Wat is financieel beheer? Uitleg van een expert

Lynne Sampson | ERP Content Strategist | Januari 2023

Wanneer de meeste mensen aan financieel beheer denken, denken ze veelal aan het beheren van hun eigen bankrekeningen, het betalen van de huur of hypotheek, het betalen van de energierekening, het kopen van boodschappen en misschien zelfs het plannen van een maandelijks budget. Financieel beheer voor bedrijven is echter veel complexer. Het omvat het controleren en volgen van alle geldstromen in en uit het bedrijf, en het nemen van stappen om het bedrijf zo winstgevend mogelijk en financieel veilig te maken.

Om een duidelijker beeld te krijgen, zullen we kijken naar een aantal van de belangrijkste doelen en functies van financieel beheer.

Wat is financieel beheer?

Bij financieel beheer draait het om het beheersen van de geldstromen in en uit de organisatie. Elk bedrijf moet producten of diensten verkopen, kosten betalen, de boekhouding sluitend maken en belastingaangifte doen. Dit alles valt onder financieel beheer, samen met complexere processen zoals het uitbetalen van werknemers, het inkopen van voorraden en het indienen van rapporten bij overheidsinstanties om te laten zien dat het bedrijf de toepasselijke wetten en voorschriften naleeft. Wanneer we het hebben over het financieel beheer van een bedrijf, hebben we het dus over het houden van toezicht op al deze transacties. Over het algemeen geldt dat hoe groter het bedrijf is, hoe ingewikkelder het financieel beheer wordt.

Werknemers die gespecialiseerd zijn in financieel beheer, zijn verantwoordelijk voor al het geld dat het bedrijf binnenkomt en verlaat. Kleinere bedrijven hebben minimaal één accountant of boekhouder die met de bank samenwerkt om deze transacties uit te voeren en de geldstromen te volgen. Grote bedrijven beschikken vaak over complete finance-teams onder leiding van een CFO (chief financial officer), controller, financieel manager of iemand met een vergelijkbare titel.

De primaire functie van het finance-team is om ervoor te zorgen dat het bedrijf solvabel blijft en nooit zonder geld komt te zitten. Dit is echter niet de enige functie van het team. Ze zijn ook verantwoordelijk voor het afhandelen van leningen en schulden, het sluitend maken van de boekhouding, het houden van toezicht op investeringen, het aantrekken van risicokapitaal en het beheren van de beursgang (d.w.z. het verkopen van bedrijfsaandelen op de open markt). In principe beschermt het finance-team de financiële middelen van een bedrijf, bewaakt en controleert het alle transacties en neemt het stappen om het bedrijf zo winstgevend mogelijk te maken.

Voornaamste conclusies

 • Bij financieel beheer draait alles om de bewaking, controle, bescherming en rapportage van de financiële middelen van een bedrijf.
 • Bedrijven hebben accountants of finance-teams die verantwoordelijk zijn voor het beheren van de financiën, inclusief alle banktransacties, leningen, schulden, investeringen en andere financieringsbronnen.
 • Finance-teams moeten er ook voor zorgen dat het bedrijf alle regels volgt, solvabel blijft en zo winstgevend mogelijk is.

Uitleg van financieel beheer

Financieel beheer omvat bedrijfsprocessen voor elk team en voor elke afdeling binnen het bedrijf. Hieronder worden enkele verantwoordelijkheden van een finance-team beschreven:

 • Facturatie en debiteuren: geld dat klanten betalen of dat zij beloofd hebben aan het bedrijf te betalen. Finance-teams zijn verantwoordelijk voor het versturen van facturen en het verwerken van de betalingen zodra deze binnenkomen. Incassoteams zijn verantwoordelijk voor het opvolgen van achterstallige rekeningen (dit proces wordt soms uitbesteed aan derden).
 • Crediteuren: geld dat het bedrijf verschuldigd is aan leveranciers. Finance-teams zijn verantwoordelijk voor het betalen van deze rekeningen en het registreren van de betalingen.
 • Banktransacties en -afstemmingen: finance-teams werken nauw samen met de bank om ervoor te zorgen dat elke banktransactie correct wordt verwerkt. Zij moeten er ook voor zorgen dat de bankafschriften overeenkomen met hun eigen administratie, die in het grootboek en de subgrootboeken van het bedrijf wordt bijgehouden. Het finance-team moet eventuele onjuiste bankafschriften en grootboeken onderzoeken en corrigeren. Dit proces wordt rekeningafstemming genoemd.
 • Boekhouding afsluiten: op een bepaalde datum verzamelt het bedrijf transacties over een bepaalde periode, zodat de rekeningen kunnen worden afgestemd en de financiële positie van het bedrijf kan worden gerapporteerd. Deze afsluiting vindt meestal plaats aan het einde van een maand, kwartaal of jaar.
 • Rapportage: bedrijven moeten regelmatig hun financiële prestaties rapporteren. Deze rapporten kunnen bestemd zijn voor de CEO, de raad van bestuur, investeerders, aandeelhouders of overheidsinstanties. Het finance-team moet ervoor zorgen dat deze rapporten duidelijk en nauwkeurig zijn.
 • Scenariomodellering, planning en budgettering: scenariomodellering begint met het maken van bepaalde aannames over een aankomende periode, bijvoorbeeld: "Volgend kwartaal verwachten we een omzet van 10 tot 15 miljoen dollar." Het finance-team zal voor de best en slechtst mogelijke situaties meerdere "what-if"-scenario's uitvoeren om zo in te kunnen schatten hoeveel geld het bedrijf heeft als deze situaties zich voordoen. Op basis van deze modellen zal het finance-team beoordelen hoe het best kan worden gereageerd en hoe de juiste plannen, prognoses en budgetten kunnen worden ontwikkeld. Vaak werkt het finance-team samen met andere afdelingen, zoals sales, HR, projectmanagement of inkoopteams, om modellen te bouwen met data uit verkoopprognoses, personeelskosten en voorraadkosten. Dit wordt 'connected planning' genoemd.
 • Salarisverwerking en onkosten: individuele loonstroken voor werknemers zijn doorgaans de verantwoordelijkheid van de HR-afdeling. De totale personeelskosten worden echter gerapporteerd aan het finance-team zodat ze kunnen worden meegenomen in de budgetten en plannen. Finance is ook verantwoordelijk voor het vergoeden van werknemerskosten, zoals werkgerelateerde reizen en maaltijden.
 • Kasbeheer en prognoses: omdat geld continu in en uit een bedrijf stroomt, moeten finance-teams altijd vooruit kijken. Ze moeten ervoor zorgen dat het bedrijf voldoende geld heeft om het volgende kwartaal, het volgende jaar of zelfs de volgende drie tot vijf jaar solvabel te blijven. In de meeste bedrijven wordt doorgaans eenmaal per maand een kasprognose gemaakt.
 • Belastingstrategieën: elk bedrijf moet belasting betalen. Net zoals iedereen willen ze zoveel mogelijk profiteren van inhoudingen om te voorkomen dat er te veel wordt betaald. Sommige finance-teams beschikken over belastingspecialisten die dit alles beheren. Finance-teams zonder belastingspecialist besteden deze taak vaak uit aan een accountantskantoor.
 • Risico en compliance: elk bedrijf loopt financiële risico's, van stijgende rentetarieven tot wereldwijde pandemieën. Het is de taak van het finance-team om dergelijke risico's onder controle te houden en zoveel mogelijk te voorkomen dat het bedrijf hieraan wordt blootgesteld. Het finance-team moet er ook voor zorgen dat het bedrijf de regels en voorschriften van overheden, instanties en andere jurisdicties volgt om forse boetes te voorkomen.
Gids voor een moderne ERP

Uw complete gids voor een moderne ERP

Ontdek wat een moderne ERP-oplossing definieert en hoe cloud ERP bedrijfsflexibiliteit en innovatie stimuleert.

Waarom is financieel beheer belangrijk?

Vijf manieren om uw financiële afsluiting te automatiseren

Een geautomatiseerde en 'connected' financiële afsluiting is van essentieel belang voor het leveren van tijdige en nauwkeurige rapporten aan besluitvormers. Hier leest u hoe u dit doet.

Financieel beheer is belangrijk omdat het een bedrijf solvabel houdt. Het belangrijkste doel is ervoor zorgen dat het bedrijf niet failliet gaat. Financieel beheer pakt de meest kritieke problemen voor een bedrijf aan, zoals verlies van inkomsten (zoals is gebeurd tijdens de COVID-19-pandemie), natuurrampen, stakingen, oorlogen, enzovoort.

Naast elementaire overleving kan een goed financieel beheer (en software voor financieel beheer) een bedrijf helpen groeien en succesvol te zijn. Finance-teams beschikken over veel tools waarmee ze bedrijfsgroei kunnen stimuleren. Onder goede marktomstandigheden, met een groeiende economie en lage rentetarieven, kunnen finance-teams geld lenen van banken, fondsen aantrekken van risicokapitalisten of het bedrijf naar de beurs brengen (d.w.z. aandelen verkopen op de aandelenmarkt). Het bedrijf kan deze fondsen investeren in groei door nieuwe locaties te openen, uit te breiden naar andere gebieden, apparatuur te upgraden, enzovoort. Wanneer de marktomstandigheden minder gunstig zijn, bijvoorbeeld tijdens een recessie, kunnen financiële beheertactieken bijvoorbeeld bestaan uit het verlagen van kosten door werknemers te ontslaan of door onrendabele locaties te sluiten.

Het vergroten van de winstgevendheid is een belangrijk onderdeel van financieel beheer. Finance-teams werken vaak samen met sales- en marketingteams om prijzen voor de producten of diensten van het bedrijf te bepalen. Zij moeten een evenwicht vinden om de juiste prijzen te kunnen bepalen. Als de prijzen te hoog zijn, zouden klanten kunnen kiezen voor een goedkopere concurrent. Als de prijzen te laag zijn, kan het bedrijf niet genoeg inkomsten genereren om de kosten te dekken. Het beheersen van de kosten is een van de belangrijkste verantwoordelijkheden van het finance-team, of het nu gaat om werknemers, huur, elektriciteit, grondstoffen of verzendkosten.

Rapportage is een belangrijk onderdeel van effectief financieel beheer. De CFO en andere zakelijk leiders willen weten hoe goed het bedrijf presteert, zodat zij de beste beslissingen kunnen nemen voor een gezond bedrijf. Ze willen weten of het bedrijf volgens plan presteert en ze willen weten of het bedrijf voldoende rendement oplevert voor de investeerders. Goed financieel beheer is belangrijk omdat het een bedrijf helpt zijn doelstellingen te behalen of zelfs te overtreffen.

Doelen van financieel beheer voor een bedrijf

Finance-teams hebben veel doelen wat betreft financieel beheer. De belangrijkste doelen zijn:

1. Het bedrijf solvabel houden door faillissement te voorkomen en ervoor te zorgen dat het bedrijf voldoende geld heeft voor verdere activiteiten.

2. De winstgevendheid maximaliseren door de juiste prijs te bepalen voor bestaande producten en diensten, door te stoppen met onrendabele producten en diensten en door de potentiële winst van nieuwe producten en diensten te evalueren.

Maak de wereld een betere plek met Oracle Cloud EPM voor ESG (1:49)

3. Kosten minimaliseren door de uitgaven te bewaken en te zoeken naar manieren om de overhead te verminderen.

4. Zorgen voor een goed rendement op investeringen (ROI) voor risicokapitaalverstrekkers, aandeelhouders en andere investeerders.

5. Verhogen van het kapitaal door meer investeringen aan te trekken via een positieve ROI.

6. Kasprognoses om ervoor te zorgen dat de organisatie voldoende liquide middelen heeft, niet alleen om te functioneren, maar ook om te investeren in groei.

7. Risico's beperken en boetes voorkomen door ervoor te zorgen dat het bedrijf aan alle regels voldoet. Dit omvat steeds meer planning en rapportage van milieu, maatschappij en bestuur (ESG).

Functies van financieel beheer

In kleinere bedrijven kan één persoon of een klein team alle functies voor financieel beheer uitvoeren voor het bedrijf. Grotere bedrijven hebben meestal teams die verantwoordelijk zijn voor specifieke functies. Enkele hiervan zijn:

1. Accounting

Dit omvat het bijhouden, vastleggen en matchen van alle monetaire transacties binnen het bedrijf. Het accountingteam wordt vaak geleid door een controller of CFO (chief accounting officer) en wordt ondersteund door boekhoudsoftware. Een accountingteam maakt vaak gebruik van ERP-systemen in de cloud, met name financiële systemen, om de financiën van het bedrijf te beheren, te registreren en te rapporteren. Accounting is ook verantwoordelijk voor het afstemmen van rekeningen en het afsluiten van de boeken (zie bovenstaand).

2. Projectmanagement

Projecten zijn een belangrijke bron van inkomsten en uitgaven, vooral voor professionele dienstverleners zoals ingenieurs, advocaten en consultants. Finance-teams zijn verantwoordelijk voor het toewijzen van budgetten aan projecten en het houden van toezicht op de opbrengsten van elk project.

3. Inkoop

Dit is meestal in te delen in twee categorieën:

 • Directe inkoop omvat de onderdelen en grondstoffen die worden gebruikt om de producten van een bedrijf te maken. Directe inkoop wordt doorgaans beheerd door supply chain en/of operationele teams die leveranciers beheren en hiermee samenwerken via een inkoopsysteem. De onderdelen, grondstoffen en eindproducten worden bijgehouden met een voorraadbeheersysteem. Door deze systemen met elkaar te verbinden, wordt de bedrijfsvoering, controle en toezicht op leveranciers en voorraad veel eenvoudiger.
 • Indirecte inkoop verwijst naar leveringen die niet naar de producten en diensten van een bedrijf gaan, maar die wel worden gebruikt voor de dagelijkse bedrijfsvoering. Dit kunnen items zijn zoals kantoormeubilair, laptops en andere kantoorbenodigdheden. Finance autoriseert en volgt deze aankopen via een inkoopsysteem.

4. Financiële planning en analyse (FP&A)

Bij grote bedrijven is dit soms een afzonderlijk team binnen de financiële afdeling. FP&A-specialisten zijn verantwoordelijk voor het modelleren van potentiële scenario's en het voorspellen van mogelijke resultaten voor de beste en slechtste situaties. Ze gebruiken deze prognoses om financiële plannen en budgetten te ontwikkelen voor het volgende kwartaal of jaar. FP&A-professionals werken vaak nauw samen met andere delen van het bedrijf om prognoses en budgetten te ontwikkelen en plannen te maken voor verkoopactiviteiten, het personeelsbestand en de bedrijfsvoering. Dit wordt 'connected planning' genoemd.

5. Belastingen

Elk bedrijf moet belastingaangifte doen. Dit is vooral gecompliceerd voor grote bedrijven die in verschillende landen belastingaangifte moeten doen. Deze bedrijven hebben vaak gespecialiseerde belastingteams die belastingrapportagesoftware gebruiken voor rapportage per land en voor andere rapportagedoeleinden.

6. Treasury

De afdeling Treasury is verantwoordelijk voor het bijhouden en beheren van kapitaalactiva, schulden, leningen en kasmiddelen in de bank. Treasury adviseert de CFO over hoeveel geld er beschikbaar is voor zaken zoals kapitaalinvesteringen (bijvoorbeeld grote apparatuuraankopen) of fusies en overnames. Treasury is ook verantwoordelijk voor de kapitaalstructuur van het bedrijf (zie onderstaand).

7. Risico en compliance

Deze functie beheert controles voor financiële risico's, van audits tot natuurrampen, en probeert zoveel mogelijk te voorkomen dat het bedrijf aan risico's wordt blootgesteld. Het finance-team moet er ook voor zorgen dat het bedrijf de regels en voorschriften van overheden, instanties en andere jurisdicties volgt om forse boetes te voorkomen.

Soorten financieel beheer

Financieel beheer kan over het algemeen worden onderverdeeld in de volgende soorten:

Beheer van werkkapitaal

Dit richt zich voornamelijk op de dagelijkse bedrijfsvoering, zoals ervoor zorgen dat er voldoende geld is om werknemers te betalen of grondstoffen te kopen. Werkkapitaal omvat zaken als het kassaldo, direct beschikbare voorraad of andere activa die snel kunnen worden verkocht om geld te verdienen als zich kritieke problemen voordoen.

Beheer van inkomstencycli

Hierbij wordt gekeken naar de inkomsten die een bedrijf in de loop der tijd verdient door zijn goederen en diensten te verkopen. Nu steeds meer bedrijven ernaar streven alles “as a service” te verkopen, moeten de inkomsten worden verantwoord in de maand of het kwartaal waarin ze worden verdiend, in plaats van in één keer op het moment van verkoop. Deze gespreide opbrengstencyclus wordt verantwoord als maandelijkse periodieke opbrengsten of MRR (monthly recurring revenue).

Kapitaalbudgettering

Bij dit gebied van financieel beheer draait alles om het identificeren van wat een bedrijf financieel nodig heeft om zowel de doelstellingen op de korte als lange termijn te kunnen verwezenlijken. Financieel managers gebruiken kapitaalbudgettering om de winstgevendheid van investeringen en/of projecten te evalueren om zo te zien of ze waarde toevoegen aan het bedrijf.

Kapitaalstructuur

Kapitaalstructuur is een combinatie van de schuld en het eigen vermogen gebruikt om de activiteiten, overnames, investeringen en groei van een bedrijf te financieren. De kapitaalstructuur van een bedrijf wordt meestal uitgedrukt als de verhouding tussen schuld en eigen vermogen.

Uw financiële data beheren met Oracle

Zonder software voor financieel beheer zou een organisatie moeilijk kunnen overleven. Naarmate uw bedrijf groeit, wordt het financiële beheer steeds ingewikkelder. U hebt financiële software nodig waarmee u meer kunt doen dan met een eenvoudig boekhoudsysteem. Met geavanceerde financiële beheersystemen kunt u niet alleen de geldstromen beheren, maar kunt u ook de winstgevendheid optimaliseren, belastingverplichtingen bepalen, risico's beperken, aan de regels blijven voldoen, inkomstenbeheer verbeteren en nog veel meer. Met het juiste ERP-systeem (Enterprise Resource Planning) bent u klaar voor alles wat op uw pad komt.

Veelgestelde vragen over financieel beheer

Wat wordt er bedoeld met financieel beheer?
Financieel beheer verwijst naar het beheer van de financiën van een bedrijf, inclusief al het geld dat binnenkomt in het bedrijf, al het geld dat het bedrijf verlaat en alle contanten of gereserveerde activa.

Wat is de rol van financieel beheer?
De belangrijkste rol van financieel beheer is het solvabel houden van het bedrijf. Daarnaast kan een goed financieel beheer een bedrijf helpen groeien en succesvol te zijn.

Wat is een voorbeeld van financieel beheer?
Een voorbeeld van financieel beheer is wanneer een financieel managementteam bepaalt hoeveel geld een bedrijf moet lenen om te kunnen investeren in een nieuwe fabriek, productlijn of dienst.

Ontdek hoe Oracle Cloud ERP u de flexibiliteit biedt om snel nieuwe bedrijfsmodellen en processen in te voeren, zodat u kosten kunt verlagen, prognoses kunt verbeteren en sneller kunt innoveren.