Innovation och molnet

PaaS Innovation Mentality

En snabb ”pröva-dig-fram”-strategi
är nyckeln till en lyckad digitalisering


Idag är det okej att göra fel – om du gör det snabbt!

Intel

Hans Nystedt,
sales consulting director, Oracle Nordics

I många år var motgångar oacceptabla inom företagsvärlden. I dagens digitala värld är misslyckade IT-projekt i cv:et inte bara accepterat – det är också vad som förväntas av en digital entreprenör. Det ingår helt enkelt i arbetet att pröva sig fram.

Den enda haken idag är att ett misslyckande måste ske snabbt och dra lärdomar av det ännu snabbare. Det finns en enkel regel som gäller här: vissa lösningar kommer vara framgångsrika och andra inte. Några kommer behöva snabb implementation och skalas upp till affärskritisk standard medan andra behöver kasseras omedelbart om de inte tillför värde. Snabba misslyckanden hjälper affärsverksamheter att ha en hagelgevärsstrategi när det gäller digital innovation; man utvecklar alla kreativa idéer man har till en applikation och släpper dem på marknaden för att se vilka som fungerar. Även om bara en av tio applikationer lyckas driva på digitaliseringen inom företaget är det ändå en investering väl värd besväret.

Självfallet är den snabba ”pröva-dig-fram”-strategi lika mycket en konsekvens av digitaliseringen som det är en drivkraft. Trots allt är misslyckanden bara acceptabla i en IT-miljö där applikationsutveckling är flexibel, kostnadseffektiv och skalbar. Och som innovationsstrategi för organisationen hänger den oskiljaktigt ihop med molnet.

Den extremt långsamma takten som affärskritiska IT-applikationer hitintills utvecklats i, och som idag fortfarande är en realitet för många företag, hindrar denna typ av strategi. Kostnaderna för applikationsutveckling i egna miljöer är ofta oöverkomligt hög och linjechefer måste idag be IT-avdelningen att göra mestadels av jobbet när det gäller integration och utveckling.

När väl IT lyckats allokerat personal och systemresurser är möjligheten ofta redan förbi och drivkraften förlorad samtidigt som kostnaderna börjar ticka. I dessa fall är ett misslyckande inte ett alternativ eftersom tid och kostnad för projektet är för höga. Det är inte så konstigt att en sådan verksamhet snarare skulle testköra idén på marknaden innan utvecklingsteamet fick komma i närheten av den. De behöver ju veta om den kommer att lyckas eller inte.

Molnet förändrar spelplanen, inte minst PaaS-tjänster (Platform as a Service). Företag har nu möjlighet att få den flexibilitet som de behöver för att kunna anamma en ”pröva-dig-fram”-strategi. Istället för att testa idén på marknaden kan de enkelt få de resurser som behövs för applikationsutvecklingen som en tjänst i molnet – verksamheter betalar endast för vad som behövs för det enskilda projektet och de kan använda existerande utvecklingsverktyg för att realisera sina idéer. Detta kan ske utan de kostnader och risker som traditionella IT-projekt är förknippade med och samtidigt samexistera med den befintliga infrastrukturen.

PaaS möjliggör utvecklingen av nya applikationer på ett kostnadseffektivt sätt och kan lanseras inom dagar eller veckor. Utveckling och integration kan också delvis ske inom olika affärsenheter utan en allt för omfattande inblandning av IT-avdelningen. Molnet gör det möjligt att misslyckas utan att det blir alltför stora konsekvenser för verksamheten.

Moderna molnlösningar (PaaS) gör det också möjligt för företag att flytta arbetsbelastningar mellan offentliga och privata moln, datacentret och hybrida molnlösningar. Och snabbt och enkelt migrera applikationer från datacentret till molnet (och vice versa). Om ett företag snabbt behöver utvärdera en idé så kan de göra det i molnet med redan existerande utvecklingsverktyg och testa den utan att påverka befintlig IT-infrastruktur. Om applikationen håller måttet är det sedan enkelt att skala upp, antingen genom att köpa mer kapacitet från molnleverantören eller genom att helt enkelt flytta applikationen från molnet till datacentret.

”Pröva-dig-fram”-strategin kommer att hjälpa företag att få en kontinuerlig innovationsprocess i vår digitala samtid. Att snabbt kunna utveckla och lansera nya applikationer för att svara på marknadens behov kommer att vara en konkurrensförutsättning i framtiden. Men för att anamma denna strategi behöver bolagen ha en flexibel IT-infrastruktur och detta innebär bara en sak: att flytta applikationsutvecklingen in i molnet.


This PaaS article is brought to you by Oracle and Intel®.

Intel® and the Intel logo are trademarks of Intel Corporation in the U.S. and/or other countries.


Läs mer om