Często zadawane pytania

Rozwiń wszystko Zwiń wszystko
 • Kiedy otrzymam fakturę?

  Faktura zostanie wygenerowana i przesłana na podany w zamówieniu adres rozliczeniowy po aktywacji usług. Aktywacja usługi (zwana także „przydzieleniem”) inicjuje proces fakturowania. Czas przydzielenia usługi zależy od usługi:

  • Rozwiązania PaaS i IaaS są przydzielane w ciągu kilku godzin.
  • Przydzielenie rozwiązania SaaS może potrwać dłużej. Czas przydzielenia usługi zależy od usługi.

  Faktury są przesyłane:

  • Po przydzieleniu wszystkich usług z zamówienia
  • albo

  • Po upływie 15 dni

  Zależy to od tego, co nastąpi wcześniej. Jeśli aktywacja usługi trwa dłużej niż 15 dni, dla jednego zamówienia może zostać wygenerowanych wiele faktur.

 • Czy mogę uzyskać pomoc w zrozumieniu procesu fakturowania usług chmurowych?

  Oczywiście. Na tym filmie wyjaśniono ten proces.

 • Dlaczego przesłano mi wiele faktur za moje zamówienie?

  Jeśli aktywacja danej usługi trwa dłużej niż 15 dni, dla jednego zamówienia może zostać wygenerowanych wiele faktur. Kolejne faktury będą już konsolidowane.

 • Dlaczego faktury są wystawiane przed zakończeniem implementacji?

  Aktywacja (przydzielenie) usługi inicjuje proces fakturowania. Harmonogram przydzielania usług jest różny dla różnych usług chmurowych, nawet jeśli usługi te zamówiono na jednym zamówieniu. Przed zakończeniem implementacji może być zatem wystawionych wiele faktur.

 • Dlaczego przesłano mi fakturę za użycie po zakończeniu okresu obowiązywania początkowej subskrypcji?

  Subskrypcje publicznych rozwiązań chmurowych Oracle PaaS i IaaS nie wygasają. Klienci mogą nadal korzystać z takich rozwiązań po zakończeniu okresu obowiązywania początkowej subskrypcji. W takim przypadku zostanie im wystawiona faktura za użycie:

  • Godzinowe
  • Rozliczane co miesiąc z dołu w ramach modelu Pay As You Go

  Ceny są oparte na bieżącej cenie katalogowej za godzinę użycia usługi.

 • Jak otrzymam fakturę?

  Faktura zostanie wygenerowana i przesłana na podany w zamówieniu adres rozliczeniowy po aktywacji usług.

  Odbiorca może również zalogować się na swoje konto w witrynie shop.oracle.com i samodzielnie pobrać tam fakturę.

 • Dlaczego kwota faktury nie zgadza się z kwotą podaną w zamówieniu?

  Kwota faktury może być niższa od kwoty podanej w zamówieniu, ponieważ dla danego zamówienia mogło zostać wygenerowanych wiele faktur lub świadczenie niektórych zamówionych usług mogło rozpocząć się później niż pozostałych. Szczegóły:

  Wiele faktur wygenerowanych dla jednego zamówienia
  Aktywacja (przydzielenie) usługi inicjuje proces generowania faktur. Czas przydzielenia usługi zależy od usługi. Z tego powodu dla jednego zamówienia może zostać wygenerowanych wiele faktur, co powoduje różnicę między kwotą faktury a kwotą podaną w zamówieniu.

  Jednoczesne wygaśnięcie subskrypcji dla wszystkich usług określonych w zamówieniu
  Okresy świadczenia wszystkich usług objętych daną subskrypcją wygasają tego samego dnia (co-terming). Czas przydzielenia usługi zależy natomiast od usługi, w związku z czym okres świadczenia usług przydzielonych później będzie krótszy niż okres podany w zamówieniu. Aby odzwierciedlić ten skrócony okres, ceny będą naliczane proporcjonalnie. Przykładowo:

  PaaS 1 stycznia – 31 grudnia 12 miesięcy $24,000
  SaaS 1 lutego – 31 grudnia 11 miesięcy $22,000
 • Jak zidentyfikować zamówienie, za które wystawiono mi fakturę?

  Istnieje kilka sposobów identyfikacji zamówienia na fakturze:

  • Znajdź numer referencyjny zamówienia u dołu po lewej stronie zamówienia. Numer ten pojawia się również w opisie wiersza faktury.
  • Jeśli podano numer zamówienia, pojawi się on na fakturze w polu numeru zamówienia.
  • Jeśli chcesz dodać numer zamówienia zakupu na fakturze, skontaktuj się z nami. Dane punktu kontaktowego w sprawach fakturowania również znajdują się na fakturze.
 • Dlaczego przesłano mi jedną fakturę obejmującą wiele zamówień?

  Oracle wystawia faktury według subskrypcji. Wiele zamówień dotyczących jednej subskrypcji zostanie skonsolidowanych na kolejnych fakturach. Na przykład zamówienie bazowe z dodatkiem lub rozszerzeniem.

 • Dlaczego kwota faktury jest niższa niż całkowita kwota podana na zamówieniu?

  Opóźnienia w aktywacji (przydzieleniu) usługi powodują, że kwota faktury jest niższa niż całkowita kwota podana na zamówieniu. Oracle nie pobiera opłat za okres, w którym usługa nie była aktywna.

 • W jaki sposób fakturowane są zamówienia na rozszerzenia i dodatki?

  W okresie świadczenia usług można uzupełnić subskrypcję bazową o:

  • Rozszerzenie (zwiększenie „ilości” usług)
  • Dodatek (zamówienie dodatkowych usług)

  Proces fakturowania rozpoczyna się w momencie aktywacji (przydzielenia) każdej dodatkowej usługi. Faktury są przesyłane:

  • Po przydzieleniu wszystkich usług z zamówienia
  • albo

  • Po upływie 15 dni

  Zależy to od tego, co nastąpi wcześniej.

  Jeśli aktywacja usługi trwa dłużej niż 15 dni, dla jednego zamówienia może zostać wygenerowanych wiele faktur.

 • Dlaczego przesłano mi wiele faktur za zamówione rozszerzenie lub dodatek?

  Dla jednego zamówienia może zostać wygenerowanych wiele faktur w następujących przypadkach:

  • Aktywacja usługi trwa dłużej niż 15 dni
  • Metoda płatności za rozszerzenie lub dodatek różni się od metody płatności za oryginalne zamówienie
  • Numer zamówienia zakupu rozszerzenia lub dodatku różni się od numeru oryginalnego zamówienia

  Kolejne faktury będą wystawiane zgodnie z postanowieniami subskrypcji bazowej.

 • Na czym polega nadmierne użycie?

  Nadmierne użycie (overage) to użycie przekraczające wykupione użycie. W przypadku nadmiernego użycia naliczane są dodatkowe opłaty. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na tym filmie.

 • Jaki wygląda proces fakturowania w przypadku dodatkowego użycia?

  W przypadku niektórych usług nietaryfowych Oracle dopuszcza użycie dodatkowej mocy obliczeniowej ponad określony w subskrypcji limit (bursting). Łączna używana moc obliczeniowa (określona w subskrypcji i dodatkowa) nie może przekroczyć dwukrotności limitu mocy określonego w subskrypcji. Jeśli na przykład wykupiono subskrypcję na cztery jednostki mocy obliczeniowej procesora Oracle (Oracle Compute Unit, OCPU) miesięcznie, dodatkowe użycie danej usługi będzie ograniczone do czterech jednostek OCPU, tak aby łączne użycie nie przekroczyło ośmiu jednostek OCPU dla tej usługi. Opłata za taką dodatkową moc obliczeniową będzie naliczana godzinowo z dołu w ramach modelu Pay As You Go. Ceny za taką dodatkową moc obliczeniową będą oparte na aktualnej cenie za godzinę określonej w cenniku opublikowanym w witrynie cloud.oracle.com.

  Więcej informacji na ten temat można znaleźć na tym filmie.

 • Dlaczego przesłano mi fakturę za nadmierne użycie, mimo że na moim zamówieniu było rozszerzenie?

  Jeśli zamówienie na rozszerzenie zostanie złożone i aktywowane po dacie zakończenia oryginalnej subskrypcji, mogą zostać naliczone opłaty za nadmierne użycie.

 • Dlaczego Oracle nadal wystawia mi faktury z tytułu subskrypcji, która już wygasła?

  Wykupione w Oracle subskrypcje rozwiązań PaaS i IaaS nie mają:

  • Określonej daty zakończenia subskrypcji
  • Określonego okresu subskrypcji

  Jeśli nadal korzystasz z subskrypcji usług chmurowych, zostanie wygenerowana odpowiednia faktura. Jeśli przedpłacona w subskrypcji ilość została użyta i nadal korzystasz z dowolnej aktywnej usługi chmurowej, otrzymasz stosowną fakturę.

 • Jak zidentyfikować zamówienie zakupu, za które wystawiono mi fakturę?

  Jeśli podczas składania zamówienia zakupu podano nam numer zamówienia, zostanie on umieszczony na fakturze.

 • Dlaczego na mojej fakturze brakuje numeru zamówienia zakupu?

  Jeśli podczas składania zamówienia podano nam numer zamówienia zakupu, zostanie on umieszczony na wszystkich powiązanych z tym zamówieniem fakturach. Sprawdź, czy podczas składania zamówienia podany został numer zamówienia zakupu.

 • Czy mogę dodać do mojej faktury numer zamówienia zakupu?

  Tak. Jeśli chcesz dodać numer zamówienia zakupu na fakturze, skontaktuj się z nami. Dane punktu kontaktowego w sprawach fakturowania również znajdują się na fakturze.

 • Jak mogę zmienić numer zamówienia zakupu na mojej fakturze?

  Aby zmienić numer zamówienia zakupu na fakturze, skontaktuj się z nami. Musisz wówczas:

  • Podać numer faktury
  • Przedstawić egzemplarz poprawnego zamówienia zakupu
 • Co oznacza sygnatura POEF-1 na mojej fakturze?

  Sygnatura POEF-1 potwierdza, że wystawienie zamówienia zakupu nie jest standardowym procesem w Twoim przedsiębiorstwie.

 • Czy mogę otrzymać fakturę z innym opisem wiersza, który pasuje do mojego zamówienia zakupu?

  Oracle przydziela usługi na podstawie zamówienia, a nie zamówienia zakupu klienta.

 • Mam uniwersalne kredyty. Dlaczego przysłano mi fakturę za nadmierne użycie?

  Jeśli użycie przekroczy miesięczny limit określony w umowie, zostaną naliczone dodatkowe opłaty z tytułu nadmiernego użycia. Opłaty te zostaną obliczone według obniżonej stawki stosowanej w przypadku miesięcznego limitu określonego w umowie.

 • W jaki sposób fakturowane są zamówienia w modelu Pay As You Go?

  Fakturowanie w modelu Pay As You Go ma miejsce co miesiąc z dołu. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na tym filmie.

 • Jak mogę zdobyć kredyty na usługi chmurowe?

  Sprawdź, czy w zawartej umowie znajduje się postanowienie stwierdzające, że możesz ubiegać się o takie kredyty. Jeśli jest tam takie postanowienie, skontaktuj się z nami za pośrednictwem adresu e-mail podanego na fakturze.

 • Aktywacja moich usług wielodostępowych (pooled capacity) jest opóźniona. Dlaczego Oracle pobiera w związku z tym pełną kwotę subskrypcji?

  Opłaty za usługi wielodostępowe nie są naliczane proporcjonalnie do okresu obowiązywania umowy. Ze wszystkich zakupionych usług można korzystać w dowolnym momencie w okresie świadczenia usługi.

 • Jak wygląda proces fakturowania w przypadku subskrypcji UCM Monthly Flex?

  Wspomniany proces fakturowania został objaśniony na tym filmie.

 • Jak wygląda proces fakturowania w przypadku subskrypcji rozwiązań SaaS?

  Rozwiązania SaaS są oferowane jako subskrypcja nietaryfowa. Konfiguracja usługi jest określana w momencie składania zamówienia. Podstawą opłaty za taką usługę jest miesięczna opłata uiszczana przez okres od roku do trzech lat. Opłaty są naliczane z góry rocznie lub kwartalnie.

  Więcej informacji na temat fakturowania w przypadku różnych modeli subskrypcji można znaleźć na tym filmie.

 • Czy mogę zmienić częstotliwość wystawiania faktur?

  Do zmiany częstości wystawiania faktur wymagana jest zmiana umowy. Aby uzyskać więcej informacji na temat, skontaktuj się z nami za pośrednictwem adresu e-mail podanego na fakturze.

 • Jak mogę zmienić informacje rozliczeniowe na mojej fakturze?

  Aby zmienić informacje rozliczeniowe na fakturze, skontaktuj się z nami za pośrednictwem adresu e-mail podanego na fakturze.

 • Numer identyfikacji podatkowej na mojej fakturze jest niepoprawny. Jak mogę go poprawić?

  Aby poprawić numer identyfikacji podatkowej na fakturze, skontaktuj się z nami za pośrednictwem adresu e-mail podanego na fakturze. Pamiętaj, aby w swoim wniosku o zmianę podać poprawny numer identyfikacji podatkowej.

 • Jak dodać, usunąć albo zaktualizować dane karty kredytowej?

  Aby zmienić dane swojej karty kredytowej, zaloguj się na swoje konto w witrynie shop.oracle.com

 • Czy obowiązuje limit płatności kartą kredytową?

  Tak. Klient może opłacać faktury kartą kredytową, jeśli:

  • Wartość faktury (obejmująca wartość zamówienia i podatku) nie przekroczy 99.9999,99 USD
  • Karta kredytowa jest akceptowaną formą płatności w kraju, w którym zawarto umowę lub zarejestrowano zamówienie

  Karta kredytowa jest jedyną akceptowaną formą płatności dla wszystkich transakcji o wartości poniżej 2000 USD w krajach, w których karta kredytowa jest akceptowaną formą płatności. Nie można łączyć wielu zamówień, aby przekroczyć próg 2000 USD.

 • Jak mogę sprawdzić, czy podana na mojej fakturze ilość jest poprawna?

  Aby uzyskać pełne wyjaśnienia dotyczące faktury wystawionej na podstawie umowy i zamówienia, skontaktuj się z nami za pośrednictwem adresu e-mail podanego na fakturze.

 • Czy mogę zawiesić wystawianie faktur?

  Nie. Oracle wystawia faktury na podstawie postanowień zawartej umowy.

 • Jakie opcje częstotliwości wystawiania faktur oferuje Oracle?

  Oracle oferuje cztery opcje częstotliwości wystawiania faktur:

  • Rocznie z góry: całkowita kwota za dany rok jest fakturowana na początku okresu rozliczeniowego
  • Kwartalnie z góry: 25% całkowitej kwoty za dany rok jest fakturowane w czterech okresach kwartalnych na początku każdego kwartału
  • Kwartalnie z dołu: 25% całkowitej kwoty za dany rok jest fakturowane w czterech okresach kwartalnych na końcu każdego kwartału (opcja dostępna tylko dla klientów z sektora publicznego)
  • Miesięcznie z dołu: opłaty za użycie (PAYG) i nadmierne użycie są fakturowane na koniec danego miesiąca na podstawie faktycznego użycia
 • Czy faktury mogą być dla mnie wystawiane z wyprzedzeniem?

  Tak. Przyjęte przez Oracle zasady fakturowania pozwalają na fakturowanie przyszłych transakcji po przydzieleniu usługi chmurowej. Datą faktury będzie data wystawienia faktury (a nie data w przyszłości). Nie można generować faktur za usługi jeszcze nie przydzielone.

 • Jakie są standardowe warunki płatności w Oracle?

  W ciągu 30 dni od daty faktury.

 • Czy Oracle wystawia faktury pro forma?

  Nie.