Няма намерени резултати

Вашето търсене не съответства на никакви резултати.

Предлагаме да опитате следното, за да намерите това, което търсите:

 • Проверете правописа на Вашата ключова дума за търсене.
 • Използвайте синоними за въведената ключова дума, например опитайте “приложение” вместо “софтуер.”
 • Опитайте едно от популярните търсения, показани по-долу.
 • Стартирайте ново търсене.
Популярни въпроси

Oracle – Правен отдел

Oracle – изтегляния
Правна информация

Поверителност на Oracle
Политика за поверителност на Oracle при предоставяне на услуги

Настоящата Политика за поверителност на Oracle при предоставяне на услуги („Политика за поверителност при предоставяне на услуги“) е организирана в три раздела:

I. Първият раздел (Условия за обработването на данни по отношение на лична информация при предоставяне на услуги) описва практиките във връзка с поверителността и сигурността, които Oracle Corporation и нейните филиали (Oracle) използват, когато боравят с лична информация при предоставяне на услуги (както е определено по-долу) за осигуряването на техническа поддръжка, консултации, облачни или други услуги („Услуги“), предоставяни на клиентите на Oracle („Вие“ или „Вашите“) през времетраенето на Вашата поръчка на услуги.

Личната информация при предоставяне на услуги е предоставена от Вас лична информация, намираща се в системите и средите на Oracle, клиенти или трети страни и обработвана от Oracle от Ваше име, за да могат да бъдат извършени услугите. В зависимост от услугите личната информация при предоставяне на услуги може да включва: информация относно семейството, начина на живот и социалните обстоятелства; подробности за заетостта; финансова информация; онлайн идентификатори, като ИД на мобилни устройства и IP адреси, както и данни за онлайн поведение и интереси от първа страна. Личната информация при предоставяне на услуги може да се отнася до Ваши представители и крайни потребители, като Ваши служители, кандидати за работа, изпълнители, сътрудници, партньори, доставчици и клиенти.

II. Вторият раздел (Условия за обработването на данни при работата на системите) описва практиките по отношение на поверителността и сигурността, които се прилагат във връзка с лична информация, която може да се съдържа случайно в данните при работата на системите и произлиза от взаимодействието на (крайните) потребители на нашите услуги („Потребители“) със системите и мрежите на Oracle, използвани за наблюдение, защита и предоставяне на услуги на клиентската ни база.

Данните при работата на системите може да включват регистрационни файлове, файлове за събития и други файлове за проследяване и диагностика, както и статистическа и обобщена информация, свързана с използването и работата на нашите услуги и системите и мрежите, на които тези услуги функционират.

III. Третият раздел (Съобщения към и уведомяване на клиенти и потребители) се отнася както за личната информация при предоставяне на услуги, така и за личната информация, съдържаща се в данните при работата на системите, описва как Oracle третира законни искания за разкриване на информация и информира Вас и потребителите как да се свържете с Длъжностното лице за глобална защита на данните на Oracle или да подадете оплакване.

Бързи връзки към Условията за обработването на данни при работата на системите

Определенията за личната информация при предоставяне на услуги и данните при работата на системите не включват Вашата информация за контакт и свързана информация или тази на потребителите, събрана от уебсайтовете на Oracle, или Вашите взаимодействия или тези на потребителите с нас в процеса на сключване на договор. Боравенето на Oracle с тази информация е подчинено на условията на Общата политика за поверителност на Oracle.

I. УСЛОВИЯ ЗА ОБРАБОТВАНЕТО НА ДАННИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ ПРИ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ

Oracle третира цялата лична информация при предоставяне на услуги в съответствие с условията на Раздели I и III на настоящата Политика и Вашата поръчка на услуги.

В случай на противоречие между условията на настоящата Политика за поверителност при предоставяне на услуги и каквито и да било условия за поверителност, включени във Вашата поръчка на услуги, включително споразумение с Oracle за обработка на данни, предимство имат съответните условия за поверителност на Вашата поръчка на услуги.

1. Извършване на услугите

Oracle може да обработва лична информация при предоставяне на услуги с цел изпълнение на необходимите дейности по извършването на услугите, включително за тестване и прилагане на нови версии на продукти или системи, поправки, актуализации и надграждания, както и за решаване на бъгове и други проблеми, за които сте съобщили на Oracle.

2. Инструкции на клиента

Вие сте администраторът на личната информация при предоставяне на услуги, обработвана от Oracle за извършване на услугите. Oracle ще обработва Вашата лична информация при предоставяне на услуги, както е определено във Вашата поръчка на услуги и Вашите документирани допълнителни писмени инструкции, в степента, необходима за Oracle, (i) за да спази своите задължения на обработващ според приложимите закони за защита на данните или (ii) за да Ви помага да спазите задълженията си на администратор според приложимите закони за защита на данните, отнасящи се до Вашето използване на услугите. Oracle ще Ви уведоми незабавно, ако, по наше мнение, Вашата инструкция нарушава приложимите закони за защита на данните. Може да се наложи плащане на допълнителни такси.

3. Права на физическите лица

Вие контролирате достъпа на крайните Ви потребители до Вашата лична информация при предоставяне на услуги и крайните Ви потребители трябва да отправят директно към Вас всякакви искания, свързани с тяхната лична информация при предоставяне на услуги. В степента, в която такъв достъп не е възможен за Вас, Oracle ще окаже разумно съдействие при искания на физически лица за достъп, заличаване или изтриване, ограничаване, корекция, получаване и прехвърляне, блокиране на достъпа или възражение срещу обработването в системите на Oracle на лична информация при предоставяне на услуги.

4. Сигурност и конфиденциалност

Oracle е предприела и ще поддържа подходящи технически, физически и организационни мерки, предназначени да предотвратят случайно или незаконно унищожение, загуба, промяна, неупълномощено разкриване на или достъп до лична информация при предоставяне на услуги. Тези мерки, които като цяло съответстват на стандарта ISO/IEC 27001:2013, уреждат всички аспекти на сигурността, приложими към услугите, включително физическия достъп, достъпа до системите, достъпа до данните, предаването, въвеждането, контрола на сигурността и изпълнението.

Служителите на Oracle са длъжни да пазят конфиденциалността на личната информация. Задълженията на служителите включват писмени споразумения за поверителност, редовно обучение за защита на информацията, и съответствие с политиката на компанията относно защитата на поверителна информация.

Допълнителни подробности относно конкретните мерки за сигурност, отнасящи се до услугите, са дадени в практиките по отношение на сигурността за тези услуги, включително касаещите съхранението и заличаването на данни, и са на разположение за преглед.

5. Управление на инциденти и уведомяване за нарушения на сигурността на данните.

Oracle незабавно оценява и реагира на инциденти, които създават съмнения за или индикират неупълномощен достъп до или обработване на лична информация при предоставяне на услуги.

Ако Oracle узнае и установи, че даден инцидент, свързан с лична информация при предоставяне на услуги, може да се квалифицира като нарушение на сигурността, водещо до злоупотреба, случайно или незаконно унищожение, загуба, промяна, неупълномощено разкриване на или достъп до лична информация при предоставяне на услуги, предадена, съхранена или обработена по друг начин в системите на Oracle, и подлага на риск сигурността, поверителността или целостта на тази лична информация при предоставяне на услуги, Oracle ще Ви уведоми незабавно за това нарушение.

Докато информацията относно нарушението се събира или по друг начин става достъпна за Oracle и до степента, разрешена от закона, Oracle ще Ви предостави съответната допълнителна информация относно нарушението, известна или на разположение на Oracle.

6. Подизпълнители

В степента, в която Oracle ангажира подизпълнители от трети страни и те имат достъп до лична информация при предоставяне на услуги, за да помагат при това предоставяне, тези подизпълнители трябва да спазват същото ниво на защита и сигурност на данните като Oracle според условията на Вашата поръчка на услуги. Oracle носи отговорност за спазването от страна на подизпълнителите на условията на Вашата поръчка на услуги.

Oracle поддържа списъци на своите филиали и подизпълнители, които може да обработват лична информация при предоставяне на услуги. Допълнителна информация ще намерите с помощта на документ с ИД 2121811.1 на My Oracle Support (https://support.oracle.com) или друг приложим основен инструмент за подпомагане, осигурен за услугите.

7. Трансгранично предаване на данни

Oracle може глобално да предава, да има достъп до и да съхранява лична информация при предоставяне на услуги, доколкото това е необходимо за извършване на услугите.

В степента, в която такъв глобален достъп включвапредаване на лична информация при предоставяне на услуги, произлизаща от Европейското икономическо пространство и Обединеното кралство („ЕИП“) и/или Швейцария, към филиали на Oracle или подизпълнители от трети страни, намиращи се в държави извън ЕИП или Швейцария, които не са получили обвързващо решение за адекватно ниво на защита от страна на Европейската комисия или от компетентен национален орган в ЕИП по въпросите за защита на данните, тези предавания подлежат на обвързващи и подходящи механизми за предаване, осигуряващи адекватно ниво на защита в съответствие с приложимите закони за защита на данните, напр. стандартните клаузи на ЕС.

Oracle спазва също рамковите принципи на Щита за личните данни в отношенията между ЕС и САЩ и Щита за личните данни в отношенията между Швейцария и САЩ, така както са описани от Министерството на търговията на САЩ, относно събирането, използването и съхранението на лична информация при предоставяне на услуги, когато Вие и Oracle сте се споразумели чрез договор, че предаването на такава информация от ЕИП или Швейцария ще бъде извършено и обработено по силата на Щита за личните данни за съответните услуги. В тези случаи Oracle носи отговорност да гарантира, че трети страни, които действат като агент от наше име, ще направят същото.

Oracle е удостоверила пред Министерството на търговията, че се придържа към принципите на Щита за личните данни. Ако има противоречие между условията на настоящата Политика за поверителност при предоставяне на услуги и принципите на Щита за личните данни, ръководни са принципите на Щита за личните данни. За да научите повече за програмата Щит за личните данни и за да видите нашето сертифициране, моля, посетете https://www.privacyshield.gov/list.

Моля, посетете уебсайта на Щита за личните данни относно списъка с юридически лица, включени в самостоятелното сертифициране на Oracle съгласно Щита за личните данни. По отношение на личната информация при предоставяне на услуги, получена или предадена по силата на рамковите принципи на Щита за личните данни, Oracle се подчинява на регулаторните изпълнителни правомощия на Федералната търговска комисия на САЩ и се задължава да сътрудничи с органите на ЕС за защита на данните и Швейцарската федерална комисия за защита на данни и информация (FDPIC).

8. Права за одити

До степента, предвидена в поръчката Ви на услуги, може на свои разноски да извършите одит на съответствието на Oracle с условията на настоящата Политика за поверителност при предоставяне на услуги, като изпратите до Oracle писмено искане, включващо подробен план за одита, поне шест седмици преди предлаганата дата за одит. Вие и Oracle ще работите съвместно, за да се споразумеете за окончателния план за одита.

Одитът трябва да бъде извършван не повече от един път за период от дванадесет месеца, в редовното работно време, съобразно политиките и правилата на Oracle на място и не трябва безпричинно да пречи на бизнес дейностите. Ако искате трета страна да проведе одита, страните трябва да се съгласят кой ще бъде този одитор от трета страна и той трябва да сключи писмено споразумение за конфиденциалност, приемливо за Oracle. След завършване на одита трябва да предоставите на Oracle копие от одиторския доклад, който се счита за конфиденциална информация според условията на Вашето споразумение с Oracle.

Oracle ще съдейства на такива одити, като Ви предостави необходимата информация и помощ за провеждането на одита, включително всички съответни архиви на дейностите по обработването, приложими за услугите. Ако обхватът на искания одит е посочен в SOC 1 или SOC 2, ISO, NIST, PCI DSS, HIPAA или друг подобен одиторски доклад, осъществен от квалифициран одитор от трета страна в рамките на предшестващите дванадесет месеца, и Oracle Ви предостави такъв доклад, потвърждаващ, че няма съществени промени в подложените на одит контроли, Вие се съгласявате да приемете констатациите, описани в одиторския доклад от трета страна, вместо да искате одит на същите контроли, вече обхванати от доклада. Допълнителни условия за одит може да бъдат включени в поръчката Ви на услуги.

9. Заличаване или връщане на лична информация при предоставяне на услуги

Освен ако другояче е посочено в поръчка на услуги или се изисква от закона, след прекратяване на услугите или по Ваше искане Oracle ще заличи данните Ви на клиент на продукция, намиращи се в компютрите на Oracle, по начин, предназначен да гарантира, че те няма да бъдат достъпни или прочетени, освен когато Oracle е законно задължена да предотврати заличаването на всички или част от данните. Може да се консултирате със своето лице за контакт в Oracle по въпросите на услугите за допълнителна информация относно заличаването на данни преди завършването на услугите.

II. УСЛОВИЯ ЗА ОБРАБОТВАНЕТО НА ДАННИ ПРИ РАБОТАТА НА СИСТЕМИТЕ

1. Отговорност за и цели на обработването на лична информация

Oracle Corporation и свързаните с нея юридически лица са отговорни за обработването на лична информация, която може да се съдържа случайно в данните при работата на системите, в съответствие с Раздели II и III на настоящата Политика. Вижте списъка с юридически лица на Oracle. Моля, изберете регион и държава, за да видите адреса на седалището и данните за контакт на юридическото(ите) лице(а) на Oracle във всяка държава.

Ние може да събираме или генерираме данни при работата на системите за следните цели:

 • a) да поддържаме сигурността на услугите си, включително за наблюдение на сигурността и управление на идентичността;
 • b) да разследваме и предотвратяваме възможни измами или незаконни дейности, засягащи нашите системи и мрежи, включително да предотвратяваме кибератаки и да откриваме ботове;
 • c) да привеждаме в действие нашите планове и политики за възстановяване след злополучни инциденти;
 • d) да потвърдим съответствие с лицензи и други условия за ползване (мониторинг на съответствие с лицензи);
 • e) за целите на проучвания и развойни дейности, включително за анализ, развитие, подобряване и оптимизиране на нашите услуги;
 • f) да спазваме приложимите закони и разпоредби и да провеждаме бизнес дейностите си, включително за спазване на изисквано от закона докладване, разкриване или изпълняване на други правни процедури, при сливане и придобиване, за финансови, счетоводни, архивни и застрахователни цели, при правни и бизнес консултации и във връзка с решаване на спорове.

За лична информация, съдържаща се в данни при работата на системите, събирани в ЕС, нашето правно основание за обработването на такава информация е законният ни интерес да изпълняваме, поддържаме и защитаваме продуктите и услугите си и да провеждаме бизнес дейностите си по ефикасен и подходящ начин. Лична информация може също да бъде обработвана въз основа на нашите законови задължения или законен интерес да спазваме такива законови задължения.

2. Споделяне на лична информация

Личната информация, съдържаща се в данни при работата на системите, може да бъде споделяна из цялата глобална организация на Oracle. Списък на юридическите лица на Oracle е на разположение, както е посочено по-горе.

Ние може също да споделяме такава лична информация със следните трети страни:

 • доставчици на услуги от трети страни (например доставчици на ИТ услуги, адвокати и одитори), за да могат тези доставчици на услуги да извършват бизнес функции от името на Oracle;
 • съответните трети страни в случай на реорганизация, сливане, продажба, образуване на съвместно предприятие, преотстъпване, прехвърляне или друго разпореждане като цяло или с част от нашите предприятия, активи или акции (включително във връзка с несъстоятелност или други подобни процедури);
 • в отговор на законови изисквания, например за съобразяване с призовка или друг правен процес, когато вярваме добросъвестно, че разкриването е необходимо за защита на нашите права, Вашата безопасност или безопасността на други, при разследване на измами или в отговор на правителствени искания, включително на публични и правителствени органи извън държавата, в която живеете, от съображения за националната сигурност и/или за целите на правоприлагането.

Когато трети страни получават достъп до лична информация, съдържаща се в данни при работата на системите, ще вземем съответните договорни, технически и организационни мерки, предназначени да гарантират, например че личната информация се обработва само до необходимата за целта степен съобразно настоящата Политика за поверителност и в съответствие с приложимите закони.

3. Трансгранично предаване на данни

Ако лична информация, съдържаща се в данни при работата на системите, се предава към получател от Oracle в държава, която не осигурява подходящо равнище на защита на личната информация, Oracle ще вземе мерки, предназначени да защитават адекватно информацията за потребителите, като например такива, които гарантират, че предаването е съобразено с условията на стандартните клаузи на ЕС.

4. Сигурност

В съответствие с корпоративните практики за сигурност на Oracle са предприети подходящи технически, физически и организационни мерки, предназначени да защитават личната информация от случайно или незаконно унищожение или неволна загуба, вреда, промяна, неупълномощено разкриване или достъп, както и от всички други форми на незаконно обработване (включително, но не само, ненужно събиране) или по-нататъшно обработване.

5. Избор на потребителя

В степента, указана в приложимите закони, потребителите могат да поискат в определени случаи достъп до, коригиране, актуализиране или заличаване на лична информация, съдържаща се в данни при работата на системите, или да упражнят по друг начин правото си на избор относно своята лична информация, като попълнят формуляра за запитване.

III. СЪОБЩЕНИЯ КЪМ И УВЕДОМЯВАНЕ НА КЛИЕНТИ И ПОТРЕБИТЕЛИ

1. Законови изисквания.

От Oracle може да се изиска да осигури достъп до лична информация при предоставяне на услуги и лична информация, съдържаща се в данни при работата на системите, в отговор на законови изисквания, например за съобразяване с призовка или друг правен процес, когато вярваме добросъвестно, че разкриването е необходимо за защита на нашите права, Вашата безопасност или безопасността на потребители или други лица, при разследване на измами или в отговор на правителствени искания, включително на публични и правителствени органи извън държавата, в която живеете Вие или потребителите, от съображения за националната сигурност и/или за целите на правоприлагането.

Oracle ще Ви уведоми незабавно за искания за достъп до лична информация при предоставяне на услуги освен в случаите, в които законите предвиждат друго.

2. Длъжностно лице за глобална защита на данните

Oracle е назначила Длъжностно лице за глобална защита на данните. Ако Вие или потребител смятате, че лична информация е била използвана по начин, който не е в съответствие с настоящата Политика за поверителност или ако Вие или потребител имате допълнителни въпроси, коментари или предложения във връзка с боравенето на Oracle с лична информация при предоставяне на услуги или лична информация, съдържаща се в данни при работата на системите, моля, свържете се с Длъжностното лице за глобална защита на данните, като попълните формуляр за запитване.

Писмени запитвания до Длъжностното лице за глобална защита на данните могат да бъдат изпратени на:

Oracle Corporation
Global Data Protection Officer
10 Van de Graaff Drive
Burlington, MA 01803
САЩ

За лична информация, събрана В ЕС/ЕИП, писмени запитвания до длъжностното лице на ЕС за защита на данните могат да бъдат адресирани до:

Robert Niedermeier
Hauptstraße 4
D-85579 Neubiberg/München
Германия
Имейл: mail@legislator.de

3. Решаване на спорове или подаване на оплакване

Ако Вие или потребител имате каквито и да било оплаквания относно спазването от наша страна на практиките по отношение на поверителността и сигурността, моля, свържете се най-напред с нас. Ние ще проучим и ще се опитаме да решим оплакванията и споровете, свързани с нашите практики по отношение на поверителността.

В случай че потребители имат нерешен въпрос относно поверителността или използването на данните, на който не е обърнато достатъчно внимание от нас, те могат да се свържат (безплатно) с нашия доставчик на услуги по решаване на спорове от трета страна, базиран в САЩ, на https://feedback-form.truste.com/watchdog/request.

При определени условия, описани в сайта на Щита за личните данни, потребителите може да поискат правно обвързващ арбитраж, когато са изчерпани другите процедури за решаване на спорове. Потребителите имат също правото да подадат оплакване до компетентен орган по защита на личните данни, ако са жители на държава – членка на Европейския съюз.

4. Промени на тази Политика за поверителност при предоставяне на услуги

Настоящата Политика за поверителност е актуализирана последно на 07 март 2019 г. Въпреки това Политиката за поверителност при предоставяне на услуги може да бъде променяна с течение на времето, например с цел да отговаря на законови изисквания или да бъде съобразена с променящи се бизнес нужди. Най-актуалната версия може да бъде намерена на този уебсайт. В случай на съществени промени ние също ще Ви информираме по друг подходящ начин (например чрез изскачащо известие или изявление за промените на нашия уебсайт), преди промените да влязат в сила.

TRUSTe

Научете повече