Vikten av personalresurser inom sjukvården

Margaret Lindquist | Hälsovårdsstrateg | 23 mars 2023

Grunden för alla sjukvårdssystem är dess människor, vårdgivare och stödpersonal som är direkt ansvariga för patientens resultat och tillfredsställelsenivåer. Personaladministrationen inom sjukvård ansvarar för att anställa och introducera dessa personer, främja en positiv och medkännande arbetsplatskultur, hjälpa anställda att avancera sina karriärer och se till att deras organisationer och personer följer en mängd olika regler gällande säkerhets, integritet, utbildning och andra policyer och regler. För att klara de här tuffa utmaningarna på grund av svår personalbrist, omfattande utbrändhet bland anställda och ökade arbetskraftskostnader måste HR-teamen inom sjukvården utveckla genomtänkta, innovativa program och policyer.

Vad är HR inom sjukvårdsbranschen?

HR-grupper inom sjukvårdsorganisationer ansvarar för vanliga HR-funktioner som rekrytering, anställning och rådgivning om löne- och förmånspaket vilket behövs för att locka och behålla de bästa talangerna. HR-team inom sjukvård står också inför särskilt svåra utmaningar som är unika för branschen. De är ansvariga för att kommunicera och spåra många federala och statliga förordningar som omfattar certifieringar, säkerhet, integritet och andra områden. De anställer i en bransch där konkurrensen om talanger är särskilt hård och kandidaterna har många andra alternativ. De övervakar en arbetsstyrka som dagligen möter stressiga situationer och kräver fysiska skyddsåtgärder och stöd för psykisk hälsa. De samarbetar med IT-avdelningen för att skydda patient- och personalhandlingar. De arbetar tillsammans med chefer för att justera schemaläggningsprocessen för personal i syfte att minska utbrändhet. De utvecklar även program som förbättrar patienternas tillfredsställelse och ger positiva patientresultat – till exempel genom att utforma ersättnings- och bonussystem som anpassar lönen till prestandaförbättringar och patientresultat.

Viktiga lärdomar

  • Branschens HR-team måste utveckla, spåra och genomdriva utbildnings- och utvecklingsprogram för medarbetare, inte bara för att uppfylla juridiska krav utan också för att bygga en dynamisk arbetsstyrka mitt i en allvarlig brist på sjuksköterskor, läkare och annan vårdpersonal som förvärrades av covid-19-pandemin.
  • Att skapa och upprätthålla en positiv arbetskultur är nyckeln till att attrahera nya talanger, engagera nuvarande anställda och främja innovation. Det kan också förbättra patientresultaten och tillfredsställelsenivåerna. Anställda som är nöjda med sin personalkultur och känner sig uppskattade är mer benägna att prioritera patientvården.
  • Personaladministrationen har till uppgift att skapa vidareutbildningsprogram och se till att de kan delta i en grundlig process för personalintroduktion och personalutveckling. Skillnaden mellan en dåligt utbildad och välutbildad anställd kan vara en fråga om liv eller död för patienter.

En förklaring av personaladministration i sjukvården

HR-chefer inom sjukvården har samma ansvar som sina kollegor i andra branscher och en hel del ansvarsområden därtill som är särskilda för sjukvården. Det handlar bland annat om att hantera hög personalomsättning, ge stöd till medarbetarnas psykiska och fysiska hälsa, övervaka certifieringsefterlevnaden och mäta framgång utifrån patientresultat och tillfredsställelsenivåer (i motsats till organisationens ekonomiska resultat).

HR-team inom sjukvården utvecklar rekryteringsmetoder som säkerställer att deras organisation attraherar de mest kvalificerade kandidaterna, och de samarbetar med högsta ledningen för att skapa attraktiva ersättnings- och incitamentpaket på en mycket konkurrenskraftig arbetsmarknad. De ser till att anställda har de certifieringar som krävs enligt lag. De håller koll på tekniktrender för att säkerställa att medarbetarna har de HR-verktyg och -system de behöver. Kanske viktigast av allt är att de ansvarar för att främja en positiv arbetskultur där anställda samarbetar med varandra, känner sig bekväma med att berätta om sina bekymmer med ledningen och känner sig uppskattade för sitt viktiga arbete – en idealisk miljö för att minska personalomsättningen och ta hand om patienterna på bästa möjliga sätt.

Vikten av HR inom sjukvård

I en bransch där det kan vara oerhört svårt att anställa, behålla och utveckla medarbetare kan personaladministrationens betydelse inte överskattas. HR-team inom sjukvård måste hantera komplexa myndighetsföreskrifter och fackföreningsavtal samt ständigt ökande arbetskraftskostnader. De står också inför unika utmaningar som rör fysisk säkerhet, arbetsstress och underbemanning. Det är oerhört viktigt att dessa team hjälper sina organisationer att hantera dessa utmaningar med fokus på de fyra topplistade punkterna.

Att bli en arbetstagarrepresentant

Med tanke på de stora mängder personalfeedback som HR-team samlar in från undersökningar, fokusgrupper, utbildningsprogram och på andra sätt, befinner de sig i en unik position för att agera som representanter för medarbetarna i allt från ersättning till schemaläggning och välmående. På så sätt förmedlar de inte bara de anställdas önskemåloch behov till företagsledningen, utan de ser också till att de högre cheferna inte blir överraskade av personalåtgärder, däribland högre personalomsättning än vanligt och fackliga aktiviteter.

Minska personalomsättningen

Det finns inget bästa sätt för sjukvårdsorganisationer att minska personalomsättningen, men det finns ett första steg alla bör ta: Titta på de människor som har lämnat organisationen, särskilt högpresterande, och bestäm vad som kunde ha gjorts för att behålla dem. Mät dessa åtgärder mot en checklista med bästa praxis, inklusive flexibla arbetsscheman, generösa utbildnings- och befordringsmöjligheter, teknik som automatiserar vardagliga delar av människors jobb och bättre ersättning. Förutom att analysera data från avgångsintervjuer kan du även fråga nuvarande anställda vad de gillar mest med organisationoch vad som kan förbättras, med målet att hjälpa anställda att upprätthålla en sund balans mellan arbete och privatliv och känna sig uppskattade för det viktiga, hårda arbete de utför. Enligt forskning från US National Center for Biotechnology Information gör en positiv arbetskultur att medarbetarengagemanget ökar, frånvaron minskar och relationen mellan patienter och läkare påverkas positivt.

Upprätthålla regelefterlevnad

HR-team inom sjukvården ansvarar för att deras organisation följer en rad lagar som styr branschen. I USA omfattar dessa lagar Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA, som skyddar patientuppgifter), Emergency Medical Treatment and Labor Act (EMTALA, som kräver att sjukhus behandlar alla som anländer till ett akutrum oavsett deras betalningsförmåga) Patient Safety and Quality Improvement Act (PSQIA, skydd av sjukvårdspersonal som rapporterar medicinska fel och osäkra förhållanden) och Health Information Technology for Economic and Clinical Health Act (HITECH, främjande av användningen av teknik för att förbättra kvaliteten, säkerheten och effektiviteten i sjukvården). Det finns också en mängd bestämmelser som gäller för vissa typer av läkare. I Massachusetts behöver till exempel respiratoriska terapeuter slutföra 15 timmars fortbildning vartannat år. Det är HR-avdelningens ansvar att se till att kraven för olika befattningar följs upp och att de anställda hålls uppdaterade. Personaladministrationen arbetar också nära organisationens juridiska team för att utveckla och genomdriva program som utbildar anställda om hur de ska följa olika lagar och minimera möjligheterna till stämningar.

10 bästa praxis för personaladministrationen inom sjukvård

HR inom sjukvården innebär mycket mer än att bara anställa och avskeda personal och hantera förmåner och löner. Sjukvårdsbranschen genomgår stora förändringar med ökande myndighetsreglering, skenande personalomsättning och nya teknikbaserade metoder för att tillhandahålla och övervaka vård. HR-chefer måste som svar utveckla nya strategier, program och policyer. Här följer 10 bästa praxis.

1. Erbjud möjligheter till vidareutbildning och befordran

Att utbilda nya medarbetare och se till att befintliga håller jämna steg med sin utbildning är en absolut nödvändighet inom sjukvården. Skillnaden mellan en dåligt utbildad och välutbildad anställd kan vara en fråga om liv eller död. HR ansvarar för att utveckla utbildningsprogram och genomdriva deltagande som en del av en grundlig introduktion och personalutvecklingsprocess. Fördelarna sträcker sig från grundläggande laglig efterlevnad till högre grad av personalbehållning och förbättrad patientvård. Det är viktigt att använda programvara som påminner personalen om deadlines för vidareutbildning och hur de kan följa upp deras framsteg.

2. Erbjud flexibla arbetsalternativ

Enligt rapporten ”Future Health Index 2022” är det främsta önskemålet från sjukvårdspersonal ökad flexibilitet i arbetsstyrkan. Arbetsgivare kan bidra på ett antal olika sätt, bland annat genom att erbjuda alternativ till distansarbete när det är lämpligt för rollen, ge anställda mer kontroll över sin arbetstid och använda schemaläggningsprogram för att låta anställda byta arbetspass via en app på sin mobila enhet. De senaste applikationerna för humankapitalhantering (HCM) kan också filtrera tillgängliga pass baserat på en enskild medarbetares certifieringar och erfarenhet.

3. Överväg signeringsbonusar

I och med den branschövergripande bristen på arbetskraft använder två tredjedelar av sjukhusen signeringsbonusar till att rekrytera begåvade läkare, sjuksköterskor och annan vårdpersonal enligt en undersökning från rekryteringsföretaget Avant Healthcare Professionals. Det är en betydande ökning från före pandemin då mindre än 40 % rapporterade med hjälp av sådana bonusar. Enligt en analys av jobbsajter för sjuksköterskor ligger den genomsnittliga signeringsbonusen för sjuksköterskor på runt 15 000 $. Dessa bonusar fungerar bäst för att säkra kandidater som velar mellan erbjudanden från två olika sjukvårdsarbetsgivare. I vissa fall är signeringsbonusar avgörande för att anställa en kandidat, till exempel när flyttkostnader annars skulle göra det svårt för en kandidat att acceptera ett erbjudande.

4. Skapa marknadsledande ersättningspaket

Marknadsledande ersättningspaket går utöver löner och bonusar. Anställda förväntar sig förmåner på basnivå, till exempel sjukvårds- och tandvårdsförsäkring, livförsäkring, betald semester och pensionssparande. Men andra former av ersättning kan vara gymmedlemskap, utbildningsåterbetalning, resurser för ekonomiplanering, barnomsorgsbidrag och pendlarförmåner. Det första steget för kunniga ledare i vården är att prata med anställda för att förstå deras prioriteringar. Deras svar kan överraska dig.

5. Betona kultur

Att skapa och upprätthålla en positiv arbetskultur är avgörande för att attrahera arbetssökande, behålla nuvarande anställda och främja innovation. Medarbetare som är nöjda med sin personalkultur och som känner sig uppskattade är mer benägna att prioritera patientvården. Faktum är att forskning från UK National Health Service visar att dysfunktionell organisationskultur leder till ökad patientdödlighet. Bland de steg som vårdorganisationer kan vidta för att förbättra sin arbetsplatskultur är att skapa en omfattande och engagerande introduktionsprocess, införa ett mentorskapsprogram, uppmärksamma och belöna anställdas prestationer (både stora och små) och främja en öppen dialog med företagsledningen genom undersökningar och lärarledd teambuilding samt strategimöten.

6. Anamma teknik och automatisering

Ett antal tekniker håller på att revolutionera sjukvården, med möjlighet att sänka kostnaderna och förbättra läkares tillfredsställelse, patientupplevelser och hälsoresultat. Några av de nya teknikerna som telemedicin, kroppsburna enheter och mobila applikationer, kopplar samman läkare direkt med patienter samtidigt som mobila applikationer för schemaläggning och talanghantering automatiserar administrativa uppgifter och gör att personalen kan skapa sina egna karriärvägar. Det är HR-avdelningens uppgift att ha ett nära samarbete med IT-avdelningen för att säkerställa att medarbetarna får den utbildning som krävs för att använda dessa nya verktyg.

7. Fokusera på att förhindra utbrändhet

Utbrändhet bland vårdpersonal är högre än någonsin enligt en nyligen genomförd Washington Post-/Kaiser Family Foundation-undersökning. 55 % av sjukvårdspersonal rapporterade symtom på utbrändhet (definierad som mental och fysisk utmattning på grund av kronisk stress på arbetsplatsen), med den högsta andelen på 69 % bland arbetstagare i åldern 18 till 29. För att minska medarbetarnas stress ger arbetsgivare inom sjukvård åtkomst till sina scheman på begäran så att de kan hantera balansen mellan arbete och privatliv. De utvecklar strategier och stödmekanismer för att hantera utmattning bland anställda genom att till exempel begränsa förlängda arbetspass (de över 12 timmar), låta anställda ta pauser varannan timme och erbjuda sovlokaler. Vissa sjukhus har till och med infört "trötthetskamrater" som övervakar varandra för tecken på utmattning. Sjukvårdsorganisationer gör det också enklare för anställda att dela upp arbetspass eller göra dynamiska arbetspassändringar. Vissa organisationer kopplar ihop anställda med mentala hälsoresurser som de har privat åtkomst till. De utbildar också chefer i empatiskt ledarskap och uppmuntrar dem att engagera sig med anställda regelbundet i stället för att bara ha ytliga avstämningar.

8. Ge anställningstrygghet

Elva av de 20 jobb med högst anställningstrygghet är inom sjukvården enligt den senaste jobbrankningen av U.S. News & World Report Best Jobs, med respiratorisk terapeut, kardiovaskulär tekniker och epidemiolog högst upp på listan. Att hålla sig till ett jobb är därför inte ett stort bekymmer för dem på de högsta nivåerna i yrket. Medarbetare med icke-kliniska vårdroller har dock lägre anställningstrygghet, vilket ger personaladministrationen möjlighet att erbjuda dem utbildnings- och fortbildningsprogram och underlätta karriärrörlighet inom organisationen allteftersom behoven hos olika avdelningar förändras.

9. Låt teamen hantera sig själva

Självhanterade grupper av anställda delar ansvaret för att planera och utföra uppgifter i syfte att uppnå specifika mål med begränsad eller ingen övervakning alls. Enligt denna modell gör teammedlemmarna åtaganden gentemot varandra, och dessa åtaganden driver arbetet framåt. Även om det inte finns någon chef för ett självhanterat team finns det fortfarande hierarki och ansvarsskyldighet. Medarbetare med specifika färdigheter tar på sig ledarskapsroller för relevanta uppgifter. Fördelarna med självhanterade team är bland annat högre medarbetarengagemang och lägre kostnader. Enligt Journal of Health Organization and Management är dessutom självhanterade team mer effektiva på att fördela resurser och därmed mer flexibla i hur de tar sig an uppgifter och situationer.

10. Håll dig uppdaterad om lagar och regelefterlevnad

HR-team inom sjukvården måste ha ett nära samarbete med organisationens juridiska avdelning för att hålla sig à jour med och säkerställa efterlevnad av en rad branschspecifika lagar och förordningar, inklusive ovannämnda HIPAA som skyddar integriteten hos patientdata, EMTALA, som kräver att sjukhusen behandlar akutmottagningar även om de inte kan betala, och PSQIA som skyddar sjukvårdspersonal som rapporterar osäkra arbetsplatsförhållanden. Förutom de federala lagarna finns det en mängd olika lagar och licensieringskrav för olika befattningar som skiljer sig åt beroende på delstat. Påföljderna för bristande efterlevnad omfattar kostsamma stämningar och böter.

Se till att sjukvårdspersonalen är engagerad och minska personalomsättningen med Oracle Cloud HCM

Hård konkurrens om kompetenta medarbetare, stigande löner och ökande krav på balans mellan arbete och privatliv är bara några av de utmaningar som HR-teamen inom sjukvård står inför varje dag. Sjukvårdsorganisationer använder specialiserade branschfunktioner som är inbyggda i Oracle Fusion Cloud Human Capital Management för att automatisera och förbättra rekrytering, förenkla schemaläggningen av personal, koppla samman personalen med nödvändig utbildning och hjälpa personalen att kommunicera med varandra och med ledningen. Alla dessa faktorer bidrar till det slutliga målet att ge bättre patientvård. Och eftersom de här HCM-tjänsterna levereras i molnet kan personalen komma åt dem från vilken plats som helst – vid sitt skrivbord, på golvet, hemma eller på resande fot.

Ta reda på hur du kan använda molnplattformen Oracle ME för att bygga en arbetsplatskultur som lockar, utvecklar och engagerar medarbetare.

Betydelsen av HR inom sjukvården – frågor och svar

Vilka exempel finns det på personaladministration i sjukvården?
Utöver de anställnings-, förmåns- och avslutningsprocesser som alla personaladministratörer hanterar måste personal inom sjukvården också hantera de föränderliga myndighetsföreskrifterna och certifieringskraven, säkerheten för personalen och en epidemi av utbränd personal på alla nivåer i organisationen.

Vad gör HR-avdelningen på ett sjukhus?
HR-team i sjukhus utför vanliga HR-funktioner som rekrytering och anställning, samt rådgivning om hantering av löner och förmåner. Sjukhusets HR-ansvar omfattar även att följa upp och genomdriva statlig utbildning, säkerhet, integritet och andra regler, arbeta med IT för att skydda patienters hälsouppgifter och utveckla disciplinära processer för att säkerställa att anställda hålls ansvariga för dåligt beteende och att tvister löses rättvist.

Vad är några aktuella personalfrågor inom sjukvården?
Den största HR-utmaningen inom sjukvården är att rekrytera och behålla begåvade människor mitt i den branschomfattande bristen på arbetskraft – i synnerhet specialistläkare och sjuksköterskor. Andra problem är att hantera ökande lönekrav och minska personalens utbrändhet.

Begär en skärmbild av HCM-demo

Se hur Oracle Cloud HCM levererar den mest kompletta och enhetliga HCM-molnlösningen.