Finansiell information och säkerhet

Finance-4.0

Därför kan finansavdelningen inte ignorera molnet

Miguel Vergara, affärsutvecklare på Oracle, följ på Twitter: @EPM_insight


Känslig data är säkrare i molnet än i ditt eget datacenter.

Intel

En av de viktigare rollerna som en finansavdelning har är att säkerställa lönsamhet och kostnadseffektivitet inom hela organisationen. Man kan därför tro att de därför är snabba på att anamma de verktyg som kan hjälpa till med just detta. Men trots att vi är en bit på väg in i 2016 är det allt för många finans- och ekonomiavdelning som ignorerar den teknik som skulle kunna minska operativa kostnader, öka flexibiliteten och förstärka lönsamheten – nämligen molnet.

I många år har organisationer varit försiktiga med att anförtro känslig och sekretessbelagd data (läs: finansiell information) till tredje part. Och visst har det funnits anledning till detta. Pinktertonaffären, där mäklare lät släktingar köpa aktier i bolaget inför ett stundande bud från Securitas, är en av många händelser där finansiell information fått fötter. Många finansavdelningar har blivit hälsosamt varsamma med hanteringen känslig information de senare åren.

Tyvärr har dessa händelser bidragit till att många ekonomifunktioner invaggats i en falsk känsla av trygghet när de har den känsliga datan i sina egna datacenter. Frågan de ställer sig är ”Överväger fördelarna med att flytta känsliga finansiella data till molnet riskerna?”. Och även om frågan är relevant bygger den på bristande kunskap om modern molnteknik. Frågan som bör ställas är snarare: ”Är vår befintliga IT-infrastruktur säker nog för att hålla vara data säkra från dagens hot?”. Eller något mer provocerande: ”Kan vi verkligen riskera att hålla vår finansiella information inom våra egna IT-system?”.

Oavsett hur bra och modern IT-avdelning en organisation har är det osannolikt att de slår ett molnföretag på fingrarna när det gäller informationssäkerhet. Molnföretagen har experter som dagligen sysslar med att optimera säkerhet och tillgänglighet – hela deras affär bygger på detta.

Finans och ekonomi är inte de enda avdelningarna som ansvarar för känsliga uppgifter. Men till skillnad från dem har finans, på grund av missriktat säkerhetstänk, missat flera av fördelarna med molnet såsom större flexibilitet, minskad kapitalbildning (man leasar istället för att köpa systemet) och överkomliga priser för att få tillgång till den absolut senaste funktionaliteten.

Men det största problemet är att man hindrar delningen av kritisk finansiell data till andra molnbaserade affärssystem. Data som behövs för att kunna ge en översiktlig bild över organisationens ekonomiska hälsa och för att använda bolagets resurser på bästa sätt.

Sådana system behöver ha en holistisk syn på bolagets alla tillgångar – fysiska, personella och finansiella – om de ska kunna fungera som beslutsstöd. Om finansavdelningens data inte inkluderas skapas en kunskapslucka i förståelsen för affärsverksamhetens tillgångar vilket gör det mycket svårare att se till bolagets resurser används på rätt sätt.

Visst ska man ta det säkra före det osäkra men givet de miljarder dollar som plöjts in i molnföretagens datacenter för att kunna garantera säkra och tillgängliga system, är verkligen din data mer säker i ditt bolags egna datacenter?

Molnet har vunnit mark tack vare att ansedda leverantörer kunnat visa på stabil tillgänglighet och säkerhet. Att flytta finanssystemen till molnet är inte längre ett kliv ut i det okända utan ett strategiskt steg mot att förbättra datasäkerheten. Och då har man inte räknat in alla andra fördelar som molnet tillför finansavdelningen, dess anställda och resten av affärsverksamheten.


The Oracle Cloud for Finance blog, brought to you in association with Intel®

Intel® and the Intel logo are trademarks of Intel Corporation in the U.S. and/or other countries.


Läs mer om