CFOn som orakel

Finance-4.0

Varför kristallkulan ligger i
finansavdelningens knä

Miguel Vergara,
affärsutvecklare på Oracle, följ på Twitter: @EPM_insight


Om ekonomichefens nya roll som orakel och regnmakare.

Intel

Att förutspå framtiden är en notoriskt inexakt ”vetenskap”. Som bäst kan vi ge kvalificerade gissningar baserade på tidigare erfarenheter och rådande trender. Har vi tur kan våra förutsägelser vara skillnaden mellan framgång och misslyckande.

Men att förutspå framtiden är precis vad finansavdelningarna har fått i uppgift att göra. På kort sikt handlar det om att leverera finansiella analyser om hur affärsverksamheten kommer utvecklas det kommande kvartalet. Ska bolaget se längre in i framtiden måste finansavdelningen kunna dechiffrera och analysera stora mängder information för att på detta vis ge beslutsunderlag för strategiska vägval. Uppgiften är så viktig för organisationen att CFOn och finansteamen är under en konstant press från ledningen att göra förutsägelserna än mer exakta och konsekventa.

Nya digitala tekniker, såsom molnet och Big Data, hjälper idag finansproffs att leva upp till dessa högt ställda förväntningar. Främst genom att länka samman information från olika system på företaget och göra den tillgänglig i realtid. Detta ger en totalbild över bolagets ekonomiska hälsa och en förmåga att tackla förändringar i marknaden.

Att förvalta förtroendet

CFOs blir ofta tillfrågade att ingå i teamet som ska definiera företagets strategi eftersom de har insikter i bolagets finanser och därigenom kan bidra till smartare investeringar och tillväxtsatsningar. När nu organisationer börjar flytta sina finansiella applikationer till molnet kommer de få tillgång till ännu fler dataströmmar att bygga sina analyser på. Det blir då också lättare att få en mer exakt bild över hur enskilda affärsområden sköter sig och vilka områden som kan förbättras.

Den växande potentialen med modern dataanalys kommer också ge finansteam förmågan att hitta nya affärsmöjligheter på marknaden som är baserade på makroekonomiska trender, finansiella risker, prisstrategier och många andra faktorer som tidigare inte alltid varit tillgängliga.

Det samma gäller när det handlar om att förutspå risker på marknaden. En mer enhetlig syn på dataanalys som kopplar ihop olika affärsområdesdata med ERP/EPM-system tillåter finansteamen att ge realtidsbaserade insikter om huruvida en ny tjänst tas emot väl mot kunderna. Det sätter dem också i en bättre position att upptäcka ett potentiellt problem innan det inträffar så att den berörda avdelningen kan åtgärda det proaktivt, eller åtminstone mildra dess effekter.

Ledande finansteam använder sig också av nya dataströmmar för att mer exakt mäta värdet av bolagets tillgångar, speciellt dolda immateriella tillgångar som varumärket och intellektuellt kapital som blivit allt viktigare indikatorer om ett företags välbefinnande för investerare. En konsekvent och exakt rapportering av dessa data kommer vara vardagsmat för den moderna finansavdelningen de kommande åren.

Demokratiseringen av data

Tillgången av nya dataströmmar kommer också att bredda finansteamets roll till att hjälpa enskilda affärsområden med att utveckla framgångsrika strategier. Det är en slags pågående demokratisering av data inom organisationen.

Oracles och CIMAs undersökning pekar mot en framtid där ekonomiavdelningar blir ”mäklare” av affärsdata snarare än att de har ett monopol på de insikter den innehåller. Ekonomichefer och deras team kommer inte bara samla in och kontrollera data utan också destillera denna information och dela värdefulla insikter med enskilda affärsenheter.

En nyligen publicerad rapport från Accenture stödjer dessa tankar. De uppskattar att innan 2020 kommer 80 procent av alla traditionella finansprocesser, exempelvis transaktioner och riskhantering, utföras av tvärfunktionella team snarare än av finansavdelningen.

Om vi köper det gamla ordspråket att ”kunskap är makt” och tillämpar det i den digitala tidsålder vi lever i, så kommer den som äger och kan dechiffrera data vara den som får mest respekt i styrelserummet. CFOn har under de senaste åren gjort en fantastisk resa inom bolaget och allt efter som nya avancerade och smarta back office-system införs kommer de att på allvar sitta med kristallkulan i knät.


The Oracle Cloud for Finance blog, brought to you in association with Intel®

Intel® and the Intel logo are trademarks of Intel Corporation in the U.S. and/or other countries.


Läs mer om