Czym jest hiperautomatyzacja?

Jeff Erickson | strateg ds. treści technologicznych | 5 maja 2023 r.

Firmy od lat gromadzą dane o swoich codziennych operacjach: pomiarach linii produkcyjnych, interakcjach w opiece zdrowotnej, logistyce wysyłki, transakcjach finansowych i niezliczonych innych ważnych szczegółach. Rynek oprogramowania do procesów biznesowych od dawna używa tych danych do lepszego zrozumienia operacji oraz maksymalnego uproszczenia, standaryzacji i automatyzacji. Nadchodzi nowa okazja na wykorzystanie cennego doświadczenia w zakresie danych operacyjnych i procesów biznesowych do trenowania sztucznej inteligencji, której zastosowanie w aplikacjach pozwoli lepiej przewidywać zmiany i problemy i reagować na nie. Udane zastosowanie tej technologii może zapewnić rewolucyjną przewagę biznesową, którą analitycy z firmy Gartner określili mianem hiperautomatyzacji.

Czym jest hiperautomatyzacja?

Hiperautomatyzacja to technika biznesowa umożliwiająca zwiększenie szybkości, wydajności i dokładności codziennych operacji roboczych. Wiąże się z innym trendem: inteligentną automatyzacją, czyli technicznym procesem łączenia zrobotyzowanych automatyzacji ze sztuczną inteligencją (AI) i uczeniem maszynowym (ML) w celu naśladowania ludzkich interakcji i automatyzacji złożonych procesów. Hiperautomatyzacja to dyscyplina biznesowa oparta na inteligentnej automatyzacji, pozwalająca organizacjom korzystać z magazynów danych operacyjnych w celu identyfikowania i automatyzacji większej liczby procesów biznesowych i IT.

W przeciwieństwie do typowej automatyzacji, hiperautomatyzacja zapewnia przedsiębiorstwom dostęp do danych operacyjnych, integruje źródła danych i wykorzystuje usługi AI do automatyzacji złożonych, zróżnicowanych procesów biznesowych. Mogą to być procesy związane z obsługą klienta, rozsyłaniem dokumentów, logistyką wysyłki, analityką biznesową i nie tylko. Poprzez rozwiązania oparte na danych, takie jak sztuczna inteligencja, generowanie języka naturalnego, widzenie komputerowe i wykrywanie anomalii, hiperautomatyzacja dąży do zorganizowania procesu biznesowego wymagającego interpretacji języka ludzkiego, wskazówek dotyczących najlepszych opcji, a nawet analizy sekwencji działań i użycia botów w celu automatyzacji wszystkiego. Celem jest uzyskanie najlepszych wyników biznesowych przy najniższych kosztach, z jednoczesnym zwiększeniem dokładności i szybkości operacji biznesowych.

Przegląd hiperautomatyzacji, opis poniżej
Cztery kluczowe składniki hiperautomatyzacji to: osoby z doświadczeniem w zadaniach do zautomatyzowania, operacyjne dane z aplikacji biznesowych, narzędzia automatyzacji oraz sztuczna inteligencja.

Hiperautomatyzacja

 1. Eksperci: wiedza branżowa i doświadczenie w zakresie zadań
 2. Aplikacje biznesowe: dane operacyjne i integracje danych
 3. Narzędzia automatyzacji: orkiestracja danych i zrobotyzowana automatyzacja procesów
 4. Inteligencja: sztuczna inteligencja (AI) i uczenie maszynowe (ML) do naśladowania ludzkiego doświadczenia

Kluczowe wnioski

 • Celem hiperautomatyzacji jest zwiększenie wydajności, dokładności i szybkości w codziennych operacjach organizacji. Obejmuje to dodawanie opinii w czasie rzeczywistym w celu ułatwienia organizacji reagowania na zmiany biznesowe, a nawet ich przewidywanie.
 • Hiperautomatyzacja różni się od zrobotyzowanej automatyzacji procesów (RPA) i oferuje większe możliwości.
 • Hiperautomatyzacja łączy automatyzację procesów biznesowych, integracje oprogramowania i duże magazyny danych operacyjnych w celu trenowania sztucznej inteligencji i automatyzacji złożonych procesów biznesowych.
 • Hiperautomatyzacja pozwala osiągnąć nowy poziom wydajności i dokładności w takich zadaniach, jak obsługa zapytań klientów lub inteligentne rozsyłanie towarów lub dokumentów, w ramach wielu różnych operacji biznesowych.
 • Hiperautomatyzacja wymaga dokładnego planowania oraz oceny i analizy na bieżąco w celu doprecyzowania wyników i uzyskania pożądanego zwrotu z inwestycji.

Wyjaśnienie hiperautomatyzacji

Organizacje wykorzystują hiperautomatyzację w celu osiągnięcia maksymalną wydajności podczas codziennej pracy i uzyskania najlepszych możliwych wyników. Mimo tego, że celem hiperautomatyzacji jest prostota dla użytkowników biznesowych, jej realizacja obejmuje złożoną orkiestrację wielu technologii, narzędzi i platform. Według autorów tego terminu, analityków w firmie Gartner, hiperautomatyzacja obejmuje: sztuczną inteligencję (AI), uczenie maszynowe (ML), architekturę oprogramowania sterowaną zdarzeniami, zrobotyzowaną automatyzację procesów (RPA), zarządzanie procesami biznesowymi (BPM) i inteligentne pakiety zarządzania procesami biznesowymi (iBPMS), platformę integracji jako usługę (iPaaS), narzędzia niskokodowe/bezkodowe, pakiety oprogramowania oraz inne narzędzia do automatyzacji decyzji, procesów i zadań.

Praktyczne zastosowanie hiperautomatyzacji to sposób, w jaki firma wypracowuje większą wartość dzięki swojej specjalistycznej wiedzy branżowej i masie gromadzonych każdego dnia danych operacyjnych. Dzięki integracji przepływów danych i szkoleniu sztucznej inteligencji firmy mogą zwiększyć wydajność codziennych operacji i wspierać bardziej efektywne interakcje między pracownikami, klientami i partnerami.

Jak widać, hiperautomatyzacja wymaga połączenia wielu dyscyplin i głębokiego doświadczenia w zakresie automatyzowanych działań. Jej wyniki pozwalają jednak osiągnąć nowy poziom wydajności w interakcjach z klientami i partnerami, co może prowadzić do oszczędności kosztów i przewagi konkurencyjnej.

Jak działa hiperautomatyzacja?

Projekt hiperautomatyzacji obejmuje: identyfikację przepływów pracy, które odniosłyby korzyści z automatyzacji; pozyskiwania i integrowania właściwych danych operacyjnych; wybierania odpowiednich narzędzi automatyzacji; ponownego wykorzystywania sprawdzonych automatyzacji w miarę możliwości; oraz rozszerzanie ich możliwości o różne formy sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego, takie jak wykrywanie anomalii, widzenie komputerowe czy przetwarzanie języka naturalnego.

Celem hiperautomatyzacji jest naśladowanie sposobu interakcji klientów lub pracowników z aplikacjami i niezauważalne stanie się częścią tego procesu. Rejestracja sposobu wykonania przez ludzi jakiegoś zadania pozwala na przykład utworzyć bota, który automatyzuje tę czynność. Dzięki sztucznej inteligencji ta czynność może obejmować zrozumienie intencji w naturalnym języku klienta i podejmowanie decyzji o kolejnych krokach w przepływie pracy. Z biegiem czasu dane z tych zdigitalizowanych operacji mogą zostać przeanalizowane w celu ujawnienia ukrytych wcześniej możliwości usprawnienia procesu biznesowego. Wraz ze zwiększeniem złożoności zadań oraz szybkości i dokładności operacji biznesowych następuje przejście od automatyzacji do hiperautomatyzacji.

OCI zapewnia wysoką wartość biznesową

Według IDC platforma OCI może zapewnić 474-procentowy zwrot z inwestycji w ciągu pięciu lat i 53-procentową redukcję całkowitego kosztu posiadania.

Hiperautomatyzacja a zrobotyzowana automatyzacja procesów (RPA)

Zrobotyzowana automatyzacja procesów (RPA) to system, który pozwala ludziom w organizacji tworzyć komputerowe boty obsługujących ludzkie interakcje i pozbyć się nudnych, powtarzających się zadań podczas pracy. Regularne kopiowanie i wklejanie tekstu lub ciągłe przenoszenie dokumentów z jednego folderu do innego może zostać wykonane przez komputerowego bota, pozwalając ludziom zająć się innymi zadaniami.

Hiperautomatyzacja staje się orkiestracją i rozszerzeniem procesów RPA w celu osiągnięcia większych i bardziej złożonych celów. Zespół IT dostarcza standaryzowane repozytoria danych operacyjnych i interfejsów API, pozwalające na integrację danych z wielu źródeł, co umożliwia automatyzację zadań, a później tworzenie bardziej złożonych elementów hiperautomatyzacji. Personel biznesowy otrzymuje niskokodową lub bezkodową platformę, umożliwiającą tworzenie zautomatyzowanych przepływów pracy poprzez przeciąganie i upuszczanie danych oraz integracji. Organizacje często zarządzają procesem za pomocą centrum doskonałości automatyzacji, które weryfikuje pomysły, szkoli uczestników i zapewnia wsparcie.

Hiperautomatyzacja dodaje warstwę sztucznej inteligencji, która jest trenowana i zasilana za pomocą dużej ilości danych niemal w czasie rzeczywistym. Wykorzystanie sztucznej inteligencji umożliwia automatyzację interakcji z klientami, partnerami i pracownikami w sposób, który pozwala na przykład zrozumieć intencje, szybko pozyskiwać dokładne informacje, reagować i komunikować się w języku naturalnym.

Dlaczego hiperautomatyzacja jest ważna?

Hiperautomatyzacja to zastosowanie zaawansowanej sztucznej inteligencji, które może zrewolucjonizować działalność biznesową. Daje możliwości uzyskania przewagi konkurencyjnej przez oferowanie niespotykanych dotychczas poziomów wydajności. Hiperautomatyzacja pomaga firmom lepiej wykorzystywać wszystkie zbierane i przechowywane dane operacyjne. Pozwala im to podejmować trafniejsze działania w każdej chwili za pomocą oprogramowania sterowanego zdarzeniami, zamiast wykorzystywania danych jedynie do analizy przeszłości. Na przykład port może szybciej i dokładniej śledzić i przemieszczać kontenery, korzystając z widzenia komputerowego, do automatycznej identyfikacji i pomiarów przychodzących kontenerów. Firma ubezpieczeniowa może przyspieszyć rozstrzyganie roszczeń za pomocą inteligentnego rozpoznawania znaków do analizy tekstu dokumentu, a następnie zautomatyzować przepływ dokumentów, oznaczając tylko niewielką liczbę z nich do sprawdzenia przez pracownika. Podobnie można zwiększyć wydajność finansów, opieki zdrowotnej, produkcji i handlu detalicznego online, poprzez szybsze i dokładniejsze interakcje z klientami, pacjentami i dostawcami dzięki automatyzacjom biznesowym. Te same automatyzacje mogą połączyć się z procesami łańcucha dostaw w celu przewidywania potrzeb, zamawiania towarów, wypełniania dokumentów i sugerowania kolejnych kroków klientom lub pracownikom. We wszystkich tych obszarach hiperautomatyzacja stanowi przewagę konkurencyjną poprzez eliminowanie powtarzalnych zadań, obniżanie kosztów, zwiększanie dokładności i prowadzenie do innowacji.

Zalety hiperautomatyzacji

Kiedy hiperautomatyzacja wkracza do firm, korzyści z nią związane stają się widoczne w wielu obszarach.

 • Szybkość działań biznesowych: zwiększona produktywność i wydajność w całym przedsiębiorstwie poprzez automatyzację coraz bardziej złożonych operacji.
 • Większa dokładność: szybkie i dokładne przetwarzanie dużych wolumenów danych w firmach bez pomijania szczegółów lub wprowadzania błędów w systemach.
 • Zmniejszona zależność od pracy ręcznej: obniżenie kosztów i uwolnienie pracowników od żmudnych zadań, zarówno w terenie, jak i w biurze, co pozwala im skupić się na ważniejszych projektach.
 • Dodatkowe wykorzystanie danych i infrastruktury IT: wykorzystanie istniejących danych operacyjnych i infrastruktury IT do osiągnięcia lepszych wyników biznesowych z większą szybkością i dokładnością przy mniejszych kosztach.
 • Usprawnianie procesów: bardziej spójne i przewidywalne działania w procesie biznesowym oraz analizowanie codziennych operacji i podejmowanie szybkich decyzji biznesowych z pomocą sztucznej inteligencji, która może także usprawnić procesy na dłuższą metę.
 • Lepsza obsługa klienta: zadowolenie klientów dzięki zrozumieniu intencji, szybkiemu i dokładnemu pozyskiwaniu informacji oraz komunikacji za pomocą naturalnego języka. Pracownicy gotowi do działania w przypadku złożonych lub emocjonalnych sytuacji nadal są ważni, ale boty czatowe hiperautomatyzacji radzą sobie doskonale w wielu scenariuszach.

Wyzwania związane z hiperautomatyzacją

Hiperautomatyzacja wiele obiecuje, lecz wymaga dokładnego planowania i skupienia uwagi na zarządzaniu danymi w celu zapewnienia użycia odpowiednich danych przez jej systemy. Zaniedbanie tego może zamienić ją z zalety w problem. Potencjalne wyzwania obejmują:

 • Kosztowe przeprojektowanie procesów biznesowych: dostosowanie procesu biznesowego w celu automatyzacji wymaga czasu i planowania, a także zaangażowania pracowników. Może to wymagać długofalowej strategii zarządzania zmianami z regularną i spójną komunikacją z pracownikami, których one dotyczą.
 • Ulepszenia technologiczne: przejście od prostej automatyzacji botów do hiperautomatyzacji wymaga inwestycji w nowe technologie, takie jak oprogramowanie sterowane zdarzeniami, efektywna platforma integracji do zebrania właściwych danych i narzędzia do niskokodowego programowania. Wymaga również doświadczenia w automatyzacji procesów biznesowych i w dziedzinie sztucznej inteligencji. Możliwość przeprowadzania analiz w czasie rzeczywistym jest na przykład niezbędna do uruchamiania zautomatyzowanych funkcji i oceny ich skuteczności.
 • Wymagana analityka: częścią planowania wprowadzenia hiperautomatyzacji jest uaktualnienie metod i technologii zarządzania danymi i ich analizy, co pozwala mierzyć skuteczność i sprawdzać zgodność w całym procesie automatyzacji.
 • Wymagana infrastruktura zabezpieczająca: hiperautomatyzacja wpływa na wiele różnych systemów w organizacji, dlatego musi być odpowiednio przetestowana, by zagwarantować że żadne boty lub systemy połączone z jej działaniem nie mogą zostać zaatakowane przez niepożądanych użytkowników.
 • Tendecyjność: stosowanie automatyzacji procesów biznesowych do podejmowania decyzji, niezależnie od tego, czy dotyczą pożyczek, zatrudnienia, zakupów czy stawek ubezpieczeniowych, wymaga zapewnienia braku tendencyjności w wynikach działań algorytmów.

Przykłady zastosowań hiperautomatyzacji

Hiperautomatyzacja pomaga przedsiębiorstwom w wielu branżach w obniżaniu kosztów, podnoszeniu poziomu usług i zmniejszaniu ryzyka. Oto pięć prawdziwych przykładów:

 • Handel detaliczny: obsługa klientów przez brazylijską firma Facily po jej trzykrotnym wzroście stała się prawdziwym wyzwaniem. Firma oferująca społecznościowy rynek handlu zbudowała automatyzacje, które zintegrowały zarządzanie finansami, inwentaryzację, a także napędzały główne funkcje jej rynku online. Dzięki temu powstała w pełni kontrolowana ścieżka zamówień, zatwierdzeń i zobowiązań, prowadząca do szybszej realizacji zamówień oraz lepszej kontroli zapasów i zakupów.
 • Działania finansowe: firma Lyft wykorzystała automatyzację, aby skrócić o ponad połowę czas zamykania ksiąg dla składnika przychodów swojego działu księgowości. Firma spodziewa się skrócić o połowę czas pełnego zamknięcia finansowego, a potem ponownie o połowę, dzięki ciągłemu usprawnianiu swoich procesów.
 • Łańcuch dostaw: firma Chipotle wymaga responsywnego łańcucha dostaw, ponieważ korzysta jedynie ze świeżych składników. Wykorzystała automatyzację na dwa sposoby. Po pierwsze, do stałego i prezycyjnego śledzenia i prognozowania zapotrzebowania, co pozwala jej dostawcom polegać na prognozach i odpowiednio planować działanie. Po drugie, do śledzenia zamówień przychodzących i wychodzących, co pozwala na uzgadnianie wszystkich transakcji online z partnerami dostaw, bez udziału ludzi. Oznacza to oszczędności rzędu milionów dolarów w skali rocznej, dotychczas ponoszone z powodu uzgadniania przez kierowców.
 • Opieka zdrowotna: duński dostawca usług opieki zdrowotnej Coloplast wykorzystuje automatyzację marketingu do obsługi i komunikowania się z użytkownikami sprzętu stomijnego i cewników. Dzięki temu osiąga poziomy zaangażowania znacznie powyżej branżowych średnich. Ich spersonalizowany, interaktywny program serwisowy został zaprojektowany tak, aby poprawić warunki i jakość życia użytkowników dzięki dokładnym i terminowym informacjom poprzez zautomatyzowaną komunikację za pośrednictwem wielu kanałów komunikacji, w tym poczty e-mail, Internetu, poczty bezpośredniej i telefonu.
 • Obsługa klienta: automatyzacja pozwala firmie Razer zapewnić obeznanym z technologią graczom preferowaną przez nich samoobsługową asystę techniczną. Większość klientów Razer stwierdziła, że czat był najwygodniejszym sposobem kontaktowania się z firmą, ale najbardziej dojrzałe kanały komunikacyjne firmy to telefon i e-mail. Firma Razer wprowadziła boty czatowe i sztuczną inteligencję, aby zoptymalizować i zautomatyzować swój proces obsługi. Teraz obsługuje 50% zapytań klientów za pomocą zautomatyzowanego czatu, inteligentnie kierując resztę do innych kanałów komunikacji.
 • Bezpieczeństwo danych: jednostka biznesowa AxiomSL firmy Adenza jest globalnym dostawcą oprogramowania do analizy danych i ryzyka, przeznaczonego do sprawozdawczości ustawowej w branży usług finansowych. Wykorzystuje automatyzację i uczenie maszynowe w swojej infrastrukturze bazy danych w celu wyeliminowania większości działań związanych z konserwacją baz danych i zapewnienia automatycznego skalowania i dostrajania. Używa również zautomatyzowanego procesu, który szyfruje wrażliwe i regulowane dane, wprowadza usuwające luki w zabezpieczeniach poprawki do baz danych oraz pomaga zapobiegać niedozwolonemu dostępowi.

Rozpoczęcie procesu hiperautomatyzacji

Aby przekształcić proces biznesowy z ręcznego na hiperzautomatyzowany, trzeba zaangażować wiele osób, a także wykorzystać mnóstwo danych i technologii. Oto lista ogólnych kroków związanych z hiperautomatyzacją.

 1. Określenie potrzeb i możliwości w zakresie automatyzacji.
  Hiperautomatyzacja zaczyna się od istniejących procesów biznesowych. Należy zgromadzić informacje o aktualnych operacjach i regułach biznesowych oraz porównać je z najlepszymi branżowymi praktykami. Rozmowa z osobami na pierwszej linii biznesu pozwoli dowiedzieć się, gdzie występują „wąskie gardła” lub gdzie automatyzacja może pomóc w powtarzających się procesach. Należy znaleźć potencjalnie istniejące, proste i zrobotyzowane automatyzacje procesów. Te informacje pomogą zaplanować hiperautomatyzacje, które będą najlepiej służyć organizacji.
 2. Zebranie danych.
  Duża część hiperautomatyzacji polega na integracji źródeł danych i tworzeniu przepływów danych w czasie rzeczywistym. Pomaga to w tworzeniu przekazów i łańcuchów zatwierdzania w złożonych automatyzacjach. Przechowywane dane operacyjne należy wykorzystać do trenowania modeli uczenia maszynowego.
 3. Identyfikacja narzędzi.
  Tworzenie automatyzacji obejmuje usługi automatyzacji procesów biznesowych, narzędzia integracji danych, niskokodowe platformy programowania, platformy treningowe uczenia maszynowego, narzędzia analityczne oraz w niektórych przypadkach czujniki Internetu rzeczy (Internet of Things, IoT). Wszystko to będzie powiązane z danymi aplikacji biznesowych w celu automatyzacji interakcji między tymi aplikacjami i w ich obrębie.
 4. Organizacja personelu.
  Należy zidentyfikować liderów projektów w różnych obszarach działalności oraz osoby odpowiedzialne za wdrożenie zautomatyzowanych procesów zatwierdzania. Ci ludzie pomagają zidentyfikować i zorganizować procesy automatyzacji, a analiza przyrostu wydajności w ich obszarach będzie miała dla nich kluczowe znaczenie. Automatyzacja może doprowadzić do niepewności związanej z zadaniami wśród pracowników pierwszej linii. Należy im pomóc w tworzeniu nowych procedur, które wykorzystują zautomatyzowane procesy.
 5. Wdrażanie, pomiar, iteracja.
  Hiperautomatyzacja to współpraca między ludzkim doświadczeniem a algorytmami uczenia maszynowego, możliwa dzięki przepływowi danych w czasie rzeczywistym i ich analizie. Utrzymanie otwartej linii komunikacji z pracownikami pierwszej linii pozwoli zmierzyć skuteczność każdego rodzaju automatyzacji i przygotować się do iteracji. Z biegiem czasu możliwe będzie poleganie na analizie danych, która wykaże w jaki sposób zautomatyzowane procesy pomagają firmie działać zarówno wydajniej, jak i sprawniej.

6 kroków do hiperautomatyzacji — diagram, szczegóły poniżej
Hiperautomatyzacja to rezultat wielu podjętych kroków. Te kroki obejmują rozpoczęcie od automatyzacji prostych zadań, a następnie zaprojektowanie bardziej złożonych automatyzacji za pomocą funkcji przetwarzania zdarzeń. Ciągłe szkolenie algorytmów sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego pozwoli im wykonywać więcej zadań. Iteracja prowadzi do polepszenia wyników.
Ilustracja schodów wznoszących się od lewej do prawej strony. Na najniższym stopniu po lewej stoi osoba z rękami na biodrach. Na najwyższych stopniu po prawej stoi osoba triumfalnie machająca flagą.
 1. 1: Skromne początki. Automatyzacja prostych zadań zgodnie z regułami biznesowymi
 2. 2: Duże plany. Automatyzacja procesów biznesowych prowadząca do powstawania nowych automatyzacji
 3. 3: Wykorzystanie danych. Źródła danych zintegrowane z przepływami procesów. Szkolenie algorytmów AI i ML
 4. 4: Stworzenie ścieżki. Dodawanie architektur przetwarzania zdarzeń w celu orkiestracji automatyzacji
 5. 5: Wykorzystanie wyników analiz. Stosowanie algorytmów sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego w sprawdzonych przepływach pracy
 6. 6: Iteracja. Usprawnianie algorytmów dzięki większej ilości danych

Skorzystaj z hiperautomatyzacji dzięki Oracle

Gdy nadejdzie pora wprowadzenia hiperautomatyzacji do organizacji, potrzebne będą zaufane narzędzia do automatyzacji procesów, IoT, zarządzania danymi oraz usług sztucznej inteligencji. Usługa Oracle Cloud Infrastructure Process Automation, która pomaga programistom i ekspertom biznesowym automatyzować przepływy zatwierdzania obejmujące systemy ERP, HCM i CX, jest doskonałym punktem wyjściowym. Do zebrania wszystkich danych potrzebnych w hiperautomatyzacji potrzebna jest usługa integracji, taka jak usługi integracji Oracle Cloud Infrastructure, zdolna do łączenia dowolnej aplikacji lub źródła danych. Niezależnie od branży i przypadków użycia, OCI udostępnia narzędzia potrzebne do uproszczenia powtarzalnych zadań za pomocą reguł biznesowych wielokrotnego użytku, gotowych integracji i niskokodowych projektów.

Hiperautomatyzacja — często zadawane pytania

Dlaczego warto wdrożyć hiperautomatyzację?

Hiperautomatyzacja to strategia biznesowa, która oferuje nową wartość dzięki danym operacyjnym. Łączy w sobie wiedzę z zakresu automatyzacji procesów i integracji danych z funkcjami AI i ML, zwiększając w rezultacie szybkość, wydajność i dokładność codziennych operacji biznesowych. Jest to możliwe poprzez automatyzację złożonych procesów, takich jak zarządzanie dokumentami, interakcje związane z obsługą klienta i wielu innych, co pozwala osiągnąć przewagę konkurencyjną.

Jak można osiągnąć hiperautomatyzację?

Hiperautomatyzacja obejmuje orkiestrację wielu technologii, narzędzi lub platform. Łączy platformy automatyzacji procesów biznesowych z technologiami takimi jak zrobotyzowana automatyzacja procesów (RPA) oraz zaawansowanymi technologiami AI i ML.

Jak można rozpocząć hiperautomatyzację?

Hiperautomatyzacja to rozszerzenie inżynierii procesów biznesowych. Najlepiej znaleźć partnera, znającego inżynierię procesów i oferującego przydatne usługi AI i ML oraz wymagane narzędzia integracyjne, pozwalajace przejść od automatyzacji zadań do hiperautomatyzacji całych procesów biznesowych.

Jakie są najlepsze praktyki hiperautomatyzacji?

Najlepsze praktyki wprowadzania hiperautomatyzacji w organizacji obejmują: identyfikowanie procesów do zautomatyzowania, wybór odpowiednich narzędzi automatyzacji, ponowne wykorzystanie sprawdzonych automatyzacji oraz rozszerzenie możliwości automatyzacji za pomocą różnych form sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego. Przydatna jest także pętla informacji zwrotnych, która pozwala potwierdzić osiąganie zamierzonych celów przez wprowadzone automatyzacje oraz zapewnić ich ulepszanie wraz z upływem czasu.

Nowoczesna chmura zapewniająca korzyści ekonomiczne

Dowiedz się więcej o tym, jak podejście zastosowane na platformie OCI tworzy zróżnicowane środowisko chmurowe i zapewnia korzyści ekonomiczne.