Nie znaleziono pasujących wyników.

Zalecamy wypróbowanie następujących rozwiązań, aby znaleźć to, czego szukasz:

 • Sprawdź pisownię wyszukiwania słowa kluczowego.
 • Użyj synonimów dla wpisanego słowa kluczowego, na przykład spróbuj wpisać „aplikacja” zamiast „oprogramowanie”.
 • Rozpocznij nowe wyszukiwanie.
Skontaktuj się z nami Zaloguj się do Oracle Cloud

Oracle Database Free Get Started

Oracle Database Free Release Quick Start

Getting started with Oracle Database Free is quick and simple.

For more information and full step-by-step instructions, please review the installation guide for Linux.

Installing Oracle Database 23c Free—Developer Release

Docker/Podman

 • Pull Docker images straight from Oracle’s Container Registry via docker pull container-registry.oracle.com/database/free

VirtualBox

Oracle Linux

Red Hat–compatible Linux distribution

Windows

 • Windows users can run Oracle Database Free in Docker and VirtualBox. A Windows native installation is coming soon.

Connecting to Oracle Database Free

SQL

 • Connect string format: [username]@[hostname]:[port]/[DB service name] [AS SYSDBA]
 • To connect to the first Pluggable Database (PDB) use:
  
  
  					sqlplus sys@localhost:1521/FREEPDB1 as sysdba
  					
 • To connect to the Container Database (CDB) use:
  
  
  					sqlplus sys@localhost:1521/FREE as sysdba
  					

JavaOracleDataSource ods = new OracleDataSource();
ods.setURL("jdbc:oracle:thin:@localhost:1521/FREEPDB1"); // jdbc:oracle:thin@[hostname]:[port]/[DB service name]
ods.setUser("[Username]");
ods.setPassword("[Password]");
Connection conn = ods.getConnection();
 
PreparedStatement stmt = conn.prepareStatement("SELECT 'Hello World!' FROM dual");
ResultSet rslt = stmt.executeQuery();
while (rslt.next()) {
 System.out.println(rslt.getString(1));
}
	

Pythonimport oracledb

conn = oracledb.connect(user="[Username]", password="[Password]", dsn="localhost:1521/FREEPDB1")
with conn.cursor() as cur:
  cur.execute("SELECT 'Hello World!' FROM dual")
  res = cur.fetchall()
  print(res)
	

Node.jsconst oracledb = require('oracledb');
   
async function run() {
  let connection = await oracledb.getConnection({
  user : "[Username]",
  password : "[Password]",
  connectString : "localhost:1521/FREEPDB1" // [hostname]:[port]/[DB service name]
  });
  let result = await connection.execute( "SELECT 'Hello World!' FROM dual");
  console.log(result.rows[0]);
}
   
run();
	

C#/.NET					
	// Connection string format: User Id=[username];Password=[password];Data Source=[hostname]:[port]/[DB service name];
  OracleConnection con = new OracleConnection("User Id=[Username];Password=[Password];Data Source=localhost:1521/FREEPDB1;");
  con.Open();
  OracleCommand cmd = con.CreateCommand();
  cmd.CommandText = "SELECT \'Hello World!\' FROM dual";
   
  OracleDataReader reader = cmd.ExecuteReader();
  reader.Read();
  Console.WriteLine(reader.GetString(0));
	

PHP// [username], [password], [hostname]:[port]/[DB service name]
$c = oci_pconnect("[Username]", "[Password]", "localhost:1521/FREEPDB1");
$s = oci_parse($c, "SELECT 'Hello World!' FROM dual");
oci_execute($s);
oci_fetch_all($s, $res);
echo "<pre>\n"
var_dump($res);
echo "</pre>\n";
	

Rubyrequire 'oci8'
   
con = OCI8.new("[Username]", "[Password]", "localhost:1521/FREEPDB1")
statement = "SELECT 'Hello World!' FROM dual"
cursor = con.parse(statement)
cursor.exec
cursor.fetch do |row|
print row
end
	

Gopackage main
   
import (
   "fmt"
   "log"
   "database/sql"
   _ "github.com/godror/godror"
)
   
func main() { 
   
   // connectString format: [hostname]:[port]/[DB service name]
   
   dsn := `user="[Username]"
       password="[Password]"
       connectString="localhost:1521/FREEPDB1"` 
   
   db, err := sql.Open("godror", dsn)
   if err != nil {
    panic(err)
   }
   defer db.Close()
   
   rows, err := db.Query("SELECT 'Hello World!' FROM dual")
   if err != nil {
    panic(err)
   }
   defer rows.Close()
   
   var strVal string
   for rows.Next() {
    err := rows.Scan(&strVal)
    if err != nil {
     log.Fatal(err)
    }
    fmt.Println(strVal)
   }
   err = rows.Err()
   if err != nil {
    log.Fatal(err)
   }
   
}