Co je Oracle Human Capital Management?

Human Capital Management (HCM) transformuje tradiční administrativní funkce oddělení lidských zdrojů (HR) – nábor, školení, sestavování výplat, kompenzace a řízení výkonnosti – na příležitosti ke zlepšení motivace, produktivity a obchodní hodnoty. HCM vidí za pracovní sílou více než jen náklady pro podnikový rozpočet; jedná se o hlavní obchodní aktivum, jehož hodnotu lze maximalizovat prostřednictvím strategických investic a řízení – jako u jakýchkoli jiných aktiv

Definice řízení lidských zdrojů

Pojem řízení lidských zdrojů (HCM) může znamenat jak obchodní strategii, tak soubor moderních IT aplikací a dalších technologií, které slouží k implementaci této strategie. I když se někdy zaměňují, jsou pojmy HR, HRMS a HRIS mírně odlišné:

 

 • HR: Označuje soubor tradičních funkcí řízení zaměstnanců, ke kterým patří nábor, řízení pracovních pozic, globální dodržování předpisů v oblasti lidských zdrojů a vykazování.
 • HCM: Zahrnuje stejné procesy, ale zahrnuje také odměny pracovníků, talent management a řízení pracovních sil.
 • Talent management: Zabývá se strategickým řízením talentů během celého životního cyklu. Zahrnuje získávání a nábor kandidátů, řízení cílů a výkonnosti, školení a kariérní rozvoj, přehled talentů a řízení nástupnictví.
 • Odměňování pracovníků: Vztahuje se na všechny funkce lidských zdrojů, které spravují jakékoli peněžní nebo nepeněžní odměny, včetně kompenzací, výhod nebo mezd.
 • Řízení pracovních sil: Zahrnuje všechny funkce HR, které souvisí s kladnou a zápornou správou času, včetně pracovní doby a absencí.
 • HRMS: Označuje soubor aplikací a dalších technologií, které podporují a automatizují HR procesy během celého životního cyklu zaměstnance. Zatímco termíny HCM a HRMS se často používají jako synonyma, HCM klade zvláštní důraz na strategický přístup k řízení zaměstnanců.
 • HRIS: Původně označovalo vedení administrativních záznamů o zaměstnancích. To bylo do značné míry nahrazeno termínem HRMS. V praxi jsou HRMS a HRIS téměř zaměnitelné.

Klíčové výhody výkonného řešení HCM

Přiláká a udrží talenty

 • Zvyšte rychlost a kvalitu náboru rychlým získáváním a náborem správných kandidátů. Zlepšete nasazení s řešeními pracovního života, která pomáhají motivovat zaměstnance a poskytovat zaměstnancům nadstandardní prostředí.
 • Pracujte na zachování a rozvoji talentů tím, že poskytnete profesionální možnosti učení a růstu.
 • Zvyšte sílu pracovních míst aktivním plánováním postupu ve vedení a dalších klíčových rolích.

Optimalizujte řízení pracovních sil a výdajů:

 • Poskytněte různorodé kompenzace přidělením správné kombinace peněžních a nepeněžních odměn.
 • Spravujte čas a práci, plánování a související výdaje.
 • Spravujte náklady na konkrétní projekty a další výdaje.
 • Vytvářejte kulturu odměny za výkon.

Reagujte s agilitou ke změně

 • Propojte strategii lidských zdrojů s obchodní strategií.
 • Předvídejte vyčerpání pracovní výkonnými přehledy.
 • Rychle přizpůsobujte pracovní sílu organizačním změnám.
 • Přizpůsobte personální procesy, aby odpovídaly jedinečným potřebám.

Zjednodušte práci s lidskými zdroji

 • Konsolidujte nesourodé HRMS.
 • Využívejte analýzy pro inteligentnější rozhodování o pracovní síle.
 • Automatizujte manuální procesy globálně i lokálně.
 • Zrychlete personální procesy prostřednictvím samoobsluhy.

Funkční součásti řešení HCM

Globální personalistika

Zjednodušte své systémy HRIS a zajistěte kompletní řízení pracovních sil pomocí jediného globálního informačního systému.

 • Životní cyklus zaměstnanců: Správa všech zaměstnanců od náboru po odchod do důchodu, na plný i částečný úvazek, s lokalizací ve více než 200 zemích a jurisdikcích.
 • Strategické HR: Sledujte osobní a zaměstnanecké údaje, vytvářejte struktury pracovních míst, spravujte dokumenty zaměstnanců a předvídejte výkonnost a vyčerpání pomocí jediného řešení.
 • Poskytování služeb personalistiky: Povolte samoobsluhu pro manažery a zaměstnance na libovolném zařízení a zpřístupněte HR Help Desk pro citlivé personální záležitosti.
 • Zapojení zaměstnanců: Motivujte své zaměstnance pomocí wellness, soutěží, dobrovolných akcí a osobních značkových nástrojů.
 • Omezování problémů s dodržováním předpisů: Zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví prostřednictvím hlášení incidentů a zabezpečení osobních údajů díky odhalování podvodů a autonomní bezpečnosti.

Talent management

Umožněte organizacím řídit celý životní cyklus talentu – od efektivního získávání a náboru až po přijetí nových zaměstnanců, řízení cílů a výkonnosti, odměňování za výkon, poskytování průběžného školení, kariérní rozvoj a hodnocení talentů a plánování pro nejlépe vyhovující nástupce – s účastí všech zaměstnanců.

 • Získávání talentů: Prezentujte konkurenceschopné prostředí orientované na kandidáta a vybírejte nejvhodnější kandidáty pro dané pozice s využitím inovativních technologií.
 • Řízení výkonnosti: Propojte individuální a podnikové cíle a podporujte zaměstnance častými kontrolními body, abyste optimalizovali výkon.
 • Kariérní růst: Identifikujte kariérní příležitosti a zachovejte plán rozvoje, aby zaměstnancům umožnil dosáhnout kariérních cílů.
 • Přehled talentů a řízení nástupnictví: Vyhodnocujte talentové trendy v rámci organizace a proaktivně plánujte budoucí potřeby v oblasti vedení a dalších důležitých rolí.
 • Výuka: Uspokojte poptávku po vzdělávání moderní pracovní síly a udržujte špičkové dovednosti zaměstnanců. Využijte integrovanou inteligenci pro zajištění přizpůsobeného učení.

Řízení pracovních sil

Řízení nákladů na pracovní sílu, omezení manuálních procesů a globální zjednodušení souladu všech zaměstnanců.

 • Kompenzace: Analýza, modelování, sestavování rozpočtu a správa místních a globálních plánů kompenzací.
 • Celková kompenzace: Hluboký vhled do veškeré kompenzační činnosti pro vedoucí pracovníky, manažery a zaměstnance.
 • Platba za výkonnost: Při výpočtech kompenzací využijte hodnocení výkonnosti, dosažení cílů a další metriky.

Odměňování pracovníků

Přilákejte a udržte si správné talenty a získejte hodnotu prostřednictvím diferencované strategie odměňování pracovníků. Maximalizujte přesnost údajů o mzdách a kompenzacích pomocí moderních a inovativních technologií.

 • Kompenzace: Analýza, modelování, sestavování rozpočtu a správa místních a globálních plánů kompenzací.
 • Benefity: Poskytněte flexibilní možnosti programu benefitů, které se přizpůsobí jedinečným podnikovým potřebám.
 • Mzdy: Zpracovávejte mzdy a podporujte dodržování předpisů prostřednictvím přesného zpracování mezd, daňového hlášení a regulačních pravidel.

HCM – stručná historie

Termín „lidský kapitál“ byl poprvé použit v padesátých a šedesátých letech, kdy počítač začal urychlovat automatizaci, která začala v průmyslovém věku. Ekonomové a podnikatelé začali vnímat zaměstnance nikoli jako vyměnitelné jednotky, které plní rutinní úkoly, ale jako školené pracovníky se specifickými dovednostmi a talenty, které by mohly podpořit růst podniků.

Není překvapením, že termín opět získal na významu s nástupem internetu konce 90. let. Nové technologie rychle automatizovaly zcela novou skupinu obchodních procesů. Zatímco internet měnil způsob práce a spolupráce zaměstnavatelů a manažerů. Celá tato změna vedla k tomu, že vedoucí pracovníci museli změnit způsob, jakým oslovují, udržují a zapojují talenty do vyvíjející se sady pracovních pozic.

Toto desetiletí by se mohlo nazývat zlatým věkem HCM. Nové digitální technologie umožňují vedoucím pracovníkům v oblasti lidských zdrojů poskytovat zajímavější a více personalizované prostředí pro zaměstnance. V souvislosti s tím nově vznikající technologie, jako je automatizace dat, prediktivní analytika a umělá inteligence (AI), přináší nové inovace, které napomáhají lepšímu porozumění, řízení, motivaci a zapojení pracovní síly. Vedoucí pracovníci v oblasti lidských zdrojů mají zcela nový soubor nástrojů, které mohou maximalizovat hodnotu pracovní síly, od inteligentního náboru zaměstnanců a personalizovaných postupů jejich udržení až po vysoce optimalizované způsoby kompenzace.

HCM v cloudu

Cloudová řešení a modely nasazení software-as-a-service (SaaS) se v HCM rychle stávají běžnými. Cloudový přístup zrychluje nasazení, mění variabilní kapitálové výdaje na fixní a transparentní provozní výdaje, snižuje náklady na IT a zvyšuje agilitu rychlejším a jednodušším postupem upgradu.

Přestože existuje mnoho poskytovatelů SaaS HCM, nejsou všichni stejní. Při hodnocení výrobců a řešení musí podniky klást klíčové otázky, protože posuzují nejen funkce HCM, které požadují dnes, ale i ty, které budou potřebovat v budoucnosti.

 • Bude poskytovatel dlouhodobě v dosahu?
 • Potřebuje poskytovatel investovat do inovací?
 • Bude poskytovatel schopen zabezpečit vysoce citlivé údaje o zaměstnancích?
 • Může poskytovatel uchovávat data z konkrétních zemí pro regulační účely?
 • Můžete se rozhodnout pro vlastní způsob a načasování upgradu?
 • Budete schopni rychle a snadno integrovat HR procesy s ERP, CRM a dalšími podnikovými procesy?

Budoucnost HCM

Je zřejmé, že technologie narušují svět práce v podobě, kterou známe. Nové technologie mění obchodní strategie, odstraňují pracovní pozice a vytvářejí nové pracovní příležitosti. Ale zatímco se mění tradiční hierarchické struktury, pracovní síla se přeměňuje také – na ploché, agilnější sítě týmů, které jsou stále více mobilní, globální a různorodé. Také HCM se rychle vyvíjí. Očekávejte zvýšeno rychlost osvojení již známých technologií, jako je SaaS a mobilní oblast, a také moderní technologie, od strojního vzdělávání až po umělou inteligenci.

 • Mobilní technologie zvyšují zapojení a produktivitu tím, že poskytují personalistům, pracovníkům a manažerům spotřebitelské mobilní aplikace.
 • Sociální sítě zvyšují produktivitu každému, když je nutné spolupracovat s kolegy a školiteli v organizaci.
 • Chatovací roboty poskytují odpovědi rychleji a efektivněji.
 • Umělá inteligence rozšiřuje činnosti, které nejsou v lidských silách, jako je například rychlé získávání tisíců životopisů a datových bodů, za účelem hledání nejlepších kandidátů.

Transformujte svůj HCM na Oracle Modern Best Practice

Seznamte se s globálními komplexními pohledy na strategii HCM, vznikající technologie a osvědčené postupy v podání Oracle Modern Best Practice pro HR a Talent Management. To zahrnuje:

 • Náborový proces
 • Benefity ke mzdě
 • Zpracování mezd
 • Sledování placeného času
 • Nastavení cílů a výkon
 • Plánování kariéry a rozvoj
 • Přehled talentů a nástupnictví
 • Plánování nepřítomnosti a návaznost
 • Zaměření na zaměstnance během pracovního života
 • Oddělení zaměstnanců a analýza pracovních sil