Vad innebär molnkostnadshantering?

Kevin Bogusch | Oracle Senior Competitive Intelligence Analyst | 20 december 2023

Trots alla fördelar med att flytta din databehandlingsinfrastruktur till molnet, kan det vara svårt att fatta välgrundade beslut om hur du ska hålla budgeten. Molnkostnaderna varierar bland annat beroende på leverantören, mängden lagring som används, databehovet och applikationen som körs på varje molninstans.

Det har blivit en utmaning att spåra och hantera molnkostnader. I en opinionsundersökning från IDC uppger 64 % av de svarande IT-cheferna att de spräcker sin molnbudget. Och deras kollegor i företagsledningen märker: Mer än hälften av cheferna som tillfrågades i en global IDC-undersökning 2022 sa att de oroar sig för molnutgifterna.

En effektiv strategi för att hantera molnkostnader kräver detaljerad information om alla molnkostnader och tjänstekrav. Den stora frågan: Är summan som spenderas på molninfrastruktur rimlig med tanke på företagets behov?

Vad innebär molnkostnadshantering?

Molnkostnadshantering är den process som organisationer använder för att hålla nere sina molnkostnader. Ett försök att öka bekvämligheten och spara pengar genom att ersätta lokal infrastruktur kan snabbt bli en skugg-IT-mardröm när molnet blir mindre mystiskt och enklare att använda även för icke-tekniska användare. De kanske inte bara startar upp redundanta tjänster, utan inser också ofta inte att företaget försöker fokusera sina molnutgifter till en enda leverantör. Att använda flera molntjänstleverantörer, särskilt när det inte uttryckligen är godkänt, ökar inte bara svårigheten att hantera utgifterna, utan kan också innebära att företaget missar volymrabatter.

Molntjänstleverantörer använder flera vanliga kostnadsmodeller, var och en med sina fördelar och nackdelar. Vanligtvis inkluderar dessa en användningsbaserad betalningsmodell som debiterar användning, en prenumerationsmodell med fast pris för långsiktig användning i stabilt tillstånd, rabatter för volymåtaganden och rabatter för användning under tider av låg efterfrågan. Effektiv kostnadshantering kan begränsa icke godkända utgifter och hjälpa till att utnyttja tillgängliga rabatter samtidigt som den ser till att IT-avdelningarna budgeterar effektivt. Det minimerar svinn och administrativt arbete, sparar tid och gör att ni slipper obehagliga överraskningar när det är dags att betala fakturorna.

Viktiga lärdomar

 • Noggrann styrning är nyckeln till att hantera molnkostnaderna.
 • Molnkostnadshantering kan vara svårt eftersom molninstanser är enkla att starta och lika enkla att glömma.
 • Att minska kostnaderna och den allmänt förbättrade budgetkontrollen är de viktigaste anledningarna till att fokusera på molnkostnadshantering.

Förklaring av molnkostnadshantering

I takt med att företagen förlitar sig på molntjänster ökar också komplexiteten i deras IT-infrastrukturer. Enkel installation och driftsättning, som helt korrekt tillskrivs som molnets styrka, leder ofta till för stor utspridning. En mångfald av leverantörer och prisalternativ, särskilt i miljöer med flera moln, kan göra det svårt att hålla reda på vad ett företag betalar för och varför.

Det är här molnkostnadshantering blir viktigt. Verktyg för molnkostnadshantering hjälper företag att kontrollera sina utgifter genom att övervaka användningen och efterfrågan i molnet. Dessa verktyg kan varna IT-ansvariga om molnresurser som är underutnyttjade eller som har blivit oväntat dyra. De flesta molntjänstleverantörer erbjuder grundläggande verktyg för kostnadshantering, men specialiserade tredjepartssystem ger företag full insyn och styrning över flera leverantörer.

Varför är molnbaserad kostnadshantering viktigt för företag?

Enkelt uttryckt är hantering av molnkostnader viktigt eftersom inga företag har råd att slösa pengar. I en decentraliserad IT-miljö är det så enkelt för team att starta nya molninstanser att kostnaden blir underordnad – eller så tänker de inte på den alls. Molntjänster köps ofta in för specifika ändamål och överges sedan, men tjänsten fortsätter generera kostnader.

Kostnadshantering är lika viktigt för budgeten som den är för ansvarsskyldigheten. När molninstanser enkelt sätts upp och glöms bort är det lätt att tappa kontrollen över dem. Det kan leda till datadubbletter, skadade data eller säkerhetsproblem. Med molnkostnadshantering kan företagen förstå vilka molninstanser som har skapats, av vem och till vilken kostnad, så att det går att allokera kostnaderna och spåra problemen till källan.

Varför är molnkostnadshantering så svårt?

Det handlar om en blandning av komplexa prissättningar och enkel tilldelning. Molnleverantörer har ofta detaljerade och dynamiska prismodeller, med faktorer som antal användare, lagring, utgående trafik och tilläggstjänster som påverkar vad din molninfrastruktur kostar en viss dag. Det är svårt att förstå och hantera fluktuationer.

Dessutom är molntjänster alltför lätta för medarbetarna att beställa och installera. Team och avdelningar kan använda många olika tjänster eller instanser, skala upp dem snarare än att skala ned dem och låta IT-avdelningen ta hand om kostnaderna.

Vilka faktorer bidrar till molnkostnaderna?

Molnkostnader kan vara svåra att hantera för att det finns så många faktorer som ingår i prissättningen, och alla är inte omedelbart uppenbara. Här är några faktorer som kan bidra till onödiga utgifter.

 • Resursanvändning: Ju mer resurser, beräkningskraft, lagring och bandbredd som varje molninstans använder, desto högre blir räkningarna. Ett företag som inte håller ett öga på resurserna kan råka ut för oväntat höga avgifter.
 • Instanstyper: Virtuella maskiner (VM) och containrar har olika kostnader och molnleverantörer tar betalt enligt beställd prestanda för varje instans. En virtuell maskin, eller VM, är en beräkningsresurs som använder programvara för att emulera en instans av ett operativsystem, snarare än att driftsätta en helt ny maskinvaruserver. En container är en förinställd uppsättning programvara som kör en viss applikation när det behövs. Flera containers kan köras på en enda VM, så containers är vanligtvis billigare, även om användningsavgifter kan komma att äta upp skillnaden.
 • Lagringskostnader: Mängden data som lagras online och vilken typ av lagring som används påverkar avgifternas storlek. Dessutom tillkommer kostnader för att flytta data till och från lagringen. Dataintensiv verksamhet – särskilt sådan som ofta laddar upp och hämtar data från molnet – kan leda till högre avgifter.
 • Automatisk skalning: Vissa molntjänster inkluderar automatisk övervakning som skalar tillgängliga resurser upp eller ned på begäran. Detta är praktiskt eftersom toppar kan vara dyra. Ta som exempel ett företag som annonserar på sociala eller traditionella medier och har en produkt eller tjänst som blir viral. Automatisk skalning, även om den är dyr, kan göra det möjligt för ett företag att hantera trafiktoppar som annars skulle kunna lamslå servrarna när de behövs som mest.
 • Geografiskt läge: Många molntjänstleverantörer har datacenter över hela världen. Vissa erbjudanden kostar mer än andra och ett företags beslut (eller passivitet) om var de ska placera sina tjänster kan påverka avgifterna. Det kan vara billigare att placera data långt ifrån där de används – t.ex. i Asien när kundbasen är i USA – än att använda geografiskt närmare datacenter på grund av billigare resurser, verktyg och infrastruktur. Dessutom erbjuder vissa länder skatteincitament eller statliga subventioner som ytterligare kan minska kostnaderna. Det är dock viktigt att balansera avvägningar mellan prestanda, till exempel ökad nätverksfördröjning och långsammare svarstider, samt säkerhets- och regleringsfrågor mot kostnadsbesparingar.
 • Support: Om ett molnavtal inbegriper support eller om support krävs tillfälligt sker detta ofta mot en extra kostnad. Support som garanteras av avtalade servicenivåavtal (SLA) kan vara dyrt – tills du behöver den, då kan den vara ovärderlig. Alla molninstanser kräver dock inte 99,999 % drifttid med telefonsupport 24/7.

Fördelar med molnkostnadshantering

Det finns många fördelar med att hantera molnkostnader, vissa av dem uppenbara, andra mer diffusa. De kan delas in i kategorierna pengar, styrning och budgetkontroll.

 • Kostnadsminskningar: Om ett företag inventerar utgifterna för molninfrastruktur kan det få bukt med ineffektivitet så att pengarna används optimalt. Företag med ineffektiv IT-styrning köper ofta dubbla tjänster och betalar för resurser som sedan länge är inaktuella. Molnkostnadshantering kan hjälpa till att identifiera slöseri och, ännu bättre, förhindra det från början.
 • Kostnadsfördelning: Företag kan ofta inte identifiera vilka avdelningar som har orsakat specifika IT-kostnader. Genom att hantera molnutgifter kan ett företag debitera kostnaderna från de avdelningar som använder tjänsterna. Det ger enskilda avdelningar ett incitament att hantera sina utgifter.
 • Budgetkontroll: I företag där IT-styrningen är slapp och kostnaderna inte allokeras uppstår ofta tillfälliga och okontrollerade IT-utgifter som inte tilldelas någon specifik avdelning. Verktyg för molnkostnadshantering hjälper företag att förstå vad de spenderar i molntjänster, vilket underlättar för företaget att upprätta och hålla sig till en budget eller förstå när och var budgeten överskrids. För både kostnadsallokering och budgetkontroll är interndebitering och internredovisning – utan krav på att avdelningarna betalar för det de använder – ett bra sätt att öppet visa vilka resurser som används.
 • Prognoser: Genom att veta vad du har spenderat på molntjänster tidigare får du en viss förståelse för vad som krävs för att stödja nya företagsinitiativ. Möjligheten att hantera molnkostnader idag gör att företag kan budgetera för framtiden.
 • Insyn: Att hantera molnkostnader handlar inte bara om pengar, det handlar också om att kunna styra var och hur data och andra resurser används. Kostnadshantering i molnet är ett viktigt första steg för att förstå användningen av företagsdata, eliminera dubbla och motstridiga databaser och skydda både företagets och kundernas information.
 • Storleksanpassning: Det är inte ovanligt att en molninstans skapas med vad som visar sig vara olämpliga resurser – t.ex. mer minne eller fler processkärnor än vad som krävs för att köra en applikation. Ett verktyg för molnkostnadshantering kan upptäcka dessa ineffektiviteter och föreslå att företaget optimerar instansen och sparar pengar.

Fyra viktiga strategier för molnkostnadshantering

När ett företag bestämmer sig för att hantera sina molnkostnader finns det flera strategier för att optimera utgifterna.

 1. Ta bort onödiga instanser: Det finns ingen anledning att betala för en inaktiv molninstans, och avgifterna tickar vanligtvis på oavsett om den används eller inte. Det här är en enkel vinst: Identifiera och stäng av det du inte behöver.
 2. Ange organisationsregler: Många företag har haft stora framgångar med interna processer för att styra skugg-IT. En liknande insats, t.ex. regler som hanterar vem som får ingå avtal om molntjänster, under vilka omständigheter och inom vilka utgiftsgränser, kan hindra avdelningarna från att starta obehöriga och onödiga molninstanser. Om inget annat kan viss eftertanke som tillämpas på avdelningens molnutgifter, särskilt i kombination med kostnadsallokering, vara ett viktigt steg mot att minska kostnaderna.
 3. Implementera automatisk skalning: I stället för att tilldela molninstanser för maximal belastning kan företagen använda automatiskt skalbara instanser och effektivt bemöta toppar och dalar i efterfrågan. Automatisk skalning kan vara dyrt, men det är billigare än att dag efter dag betala för fler tjänster än vad som behövs.
 4. Planera efterfrågan: Alla instanser måste inte vara tillgängliga 24/7/365. Att stänga av eller ”söva” instanser på natten eller på helgerna när ingen sannolikt kommer att använda dem kan spara pengar utan att påverka tjänsten.

Vad finns det för verktyg för molnkostnadshantering?

Molninfrastruktur kan bestå av flera leverantörer och produkter, vilket kan leda till ej kontrollerbara kostnader och omöjliggöra styrning. Verktyg för molnkostnadshantering, som ofta tillhandahålls i en SaaS-modell (programvara som en tjänst), övervakar infrastrukturen och eliminerar svinn genom att spåra och rapportera din molnanvändning. Ledningen kan analysera rapporter för att identifiera och eliminera underutnyttjade eller redundanta resurser.

Varje molnleverantör har sina egna interna verktyg för kostnadshantering, men en tredjepartslösning fungerar bäst när ett företag behöver lägga ut sin molninfrastruktur på flera leverantörer. Ett tredjepartsverktyg kan ge viktiga insikter i de jämförande kostnaderna för olika molnleverantörer, även för specifika tjänsteerbjudanden.

I många fall har dessutom ett tredjepartsverktyg funktioner som anpassningar, visualiseringar och detaljerad insyn i användningen som en leverantörs inbyggda verktyg inte kan matcha.

De åtta främsta verktygen för molnkostnadshantering

Det finns sannolikt hundratals verktyg för molnkostnadshantering, var och en med sina styrkor och svagheter. Här är ett urval av populära verktyg värda att titta närmare på.

 1. pptio Cloudability: Fokuserar på att budgetera, förutspå och anpassa molnkostnader.
 2. AWS Cost Explorer: Amazons egna verktyg och det bästa verktyget för småskalig hantering.
 3. Azure Cost Management + Billing: Microsofts egna verktyg, som även fungerar med AWS-instanser.
 4. CloudZero: Övervakar Kubernetes- och Snowflake-instanser.
 5. Densify: Ett maskininlärningsverktyg som fungerar i molnmiljöer.
 6. Harness Cloud Cost Management: Avlastar personal från att behöva utföra den arbetskrävande taggningen av resurser som ofta krävs för korrekt användningsspårning. Tillhandahåller uppdateringar varje timme.
 7. nOps: Fokuserar på AWS.
 8. Tjänster för styrning och hantering av kostnader i Oracles molninfrastruktur (OCI): Särskilt väl lämpade för hantering av användning och kostnader i Oracles molninfrastruktur.

Vilket verktyg för molnkostnadshantering passar bäst för ditt företag?

Det bästa verktyget för hantering av molnkostnader beror på storleken, skalan och sammansättningen av din molninfrastruktur, liksom din IT-mognad och IT-hanteringsförmåga. I de minsta och mest centraliserade företagen, som använder få molntjänster och där endast en person eller ett litet team hanterar inköp och hantering, kan ett kalkylblad, kombinerat med manuell taggning av varje instans för att hjälpa till med spårning, fungera problemfritt. Men om ett företag har flera team som arbetar med flera olika molninstansgrupper och om företagsstyrningen inte riktigt kan hantera eller genomdriva manuell taggning av molnresurser för att uppnå korrekt spårning, bör företaget förmodligen överväga ett speciellt molnhanteringsverktyg.

När du bestämmer vilket verktyg som ska användas, försök svara på följande frågor:

 • Använder vi en enda molntjänst eller flera leverantörer?
 • Köper teamen in molninstanser själva, eller är molninköp strikt centraliserat under IT?
 • Hur stort är vårt företag?
 • Hur avancerade är våra IT- och ekonomiavdelningar, och hur omfattande behöver kontrollsystemen vara?
 • Tilldelas molnkostnader enligt affärsenheter/projekt, eller summeras de i en enda budget med bristfällig kontroll?

Oracle och molnkostnadshantering

Oracles molninfrastruktur (OCI) tillhandahåller kompletta molntjänster över hela världen, i moln eller i ett företags datacenter. Den erbjuder innovativa funktioner som flexibel beräkning, lägre priser, automatisk lagringsjustering, upp till tio gånger lägre avgifter för utgående data samt kostnadsfria verktyg och rapporter som hjälper till att eliminera överbetalning och oväntade avgifter.

OCI:s tjänster för kostnadshantering och styrning innehåller verktyg för molnkostnadshantering som övervakar utgifterna, ökar ansvarstagandet och optimerar effektiviteten. Ekonomichefer kan använda verktygen för att sätta upp gränser som underlättar kostnadskontroll och styrning utan att hindra tillväxten. Tjänster inkluderar organisationshantering, kostnadsanalys och rapportering, styrning och kontroll, budgetering och prognostisering och optimering.

Även företag med enklast möjliga molninfrastruktur kan behöva uppmärksamma kostnadskontroller, men behovet blir mer akut ju mer ett företag förlitar sig på molnet. För att kunna fatta välgrundade beslut om molnkostnader behöver chefer data om hur mycket de spenderar, på vad och varför.

Molnkostnadshantering kan hjälpa dig. Det spårar molninstanser och hur de används så att företag kan ta kontrollen över sin budget, förbättra styrningen över sina IT-infrastrukturer och få tillgång till fler och djupare insikter.

AI kan hjälpa IT-chefer sammanställa data för att optimera molnutgifterna. Lär dig hur du kan dra nytta av artificiell intelligens för att hantera utmaningar med kompetens, säkerhet och mycket annat.

Frågor och svar om molnkostnadshantering

Vilka är de tre olika strategierna för kostnadsberäkningsmodeller för moln?

Molnkostnader baseras i allmänhet på en av tre modeller: tidsbaserade, kostnadsbaserade eller auktionsbaserade. Den första bygger på hur länge resursen används. Kostnadsbaserade modeller styrs av hur dyr tjänsten är att tillhandahålla. Auktionsbaserade system baseras på konkurrerande efterfrågan från flera kunder enligt ändliga beräkningsresurser.

Vem ansvarar för molnkostnadshanteringen?

I slutändan är högsta företagsledningen ansvarig för molnkostnadshanteringen. Beroende på hur ett företag är strukturerat kan kostnader vara ett ansvar för en IT-avdelning, funktionella affärsområden eller varje enskilt projekt. Att fördela kostnadsansvaret är en anledning till att hantering av molnkostnader är så viktigt.

Vilka är molnkostnadsmodellerna?

Molntjänster använder sig av flera vanliga kostnadsmodeller som alla har fördelar i särskilda tillämpningar.

 • Användningsbaserad betalning: Företagen faktureras för den faktiska användningen.
 • Förskottsbetalda fasta prenumerationer: Kunderna betalar i förskott för en viss tid och servicenivå.
 • Reserverade instanser: Företag genomför långsiktiga åtaganden för stabil användning.
 • Sparplaner: Många molnleverantörer har paketerbjudanden som erbjuder flexibel prissättning i utbyte mot specifika användningsåtaganden.
 • Spot-instanser: Kortsiktiga avtal använder en molnleverantörs överskottskapacitet till kraftig rabatt.