Definicja JSON

Dane są wszystkim. Wiedza o tym, jak pracować z różnymi rodzajami danymi stała się jeszcze bardziej krytyczna. Programiści, programiści i specjaliści IT muszą przenosić wypełnione struktury danych z dowolnego języka na formaty rozpoznawalne przez inne języki i platformy. JavaScript Object Notation (JSON) jest formatem wymiany danych, który to umożliwia.

JSON stał się popularnym formatem danych dla programistów, ponieważ jest czytelnym dla człowieka tekstem, nie zajmuje dużo pamięci, nie wymaga dużego nakładu kodowania i umożliwia szybsze operacje, ponieważ deserializacja nie jest wymagana.

Typy danych JSON i przykłady

JSON może być używany w programach JavaScript bez potrzeby analizy składniowej i serializacji. Jest to tekstowy sposób reprezentowania literałów, tablic i danych skalarnych obiektów JavaScript.

JSON jest stosunkowo łatwy do odczytu i zapisu, a jednocześnie prosty do przeanalizowania i wygenerowania przez oprogramowanie. Jest często używany do szeregowania danych strukturalnych i wymiany ich za pośrednictwem sieci, zazwyczaj między serwerem i aplikacjami internetowymi.

Na podstawowym poziomie, JSON składa się z typów danych.

 1. Tablica
 2. Wartość logiczna
 3. Literał pusty (null)
 4. Liczba
 5. Obiekt
 6. Ciąg znaków

Tablica

Typ danych tablicy to uporządkowany zbiór wartości. W JSON wartości tablicy muszą być ciągiem znaków, liczbą, obiektem, tablicą, wartością logiczną lub literałem pustym (null).

Przykład


{

"Influencers" :  [ 
{
 "name" : "Jaxon", 
 "age" : 42, 
 "Works At" : "Tech News"
}

{
 "name" : "Miller", 
 "age" : 35
 "Works At" : "IT Day"
}

] 
}
	

Wartość logiczna

Wartości logiczne są oznaczane jako true (prawda) lub false (fałsz). Wartości logiczne nie są otoczone cudzysłowami i są traktowane jako wartości ciągu znaków.

Przykład


{ "AllowPartialShipment" : false }
	

Literał pusty (null)

Literał pusty (null) jest pustą wartością. Jeśli do klucza nie zostanie przypisana żadna wartość, można traktować ją jako null.

Przykład


{ "Special Instructions" : null }
	

Liczba

Liczba JSON jest zgodna z formatem zmiennoprzecinkowym JavaScript o podwójnej precyzji.

Przykład


{
 "number_1" : 210,
 "number_2" : 215,
 "number_3" : 21.05,
 "number_4" : 10.05
}
	

Obiekt

Typ danych obiektu JSON to zbiór par nazw lub wartości wstawionych między {} (nawiasy klamrowe). Klucze muszą być unikatowymi ciągami znaków, rozdzielonymi przecinkami.

Przykład


{
 "Influencer" :  { "name" : "Jaxon" , "age" : "42" , "city" , "New York" }
}
	

Ciąg znaków

Ciąg znaków w JSON składa się ze znaków Unicode, a znakiem sterującym jest ukośnik odwrotny (\).

Przykład


{ "name" : "Jones" }
	

Po określeniu formatu JSON i jego typów danych zapoznajmy się ze sposobami ich wykorzystania.

Najważniejsze przypadki użycia JSON

Samouczek JSON

Poznaj nowe funkcje pozwalające pracować z dokumentami JSON przechowywanymi w usłudze Database.

Przypadki użycia JSON

1.  Generating a JSON object from user-generated data

JSON doskonale się nadaje do przechowywania danych tymczasowych. Danymi tymczasowymi mogą być dane generowane przez użytkowników, na przykład formularz przesłany z witryny internetowej. JSON może być również serialnym formatem danych dla dowolnego języka programowania w celu zapewnienia wysokiego poziomu interoperacyjności.

2.  Przesyłanie danych między systemami

Baza danych witryny zawiera adres korespondencyjny klienta, ale musi on zostać zweryfikowany za pomocą API, aby upewnić się, że jest poprawny. Wyślij dane adresowe w formacie JSON do interfejsu API usługi weryfikacji adresu.

3.  Konfigurowanie danych dla aplikacji

W trakcie tworzenia aplikacji każda z nich potrzebuje uwierzytelnień do połączenia się z bazą danych oraz ścieżką pliku dziennika. Uwierzytelnienia i ścieżkę pliku dziennika można określić w pliku JSON udostępnionym do odczytu.

4.  Uproszczenie złożonych modeli danych

JSON upraszcza złożone dokumenty do poziomu elementów, które zostały zidentyfikowane jako znaczące poprzez przekształcenie procesu ekstrakcji danych w przewidywalny i czytelny dla człowieka plik JSON.

Dlaczego JSON jest popularny wśród programistów

JSON zyskał popularność w tworzeniu kodu API i usługach internetowych, ponieważ pomaga przyspieszyć wymianę danych i wyniki usług internetowych; zmniejsza również niedopasowanie impedancji między obiektami w kodzie aplikacji i ich serializowaną reprezentacją. To lekki i łatwy do zinterpretowania format tekstowy, który nie wymaga dodatkowego kodu do analizy składniowej. W przypadku usług internetowych konieczność zwrócenia i wyświetlenia wielu danych czyni JSON idealnym wyborem.

Przewodnik dla programistów JSON

Poznaj nowe funkcje pozwalające pracować z dokumentami JSON przechowywanymi w usłudze Oracle Database.

Dostęp do podręcznika programisty JSON

Czym jest baza danych dokumentów?

Baza danych dokumentów jest typem nierelacyjnej bazy danych przeznaczonej do przechowywania i pobierania informacji dotyczących dokumentów oraz do zarządzania nimi. Zamiast wcześniej zdefiniowanego schematu, bazy danych dokumentów umożliwiają przechowywanie danych w zbiorach składających się z dokumentów. Bazy danych NoSQL i JSON (dokument) są typami baz danych dokumentów. Konwergentna baza danych Oracle Database natywnie obsługuje obciążenia magazynów dokumentów.

Bazy danych dokumentów są często popularne wśród programistów, ponieważ przechowują dane w formacie modelu dokumentu (półstrukturalnym), a nie relacyjnym (strukturalnym). Bazy danych dokumentów oferują większą elastyczność niż relacyjne bazy danych, ponieważ programiści nie muszą wcześniej planować schematów i mogą używać tego samego formatu, którego używają w kodzie aplikacji. Oznacza to, że ostrożne planowanie bazy danych SQL nie jest konieczne, co czyni bazy danych dokumentów przydatnymi do szybko zmieniających się schematów, często występujących podczas tworzenia oprogramowania. Może to jednak mieć wpływ na szybkość, rozmiar i specyficzność.

Czym jest baza danych dokumentów JSON?

Aplikacje, w których są używane różne typy danych JSON i język zapytań zorientowany na JSON, mogą wchodzić w interakcje z danymi przechowywanymi w bazie danych dokumentów JSON. Bazy danych dokumentów JSON zapewniają natywną obsługę JSON.

Baza danych dokumentów JSON wyróżnia się następującymi cechami:

 • Baza danych dla dokumentów JSON jest nierelacyjną bazą danych, zaprojektowaną do przechowywania i wysyłania zapytań w formacie dokumentów JSON
 • Dane JSON w bazie danych mają postać tekstu, ale tekst może być przechowywany w formacie binarnym, takim jak natywny typ danych JSON w Oracle Database 21c.
 • Dostęp do danych JSON przechowywanych w bazie danych jest podobny do dostępu do innych danych bazy danych, na przykład Oracle Call Interface (OCI), .NET lub Java Database Connectivity (JDBC).
 • Dane JSON z bazy danych dokumentów JSON mogą być składowane, indeksowane i przetwarzane w ramach zapytań bez konieczności używania schematu definiującego dane.

Używanie bazy danych dokumentów JSON

Jak wspomniano wcześniej, JSON jest lekkim formatem transferu danych, który wyznacza standard wymiany dokumentów. Przyjrzyjmy się przechowywaniu danych JSON w bazie danych dokumentów JSON i zarządzaniu nimi.

Przechowywanie danych JSON

Przechowywanie danych JSON w bazie danych dokumentów JSON przechowuje dokumenty w niezmienionej postaci, bez konieczności deserializacji. W Oracle Database można używać kolumn, których typy danych to VARCHAR2, CLOB, BLOB lub macierzysty binarny typ danych JSON firmy Oracle w systemie Oracle Database 21c. Wybór pomiędzy nimi zależy zazwyczaj od rozmiaru dokumentów JSON. Przechowywanie danych JSON w bazie danych przy użyciu standardowych typów danych SQL oznacza, że dane JSON można modyfikować tak, jak każdy inny typ danych.

Zarządzanie danymi JSON

Danymi JSON można zarządzać i modyfikować je za pomocą tabel w bazie danych dokumentów JSON, niezależnie od typu danych. Wybór tabeli do użycia jest zazwyczaj motywowany rozmiarem dokumentów JSON. Jedną z funkcji Oracle Database jest możliwość łatwego replikowania tabel z kolumnami zawierającymi dane JSON.

Simple Oracle Document Access (SODA)

Oracle Database oferuje rodzinę interfejsów SODA API zaprojektowanych do obsługi tworzenia aplikacji bezschematowych. Dzięki tym zestawom API twórcy aplikacji mogą pracować z zarządzanymi przez Oracle Database dokumentami JSON bez konieczności korzystania z języka SQL. Usługa SODA jest obsługiwana na kilku platformach i w kilku językach, takich jak REST, Java, Node.js, Python, PL/SQL i OCI. Dowiedz się więcej tutaj.

Oracle Database API dla MongoDB

Za pomocą Oracle Database API for MongoDB programiści mogą nadal tworzyć aplikacje MongoDB w Oracle Database przy użyciu sterowników, narzędzi i struktur MongoDB. Programiści mogą tworzyć aplikacje MongoDB na laptopie i wdrażać je w systemie Oracle Database.

Przypadki użycia bazy danych dokumentu JSON

Natywna baza danych dokumentów JSON zapewnia programistom wyświetlanie, tworzenie i posiadanie większej ilości informacji.

Klienci w bazie danych są nie tylko określani za pomocą nazw i adresów, ale ich atrybuty mogą być przypisywane jako wartości i wyświetlane w tablicach w celu uzyskania spersonalizowanych rekomendacji produktów i bardziej interesujących interakcji.

Skuteczność danych JSON zależy wyłącznie od bazy danych, w której się znajdują.

Aplikacje z bardziej spersonalizowanymi doświadczeniami Zapewniaj atrakcyjne, spersonalizowane środowisko obsługi klienta i udostępniaj rekomendacje w czasie rzeczywistym w wielu cyfrowych domenach.
Zarządzanie treściami i katalogami Twórz usługi związane z zarządzaniem zawartością i katalogiem produktów, obsługujące różnorodne atrybuty i metadane.
Zintegrowane aplikacje IoT Twórz zintegrowane aplikacje dla systemów strumienia kliknięć, monitorowania, rejestrowania w dziennikach i czujników, przetwarzających miliony wstawień i pobrań na sekundę, generując nowe analizy bez wpływu na dokładność danych.

Dane JSON i autonomiczna baza danych JSON

Baza danych dla dokumentów JSON oferuje nie tylko natywną obsługę typów danych JSON, ale także umożliwia łatwe migracje, tworzenie aplikacji niewymagających programowania oraz brak zmian w schemacie przy przechowywaniu i zarządzaniu. Oracle Database oferuje natywną obsługę JSON i magazynu dokumentów dla każdego wdrożenia począwszy od Oracle Database 19c.

A gdyby istniał sposób wykorzystania zalet Oracle Database w środowisku bezserwerowym? Baza danych w chmurze umożliwia łatwe tworzenie aplikacji JSON na w pełni zarządzanej platformie z automatycznym udostępnianiem, skalowaniem i naprawą, przy jednoczesnym zapewnieniu dostępności na poziomie 99,95%.