Nebyly nalezeny žádné výsledky

Vašemu vyhledávání neodpovídají žádné výsledky.

Abyste našli to, co hledáte, doporučujeme vyzkoušet následující postup:

  • Zkontrolujte pravopis vašich klíčových slov ve vyhledávání.
  • Použijte synonyma pro klíčové slovo, které jste zadali, například zkuste „aplikace“ místo „software“.
  • Vyzkoušejte jedno z populárních vyhledávání uvedených níže.
  • Zahajte nové hledání.
Časté otázky

Oracle Support

Podmínky používání portálu podpory společnosti Oracle
Podmínky používání portálu podpory společnosti Oracle

Podmínky používání portálu podpory společnosti Oracle

1. Úvod

Používáním této webové služby technické podpory Oracle Support od společnosti Oracle („portál podpory”) vyjadřujete souhlas s následujícími podmínkami používání („podmínky používání portálu podpory”) a podmínkami používání webu Oracle včetně a bez omezení zásad společnosti Oracle týkajících se používání obchodních značek a log společnosti Oracle, používání fór a veřejné komunikace a webových stránek, obsahu a služeb třetích stran. Tyto podmínky doplňují podmínky jakékoli smlouvy, kterou jste uzavřeli se společností Oracle nebo společností, kterou společnost Oracle získala, ale výhradně s ohledem na materiály poskytované prostřednictvím jakéhokoli portálu podpory společnosti Oracle. V případě přímého rozporu mezi těmito podmínkami a jakoukoli jinou smlouvou, kterou jste uzavřeli se společností Oracle nebo společností, kterou společnost Oracle získala, bude se vaše používání portálu podpory a přistupování k němu řídit podmínkami uvedenými níže s výjimkou softwaru nebo jiných materiálů, které jsou licencovány na základě samostatných podmínek pro otevřený zdrojový kód nebo podmínek třetích stran („samostatně licencovaná technologie“). Nic v těchto podmínkách používání portálu podpory společnosti Oracle není určeno k omezení ani jinému řízení vašeho používání takovéto samostatně licencované technologie.

Prostřednictvím portálu podpory můžete získat přístup k různým programům, softwaru a webovým nástrojům a dalším materiálům, které společnost Oracle nabízí nyní nebo v budoucnu, mimo jiné včetně následujících: zpravodaje, oficiální zprávy a jiné technické publikace, informace o produktové certifikaci, dostupnosti produktů a ukončení podpory produktů, databáze chyb, servisní požadavky, které jste odeslali, softwarové opravy, zprávy na vývěsce a ve fórech a internetové odkazy na webové stránky, které společnost Oracle neřídí („materiály”).

Vyjadřujete souhlas s tím, že přístup k portálu podpory, včetně přístupu k funkci servisních požadavků, bude udělen pouze vámi vybraným kontaktním osobám pro podporu (kromě samostatně licencované technologie) a že materiály získané prostřednictvím portálu podpory lze používat pouze k podpoře vašeho autorizovaného používání produktů a/nebo cloudových služeb společnosti Oracle, ke kterým v současnosti máte buď smlouvu podpory, nebo předplatné cloudové služby. Vyjadřujete souhlas s tím, že předchozí věta platí i pro případy, kdy jsou materiály k dispozici pomocí virtuálního stroje (kromě samostatně licencované technologie), a že nemáte žádná práva k přístupu k jakýmkoli materiálům v takovém virtuálním stroji nebo k jejich používání (včetně aktualizací nepodporovaných systémů a cloudových služeb), pokud pro ně zároveň nemáte smlouvu podpory nebo předplatné cloudové služby. „Virtuální stroj” znamená: balíček, soubor, kontejner nebo šablonu pro virtuální stroj, virtuální zařízení, virtuální prostředí, virtuální archiv, virtuální sestavení, sjednocený archiv Oracle Solaris nebo jeho ekvivalent. Může, ale nemusí zahrnovat operační systém hosta. Kromě případů výslovně uvedených ve vaší smlouvě se společností Oracle nebo licenci pro samostatně lincencovanou technologii (i) není povoleno materiály používat k poskytování služeb třetím stranám a (ii) není povoleno materiály sdílet se třetími stranami ani jim k nim umožnit přístup s výjimkou vašich zástupců či smluvních partnerů jednajících vaším jménem. Přebíráte zodpovědnost za používání portálu podpory vašimi zástupci a smluvními partnery a za to, že budou jednat v souladu s těmito podmínkami používání portálu podpory. Vyjadřujete souhlas s tím, že nebudete stahovat materiály z portálu podpory, pokud důvodně nevěříte, že materiály budou využity v rámci 90 dní za účelem podpory vašeho autorizovaného používání produktů a/nebo cloudových služeb společnosti Oracle, ke kterým v současnosti máte smlouvu podpory nebo předplatné cloudové služby. Souhlasíte například s tím, že nebudete stahovat materiály z portálu podpory v jazycích a pro operační systémy, které nepoužíváte a o kterých se důvodně nedomníváte, že je budete používat v rámci 90 dní. Dále souhlasíte, že z portálu podpory nebudete stahovat více než 500 souborů denně. Souhlasíte, že nebudete přistupovat k portálu podpory žádným způsobem, který by mohl poškodit, znemožnit, nepoměrně ztížit nebo narušit správné fungování účtů, systémů nebo sítí společnosti Oracle anebo jinak vyústit v neoprávněný přístup k těmto službám nebo jejich narušení. Nesmíte například používat žádný software běžně označovaný jako roboti, spidery, scrapery nebo jiné automatizované prostředky k přístupu k portálu podpory nebo jinými účtům, systémům či sítím společnosti Oracle.

Pokud materiály, které používáte nebo ke kterým přistupujete prostřednictvím portálu podpory, zahrnují jakoukoli součást operačního systému Oracle Linux (včetně jakéhokoli použití systému Oracle Linux jako operačního systému ve virtuálním počítači), podléhá vaše používání softwaru Oracle Linux Podmínkám Oracle pro Oracle Linux (PDF). Pokud jako součást materiálů prostřednictvím portálu podpory používáte řešení Oracle Solaris nebo k němu přistupujete (ať už jako součást virtuálního počítače, nebo jinak) a nezískali jste licenci k softwaru Oracle Solaris od společnosti Oracle nebo jejího partnera, vaše používání řešení Oracle Solaris podléhá Podmínkám pro vývojáře pro Oracle Technology Network pro řešení Oracle Solaris, Oracle Solaris Cluster a Oracle Solaris Express. Pokud jste získali licenci k softwaru Oracle Solaris od společnosti Oracle nebo jejího partnera, včetně mimo jiné akvizice hardwaru s předinstalovanými programy Oracle Solaris nebo pomocí řešení Oracle Solaris Premier Subscription for Non-Oracle Hardware, vaše používání řešení Oracle Solaris se řídí podmínkami této licence, pokud není písemně dohodnuto jinak, a je omezeno na používání hardwaru, pro který byla licence udělena.

2. Záruky a prohlášení

INFORMACE, SOFTWARE, PRODUKTY A SLUŽBY DOSTUPNÉ NA PORTÁLU PODPORY VČETNĚ MATERIÁLŮ MOHOU BÝT ZASTARALÉ NEBO NEÚPLNÉ, NEPŘESNÉ ČI JINAK CHYBNÉ. INFORMACE, SOFTWARE, PRODUKTY A SLUŽBY DOSTUPNÉ NA PORTÁLU PODPORY VČETNĚ MATERIÁLŮ JSOU POSKYTOVÁNY „TAK, JAK JSOU” A BEZ ZÁRUKY. SPOLEČNOST ORACLE NEZARUČUJE, ŽE INFORMACE V MATERIÁLECH JSOU AKTUÁLNÍ A BEZCHYBNÉ, A STEJNĚ TAK NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ JINÉ ZÁRUKY, AŤ UŽ VYJÁDŘENÉ, NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁKONEM, ANI PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY OBCHODOVATELNOSTI NEBO VHODNOST PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL. MATERIÁLY NEJSOU PROGRAMEM ANI DOKUMENTACÍ NA ZÁKLADĚ PODMÍNEK VAŠICH SMLUV SE SPOLEČNOSTÍ ORACLE.

SPOLEČNOST ORACLE NEBUDE ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ ZODPOVĚDNÁ ZA PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, MIMOŘÁDNÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY, ŠKODY ZPŮSOBENÉ ZTRÁTOU ZISKŮ, VÝNOSŮ, DAT NEBO UPLATNĚNÍ, KTERÉ VZNIKNOU VÁM NEBO TŘETÍ STRANĚ, AŤ UŽ JEDNÁNÍM PODLE SMLOUVY, NEBO POCHYBENÍM VZEŠLÝM Z VAŠEHO PŘÍSTUPU K PORTÁLU PODPORY ČI JINÉ ODKAZOVANÉ WEBOVÉ STRÁNCE NEBO JEJICH POUŽITÍM.

NAVZDORY VÝŠE UVEDENÉMU PODLÉHAJÍ ODPOVĚDI SPOLEČNOSTI ORACLE NA SERVISNÍ POŽADAVKY A VŠECHNY JINÉ PROGRAMOVÉ AKTUALIZACE DISTRIBUOVANÉ PROSTŘEDNICTVÍM PORTÁLU PODPORY ODPOVÍDAJÍCÍM ZÁRUKÁM A VÝHRADNÍM OPATŘENÍM UVEDENÝM V DOHODĚ MEZI VÁMI A SPOLEČNOSTÍ ORACLE.

SPOLEČNOST ORACLE SI VYHRAZUJE PRÁVO KDYKOLIV A BEZ UPOZORNĚNÍ MĚNIT NEBO AKTUALIZOVAT PORTÁL PODPORY, MATERIÁLY A PRODUKTY NEBO PROGRAMY POPSANÉ NA PORTÁLU PODPORY.

3. Důvěrnost informací

S výjimkou informací na webech kontrolovaných třetími stranami, které jsou přístupné prostřednictvím hypertextových odkazů z portálu podpory, jsou informace obsažené v materiálech důvěrnými informacemi společnosti Oracle. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti Oracle nesmíte používat, zveřejňovat, reprodukovat, přenášet ani jinak kopírovat v žádné podobě ani žádnými způsoby informace obsažené v materiálech za jakýmkoli účelem jiným, než k podpoře vašeho oprávněného užívání produktu nebo cloudových služeb společnosti Oracle, pro které máte aktuální smlouvu o podpoře. Společnost Oracle přijme přiměřená opatření, aby zabránila třetím stranám v získání neoprávněného přístupu k žádostem o servis, které odešlete z portálu podpory. Společnost Oracle však nezaručuje, že třetí strany nebudou mít přístup k žádným informacím, komentářům, zpětné vazbě nebo materiálům, které odesíláte společnosti Oracle prostřednictvím portálu podpory nebo v souvislosti s ním.

4. Fóra a hypertextové odkazy

Portál podpory může obsahovat diskusní skupiny, fóra, vývěsky nebo jiná veřejná fóra („fóra”). Společnost Oracle neschvaluje (a ani vždy nekontroluje) výroky žádných osob (ani zaměstnanců společnosti Oracle) na žádném z fór. Portál podpory může obsahovat hypertextové odkazy na weby kontrolované jinými subjekty, než je společnost Oracle. Společnost Oracle není zodpovědná za obsah takových webových stránek, ani jej neschvaluje.

5. Soulad exportu

Materiály podléhají zákonům a nařízením týkajícím se vývozu ve Spojených státech a jiným relevantním místním zákonům. Souhlasíte, že se budete těmito zákony týkajícími se vývozu řídit při používání materiálů. Souhlasíte, že budete dodržovat všechny tyto zákony a nařízení týkající se vývozu, včetně nařízení týkajících se „domnělého vývozu” a „domnělého zpětného vývozu”. Souhlasíte, že nebudete přímo ani nepřímo vyvážet žádné z materiálů získaných prostřednictvím používání Portálu podpory (nebo jeho přímého produktu) v rozporu s těmito zákony a že materiály nebudete používat k účelům, které jsou těmito zákony zakázány, včetně mimo jiné šíření jaderných, chemických nebo biologických zbraní a vývoje technologie řízených střel.

6. Materiály a podmínky použití portálu podpory se mohou měnit bez předchozího upozornění

Obsah materiálů se může často měnit bez předchozího upozornění. Stejně tak se mohou bez předchozího upozornění změnit podmínky používání portálu podpory a vy souhlasíte, že se budete řídit aktuálními podmínkami používání vždy, když portál navštívíte.

7. Právo k odebrání a sledování přístupu

Společnost Oracle si vyhrazuje právo kdykoli a z jakéhokoli důvodu odebrat přístup k materiálům. Přístup k Portálu podpory může být monitorován společností Oracle.

Oracle
2300 Oracle Way
Austin, TX 78741
USA

Globální dotazy:
Telefonní číslo: +1 737 867 1000

Poslední aktualizace: 4. ledna 2021