Няма намерени резултати

Вашето търсене не съответства на никакви резултати.

Предлагаме да опитате следното, за да намерите това, което търсите:

 • Проверете правописа на Вашата ключова дума за търсене.
 • Използвайте синоними за въведената ключова дума, например опитайте “приложение” вместо “софтуер.”
 • Опитайте едно от популярните търсения, показани по-долу.
 • Стартирайте ново търсене.
Популярни въпроси

Oracle – Правен отдел

Oracle – изтегляния
Правна информация

Поверителност на Oracle
Политика за поверителност на Oracle по отношение данните за наемане на работа

1. ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящата Политика за поверителност на Oracle относно данните за наемане на работа (Политика зя поверителност) описва практиките по отношение на защитата на личните данни и сигурността, които Oracle Corporation, нейните дъщерни компании и филиали (Oracle, ние или нас) прилагат при събиране, използване и боравене с (обработване на) лична информация за Вас с нашите онлайн и офлайн дейности по наемането на работа. Тя също така обяснява изборите, които имате относно тези дейности по обработването на личните данни

Лична информация означава цялата информация, която е свързана с дадено идентифицирано или подлежащо на идентифициране физическо лице. Например Вашето име, адрес, имейл адрес, образование и предишна заетост, CV и професионална квалификация. Личната информация се нарича още информация за Вас.

Настоящата Политика за поверителност е променена за последен път на 15 февруари 2019 г. Политиката за поверителност обаче може да бъде променяна с времето, за да се спазят правните изисквания или да се отговори на променящите се нужди на нашия бизнес. Най-актуалната версия на Политиката за поверителност може да бъде намерена на този уебсайт. В случай че има важна промяна, на която искаме да обърнете внимание, ще Ви информираме по друг подходящ начин (например чрез изскачащ прозорец на нашия уебсайт).

ОБХВАТ НА ПОЛИТИКАТА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Вижте
повече
 • Настоящата Политика за поверителност се прилага за обработването на лична информация на кандидати за работа в Oracle във връзка с кариерния портал на Oracle (Oracle Talent Acquisition Cloud) и по-общо с дейностите на Oracle по наемането на работа, които се извършват както офлайн, така и онлайн чрез уебсайтове на трети страни.

КОЙ ОТГОВАРЯ ЗА ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНАТА ВИ ИНФОРМАЦИЯ?

Вижте
повече
 • Oracle Corporation и свързаните с нея юридически лица са отговорни за обработването на личната Ви информация, както това е описано в настоящата Политика за поверителност.

КАКВИ ВИДОВЕ ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ ОБРАБОТВАМЕ?

Вижте
повече
 • Ние обработваме лична информация, която се използва като допълнение към дейностите на Oracle по наемането на работа, като например Вашето име, адрес, имейл адрес, образование и предишна заетост, CV и професионална квалификация.

ОТКЪДЕ ПОЛУЧАВАМЕ ЛИЧНАТА ВИ ИНФОРМАЦИЯ?

Вижте
повече
 • Ние обработваме лична информация, която ни предоставяте директно, като например при регистриране в Oracle Talent Acquisition Cloud, при кандидатстване за работа или информация, която ни предоставяте по време на интервю. Ние също така получаваме лична информация от други източници, като например при справки, цялостни проверки или проверки на предишна заетост, както и от източници за наемане на работа от трети страни.

ЗАЩО И КАК ИЗПОЛЗВАМЕ ЛИЧНАТА ВИ ИНФОРМАЦИЯ?

Вижте
повече
 • Ние използваме лична информация, за да отговорим на Вашите искания или заявления; за целите на подбора и наемането на работа; за предоставяне на възможност за използване от Ваша страна – както и за развитие, подобряване и гарантиране на защитата – на Oracle Talent Acquisition Cloud, на нашите дейности по наемането и на продуктите и услугите на Oracle; и за спазване на приложимите закони.

КАК МОЖЕМ ДА СПОДЕЛЯМЕ ЛИЧНАТА ВИ ИНФОРМАЦИЯ?

Вижте
повече
 • Вашата лична информация се обменя в цялата организация на Oracle и с трети страни, като например доставчици на услуги, свързани компании в случай на реорганизация и държавни органи съгласно изискванията на закона.

КАКВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ИЗБОР ИМАТЕ?

Вижте
повече
 • По отношение на информацията за Вас, събрана в Европейския съюз/Европейското Икономическо Пространство (ЕС/ЕИП), или по друг начин, предписан от закона, Вие можете да поискате да оттеглите съгласието си, да се отпишете, да направите възражение, да ограничите използването на Вашата лична информация, да изтриете, промените или коригирате Вашата лична информация, или да получите достъп до Вашата лична информация.

КАК ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С ORACLE, АКО ИМАТЕ ВЪПРОСИ, КОМЕНТАРИ ИЛИ ОПЛАКВАНИЯ?

Вижте
повече
 • Ако смятате, че личната Ви информация е била използвана по начин, който не е в съответствие с Политиката за поверителност, моля, свържете се с Длъжностното лице за глобална защита на данните.

2. ОБХВАТ

Настоящата Политика за поверителност се прилага за обработването на личната информация на кандидатите за работа от страна на Oracle (Вие или Вас) във връзка с:

 • Кариерният портал на Oracle, наричан също Oracle Talent Acquisition Cloud; и
 • По-общо – с дейностите по наемането на работа в Oracle, извършвани както офлайн, така и онлайн чрез уебсайтове (сайтовете) на трети страни.

За допълнителна информация относно дейностите по обработването във връзка с общото използване от Ваша страна на уебсайтовете на Oracle и с използването от наша страна на бисквитки и подобни технологии, което е извън обхвата на настоящата Политика за поверителност, моля, вижте нашата Обща политика за поверителност.

3. КОЙ ОТГОВАРЯ ЗА ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНАТА ВИ ИНФОРМАЦИЯ?

Oracle Corporation, нейните дъщерни компании и филиалите й отговарят за обработването на Вашата лична информация, както е описано в настоящата Политика за поверителност. Вижте списък с юридически лица на Oracle. Моля, изберете регион и държава, за да видите адреса на седалището и данните за контакт на юридическото(ите) лице(а) на Oracle във всяка държава.

4. КАКВИ ВИДОВЕ ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ ОБРАБОТВАМЕ И ОТ КОИ ИЗТОЧНИЦИ?

Ние обработваме лична информация, която ни предоставяте директно, като например при регистриране в Oracle Talent Acquisition Cloud, при кандидатстване за работа на сайтовете или по време на свързано с наемане събитие, или когато провеждаме телефонно или лично интервю. Можем също така да получим лична информация за Вас от други източници, като например от лица, които посочвате за справка, лица, които Ви препоръчват за дадена длъжност, във връзка с цялостни проверки и проверки за предишна заетост, както и от източници за наемане на работа на трети страни, включително сайтове на трети страни.

Oracle може да обработва следните категории лична информация за нашите дейности по наемането, както се обяснени по-нататък в раздел 5 на настоящата Политика за поверителност:

 • име и данни за връзка
 • образование
 • предишна заетост
 • професионална квалификация и допустимост за работа, включително Вашата националност, страна на пребиваване, както и виза и имиграционен статут
 • работни места, към които сте проявили интерес или за които бихте желали да кандидатствате
 • CV, автобиография или извлечения, както и всякаква подкрепяща документация, приложена към Вашата автобиография, като например копия на свидетелства или дипломи
 • препоръки за назначаване на работа
 • подробности за възнаграждение, като например информация за заплатата, в зависимост от Вашия регион
 • информация за цялостна проверка, като например проверка на Вашето образование и предишна професионална заетост, както и друга значима информация, предмет на политиките на Oracle и на приложимите закони
 • определени видове чувствителна лична информация, както е описана в раздел 12 по-долу

5. ЗАЩО И КАК ИЗПОЛЗВАМЕ ЛИЧНАТА ВИ ИНФОРМАЦИЯ?

Ние използваме лична информация за следните цели:

 • да комуникираме с Вас и да отговаряме на Вашите искания или заявления
 • за целите на подбора, оценката и наемането на работа
 • да Ви предоставим възможност да използвате Oracle Talent Acquisition Cloud
 • да анализираме, развиваме и подобряваме Oracle Talent Acquisition Cloud, нашите дейности по набиране на персонал и продуктите и услугите на Oracle
 • за поддържане на сигурността на Oracle Talent Acquisition Cloud и на нашите сайтове, системи и мрежи
 • за спазване на приложимите закони и нормативни разпоредби и за управление на дейността ни

Тези цели са описани подробно по-долу.

 • Да комуникираме с Вас и да отговаряме на Вашите искания или заявления

Ако се свържете с нас (например чрез Oracle Talent Acquisition Cloud, формуляри за контакт на сайтовете, контакт с нашите представители за набиране на персонал или на събития в социални медийни платформи), ние обработваме информация за Вас, за да комуникираме с Вас относно Вашата кандидатура или професионални интереси. Например можем да Ви дадем актуална информация за състоянието на Вашата кандидатура, да Ви информираме за нови свободни места или да Ви поканим на дейности по наемането, като например скрининг по телефона или лично интервю.

 • За целите на подбора, оценката и наемането на работа

Ние обработваме информация за Вас, за да свържем правилния кандидат за работа с правилната длъжност в Oracle и да преценим дали Вие сте правилния кандидат за дадена позиция. Ето защо можем да включим информация за Вас в нашата база данни за наемане, за да управляваме избора на кандидати и процесите на наемане на персонал в Oracle. Ако сте избрани за позиция в Oracle, информацията за Вас ще бъде използвана също така за улесняване на процеса по наемането. Моля, имайте предвид, че преди Вашето наемане и за да може Oracle да Ви отправи оферта, от Вас ще бъде поискано да преминете цялостна проверка. За повече информация относно тази цялостна проверка и относно обработването на информацията за Вас във връзка с цялостна проверка, моля, вижте Процес на Oracle за цялостна проверка.

 • Да Ви предоставим възможност да използвате Oracle Talent Acquisition Cloud

Когато изберете да се регистрирате при нас с цел да откриете акаунт в Oracle Talent Acquisition Cloud, ние трябва да обработим Вашата лична информация така, че да можем да създадем и администрираме Вашия личен акаунт. След създаване на Вашия акаунт, ние ще Ви изпратим лична информация за достъп. Тази лична информация ни дава възможност да администрираме Вашия акаунт (като например удостоверяване на достъпа Ви или промяна на паролата по Ваше искане).

 • Да анализираме, развиваме и подобряваме Oracle Talent Acquisition Cloud, нашите дейности по набиране на персонал и продуктите и услугите на Oracle

За да анализираме, развиваме и подобряваме Oracle Talent Acquisition Cloud, нашите дейности по наемането и продуктите и услугите на Oracle, ние можем да обработваме информация за Вас, например, ако се сблъскате с някакви проблеми при използването на Oracle Talent Acquisition Cloud или ако услугата не функционира според очакванията. Можем също така да обработваме информация за Вас за разработване и тестване на нови продукти или системни версии, корекции и актуализации.

 • За поддържане на сигурността на Oracle Talent Acquisition Cloud

Можем да използваме лична информация за Вас, която е необходима за поддържане на сигурността на Oracle Talent Acquisition Cloud, на нашите сайтове, системи и мрежи. Например можем да обработваме информация за Вас, когато разследваме подозрителна активност на нашите сайтове, системи и мрежи.

 • Да се съобразяваме с приложимите закони и разпоредби и да провеждаме бизнес дейностите си

В някои случаи можем да обработваме информация за Вас с оглед на спазването на приложимите закони и нормативни разпоредби, като например правно регламентирано докладване или други искания по съдебни процедури. Можем също така да обработваме информация за Вас при изпълнението и организацията на нашата дейност и вътрешно управление, например за извършването на одити и разследвания, за сливания и придобивания, финанси и счетоводство, за целите на архивирането и застраховането и в контекста на решаването на спорове.

6. ЗА ГРАЖДАНИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ (ЕС) – КАКВО Е НАШЕТО ОСНОВАНИЕ ЗА ОБРАБОТВАНЕ?

За информация относно Вас, събрана в ЕС/ЕИП, нашето основание за обработването й е следното:

 • За да можем да комуникираме с Вас по подходящ начин и да отговаряме на Вашите искания, ние трябва да обработваме информация за Вас и поради това имаме законен интерес от обработването на тази информация.
 • Използването от Вас на Oracle Talent Acquisition Cloud и обработването на информация за Вас за целите на наемането се основава на Вашето съгласие. Моля, имайте предвид, че винаги можете да закриете Вашия акаунт и да оттеглите съгласието си, макар че това може да се отрази на способността ни да Ви разглеждаме като кандидат за работа в Oracle.
 • Всяко обработване на Вашата чувствителна информация във връзка с кандидатурата Ви за работа се извършва въз основа на Вашето изрично съгласие. Моля, имайте предвид, че винаги можете да закриете Вашия акаунт и да оттеглите съгласието си, макар че това може да се отрази на способността ни да Ви разглеждаме като кандидат за работа в Oracle.
 • Обработването на информацията за Вас като част от нашите офлайн и онлайн дейности по наемането извън Oracle Recruitment Cloud се извършва въз основа на нашия законен интерес от намирането на най-доброто лице за конкретна работа.
 • В случай че не сте били избрани за длъжността, но ние бихме желали да се свържем с Вас във връзка с бъдещи възможности за работа, които е възможно да Ви заинтересуват, ние можем да обработваме съответната информация за връзка и друга свързана информация, предоставена от Вас като част от първоначалното кандидатстване, въз основа на нашия законен интерес за намирането на най-добрия кандидат за длъжността.
 • Нашето обработване на информация за Вас за анализиране, развитие и подобряване на Oracle Talent Acquisition Cloud, нашите сайтове и продуктите и услугите на Oracle се извършва въз основа на нашия законен интерес от засилването на ефективността, потребителското изживяване и функционирането на Oracle Talent Acquisition Cloud, нашите сайтове и нашите продукти и услуги.
 • Нашето обработване на информация за Вас за целите на сигурността се извършва въз основа на нашия законен интерес да защитим системите и мрежите на Oracle.
 • Нашето обработване на информация за Вас за правни и регулаторни цели се извършва въз основа на правно задължение или въз основа на законен интерес на Oracle от спазването на приложимите закони и нормативни разпоредби.
 • Нашето обработване на информация за Вас за целите на бизнес операциите се извършва въз основа на нашия законен интерес от управлението на нашата дейност по ефективен и подходящ начин.

7. ЗА КАКЪВ ПЕРИОД ЗАПАЗВАМЕ ЛИЧНАТА ИНФОРМАЦИЯ?

Oracle поддържа Вашата лична информация за следните периоди на запазване:

 • Ако сте създали акаунт в Oracle Talent Acquisition Cloud, информацията за Вашия акаунт ще бъде запазена, докато поддържате активен акаунт. Вашият акаунт ще се смята за неактивен и информацията за акаунта Ви ще бъде заличена, ако по акаунта Ви няма действия за период от седем (7) години.
 • Oracle ще запази Вашата лична информация, свързана с кандидатстването Ви за длъжност (като например Вашата автобиография или длъжността, за която сте кандидатствали) за период до седем (7) години, от датата, на която сте кандидатствали (освен око не се изисква по-дълъг или по-кратък период съгласно приложимото законодателство).

Доколкото това е допустимо или се изисква съгласно законодателството, Oracle може да заличи Вашата лична информация по всяко време. От това следва, че трябва да запазите Ваше собствено копие от всяка информация, която ни предоставяте.

8. КОГА И КАК МОЖЕМ ДА СПОДЕЛЯМЕ ЛИЧНАТА ВИ ИНФОРМАЦИЯ?

Споделяне в рамките на Oracle

Поради това, че Oracle е световна организация, информация за системните операции може да бъде обменяна глобално в мрежата й по цял свят. Вижте списък с юридическите лица на Oracle, с които може да бъде обменяна информация за системните операции. Моля, изберете регион и държава, за да видите адреса на седалището и данните за контакт на юридическото(ите) лице(а) на Oracle във всяка държава.

Служителите на Oracle имат право на достъп до лична информация само в степен, която е необходима за постигането на приложимата цел и за изпълнението на техните служебни задължения.

Споделяне с трети страни

Когато е необходимо, ние обменяме лична информация с описаните по-долу трети страни.

 • Трети страни доставчици на услуги (например управление на уебсайтове, предоставяне на информационни технологии и свързана инфраструктура, доставчици на услуги за цялостни проверки и проверки за предишна заетост, одитиране и други сродни услуги), за да могат тези доставчици на услуги да изпълняват бизнес функции от името на Oracle.
 • Съответните трети страни в случай на реорганизация, сливане, продажба, смесено предприятие, прехвърляне, преотстъпване или друго разпореждане с цялата или с някаква част от нашата дейност, активи или капитал (включително във връзка с каквато и да е процедура по несъстоятелност или подобни производства).
 • В отговор на законови изисквания, например за съобразяване с призовка или друг правен процес, когато ние вярваме добросъвестно, че разкриването е необходимо за защита на нашите права, Вашата безопасност или безопасността на други, при разследване на измами или в отговор на правителствени искания, включително на държавни и правителствени органи извън държавата, в която живеете, от съображения за националната сигурност и/или целите на правоприлагането.
 

Когато на трети страни се дава достъп до Вашата лична информация, ние изискваме от тях да спазват договорни, технически и организационни мерки, които имат за цел да гарантират, че Вашата лична информация се обработва само дотолкова, доколкото е необходимо за такова обработване съгласно Политиката за поверителност и в съответствие с изискванията на приложимото право.

9. КАК СЕ ОБРАБОТВА ЛИЧНАТА ИНФОРМАЦИЯ В ГЛОБАЛЕН ПЛАН?

Oracle е световна корпорация с операции в повече от 80 страни и личната информация се предава, е достъпна и се съхранява глобално. Ако Вашата лична информация се предава на получател от Oracle или на трета страна в държава, която не осигурява адекватно ниво на защита на личната информация, Oracle ще предприеме мерки, които имат за цел да гарантират, че Вашата лична информация е защитена по адекватен начин, като например поставянето й в зависимост от условията на Стандартните договорни клаузи на ЕС.

10. КАК Е ЗАЩИТЕНА ЛИЧНАТА ВИ ИНФОРМАЦИЯ?

Oracle е предприела подходящи технически, физически и организационни мерки, които имат за цел да защитят Вашата лична информация срещу случайно или неправомерно унищожаване или случайна загуба, повреждане, промяна, неправомерно разкриване или достъп до, както и всички други форми на незаконосъобразно обработване (включително, но не само, ненужно събиране) или по-нататъшно обработване.

11. КАКВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ИЗБОР ИМАТЕ?

За информация за Вас, събрана в ЕС/ЕИП или съгласно изискванията на закона, Вие можете да поискате да упражните някои от или всичките си права на избор по отношение на начина, по който обработваме Вашата лична информация.

 • Оттегляне на съгласието – Можете да поискате да оттеглите съгласието си, което сте дали преди това за обработването на Вашата лична информация, като се свържете са нас на Irecruitsupport_us@oracle.com.
 • Заличаване на личната информация – Можете да изтриете или да заличите цялата или част от Вашата лична информация в Oracle Talent Acquisition Cloud. Ако имате някакви въпроси относно този процес, можете да се свържете с нас на Irecruitsupport_us@oracle.com или като попълните нашия формуляр за запитване.
 • Промяна или коригиране на личната информация – Можете да редактирате част от Вашата лична информация в Oracle Talent Acquisition Cloud. Ако имате някакви въпроси относно този процес, можете да се свържете с нас на Irecruitsupport_us@oracle.com.
 • Възражение срещу или ограничаване на използването на лична информация – Можете да поискате от нас да спрем използването на цялата или на част от Вашата лична информация, като се свържете с нас на Irecruitsupport_us@oracle.com.
 • Право на достъп до и/или вземане на Вашите данни – Можете също така да получите копие на част от Вашата лична информация в машинночетим формат в Oracle Talent Acquisition Cloud. За да поискате достъп до цялата Ваша лична информация, предмет на настоящата Политика за поверителност, моля, свържете се с Irecruitsupport_us@oracle.com.

12. ORACLE СЪБИРА ЛИ ЧУВСТВИТЕЛНА ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ?

Oracle не иска и не изисква, и Ви моли да не ни изпращате каквато и да е чувствителна информация относно расов или етнически произход, религиозни или философски убеждения, здраве, сексуална ориентация или политическа принадлежност във връзка с Вашата кандидатура за работа и нашите усилия по наемането. Доколкото информацията, която ни предоставяте, съдържа чувствителна информация, например данни за Вашия расов или етнически произход, политически възгледи или убеждения, религиозни вярвания, членство в профсъюз или политическа партия, физическо или психическо здраве или състояние, сексуална ориентация, извършване или предполагаемо извършване на престъпно деяние или свързаните с него производства, професионални оценки или документи за образование, Вие изрично давате право на Oracle да обработва тази лична информация, както е описано в настоящата Политика за поверителност.

Освен това, ако имате увреждане и бихте искали Oracle да разгледа някакви улеснения, можете да предоставите тази информация по време на процеса на наемане. В съответствие с приложимото право в някои държави можем изрично да поискаме информация, като например расова или етнически принадлежност, за целите на спазването на принципа за равни възможности. Ние обаче не искаме от кандидатите да предоставят тази информация във връзка с тяхното кандидатстване за работа и нашите усилия по наемането, а ако Вие изберете да предоставите тази информация като част от нашата програма за равни възможности, тя няма да може да бъде преглеждана или използвана по друг начин в процеса по наемането или подбора.

13. КАКВИ СА ВАШИТЕ ОТГОВОРНОСТИ?

Вие носите отговорност за личната информация, която предоставяте или осигурявате на разположение на Oracle, и Вие трябва да гарантирате, че тя е значима, вярна, точна и не е подвеждаща по никакъв начин. Трябва да гарантирате, че предоставената информация не съдържа материал, който е нецензурен, клеветнически, или в нарушение на правата на трето лице; не съдържа зловреден код; и не изисква правни действия по друг начин. Освен това, ако предоставяте някаква лична информация, която се отнася до други лица, като например физически лица, които посочвате за справка, Вие носите отговорност за предоставянето на уведомления и получаването на необходимите за Oracle съгласия да събира и използва тази информация, както е описано в настоящата Политика за поверителност.

14. ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ ЗА ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ—ВАШИТЕ ВЪПРОСИ И КОМЕНТАРИ

Oracle е назначила Длъжностно лице за глобална защита на данните. Ако смятате, че Oracle използва Политика за Вас по начин, който не е в съответствие с настоящата Политика за поверителност, или ако имате въпроси или коментари във връзка с нашите практики за поверителност, моля, свържете се с Длъжностното лице за глобална защита на данните, като попълните формуляр за запитване.

Писмени запитвания до Длъжностното лице за глобална защита на данните може да бъдат изпратени на:

Oracle Corporation
Global Data Protection Officer
10 Van de Graaff Drive
Burlington, MA 01803
САЩ

За лична информация, събрана В ЕС/ЕИП, писмени запитвания до длъжностното лице на ЕС за защита на данните могат да бъдат адресирани до:

Robert Niedermeier
Hauptstraße 4
D-85579 Neubiberg/München
Германия
Имейл: mail@legislator.de

15. РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ ИЛИ ПОДАВАНЕ НА ОПЛАКВАНЕ

Ако имате каквито и да било оплаквания относно спазването от наша страна на настоящата Политика за поверителност, моля, първо се свържете с нас. Ние ще проучим и ще се опитаме да решим оплакванията и споровете, свързани с нашите практики по отношение на поверителността. Ако имате притеснение относно незадоволително разрешен от нас въпрос свързан с неприкосновеността на личния живот и използването на данните, моля да се свържете с нашият доставчик на услуги по решаване на спорове (безплатно), трета страна базирана в САЩ на https://feedback-form.truste.com/watchdog/request. Също така имате правото да подадете оплакване до компетентен орган по защита на личните данни, ако сте жител на държава-членка на Европейския съюз.

16. КОРПОРАТИВНА ЦЕНТРАЛА НА ORACLE

Корпоративната централа на Oracle се намира на следния адрес:

2300 Oracle Way
Austin, TX 78741
САЩ

Тел.: +1.737.867.1000

TRUSTe

Научете повече