Co je systém finanční správy?

Co je systém finanční správy?

Digitální jádro účetnictví a financí, které sleduje a analyzuje využití peněz v organizaci pomocí softwaru finanční správy.

 

Od vnitřního účetnictví až po moderní finanční pružnost

Systém finanční správy byl navržen pro tvorbu, připojování, ukládání a hlášení mnoha různých typů finančních transakcí. Jeho nejdůležitějším úkolem ale je počítání peněz.

Je jasné, že bez nějakého druhu účetního softwaru by organizace nepřežila. Na nejzákladnější úrovni potřebuje každá organizace systémy pro správu peněžního toku do firmy a z ní. Skutečně účinný systém finanční správy toho ale dokáže víc: optimalizaci výdělečnosti, měření peněžního toku, určování daňových povinností, zajišťování dodržování předpisů a udržování dlouhodobé podnikové udržitelnosti.

Získat více informací o ERP

Vybudováním moderní finanční organizace posunete své podnikání kupředu.

Gartner Magic Quadrant for Cloud Core Financial Management Suites

Přečtěte si na Gartner Magic Quadrant, proč se Oracle ERP Cloud umísťuje na přední pozici.

Stáhnout zprávu společnosti Gartner

Hlavní výhody účetního softwaru

Software finanční správy zahrnuje nástroje a procesy, které zajišťují správu a řízení příjmu, výdajů a prostředků. Společným cílem všech řešení finanční správy není jen zajišťovat chod každodenních obchodních aktivit organizace, ale také maximalizovat zisky a soustavně chránit finanční údaje před podvody a krádežemi. Na základní úrovni poskytuje účetní systém následující výhody:

 • Bezchybné finanční správcovství — Dnešní organizace potřebují více než jen digitální verzi taktické účetní evidence s tabulkami. Kromě zaznamenávání transakcí by měl software finanční správy pomáhat finančním týmům udržovat fiduciární správcovství, omezovat účetní chyby, zkracovat fakturační cykly, dodržovat neustále se měnící daňové zákony a regulační požadavky a optimalizovat denní, měsíční a roční peněžní tok.
 • Dodržování současných i budoucích účetních standardů — Státní a mezinárodní účetní standardy nastavují pravidla pro soukromé a veřejné podniky. Spolu s nastavenými pravidly, definicemi a procesy tyto standardy normalizují finanční informace. Tyto standardy se ale často mění. V posledních několika letech začaly platit nové standardy, včetně IFRS 15 a ASC 606. Systém finanční správy by měl být schopen zvládnout nejnovější účetní standardy a dokázat se přizpůsobit novým změnám v okamžiku jejich nasazení.
 • Přesná finanční data — Finanční software by toho měl umět víc než jen základní účetnictví. Měl by organizacím dokázat pomoct: omezit nadbytečné záznamy, zajistit lepší rozpočtování, předpovídat a plánovat, umožnit komplexní a správně rozčleněnou správu výdajů, poskytnout bezproblémovou integraci s bankovními systémy, zajistit přesnější audity a uchovat podrobné záznamy o sledování všech prostředků a povinností.
 • Zabezpečení dat a systémů — Účetnictví, finance a činnosti auditu musí také poskytovat komplexní zabezpečení systémů s absolutní integritou dat, a to v rámci celého řešení finanční správy.
 • Operace propojeného podniku — U větších společností je software finanční správy součástí systému plánování podnikových zdrojů (ERP), který propojuje finanční a další data v rámci společností, továren nebo divizí. Konsolidace finančních dat sjednocuje podnikové procesy a omezuje náročnost.
 • Škálovatelnost pro růst — S růstem společností rostou i jejich systémy a procesy. To znamená, že software finanční správy musí mít schopnost rychlého a snadného škálování, aby zvládl růst napříč trhy, oblastmi a produkty.
 • Silné interní kontrolní prvky — Protože se peníze sledují a spravují napříč celým podnikem, systémy finanční správy by měly dokázat ochránit kritická data před krádežemi, podvody a dalšími nezákonnými aktivitami. Když je součástí řešení finanční správy i správa rizik a dodržování předpisů, společnosti mohou tyto funkce využít i za hranice auditních stop a kontrol chyb k tomu, aby začlenily segregaci povinností a mapování rolí do odpovědností v celém podniku.

Hlavní funkce komplexního účetního systému

Systémy finanční správy přinášejí přesné finanční informace v celé organizaci. Využitím těchto dat může software finanční správy dále pomoct organizacím v následujících funkčních oblastech:

 • Účetní knihy: Hlavní účetní kniha a dílčí účetní knihy

  • Účetní knihy a především hlavní účetní kniha jsou centrální součástí každého řešení finanční správy. Jejich forma a funkce jsou nepostradatelné pro společné funkce v celém softwarovém balíku finanční správy.
  • Hlavní účetní kniha je primární a poskytuje hlavní a vyčerpávající soubor všech dokončených finanční transakcí. K záznamům hlavní účetní knihy u každé transakce zpravidla patří: přidružená částka, účet, datum, popis, číslo transakce a typ.
  • Software finanční správy by kromě hlavní účetní knihy měl zahrnovat i dílčí účetní knihy rozdělené podle divizí, továren, lokalit, zemí anebo hlavních projektů. Dílčí účetní knihy zlepšují přesnost účetnictví a finanční transparentnost pro platbu daní, plánování financí a rozpočtu a také finanční analýzu a vykazování.
 • Závazky a pohledávky

  • Závazky a pohledávky stojí za debetními a kreditními položkami v systémech finanční správy.
  • Schopnost rychle a přesně zpracovat závazky a pohledávky ovlivňuje tok peněz, měsíční uzávěrku, roční uzávěrku a většinu periodických finančních procesů. Zapojení optického rozpoznávání znaků (OCR) a dalších technologií automatizace zrychluje zpracování a zvyšuje přesnost zpracování závazků a pohledávek.
 • Správa prostředků

  • Pro úplné finanční zprávy kvůli správě inventáře je nezbytná znalost hodnoty a stavu prostředků. Software finanční správy vyžaduje kapitálová a operační data s popisnými informacemi u zdrojů k tomu, aby dokázal poskytnout přesné finanční zprávy o zhodnocení a znehodnocení.
 • Správa výběru pohledávek

  • Správa výběru pohledávek souvisejících s dodavateli a zákazníky je důležitou funkcí softwaru finanční správy. S komplexní správou výběru pohledávek je snazší hodnotit zákazníky, vytvářet strategie pro vývěr pohledávek, spravovat platby pohledávek a zahájit výběr pohledávek v pozdějším stádiu u zkrachovalých zákazníků.
 • Správa zaměstnaneckých výdajů

  • Vytváření a zpracovávání zpráv o zaměstnaneckých výdajích je nepostradatelnou funkcí systému finanční správy. K této klíčové funkci by měla patřit schopnost nabídnout zaměstnancům možnost vytvářet samoobslužné záznamy a mapovat tyto výdaje k projektům a cestovním účtům.
 • Vykazování a analýza

  • Získávání, organizace a analýza dat ze systémů finanční správy poskytuje užitečný přehled o provozním výkonu společnosti a finanční situaci ve vybraném okamžiku. Aby byl software finanční správy nejefektivnější, měl by mít vestavěná nativní řešení pro vykazování.
  • Když řešení finanční správy poskytují také vícedimenzionální platformy vykazování se samoobslužným vykazováním a funkcemi vizualizace dat, společnosti mohou dále zlepšit svůj finanční výkon, protože uživatelům poskytnou informace v reálném čase.
 • Správa příjmů

  • Aplikace pro správu výnosů v systémech finanční správy zajišťují automatizaci a dodržování předpisů v auditech v souladu se standardy a regulacemi, jako jsou
   ASC 606 a IFRS 15.
 • Risk Management

  • Aby byl zajištěn dohled a ochrana společností před interními a externími krádežemi a podvody, řešení finanční správy nabízejí interní kontrolní nástroje a nástroje auditu pro správu segregace povinností a platebních pravidel.
Zprávy vyžadované od systému ERP

Zprávy vyžadované od systému ERP

Většina systémů finanční správy odvádí dobrou práci v poskytování dynamického přehledu podnikových dat. V minulém století dosáhl software ERP úspěchu v zachycování velmi velkých sad obchodních dat, ale měl obtíže s tvorbou zpráv. To už je za námi.

Dnešní organizace vyžadují schopnost využít finanční data ke zvýšení výdělečnosti, vylepšení provozu a zlepšení rozhodování. V posledních letech se funkce vykazování a dalších datových výstupů a monitorování staly pro organizace mnohem důležitější. Požadavky na vykazování u systémů finanční správy se rychle rozvíjejí, aby udržely krok s poptávkou.

Všechny společnosti potřebují přinejmenším zprávy, které pokrývají uzávěrky na konci měsíce, čtvrtletí a roku a také základní finanční zprávy o příjmech, výdajích a zůstatcích. Přestože byly tyto výstupy vždy dostupné, nebylo snadné upravovat zprávy nebo přidávat derivace pro jiné potřeby.

Naše obchodní prostředí postupuje rychle kupředu, a proto schopnost generovat předem sestavené zprávy a snadno vytvářet výstupy ad hoc není jen užitečným doplňkem. Je to nepostradatelný prvek u softwaru systémů finanční správy. Když přidáme požadavky na hloubkovou analýzu dat, vizualizaci informací, více provozní viditelnosti a narativní zprávy, společnosti rychle zjistí, že jejich softwarová řešení ERP potřebují snadno spolupracovat s pokročilými systémy vykazování, jako jsou řešení správy podnikového výkonu (EPM).

Lepší výkon a finanční plánování

 

Lepší výkon a finanční plánování

V ideálním případě toho systém finanční správy dokáže víc než jen spravovat monetární prvky u debetních a kreditních položek a publikovat zprávy.
Dobře navržený systém finanční správy vylepšuje obchodní výkon a zvyšuje tržby, protože zlepšuje provozní procesy a slaďuje je s nejlepšími postupy. Pomáhá také zaměstnancům dosáhnout vyšší produktivity, protože ti mohou věnovat svůj čas a úsilí strategickým činnostem (nikoli taktickým), které mohou rozvíjet společnosti a instituce.

Víc než jen hlavní účetní kniha

Organizace přidávají nové trhy, expandují do nových oblastí a přizpůsobují se novým výzvám na trhu (především pokud výzvy samy vytvářejí). Jejich řešení finanční správy se musí dokázat rychle škálovat, aby řešilo nové legislativní požadavky a požadavky vykazování, další zdroje, nové krátkodobé a dlouhodobé povinnosti, vhodnější dodavatele zboží a služeb a infrastrukturu, která řeší výplaty pro zaměstnance a nařízení v jiných zemích.

Plánování pro novou generaci pracovní síly

Protože dnešní pracovní síla odchází do důchodu a její místa přebírají mileniálové, přilákání nové generace zaměstnanců se stává prioritou. Systémy finanční správy musí také splňovat požadavky digitální pracovní síly v podobě intuitivního uživatelského rozhraní, snadno použitelné formy a také zabudovaných sociálních médií a dalších sociálních nástrojů, které si mileniálové již osvojili.

Moderní software a řešení pro systémy finanční správy od společnosti Oracle

Společnost Oracle nabízí moderní řešení finanční správy založená na cloudu, která pomáhají organizacím udržet si konkurenceschopnost v digitální ekonomice. Tato komplexní řešení mají následující funkce:

 • Revoluční vykazování — robustní vykazování v reálném čase u předem připravených zpráv a zpráv ad hoc, spolu se zabudovanou integrací do aplikací Oracle EPM Cloud. S pružnějším a přesnějším vykazováním mohou společnosti přejít od nesouvislých tabulek a fragmentovaných zpráv k rychlejším reakcím a plánování sjednocenému napříč celým podnikem.
 • Bezpečná a globální infrastruktura — špičkové zabezpečení díky infrastruktuře, kterou vlastní, navrhla a spravuje společnost Oracle, využívá revoluční datová centra vytvořená s databázemi společnosti Oracle, které jsou špičkou v oboru. Využitím této infrastruktury řešení finanční správy Oracle plně podporují nároky na uložení dat v rámci státu.
 • Extrémní škálovatelnost — cloudová řešení Oracle nabízejí velkoobjemovou a rychlou škálovatelnost. Při testování komplexních sad finančních transakcí bylo dosaženo rychlosti přes 360 milionů transakcí za hodinu.
 • Komplexní finanční správa — společnost Oracle poskytuje nejkomplexnější dostupné finanční řešení s aplikacemi pro hlavní účetnictví a finance, správu výdajů, správu rizik, dodržování předpisů, přímé a nepřímé zásobovánísprávu projektového portfolia (PPM).
 • Intuitivní uživatelské prostředí — díky modernímu přístupu k designu a sociálním nástrojům poskytuje společnost Oracle moderní uživatelský zážitek, který pomáhá maximalizovat produktivitu a podpořit spolupráci.
 • Kompletní a komplexní podniková řešení — vyhněte se datovým silům, lépe zachyťte obchodní přehledy a budujte konzistentní pracovní toky v celém podniku díky předem vytvořeným nativním integracím ve všech běžných obchodních funkcích, včetně: lidských zdrojů (HCM), správy dodavatelského řetězce (SCM), výroby, automatizace prodejní síly (CRM)podpory služeb.
 • Nejlepší postupy moderní nejlepší postupy společnosti Oracle zahrnují přes 180 firemních procesů a zlepšují finanční pružnost. Software finanční správy Oracle funguje v souladu s těmito přelomovými procesy, aby pomohl společnostem urychlit produktivitu, omezit prostoje a získat přehledy v reálném čase.

Parametry cloudu u moderního řešení finanční správy

Kromě formálních principů uvedených výše existují tři hlavní provozní koncepty, které stojí za přesunem softwaru finanční správy z lokální formy do cloudu. Patří mezi ně:

 • Software, který pracuje. Ne software, který vytváří práci — staré systémy finanční správy vyžadovaly spoustu údržby ze strany personálu a poradců. Tyto lokální balíčky ERP a EPM neustále vyžadovaly opravy chyb, bezpečnostní záplaty a upgrady. Zůstat aktuální a zabezpečený často vyžadovalo neustálé projekty. Díky softwaru finanční správy v cloudu se zátěž v podobě sledování, diagnostiky, instalace a testování oprav přesouvá ze zákazníka na prodejce. Nemusíte neustále pracovat na opravách systému. Získáte systém, který neustále pracuje pro vás.
 • Odstranění drahých prodlev — staré systémy vyžadují spoustu času, snahy a peněz k tomu, aby zůstaly v chodu. U cloudových finančních systémů jsou upgrady, zotavení po havárii, obnovení hardwaru, zálohování a správa přizpůsobeného kódu řešeny jako součást služby.
 • Žádný zbytkový software — starý zvyk kupovat licence navíc do zásoby pro budoucí uživatele a potenciální projekty díky modernímu softwaru finanční správy končí. Díky modelu předplatného SaaS v cloudu společnosti používají licence, které potřebují, a s růstem přidávají další uživatele nebo produkty. Kapitálové výdaje za software do zásoby jsou dalším z překonaných jevů v informačních technologiích z minulého století.
Cloud pohání novou generaci systémů finanční správy

Cloud pohání novou generaci systémů finanční správy

Řešení finanční správy se samozřejmě vyvinula tak, aby plnila požadavky digitálního světa. Klíčem pro tuto transformaci je cloud. Cloud umožnil přechod ERP a finančních řešení ze základního interního účetního softwaru na komplexní, nepostradatelné integrované řešení navržené pro inovace. Zatímco se společnosti setkávají s novými výzvami a konkurenčním tlakem, moderní systémy finanční správy, které jsou pro tuto novou normu navrženy, jim mohou pomoct dosáhnout finanční síly nutné pro budoucnost.


Začínáme s řešením ERP

* Společnost Gartner neschvaluje žádné prodejce, produkty ani služby vyobrazené v publikovaných výzkumech, ani nedoporučuje uživatelům technologií vybírat pouze prodejce s nejvyšším hodnocením nebo jinými parametry. Publikace výzkumů společnosti Gartner obsahují pouze názory výzkumné organizace Gartner a neměly by být konstruovány jako faktická tvrzení. Společnost Gartner se zříká odpovědnosti za veškeré záruky, výslovné i předpokládané, s ohledem na tento výzkum, včetně jakékoli záruky na prodejnost nebo vhodnost k určitému účelu.

Jsme zde, abychom pomohli

Kontaktujte odborného prodejce

Rychlá seznámení

Požádat o ukázku 1:1

Přihlášení podle tématu