Your Cloud, Your Way : Infrastructure as a Service

next Industrial Revolution

Hur molnet driver fram nästa
industriella revolution

Pascal Giraud, Senior Director IaaS Foundation and Cloud Platform, Oracle EMEA


Intel Logo

Den ursprungliga industriella revolutionen i slutet av 1700-talet förändrade den värld vi lever i genom att utnyttja energin i vatten och ånga till att driva maskiner som gjorde det möjligt för arbetarna att tillverka varor mycket snabbare.

Den andra industriella revolutionen följde med införandet av masstillverkning. När informationstekniken började automatisera produktionen under 1900-talet hade den tredje industriella revolutionen kommit.

Nu börjar den fjärde industriella revolutionen komma igång tack vare utvecklingen i sakernas internet (Internet of Things, IoT), automatisering och robotteknik. Dessa tekniker är – tillsammans med ”big data” och analysverktyg – viktiga inslag i den nya industriella revolutionen, som även kallas industri 4.0.

Pascal Giraud

Pascal Giraud, Senior Director IaaS Foundation and Cloud Platform, Oracle EMEA

Den driver på utvecklingen inom en rad områden. Inom tillverkningsindustrin börjar smarta fabriker med automatiskt underhåll och avsevärda effektivitetsförbättringar bli verklighet. Inom sektorn finansiella tjänster används automatisering för att hantera ständigt växande datavolymer vare sig det gäller att ge service till kunderna eller att byta fokus till områden som säkerhet och risk.

Oavsett vilken bransch du verkar inom är molntekniken en avgörande faktor i nästa industriella revolution genom att den ger företagen verktyg för förnyelse. Centralt för detta är den nära integrationen av beräkningstjänster (infrastruktur som tjänst) och molnplattformar (plattform som tjänst).

Oracle-rapporten Molnet: att öppna vägen för industri 4.0 visade att av 1.200 teknikbeslutsfattare i medelstora och stora företag som deltog i en EMEA-enkät sade 60 % att ett integrerat moln kommer att frigöra potentialen hos omvälvande tekniker såsom robotik och artificiell intelligens.

 Oavsett vilken bransch du verkar inom är molntekniken en avgörande faktor i nästa industriella revolution genom att den ger företagen verktyg för förnyelse. Centralt för detta är den nära integrationen av beräkningstjänster (infrastruktur som tjänst) och molnplattformar (plattform som tjänst).  

De beräknings-, lagrings- och nätverksfunktioner som erbjuds av beräkningstjänster utgör grunden för detta integrerade synsätt. Det är där som data – innovationens råvara – finns och kan bearbetas. Det viktiga är att beräkningstjänsterna kommer att stödja arbetsbelastningarna hos de alltmer varierande ekosystem av IT-enheter som industri 4.0 för med sig. Med termer från den första industriella revolutionen kan beräkningstjänster beskrivas som vattenhjulet eller ångmaskinen som utnyttjar kraften i de tillgängliga resurserna.

Men den verkliga potentialen i molnet när det gäller att stödja den fjärde industriella revolutionen kan realiseras bara genom att beräkningstjänster integreras i en molnplattform. Genom att utnyttja beräkningstjänsternas kraft stöder molnplattformarna innovativa och omvälvande program.

 Men den verkliga potentialen i molnet när det gäller att stödja den fjärde industriella revolutionen kan realiseras bara genom att beräkningstjänster integreras i en molnplattform. Genom att utnyttja beräkningstjänsternas kraft stöder molnplattformarna innovativa och omvälvande program.  

Utan vattenhjul eller ångmaskin skulle ingen ingenjör ha kunnat utveckla den maskindrivna vävstolen. På liknande sätt skulle molnplattformar utan beräkningstjänster inte ha förmågan att sammanföra automatisering, robotik och sakernas internet för att ge oss nya och innovativa tillämpningar.

Den industriella utrustningstillverkaren GE använder Oracles molnplattformsteknik för att utveckla en plattform som på ett säkert sätt tar in och analyserar data från industrimaskiner för att automatisera och optimera affärsprocesser. Detta möjliggör en mer effektiv leveranskedja och ett prediktivt underhåll. Liksom alla industri 4.0-projekt är ett modernt ERP-system en viktig del i den administration som GE behöver för att optimera och automatisera processer genom hela det integrerade molnskiktet.

 Den fjärde industriella revolutionen är över oss, och liksom de föregående tre kommer det att drivas av integrering av resurserna och ny teknik. Genom att integrera kritiska molntekniker kommer företagen att kunna blomstra i framtiden genom att utveckla nya tillämpningar och tjänster - och i vissa fall lyfta dem till en helt ny nivå. 

Beräkningstjänsterna medger också skalning av innovativa nya tillämpningar, utvecklade på en integrerad molnplattform, vilket gör det möjligt för dem att bli i sanning omvälvande. Detta kan göras på ett elastiskt sätt, vilket ger förutsägbara prestanda inför den situation när en väldig massa saker blir sammankopplade via internet.

Återigen ser vi återsken av tidigare industriella skeden, när masstillverkningen gjorde det möjligt för hantverksindustrier att nå global omfattning. I den fjärde industriella revolution som vi just nu bevittnar ger molnet både medelstora och stora företag till ta ett språng förbi sina rivaler tack vare innovation.

Den fjärde industriella revolutionen är över oss, och liksom de föregående tre kommer det att drivas av integrering av resurserna och ny teknik. Genom att integrera kritiska molntekniker kommer företagen att kunna blomstra i framtiden genom att utveckla nya tillämpningar och tjänster - och i vissa fall lyfta dem till en helt ny nivå.


This blogs series was created in association with Intel®.
Intel Inside®. Powerful Cloud (Services) Outside.

Intel® and the Intel logo are trademarks of Intel Corporation in the U.S. and/or other countries.


Läs mer