Gebruiksvoorwaarden voor Oracle Support Portal

Gebruiksvoorwaarden voor Support-portal

1. Inleiding

Door gebruik te maken van deze Oracle-webservice voor technische ondersteuning van Oracle Support ("Support-portal"), verklaart u zich akkoord met de volgende algemene voorwaarden ("Gebruiksvoorwaarden voor de Support-portal") en de Gebruiksvoorwaarden voor de Oracle-website, met inbegrip van maar niet beperkt tot het beleid van Oracle inzake het gebruik van de handelsmerken en logo's van Oracle, het gebruik van forums en openbare mededelingen, websites, content en services van derden. Deze voorwaarden vormen een aanvulling op de voorwaarden van enige andere overeenkomst die u bent aangegaan met Oracle of een bedrijf dat door Oracle is aangekocht, maar uitsluitend met betrekking tot de Materialen die worden aangeboden via een Oracle Support-portal. Mocht er een direct conflict optreden tussen deze voorwaarden en enige andere overeenkomst die u bent aangegaan met Oracle of een bedrijf dat door Oracle is aangekocht, beheersen de onderstaande voorwaarden uw gebruik van en toegang tot de Support-portal, behalve met betrekking tot software of andere materialen die u onder licentie hebt verkregen krachtens de voorwaarden van een afzonderlijke open bron of derde (“Afzonderlijk gelicentieerde technologie”). Niets in deze Gebruiksvoorwaarden voor de Support-portal is bedoeld om uw gebruik van een dergelijke Afzonderlijk gelicentieerde technologie te beperken of anderszins te beheren.

Via de Support-portal kunt u toegang krijgen tot diverse programma's, software, webtools, en ander materiaal dat door Oracle beschikbaar wordt gesteld, nu en in de toekomst, met inbegrip van maar niet beperkt tot bulletins, whitepapers en andere technische publicaties; informatie over certificering, beschikbaarheid en beëindiging van support van producten; bugdatabases; serviceaanvragen die u hebt ingediend; softwarepatches; bulletinboard- en forumberichten; en hyperlinks naar websites die niet worden beheerd door Oracle (gezamenlijk "Materiaal" genoemd).

U stemt ermee in dat uitsluitend aan uw aangewezen contactpersonen voor support toegang wordt verleend tot de Support-portal, waaronder toegang tot de functie voor serviceaanvragen, en dat, met uitzondering van enige Afzonderlijk gelicentieerde technologie, het Materiaal dat u verkrijgt via de Support-portal uitsluitend mag worden gebruikt ter ondersteuning van uw geoorloofde gebruik van de Oracle-producten en/of de cloudservices waarvoor u ofwel een actief supportcontract ofwel een cloudserviceabonnement hebt. U stemt ermee in dat de voorgaande zin ook van toepassing is wanneer er Materiaal beschikbaar is gemaakt op een Virtuele computer en dat, met uitzondering van enige Afzonderlijk gelicentieerde technologie, u geen recht hebt op de toegang tot of het gebruik van Materiaal dat zich bevindt op een dergelijke Virtuele computer (met inbegrip van het updaten van niet-ondersteunde programma's of cloudservices) waarvoor u momenteel geen supportcontract of cloudserviceabonnement hebt. Een "Virtuele computer" is een pakket, bestand, container of sjabloon voor een virtuele computer, virtueel apparaat, virtuele omgeving, virtueel archief, virtueel eindproduct, Oracle Solaris Unified Archive of een equivalent hiervan, en kan al dan niet een gastbesturingssysteem omvatten. Behalve voor zover hierin specifiek is voorzien in uw overeenkomst met Oracle of in een licentie voor enige Afzonderlijk gelicentieerde technologie (i) mag het Materiaal niet worden gebruikt voor het aanbieden van services voor of aan derden en (ii) mag het Materiaal niet worden gedeeld met of worden ingezien door derden, met uitzondering van uw agenten of contractanten die namens u optreden. U bent verantwoordelijk voor het gebruik door uw agenten en/of contractanten van de Support-portal en voor hun naleving van deze Gebruiksvoorwaarden van de Support-portal. U stemt ermee in dat u geen Materiaal downloadt van de Support-portal, tenzij u een gegronde reden hebt om aan te namen dat het Materiaal binnen 90 dagen wordt gebruikt ter ondersteuning van uw geoorloofde gebruik van de Oracle-producten en/of de Oracle-cloudservices waarvoor u ofwel een actueel supportcontract ofwel een cloudserviceabonnement hebt. U stemt er bijvoorbeeld mee in dat u geen Materiaal van de Support-portal downloadt in talen en voor besturingssystemen die u niet gebruikt en waarvan u geen redelijke grond hebt om ervan uit te gaan dat u die binnen 90 dagen zult gaan gebruiken. U stemt er verder mee in dat u niet meer dan 500 bestanden per dag van de Support-portal downloadt. U stemt ermee in dat u de Support-portal niet mag gebruiken op een manier die de accounts, systemen of netwerken van Oracle kan beschadigen, onbruikbaar kan maken, kan overbelasten, kan aantasten of anderszins kan resulteren in ongeoorloofde toegang tot of belemmering van een goede werking van de Support-portal. Zo mag u bijvoorbeeld niet gebruikmaken van softwareroutines die ook wel bekend staan als 'robots', 'spiders', 'scrapers' of andere geautomatiseerde voorzieningen om toegang te krijgen tot de Support-portal of andere accounts, systemen of netwerken van Oracle.

Als het Materiaal dat u gebruikt of waartoe u toegang wilt krijgen via de Support-portal enig deel bevat van het Oracle Linux-besturingssysteem (met inbegrip van enig gebruik van Oracle Linux als gastbesturingssysteem op een Virtuele computer), is uw gebruik van dergelijke Oracle Linux-software onderworpen aan de Oracle-voorwaarden voor Oracle Linux (pdf). Als u Oracle Solaris-software gebruikt of inziet dat deel uitmaakt van het Materiaal via de Support-portal (als onderdeel van een Virtuele computer of anderszins) en u geen licentie voor Oracle Solaris hebt verkregen van Oracle of een Oracle-partner, is uw gebruik van Oracle Solaris onderworpen aan de Oracle Technology Network-voorwaarden voor ontwikkelaars voor Oracle Solaris, Oracle Solaris Cluster en Oracle Solaris Express. Als u een licentie voor Oracle Solaris hebt verkregen van Oracle of een Oracle-partner, met inbegrip van maar niet beperkt tot de verkrijging van een licentie via de verwerving van hardware met vooraf geïnstalleerde Oracle Solaris-programma's of via de Oracle Solaris Premier Subscription for Non-Oracle Hardware, is uw gebruik van Oracle Solaris onderworpen aan die licentie en beperkt tot het gebruik op de hardware waarvoor de licentie werd verleend, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk anderszins is vastgelegd.

2. Garanties en uitsluitingen

DE INFORMATIE, SOFTWARE, PRODUCTEN EN SERVICES IN DE SUPPORT-PORTAL, MET INBEGRIP VAN HET MATERIAAL, KUNNEN GEDATEERD ZIJN OF KUNNEN ONVOLLEDIGHEDEN, ONNAUWKEURIGHEDEN OF ANDERE FOUTEN BEVATTEN. DE INFORMATIE, SOFTWARE, PRODUCTEN EN SERVICES IN DE SUPPORT-PORTAL, MET INBEGRIP VAN HET MATERIAAL, WORDEN AANGEBODEN IN DE HUIDIGE STAAT (¨AS IS¨) EN ZONDER ENIGE GARANTIE. ORACLE GARANDEERT NIET DAT DE INFORMATIE IN HET MATERIAAL ACTUEEL OF VRIJ VAN FOUTEN IS, EN SLUIT ALLE EXPLICIETE OF IMPLICIETE UIT DE WET VOORTVLOEIENDE GARANTIES UIT, MET INBEGRIP VAN ALLE DENKBARE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. HET MATERIAAL WORDT NIET BESCHOUWD ALS PROGRAMMA OF DOCUMENTATIE KRACHTENS DE VOORWAARDEN VAN UW OVEREENKOMST(EN) MET ORACLE.

IN GEEN GEVAL IS ORACLE AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE OF SPECIALE SCHADE OF GEVOLGSCHADE, OF ENIGE ANDERE SCHADE DOOR GEDERFDE WINST, GEDERFDE OMZET, VERLIES VAN GEGEVENS OF VERHINDERING TOT GEBRUIK, OPGELOPEN DOOR U OF EEN DERDE PARTIJ, OP GROND VAN VERBINTENIS OF ONRECHTMATIGE DAAD, ALS GEVOLG VAN UW TOEGANG TOT OF GEBRUIK VAN DE SUPPORT-PORTAL OF ENIGE ANDERE GEKOPPELDE WEBSITE.

NIETTEGENSTAANDE HET VOORGAANDE VALLEN DE REACTIES VAN ORACLE OP SERVICEAANVRAGEN EN DE PROGRAMMA-UPDATES DIE WORDEN VERSTREKT VIA DE SUPPORT-PORTAL ONDER DE RELEVANTE GARANTIES EN EXCLUSIEVE RECHTSMIDDELEN DIE WORDEN VERMELD IN DE OVEREENKOMST TUSSEN U EN ORACLE.

ORACLE BEHOUDT ZICH HET RECHT VOOR OM OP ELK GEWENST MOMENT EN ZONDER VOORAFGAANDE KENNISGEVING WIJZIGINGEN OF VERBETERINGEN AAN TE BRENGEN IN DE SUPPORT-PORTAL, HET MATERIAAL EN/OF DE PRODUCTEN OF PROGRAMMA'S DIE WORDEN BESCHREVEN IN DE SUPPORT-PORTAL.

3. Vertrouwelijkheid

Met uitzondering van de informatie op websites die worden beheerd door derde partijen en die toegankelijk zijn via hyperlinks in de Support-portal, is de informatie in het Materiaal vertrouwelijke en eigendomsrechtelijk beschermde informatie van Oracle. U mag geen informatie in het Materiaal gebruiken, openbaar maken, reproduceren, doorgeven of anderszins kopiëren in welke vorm of op welke wijze dan ook, voor andere doeleinden dan support van uw geoorloofde gebruik van het Oracle-product en/of de Oracle-cloudservices waarvoor u een actief supportcontract hebt, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Oracle. Oracle zal passende maatregelen nemen om te voorkomen dat derde partijen ongeoorloofde toegang krijgen tot serviceaanvragen die u indient via de Support-portal; evenwel garandeert Oracle niet dat derde partijen geen toegang hebben tot informatie, reacties, feedback of materiaal dat u indient bij Oracle via of in verband met de Support-portal.

4. Forums en hyperlinks

De Support-portal kan nieuwsgroepen, forums, bulletinboards of andere openbare forums ("Forums") bevatten. Oracle doet geen aanbevelingen met betrekking tot bijdragen van personen (inclusief Oracle-medewerkers) op enig Forum en verklaart evenmin de bijdragen te hebben gecontroleerd. De Support-portal kan hyperlinks bevatten naar websites die worden beheerd door andere partijen dan Oracle. Oracle is niet verantwoordelijk voor en beveelt evenmin de inhoud of het gebruik van deze websites aan.

5. Naleving van exportwetten

Op het Materiaal zijn de exportwetten en -voorschriften van de Verenigde Staten en andere relevante lokale exportwetten en -voorschriften van toepassing. U stemt ermee in dat uw gebruik van het Materiaal door dergelijke exportwetten wordt beheerst en u stemt ermee in dat u alle exportwetten en -voorschriften (waaronder ¨met export gelijkgestelde verkoop¨ en ¨met wederexport gelijkgestelde verkoop¨) zult naleven. U stemt ermee in dat niets van het Materiaal dat is verkregen door uw gebruik van de Support-portal (of een direct product daarvan) direct dan wel indirect zal worden geëxporteerd wanneer dat inbreuk maakt op deze wetgeving, of zal worden gebruikt voor enig doel dat volgens deze wetgeving is verboden, met inbegrip van maar niet beperkt tot de proliferatie van nucleaire, chemische of biologische wapens of de ontwikkeling van rakettechnologie.

6. Wijziging van Materiaal en Gebruiksvoorwaarden voor de Support-portal zonder kennisgeving

De inhoud van het Materiaal wordt regelmatig en zonder kennisgeving aangepast. Daarnaast kunnen de Gebruiksvoorwaarden voor de Support-portal zonder kennisgeving worden gewijzigd, en u stemt ermee in dat u zich zult houden aan de Gebruiksvoorwaarden van de Support-portal die van kracht zijn wanneer u de Support-portal gebruikt.

7. Recht om toegang in te trekken of te monitoren

Oracle behoudt het recht om de toegang tot het Materiaal op elk gewenst moment om wat voor reden dan ook in te trekken. De toegang tot de Support-portal kan door Oracle worden gemonitord.

Oracle
2300 Oracle Way
Austin, TX 78741
VS

Algemene informatie wereldwijd:
Telefoon (+1) 737.867.1000

Laatst bijgewerkt op 4 januari 2021.