Czym są silosy danych? Dlaczego stwarzają problemy?

Joseph Tsidulko | strateg ds. treści | 30 stycznia 2024 r.

Gdy różne działy lub departamenty w organizacji niezależnie zamawiają i zarządzają swoimi systemami danych, często powstają silosy danych. Silos danych to repozytorium danych, które są użyteczne dla jednostki biznesowej, która je stworzyła, ale niedostępne dla innych zespołów, które mogłyby skorzystać ze znajdujących się tam danych. Silosy mogą na przykład uniemożliwiać dostęp do danych zbieranych przez działy sprzedaży i zarządzane przez działy sprzedaży, dla innych działów, takich jak rozwój produktu, kadry lub logistyka.

Silosy danych mogą negatywnie wpływać na większą organizację, utrudniając jej pracownikom współpracę, jej planistom — uzyskiwanie informacji z analizy danych z różnych operacji, a liderom biznesowym — sprawowanie nadzoru. Ze względu na to, że silosy powodują fragmentację źródła danych, mogą tym samym obniżać jakość cennych danych biznesowych i zwiększać prawdopodobieństwo ich utraty lub utrudniać do nich łatwy dostęp.

We wszystkich tych przypadkach silosy danych są bezużyteczne dla przedsiębiorstw, które chcą mieć centralne, wiarygodne repozytorium danych, z którego mogą korzystać wszystkie jednostki w organizacji i na którym mogą polegać, jako źródle dokładnych danych, bez pominięć lub nadmiarowości. Aby zrozumieć różne aspekty prowadzenia działalności, w tym działalność operacyjną, działalność finansową, wymagania dotyczące pracowników, łańcuchy dostaw, zachowania klientów i inne aspekty funkcjonowania przedsiębiorstwa, niezbędne jest posiadanie repozytorium skonsolidowanych danych.

Dzięki odpowiedniej strategii i technologii zarządzania danymi, likwidacja silosów nie jest już tak czaso- i kosztochłonna jak dawniej.

Czym są silosy danych?

Silos danych to repozytorium danych oddzielone od innych systemów w organizacji. Przyczyna tej izolacji może być technologiczna, co ma miejsce w przypadku, gdy aplikacje i systemy danych nie zostały zaprojektowane tak, aby wymieniać dane z innymi aplikacjami używanymi w tym samym przedsiębiorstwie. Przyczyna ta może mieć również charakter organizacyjny, gdy poszczególne jednostki biznesowe nie są zorganizowane w taki sposób, aby móc się wymieniać posiadanymi danymi.

Często przyczyną jest także kultura przedsiębiorstwa. Chodzi tu o kulturę, która zachęca różne działy do niezależnego, a wręcz konkurencyjnego działania, co może sprzyjać powstawaniu silosów danych. Ponadto silosy danych często powstają na skutek przejęć, gdy na przykład przejęte przedsiębiorstwo korzysta z własnych starszych systemów i metod operacyjnych.

Niezależnie od przyczyny powstania, silosy danych mogą negatywnie wpływać na przedsiębiorstwo na kilka sposobów. Na przykład ograniczają współpracę różnych działów, utrudniają planistom opracowywanie strategii opartych na danych, uniemożliwiają inżynierom danych zastosowanie nowoczesnych technik analitycznych oraz nie dają ścisłemu kierownictwu przedsiębiorstwa możliwości całościowego spojrzenia na klientów i operacje przetwarzania danych na potrzeby podejmowania świadomych decyzji. Rozprzestrzenianie się silosów skutkuje również powielaniem, sprzecznością, brakiem lub niekompletnością danych.

Zintegrowane dane mają kluczowe znaczenie dla prawidłowego działania w przedsiębiorstwie mechanizmów sztucznej inteligencji. Po likwidacji silosów danych nadszedł dla dyrektorów ds. informatycznych czas na wdrożenie mechanizmów sztucznej inteligencji, który wykorzystają potencjał wynikający z tej likwidacji.

Silosy danych — często zadawane pytania

Czy silosy danych są dobre czy złe?

Silosy danych negatywnie wpływają na organizacje, utrudniając różnym działom i oddziałom współpracę, liderom przedsiębiorstw — uzyskanie kompleksowej widoczności działań operacyjnych i finansowych, a planistom — analizę kompleksowych danych na potrzeby wdrożenia efektywnych strategii biznesowych. Jeśli na przykład dane dotyczące kadr i finansów są odizolowane od danych działu sprzedaży, regionalni kierownicy ds. sprzedaży nie będą w stanie łatwo wykorzystać tych danych w celu lepszej oceny produktywności swoich podwładnych na bazie danych o wynagrodzeniach, prowizjach oraz wydatkach na podróże i rozrywkę. Silosy sprzyjają także duplikacji, zwiększając prawdopodobieństwo, że dane będą nieaktualne lub w inny sposób niedokładne.

Czym silosy danych różnią się od hurtowni danych?

Hurtowania danych to scentralizowane repozytorium danych, które organizacja może udostępniać różnym działom i oddziałom, aby mogły na przykład przeprowadzać przydatne analizy i podejmować bardziej świadome decyzje. Silosy danych to odizolowane repozytoria, które utrudniają lub uniemożliwiają udostępnianie danych w całej organizacji.

Co jest przeciwieństwem silosu danych?.

Każda architektura systemowa, która ułatwia udostępnianie danych między działami i oddziałami, jest przeciwieństwem silosu. Architektury te mogą przybierać formę scentralizowanych repozytoriów, takich jak jeziora danych, w których przechowywane są dane bez struktury, oraz hurtowni danych, w których przechowywane są dane o wysokim stopniu ustrukturyzowania. Architektury te mogą też łączyć różne systemy danych, zazwyczaj w czasie rzeczywistym, upraszczając procesy transformacji danych i zapewniając aktualność danych dostępnych do analizy.