Nie znaleziono wyników

Twoje wyszukiwanie nie dało żadnych wyników.

Zalecamy wypróbowanie następujących rozwiązań, aby znaleźć to, czego szukasz:

 • Sprawdź pisownię wyszukiwania słowa kluczowego.
 • Użyj synonimów dla wpisanego słowa kluczowego, na przykład spróbuj wpisać „aplikacja” zamiast „oprogramowanie”.
 • Wypróbuj jedno z popularnych wyszukiwań wskazanych poniżej.
 • Rozpocznij nowe wyszukiwanie.
Popularne pytania

Informacje prawne Oracle

Materiały Oracle do pobrania
Noty prawne

Prywatność w Oracle
Polityka prywatności Oracle w zakresie rekrutacji

1. WPROWADZENIE

Niniejsza Polityka prywatności Oracle w zakresie rekrutacji (Polityka prywatności) opisuje praktyki dotyczące ochrony prywatności i bezpieczeństwa stosowane przez Oracle Corporation, jej spółki zależne i filie (Oracle, my, nas) podczas zbierania, używania i przetwarzania (przetwarzanie) Państwa danych osobowych w związku z prowadzonymi przez Oracle działaniami rekrutacyjnymi online i offline. Dokument wyjaśnia także, jakie działania mogą Państwo podjąć w odniesieniu do tych czynności przetwarzania.

Dane osobowe to wszystkie informacje, które dotyczą zidentyfikowanej albo możliwej do zidentyfikowania osoby. Na przykład imię i nazwisko, adres e-mail, informacje o wykształceniu i historii zatrudnienia, CV oraz kwalifikacje zawodowe. Dane osobowe są nazywane także informacjami o użytkowniku.

Ostatnie zmiany w niniejszej Polityce prywatności zostały wprowadzone piątek, 15 lutego 2019 r. Niemniej jednak ta Polityka prywatności może zmieniać się z czasem w celu spełnienia wymagań prawnych lub zaspokojenia zmieniających się potrzeb biznesowych. Najbardziej aktualną wersję Polityki prywatności można znaleźć na tej stronie internetowej. W przypadku wprowadzenia istotnych zmian, na które będziemy chcieć zwrócić Państwa uwagę, będziemy też informować o nich w inny odpowiedni sposób (na przykład poprzez wyskakujące okienko na naszej stronie internetowej).

ZAKRES POLITYKI PRYWATNOŚCI

Zobacz
Więcej
 • Niniejsza Polityka prywatności dotyczy przetwarzania przez Oracle danych osobowych osób ubiegających się o pracę w ramach portalu kariery Oracle (Oracle Talent Acquisition Cloud) oraz bardziej ogólnych działań rekrutacyjnych Oracle przeprowadzanych zarówno offline, jak i online, a także za pośrednictwem zewnętrznych stron internetowych.

KTO JEST ODPOWIEDZIALNY ZA PRZETWARZANIE PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?

Zobacz
Więcej
 • Odpowiedzialność za przetwarzanie danych osobowych w sposób opisany w niniejszej Polityce prywatności leży po stronie Oracle Corporation i jej podmiotów stowarzyszonych.

JAKIE RODZAJE DANYCH OSOBOWYCH BĘDZIE PRZETWARZAĆ ORACLE?

Zobacz
Więcej
 • W celu przeprowadzania czynności rekrutacyjnych na potrzeby Oracle przetwarzamy Państwa dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, adres, adres e-mail, wykształcenie, historia zatrudnienia, CV i kwalifikacje zawodowe.

GDZIE ORACLE UZYSKUJE DANE OSOBOWE?

Zobacz
Więcej
 • Przetwarzamy dane osobowe, które uzyskaliśmy bezpośrednio od Państwa, na przykład podczas rejestracji w portalu Oracle Talent Acquisition Cloud, podczas rozmowy kwalifikacyjnej lub na podstawie przesłanego podania o pracę. Możemy także otrzymywać dane osobowe z innych źródeł, takich jak kontrole referencji, sprawdzanie przeszłości lub historii zatrudnienia, a także ze źródeł należących do zewnętrznych podmiotów rekrutacyjnych.

DLACZEGO I W JAKI SPOSÓB ORACLE WYKORZYSTUJE PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Zobacz
Więcej
 • Wykorzystujemy dane osobowe do odpowiedzi na Państwa prośby lub podania; dla celów rekrutacji i zatrudnienia; w celu zapewnienia dostępu, ulepszania, rozwijania i zabezpieczania portalu Oracle Talent Acquisition Cloud, naszych czynności rekrutacyjnych, produktów i usług Oracle; oraz w celu zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami prawa.

W JAKI SPOSÓB ORACLE MOŻE UDOSTĘPNIAĆ DANE OSOBOWE?

Zobacz
Więcej
 • Państwa dane osobowe są udostępniane w ramach całej organizacji Oracle oraz stronom trzecim, takim jak dostawcy usług internetowych, firmy powiązane w przypadku reorganizacji oraz organy administracji rządowej zgodnie z wymogami praw.

JAKIE MAJĄ PAŃSTWO MOŻLIWOŚCI WYBORU?

Zobacz
Więcej
 • W odniesieniu do informacji o użytkowniku zgromadzonych w UE/EOG lub w innych przypadkach wymaganych przez prawo mają Państwo prawo do wycofania zgody, rezygnacji, sprzeciwu lub ograniczenia wykorzystania Państwa danych osobowych; zmiany lub sprostowania Państwa danych osobowych; lub dostępu do Państwa danych osobowych.

JAK SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z ORACLE W PRZYPADKU PYTAŃ, UWAG LUB SKARG?

Zobacz
Więcej
 • Jeśli uważają Państwo, że Państwa dane osobowe zostały wykorzystane w sposób, który nie jest zgodny z niniejszą Polityką prywatności, prosimy o kontakt ze globalnym inspektorem ochrony danych.

2. ZAKRES

Niniejsza Polityka prywatności dotyczy przetwarzania przez Oracle danych osobowych osób ubiegających się o pracę (Państwo lub Państwa) w związku z:

 • portalem kariery Oracle zwanym także Oracle Talent Acquisition Cloud; oraz
 • ogólnymi czynnościami rekrutacyjnymi prowadzonymi przez Oracle zarówno offline, jak i online, a także za pośrednictwem stron internetowych stron trzecich (strony internetowe).

Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat podejmowanych przez nas czynności przetwarzania związanych z ogólnym korzystaniem ze stron internetowych Oracle, a także korzystania przez nas z plików cookie i podobnych technologii wykraczających poza zakres niniejszej Polityki prywatności, prosimy o zapoznanie się z naszą Ogólną polityką prywatności.

3. KTO JEST ODPOWIEDZIALNY ZA PRZETWARZANIE PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?

Odpowiedzialność za przetwarzanie Państwa danych osobowych zgodnie z niniejszą Polityką prywatności leży po stronie Oracle Corporation, jej spółek zależnych i partnerów. Patrz lista podmiotów Oracle. Proszę wybrać region i kraj, żeby wyświetlić adres siedziby i dane kontaktowe podmiotu lub podmiotów Oracle w danym kraju.

4. JAKIE RODZAJE DANYCH OSOBOWYCH ORACLE PRZETWARZA I GDZIE ORACLE UZYSKUJE DANE OSOBOWE?

Przetwarzamy dane osobowe, które uzyskaliśmy bezpośrednio od Państwa, na przykład podczas rejestracji w portalu Oracle Talent Acquisition Cloud, na podstawie podania o pracę przesłanego przez stronę internetową lub złożonego podczas spotkania rekrutacyjnego, lub rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzanej osobiście lub telefonicznie. Możemy także otrzymywać Państwa dane osobowe z innych źródeł, na przykład od osób, które Państwo wskażecie w referencjach czy od osób, które polecają Państwo na dane stanowisko, w związku ze sprawdzaniem przeszłości lub historii zatrudnienia oraz od zewnętrznych podmiotów rekrutacyjnych, w tym ze stron internetowych stron trzecich.

Oracle może przetwarzać następujące kategorie danych osobowych w celu prowadzenia działań rekrutacyjnych, co zostało szerzej opisane w Sekcji 5 niniejszej Polityki prywatności:

 • imię i nazwisko oraz dane kontaktowe
 • wykształcenie
 • historiaę zatrudnienia
 • kwalifikacje zawodowe i pozwolenie na pracę, w tym narodowość, kraj zamieszkania oraz status wizowy i imigracyjny
 • stanowiska, którymi wykazali Państwo zainteresowanie lub na które zgłosili Państwo chęć złożenia podania
 • CV, życiorys lub wyciągi z indeksu oraz wszelkie dokumenty załączone do Państwa życiorysu, takie jak kopie certyfikatów i dyplomy
 • referencje od poprzednich pracodawców
 • szczegółowe informacje na temat wynagrodzenia, takie jak wysokość zarobków, zależnie od regionu
 • informacje dotyczące sprawdzania przeszłości, takie jak weryfikacja wykształcenia i historii zatrudnienia oraz inne istotne informacje zgodnie z zasadami Oracle i obowiązującym prawem
 • pewne typy wrażliwych danych osobowych, jak opisano w Sekcji 12 poniżej

5. DLACZEGO I W JAKI SPOSÓB ORACLE WYKORZYSTUJE PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Oracle wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:

 • w celu komunikowania się z Państwem i odpowiadania na Państwa prośby lub podania;
 • w celu rekrutacji, oceny i zatrudnienia;
 • w celu umożliwienia Państwu korzystania z portalu Oracle Talent Acquisition Cloud;
 • w celu analizy, rozwoju i ulepszania portalu Oracle Talent Acquisition Cloud, naszych czynności rekrutacyjnych, produktów i usług;
 • w celu utrzymania bezpieczeństwa portalu Oracle Talent Acquisition Cloud oraz naszych stron internetowych systemów i sieci;
 • w celu zapewnienia zgodności z obowiązującym prawem i możliwości prowadzenia naszej działalności.

Cele te zostały szczegółowo omówione poniżej.

 • W celu komunikowania się z Państwem i odpowiadania na Państwa prośby lub podania

Jeśli kontaktują się Państwo z nami (na przykład za pomocą portalu Oracle Talent Acquisition Cloud, formularzy kontaktowych na stronach internetowych, poprzez kontakt z osobami rekrutującymi lub podczas spotkań rekrutacyjnych, lub poprzez platformy mediów społecznościowych), przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu komunikowania się z Państwem w sprawie Państwa podania lub zainteresowania pracą. Na przykład możemy informować Państwa o statusie Państwa podania, nowych ofertach pracy lub zapraszać Państwa do udziału w czynnościach rekrutacyjnych, takich jak wywiady telefoniczne lub rozmowy kwalifikacyjne przeprowadzane osobiście.

 • W celu rekrutacji, oceny i zatrudnienia

Przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu wybrania odpowiedniego kandydata na odpowiednie stanowisko w Oracle i oceny, czy są Państwo odpowiednią osobą na dane stanowisko. Dlatego możemy zamieścić Państwa dane osobowe w naszej bazie danych dotyczących rekrutacji dla celów zarządzania wyborem kandydatów do pracy w Oracle i procesami rekrutacyjnymi. Jeśli zostaną Państwo wybrani na stanowisko w Oracle, Państwa dane osobowe będą również używane podczas procesu zatrudniania. Należy pamiętać, że przed zatrudnieniem i w celu zapewnienia Oracle możliwości przedłożenia Państwu oferty będą Państwo proszeni o wyrażenie zgody na sprawdzanie przeszłości. Aby uzyskać więcej informacji na temat sprawdzania przeszłości i przetwarzania danych osobowych w związku ze sprawdzaniem przeszłości, patrz Proces sprawdzania przeszłości na potrzeby Oracle.

 • W celu umożliwienia Państwu korzystania z portalu Oracle Talent Acquisition Cloud

Jeśli zdecydują się Państwo zarejestrować i utworzyć konto na portalu Oracle Talent Acquisition Cloud, musimy przetworzyć Państwa dane osobowe w celu utworzenia Państwa osobistego konta i zarządzania nim. Po utworzeniu konta wyślemy Państwu osobiste dane logowania. Takie dane osobowe umożliwiają nam zarządzenie Państwa kontem (np. uwierzytelnianie dostępu lub zmianę hasła na Państwa żądanie).

 • W celu analizy, rozwoju i ulepszania portalu Oracle Talent Acquisition Cloud, naszych czynności rekrutacyjnych, produktów i usług

W celu analizy, rozwoju i ulepszania portalu Oracle Talent Acquisition Cloud, czynności rekrutacyjnych, produktów i usług Oracle może przetwarzać Państwa dane osobowe, na przykład jeśli napotkają Państwo problemy podczas korzystania z portalu Oracle Talent Acquisition Cloud lub jeśli portal nie działa zgodnie z oczekiwaniami. Możemy również przetwarzać Państwa dane osobowe w celu rozwoju i testowania nowych produktów lub wersji systemów, łat i aktualizacji.

 • W celu utrzymania bezpieczeństwa portalu Oracle Talent Acquisition Cloud

Możemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu utrzymania bezpieczeństwa portalu Oracle Talent Acquisition Cloud oraz naszych stron internetowych, systemów i sieci. Na przykład możemy przetwarzać Państwa dane osobowe podczas badania podejrzanej aktywności na naszych stronach internetowych, w systemach i w sieciach.

 • W celu zapewnienia zgodności z obowiązującym prawem i możliwości prowadzenia naszej działalności

W niektórych przypadkach możemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, np. w przypadku prawnego obowiązku sprawozdawczego lub żądań na podstawie procedur prawnych. Możemy również przetwarzać Państwa dane osobowe w toku prowadzenia przez nas działalności i zarządzania wewnętrznego, np. przeprowadzania audytów i dochodzeń, cesji i przejęć oraz dla celów księgowych, finansowych, archiwizacyjnych i ubezpieczeniowych, a także w związku z procesem rozwiązywania sporów.

6. JAKIE SĄ PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH OSÓB ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE UNII EUROPEJSKIEJ?

Podstawy przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych zebranych na terenie UE/EOG są następujące:

 • Aby zapewnić odpowiednie możliwości komunikacji z Państwem i odpowiedzi na Państwa prośby, musimy przetwarzać Państwa dane osobowe, dlatego mamy uzasadniony interes w przetwarzaniu tych danych.
 • Korzystanie z portalu Oracle Talent Acquisition Cloud oraz przetwarzanie Państwa danych osobowych w celach rekrutacyjnych odbywa się na podstawie Państwa zgody. Należy pamiętać, że mogą Państwo zawsze zamknąć konto i wycofać zgodę, chociaż może to uniemożliwić nam uwzględnienie Państwa kandydatury do pracy w Oracle.
 • Podstawą przetwarzania Państwa wrażliwych danych osobowych związanych z Państwa podaniem o pracę jest Państwa wyraźna zgoda. Należy pamiętać, że mogą Państwo zawsze zamknąć konto i wycofać zgodę, chociaż może to uniemożliwić nam uwzględnienie Państwa kandydatury do pracy w Oracle.
 • Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych w ramach naszych czynności rekrutacyjnych prowadzonych offline i online poza portalem Oracle Talent Acquisition Cloud jest nasz uzasadniony interes w zalezieniu najlepszej osoby na dane stanowisko.
 • Jeśli nie zostaną Państwo wybrani na dane stanowisko, ale chcielibyśmy skontaktować się z Państwem w związku z przyszłymi możliwościami zatrudnienia, jakie mogą Państwa zainteresować, przetwarzamy istotne dane kontaktowe oraz powiązane informacje przekazane w ramach pierwotnie złożonego podania, w oparciu o nasz uzasadniony interes w znalezieniu najlepszego kandydata na dane stanowisko.
 • Podstawą przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych w celu analizy, rozwoju i ulepszania portalu Oracle Talent Acquisition Cloud, naszych stron internetowych, produktów i usług jest nasz uzasadniony interes w podnoszeniu wydajności, poprawianiu wrażeń użytkownika oraz udoskonalaniu funkcji portalu Oracle Talent Acquisition Cloud, naszych stron internetowych, produktów i usług.
 • Podstawą przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych w celu zapewnienia bezpieczeństwa jest nasz uzasadniony interes w ochronie systemów i sieci Oracle.
 • Podstawą przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych dla celów prawnych i regulacyjnych jest obowiązek prawny lub uzasadniony interes Oracle w zachowaniu zgodności z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami.
 • Podstawą przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych w celu prowadzenia przez nas działań biznesowych jest nasz uzasadniony interes w skutecznym i należytym prowadzeniu naszych działań biznesowych.

7. JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY DANE OSOBOWE?

Oracle przechowuje Państwa dane osobowe przez następujące okresy:

 • Jeśli utworzyli Państwo konto na portalu Oracle Talent Acquisition Cloud, informacje o koncie będą przechowywane tak długo, jak konto na portalu będzie aktywne. Jeśli na Państwa koncie przez siedem (7) lat nie odnotujemy żadnej aktywności, Państwa konto zostanie uznane za nieaktywne, a informacje dotyczące konta zostaną usunięte.
 • Oracle będzie przechowywać Państwa dane osobowe związane z podaniem o pracę (takie jak CV/życiorys lub stanowisko, na które składali Państwo podanie) przez okres do siedmiu (7) lat od daty złożenia przez Państwa podania (chyba że dłuższy lub krótszy okres jest wymagany na mocy obowiązującego prawa).

W zakresie dozwolonym lub wymaganym przez prawo Oracle może usunąć Państwa dane osobowe w dowolnym czasie. Dlatego w Państwa interesie jest zachowanie kopii wszelkich danych, które Państwo do nas przesyłacie.

8. KIEDY I W JAKI SPOSÓB ORACLE UDOSTĘPNIA PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Udostępnianie w ramach Oracle

Ponieważ Oracle jest firmą globalną, informacje dotyczące operacji systemowych mogą być udostępniane w ramach całej ogólnoświatowej organizacji Oracle. Patrz lista podmiotów Oracle, którym mogą być udostępniane informacje dotyczące operacji systemowych. Proszę wybrać region i kraj, żeby wyświetlić adres siedziby i dane kontaktowe podmiotu lub podmiotów Oracle w danym kraju.

Pracownicy Oracle są upoważnieni do dostępu do danych osobowych wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji określonego celu i wykonywania obowiązków służbowych.

Udostępnianie osobom trzecim

Jeśli zaistnieje taka potrzeba, możemy udostępniać dane osobowe stronom trzecim opisanym poniżej.

 • Zewnętrzni dostawcy usług (np. zarządzanie stroną internetową, IT i powiązana infrastruktura, sprawdzanie przeszłości, audyt i inne podobne usługi) w celu realizacji przez tych dostawców działań biznesowych w imieniu Oracle.
 • Właściwe strony trzecie w przypadku reorganizacji, połączenia, sprzedaży, wejścia w spółkę, cesji, przeniesienia lub innej zmiany przeznaczenia jakiejkolwiek części naszej firmy, jej aktywów lub akcji (w tym w związku z bankructwem lub podobnym postępowaniem).
 • Zgodnie z wymogami prawa, jak w przypadku zapewnienia zgodności z wezwaniem sądowym lub innymi procesami prawnymi, jeżeli uznamy w dobrej wierze, że ujawnienie jest niezbędne w celu ochrony naszych praw, ochrony Państwa bezpieczeństwa lub bezpieczeństwa innych osób, zbadania oszustwa lub udzielenia odpowiedzi na żądanie organów publicznych, w tym organów rządowych spoza Państwa kraju zamieszkania, ze względów bezpieczeństwa narodowego i/lub do celów organów ścigania.
 

Kiedy strony trzecie uzyskują dostęp do danych osobowych, wymagamy od niej stosowania umownych, technicznych i organizacyjnych środków służących zagwarantowaniu, aby Państwa dane osobowe były przetwarzane tylko w zakresie, w jakim takie przetwarzanie jest niezbędne oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej Polityki prywatności oraz obowiązującym prawem.

9. W JAKI SPOSÓB DANE OSOBOWE SĄ PRZETWARZANE NA CAŁYM ŚWIECIE?

Oracle jest globalną firmą prowadzącą działalność w ponad 80 krajach, w ramach której dostęp do danych osobowych oraz ich przekazywanie i przechowywanie odbywa się globalnie. Jeśli Państwa dane osobowe są przekazywane do odbiorcy Oracle lub strony trzeciej w kraju, który nie zapewnia adekwatnego poziomu ochrony danych osobowych, Oracle podejmie środki mające na celu zapewnienie, że Państwa dane osobowe są chronione na takim poziomie, na przykład będzie stosowała w odniesieniu do nich standardowych klauzul umownych UE.

10. W JAKI SPOSÓB PAŃSTWA DANE OSOBOWE SĄ ZABEZPIECZANE?

W Oracle wdrożono odpowiednie środki techniczne, fizyczne i organizacyjne służące ochronie Państwa danych osobowych przed przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem, przypadkową utratą, uszkodzeniem, zmianą, nieupoważnionym ujawnieniem lub nieuprawnionym dostępem oraz przed wszelkimi innymi formami bezprawnego przetwarzania (w tym m.in. zbytecznym gromadzeniem) lub dalszym przetwarzaniem.

11. JAKIE MAJĄ PAŃSTWO MOŻLIWOŚCI WYBORU?

W celu uzyskania informacji na temat własnej osoby zgromadzonych w UE/EOG lub w innych przypadkach wymaganych przez prawo mają Państwo prawo zażądać przeprowadzenia wszystkich lub niektórych następujących działań dotyczących przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych.

 • Wycofanie zgody — mogą Państwo zażądać wycofania uprzednio udzielonej zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych, kontaktując się z nami pod adresem Irecruitsupport_us@oracle.com.
 • Usunięcie danych osobowych — mogą Państwo usunąć lub skasować wszystkie lub niektóre Państwa dane osobowe w portalu Oracle Talent Acquisition Cloud. Jeśli mają państwo Pytania dotyczące tego procesu, prosimy o kontakt pod adresem Irecruitsupport_us@oracle.com lub wypełnienie formularza zapytania.
 • Zmiana lub korekta danych osobowych — mogą Państwo edytować wszystkie lub niektóre Państwa dane osobowe w portalu Oracle Talent Acquisition Cloud. Jeśli mają państwo Pytania dotyczące tego procesu, prosimy o kontakt pod adresem Irecruitsupport_us@oracle.com.
 • Sprzeciw lub ograniczenie wykorzystania danych osobowych — mogą Państwo zażądać zaprzestania wykorzystywania wszystkich lub niektórych Państwa danych osobowych, kontaktując się z nami pod adresem Irecruitsupport_us@oracle.com.
 • Prawo dostępu do danych i/lub uzyskania ich kopii — mogą Państwo uzyskać kopię niektórych danych osobowych w formacie możliwym do odczytu komputerowego w portalu Oracle Talent Acquisition Cloud. Aby zażądać dostępu do wszystkich danych osobowych objętych niniejszą Polityką prywatności, prosimy o kontakt pod adresem Irecruitsupport_us@oracle.com.

12. CZY ORACLE GROMADZI WRAŻLIWE DANE OSOBOWE?

Oracle nie żąda ani nie wymaga przesyłania wrażliwych danych osobowych dotyczących rasy lub pochodzenia etnicznego, religii lub przekonań filozoficznych, zdrowia, orientacji seksualnej ani przynależności politycznej w związku z Państwa podaniem o pracę i naszymi działaniami rekrutacyjnymi, a także prosi Państwa o nieprzesyłanie takich danych. W zakresie, w którym informacje przekazane przez Państwa zawierają wrażliwe dane osobowe, jak na przykład dane o Państwa pochodzeniu rasowym lub etnicznym, opiniach lub przekonaniach politycznych, wyznaniu, przynależności do związków zawodowych lub partii politycznych, stanie zdrowia fizycznego i psychicznego, orientacji seksualnej, popełnieniu lub zarzucie popełnienia przestępstwa bądź podobnych postępowaniach karnych, ocenie stanowiska lub świadectwach szkolnych, jednoznacznie upoważniają Państwo Oracle do przetwarzania tych danych osobowych zgodnie z postanowieniami niniejszej Polityki prywatności.

Ponadto, jeśli są Państwo w jakimkolwiek stopniu niepełnosprawni i chcieliby, żeby Oracle uwzględniło udogodnienia w tym zakresie, mogą Państwo przekazać taką informację w trakcie procesu rekrutacji. W niektórych krajach, zgodnie z obowiązującym prawem, możemy wyraźnie poprosić o informacje dotyczące np. rasy lub pochodzenia etnicznego w celu monitorowania polityki równych szans. Jednak nie wymagamy od osób ubiegających się o pracę podania tych informacji w związku z ich podaniami o pracę oraz naszymi działaniami rekrutacyjnymi, a jeśli zdecydują się Państwo na przekazanie tych informacji w ramach realizacji programu równych szans, informacje te nie będą możliwe do wyświetlenia ani w inny sposób możliwe do wykorzystania w procesie selekcji kandydatów lub zatrudniania.

13. JAKIE SĄ PAŃSTWA OBOWIĄZKI?

Są Państwo odpowiedzialni za dane osobowe przekazywane lub udostępniane Oracle i muszą się Państwo upewnić, że są one odpowiednie, prawdziwe, dokładne i nie wprowadzają w żaden sposób w błąd. Muszą Państwo upewnić się, że przekazane informacje nie zawierają treści obscenicznych, szkalujących lub naruszających prawa osób trzecich, oraz że nie zawierają złośliwego kodu lub treści w inny sposób podlegających zaskarżeniu. Dodatkowo, jeśli przekazali Państwo jakiekolwiek osobiste informacje dotyczące innych osób, takich jak osoby, które wystawiają Państwu referencje, są Państwo odpowiedzialni za przekazanie wszelkich powiadomień i uzyskanie wszelkich niezbędnych zgód, aby umożliwić Oracle zbieranie i przetwarzanie tych danych zgodnie z postanowieniami niniejszej Polityki prywatności.

14. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH—PAŃSTWA PYTANIA I UWAGI

Został powołany przez Oracle Inspektor ochrony danych. Jeśli uważają Państwo, że Państwa dane osobowe zostały wykorzystane przez Oracle w sposób niezgodny z postanowieniami niniejszej Polityki prywatności lub jeśli mają Państwo dodatkowe pytania związane z naszymi praktykami dotyczącymi prywatności, prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych poprzez wypełnienie formularza zapytania.

Pisemne zapytania do Globalnego inspektora ochrony danych można wysyłać na poniższy adres:

Oracle Corporation
Globalny inspektor ochrony danych.
10 Van de Graaff Drive
Burlington, MA 01803
U.S.A.

W przypadku danych osobowych gromadzonych NA TERENIE UE/EOG pisemne zapytania do Inspektora ochrony danych w UE można wysyłać na adres:

Robert Niedermeier
Hauptstraße 4
D-85579 Neubiberg / München
Niemcy
Adres e-mail: mail@legislator.de

15. ROZSTRZYGANIE SPORÓW LUB SKŁADANIE SKARG

W przypadku jakichkolwiek skarg w związku ze stosowaniem się przez Oracle do postanowień niniejszej Polityki prywatności należy w pierwszej kolejności skontaktować się z Oracle. Oracle przeprowadzi dochodzenie w tej sprawie i podejmie próbę rozstrzygnięcia wszelkich skarg i sporów dotyczących praktyk Oracle w zakresie prywatności. W przypadku nierozstrzygniętych zastrzeżeń związanych z prywatnością lub korzystaniem z danych, których nie omówiliśmy w wystarczający sposób, prosimy o skontaktowanie się z zewnętrznym amerykańskim podmiotem zajmującym się rozstrzyganiem sporów (bezpłatnie) pod adresem https://feedback-form.truste.com/watchdog/request. Jeśli mają Państwa miejsce zamieszkania w państwie członkowskim Unii Europejskiej, mają Państwo także prawo do złożenia skargi do właściwego urzędu ochrony danych.

16. GŁÓWNA SIEDZIBA ORACLE

Centrala Oracle znajduje się pod adresem:

2300 Oracle Way
Austin, TX 78741
USA

Tel.: +1.737.867.1000

TRUSTe

Dowiedz się więcej