Ekonomichefer och ekonomisk osäkerhet

Ekonomichefer och Ekonomisk Osäkerhet
Fem tips som hjälper ekonomichefer att övervinna ekonomisk osäkerhet

Miguel Vergara, Affärsutvecklare på Oracle


Att navigera på en föränderlig marknad kräver större strategisk planering, samarbete och en nypa mod

2016 har varit ett omvälvande år för företagen. Brexit-omröstningen i juni ökade den redan befintliga osäkerheten på marknaden och gjorde det ännu svårare att förutse framtida ekonomiska förhållanden.

Vi har trätt in i en tid då förändring har blivit ett normaltillstånd, och företagen måste kunna anpassa sig snabbt oavsett om de ställs inför stora politiska händelser, plötsliga ekonomiska svängningar eller demografiska förändringar. De förlitar sig i ännu högre grad än tidigare på att ekonomichefen ska hjälpa dem att åstadkomma detta.

Ekonomicheferna accepterar att framtiden är oviss men vet också att de inte kan vänta ut situationen. Det är ett gott tecken att närmare hälften (46 %) av ekonomicheferna uppger att de planerar att investera i tillväxt när de ser lovande affärsmöjligheter, även om de är mer försiktiga än förut.

Men detta är ingen enkel uppgift. Hur kan ekonomiavdelningen begränsa kostnaderna utan att driva en alltför hård åstramningspolicy som förhindrar tillväxt?

Planera för ändrade planer

 Många företag ser – med rätta – modeller som bygger på pådrivande faktorer som den bästa vägen framåt, men lika viktigt är det att modellerna baseras på information från så många involverade som
möjligt.  

När framtiden är oviss kan företagets planer inte vara linjära. De måste förgrena sig åt olika håll och ta hänsyn till flera olika situationer så att organisationen står redo för alla tänkbara hinder.

Ekonomiavdelningen måste ha möjligheter att skapa modeller och testa många scenarier snabbt och med stor noggrannhet. Först då kan de ta fram stabila planer för alla möjliga situationer.

Många företag ser – med rätta – modeller som bygger på pådrivande faktorer som den bästa vägen framåt, men lika viktigt är det att modellerna baseras på information från så många involverade som möjligt. Ekonomicheferna får en betydligt mer fullständig och rättvisande bild av hur företaget kommer att reagera på olika situationer på marknaden när ekonomisk data kombineras med information från sälj-, marknads- och personalavdelningen och den övriga organisationen.

Sporra företaget

 Ekonomicheferna förmedlar och granskar företagets data och måste utveckla digitala kunskaper för att kunna tolka data från affärsområdena.  

För att företaget ska kunna göra mer strategiska investeringar måste samtliga affärsområden involveras i arbetet. Moderna ekonomichefer sitter som spindeln i nätet för affärsområdesverksamheten. De fungerar som en slags ‘dataimpressario’, och med sin unika inblick i avdelningarnas resultat befinner de sig i en perfekt position för att säkerställa att affärsområdenas strategier ligger i linje med organisationens.

Oracles undersökning visar att 56 procent av de tillfrågade ekonomicheferna arbetar närmare affärsområdena. Denna procentandel kommer med all sannolikhet att öka i takt med att företagen fortsätter modernisera sitt sätt att arbeta. Ekonomicheferna förmedlar och granskar företagets data och måste utveckla digitala kunskaper för att kunna tolka data från affärsområdena. Men det är lika viktigt att de kan strukturera och presentera insikterna på ett tydligt sätt för beslutsfattarna på företaget.

Kunskap om de egna resultaten

 Med dagens vinst- och kostnadshanteringslösningar kan organisationerna skapa, underhålla och analysera kostnadsfördelningen på detaljnivå.  

Dagens företag behöver arbeta mer effektivt. Detta kräver en stor förståelse för de egna processerna och resultaten, eftersom hanteringen av resurser och kapital avgör hur mycket pengar och tid de kan spara. Det kräver också en förståelse för hur dessa processer kan effektiviseras.

”Ofta när jag träffar ekonomichefer och berättar om hur de kan effektivisera processer så upptäcker jag att de inte är medvetna om den snabba utvecklingen inom systemlösningar. Och det är förståeligt, det är ett heltidsjobb att hålla koll på allt som händer inom det här området”.

En utmaning är att många ekonomisystem är fragmenterade och inte ger någon större insyn i affärsområdenas resultat. Detta gör det svårt att se var förbättringar kan göras.

Med dagens avancerade systemlösningar kan organisationerna skapa, underhålla och analysera kostnadsfördelningen på detaljnivå. De gör det dessutom möjligt att automatiskt beräkna kostnad, vinst och andra centrala nyckeltal så att företagen kan mäta resultatet och modifiera sina processer på bästa sätt.

Klara förändring genom bättre riskhantering

Riskhantering handlar inte bara om att veta hur man spelar säkert. Det handlar också om att veta hur och när man ska chansa. Planering inför framtiden är en viktig aspekt när det gäller att minska risker och dra fördel av affärsmöjligheter, och 53 procent av ekonomicheferna anser att deras roll i dag är mer fokuserad på framtida strategier än någonsin. 

Om företaget har en standardiserad process för att identifiera, bevaka och reagera på hot kan det vidta åtgärder tidigare och därigenom kontrollera och styra företaget åt rätt håll. Det är dessutom viktigt att företagsledare har full insyn i och tillgång till information om potentiella risker, eftersom de inte alltid har förmågan att själva analysera relevant data. Om beslutsfattarna kan följa och överblicka riskbedömningar i tydliga informationsvyer kan de fatta snabba och välgrundade beslut.

Var modig – lyckan står den djärve bi

Uppgiften att gå i täten för strategiska investeringar och tillväxt på marknaden efter Brexit sätter stor press på ekonomicheferna. 53 procent av ekonomicheferna menar att det ställs större krav på dem nu än tidigare. Men de som antar utmaningen kommer att bli ovärderliga för företaget. 46 procent av ekonomicheferna uppger att deras jobb har blivit svårare, men lika många anser att de möter större uppskattning för sitt arbete.

De tuffare tiderna har ställt större krav på investeringar och beslut, vilket har stärkt ekonomiavdelningens ställning och gjort ekonomichefen central för företagets affärsstrategi. Det är absolut inte läge att vara oförsiktig, men de ekonomichefer som med auktoritet hjälper sina företag att hålla kursen i tider av förändring kommer att vara starkt bidragande till företagets fortsatta framgång.

Idag krävs mod för att fatta rätt beslut, och mod underbyggs av analys av korrekt data.

Träffa Miguel Vergara och Anders Holmström från Oracle på Verksamhetstyrning den 15:e mars. Mer info på http://verksamhetsstyrning20.se/


Läs mer

Vi hjälper dig gärna

Kontakta en säljexpert

Guidade visningar

Be om en personlig demonstration

Registrera dig efter ämne