Czym jest ekonomika chmury? Kompletny przewodnik

Mike Chen | strateg ds. treści | 25 października 2023 r.

W dzisiejszym świecie skupionym na danych liderzy biznesu mogą uważać migrację do chmury za oczywisty wybór w kontekście IT. W tym przypadku nie ma jednak żadnej uniwersalnej strategii dotyczącej takiej migracji. W zależności od organizacji, korzyści płynące z zastosowania chmury różnią się od korzyści płynących z zastosowania lokalnych centrów przetwarzania danych. Podejmując decyzję o migracji do chmury, należy zatem wziąć pod uwagę szereg zmiennych praktycznych i technicznych, a określenie długoterminowego wpływu na organizację wymaga przemyślanej analizy i zdolności przewidywania.

Ekonomika chmury umożliwia analizę finansowego wpływu chmury obliczeniowej, w tym takich elementów jak obecność starszego sprzętu, miesięczne budżetowanie usług chmurowych oraz przewidywane oszczędności wynikające z lepszej współpracy i innowacji technicznych, aby pomóc organizacji w lepszej ocenie jej sytuacji. O ile niemal każda organizacja może czerpać korzyści z chmury obliczeniowej, o tyle to indywidualne okoliczności decydują o sposobach i powodach wdrożenia takiej chmury, sprawiając, że ekonomika chmury staje się kluczowym elementem procesu decyzyjnego.

Czym jest ekonomika chmury?

Ekonomika chmury to proces badania finansowego i funkcjonalnego wpływu chmury obliczeniowej na organizację. Liderzy oceniają najważniejsze elementy potencjalnej migracji do chmury. Analiza ekonomiki chmury służy porównaniu czynników finansowych, takich jak zwrot z inwestycji (ROI), inwestycje w starszy sprzęt i całkowity koszt posiadania (TCO), dla chmury z takimi samymi czynnikami dla lokalnych centrów przetwarzania danych.

Oprócz kwestii finansowych i technologicznych, analiza ekonomiki chmury powinna uwzględniać następujące elementy kulturowe:

 • Istniejące uprzedzenia. Natura ludzka sprawia, że wszyscy jesteśmy podatni na uprzedzenia. Niezależnie od tego, czy pracownicy są przywiązani do starszych aplikacji, czy wykazują zwykły opór wobec nowych technologii, organizacje muszą zachować samoświadomość, aby przezwyciężyć te uprzedzenia w celu obiektywnej oceny ekonomiki chmury.
 • Próg ryzyka/nagrody. Poziom komfortu i ryzyka w każdej organizacji zależy od takich kryteriów, jak kultura, budżet i wiedza techniczna. Znajomość standardowego podejścia organizacji do kwestii ryzyka i nagrody oraz tego, kiedy takie podejście można skorygować, buduje tolerancję i granice dla obliczeń dotyczących ekonomiki chmury.
 • Bieżące procesy. Czy przejście do chmury obliczeniowej wpłynie na procesy będące podstawą działalności? Jeśli wpłynie, to czy pojawiająca się zmiana będzie wymagać nowych szkoleń i umiejętności? Czy objęte wpływem takiej zmiany zespoły będą dysponować odpowiednią przepustowością? Odpowiedzi na te pytania będą mieć wpływ na czas trwania i zakres każdego planu migracji do chmury.

Kluczowe wnioski

 • Ekonomika chmury to badanie kosztów, wykorzystania zasobów i biznesowego wpływu platformy chmurowej na organizację.
 • W ramach analizy ekonomiki chmury sprawdza się, czy korzyści płynące z wdrożenia platformy chmurowej przewyższają koszty i problemy związane z migracją do chmury, zarówno w perspektywie krótko-, jak i długoterminowej.
 • Rozsądne uzasadnienie biznesowe dla chmury powinno uwzględniać takie elementy, jak koszty początkowe, przejście z nakładów inwestycyjnych na koszty operacyjne, wpływ na zarządzanie i bezpieczeństwo oraz korzyści ekonomiczne wynikające z usprawnienia procesów.

Definicja ekonomiki chmury

Rozważając chmurę obliczeniową, organizacje muszą zrozumieć, że zakres stosownej analizy wykracza poza inwestycje w sprzęt lub miesięczne opłaty. Migracja do chmury może całkowicie zmienić działania operacyjne i rozwojowe, w zależności od realiów związanych z funkcjonalnością, danymi i budżetem. W niektórych przypadkach organizacje mogą mieć prostszą konfigurację infrastruktury IT, a migracja do chmury może skupiać się na poprawie niezawodności i dostępności, przy mniejszym wpływie innych funkcji.

Typowe podejście do ekonomiki chmury obejmuje analizę czterech następujących filarów:

 • Całkowity koszt posiadania. Analiza całkowitego kosztu posiadania centrum przetwarzania danych obejmuje koszty infrastruktury, takie jak zakup lub dzierżawa budynku, systemów zasilania i chłodzenia oraz sieci, których wymaga takie centrum. Ponadto należy uwzględnić koszty skojarzone ze sprzętem, oprogramowaniem i personelem, w tym wynagrodzeniami i świadczeniami dla pracowników działu IT, koszty konserwacji i asysty technicznej, w tym aktualizacji oprogramowania, a także koszty zasilania, ponieważ centra przetwarzania danych wymagają znacznej ilości energii do działania.

  W modelu chmury obliczeniowej całkowity koszt posiadania przekłada się na miesięczne koszty użycia zasobów obliczeniowych i pamięci masowej oraz pokazuje, w jaki sposób zmiana potrzeb kadrowych wpłynie na wynagrodzenia. Analiza ekonomiki chmury rozkłada te szczegóły na czynniki pierwsze, dostarczając informacji na temat kosztów i korzyści w całej organizacji.

 • Poprawa wydajności. Platformy chmurowe zapewniają korzyści organizacyjne, w tym lepszą współpracę i lepsze wsparcie dla modelu DevOps. Poprawa wydajności może mieć różny wymiar i zakres; czasami chodzi o szybsze udostępnianie danych między zespołami sprzedażowymi i marketingowymi, nowe rozwiązania IT powstające dzięki uwolnieniu pracowników od obowiązków związanych z centrum przetwarzania danych lub o automatyzację integracji danych z aplikacjami, na przykład w przypadku samoobsługowych narzędzi analitycznych.
 • Odporność operacyjna. Lokalne centra przetwarzania danych są stale narażone na rzeczywiste problemy wpływające na dostępność. Klęski żywiołowe, przerwy w dostawach prądu, a nawet lokalne przepisy dotyczące infrastruktury mogą prowadzić do nieoczekiwanych przestojów sprzętu zainstalowanego lokalnie. Dostawcy usług chmurowych uwzględniają gwarancje dostępności w umowach dotyczących gwarantowanego poziomu świadczenia usług (SLA) i projektują swoje modele biznesowe na bazie nadmiarowości, zapewniając tym samym klientom większą odporność.

 • Sprawność operacyjna. Na natężenie ruchu sieciowego może wpływać wiele różnych czynników, w tym aktualizacje aplikacji i kwestie związane ze zdalnym dostępem. Aby zaabsorbować te skoki ruchu, lokalne centra przetwarzania danych potrzebują odpowiednich zasobów fizycznych do obsługi szczytowych obciążeń. W środowisku chmurowym skalowalność staje się tak prosta, jak uaktualnienie do wyższego poziomu usług. Zwiększa to sprawność organizacji niezależnie od tego, czy skoki są tymczasowe, jak w przypadku sprzedaży świątecznej, czy też są początkiem znaczącej i trwałej ścieżki wzrostu.

Dlaczego ekonomika chmury jest ważna?

Ekonomika chmury jest ważna, ponieważ migracja do chmury wpływa zarówno na konkretne budżety, jak i na teoretyczne zmiany w działach operacyjnych i IT. Nie ma jednej uniwersalnej strategii, która pasowałaby do wszystkich przypadków. Każda organizacja ma inne wymagania wewnętrzne i wymagania klientów oraz unikatowe konfiguracje sieciowe i sprzętowe. Ponadto niektóre przedsiębiorstwa mogą nadal korzystać z sieci zbudowanych ok. 2000 r., których funkcjonalność ogranicza się do poczty e-mail i przesyłania plików.

Dzięki znajomości ekonomiki chmury dział IT może lepiej zrozumieć, na co organizacja musi się przygotować zarówno w perspektywie krótko-, jak i długoterminowej. Wyniki analizy ekonomiki chmury powinny odpowiedzieć na następujące pytania:

 • Czego potrzebują wewnętrzne zespoły operacyjne?
 • Czego potrzebują klienci?
 • Czy produkty lub usługi przedsiębiorstwa wymagają asysty działu IT dla podstawowych funkcji?
 • Z jakich narzędzi chmurowych korzystają pracownicy?
 • Jakie czynniki związane ze zgodnością i kwestiami regulacyjnymi mają zastosowanie?

Rozważmy następujące dwa przykłady. W każdym z nich organizacja musi rozważyć różne zmienne, aby właściwie ocenić swoją sytuację w kontekście ekonomiki chmury.

Mała regionalna sieć placówek opieki zdrowotnej. Zajmujący się tą siecią dział IT musi obsługiwać elektroniczną dokumentację medyczną, dane przychodzące z urządzeń Internetu rzeczy (IoT), dostęp do usług telemedycznych i ogólną działalność operacyjną. Ze względu na ochronę prywatności zastosowanie mają tu również określone wymogi w zakresie zarządzania i bezpieczeństwa. W sieci utrzymuje się ogólnie rzecz biorąc stały rytm zapytań o dane i ruch, ale musi być ona przygotowana na sytuacje awaryjne.

Firma tworząca oprogramowanie, która wprowadza na rynek grę wideo w wersji aplikacyjnej. Przed wprowadzeniem aplikacji na rynek zadaniami wewnętrznego działu IT kierują potrzeby zespołów programistycznych i operacyjnych. Zadania te obejmują ułatwianie współpracy w zakresie bazy kodu i wspomaganie zdalnych wykonawców na całym świecie. Premiera wersji aplikacyjnej wymaga jednak zmiany kierunku działania. Teraz potrzebne są serwery zdolne do zarządzania spodziewaną liczbą użytkowników, a jeśli aplikacja stanie się z dnia na dzień wiralową sensacją, infrastruktura musi być wystarczająco elastyczna, aby wytrzymać ogromne skoki ruchu sieciowego.

O ile obie te organizacje mogą czerpać korzyści z chmury, ich sytuacja wymaga różnych strategii i różnych planów wdrożeniowych. Bez odpowiedniego uwzględnienia ekonomiki chmury organizacje zmarnują zasoby i pieniądze lub nie będą odpowiednio przygotowane na zaistniała sytuację. W niektórych przypadkach mogą się wydarzyć wszystkie te trzy rzeczy.

Dlaczego przedsiębiorstwa przenoszą się do chmury?

Oprócz oszczędności kosztów (więcej na ten temat w następnej części), migracja do chmury oznacza szereg korzyści funkcjonalnych zwiększających wydajność całej organizacji. Wśród tych korzyści można wymienić m.in:

Skalowalność. W centrum przetwarzania danych wzrost zasobów, czy to mocy obliczeniowej, czy pojemności pamięci masowej, zależy od zakupów i integracji nowego sprzętu. Jeśli zatem zapotrzebowanie na usługi gwałtownie wzrośnie, skalowanie zasobów w celu jego zaspokojenia może być procesem kosztownym i powolnym. W środowisku chmurowym użycie zasobów skaluje się w zależności od potrzeb na podstawie konfiguracji i umów SLA, co ułatwia zapewnienie stabilności i funkcjonalności w miarę wzrostu potrzeb.

Lepsza współpraca. Infrastruktura chmury lepiej wspomaga aplikacje chmurowe, integrację danych, zdalny dostęp i inne metody elastycznej synchronizacji użytkowników. Zapewniając łatwiejszy dostęp do narzędzi, danych i kanałów komunikacji, chmura obliczeniowa może zatem znacznie usprawnić współpracę oraz przyspieszyć udostępnianie danych między działami.

Elastyczność. Dzięki swojej skalowalności chmura pozwala z łatwością radzić sobie z nagłymi wzrostami zapotrzebowania na zasoby. Jeśli na przykład aplikacja stanie się wiralową sensacją i pojawi się mnóstwo żądań jej pobrania, sprzętu w lokalnym centrum przetwarzania danych nie da się zmodernizować na czas, aby obsłużyć wszystkich nowych użytkowników, którzy w przypadku niemożności ich obsłużenia mogą już do tej aplikacji nie wrócić. Chmury działają w modelu „pay-as-you-use”, nagłe wzrosty zapotrzebowania mogą być zatem absorbowane bez długoterminowych inwestycji lub aktualizacji.

Produktywność działu IT. Po wdrożeniu chmury codzienne utrzymanie serwerów staje się obowiązkiem dostawcy chmury. Tym samym migracja do chmury zmniejsza obciążenie działu IT żmudnymi, choć istotnymi zadaniami i pozwala pracownikom tego działu skupić się na ważniejszych projektach, które przynoszą korzyści całej organizacji, takich jak nadzór nad infrastrukturą IT lub rozwój nowych produktów.

Lepsze zabezpieczenia. Infrastruktura chmurowa oferuje wiele usprawnień w zakresie bezpieczeństwa danych. Z praktycznego punktu widzenia dostawcy chmury publicznej skupiają się w swoich modelach biznesowych na zapewnieniu bezpieczeństwa swoim klientom, dlatego ich inwestycje i działania na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa zasadniczo przewyższają inwestycje i działania podejmowane przez poszczególne działy IT. Duzi dostawcy usług chmurowych dysponują większą liczbą poziomów zabezpieczeń, więcej inwestują w najnowsze rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa, mają większą zdolność do zatrudniania dobrych specjalistów ds. bezpieczeństwa i szybciej osiągają zgodność z najnowszymi przepisami. Ponadto dzięki scentralizowanej administracji wszystkie poprawki i aktualizacje zabezpieczeń infrastruktury i aplikacji są wdrażane szybko i przy minimalnych lub zerowych przestojach.

Lepsze przywracanie działań w przypadku awarii systemu. Podobnie jak w przypadku wdrażania zabezpieczeń, dostawcy usług chmurowych często oferują więcej opcji i szybsze działanie w przypadku awarii systemu, ponieważ ich modele biznesowe opierają się na zapewnieniu dostępności danych. Większa nadmiarowość, szybkie przejmowanie awaryjne i dostęp w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca umożliwiają użytkownikom odzyskanie danych nawet w przypadku klęski żywiołowej.

Jakie są ekonomiczne korzyści z chmury?

Łączne korzyści ekonomiczne wynikające z migracji do chmury obejmują natychmiastowy spadek kosztów oraz inne korzyści finansowe wynikające z wielu udoskonaleń funkcjonalnych w całej organizacji. Wspomniane korzyści obejmują m.in.:

Niższy całkowity koszt posiadania. W przypadku konfiguracji zainstalowanej lokalnie organizacja musi uwzględniać w budżecie wszystkie etapy eksploatacji sprzętu, od początkowego zakupu po koszty utrzymania i czas konfiguracji. W środowisku chmury potrzeby centrum przetwarzania danych są zaspokajane przez dostawcę. Personel dostawcy zajmuje się wymianą i naprawami, zwalniając użytkowników chmury z konieczności dokonywania nakładów kapitałowych oraz ponoszenia bieżących kosztów licencji i konserwacji.

Oszczędność na wartościach niematerialnych i prawnych. Jeśli pracownicy działu IT nie są obciążeni zadaniami związanymi z konserwacją, takimi jak rozwiązywanie problemów z niesprawnym serwerem, czym mogą się wtedy zająć? Dzięki migracji do chmury mogą tworzyć innowacyjne rozwiązania informatyczne dla organizacji i wprowadzać ulepszenia zwiększające wydajność i zapewniające stabilność.

Koszty operacyjne zamiast nakładów inwestycyjnych. Dzięki migracji do chmury budżety organizacji przesuwają się z modelu opartego głównie na nakładach inwestycyjnych do modelu opartego na kosztach operacyjnych. W ten sposób powstaje efektywniejsza strategia wydatków, ponieważ budżetowanie kosztów operacyjnych chmury nie wymaga długoterminowych inwestycji z góry w zasoby obliczeniowe, pamięć masową i pojemność, czyli zasoby, które być może nigdy nie zostaną w pełni wykorzystane.

Skalowanie oparte na zapotrzebowaniu. Korzystanie z lokalnego centrum przetwarzania danych wymaga uwzględnienia w planach sprzętowych maksymalnego możliwego wykorzystania posiadanych zasobów. Jeśli na przykład spodziewany jest duży ruch związany z nadchodzącą premierą, dział IT musi adekwatnie zwiększyć ilość dostępnych zasobów z odpowiednią rezerwą. Jeśli jednak premiera aplikacji wygeneruje mniejszy ruch niż spodziewany, wszystkie te koszty pójdą na marne. Tymczasem dostawcy usług chmurowych skalują zasoby na żądanie w modelu cenowym „pay-as-you-go”.

Kluczowe zastosowania i kwestie dotyczące ekonomiki chmury

Nie istnieje jedna idealna strategia chmurowa — każda organizacja musi opracować własną, opartą na ocenie swoich potrzeb i budżetu. Poniższe zastosowania mogą okazać się pomocne. Pokazują one różne obszary, na które organizacja może kłaść nacisk podczas przygotowywania strategii chmurowej. Dobra strategia chmurowa powinna również uwzględniać specyficzne wyzwania organizacji, przy czym kluczowe kwestie wymieniono poniżej.

Zastosowania ekonomiki chmury

Optymalizacja kosztów. W przypadku organizacji o zróżnicowanych funkcjach, które generują szereg wymagań dotyczących obciążeń roboczych, dostawca usług chmurowych zapewnia elastyczność w zakresie adaptacji zasobów obliczeniowych, pamięci masowej i innych zasobów technicznych, a organizacja nie musi wówczas inwestować w sprzęt, który może później nie być w pełni wykorzystywany.

Skalowalność. W przypadku organizacji takich jak startupy, w których obciążenia robocze rosną wraz z rosnącą bazą klientów, oferowana przez platformę chmurową skalowalność pozwala na dostosowanie kosztów do potrzeb biznesowych.

Przywracanie działania w przypadku awarii i ciągłość biznesowa. W przypadku środowisk lokalnych przywrócenie działania w przypadku awarii systemu wiąże się z nieodłącznymi wyzwaniami. Protokoły przejmowania awaryjnego opierają się na nadmiarowej infrastrukturze i warunkach zewnętrznych, które mogą mieć wspływ na działanie systemu, takich jak na przykład dostępność zasilania i łączności sieciowej lub ułatwienia dostępu. Zarówno przestoje, jak i utrata danych prowadzą do utraty przychodów, nie licząc kosztów naprawy lub wymiany. Dostawcy usług chmurowych oferują stabilność i dostępność gwarantowaną przez umowy dotyczące poziomu usług (SLA).

Inicjatywy cyfrowe. Chmura zapewnia bardziej wydajny cykl programistyczny dzięki dostępności mocy obliczeniowej na żądanie. Zarówno w przypadku wydań oprogramowania, jak i mikrousług, programiści mogą skupiać się na aplikacji, a nie na zużyciu zasobów, przestrzeni dyskowej lub zdolnościach obliczeniowych. W rezultacie skraca się czas wprowadzania produktów na rynek, co przekłada się na wyższe przychody.

Praca zdalna i współpraca. W środowisku chmury pracownicy mogą zdalnie uzyskiwać dostęp do aplikacji i baz danych, aby zachować produktywność w realiach pracy hybrydowej. Zapewnia to nie tylko większą elastyczność pracownikom, ale także ułatwia im współpracę dzięki możliwości współdzielenia aplikacji i synchronizacji źródeł danych.

Kluczowe kwestie dotyczące ekonomiki chmury

Całkowity koszt posiadania. O ile chmura uwalnia organizacje od wielu wydatków związanych z centrum przetwarzania danych, to powinny one odpowiednio oszacować koszty migracji, w tym koszty potencjalnych przestojów. Aby obliczyć taki bieżący całkowity koszt posiadania, należy dodać do siebie przewidywane miesięczne opłaty związane z technologią i bieżące koszty związane z zarządzaniem i bezpieczeństwem.

Bezpieczeństwo i zgodność z przepisami. Dostawcy usług chmurowych obsługują podstawową infrastrukturę, ale to organizacje ponoszą odpowiedzialność za swoje dane i urządzenia używane do uzyskiwania dostępu do usług chmurowych, niezależnie od tego, czy są to komputery stacjonarne, punkty końcowe Internetu rzeczy czy smartfony. Zapewnienie bezpieczeństwa danych i zgodności z przepisami oraz zarządzanie integracją danych leży w gestii działu IT.

Konieczność wiązania się z konkretnym dostawcą. Migracja z rozwiązań zainstalowanych lokalnie do chmury może być prosta, ponieważ wielu dostawców stosuje standardowe strategie i procesy. Migracja z chmury AWS do chmury Google Cloud lub Oracle Cloud Infrastructure to jednak zupełnie inna historia. Konieczność wiązania się z konkretnym dostawcą często wynika z ograniczeń, takich jak zastrzeżone formaty danych, aplikacje blokujące przepływy pracy oraz uzależnienie funkcjonowania procesów biznesowych od konkretnych aplikacji.

Umiejętności i szkolenia. Dla działu IT, który dotychczas wykonywał zadania związane z utrzymaniem centrum przetwarzania danych i zarządzaniem nim, zarządzanie chmurą wiąże się z nowymi wyzwaniami, które wymagają odpowiedniego przeszkolenia. Organizacja musi zatem zainwestować w szkolenia dla działu IT i określić spodziewane okresy przejściowe.

Nadzór nad danymi. Organizacje muszą utrzymywać stały nadzór, aby zapewnić, że obciążenia robocze spełniają niezbędne standardy zgodności z przepisami, jednocześnie zarządzając dostępem użytkowników za pomocą tożsamości i ról. Ze względu na fakt, że zarówno przepisy wewnętrzne, jak i zewnętrzne podlegają zmianom, nadzór taki wymaga ciągłego inwestowania czasu i środków w zapewnienie bezpieczeństwa danych.

Diagram zastosowań i kwestii dotyczących ekonomiki chmury
Czynniki wymagające oceny podczas analizy ekonomiki chmury obejmują bezpieczeństwo, konieczność wiązania się z konkretnym dostawcą, szkolenia i zarządzanie danymi.

Uzasadnienie biznesowe dla ekonomiki chmury

Aby uzyskać zgodę na migrację do chmury, potrzebne jest uzasadnienie biznesowe uwzględniające konkretne potrzeby danej organizacji. Biuro organu administracji rządowej będzie mieć inne potrzeby niż mały startup technologiczny lub spółka kapitałowa o ugruntowanej pozycji ze starszymi bazami danych. Środowisko chmurowe najprawdopodobniej zapewni większą elastyczność przy jednoczesnym obniżeniu kosztów w niemal każdych okolicznościach, ale pojawienie się korzyści będzie zależeć od sposobu przeprowadzenia migracji.

Aby przygotować dobre uzasadnienie biznesowe dla ekonomiki chmury, organizacje powinny odpowiedzieć sobie na następujące pytania:

Jakie są obecne koszty centrum przetwarzania danych? Na początek organizacja musi ocenić bieżące koszty sprzętu, oprogramowania, konserwacji i operacyjnego działania centrum przetwarzania danych. Na taką liczbę, która stanowi punkt odniesienia dla analizy ekonomiki chmury, składają się koszty zasobów technicznych, licencji, regularnych napraw i konserwacji oraz robocizny.

Jak trudna będzie migracja? Początkowa migracja do chmury wiąże się z szeregiem kosztów indywidualnych dla poszczególnych organizacji. W przypadku organizacji, która ma istniejącą konfigurację z bazami danych i siecią wewnętrzną, migracja będzie prawdopodobnie prostsza niż w przypadku przedsiębiorstwa, które opiera przychody na większej bazie klientów wysyłających zapytania do bazy danych za pośrednictwem aplikacji. Migracja może być stopniowa, etapowa lub przeprowadzona za jednym podejściem z zaplanowanym przestojem i wdrożoną strategią tworzenia kopii zapasowych. Organizacje muszą oszacować koszty takiej jednoetapowej migracji, w tym czas na testowanie aplikacji w nowej infrastrukturze. Czy do chmury musi zostać przeniesionych wiele niestandardowych lub własnych aplikacji?

Jakie będą miesięczne koszty chmury? Po zakończeniu migracji organizacja może rozpocząć analizę przewidywanych miesięcznych kosztów na podstawie połączenia historycznego użycia i przyszłych działań. Oprócz szacunków dostawcy dotyczących miesięcznych opłat, prognozy budżetowe powinny uwzględniać powiązane koszty, takie jak czas zarządzania, szkolenia i nadzór.

Jak usprawni to procesy? Jeśli migracja do chmury obniży miesięczne koszty, będzie to wówczas przekonujące uzasadnienie biznesowe dla przeprowadzenia migracji do chmury. Aby jednak w pełni zrozumieć zakres zmian, decydenci powinni wyjść poza liczby. Lepsza współpraca, możliwości samouczenia się maszyn, ulepszone procesy i większe bezpieczeństwo to tylko początek. W przypadku programistów i inżynierów chmura może przyspieszyć wdrażanie, umożliwiając jednocześnie mikroaktualizacje, zamiast dużych aktualizacji o charakterze kamieni milowych. W przypadku zespołów operacyjnych chmura oferuje łatwiejsze sposoby ujednolicania i udostępniania danych, umożliwiając różnym grupom uzyskiwanie informacji na żądanie. Jeśli chodzi o uzasadnienie biznesowe dla ekonomiki chmury, organizacja musi tu uwzględnić wpływ finansowy tych ulepszeń w ramach swoich długoterminowych prognoz.

Błędy związane z ekonomiką chmury, których można uniknąć

Chociaż prawdą jest, że migracja do chmury przynosi wiele korzyści, niuanse związane z ekonomiką chmury wymagają przemyślenia, mądrych decyzji i ciągłego monitorowania. W przeciwnym razie mogą wystąpić typowe błędy, w tym m.in.:

Założenie, że finanse się nie zmieniają. Oszczędności wypracowane w pierwszym tygodniu, miesiącu, a nawet roku niekoniecznie odzwierciedlają długoterminowe prognozy finansowe. W szerszej perspektywie ekonomika chmury uwzględnia wiele różnych zmiennych, w tym szybszy czas rozwoju i nowe funkcje oparte na chmurze. Ograniczając zakres ekonomiki chmury do natychmiastowych korzyści sprzętowych, organizacja tworzy niedokładne prognozy, które wypaczają uzasadnienie biznesowe dla chmury, jednocześnie nie dostrzegając kolejnych możliwości.

Opieranie prognoz na historycznym użyciu. Budżetowanie chmury opiera się na modelu „pay-as-you-go", ale organizacja, która opiera się wyłącznie na historycznych wzorcach użycia, może okazać się nieprzygotowana na gwałtowny wzrost aktywności. Historyczne użycie powinno być tylko jednym z czynników uwzględnianych podczas przygotowywania budżetu. Sezonowość, częstość wydań i uaktualnień, kampanie reklamowe i marketingowe oraz inne czynniki również wymagają uwzględnienia przy właściwym planowaniu zasobów w chmurze.

Identyczne traktowanie wszystkich elementów chmury obliczeniowej. Chmura obliczeniowa, pamięć masowa i inne elementy infrastruktury będą prawdopodobnie mieć różne priorytety dla każdej organizacji. Dział IT powinien określić swoje priorytety i zakres posiadanych zasobów, aby ustalić, które elementy w największym stopniu korzystają ze skalowalności i elastyczności środowiska chmurowego.

Umieszczenie wszystkich danych w chmurze. Obecność niektórych aplikacji w chmurze nie przyniesie żadnych korzyści. W takich sytuacjach migracja aplikacji generuje dodatkowe nakłady pracy i koszty, podczas gdy utrzymanie status quo może być prostsze i bardziej opłacalne. Organizacja powinna ocenić wszystkie swoje potencjalne obciążenia robocze, aby zidentyfikować te, które mogą i powinny pozostać bez zmian ze względu na koszty i efektywność wykorzystania zasobów.

Jak Oracle może pomóc w kwestii ekonomiki chmury?

Jeśli organizacja zdefiniowała budżet na chmurę, przeanalizowała korzyści operacyjne i rozważyła potencjalne innowacje, następnym krokiem jest ocena dostawców chmury. Infrastruktura Oracle Cloud Infrastructure (OCI) ułatwia migrację do chmury, a następnie zapewnia wyższą wydajność, niższe koszty i lepszą integrację danych i systemów bezpieczeństwa.

OCI zapewnia elastyczną i skalowalną platformę, która zmniejsza opłaty za ruch wychodzący i pozwala uniknąć niespodzianek związanych z rozliczeniami. Wszystko to dzięki pakietowi gotowych do użycia aplikacji, które przyczyniają się do przyspieszenia cykli rozwojowych, pozwalają uzyskać dokładniejsze informacje biznesowe i usprawniają działalność operacyjną.

Organizacje realizujące projekty związane ze sztuczną inteligencją często twierdzą, że projekty te lepiej działają w chmurze. W tym e-booku przedstawiamy 10 zastosowań sztucznej inteligencji i wyjaśniamy, w jaki sposób chmura pozwala je urzeczywistnić.

Ekonomika chmury — często zadawane pytania

Na jakich czterech filarach opierają się korzyści płynące z chmury?

Poniżej przedstawiono cztery filary, na których opierają się korzyści płynące z chmury.

 • Całkowity koszt posiadania. Oszczędności wynikające ze zmniejszenia wydatków na sprzęt i kosztów ogólnych oraz przejścia na model płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem (pay-as-you-go).
 • Wydajność. Szybszy rozwój, lepsza współpraca i inne korzyści operacyjne, które poprawiają wydajność organizacji w dłuższej perspektywie.
 • Odporność. Większa odporność operacyjna dzięki większej wydajności sieci, efektywniejszemu przywracaniu działania w przypadku awarii systemu oraz wyższej i bardziej stabilnej dostępności.
 • Sprawność. Zdolność do uruchamiania mikroaktualizacji, skalowania dostosowanego do potrzeb i skracania cyklu rozwoju, która przekłada się na większe możliwości biznesowe.

Kim jest ekonomista chmury?

Ekonomista chmury to osoba w organizacji, która analizuje wymierne i teoretyczne korzyści płynące z infrastruktury chmury. Zakres takiej analizy obejmuje zarówno praktyczne oszczędności kosztów wynikające z ograniczenia ilości sprzętu, jak i przewidywane oszczędności wynikające z usprawnienia przepływów pracy i lepszej współpracy.

Który model chmury jest najbardziej ekonomiczny?

Dostawcy usług chmurowych zazwyczaj oferują modele publiczne i prywatne. Chmurę publiczną łatwiej jest wdrożyć zarówno pod względem funkcjonalności, jak i kosztów. Chmura prywatna wymaga więcej czynności z zakresu zarządzania i wstępnej konfiguracji. Niemniej jednak, dostępny jest też model hybrydowy, łączący funkcje chmury publicznej i prywatnej. Ekonomika chmur hybrydowych jest różna i pod względem kosztów często mieści się gdzieś pomiędzy chmurą publiczną a prywatną.

Jaka jest różnica między podejściem FinOps a ekonomiką chmury?

Oba te terminy są czasami używane zamiennie, ale istnieje różnica między pojęciem „FinOps” a pojęciem „ekonomika chmury”. FinOps zazwyczaj opisuje operacje finansowe w chmurze, ale czasami jest używany w odniesieniu do operacji finansowych organizacji w szerszym zakresie. W kontekście chmury pojęcie to opisuje zarządzanie integracją i użyciem chmury w całej organizacji, włącznie z wpływem kulturowym. Pojęcie „ekonomika chmury” opisuje natomiast wyłącznie aspekt finansowy, w tym całkowity koszt posiadania oraz wpływ finansowy usprawnionych procesów.