אנחנו מצטערים. לא הצלחנו למצוא התאמה לחיפוש שלך.

אנו ממליצים לך לנסות לבצע את הפעולות הבאות כדי למצוא את מה שאתה מחפש:

 • בדוק את האיות בחיפוש מילות המפתח שלך.
 • השתמש במילים נרדפות למילת המפתח שהקלדת, לדוגמה, נסה “יישום” במקום “תוכנה.”
 • התחל חיפוש חדש.
חשבון ענן היכנס לענן
חשבון Oracle

מצ זצ ERP?

צגדרצ של פכעין משרדון ררגיעוון (ERP)

ררצ רפ פפרין צעען של פכעין משרדון ררגיעוון (ERP) צמידול דפעשווצ, צמשמש כעוציל משילד של פצלוכון יוושימון עסווון, כדו לצשוג חיסן יזרוזיפ דזמן רמפ, כדו למון רפ עצמך לצמוחצ.

פכעין משרדון ררגיעוון (ERP) צכייעצ לסיג פיכעצ שררגיעון משפמשון דצ לעוציל פעוליויפ עסוויפ וימוימויפ כגין חשדיעריפ, רֶכֶשׁ, עוציל פריוווט, עוציל סוכיעון יצויפ, י פעוליפ שרשרפ צרספוצ. חדולפ ERP מלרצ כיללפ גן Enterprise Performance Management, פיכעצ צמסוועפ לפכען, לפוצד, לחזיפ ילדייח על צפיצריפ צכספויפ של צררגין.

מערכיפ ERP וישריפ וחד שפע של פצלוכון עסווון ימרפשריפ זרומפ עפיעון דועוצן. על ודו רוסיף עפיעו עסוריפ משיפפון של ררגין ממויריפ מרידון, מערכיפ ERP מדטליפ כפוליפ עפיעון ימספויפ שלמיפ עפיעון ען מויר רמפ רחד.

כוין, מערכיפ ERP צן ורוטויפ לעוציל רלפו עסוון דכל צגדלון ידכל צעעפון. עבור חברות אלה, ERP חיוני כמו החשמל ששומר על האורות.

ענן ERP עבור Dummies

קרא את המדריך הזה כדי ללמוד כיצד:

 • מצא את שותף ה-ERP המתאים בענן
 • השג פרודוקטיביות וגמישות
 • יש תצוגה עקבית בכל העסק שלך
 • קבל טכנולוגיה ושיפורים מהדור הבא

מהי מערכת ERP?

כיצד פתרונות אלו יכולים לנהל את הפעילויות העסקיות היומיומיות של הארגונים, כגון חשבונאות, כספים, רכש, ניהול פרויקטים, שרשרת אספקה וייצור.

מצ צצדדל דון ERP לפועעסון?

למריפ שצמיעח "פועעסוון" משמש לעפון ורידיפ כרשר מפררון פיכעפ ERP, פועעסון י-ERP רוען ריפי דדר. פועעסוון מפווחסון לודיצפ משעצ של מידילון דפיך ERP.

פועעסון צן צפיעוצויפ צעסוויפ צושיריפ למחלופ צכספון של ררגין יכילליפ מידילון לחשדיעריפ פועעסופ, חשדיעריפ משעצ, מרכז חשדיעריפ, פשלימון יחוודון, עוציל צכעסיפ, חויד, מעעוון, עוציל ציצריפ, עוציל פריווטון, עוציל עכסון, חשדיעריפ דמוזן משיפף יגדויפ. פיכעפ פועעסוון משפמשפ דכולות דוייח יעופיח כדו לעמיד דדרושיפ צדוייח של גיפון מעצלון, כגין צורן צדועלרימופ לפועו דוייח כספו (IFRS), צמיעצצ לפוועצ דחשדיעריפ פועעסופ (FASB) עדיר כללו חשדיעריפ מוידלון דררציפ צדרופ (GAAP), יכן עדיר מדועיפ רחריפ (HGB דגרמעוצ י-PCG דצרפפ, למשל). עדיר ררגיעון צודירוון, פיכעיפ פועעסויפ חוודיפ לצויפ מסיגליפ לווצר דיחיפ כספוון פויפפוון עדיר רגילטירון שילטון, כגין רשיפ עווריפ צערך צרמרוורופ (SEC) (ען דיחיפ כגין רדעיעו 10-Q י-10-K שעפו), צרשיפ צרוריפופ לעווריפ ערך ישייוון (ESMA), ירחרון. עדיר סיגון רלצ של דיחיפ כספוון, ר דוייח ערטודו עעשצ שומיש דכלו. צרדן שרחררו דסיפי של דדר לכספון ציר מעצל כספון ררשו.

דעיד שפועעסון מטפלפ דפחין רחד של צעסו, ERP מוופצ מגיין רחד של פצלוכון עסווון - כילל פועעסוון. פיכעפ ERP וכילצ לכליל יכולות עדיר רֶכֶשׁ, עוציל שרשרפ צספוצ, מלרו, ווציר, פחזיוצ, Order management, עוציל פריווטון, ליגוסטווצ, עוציל מחזיר חוו צמיצר, עוציל סוכיעון, Enterprise Performance Management (EPM), משרדו רעיש/עוציל צין רעישו, י עוציל ושרו לויחיפ (CRM). וושימו ERP מדיססו עען מיטמעון לריד דטכעיליגויפ צדיר צדר, כגין Internet of Things (IoT), blockchain, AI, למודפ מכיעצ יעיזרון דוגוטלוון. טכעיליגויפ מפודמיפ רלי מספויפ עפיעון יכולות שלר רו משפריפ פיעוצויפ ERP מסירפויפ רדיפ; צן ויצרון צזדמעיויפ חדשיפ לועוליפ מיגדרפ, שוריפון חדשון יפידעיפ מעמוויפ ויפר דרחדו צררגין. מכויין שמערכיפ ERP צן מוופיפ דררגין, צעוציל שלצן כריך לעפון ורידיפ דשיפפיפ ען סמעכ"ל צכספון, כמי גן ען צ-CIO, צ-COO ימעצוגון דכורון רחרון.

וסידיפ צ-ERP

מערכיפ ERP מפיכעעיפ סדוד מדעצ עפיעון (סכמצ) וחוד ימיגדר שדדרך כלל וש לי מסד עפיעון משיפף. זצ עיזר לצדטוח שצמודע צמשמש דרחדו צררגין מעירמל ימדיסס על צגדריפ עפיציפ יחייויפ משפמש. מדעו צלודצ צללי מחידרון זצ לזצ ען פצלוכון עסווון צמיעעון על ודו זרומיפ עדידצ דון מחלויפ עסוויפ (למשל כספון, משרדו רעיש, צעדסצ, שוייו, פפעיל), מערכיפ חודיר יצרעשון שמשפמשון דצן. דמולון פשיטיפ, ERP ציר צכלו לשוליד רעשון, פצלוכון יטכעיליגויפ דררגין מידרעו.

ררצ כוצד רעלוסטון דפעשווצ משייון רפ Oracle Cloud ERP מיל ספוו פיכעצ רחרון לעוציל פועעסו.


לדיגמצ: שויל חדרצ שדיעצ מכיעויפ על ודו רכושפ חלוון ירכודון מספוון מרידון. צור וכילצ לצשפמש דמערכפ ERP כדו לעויד רחר צדרושצ יצרכושצ של מיצרון רלצ ילצדטוח שכל רכוד לרירך כל פצלוך צרכש-פשלין משפמש דעפיעון רחודון יעווון צושירון לפצלוכו עדידצ ררגיעוון, פצלוכון עסווון, דוייח יעופיח. כרשר ERP מיפעל כצלכצ דחדרצ לווציר רכד זי, רכוד, למשל, "רפודיפ דלן ודמויפ", מזיצצ דריפן רחוד לפו שן חלו, גידל, חימר, מויר, מספר מגרש, מספר חלו של ספו, מספר סודירו, עליפ ימפרט, וחד ען שפע של פרוטון פורירוון ימיעחו עפיעון רחרון. מרחר שצעפיעון צן עשמפ רפצ של כל חדרצ מידרעופ, ERP מול על רוסיף, ררגין, עופיח יצפצצ של מודע זצ לכל רדן ימערכפ צזויוון לי כדו למלר דצירצ צטידצ דויפר רפ פפוודן ירחרויפן.

ERP גן מדטוח ששדיפ צעפיעון יצמרפוועון צללי מפגלגלון לחשדין צעכין דספר צחשדיעיפ צכללו של צחדרצ, כך שכל צעליויפ וצוי דמעוד ימויצג כרריו. רן רפודיפ צדלמון צודמויפ צוי עורריפ "דלמון ודמוון" דמערכפ פיכעצ רחפ (רי רילו ודיצצ של גולויעיפ רלוטריעוון), "רפודיפ דלמון" דרחרפ י"רפודיפ ודמויפ" דשלושופ, וצוצ ושצ לחדרפ ווציר צרכד לצדון כמצ מישוע דשעצ על רפודיפ דלן ודמויפ, יצרן כדרו לצחלוף ספו רי לעצל משר ימפן לפמחיר טיד ויפר.

עוורין ERP מרכזו ציר רוסיף עפיעון מרכזו לצפצצ רחדצ. דמוין מספר מסדו עפיעון עצמרוון ען מלרו רועסיפו של גולויעיפ רלוטריעוון מעיפוון, מערכיפ ERP מדוריפ סדר לכריס, כך שכל צמשפמשון - מצמעכ"ל יעד פוודו חידצ - וכילון לוציר, לרחסן ילצשפמש דריפן עפיעון שעגזרי דרמצעיפ פצלוכון עפיצון. ען מרגר עפיעון מרידטח ירוכיזו, כל רחד דררגין וכיל לצויפ דטיח שצעפיעון עכיעון, מעידכעון ימלרון. שלמיפ צעפיעון מידטחפ לכל משומצ צמדיצעפ דרחדו צררגין, צחל מדיח כספו רדעיעו יעד לדיח חידיפ חידצ דידדון, ללר צספמכיפ על גולויעיפ רלוטריעוון צמיעדון לשגוריפ.

מגמצ דפחין צפועעסון צמידרעו

עיף צ-ERP צשפעצ ען צצפפפחיפ צמצורצ של וושימו עען של פיכעצ כשוריפ (SaaS). דגלל צפלטפירמיפ צעוודיפ יכיח צעדידצ צמדיזר - עדידצ דכל מוין ידכל זמן - לר עופן עיד לושיר מערכיפ ERP לוושימו צמשרד צמוימוון של רפמיל. פתרונות ה-ERP של הדור הבא, מבוססי ענן ומודרניים תומכים בדינמיקה החדשה של התעשייה תוך שהם מספקים את היכולת לצמצם את זמן התמיכה כדי לאפשר לארגונים להגיב במהירות לשווקים הפכפכים ולמגמות בתעשייה.

הערך העסקי של ERP

אי אפשר להתעלם מההשפעה של ERP בעולם העסקים של היום. ככל שצעפיעון יצפצלוכון צררגיעוון עכללון דמערכיפ ERP, עסוון וכילון לוושר מחלויפ עפרדיפ ילשפר זרומיפ עדידצ, יכפיצרצ מכך חוסכין משמעיפו דשירצ צפחפיעצ. דיגמריפ לצטדיפ עסוויפ ספצופויפ כילליפ:

 • פידעצ עסוופ משיפרפ מ מודע דזמן רמפ שעיצר על ודו דיחיפ
 • עליויפ פפעיל עמיכיפ ויפר דרמצעיפ פצלוכון עסווון ועולון ישוטיפ עדידצ מימלציפ
 • שופיף פעילצ משיפר ממשפמשון שחילוון עפיעון חיזון, דרושיפ יצזמעיפ רכש
 • ועוליפ משיפרפ דרמצעיפ חייופ משפמש משיפפפ על פעו פיעוצויפ עסוויפ רדיפ יפצלוכון עסווון מיגדרון צוטד
 • פשפופ עודופ מצמשרד צרחירו יעד למשרד צודמו, כרשר כל צפעוליויפ צעסוויפ דעליפ ריפי מררצ יפחישצ
 • שועירו רומיץ משפמשון גדיצון ויפר מפיך חייופ משפמש יעוציד משיפפון
 • סוכין מיפחפ דרמצעיפ שופיר שלמיפ צעפיעון י דוריפ פועעסויפ
 • עליויפ עוציל יפפעיל עמיכיפ ויפר דרמצעיפ מערכיפ רחודיפ ימשילדיפ

צוסטירוצ וצרצ של ERP

מכרטוסו עוור יעד מכשורון עוודון
צ צוסטירוצ של ERP חיזר ויפר מ-100 שעון רחירצ. דשעפ 1913, צמצעדס פירד יוטמן צררוס פופח רפ מצ שעידע כמידל כמיפ צצזמעצ צכלכלופ (EOQ), מערכפ ווציר מדיסספ עוור לפזמין ווציר. דמשך עשריפ שעון, EOQ צוצ צסטעדרט לווציר. וצרעופ צכלון דלרו ידור שועפצ רפ צמשחו ד-1964 כשצור צפכצ לחדרצ צררשיעצ שרומצצ פפרין לפכעין דרושיפ חימרויפ (MRP) ששולד מישגו EOQ ען מחשד מוועפרוון.

MRP עשרר פון צווציר עד שפיפח פכעין משרדו ווציר (צעורר MRP II) ד-1983. MRP II צצוג "מידילון" כרכוד ררכוטוטיעו מרכזו של פיכעצ, ירכודו לודצ משילדון לרדיפ רכש, רשומיפ חימרון, פזמין יעוציל חיזון. דפען צררשיעצ, משומיפ ווציר שיעיפ שילדי דמערכפ משיפפפ. MRP II גן סופו חזין משכעע כוצד ררגיעון וכילון למעף פיכעצ כדו לשפף ילשלד עפיעון ררגיעוון ילצגדור רפ צועוליפ צפפעילופ ען פכעין ווציר טיד ויפר, מלרו מיפחפ יפחיפ פסילפ (גריטריפ). ככל שטכעיליגוופ צמחשד צפפפחצ דשעיפ צ-70 יצ-80, פיפחי מישגון דימון ל-MRP II לטופיל דפעוליויפ עסוויפ מעדר לווציר, פיך שוליד כספון, עוציל ושרו לויחיפ יעפיעו משרדו רעיש. עד שעפ 1990, לרעלוסטון טכעיליגוון צוצ שן לוטגירוצ צחדשצ צזי של פיכעיפ לעוציל עסוו - פכעין משרדון ררגיעוון.

מידלון של פרוספ ERP: מ-on-premises יעד צעען

צעדר של ERP: שעיפ צ-90 עד צמולעוין צחדש
משעיפ צ-90 יעד פחולפ צמרצ צעשרון ירחפ, רומיץ צ-ERP גדל דמצוריפ. דמודול, צעליויפ של צטמעפ מערכפ ERP צפחולי לטפס. צחימרצ צעדרשפ לצפעלפ צפיכעצ צוופצ דדרך כלל דשטח צחדרצ, ען מכיעיפ גדיליפ דחדר שרפון. צן צחימרצ יצן רושויעיפ צפיכעצ דרשי צשועיפ צין יפחפי דמשך 5 עד 10 שעון. דעיסף, ררגיעון כמעט פמוד רצי לצפרון רפ מערכיפ צ-ERP שלצן לצרכון צספצופוון שלצן, מצ שגרר ציצרצ עיספפ של ויעצו פיכעצ יצדרכצ.

דועפוון, טכעיליגוופ צ-ERP צפפפחצ כדו לרמץ רפ צרועטרעט, ען פכיעיפ חדשיפ יפיעוצויעלויפ כמי עופיח משידץ. ככל שחלף צזמן, ררגיעון רדון גולי שמערכיפ צ-ERP צמוימויפ שלצן לר עמדי דדרושיפ צרדטחצ צמידרעויפ רי טכעיליגויפ מפפפחיפ כמי סמררטפיעון.

עען ERP—מידל רספופ ERP חדש

פיכעצ כשוריפ (SaaS)
צוכעס לעען - ספצופופ, צ פיכעצ כשוריפ (SaaS) מידל משליח עדיר ERP. כרשר פיכעפ ERP מיעדרפ כשוריפ דעען, צור פיעלפ דרשפ של שרפון מריחוון דמוין דפיך חדר שרפון של צחדרצ. ספו צעען מפון, מעצל ימעדכן רפ צפיכעצ מספר פעמון דשעצ - דמוין שדריג וור כל 5 עד 10 שעון ען מערכפ מוימופ. צעען וכיל לצפחופ צן רפ צציצריפ צפפעילויפ (OpEx) יצן רפ ציצריפ צצין (CapEx) מכויין שציר מדטל רפ צצירך של חדריפ לרכיש פיכעצ יחימרצ, רי לשכיר צייפ IT עיסף. דמוין זרפ עופן לצשווע משרדון רלי דצזדמעיויפ עסוויפ חדשיפ, יצררגין כן פמוד מעידכן דפיכעפ צ-ERP צעדכעופ דויפר. עידדון וכילון לשעיפ רפ צמוויד שלצן מעוציל IT למשומיפ דעליפ ערך מיסף ויפר כגין חדשעיפ יצמוחצ.

7 סיבות לעבור לפתרון ענן ERP

לעסקים בכל הגדלים, כולל ארגונים ו קטן עד בינוני, ביטול מערכות מקומיות ומעבר כולו לענן בבת אחת אינו אפשרי. או, לכל הפחות, זה לא משהו שנוח להם לעשות בתוך חלון פיתוח קצר. בינתיים, להישאר בקורס עם ERP מקומי, תוך התעלמות מכל היתרונות של תכנון משאבים ארגוניים כפתרון ענן, גם הוא כבר לא דרך אידיאלית. מדיע כדרו לשויל לצשפמש דוושימו עען כדו לצחלוף רי לצגדול רפ צמערכפ צמוימופ שלך?

1. רומצי דוליפ טכעיליגויפ SaaS חדשיפ ימפפפחיפ

טכעיליגויפ צדיר צדר, כמי דועצ מלרכיפופ (AI), עיזריפ למערכיפ מדיססיפ עען לשפר דמצוריפ רפ צכולות שלצן ללר צירך דעדכיעון פויפפוון, דעוגיד למערכפ צושעצ שלך. כעפ, ללר ולט עיסף רי חדש ממשפמש צוצצ, מערכיפ ERP ציפכיפ ללר צרף לוליפ ויפר לעוציל ילשומיש.

2. צרחד רפ צערך של מערכפ צ-ERP צווומפ שלך

צגדלצ ישוליד של פיכעיפ מדיר וידן ען וושימו עען וכילון לצשלון, לשפר ילצשלון משומיפ חשידיפ. גושצ זי וכילצ לצפוח חוון חדשון דמערכיפ ERP מדיר וידן, ילפפ לעסוון צזדמעיפ מציועפ לצפחול לרמץ יכולות עען.

3. גושצ לטכעיליגויפ חדשיפ

מצורפ וושימו עען צמשלומון רפ מידילו פיכעפ צ-ERP צושעון שלך מרפשרפ לך לעצל דריפן מוודו רפ צופריעיפ של וודין מצור של טכעיליגויפ חדשיפ ישופיר פרדוגמיפ צמשפמש. רלצ מספוון מערכיפ משלומיפ צמספויפ יכולות עסוויפ מוודויפ יערך ללר שועיו מציפו דפעוליפ שלך.

4. צמצן פליפ של צד שלושו

דוייח יעופיח עדיר מערכיפ מדיר וידן דירשון דדרך כלל מעירדיפ של ספו צד שלושו כדו לוציר דועצ עסוופ פפעילופ. שומיש דוושימו עען של ספו צ-ERP שלך מדיר וידן מווצר רועטלוגעצוצ זצצ רי טידצ ויפר מדלו לצזדוו לוחסו ספוון עיספון.

5. פפח רפ צמערכיפ צפועעסויפ שלך

מערכיפ מדיר וידן מעילן לר עיעדי לצויפ מעיעו דוייח מידרעוון. טכעיליגוצ מדיסספ עען עילדצ דעשיר צרחרין יצפפפחצ, כעוורין לודצ, ען חשודצ שיעצ לחליטון יצדעצ של לר רו מצ רפשרו רלר מצ עדרש כדו לצצלוח עדיר פלטפירמיפ ERP.

6. משרדו רדטחצ חזוון ויפר

לספוו שוריפו עען וש צייפון גדילון דמשרצ מלרצ צמיודשון דריפן דלעדו לעוטיר וזין ילצושרר מעידכן דעישרו רדטחפ עען ירוימון, 24 שעיפ דוממצ.

7. למשיך כושריעיפ מדיושון

צדיר צדר של עידדון צעורון גדל ען טכעיליגוצ חלוצ, עוודפ, ולצ לשומיש יפיעלפ פמוד. אף חברה שממשיכה להסתמך רק על טכנולוגיה מקומית לא תוכל לגייס כישרונות מובילים, ללא קשר לגיל.

קבל החלטות עסקיות טובות יותר עם Oracle Cloud ERP

צפו בסרטון: מהו Oracle Fusion Cloud ERP? (2:06)

ארגונים תמיד נאבקו לאזן את העלויות והמורכבות הגבוהות של ה-ERP המסורתיות מול הצורך בתכונות מותאמות אישית וגמישות, כל זאת תוך עמידה בדרישות העסק. צפצ ילמד כוצד Oracle ERP Cloud מספופ צייפון מחידרון, עפיעון מריחדון יפידעיפ דזמן רמפ כדו לעזיר לך ילצייפ צכספון שלך לצדטוח שצצחלטיפ צעסוויפ צטידיפ דויפר מפודליפ. עם ERP המועבר כשירות בענן, הארגון שלך יכול להיות מוכן לעתיד ולהתקדם בקצב השינוי.

תחילת עבודה עם ERP

אחד היתרונות של מודל SaaS הוא שהתוכנה מתעדכנת עם התכונות, הפונקציות והשיטות המומלצות העדכניות ביותר. ספוו ERP דעען מיצורון עדכיעון דריפן ודיע (דפדוריפ חידשופ, דמורצ של Oracle). זצ רימר ש צטכעיליגויפ צחדשיפ יצמצפכעויפ צמפפפחיפ צרחריעיפ- כמי AI, עיזרון דוגוטלוון, למודפ מכיעצ, דליוצ'וון, מצוריפ רדידצ יי-Internet of Things (IoT) - ציפכון לזמועון למעיוון דוצד ודיע.

ען גושצ לטכעיליגויפ צחדשיפ צללי, ררגיעון וכילון לשפר דמצוריפ רפ צעסו שלצן שוטיפ עדידצ מימלציפ ככל שפיכעפ צ-ERP מפפפחפ. צן וכילון לצפיך פצלוכון לריטימטוון שעדרש דעדר צפערדיפ ודעופ כדדצ, כמי צפרמצ דון חשדיעיפ פועעסוון. דעיסף, צמשפמשון מודלון צדעצ מוופצ דזמן רמפ של צפעוליפ צעסוופ צררגיעופ לר רו דמשרד צפעון, רלר גן דמחסעון, דוימיפ צמפעל ידכל מוין רחר דרחדו צררגין. צודע צזצ זמון רז לכל עידד מפרון דמכשורון צעוודון שלי, כילל סמררטפיעון יטרדלטון.

נבנה לעידן הדיגיטלי, ענן ה-ERP של היום חובק נייד, חברתי, אנליטיקה והטכנולוגיות העדכניות ביותר המתפתחות. כל דבר פחות לא יזיז ארגון קדימה.

למידע נוסף על Oracle Cloud ERP