Big Data inom finansavdelningen

New Talent on Finance Department

CFOns viktigaste uppdrag i den
datadrivna organisationen

Miguel Vergara, affärsutvecklare at Oracle, följ på
Twitter: @EPM_insight


Att kunna destillera ut affärsvärden ur stora mängder av information blir alltmer väsentligt för finansavdelningen.

Intel

CFOn har under många år gett vägledning om företagets strategi och varit ett bollplank för VDns idéer, förhoppningar och farhågor. Det är knappast förvånande att de ofta kliver in som tillförordnad vd när ett bolag står inför ett skifte av sin högsta chef. Och inte sällan övergår den tillförordnade VD-rollen till en permanent. Förväntningarna på CFOn är höga – de förväntas numer proaktivt bidra med affärskritiska insikter som leder bolaget framåt. De måste vara lika skickliga på dataanalys och programmering som de är på finansiell rapportering, ledarskapsfrågor och att kunna presentera komplexa idéer till styrelsen.

En nyligen publicerad undersökning av KPMG/Forbes visar att mer sex av tio (63 procent) av vd:arna förutspår att CFOns inflytande kommer att öka mer än styrelsens under de kommande tre åren. Enligt rapporten ligger CFOns viktigaste styrka i att de har en förmåga att förbättra bolagets resultat och tillväxt.

Samma undersökning visade samtidigt på de höga förväntningar som finns på CFOn. Nästan en av tre vd:ar ansåg att CFOn inte hjälpte dem tillräckligt med att driva bolaget framåt. Brist på kompetens inom ny teknik (särskilt molnbaserade affärssystem) var ett vanligt klagomål. Om en CFO vill utforma och utveckla sin roll som bolagets andreman är detta något som de bör ta till sig och anamma.

Hur kan då CFOs och finansteamen möta utmaningarna med att utveckla en modern affärsmodell? Svaret ligger i en ny syn på data och information.

En av de vanskligaste frågorna en organisation står inför idag är att få verklig användning av all den enorma mängd data som samlas in från organisationen internt och från dess kunder. Finansteam skulle kunna spendera all sin tid på att samla in och analysera data om bolagets tillgångar. Men det är hur man destillerar ut det viktigaste ur all denna information som är den tuffaste utmaningen. I synnerhet eftersom allt mer av bolagens värde kan härledas till dolda immateriella tillgångar som är svåra att kvantifiera finansiellt, exempelvis varumärkeslojalitet, goda interna processer eller medarbetarengagemang.

Destilleringsprocess kräver dock en gemensam syn på finansiella mätetal och att nyckeltalen räknas ut på samma sätt genom hela organisationen.

Som ett exempel på utmaningarna med detta kan vi titta på en traditionell försäljningsprognos: Säljteamet lägger in ett värde på en kommande affär som bygger på provision, marknadsavdelningen ser på värdet utifrån bolagets fasta växlingskurs medan finansavdelningen tar emot värdet och hanterar det utifrån en rörlig växelkurs. Ingen av dessa grupper använder samma finansiella språk när de kommunicerar med varandra och det blir nästan omöjligt för företaget att använda ett korrekt nyckeltal för att ge en pålitlig prognos. Med tanke på hur många nyckeltal en organisation använder sig av är samstämmighet och ett stringent sätt att arbeta med finansiella mätetal ett måste om du på allvar vill kunna vaska ut affärskritisk och beslutsstödjande information från dina system.

CFOns roll är därför att skapa klarhet och samstämmighet i den finansiella rapporteringen så att företaget kan mäta framgångsfaktorerna mer exakt och därmed göra väl underbyggda beslut för framtiden. Detta arbete är utan tvekan det viktigaste uppdraget en CFO har idag. Det kommer modernisera ekonomifunktionen och leverera betydande värde till styrelsen och resten av bolaget. I det datadrivna företaget behövs en samstämmighet i vad som är relevant eller irrelevant data för bolagets sätt att mäta sin framgång. Finansavdelningen är utan tvekan bäst lämpad för driva detta arbete.


The Oracle Cloud for Finance blog, brought to you in association with Intel®

Intel® and the Intel logo are trademarks of Intel Corporation in the U.S. and/or other countries.


Läs mer om