Nie znaleziono wyników

Twoje wyszukiwanie nie dało żadnych wyników.

Zalecamy wypróbowanie następujących rozwiązań, aby znaleźć to, czego szukasz:

 • Sprawdź pisownię wyszukiwania słowa kluczowego.
 • Użyj synonimów dla wpisanego słowa kluczowego, na przykład spróbuj wpisać „aplikacja” zamiast „oprogramowanie”.
 • Wypróbuj jedno z popularnych wyszukiwań wskazanych poniżej.
 • Rozpocznij nowe wyszukiwanie.
Popularne pytania

Informacje prawne Oracle

Materiały Oracle do pobrania
Noty prawne

Prywatność w Oracle
Polityka prywatności Oracle w zakresie rekrutacji

1. WPROWADZENIE

Niniejsza Polityka prywatności Oracle w zakresie rekrutacji (Polityka prywatności) opisuje praktyki dotyczące ochrony prywatności i bezpieczeństwa stosowane przez Oracle Corporation, jej spółki zależne i filie (Oracle, my, nas) podczas zbierania, używania i przetwarzania (przetwarzanie) Państwa danych osobowych w związku z prowadzonymi przez Oracle działaniami rekrutacyjnymi online i offline. Dokument wyjaśnia także, jakie działania mogą Państwo podjąć w odniesieniu do tych czynności przetwarzania.

Dane osobowe to wszystkie informacje, które dotyczą zidentyfikowanej albo możliwej do zidentyfikowania osoby. Na przykład imię i nazwisko, adres e-mail, informacje o wykształceniu i historii zatrudnienia, CV oraz kwalifikacje zawodowe. Dane osobowe są nazywane także informacjami o użytkowniku.

Ostatnie zmiany w niniejszej Polityce prywatności zostały wprowadzone 19 stycznia 2021 r. Niemniej jednak ta Polityka prywatności może zmieniać się z czasem w celu spełnienia wymagań prawnych lub zaspokojenia zmieniających się potrzeb biznesowych. Najbardziej aktualną wersję Polityki prywatności można znaleźć na tej stronie internetowej. W przypadku wprowadzenia istotnych zmian, na które będziemy chcieć zwrócić Państwa uwagę, będziemy też informować o nich w inny odpowiedni sposób (na przykład poprzez wyskakujące okienko na naszej stronie internetowej).

ZAKRES POLITYKI PRYWATNOŚCI

Zobacz
Więcej
 • Niniejsza Polityka prywatności dotyczy przetwarzania przez Oracle danych osobowych kandydatów w ramach portalu kariery Oracle (Oracle Talent Acquisition Cloud) oraz bardziej ogólnych działań rekrutacyjnych Oracle przeprowadzanych zarówno offline, jak i online, a także za pośrednictwem zewnętrznych stron internetowych.

KTO JEST ODPOWIEDZIALNY ZA PRZETWARZANIE PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?

Zobacz
Więcej
 • Odpowiedzialność za przetwarzanie danych osobowych w sposób opisany w niniejszej Polityce prywatności leży po stronie Oracle Corporation i jej podmiotów stowarzyszonych.

JAKIE KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH BĘDZIE PRZETWARZAĆ ORACLE?

Zobacz
Więcej
 • Przetwarzamy dane osobowe takie jak imię i nazwisko, adres, adres e-mail, informacje o wykształceniu i historii zatrudnienia, CV oraz kwalifikacje zawodowe, jak wskazano w niniejszej Polityce prywatności.

GDZIE ORACLE UZYSKUJE DANE OSOBOWE?

Zobacz
Więcej
 • Przetwarzamy dane osobowe, które są nam bezpośrednio przekazywane w związku z poniższymi celami, na przykład podczas rejestracji w portalu Oracle Talent Acquisition Cloud, w ramach przesłanego podania o pracę lub w trakcie rozmowy rekrutacyjnej. Możemy także otrzymywać dane osobowe z innych źródeł, takich jak kontrole referencji, sprawdzanie przeszłości lub historii zatrudnienia, a także ze źródeł i stron do przeprowadzania oceny należących do zewnętrznych podmiotów rekrutacyjnych.

DLACZEGO I W JAKI SPOSÓB ORACLE WYKORZYSTUJE PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Zobacz
Więcej
 • Wykorzystujemy dane osobowe do odpowiedzi na Państwa prośby lub podania; dla celów rekrutacji i zatrudnienia; w celu zapewnienia dostępu, ulepszania, rozwijania i zabezpieczania portalu Oracle Talent Acquisition Cloud, naszych czynności rekrutacyjnych, produktów i usług Oracle; oraz w celu zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami prawa.

W JAKI SPOSÓB ORACLE MOŻE UDOSTĘPNIAĆ DANE OSOBOWE?

Zobacz
Więcej
 • Państwa dane osobowe mogą być udostępniane w ramach całej organizacji Oracle oraz osobom trzecim, takim jak dostawcy usług internetowych, firmy powiązane w przypadku reorganizacji oraz organy administracji rządowej zgodnie z wymogami prawa.

JAKIE MAJĄ PAŃSTWO MOŻLIWOŚCI WYBORU?

Zobacz
Więcej
 • W odniesieniu do informacji o użytkowniku zgromadzonych w niektórych regionach i krajach, na przykład na terenie UE/EOG, mają Państwo prawo do wycofania zgody, rezygnacji, sprzeciwu lub ograniczenia wykorzystania Państwa danych osobowych; usunięcia, zmiany lub sprostowania Państwa danych osobowych; lub dostępu do Państwa danych osobowych.

JAK SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z ORACLE W PRZYPADKU PYTAŃ, UWAG LUB SKARG?

Zobacz
Więcej
 • Jeśli uważają Państwo, że Państwa dane osobowe zostały wykorzystane w sposób, który nie jest zgodny z niniejszą Polityką prywatności, prosimy o kontakt z globalnym inspektorem ochrony danych.

2. ZAKRES

Niniejsza Polityka prywatności dotyczy przetwarzania przez Oracle danych osobowych kandydatów lub potencjalnych kandydatów, którzy wyrazili zainteresowanie firmą Oracle (Państwo lub Państwa) w związku z:

 • portalem kariery Oracle zwanym także Oracle Talent Acquisition Cloud; oraz
 • ogólnymi czynnościami rekrutacyjnymi prowadzonymi przez Oracle zarówno offline, jak i online, za pośrednictwem stron internetowych (jak określono poniżej).

Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat podejmowanych przez nas czynności przetwarzania związanych z ogólnym korzystaniem ze stron internetowych Oracle, a także korzystania przez nas z plików cookie i podobnych technologii wykraczających poza zakres niniejszej Polityki prywatności, prosimy o zapoznanie się z naszą Ogólną polityką prywatności.

3. KTO JEST ODPOWIEDZIALNY ZA PRZETWARZANIE PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?

Oracle Corporation, z siedzibą pod adresem 2300 Oracle Way, Austin, TX, 78741, USA, oraz lokalny podmiot/lokalne podmioty Oracle działający/działające w kraju/krajach, gdzie ubiegają się Państwo o pracę, są odpowiedzialne za przetwarzanie Państwa danych osobowych zgodnie z niniejszą Polityką prywatności. Lista podmiotów Oracle dostępna jest tutaj. Proszę wybrać region i kraj, żeby wyświetlić adres siedziby i dane kontaktowe podmiotu lub podmiotów Oracle w danym kraju.

4. JAKIE KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH ORACLE PRZETWARZA I GDZIE ORACLE UZYSKUJE DANE OSOBOWE?

Przetwarzamy dane osobowe, które uzyskaliśmy bezpośrednio od Państwa, na przykład podczas rejestracji w portalu Oracle Talent Acquisition Cloud, na podstawie podania o pracę przesłanego przez stronę internetową lub złożonego podczas spotkania rekrutacyjnego, lub rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzanej osobiście lub telefonicznie. Możemy także otrzymywać Państwa dane osobowe z innych źródeł, na przykład od osób, które Państwo wskażecie w referencjach czy od osób, które polecają Państwa na dane stanowisko, w związku ze sprawdzaniem przeszłości lub historii zatrudnienia oraz od zewnętrznych podmiotów rekrutacyjnych, w tym ze stron internetowych. Strony internetowe obejmują między innymi strony internetowe w mediach społecznościowych, w których utworzyli Państwo publiczną stronę lub profil albo na których w inny sposób umożliwili rekruterom dostęp do Państwa danych. Mogą one również obejmować strony internetowe dostawców, na których firma Oracle zaprosiła Państwa do udziału w ocenach, ewaluacjach lub rozmowach rekrutacyjnych online. Rozmowy rekrutacyjne wideo prowadzone online podlegają dodatkowym postanowieniom dotyczącym prywatności.

Oracle może przetwarzać następujące kategorie danych osobowych w celu prowadzenia działań rekrutacyjnych, co zostało szerzej opisane w rozdziale 5 niniejszej Polityki prywatności:

 • imię i nazwisko oraz dane kontaktowe
 • wykształcenie
 • historia zatrudnienia
 • kwalifikacje zawodowe i pozwolenie na pracę, w tym narodowość, kraj zamieszkania oraz status wizowy i imigracyjny
 • stanowiska, którymi wykazali Państwo zainteresowanie lub na które zgłosili Państwo chęć złożenia podania
 • CV, życiorys lub wyciągi z indeksu oraz wszelkie dokumenty załączone do Państwa życiorysu, takie jak kopie certyfikatów i dyplomy
 • referencje od poprzednich pracodawców
 • szczegółowe informacje na temat wynagrodzenia, takie jak wysokość zarobków, zależnie od regionu
 • informacje dotyczące sprawdzania przeszłości, takie jak weryfikacja wykształcenia i historii zatrudnienia oraz inne istotne informacje zgodnie z zasadami Oracle i obowiązującym prawem
 • informacje o Państwa osobowości, kompetencjach, umiejętnościach i przydatności na dane stanowisko
 • pewne typy wrażliwych danych osobowych, jak opisano w rozdziale 12 poniżej

5. DLACZEGO I W JAKI SPOSÓB ORACLE WYKORZYSTUJE PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Oracle wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:

 • w celu komunikowania się z Państwem i odpowiadania na Państwa prośby lub podania;
 • w celu rekrutacji, oceny, sprawdzania przeszłości i zatrudnienia;
 • w celu umożliwienia Państwu korzystania z portalu Oracle Talent Acquisition Cloud;
 • w celu analizy, rozwoju i ulepszania portalu Oracle Talent Acquisition Cloud, naszych czynności rekrutacyjnych, produktów i usług;
 • w celu utrzymania bezpieczeństwa portalu Oracle Talent Acquisition Cloud oraz naszych stron internetowych, systemów i sieci;
 • w celu zapewnienia zgodności z obowiązującym prawem i możliwości prowadzenia naszej działalności.

Cele te zostały szczegółowo omówione poniżej.

 • W celu komunikowania się z Państwem i odpowiadania na Państwa prośby lub podania

Jeśli kontaktują się Państwo z nami (na przykład za pomocą portalu Oracle Talent Acquisition Cloud, formularzy kontaktowych na stronach internetowych, poprzez kontakt z osobami rekrutującymi lub podczas spotkań rekrutacyjnych, lub poprzez strony internetowe), przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu komunikowania się z Państwem w sprawie Państwa podania lub zainteresowania pracą. Na przykład możemy informować Państwa o statusie Państwa podania, nowych ofertach pracy lub zapraszać Państwa do udziału w czynnościach rekrutacyjnych, takich jak rozmowy kwalifikacyjne przeprowadzane przez telefon lub osobiście.

 • W celu rekrutacji, oceny, sprawdzania przeszłości i zatrudnienia

Przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu wybrania odpowiedniego kandydata na odpowiednie stanowisko w Oracle i oceny, czy są Państwo odpowiednią osobą na dane stanowisko. Dlatego możemy zamieścić Państwa dane osobowe w naszych bazach danych dotyczących rekrutacji dla celów zarządzania wyborem kandydatów do pracy w Oracle i procesami rekrutacyjnymi. Jeśli zostaną Państwo wybrani na stanowisko w Oracle, Państwa dane osobowe będą również używane podczas procesu zatrudniania. Należy pamiętać, że przed zatrudnieniem i w celu zapewnienia Oracle możliwości przedłożenia Państwu oferty mogą być Państwo proszeni o wyrażenie zgody na sprawdzanie przeszłości zgodnie z zasadami Oracle i lokalnym prawem. Aby uzyskać więcej informacji na temat sprawdzania przeszłości i przetwarzania danych osobowych w związku ze sprawdzaniem przeszłości, patrz Proces sprawdzania przeszłości na potrzeby Oracle. W zależności od regionu dodatkowe szczegóły dotyczące korzystania przez nas z informacji uzyskanych w ramach sprawdzania przeszłości mogą być również określone w odpowiednich powiadomieniach o ochronie prywatności i/lub zasadach naszego dostawcy usług zajmującego się sprawdzaniem przeszłości.

Oracle może zaprosić Państwa do udziału w ocenach, aby sprawdzić, czy są Państwo odpowiednimi kandydatami na dane stanowisko. Oceniając Państwa przydatność na dane stanowisko, Oracle może uzyskać dostęp do Państwa oceny i otrzymać wyniki ze stron internetowych.

 • W celu umożliwienia Państwu korzystania z portalu Oracle Talent Acquisition Cloud

Jeśli zdecydują się Państwo zarejestrować i utworzyć konto na portalu Oracle Talent Acquisition Cloud, musimy przetworzyć Państwa dane osobowe w celu utworzenia Państwa osobistego konta i zarządzania nim. Po utworzeniu konta wyślemy Państwu osobiste dane logowania. Takie dane osobowe umożliwiają nam zarządzenie Państwa kontem (np. uwierzytelnianie dostępu lub zmianę hasła na Państwa żądanie).

 • W celu analizy, rozwoju i ulepszania portalu Oracle Talent Acquisition Cloud, naszych czynności rekrutacyjnych, produktów i usług

W celu analizy, rozwoju i ulepszania portalu Oracle Talent Acquisition Cloud, czynności rekrutacyjnych, produktów i usług Oracle może przetwarzać Państwa dane osobowe, na przykład jeśli napotkają Państwo problemy podczas korzystania z portalu Oracle Talent Acquisition Cloud lub jeśli portal nie działa zgodnie z oczekiwaniami. Możemy również przetwarzać Państwa dane osobowe w celu rozwoju i testowania nowych produktów lub wersji systemów, łat i aktualizacji.

 • W celu utrzymania bezpieczeństwa portalu Oracle Talent Acquisition Cloud

Możemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu utrzymania bezpieczeństwa portalu Oracle Talent Acquisition Cloud oraz naszych stron internetowych, systemów i sieci. Na przykład możemy przetwarzać Państwa dane osobowe podczas badania podejrzanej aktywności na naszych stronach internetowych, w systemach i w sieciach.

 • W celu zapewnienia zgodności z obowiązującym prawem i możliwości prowadzenia naszej działalności

W niektórych przypadkach możemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, np. w przypadku prawnego obowiązku sprawozdawczego lub żądań na podstawie procedur prawnych. Możemy również przetwarzać Państwa dane osobowe w toku prowadzenia przez nas działalności i zarządzania wewnętrznego, np. przeprowadzania audytów i dochodzeń, cesji i przejęć oraz dla celów księgowych, finansowych, archiwizacyjnych i ubezpieczeniowych, a także w związku z procesem rozwiązywania sporów.

6. JAKIE SĄ PODSTAWY PRZETWARZANIA PRZEZ ORACLE PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH ZEBRANYCH W UE/EOG I INNYCH ODPOWIEDNICH REGIONACH?

Podstawy przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych zebranych na terenie UE/EOG i w innych odpowiednich regionach są następujące:

 • Mamy uzasadniony interes w przetwarzaniu Państwa danych kontaktowych i powiązanych informacji w celu skutecznej komunikacji z Państwem i odpowiadania na Państwa wnioski.
 • Korzystanie z portalu Oracle Talent Acquisition Cloud oraz przetwarzanie Państwa danych osobowych w celach rekrutacyjnych odbywa się na podstawie Państwa zgody. Należy pamiętać, że mogą Państwo zawsze zamknąć konto i wycofać zgodę, chociaż może to uniemożliwić nam uwzględnienie Państwa kandydatury do pracy w Oracle.
 • Podstawą przetwarzania Państwa wrażliwych danych osobowych związanych z Państwa podaniem o pracę jest Państwa wyraźna zgoda. Należy pamiętać, że mogą Państwo zawsze zamknąć konto i wycofać zgodę, chociaż może to uniemożliwić nam uwzględnienie Państwa kandydatury do pracy w Oracle.
 • Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych w ramach naszych czynności rekrutacyjnych prowadzonych offline i online poza portalem Oracle Talent Acquisition Cloud jest nasz uzasadniony interes w znalezieniu najlepszej osoby na dane stanowisko.
 • Jeśli nie zostaną Państwo wybrani na dane stanowisko, ale chcielibyśmy skontaktować się z Państwem w związku z przyszłymi możliwościami zatrudnienia, jakie mogą Państwa zainteresować, przetwarzamy istotne dane kontaktowe oraz powiązane informacje przekazane w ramach pierwotnie złożonego podania, w oparciu o nasz uzasadniony interes w znalezieniu najlepszego kandydata na dane stanowisko.
 • Podstawą przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych w celu analizy, rozwoju i ulepszania portalu Oracle Talent Acquisition Cloud, naszych stron internetowych, produktów i usług jest nasz uzasadniony interes w podnoszeniu wydajności, poprawianiu wrażeń użytkownika oraz udoskonalaniu funkcji portalu Oracle Talent Acquisition Cloud, naszych stron internetowych, produktów i usług.
 • Podstawą przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych w celu zapewnienia bezpieczeństwa jest nasz uzasadniony interes w ochronie systemów i sieci Oracle.
 • Podstawą przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych dla celów prawnych i regulacyjnych jest obowiązek prawny lub uzasadniony interes Oracle w zachowaniu zgodności z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami.
 • Podstawą przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych w celu prowadzenia przez nas działań biznesowych jest nasz uzasadniony interes w skutecznym i należytym prowadzeniu naszych działań biznesowych.
 • Przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych będzie również konieczne do zawarcia z Państwem umowy w celach związanych z zatrudnieniem.

7. JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY DANE OSOBOWE?

Oracle przechowuje Państwa dane osobowe przez następujące okresy:

 • Jeśli utworzyli Państwo konto na portalu Oracle Talent Acquisition Cloud, informacje o koncie będą przechowywane tak długo, jak konto na portalu będzie aktywne. Jeśli na Państwa koncie przez pięć (5) lat nie odnotujemy żadnej aktywności, Państwa konto zostanie uznane za nieaktywne, a informacje dotyczące konta zostaną usunięte.
 • Oracle będzie przechowywać Państwa dane osobowe związane z podaniem o pracę (takie jak CV/życiorys, stanowisko, na które składali Państwo podanie, lub wyniki oceny) przez okres do pięciu (5) lat od daty złożenia przez Państwa podania (chyba że dłuższy lub krótszy okres jest wymagany na mocy obowiązującego prawa).

W zakresie dozwolonym lub wymaganym przez prawo, lub na Państwa żądanie, Oracle może usunąć Państwa dane osobowe w dowolnym czasie. Dlatego w Państwa interesie jest zachowanie kopii wszelkich danych, które Państwo do nas przesyłacie.

8. KIEDY I W JAKI SPOSÓB ORACLE UDOSTĘPNIA PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Udostępnianie w ramach Oracle

Jesteśmy organizacją globalną i dlatego informacje dotyczące Państwa mogą być udostępniane globalnie w całej ogólnoświatowej organizacji Oracle. Lista podmiotów Oracle, którym mogą być udostępniane dotyczące Państwa informacje, dostępna jest tutaj. Proszę wybrać region i kraj, żeby wyświetlić adres siedziby i dane kontaktowe podmiotu lub podmiotów Oracle w danym kraju.

Pracownicy Oracle są upoważnieni do dostępu do danych osobowych wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji określonego celu oraz wykonywania obowiązków służbowych i są zobowiązani odpowiednimi umowami o zachowaniu poufności.

Udostępnianie osobom trzecim

Jeśli zaistnieje taka potrzeba, możemy udostępniać dane osobowe osobom trzecim opisanym poniżej.

 • Zewnętrzni dostawcy usług (np. zarządzanie stroną internetową, IT i powiązana infrastruktura, sprawdzanie przeszłości, audyt i inne podobne usługi) w celu realizacji przez tych dostawców działań biznesowych w imieniu Oracle.
 • Właściwe strony trzecie w przypadku reorganizacji, połączenia, sprzedaży, wejścia w spółkę, cesji, przeniesienia lub innej zmiany przeznaczenia jakiejkolwiek części naszej firmy, jej aktywów lub akcji (w tym w związku z bankructwem lub podobnym postępowaniem).
 • Zgodnie z wymogami prawa, jak w przypadku zapewnienia zgodności z wezwaniem sądowym lub innymi procesami prawnymi, jeżeli uznamy w dobrej wierze, że ujawnienie jest niezbędne w celu ochrony naszych praw, ochrony Państwa bezpieczeństwa lub bezpieczeństwa innych osób, zbadania oszustwa lub udzielenia odpowiedzi na żądanie organów publicznych, w tym organów rządowych spoza Państwa kraju zamieszkania, ze względów bezpieczeństwa narodowego i/lub do celów organów ścigania.

Kiedy osoby trzecie uzyskują dostęp do danych osobowych, wymagamy od nich stosowania umownych, technicznych i organizacyjnych środków służących zagwarantowaniu, aby Państwa dane osobowe były przetwarzane tylko w zakresie, w jakim takie przetwarzanie jest niezbędne oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej Polityki prywatności oraz obowiązującym prawem. Należy pamiętać, że niektóre z tych osób trzecich, takie jak dostawcy usług sprawdzania przeszłości, mogą również w imieniu firmy Oracle stosować dodatkowe zasady i informacje dotyczące ochrony prywatności.

9. W JAKI SPOSÓB DANE OSOBOWE SĄ PRZETWARZANE NA CAŁYM ŚWIECIE?

Oracle jest globalną firmą prowadzącą działalność w ponad 80 krajach, w ramach której dostęp do danych osobowych oraz ich przekazywanie i przechowywanie odbywa się globalnie, w tym również w krajach lub regionach poza Państwa miejscem zamieszkania. Jeśli Państwa dane osobowe są przekazywane do odbiorcy Oracle lub osoby trzeciej w kraju, który nie zapewnia adekwatnego poziomu ochrony danych osobowych, Oracle podejmie środki mające na celu zapewnienie, że Państwa dane osobowe są chronione na takim poziomie, na przykład poprzez stosowanie w odniesieniu do nich standardowych klauzul umownych UE.

10. W JAKI SPOSÓB PAŃSTWA DANE OSOBOWE SĄ ZABEZPIECZANE?

W Oracle wdrożono odpowiednie środki techniczne, fizyczne i organizacyjne służące ochronie Państwa danych osobowych przed przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem, przypadkową utratą, uszkodzeniem, zmianą, nieupoważnionym ujawnieniem lub nieuprawnionym dostępem oraz przed wszelkimi innymi formami bezprawnego przetwarzania (w tym m.in. zbytecznym gromadzeniem) lub dalszym przetwarzaniem.

11. JAKIE MAJĄ PAŃSTWO MOŻLIWOŚCI WYBORU?

W zależności od kraju zamieszkania, mogą mieć Państwo pewne możliwości wyboru i prawa w odniesieniu do wykorzystywania przez nas Państwa danych osobowych, takie jak prawo dostępu, poprawiania i aktualizacji, usunięcia lub skasowania danych, oraz uzyskania ich kopii.

 • Wycofanie zgody — mogą Państwo zażądać wycofania uprzednio udzielonej zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych.
 • Usunięcie danych osobowych — mogą Państwo usunąć lub skasować wszystkie lub niektóre Państwa dane osobowe w portalu Oracle Talent Acquisition Cloud.
 • Zmiana lub korekta danych osobowych — mogą Państwo edytować wszystkie lub niektóre Państwa dane osobowe w portalu Oracle Talent Acquisition Cloud.
 • Sprzeciw lub ograniczenie wykorzystania danych osobowych — mogą Państwo zażądać zaprzestania wykorzystywania wszystkich lub niektórych Państwa danych osobowych.
 • Prawo dostępu do swoich danych osobowych i/lub otrzymania ich kopii — mogą Państwo uzyskać kopię niektórych danych osobowych w formacie możliwym do odczytu komputerowego w portalu Oracle Talent Acquisition Cloud.

Mogą Państwo skorzystać z tych uprawnień zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa określonymi na naszej stronie ustawień w zakresie prywatności (Privacy Choices) lub wypełniając nasz formularz zapytania.

12. CZY ORACLE GROMADZI WRAŻLIWE DANE OSOBOWE?

Oracle nie żąda ani nie wymaga przesyłania wrażliwych danych osobowych, takich jak informacje dotyczące rasy lub pochodzenia etnicznego, religii lub przekonań filozoficznych, zdrowia, orientacji seksualnej ani przynależności politycznej w związku z Państwa podaniem o pracę i naszymi działaniami rekrutacyjnymi, a także prosi Państwa o nieprzesyłanie takich danych. W zakresie, w którym informacje przekazane przez Państwa zawierają wrażliwe dane osobowe, jak na przykład dane o Państwa pochodzeniu rasowym lub etnicznym, opiniach lub przekonaniach politycznych, wyznaniu, przynależności do związków zawodowych lub partii politycznych, stanie zdrowia fizycznego i psychicznego, orientacji seksualnej, popełnieniu lub zarzucie popełnienia przestępstwa bądź podobnych postępowaniach karnych, ocenie stanowiska lub świadectwach szkolnych, jednoznacznie upoważniają Państwo Oracle do przetwarzania tych danych osobowych zgodnie z postanowieniami niniejszej Polityki prywatności. Przetwarzanie przez Oracle Państwa nagrań głosowych lub zdjęć, informacji na temat zachowania, osobowości lub innych informacji psychometrycznych podlega Uzupełniającym warunkom polityki prywatności w zakresie rekrutacji.

Ponadto, jeśli są Państwo w jakimkolwiek stopniu niepełnosprawni i chcieliby, żeby Oracle uwzględniło udogodnienia w tym zakresie, mogą Państwo przekazać taką informację w trakcie procesu rekrutacji. W niektórych krajach, zgodnie z obowiązującym prawem, możemy wyraźnie poprosić o informacje dotyczące np. rasy lub pochodzenia etnicznego w celu monitorowania polityki równych szans. Jednak nie wymagamy od osób ubiegających się o pracę podania tych informacji w związku z ich podaniami o pracę oraz naszymi działaniami rekrutacyjnymi, a jeśli zdecydują się Państwo na przekazanie tych informacji w ramach realizacji programu równych szans, informacje te nie będą możliwe do wyświetlenia ani w inny sposób możliwe do wykorzystania w procesie selekcji kandydatów lub zatrudniania.

13. JAKIE SĄ PAŃSTWA OBOWIĄZKI?

Są Państwo odpowiedzialni za dane osobowe przekazywane lub udostępniane Oracle i muszą się Państwo upewnić, że są one odpowiednie, prawdziwe, dokładne i nie wprowadzają w żaden sposób w błąd. Muszą Państwo upewnić się, że przekazane informacje nie zawierają treści obscenicznych, szkalujących lub naruszających prawa osób trzecich, oraz że nie zawierają złośliwego kodu lub treści w inny sposób podlegających zaskarżeniu. Dodatkowo, jeśli przekazali Państwo jakiekolwiek osobiste informacje dotyczące innych osób, takich jak osoby, które wystawiają Państwu referencje, są Państwo odpowiedzialni za przekazanie wszelkich powiadomień i uzyskanie wszelkich niezbędnych zgód, aby umożliwić Oracle zbieranie i przetwarzanie tych danych zgodnie z postanowieniami niniejszej Polityki prywatności.

14. JAKIE SĄ PAŃSTWA PRAWA WYNIKAJĄCE Z KALIFORNIJSKIEJ USTAWY O OCHRONIE PRYWATNOŚCI KONSUMENTÓW (CCPA)?

Jeśli są Państwo mieszkańcami stanu Kalifornia, mogą Państwo zażądać od nas ujawnienia kategorii danych osobowych zebranych przez nas na Państwa temat (patrz rozdział 4).

Jeśli są Państwo mieszkańcami stanu Kalifornia, mogą Państwo uzyskać informacje na temat korzystania ze swoich praw, jak opisano powyżej, kontaktując się z nami pod numerem 1-800-633-0748.

15. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH—PAŃSTWA PYTANIA I UWAGI

Został powołany przez Oracle Inspektor ochrony danych. Jeśli uważają Państwo, że Państwa dane osobowe zostały wykorzystane przez Oracle w sposób niezgodny z postanowieniami niniejszej Polityki prywatności lub jeśli mają Państwo dodatkowe pytania związane z naszymi praktykami dotyczącymi prywatności, prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych poprzez wypełnienie formularza zapytania.

Pisemne zapytania do Globalnego inspektora ochrony danych można wysyłać na poniższy adres:

Oracle Corporation
Globalny inspektor ochrony danych
Willis Tower
233 South Wacker Drive
45th Floor
Chicago, IL 60606
USA

W przypadku danych osobowych gromadzonych na Państwa temat na terenie UE/EOG i w innych odpowiednich regionach pisemne zapytania do Inspektora ochrony danych w UE można wysyłać na adres:

Robert Niedermeier
Hauptstraße 4
D-85579 Neubiberg / München
Niemcy

W przypadku danych osobowych gromadzonych NA TERENIE Brazylii pisemne zapytania do Brazylijskiego inspektora ochrony danych można wysyłać na adres:

Alexandre Sarte
Rua Dr. Jose Aureo Bustamante, 455
Vila São Francisco
São Paulo, Bazylia

16. ROZSTRZYGANIE SPORÓW LUB SKŁADANIE SKARG

W przypadku jakichkolwiek skarg w związku ze stosowaniem się przez Oracle do postanowień niniejszej Polityki prywatności należy w pierwszej kolejności skontaktować się z Oracle. Oracle przeprowadzi dochodzenie w tej sprawie i podejmie próbę rozstrzygnięcia wszelkich skarg i sporów dotyczących praktyk Oracle w zakresie prywatności. W przypadku nierozstrzygniętych zastrzeżeń związanych z prywatnością lub korzystaniem z danych, których nie omówiliśmy w wystarczający sposób, prosimy o skontaktowanie się z zewnętrznym amerykańskim podmiotem zajmującym się rozstrzyganiem sporów (bezpłatnie) pod adresem https://feedback-form.truste.com/watchdog/request. Jeśli mają Państwa miejsce zamieszkania w państwie członkowskim Unii Europejskiej, mają Państwo także prawo do złożenia skargi do właściwego urzędu ochrony danych.

17. GŁÓWNA SIEDZIBA ORACLE

Centrala Oracle znajduje się pod adresem:

2300 Oracle Way
Austin, TX 78741
USA

Tel.: +1.737.867.1000

18. UZUPEŁNIAJĄCE WARUNKI POLITYKI PRYWATNOŚCI W ZAKRESIE REKRUTACJI

Oprócz warunków zaakceptowanych podczas składania podania o pracę na stronie rekrutacyjnej Oracle, niniejszym wyrażają Państwo zgodę na uzupełniające warunki użytkowania i wykorzystywanie Państwa danych osobowych określone w niniejszych Uzupełniających warunkach polityki prywatności w zakresie rekrutacji (Uzupełniająca polityka prywatności). Niezależnie od wszelkich innych postanowień zawartych w Polityce prywatności Oracle w zakresie rekrutacji (Polityka prywatności), podczas korzystania ze strony osoby trzeciej w celu wzięcia udziału w internetowej rozmowie rekrutacyjnej wideo, wyrażają Państwo zgodę na wykorzystanie Państwa danych osobowych zgodnie z niniejszą Uzupełniającą polityką prywatności. Terminy pisane wielkimi literami, które zostały użyte w niniejszym dokumencie, ale nie zostały zdefiniowane, mają znaczenie nadane im w Polityce prywatności.

Informacje dotyczące Państwa, uzyskane w wyniku przeprowadzenia oceny, mogą obejmować pewne rodzaje danych na temat Państwa osobowości, zachowania i przydatności na dane stanowisko. Dane osobowe zarejestrowane w nagraniu wideo mogą zawierać takie dane, jak Państwa głos i wizerunek. Wrażliwe dane osobowe obejmują również informacje przekazane w rozmowie rekrutacyjnej wideo, takie jak pochodzenie rasowe lub etniczne, przekonania religijne lub filozoficzne, orientacja seksualna, przynależność do związków zawodowych i partii politycznych, stan zdrowia fizycznego lub psychicznego, popełnienie lub zarzut popełnienia przestępstwa bądź podobne postępowania karne, ocena stanowiska lub świadectwa szkolne. Oracle nie wymaga takich danych osobowych i prosi Państwa o ich niepodawanie. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na wykorzystywanie Państwa danych osobowych zgodnie z niniejszą Uzupełniającą polityką prywatności, prosimy o nieubieganie się o pracę za pośrednictwem tego procesu. Jeśli chcą Państwo, aby Oracle uwzględniło jakiekolwiek udogodnienia, prosimy o kontakt pod adresem br-recruiting_br@oracle.com. Oracle może zaoferować udogodnienie, takie jak rozmowa rekrutacyjna przez telefon, zgodnie z niniejszą Polityką prywatności.

Oracle będzie przechowywać kopię rozmowy rekrutacyjnej zgodnie z zasadami przechowywania, ale nie będzie jej przechowywać dłużej niż jest to konieczne do oceny kandydata lub w inny sposób dozwolone przez obowiązujące prawo. Są Państwo świadomi, że Oracle nie przyjmie wszystkich kandydatów oraz że rozmowa rekrutacyjna w formie wideo nie gwarantuje otrzymania oferty pracy. Oracle zastrzega sobie prawo do złożenia oferty lub odrzucenia kandydatury na podstawie rozmowy rekrutacyjnej, według własnego uznania, w przypadku kandydatów, którzy odbędą rozmowę rekrutacyjną w formie wideo w ramach procesu rekrutacji, lub którzy zdecydują się na rozmowę telefoniczną lub, w niektórych przypadkach, odbędą rozmowę osobiście z rekruterem Oracle. Każdy kandydat, w przypadku którego Oracle uzna, że manipulował przy nagraniu wideo, udostępnił niezgodne z prawem lub zabronione treści lub naruszył Warunki użytkowania Oracle, rozumie, że wszystkie przekazane treści mogą być wykorzystane zgodnie z Warunkami użytkowania, w tym przekazane organom ścigania.

Poprzednia wersja: 04.01.21 | 24.12.19

TRUSTe

Dowiedz się więcej