API Management 定价

API Management

服务
即用即付
计量单位
API Gateway

每月 100 万次 API 调用

年度灵活定价 = 即用即付定价

计费咨询

注:为免疑义,本网页所用以下术语专指以下含义:

  1. Oracle专指Oracle境外公司而非甲骨文中国。
  2. 相关Cloud或云术语均指代Oracle境外公司提供的云技术或其解决方案。