach jednego modelu danych.

Zwiększ widoczność w całym przedsiębiorstwie

Ujednolicony model danych zapewniający jednolity widok dla wszystkich uczestników. Użyj zaawansowanych narzędzi analitycznych, aby przygotować projekcje wyników biznesowych, upraszczać operacje biznesowe i umożliwiać kierownictwu podejmowanie terminowych decyzji.


Zaangażuj partnerów handlowych w działania na rzecz rzecz ograniczenia zakłóceń w łańcuchu dostaw

Współpracuj w zakresie dostaw i negocjuj zobowiązania umowne z dostawcami strategicznymi i kontrahentami. Rozwiązuj problemy, zanim staną się problemami działu obsługi klienta.

Wspólnie przgotowuj prognozy dotyczące zleceń

Udostępniaj dostawcom prognozy zleceń, analizuj zmiany tych prognoz i włączaj je do swoich procesów planowania dostaw.

Koordynuj zobowiązania podejmowane przez dostawców

Zarządzaj kompleksowym procesem negocjowania umów z dostawcami i egzekwowania uzgodnionych poziomów usług.

Włącz funkcję magazynu zarządzanego przez dostawcę

Pozwól dostawcom na inicjowanie zamówień i potwierdzanie wysyłek materiałów konsygnowanych i niekonsygnowanych w Twoich lokalizacjach.

Współpracuj z kontrahentami

Automatycznie aktualizuj status zlecenia produkcyjnego na podstawie postępów produkcji zleconej na zewnątrz.

Zapewnij dostawcom dostęp online

Zaoferuj dostawcom łatwy, interaktywny dostęp do procesów współpracy i widoczności za pośrednictwem portalu dla dostawców.

Synchronizuj wiele poziomów dostaw

Rejestruj dostawy dostępne natychmiast, na zamówienie i w tranzycie od kontrahentów i dostawców, aby doskonalić plany dostaw.


Proaktywnie reaguj na zmiany w łańcuchu dostaw

Zapewnij lepszą widoczność dostaw — zarówno wewnętrznych, jak i pochodzących od strategicznych dostawców i kontrahentów. Otrzymuj ostrzeżenia o niedopasowanych oczekiwaniach i korzystaj z dostępnych mocy produkcyjnych dostawców w swoich planach dostaw.

Analizuj działania łańcucha dostaw w czasie rzeczywistym

Użyj narzędzia Oracle Transactional Business Intelligence (OTBI) w celu analizy i raportowania stanu łańcucha dostaw w czasie rzeczywistym.

Oceniaj ogólną wydajność łańcucha dostaw

Wizualizuj ogólną wydajność globalnego łańcucha dostaw za pomocą narzędzia Oracle Fusion Analytics Warehouse.

Zautomatyzuj funkcje widoczności za pomocą usług WWW

Uzyskaj programowy dostęp do statusu transakcji w czasie rzeczywistym w narzędziu Oracle Supply Chain Management Cloud za pośrednictwem usług REST.

Użyj mechanizmów samouczenia się maszyn do prognozowania zdarzeń

Zastosuj mechanizmy analityki predykcyjnej do analizy sygnałów pochodzących z łańcucha dostaw opartego na Internecie rzeczy (IoT).

Śledź aktywność za pośrednictwem wątku cyfrowego

Rejestruj i wizualizuj choreografię transakcji w łańcuchu dostaw w cyfrowej księdze opartej na technologii blockchain.


Wyprzedź zmiany dzięki Oracle Fusion Cloud Supply Chain Planning

Przykłady wdrożeń rozwiązania Supply Chain Planning

Oracle Fusion Cloud Supply Chain Planning pomaga klientom z różnych branż na całym świecie poprawić sprawność operacyjną i odporność łańcucha dostaw.

LiDestri - wybrany klient

LiDestri Food and Drink poprawia dokładność prognoz dzięki współpracy z klientami i dostawcami.

Przenosisz planowanie łańcucha dostaw do chmury? Weź pod uwagę tych 5 kluczowych obszarów

Daniel Bachar, dyrektor ds. marketingu produktów, Oracle

Organizacje wyprzedzają konkurencję o krok, inwestując w nowe rozwiązania do planowania łańcucha dostaw, które pomagają im usprawnić działania i procesy.

Przeniesienie planowania łańcucha dostaw do chmury to zmiana, o której myśli — lub którą już wprowadza — każda organizacja. Bez względu na to, jak bardzo zsynchronizowany jest lokalny system planowania łańcucha dostaw, zastosowanie rozwiązania chmurowego zapewni wiele nowych korzyści.

Przeczytaj cały artykuł

Polecane wpisy na blogu

Wyświetl wszystkie

Zasoby

Materiały referencyjne

Dowiedz się, jakie nowości wprowadziliśmy w najnowszej wersji Supply Chain Planning

Przejrzyj te materiały, aby zapoznać się z nowościami w usłudze Cloud Supply Chain Planning i zaplanować kwartalne aktualizacje.

Dokumentacja

Uzyskaj dostęp do biblioteki dokumentów

Centrum pomocy Oracle zapewnia szczegółowe informacje o produktach i usługach Oracle, w tym opisy konkretnych rozwiązań, przewodniki dla początkujących oraz materiały dotyczące zaawansowanych przypadków zastosowań.

Społeczność klientów

Dołącz do społeczności

Cloud Customer Connect to największa społeczność online w chmurze Oracle. Należy do niej ponad 200 tys. członków, a jej celem jest promowanie współpracy i dzielenie się najlepszymi praktykami, opiniami i informacjami dotyczącymi produktów Oracle.

Szkolenia

Rozwiń umiejętności z zakresu planowania łańcucha dostaw w chmurze

Oracle University oferuje bezpłatne szkolenia i programy certyfikacyjne (w wybranych formatach), dzięki którym przedsiębiorstwo może odnieść sukces na rynku.

Pierwsze kroki


Zamów demonstrację na żywo

Skorzystaj z usług jednego z naszych ekspertów ds. Supply Chain Planning.


Obejrzyj prezentacje

Obejrzyj prezentacje produktów do planowania łańcucha dostaw.


Skontaktuj się z działem sprzedaży

Porozmawiaj z naszym ekspertem ds. rozwiązania Supply Chain Planning.