Kostnader för utgående molntrafik: vad är det och hur minskar man dem

Kevin Bogusch | Senior Competitive Intelligence Analyst | 24 januari 2024

Kostnaderna för utgående trafik är ofta en ovälkommen överraskning som många organisationer ställs inför tidigt under sin molnmigrering. Molntjänster som virtuella maskiner och lagring har fasta priser, men kostnaden för att flytta data från molnet är varierande och ofta oförutsägbar.

När organisationer väl har insett detta brukar de ofta göra om arkitekturen för sina applikationer för att minska mängden data som skickas mellan nätverkssegment, antingen med hjälp av tekniker som komprimering och avduplicering eller genom att lägga till ett cachelager. Helst ska företag som flyttar till molnet anpassa applikationerna så att de passar för detta för att minimera avgifterna för dataöverföring och samtidigt förbättra prestandan.

Vad är utgående molntrafik?

Utgående molntrafik avser all information som skickas från en molnleverantörs nätverk till en annan plats. Den andra platsen kan vara ett lokalt datacenter, ett annat molndatacenter i en annan region, en ”tillgänglighetszon” (datacenter) i samma molntjänst eller till och med ett annat virtuellt nätverk inom samma datacenter.

Hur och hur mycket molnleverantörerna debiterar för utgående trafik varierar, ibland väldigt mycket, så det är viktigt att förstå vilka komponenter som ingår i deras beräkningar av utgående trafik. Regioner är till exempel platser som vanligtvis består av flera datacenter inom ett snävt geografiskt område. Molntjänsterna tillhandahåller oftast gott om nätverksanslutningar mellan regioner för att kunna köra applikationer i flera regioner med hög tillgänglighet. Data som flyttas från en region till en annan mäts och debiteras vanligtvis baserat på mängden gigabyte som skickas.

Tillgänglighetszoner är det andra primära tillgänglighetskonceptet för molntjänsterna. Även om molnleverantörer kan använda olika namn, till exempel tillgänglighetsdomäner eller bara zoner, omfattar konceptet flera datacenter i samma geografiska region som har många olika nätverks- och energileverantörer och som därför troligtvis inte får problem samtidigt. Molnleverantörer uppmuntrar till att köra tjänster över flera tillgänglighetszoner för hög tillgänglighet, men data som flyttas från en zon till en annan mäts och kan debiteras per gigabyte.

Är kostnaderna för utgående molntrafik betydande?

Organisationer kan dra nytta av flera fördelar när de flyttar sina IT-system till en molntjänst. T.ex. kan de frigöra affärsvärdet i den moderna molnekonomin och få tillgång till snabbare IT-förbättringar, högre tillgänglighetsnivåer och tidigare åtkomst till nya tekniker som maskininlärning och artificiell intelligens.

Men en potentiellt dold aspekt av molnekonomin är utgående trafik, något som kan förekomma i flera olika former. Molntjänstleverantörer spårar och mäter nätverkstrafiken från en plats i sina moln till en annan, från region till region, zon till zon eller till och med från ett virtuellt nätverk till ett annat i samma region.

Inkommande trafik, dvs. data som kommer in i molnet, även kallad ingående trafik, är nästan alltid kostnadsfritt, oavsett volym, hos alla molnleverantörer. Utgående trafik behandlas inte likadant. Oavsett om data ska transporteras till internet, lokala datacenter, kontor eller till och med en annan molnregion, avgörs avgifterna enligt olika taxor beroende på molnleverantören, den specifika tjänsten och nätverkssökvägen. Vanligtvis debiteras utgående trafik med ett fast pris/gigabyte upp till ett visst tröskelvärde och därefter kan det finnas rabatter.

Utgående molntrafik kan handla om vanlig nätverkstrafik från virtuella maskiner i molnet till andra virtuella maskiner i molnet, t.ex. data som flyttas från en databas till en affärsanvändares kalkylblad. Ett annat exempel, och ett större problem när det gäller kostnader, är trafik relaterad till molnbaserade lagringstillgångar som används på webbplatser eller i mobila appar. Sedvanlig praxis för molnobjektlager är att hålla webbplatsresurser separerade från webbplatsapplikationen, för att öka både prestanda och utvecklarens effektivitet. I den här arkitekturen laddar en webbplats bilder direkt från ett molnobjektlager, till exempel Amazon Web Services (AWS) S3, Azure Blob Storage, Google Cloud Storage eller Oracle OCI Object Storage, där dessa filer ligger som HTTP-slutpunkter, i motsats till att lagra dessa filer på en webbserver. När bilderna laddas direkt från molnlagringen tillkommer avgifter för både läsning av lagringen och de nätverkskostnader som är associerade med att överföra dessa data från molnet till internet.

Välanvända webbapplikationer kan ha instanser i flera molnregioner. Om en enda av dem är avlägsen och bilder lagras där kan det medföra höga avgifter för utgående trafik. En större webbplats eller applikation skulle sannolikt använda ett nätverk för innehållsleverans (CDN) för att minska kostnaderna och förbättra prestanda, men nya eller snabbt växande webbplatser kanske inte är konstruerade för att använda CDN vilket kan medföra dyra avgifter för utgående trafik.

Detta är bara några exempel på utgående trafik i molnapplikationer. Trafik mellan virtuella maskiner och databasinstanser, peering i virtuella nätverk, privata länkar till PaaS-erbjudanden (plattform som en tjänst) och andra arkitekturer kan medföra betydande avgifter för utgående trafik.

Viktiga lärdomar

 • Kostnader för utgående molntrafik beror på applikationsarkitekturen. Genom att utforma system med utgående trafik i åtanke och dra nytta av viss teknik kan organisationer minska de här kostnaderna.
 • Det är viktigt att förstå hur dataflöden påverkar utgående kostnader när system migreras till molnet.
 • Kostnaderna för utgående molntrafik varierar beroende på tjänsteleverantören och nätverkets sökväg.
 • Organisationer som har höga kostnader för utgående trafik kan inse att det är mer kostnadseffektivt att köpa en speciell nätverksanslutning.
 • Molnleverantörer beräknar kostnaderna för utgående trafik på all trafik, inklusive plattformsbaserade tjänster som lagring och databaser.

Varför molnleverantörer debiterar för utgående trafik

Molnleverantörer debiterar för utgående trafik för att få tillbaka infrastrukturkostnaderna som är förknippade med att bygga de stora nätverken till deras datacenter och bandbredden mellan webbplatser, något som kan kosta miljoner eller miljarder dollar. Att investera i undervattensnätverk, som Microsoft gjorde 2017 när företaget byggde en 660 mil lång undervattenskabel mellan USA:s östkust och Spanien, är ett exempel på molnleverantörers investeringar i storskalig nätverksinfrastruktur för att ansluta sina datacenter.

Molnleverantörer investerar också kontinuerligt för att säkerställa tillförlitligheten och prestanda hos dessa nätverk, och utgående avgifter möjliggör sådana investeringar. Kunderna drar nytta av att de inte behöver planera och arbeta med flera leverantörer för att utveckla ett globalt nätverk. Även om avgifter för utgående molntrafik kan vara frustrerande är de en del av priset som organisationer måste betala för att kunna dra nytta av den globala infrastrukturen för publika moln.

Varför kostnaderna för utgående molntrafik är så höga

En betydande skillnad mellan distributioner i det publika molnet och lokalt är att alla avgifter tas ut på en enda faktura i det publika molnet. Lokala distributioner innebär i stället vanligtvis separata fakturor för lagring, servrar, nätverkskomponenter och tjänster som troligen har köpts in från flera leverantörer vid olika tidpunkter. Organisationer betalar också separat för sina datacenters strömförsörjning och kylning eller hyra för en samlokaliseringsanläggning, samt för olika programvaru- och supportkostnader. När motsvarande molntjänstavgifter för allt detta visas som en enda faktura kan det innebära en chock för oförberedda IT-chefer.

Dessutom är de flesta kostnaderna för lokala distributioner fasta, medan leverantörer av publika moln erbjuder många beräkningslösningar till variabla kostnader. Variabla kostnader kan vara fördelaktiga eftersom de ökar och minskar när databehoven ökar och minskar, så att organisationer undviker att betala för kapacitet som de inte behöver. Även om den här variabla kostnadsmodellen ofta är användbar för molntjänster med föränderlig efterfrågan, kan felkonfigurationer eller dålig design leda till onödigt höga molnräkningar.

Hur beräknas utgående avgifter?

Avgifter för utgående trafik beräknas på flera olika sätt, beroende på typen av tjänst och molnleverantören. Den grundläggande processen är dock densamma.

 1. Varje molnleverantör har mätare som mäter all datatrafik.
 2. Varje kunds utgående trafik registreras och aggregeras över alla regioner per tjänst.
 3. I vissa fall får kunderna ”kostnadsfri” utgående trafik upp till en viss datavolym, till exempel 100 gigabyte. Efter den nivån debiteras kunden.
 4. Varje kund faktureras för sina avgifter för utgående trafik i slutet av den månatliga faktureringscykeln.

För att få en känsla av vad detta kan betyda i realiteten, antar vi att medianstorleken på alla sidor på webben var 2 315 kilobyte i juni 2022, enligt HTTP Archive Web Almanac. Vi räknar med att en molnbaserad webbplats består av sidor i medianstorlek och tar emot 10 000 månatliga besökare, där var och en tittar på två sidor. Den webbplatsen skulle generera ungefär 44,2 GB utgående molntrafik varje månad:

10 000 x 2 = 20 000

20 000 x 2 315 kilobyte = 46,3 miljarder kilobyte

46,3 miljarder kilobyte/1 gigabyte (1 048 576 kilobyte) = 44,155 gigabyte

Låt oss nu titta på några verkliga exempel på kostnader för utgående molntrafik. Först är ett mycket enkelt exempel baserat på Azure:s priser från och med juni 2023 för trafik från en webbserver ut till internet.

 1. De första 100 gigabyte/månad av den utgående trafiken ingår utan extra kostnad.
 2. Varje gigabyte kostar därefter 8,7 US cent.
 3. För 10 terabyte (10 240 gigabyte) är den totala kostnaden 882,18 USD, eller ca 9 000 kr.
 4. Efter 10 terabyte trafik och upp till 50 terabyte sjunker kostnaden per gigabyte till 8,3 US cent. Efter 50 terabyte sjunker kostnaden per gigabyte till 7 US cent.

Låt oss nu undersöka ett något mer komplext scenario för en AWS-kund. Utvecklare laddade upp 1 terabyte data till en S3-lagringsbehållare och överförde sedan 4 terabyte till en AWS-region utanför USA och 2 terabyte till internet. Kostnaderna skulle vara följande i juni 2023:

 1. Kostnaden för datalagring är 23,55 USD.
 2. Kostnaderna för inkommande dataöverföring är 0.
 3. Kostnaden för utgående trafik inom AWS är 81,92 USD (vid 2 US cent per gigabyte).
 4. Kostnaden för utgående trafik till internet är 184,32 USD (9 US cent per gigabyte).

I det här scenariot står lagringskostnaderna för mindre än 10 % av de totala månadsavgifterna för utgående trafik. Den avgörande punkten att förstå är hur mycket trafik en applikation eller tjänst kommer att generera och vad det kommer att kosta för de typer av tjänster som används. En webbplats med hög volym kan minska sina utgifter i ovanstående exempel genom att använda ett nätverk för innehållsleverans (CDN) för att minska mängden trafik som flödar direkt till internet. Nätverk för innehållsleverans cachelagrar datafiler närmare de förutsatta användarna och i CDN-leverantörernas egna nätverk, så att nettokostnaden för deras tjänster vanligtvis är mycket lägre än avgifterna för utgående trafik när samma filer hanteras från molnet varje gång.

Det är värt att notera att Oracles molninfrastruktur ger kunder upp till 10 terabyte utgående trafik varje månad utan kostnad. Så om du tittar på AWS-exemplet betalar en OCI-kund bara 25,24 USD i datalagringsavgifter för samma mängd utgående trafik. På liknande sätt skulle de avgifter för utgående trafik i Azure-exemplet på 882,18 USD ingå i kostnaden för den virtuella maskinen för OCI-kunder.

Fem sätt att övervaka och hantera kostnader för utgående trafik

Som framgår av exemplen ovan kan avgifter för utgående trafik snabbt eskalera. Den här obegränsade kostnadsmodellen innebär att potentiella felkonfigurationer, som att ansluta till fel slutpunkt för ett georeplikerat lagringskonto, kan leda till okontrollerbara molnfakturor. Så hur hanterar ett IT-team den här situationen?

Det är viktigt att identifiera utgifter för utgående molntrafik så tidigt som möjligt för att minimera kostnaderna. Följande fem tips kan vara till hjälp:

 1. Design med kostnad i åtanke. Det finns flera sätt att konstruera system för att minska kostnaderna. De vanligaste teknikerna inkluderar övervakningssystem för utgående nätverkstrafik. När du har identifierat systemen med mest utgående trafik kan du utvärdera tekniker som att minimera dataöverföringar, komprimera nätverksströmmar och använda cachningsmetoder, till exempel nätverk för innehållsleverans. Den bästa praxisen är att ställa in aviseringar som flaggar ovanligt hög utgående nätverkstrafik. Det är alltid bättre att reagera på en obunden avgift tidigt i månaden än att i slutet överraskas av en stor faktura.
 2. Övervaka kostnader för utgående trafik. Alla leverantörer erbjuder funktioner för kostnadshantering för molntjänster (CSEM), som gör att företag kan övervaka sina aktuella utgifter. Använd dessa för att spåra kostnader för utgående trafik.
 3. Tagga molnresurser med kostnadsstället. Alla molnleverantörer ger också möjlighet att tagga resurser med ”nyckel:värde”, till exempel ”Kostnadsställe:Ekonomi”. Dessa taggar används ofta för både automatisering och redovisning av molnet. Taggar överförs till kundens faktura så att IT-avdelningen kan spåra hur mycket specifika applikationer och kostnadsställen kostar.
 4. Upprätta budgetar och ställ in aviseringar för dessa. Hos stora molnleverantörer kan kunder koppla en budget till sina aviseringssystem så att administratörerna meddelas när kostnaderna överskrider det som var planerat. Det är särskilt viktigt att ställa in sådana varningar för nya projekt där de tidiga kostnaderna kan vara oförutsägbara.
 5. Lagra data nära användarna. Den här arkitekturmetoden kan verka uppenbar, men om användare kör rapporter från en databasserver i molnet till en lokal server genereras betydande mängder utgående trafik. I vissa fall kan större mängder utgående trafik vara oundvikligt, framför allt under en molnmigrering. Men det är viktigt att ha både lagringsplats och närhet till användarna i åtanke för att hantera prestanda och kostnader. Närhet är också viktigt när du lagrar objekt som t.ex. bilder till en webbplats. Slutligen kan du använda cachelagringsalternativ för att minska mängden utgående trafik.

Diagram med fem steg för att hantera kostnaderna för utgående molntrafik.
Fokusera på att utforma dina applikationer till att minska mängden utgående trafik och övervaka hur systemet beter sig i verkliga situationer för att undvika dyra överraskningar.

Fem sätt att minimera avgifterna för utgående molntrafik

Det är rejält utmanande att övervaka och hantera avgifterna för utgående trafik. Nästa utmaning är att sänka dem. För att minska kostnaderna för utgående trafik måste företagets IT-team gå djupare ner i den tekniska stacken.

1. Använd ett nätverk för innehållsleverans

Ett nätverk för innehållsleverans läser in en organisations webbplatsresurser en gång och cachelagrar dem sedan på en kantplats mycket närmare kunden. Ett nätverk för innehållsleverans innebär att när en kund begär en bild eller en fil från din webbplats hanteras den från nätverket för innehållsleverans i stället för direkt från din molnbaserade webbserver. Kostnaderna för ett nätverk för innehållsleverans är mycket lägre än avgifterna för utgående molntrafik, och med nätverk för innehållsleverans får kunderna dessutom kortare inläsningstider. Användning av ett nätverk för innehållsleverans kan kräva mindre ändringar av applikationskoden, men fördelarna med kostnader och prestanda är nästan alltid värda besväret.

2. Komprimera nätverkstrafik överallt där det är möjligt

Det är inte alltid möjligt att komprimera nätverkstrafik, men infrastrukturens trafik – tänk VM till VM över ett virtuellt nätverk – kan vanligtvis komprimeras mot en liten avvägning i ökade CPU-cykler. Den inkrementella kostnaden för CPU-användningen är flera storleksordningar mindre än avgifterna för utgående trafik i nätverket.

3. Välj tjänster noggrant

Många molntjänster, även inom samma molnleverantör, erbjuder flera sätt att få nästan identiska funktioner. Det finns till exempel nästan 20 olika sätt att köra en container i AWS. Som en del av planeringsprocessen bör organisationer prissätta varje tillvägagångssätt, inklusive nätverksavgifter, som kan variera avsevärt.

4. Använd en speciell nätverksanslutning

En speciell nätverksanslutning mellan molnleverantören och din webbplats kan vara dyr, men en privat länk ger dig obegränsad användning av anslutningen när du väl har köpt den. För organisationer som inte kan undvika stora mängder utgående molntrafik kan den här investeringen faktiskt minska den totala driftsomkostnaden.

5. Flytta hela applikationer till molnet

I en hybridmolnmodell, med en blandning av lokala och värdbaserade system, kan en övergång till en modell med allt i molnet minska mängden data som flödar ut ur molnet genom att lokalisera allt på ett ställe.

Dessa förändringar kan vara svåra att implementera, särskilt för produktionsapplikationer. I vissa fall kan de kräva att utvecklarna utför betydande ändringar. Men kostnadsbesparingarna gör ofta att dessa ansträngningar betalar sig. När du använder en speciell nätverksanslutning, till exempel ExpressRoute eller Direct Connect, kan det krävas samordning med både organisationens moln- och nätverksleverantör. Både Microsoft och Amazon ger rabatt på utgående trafik i sådana direkta anslutningar jämfört med den vanliga taxan.

Minimera avgifter för utgående molntrafik med OCI

Föga förvånande har olika molnleverantörer olika prisstrukturer. Azure tar till exempel betalt för trafik från ett virtuellt nätverk till andra anslutna virtuella nätverk, även inom samma molnregion. Därför är det bra att noggrant utvärdera vad dina kostnader för utgående trafik kan vara, särskilt när du först migrerar till det publika molnet.

Oracle är väl medveten om de höga kostnaderna för utgående trafik som tas ut av andra molnleverantörer, och har arbetat för att göra lägre datakostnader till en viktig konkurrensfördel. Oracles molninfrastruktur (OCI) erbjuder låga nätverkspriser så att företag kan flytta stora datavolymer till låg kostnad, även tjänster som ofta använder mest bandbredd, som t.ex. videoströmning i realtid, videokonferenser och spel. Precis som för andra moln är inkommande dataöverföring gratis, men OCI inkluderar dessutom 10 terabyte utgående trafik varje månad, betydligt mer än AWS:s 100 gigabyte per månad. Detta innebär att organisationer kan spara betydligt på utgående trafik. Dessutom är OCI:s kostnader för utgående bandbredd upp till 25 % lägre än AWS, vilket är en stor fördel när du använder tjänster som kräver hög bandbredd.

Ett av de viktigaste ekonomiska övervägandena för molnkunder är bandbredden för utgående trafik från molntjänster och molnnätverk. De tillhörande kostnaderna kan komma som en stor överraskning på molnräkningen, och avgifterna kan vara mycket varierande. En av de viktigaste aspekterna hos en molnarkitektur är att minimera kostnader för utgående trafik genom att dra nytta av teknik som komprimering, nätverk för innehållsleverans och cachelagring, som kan öka prestandan för en webbplats eller applikation och samtidigt hålla kostnaderna nere.

Fem åtgärder som ekonomichefer numera kan vidta för att öka lönsamheten och tillväxten

Tillämpa helt nya spelregler – från omvandling med AI till finjustering av strategier för förvärv och fusioner – och samarbeta över gränserna för att navigera bland dagens och morgondagens utmaningar.

Frågor och svar om kostnader för utgående molntrafik

Ingår en avgift för utgående trafik i molnlagringen?

Nej. Ett par faktorer bidrar till kostnaden för molnlagring. Den första och tydligaste är den datavolym som lagras i lagringskontot eller behållaren. Den andra är antalet läsningar och skrivningar av data under faktureringsperioden. Båda faktorerna påverkas av dataskiktet (hett, kallt, eller arkiverat) – ju varmare skiktet är, desto lägre blir kostnaden för läs- och skrivtransaktionerna, men desto högre blir lagringskostnaden per datavolym. Dessa transaktionsavgifter är separata från avgifter för utgående trafik i nätverket.

Vilka är molnavgifterna för ingående och utgående trafik?

Avgifterna för ingående och utgående trafik är kostnader som är associerade med dataöverföring mellan molnregioner och -zoner, till och från internet samt till och från lokala nätverk. Generellt är ingående trafik (inkommande till molnet) kostnadsfri, men alla leverantörer debiterar för utgående trafik (utgående från molnleverantören). Utgående avgifter baseras på datavolymen och dess plats, som internet, tillgänglighetszoner och andra molnregioner, och kallas obundna avgifter. Det innebär att de är rörliga och kan bli en dyr överraskning för molnkunder.

Varför tar AWS betalt för utgående trafik?

Liksom andra molnleverantörer tar AWS betalt för utgående trafik i de flesta av sina tjänster för att täcka kostnaderna för att bygga och underhålla sitt nätverk. AWS inkluderar inte kostnaden för utgående trafik i prissättningen av sina tjänster. Det gör det möjligt för Amazon att ta ut lägre priser på tjänster som virtuella maskiner och lagringsbehållare. Kunder vars applikationer genererar höga mängder utgående trafik betalar notan för nätverksinfrastrukturen, medan kunder vars applikationer överför mindre trafik betalar en mindre del av detta.