Oracle Data Platform for Manufacturing

Use data to improve workplace health and safety

Gelişmiş analitik ile durum ve güvenlik zorluklarının üstesinden gelin

Güvenli bir üretim iş yeri sağlama ve uyumluluğu etkin bir şekilde destekleme kabiliyeti hiç bu kadar önemli olmamıştı. Günümüzde işverenler, yalnızca günlük iş yeri güvenliğini yönetmenin değil, aynı zamanda savaşlar, doğal afetler ve pandemiler gibi büyük olaylar sırasında sağlık ve güvenliği korumaya hazır olmanın önemini de öğrendiler. Her üretim ortamında güvenlik her zaman kritik öneme sahip olsa da Üretim 4.0 bağlamında daha da önem kazanıyor.

Dijital teknolojilerin ve otomasyon sistemlerinin artan entegrasyonu ve robotik, yapay zeka ve Nesnelerin İnterneti gibi gelişmiş teknolojilerin uygulanması sayesinde çalışanlar otomatik sistemlerle daha yakından etkileşim kuracak ve birbirine bağlı cihazlar, sensörler ve otomatik makineler kullanacaktır. Bu teknolojiler için uygun güvenlik standartlarının ve protokollerinin korunması, çalışanları korumak ve ekipman arızaları, elektrik tehlikeleri, kişiler ile makineler arasındaki beklenmedik ve planlanmamış etkileşimler gibi olayları önlemek için çok önemlidir.

Yaşanan olaylar, bir çalışanın yaşam kalitesini etkileme potansiyelinin ötesinde pahalıdır. Çalışanların tazminatı, sağlık hizmetleri ve hukuki hizmetler de dahil olmak üzere doğrudan maliyetler hatırı sayılır olabilir ancak bir olayın dolaylı maliyetleri hafife alınmamalıdır. Bunlar arasında yeniden eğitim, soruşturmalar, onarıcı önlemler, üretkenlik kaybı, ekipmana zarar, itibar riski ve çalışanların moral bozukluğuyla ilişkili maliyetler, devamsızlık ve askıda tutma yer alır.

Üreticiler, mevcut durum ve güvenliği yönetmek için aşağıdakiler gibi bir dizi önemli metriği izler

 • Toplam kaydedilebilir yaralanma sıklığı oranı (iş yerinde çalışılan 100.000 saat başına oluşan yaralanma sayısı)
 • Aylık olay sayısı
 • Önleyici güvenlikle ilgili olaylar veya çalışanlar tarafından gerçekleştirilmesi gereken eylemler
 • Olayları çözmek için ortalama süre
 • Olay türleri

Ancak birçok organizasyon, üretim ortamlarındaki potansiyel riskleri modellemek ve öngörülü bir şekilde belirlemek için verilerini kullanmak bir yana, iş yerlerindeki durum ve güvenlik olaylarına ilişkin zamanında bildirim almakta bile zorlanmaktadır. Ancak bu yetenekleri geliştirmeleri çok önemlidir. Doğru bir platform ise size yardımcı olabilir. Şirketler, olası tehlikeleri belirlemek ve önleyici önlemler uygulamak için veri ve analitiği kullanarak riskleri azaltabilir, kazaları ve olayları önleyebilir, üretim kesintilerinin, mali kayıpların ve itibarın zedelenme olasılığını azaltabilir.

Bu kullanım senaryosunda, üretim sektöründeki durumu ve güvenliği iyileştirmek için verilerin alınması, depolanması, yönetilmesi ve verilerden içgörü edinilmesi için gereken veri analitiği mimarisi açıklanmaktadır.

Kapsamlı bir veri platformu iş yeri güvenliğini artırmanıza nasıl yardımcı olabilir?

Burada sunulan mimari, keşiften ölçüme ve eyleme kadar tüm veri analitiği yaşam döngüsünü kapsayan bir analitik mimarisi oluşturmak üzere kullanılan en yaygın önerilen Oracle bileşenlerini içerir. Üreticiler türe ve karmaşıklığa göre değişiklik gösterir, ancak genel olarak burada özetlenen hizmetler, iş yerinin durumunu ve güvenliğini etkileyen çok çeşitli faktörlere odaklanan veri analitik mimarileri oluştururken devreye girecektir.

Üretim-Durum ve Güvenlik için Oracle Veri Platformu (Kaza Temel Neden Analizi diyagramı, açıklama aşağıdadır

Bu görüntüde, üretime yönelik Oracle Veri Platformu'nun durum ve güvenliği desteklemek için nasıl kullanılabileceği gösterilmektedir. Aşağıda platformun beş ayağı verilmiştir:

 1. 1. Veri Kaynağı, Keşif
 2. 2. Alım, Dönüştürme
 3. 3. Sürdürme, Düzenleme, Oluşturma
 4. Analiz, Öğrenme, Tahmin
 5. 5. Ölçme, Eyleme Geçme

Veri Kaynağı, Keşif ayağı iki veri kategorisi içerir.

 1. İş kaydı verileri; HCM, Çevre Sağlığı ve Güvenlik (EHS) Sistemleri, İK ve Eğitim Sistemleri Üretim Süreci, Olay raporlama sistemleri ve Güvenlik Sistemleri verilerinden oluşur.
 2. Teknik girdi verileri Görüntüleri, E-postayı, Videoları, Kağıt Belgeleri (OCR), Kesikli olayları (üretim hattının acil durum durdurmasını) içerir.

Alma, Dönüştürme ayağı üç yetenekten oluşur.

 1. 1. Toplu alım OCI Veri Entegrasyonu, Oracle Data Integrator ve Veritabanı araçlarını kullanır.
 2. 2. Toplu aktarım OCI FastConnect, OCI Veri Aktarımı, MFT ve OCI CLI'sini kullanır.
 3. 3. Değişiklik verileri yakalama OCI GoldenGate kullanır.

Üç yetenek de tek yönlü olarak Sürdürme, Düzenleme, Oluşturma ayağında hizmet veren veri deposuna ve bulut depolamasına bağlanır.

Sürdürme, Düzenleme, Oluşturma ayağı beş yetenekten oluşur.

 1. 1. Hizmet veren veri deposu, Oracle Autonomous Data Warehouse ve Exadata Cloud Service kullanır.
 2. 2. Bulut depolama, OCI Object Storage'ı kullanır.
 3. 3. Yönetişim, OCI Data Catalog'u kullanır.

Bu yetenekler ayak içinde bağlantılıdır. Bulut depolama, hizmet veren veri deposuna ve yönetilen Hadoop'a tek yönlü olarak bağlıdır; aynı zamanda toplu işleme çift yönlü olarak bağlıdır.

Bir yetenek Analiz, Öğrenme, Tahmin ayağına bağlantı kurar. Hizmet veren veri deposu, hem analitik ve görselleştirme yeteneğine hem de veri ürünlerine (API'ler) bağlanır.

Analiz, Öğrenme, Tahmin ayağı iki yetenek içerir.

 1. 1. Analitik ve görselleştirme Oracle Analytics Cloud, GraphStudio ve ISV'leri kullanır.
 2. 2. Veri ürünleri, API'ler OCI API Ağ Geçidini ve OCI Functions'ı kullanır.

Ölçme, Eyleme Geçme ayağı, veri analizinin nasıl kullanılabileceğini yakalar. Örneğin, kişiler ile iş ortakları ve uygulamalar ile modeller tarafından.

Kişiler ile İş Ortakları Tarihsel Veriler, Olay Raporu Fark Haritaları, Neredeyse Gerçekleşecek Olaylar, Uyumluluk Raporlaması, Temel Neden Analizi, Risk Tanımlama ve Değerlendirmeden oluşur.

Uygulama ile Modeller, bağımsızdır ve uygulamaya özgüdür.

Bu üç temel ayak altyapı, ağ, güvenlik ve IAM tarafından desteklenir: Alma, Dönüştürme, Sürdürme, Düzenleme, Oluşturma ve Analiz, Öğrenme, Tahmin.


Verileri bağlayın, alın ve dönüştürün

Çözümümüz, her biri belirli veri platformu yeteneklerini destekleyen üç ayaktan oluşur. İlk ayak, verileri bağlama, alma ve dönüştürme yeteneği sağlar.

Üretim organizasyonlarının iş yeri durumunu ve güvenliğini geliştirmesini sağlamak için bir mimariye veri eklemenin üç temel yolu vardır.

 • İşlemimize başlamak için gerekirse operasyonel işlem verilerinin toplu altarımını sağlayacağız. Toplu aktarım hizmetleri, büyük hacimli verilerin ilk kez Oracle Cloud Infrastructure'a (OCI) taşınması gereken durumlarda kullanılır. Örneğin, mevcut şirket içi analitik veri havuzlarından veya diğer bulut kaynaklarından alınan veriler. Genel olarak durum ve güvenlikle ilgili veri kümeleri büyük değildir. Toplu aktarım, kapsamlı tarihsel verilerin şirket içinde depolanması ve buluta taşınması ya da bu verilerin OCI'ye taşınan daha büyük bir tarihsel şirket içi veri ambarı ile gelmesi gerekiyorsa potansiyel bir bileşen olarak burada listelenir. Kullanacağımız belirli toplu aktarım hizmeti, verilerin konumuna ve aktarım sıklığına bağlı olacaktır. Örneğin, tarihsel planlamadan veya veri ambarı veri havuzlarından yüksek hacimli şirket içi verileri yüklemek için OCI Data Transfer Service'ı veya OCI Data Transfer Appliance'ı kullanabiliriz. Büyük hacimli verilerin devamlı olarak taşınması gerektiğinde, müşterinin veri merkezi ile OCI arasında yüksek bant genişlikli ve ayrılmış bir özel ağ bağlantısı sağlayan OCI FastConnect uygulamasını kullanmanızı öneririz.
 • Durum ve güvenliği ölçmek ve raporlamak için kullanılan veri kaynakları genellikle temel alınan bir ilişkisel veri deposuna sahiptir. OCI GoldenGate, olay raporlama sistemlerinden neredeyse gerçek zamanlı veri yakalamak için kullanılabilir. OCI GoldenGate üretim ortamını izleyen sistemlerin temel yapısındaki değişiklik olaylarını (örneğin üretim hattının sıcaklığı, gürültü veya acil durdurma durumu, bakım işlemleri vb.) tespit etmek için değişiklik verileri seçeneğini kullanır ve verileri gerçek zamanlı olarak bir kalıcılık katmanına ve/veya veri akışı katmanına gönderir. Ancak bu kullanım senaryosunda, veriler genelde toplu ETL işlemleri yoluyla taşınacaktır.
 • Veri akışı ve gerçek zamanlı ihtiyaçlar hızla değişirken operasyon, planlama, bakım, iş gücü yönetimi, İK, eğitim ve güvenlik yönetim sistemlerinden elde edilen en yaygın çözüm ETL süreci kullanılarak bir tür toplu alımdır. Toplu alım, veri akışını desteklemeyen sistemlerden veri içe aktarmak için kullanılır. Bu veriler genellikle çevre sağlığı ve güvenliği sistemleri, İK ve eğitim sistemleri ve olay raporlama sistemlerinde bulunur. Bu özetler her 10 veya 15 dakikada bir gibi sık sık alınabilir, ancak tek tek işlemler yerine işlem grupları olarak çıkartıldığından ve işlendiğinden yine de yapılsal olarak toplu işlemlerdir. OCI, yerel OCI Veri Entegrasyonu hizmeti ve OCI Hesaplama örneğinde çalışan Oracle Data Integrator gibi toplu alımı işlemek için farklı hizmetler sunar. Hizmet seçimi öncelikle teknik gereksinimler yerine müşteri tercihine dayanır.

Verileri sürdürün, işleyin ve düzenleyin

Veri kalıcılığı ve işleme, iki (isteğe bağlı olarak üç) bileşen üzerine kuruludur. Bazı müşteriler bunların hepsini kullanırken diğerleri bir alt kümeyi kullanır. Birimlere ve veri türlerine bağlı olarak veriler nesne depolamaya yüklenebilir veya kalıcı depolama için doğrudan yapılandırılmış bir ilişkisel veritabanına yüklenebilir. Veri bilimi yeteneklerinin uygulanmasını öngördüğümüzde ham halindeki veri kaynaklarından alınan veriler (işlenmemiş yerel dosya veya özet olarak) daha tipik olarak yakalanır ve işlem sistemlerinden bulut depolamaya yüklenir.

 • Bulut depolama, veri platformumuz için en yaygın veri kalıcılık katmanıdır. Hem yapılandırılmış hem de yapılandırılmamış veriler için kullanılabilir. OCI Object Storage, OCI Data Flow ve Oracle Autonomous Data Warehouse (ADW) temel yapısal öğelerdir. Veri kaynaklarından ham formatında alınan veriler yakalanır ve OCI Object Storage'a yüklenir. OCI Object Storage birincil veri kalıcılık kademesidir.
 • Düzenlenmiş verilerimizi sorgu performansı ve analitik için optimize edilmiş bir biçimde tutmak için artık bir hizmet veren veri deposu kullanacağız. OCI Object Storage'da depolanan veri dosyalarına eşlenen harici bir tablo oluşturarak doğrudan Oracle Autonomous Data Warehouse'dan nesne depolama alanında depolanan ham verilerimize erişebiliriz. Harici bir tablo, verileri fiziksel olarak Autonomous Data Warehouse'a taşımamızı veya yüklememizi gerektirmeden nesne depolama konumundaki verilerin sanal bir görünümünü sağlar. Daha fazla analiz için değerli olarak tanımlanan veriler artık SQL tabanlı araçlar aracılığıyla son kullanıcılara doğrudan yüksek kaliteli düzenlenmiş verileri sunmak için kullanılan kalıcı bir ilişkisel kademe sağlayan hizmet veren veri deposuna yüklenebilir. Bu çözümde, şirket veri ambarı için hizmet veren veri deposu ve gerekirse daha özel etki alanı düzeyinde özel veri ambarları olarak Autonomous Data Warehouse örneği oluşturulur.
 • ADW, veri bilimi projeleri için veri kaynağı veya Oracle Machine Learning için gereken veri havuzu olabilir. Hizmet veren veri deposu, Oracle Database Cloud Service veya Oracle Database Exadata Cloud Service dahil olmak üzere çeşitli formlardan birini alternatif olarak kullanabilir.

Verileri analiz edin, öğrenin ve tahmin edin

Analiz etme, öğrenme ve tahmin etme kabiliyeti, üç analitik yaklaşım ve modellenmiş verilere erişim sağlayan iki hizmetle kolaylaştırılmıştır.

 • Gelişmiş analitik yetenekleri, güvenli bir üretim ortamının bakımı ve üretim sürecinin optimizasyonu için giderek daha önemli hale gelir. Bu kullanım senaryosunda analitik ve görselleştirmeler sunmak için Oracle Analytics Cloud'a güveniyoruz. Bu, açıklayıcı analitikleri (histogram ve grafiklerle mevcut eğilimleri açıklar), öngörüye dayalı analitikleri (gelecekteki olayları tahmin eder, eğilimleri belirler ve belirsiz sonuçların olasılığını belirler) ve yönlendiren analitikleri (en uygun karar vermeyi desteklemek için uygun eylemler önerir) kullanmanızı sağlar.
  • Açıklayıcı analitik; tarihsel verileri, olay raporlarını ve neredeyse gerçekleşecek olayları analiz ederek üreticilerin potansiyel riskleri ve tehlikeleri belirlemesine yardımcı olabilir. Analitikler, örüntüleri ve eğilimleri belirleyerek dikkat gerektiren alanları vurgulayabilir ve risk azaltma çabalarına öncelik vermenize yardımcı olabilir. Ayrıca analitik, durum ve güvenlik söz konusu olduğunda devam eden iyileştirme yaklaşımı sağlayabilir. Üreticiler performans metriklerini ve güvenlik verilerini zaman içinde analiz ederek iyileştirme alanlarını belirleyebilir, karşılaştırmalı değerlendirmeleri hazırlayabilir ve güvenlik hedeflerine doğru ilerlemeyi takip edebilir.

   Kaza veya olay meydana geldiğinde, tanımlayıcı analitik temel nedenleri ve temel faktörleri araştırmaya yardımcı olabilir. Olay raporlarını, tanık ifadelerini ve diğer ilgili verileri analiz ederek örüntüler ve eğilimler belirlenebilir ve gelecekte benzer olayları önlemek için hedeflenen müdahaleleri gerçekleştirmenize yardımcı olur.

  • Öngörüye dayalı analitikler, üreticilerin güvenlik önlemlerini geliştirmesine ve kazaları ve olayları önlemesine yardımcı olmak için güvenlik verilerini kullanarak örüntüleri, eğilimleri ve potansiyel riskleri belirler. Öngörüye dayalı modeller, tarihsel güvenlik verilerini analiz ederek artan kaza oranları, ortaya çıkan güvenlik riskleri veya güvenlik önlemlerinin etkili olduğu alanlar gibi uzun vadeli eğilimleri ve örüntüleri belirleyebilir ve ayrıca farklı etkiliklere, süreçlere veya koşullara risk puanları atayabilir. Bu puanlar, daha yüksek risk düzeylerine sahip alanları ele almak için kaynakların ve müdahalelerin önceliklendirilmesine yardımcı olur. Beklenmedik örüntüler veya normal dışı değerler gibi güvenlik verilerindeki anormallikler, normal çalışma koşullarından kaynaklanan olası güvenlik sorunlarına veya sapmalara işaret ederek erken algılama ve hızlı düzeltici eylemlere olanak sağlayabilir.
  • Yönlendiren analitik, ek eğitimin gerekli olduğu alanları belirleyerek öğrenim ve eğitim çalışmalarını destekler. Neredeyse gerçekleşecek olaylar veya standart operasyon prosedürlerinden sapmalar gibi güvenlikle ilgili verileri analiz eden üreticiler, çalışan bilgisi veya güvenlik protokollerine bağlılıktaki boşlukları belirleyebilir ve hedeflenen eğitim müdahalelerini uygulayabilir.
 • Veri yönetişimi kritik bir bileşendir. Bu, veri platformu ekosistemindeki tüm veri kaynakları için veri yönetişimi ve meta veri yönetimi (hem teknik hem de iş meta verileri için) sağlayan ücretsiz bir hizmet olan OCI Data Catalog tarafından sağlanacaktır. OCI Data Catalog, depolama yönteminden bağımsız olarak verileri hızla bulmanın bir yolunu sağladığından Oracle Autonomous Data Warehouse'dan OCI Object Storage'a yapılan sorgular için de kritik bir bileşendir. Böylece son kullanıcılar, geliştiriciler ve veri bilimciler, mimarideki kalıcı veri depolarının tamamında ortak bir erişim dili (SQL) kullanabilirler.
 • Düzenlenmiş, test edilmiş ve yüksek kaliteli veri ve modellerimizde yönetişim kuralları ve ilkeleri uygulanabilir ve üretim organizasyonu genelinde güvenlikle ilgili verilerin ve analitiğin dağıtımı için veri ağı mimarisi içinde OCI API Gateway tarafından bir veri ürünü (API) olarak kullanıma sunulabilir.

Üretim endüstrisinde mevcut durumu ve güvenliği artırmak için veri kullanmanın avantajları

Üreticiler, çalışanlarının sağlığına ve refahına öncelik vermekten sorumludur. Güvenli bir iş ortamı sadece yasal ve etik bir gereklilik değildir; aynı zamanda çalışan moralini, iş memnuniyetini ve genel refahı da etkiler. Sağlık ve güvenliğe öncelik vermek pozitif bir iş kültürü oluşturmaya, çalışan katılımını artırmaya ve iş yeri kazaları ve yaralanma riskini azaltmaya yardımcı olur. Ancak, üretim endüstrisinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının sağlanması özellikle zordur. Üretim 4.0 ile birlikte zorluklar önümüzdeki yıllarda artabilir.

Bu dönüşen ortamda üreticiler, sağlık ve güvenlik önlemlerinin uygulanmasını sağlamakla kalmamalı, aynı zamanda bu önlemleri iyileştirme fırsatlarını sürekli olarak belirlemeli ve kazaları, yaralanmaları ve iş hastalıklarını önlemek için önleyici eylemler gerçekleştirmelidir. Bu amaç doğrultusunda, teknolojinin desteklediği sağlam veri ve analitik odaklı sağlık ve güvenlik süreçlerine ihtiyaçları vardır. Bu da onlara aşağıdaki olanakları sunar:

 • Kritik olay bilgilerini yakalayıp yönetme ve tüm dokümantasyonu ve fotoğrafları tek bir ortamda yönetme
 • Yasal raporlamayı desteklemek için uyumluluk verilerini toplama
 • Olaylar, neredeyse gerçekleşecek olaylar ve güvenli olmayan koşullar ile ilgili bilgiler de dahil olmak üzere tehlike verilerini yönetme
 • Temel nedenleri keşfetme, olayı araştırma ve hemen yanıt verme
 • İlerlemeyi izleme ve eğilimleri ve örüntüleri tespit etmek için gelişmiş analitik kullanarak güvenliği izleme ve analiz etme

Sonuç olarak, bu eylemler çalışanların fiziksel sağlık ve güvenliğini korumaya, devamsızlık ve tıbbi gider olasılığını azaltmaya ve üretkenliğin ve operasyonel sürekliliğin sürdürülmesine yardımcı olur.

İlgili kaynaklar

Oracle Modern Data Platform'u kullanmaya başlayın

30 günlük deneme süresiyle 20'den fazla Daima Ücretsiz hizmeti ve daha fazlasını deneyin

Oracle; Kendi Kendini Yöneten Veritabanı, Arm Hesaplama ve Depolama gibi 20'den fazla hizmeti süre sınırı olmadan kullanabileceğiniz Ücretsiz Katman'ın yanı sıra diğer bulut hizmetlerinden de faydalanmanız için 300 ABD doları değerinde ücretsiz kredi sunar. Ayrıntıları öğrenin ve ücretsiz hesabınızı şimdi oluşturun.

 • Oracle Cloud Free Tier'e neler dahil?

  • Her biri 20 GB boyutunda 2 Kendi Kendini Yöneten Veritabanı
  • AMD ve Arm Hesaplama sanal makineleri
  • Toplam 200 GB blok depolama
  • 10 GB nesne depolama
  • Aylık 10 TB giden veri transferi
  • Ek 10'dan fazla Daima Ücretsiz hizmet
  • Çok daha fazlası için 30 günlük 300 dolar değerinde ücretsiz kredi

Adım adım rehberlik alarak öğrenin

Eğitim programları ve uygulamalı laboratuvarlar aracılığıyla geniş çeşitlilikteki OCI hizmetlerini deneyimleyin. İster geliştirici, ister yönetici, ister analist olun, OCI'ın nasıl çalıştığını anlamanıza yardımcı olabiliriz. Birçok laboratuvar, Oracle Bulut Ücretsiz Katmanı'nda veya Oracle'ın sağladığı ücretsiz bir laboratuvar ortamında çalışır.

150'den fazla en iyi uygulama tasarımını keşfedin

Mimarlarımızın ve diğer müşterilerimizin kurumsal uygulamalardan HPC'ye, mikro hizmetlerden veri göllerine kadar çeşitli iş yüklerini nasıl dağıttığını öğrenin. Built & Deployed serimizde en iyi uygulamaları anlayın, diğer müşteri mimarlarını dinleyin ve hatta "dağıtmak için tıklayın" özelliğimizle birçok iş yükünü dağıtın veya GitHub depomuzdan kendiniz yapın.

Popüler mimariler

 • MySQL Veritabanı Hizmeti ile Apache Tomcat
 • Jenkins ile Kubernetes üzerinde Oracle Weblogic
 • Makine öğrenimi (ML) ve yapay zeka (AI) ortamları
 • Oracle Autonomous Database ile Arm üzerinde Tomcat
 • ELK Stack ile günlük analizi
 • OpenFOAM ile HPC

OCI'da ne kadar tasarruf edebileceğinizi öğrenin

Oracle Cloud fiyatlandırma modeli oldukça basittir ve dünyanın her yerinde sunulan tutarlı ve düşük fiyatlarla çeşitli kullanım senaryolarını destekler. Ödeyeceğiniz ücretin ne kadar düşük olduğunu tahmin etmek için maliyet tahmin aracını inceleyin ve hizmetleri ihtiyaçlarınıza göre yapılandırın.

Farkı deneyimleyin:

 • 1/4 oranında giden bant genişliği maliyeti
 • 3 kat daha yüksek bilişim fiyat/performans oranı
 • Tüm bölgelerde eşit ve düşük ücret
 • Uzun vadeli taahhüt olmadan düşük fiyatlandırma

Satış ekibiyle iletişime geçin

Oracle Cloud Infrastructure hakkında daha fazla bilgi edinmek ister misiniz? Uzmanlarımızdan yardım alın.

 • Aşağıdakiler gibi birçok sorunuza yanıt bulabilirsiniz:

  • OCI'de en iyi çalışan iş yükleri nelerdir?
  • Tüm Oracle yatırımlarımdan en iyi şekilde nasıl yararlanabilirim?
  • Diğer bulut bilişim satıcılarıyla karşılaştırıldığında OCI ne kadar başarılı?
  • OCI, IaaS ve PaaS hedeflerinizi nasıl destekleyebilir?