Bezpłatna chmura Oracle Cloud Free Tier

Twórz, testuj i wdrażaj aplikacje na platformie Oracle Cloud — bezpłatnie.

Czym jest blockchain?

Blockchain zdefiniowany

zmniejsza zależność od pośredników

Blockchain jest definiowany jako rejestr zdecentralizowanych danych, które są bezpiecznie współużytkowane. Technologia blockchain umożliwia grupie wybranych uczestników dzielenie się danymi. Dzięki usługom blockchain w chmurze dane transakcyjne z wielu źródeł można łatwo gromadzić, integrować i udostępniać. Dane są podzielone na współużytkowane bloki, połączone z unikatowymi identyfikatorami w formie skrótów kryptograficznych.

Blockchain zapewnia integralność danych z jednym źródłem prawdy, eliminując duplikowanie danych i zwiększając bezpieczeństwo.

W systemie blockchain nie dopuszcza się do fałszerstw i manipulowania danymi, ponieważ danych nie można zmieniać bez zezwolenia stron. Rejestr blockchain może być współdzielony, ale nie może być modyfikowany. Jeśli ktoś próbuje zmienić dane, wszyscy uczestnicy zostaną powiadomieni o tym, kto jest za to odpowiedzialny.

Jak działa technologia blockchain?

Pomyślmy o blockchain jako o historycznym zapisie transakcji. Każdy blok jest „przykuty” do poprzedniego bloku w sekwencji, jest też rejestrowany w niemutowalny sposób w sieci peer-to-peer. Kryptograficzna technologia zaufania i pewności stosuje unikalny identyfikator — lub cyfrowy odcisk palca — do każdej transakcji.

Zaufanie, odpowiedzialność, przejrzystość i bezpieczeństwo są nieodłączne w łańcuchu. Umożliwia to organizacjom różnego rodzaju i partnerom handlowym dostęp do danych i udostępnianie ich — zjawisko znane jako zaufanie oparte na konsensusie stron trzecich.

Wszyscy uczestnicy prowadzą zaszyfrowany zapis każdej transakcji w ramach zdecentralizowanego, wysoce skalowalnego i odpornego mechanizmu rejestrowania, którego nie można odrzucić. Blockchain nie wymaga żadnych dodatkowych kosztów ani pośredników. Posiadanie zdecentralizowanego, pojedynczego źródła prawdy obniża koszty realizacji zaufanych interakcji biznesowych między stronami, które mogą nie w pełni ufać sobie nawzajem. W rejestrze blockchain udostępnianym za uprzednią zgodą (ang. permissioned blockchain), który jest używany przez większość przedsiębiorstw, uczestnicy są upoważnieni do uczestnictwa w sieci, a każdy uczestnik prowadzi zaszyfrowany rekord każdej transakcji.

Każda firma lub grupa firm, która potrzebuje bezpiecznego, współużytkowanego rejestru transakcji w czasie rzeczywistym może skorzystać z tej wyjątkowej technologii. Nie ma tu jednej lokalizacji, w której wszystko jest przechowywane, co zapewnia większe bezpieczeństwo i lepszą dostępność, bez centralnego punktu zagrożenia.

Oto kilka definicji, które zapewniają więcej informacji na temat rejestru blockchain, jego podstawowych technologii i przypadków użycia.

 • Zdecentralizowane zaufanie:

  Głównym powodem, dla którego organizacje korzystają z technologii blockchain, a nie z innych magazynów danych, jest zagwarantowanie integralności danych bez polegania na organie centralnym. Nazywamy to zdecentralizowanym zaufaniem zapewnianym przez wiarygodne dane.
 • Bloki blockchain:

  Nazwa blockchain pochodzi z tego, że dane są przechowywane w blokach, a każdy z nich jest połączony z poprzednim, tworząc strukturę przypominającą łańcuch. Technologia blockchain polega na tym, że można jedynie dodawać nowe bloki do łańcucha. Nie można ich modyfikować ani usuwać po tym, jak już zostaną dodane do łańcucha.
 • Algorytmy konsensusu:

  Algorytmy konsensusu wymuszają przestrzeganie reguł w systemie blockchain. Gdy uczestniczące strony skonfigurują reguły dla łańcucha bloków, algorytm konsensusu zapewnia przestrzeganie ich.
 • Węzły blockchain:

  Bloki danych blockchain są przechowywane w węzłach. Są to jednostki składowania, które zapewniają synchronizację lub aktualizację danych. Każdy węzeł może szybko ustalić, czy dowolny blok uległ zmianie od momentu dodania. Gdy nowy, pełny węzeł dołącza do sieci blockchain, pobiera kopię wszystkich bloków znajdujących się w tym momencie w łańcuchu. Gdy nowy węzeł zsynchronizuje się z innymi i będzie miał najnowszą wersję łańcucha bloków, może otrzymać nowe bloki, podobnie jak inne węzły.

Istnieją dwa podstawowe rodzaje węzłów blockchain:

 • Pełne węzły (ang. full nodes) przechowują pełną kopię łańcucha bloków.
 • Lekkie węzły (ang. lightweight nodes) przechowują tylko najnowsze bloki; mogą żądać starszych bloków, gdy użytkownicy ich potrzebują.

Trzy rodzaje technologii blockchain

 • Blockchain publiczny.

  Publiczna sieć blockchain, czyli taka która nie wymaga uprawnień, jest dostępna dla każdego. Większość typów kryptowalut jest uruchamianych w publicznej sieci blockchain, która jest zarządzana przez reguły lub algorytmy konsensusu.
 • Blockchain prywatny.

  Blockchain prywatny, czyli udostępnianym za uprzednią zgodą, daje organizacjom kontrolę nad tym, kto ma dostęp do danych łańcucha bloków. Tylko użytkownicy, którym nadano uprawnienia, mają dostęp do określonych zbiorów danych. Przykładem jest Oracle Blockchain Platform.
 • Blockchain federacyjny (konsorcjum)

  Sieć blockchain, w której proces osiągania konsensusu jest ściśle kontrolowany przez wstępnie wybrany zestaw węzłów lub wstępnie wybraną liczbę interesariuszy.

Zalety technologii blockchain — wartość biznesowa

Szacuje się, że wykorzystanie technologii blockchain znacznie wzrośnie w ciągu najbliższych kilku lat. Jest ona uważana zarówno za innowacyjną, jak i przełomową, ponieważ zmieni istniejące procesy biznesowe, zapewniając im większą wydajność, niezawodność i bezpieczeństwo.

Technologia blockchain zapewnia szereg korzyści biznesowych, które pomagają firmom na wiele sposobów.

 • Buduje zaufanie wśród stron wspólnie prowadzących interesy, zapewniając wiarygodne, współdzielone dane.
 • Integruje dane w jeden system za pośrednictwem rozproszonego rejestru udostępnianego w sieci, do którego mają dostęp uprawnione strony.
 • Zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa danych.
 • Ogranicza zapotrzebowanie na pośredników zewnętrznych.
 • Tworzy rekordy ujawniające manipulacje, w czasie rzeczywistym, które mogą być udostępniane wszystkim uczestnikom.
 • Pozwala uczestnikom zapewnić autentyczność i integralność produktów umieszczanych w strumieniu handlu.
 • Umożliwia bezproblemowe śledzenie towarów i usług w całym łańcuchu dostaw.
 • Zapewnia bezpieczeństwo żywności dzięki platformie Oracle Blockchain Platform.
blockchain volvo

Połączenie blockchain i IoT

Blockchain nie jest już nową technologią. W rzeczywistości blockchain nadal rozwija rozwiązania i zaspokaja potrzeby biznesowe za pomocą innych technologii, takich jak sztuczna inteligencja (AI), Internet rzeczy (IoT) oraz uczenie maszynowe. Te kluczowe połączenia technologii pomagają użytkownikom uzyskiwać ważne informacje na podstawie danych.

W przypadku wdrożenia IoT tradycyjne systemy IT nie są w stanie obsłużyć ogromnych ilości wygenerowanych danych. Ilość, prędkość i różnorodność danych generowanych przez sieci IoT mogą przytłoczyć systemy korporacyjne lub poważnie ograniczać możliwość podejmowania terminowych decyzji na podstawie zaufanych danych. Technologia rozproszonego rejestru blockchain ma potencjał, aby sprostać wyzwaniom dotyczącym skalowalności dzięki zwiększonemu bezpieczeństwu i przejrzystości.

Czym jest Hyperledger?

Hyperledger to projekt open source stworzony przez organizację Linux Foundation mający na celu ulepszenia globalnej współpracy technologii blockchain. Projekt Hyperledger służy głównie do opracowywania implementacji blockchain typu open source, które spełniają potrzeby przedsiębiorstw w zakresie skalowalności, wydajności i zabezpieczeń. Hyperledger wspiera neutralną, otwartą społeczność członków, którzy przyczynili się do opracowania Hyperledger Fabric, czyli oprogramowania używanego przez wiele firm jako podstawy projektów blockchain.

Firma Oracle jest kluczowym członkiem projektu Hyperledger, a jej rozwiązania blockchain bazują na oprogramowaniu Hyperledger Fabric, wykorzystując model open source i zachowując interoperacyjność z podstawowymi protokołami.


Pierwsze kroki z Oracle Blockchain Platform