IT-sammanslagningar

ERP-migrering till molnet
Hur man genomför en framgångsrik IT-fusion 2017

Miguel Vergara, affärsutvecklare på Oracle @EPM_insight


Ett lyckat förvärv handlar om att uppnå rätt avvägning i IT-integrationen

Det ekonomiska klimatet må vara det mest osäkra på flera decennier, men många företag har upptäckt det inte finns något ont som inte har något gott med sig: antalet samgåenden och förvärv är på väg uppåt.

Faktum är att värdet av alla fusioner och förvärv i Europa uppgick till 215,3 miljarder amerikanska dollar under det första kvartalet 2017, enligt Thompson Reuters. Det är hela 16 procent mer jämfört med samma period i fjol och beror huvudsakligen på att amerikanska organisationer drar nytta av fördelaktiga valutakurser och en återgång till politisk optimism i EU.

 

”Att låta alla behålla sina olika system är samma sorts tankar som fått så många stora företag att bygga upp onödigt komplicerade IT-system under årens lopp.”

Även förvärven av teknikföretag är på uppgång, i synnerhet av sådana som har fötts ur den digitala tidsåldern och utvecklat de bästa tjänsterna, produkterna eller algoritmerna i sitt slag. Köparna är etablerade företag som hoppas kunna hålla sig steget före konkurrenterna.

Det förtjänar även att anmärkas att fyra av fem företag har sagt att de förmodligen kommer att avyttra delar av sin organisation i år. Med tanke på allt detta är det uppenbart att 2017 kommer att bli ett intressant år i företagsvärlden.

Dra ett streck över det förflutna och jobba smartare

Man måste vara visionär och opportunist för att lyckas på en osäker marknad, men att fatta beslutet att köpa ett annat företag är den enkla biten. Den stora utmaningen är att snabbt få ut mervärde ur ett nyligen inköpt företag medan man hanterar ett mycket stort och komplext integrationsprojekt.

Demo av modern finans

Utvärderingsguide: Staka ut vägen till smartare ERP i molnet

Integrationen av två separata organisationer är ett nyanserat förfarande som alltför ofta spränger budgetramarna. Det kräver omfattande planering, ett IT-team som har förberett sig på förändring, samt system som är flexibla nog att stödja nya arbetssätt. Men även om man förstår detta lägger mer än 20 procent av företagen för lite pengar på integrationen efter samgåendet.

IT-teamen kommer inte undan den enorma pressen kring att få igång systemen, och kan vara lockade att avstå från integrationen och i stället köra bägge företagens system parallellt. Detta är en kortsynt metod som garanterat ger upphov till ineffektivitet. Att låta alla behålla sina olika system är samma sorts tankar som fått så många stora företag att bygga upp onödigt komplicerade IT-system under årens lopp.

 

”Till skillnad från oflexibla gamla system är molnplattformar extremt konfigurerbara och kan anpassas till ändrade verksamhetskrav praktiskt taget över en natt.”

Företagen bör betrakta förvärv som en möjlighet att skärskåda sina IT-rutiner och hitta nya sätt att arbeta smartare. Som McKree Lake på Accenture uttrycker saken är ”denna möjlighet en ask som bara är öppen en kort tid”.

Uppnå rätt balans

Komplett konsolidering är förstås inte svaret på kort sikt, men viss integration är alltid nödvändigt för att harmonisera båda företagens rutiner och för att arbeta mer effektivt på lång sikt.

Demo av modern finans

Utvärderingsguide: Staka ut vägen till smartare ERP i molnet

Det förvärvande företaget kanske bara vill standardisera det köpta bolagets kärnprocesser för att göra backoffice-hanteringen så enkel som möjligt, men det kan finnas så mycket överlapp mellan de två företagens kundinriktade system att även de går att konsolidera till viss del. Vissa strategier är projektspecifika, men slutmålet är alltid detsamma: båda organisationerna bör behålla så mycket självstyre att de kan betjäna sina kunder samtidigt som de samarbetar om sätt att göra processerna så enkla och kostnadseffektiva som möjligt.

Molnbaserade applikationer har gjort detta mycket enklare. Till skillnad från oflexibla gamla system är molnplattformar extremt konfigurerbara och kan anpassas till ändrade verksamhetskrav praktiskt taget över en natt. Eftersom de inte begränsas av det fysiska utrymmet går de även att anpassa till tillväxt mycket snabbare.

Molnet kräver dessutom minimala förberedelser, vilket innebär att IT-teamen kan börja köra applikationer i molnet nästan omedelbart och istället lägga sin energi på aktiviteter som ger mervärde och bidrar till företags tillväxt.

 

”Båda organisationerna bör sträva efter en strategisk kombination av nyttjande av data för att verkligen kunna dra nytta av varandra.”

Sätt data i högsätet

Många fusioner och förvärv ger upphov till problem på grund av det sätt båda företagen använder och delar sina data. Företagen samlar nu in enorma volymer data om kunderna och marknaden, och de är avgörande för strategin. IDC har förutspått att mängden data kommer öka tiofalt fram till 2025. En stor del av dessa data kommer att vara i storföretagens ägo.

Hur kan företagen hantera alla sina kombinerade data och reducera dem till något som har värde utan att förlora viktig information på vägen? Även om det än en gång kan verka enklare för dem att fortsätta samla in och använda sina data separat, bör båda organisationerna sträva efter en strategisk kombination av denna mycket värdefulla tillgång för att verkligen kunna ha nytta av varandra. 

Demo av modern finans

Utvärderingsguide: Staka ut vägen till smartare ERP i molnet

Oracle stod nyligen värd för Modern Business Experience i Paris. Många av deltagarna fick undersöka varför framgångsrika företag arbetar med datavetare i praktiskt taget alla projekt. Dessa organisationer försöker ständigt hitta nya sätt att använda sina data för att nå ut till nya kunder, som i sin tur fortsätter att handla av dem och därmed dela med sig av ännu mer data, som går att använda för att hitta nya intäktsströmmar.

Detta är ett av skälen till att teknikföretag är så attraktiva att köpa, men etablerade företag bör även lära sig läxan: när man går samman med ett annat företag går en av de mest värdefulla tillgångarna till spillo om man inte uppammar en datadriven anda som gör att man kan slå samman sina styrkor och lära av varandra.

I alltför många fall når man inte fram till målen med fusioner och förvärv på grund av det komplicerade integrationsarbetet. Kostnaderna kan lätt skjuta i höjden när man anpassar IT-system och verksamheterna kan även försöka jämka två vitt skilda sätt att arbeta. Företag som vill ge sig in i härvan av samgåenden och förvärv under 2017 måste se till att både deras syn på IT och sätt att bedriva affärer hjälper dem att realisera sin vision.


Läs mer

Vi hjälper dig gärna

Kontakta en säljexpert

Guidade visningar

Be om en personlig demonstration

Registrera dig efter ämne