Warunki korzystania z portalu asysty technicznej Oracle Support Portal

Warunki korzystania z portalu asysty technicznej

1. Wprowadzenie

Korzystając z tej internetowej usługi asysty technicznej Oracle Support („portal asysty technicznej Support Portal”), Klient wyraża zgodę na następujące postanowienia i warunki („Warunki korzystania z portalu asysty technicznej Support Portal”) oraz Warunki korzystania z witryny internetowej Oracle, w tym m.in. na politykę Oracle w zakresie wykorzystywania znaków towarowych i logo należących do Oracle, korzystania z forów i kanałów komunikacji publicznej, a także korzystania z witryn internetowych, treści i usług osób trzecich. Niniejsze warunki stanowią uzupełnienie do warunków dowolnej umowy zawartej między Klientem a Oracle lub firmą przejętą przez Oracle, jednak wyłącznie w odniesieniu do Materiałów udostępnianych za pośrednictwem portalu asysty technicznej Oracle Support Portal. W razie bezpośredniej niezgodności między niniejszymi warunkami a dowolną inną umową zawartą między Klientem a Oracle lub firmą przejętą przez Oracle, poniższe warunki będą regulować kwestie uzyskiwania przez Klienta dostępu do portalu asysty technicznej Support Portal i korzystania z niego, z wyjątkiem oprogramowania i innych materiałów, na korzystanie z których Klient otrzymał licencję na mocy odrębnych warunków udostępniania oprogramowania open source lub warunków osób trzecich („Technologia licencjonowana oddzielnie”). Żadne zapisy niniejszych Warunków korzystania z portalu asysty technicznej Support Portal nie mają na celu ograniczania ani kontrolowania w inny sposób korzystania przez Klienta z jakiejkolwiek takiej Technologii licencjonowanej oddzielnie.

Za pośrednictwem portalu asysty technicznej Support Portal Klient może uzyskiwać dostęp do różnych programów, aplikacji, narzędzi sieciowych i innych zasobów oferowanych przez Oracle obecnie i w przyszłości, w tym m.in. do biuletynów, oficjalnych dokumentów i innych publikacji technicznych; informacji o certyfikatach produktów, dostępności produktów i wycofaniu obsługi produktów; baz danych dotyczących błędów; zleceń obsługi serwisowej przesłanych przez Klienta; poprawek do oprogramowania; tablic ogłoszeniowych i wiadomości na forach; hiperłączy do stron internetowych niekontrolowanych przez Oracle („Materiałów”).

Klient zgadza się, że dostęp do portalu asysty technicznej Support Portal, w tym dostęp do funkcji zlecenia obsługi serwisowej, przyznaje się tylko wyznaczonym osobom kontaktowym Klienta oraz że Materiały, do których Klient uzyskuje dostęp za pośrednictwem portalu asysty technicznej Support Portal, z wyjątkiem wszelkich Technologii licencjonowanych oddzielnie, mogą być wykorzystywane wyłącznie w ramach uprawnień do korzystania z produktów lub usług chmurowych Oracle uwzględnionych w aktualnej umowie o świadczenie usługi asysty technicznej lub subskrypcji usług w chmurze. Klient zgadza się, że poprzednie zdanie ma zastosowanie również w przypadku, gdy Materiały udostępnia się w Maszynie wirtualnej i że — z wyjątkiem Technologii licencjonowanych oddzielnie — Klient nie ma prawa do uzyskiwania dostępu do Materiałów zawartych w takiej Maszynie wirtualnej (w tym aktualizowania nieobsługiwanych programów lub usług chmurowych), których nie uwzględniono w aktualnej umowie o świadczenie usługi asysty technicznej lub subskrypcji usług w chmurze, ani do korzystania z takich Materiałów. „Maszyna wirtualna” oznacza pakiet, plik, kontener lub szablon dla maszyny wirtualnej, urządzenia wirtualnego, środowiska wirtualnego, wirtualnego archiwum, wirtualnego zespołu, ujednolicone archiwum Oracle Solaris lub jego odpowiednik; może także zawierać lub nie system operacyjny. Poza wyjątkami określonymi w umowie między Klientem a Oracle lub w licencji na dowolną Technologię licencjonowaną oddzielnie (i) Materiały nie mogą być wykorzystywane do świadczenia usług na rzecz osób trzecich i (ii) Materiały nie mogą być udostępniane osobom trzecim ani wykorzystywane przez osoby trzecie, za wyjątkiem przedstawicieli lub kontrahentów Klienta działających w jego imieniu. Klient ponosi odpowiedzialność za sposób korzystania przez swoich przedstawicieli i/lub kontrahentów z portalu asysty technicznej Support Portal, a także za zgodność ich działań z niniejszymi Warunkami korzystania z portalu asysty technicznej Support Portal. Klient zobowiązuje się, że nie będzie pobierać Materiałów z portalu asysty technicznej Support Portal, o ile nie będzie z uzasadnionych powodów przekonany, że wykorzysta te Materiały w ciągu 90 dni w celu wsparcia upoważnionego korzystania przez siebie z produktów i/lub usług chmurowych Oracle uwzględnionych w aktualnej umowie zapewniającej asystę techniczną lub subskrypcji na usługi w chmurze. Klient zobowiązuje się na przykład, że nie będzie pobierać z portalu asysty technicznej Support Portal Materiałów w językach i Materiałów dotyczących systemów operacyjnych, których Klient nie używa i co do których nie jest z uzasadnionych powodów przekonany, że ich użyje w ciągu 90 dni. Klient zobowiązuje się też, że nie będzie pobierać z portalu Support Portal więcej niż 500 plików dziennie. Klient zobowiązuje się do niekorzystania z portalu asysty technicznej Support Portal w sposób mogący spowodować jego zniszczenie, wyłączenie, przeciążenie, uszkodzenie lub jakiekolwiek inne problemy prowadzące do nieautoryzowanego dostępu lub korzystania z Materiałów oraz uniemożliwiające prawidłowe działanie kont, systemów lub sieci Oracle. Na przykład Klient nie może korzystać z oprogramowania w postaci robotów, spiderów, scraperów lub innych zautomatyzowanych narzędzi w celu uzyskiwania dostępu do portalu asysty technicznej Support Portal bądź jakichkolwiek innych kont, systemów lub sieci Oracle.

Jeśli Materiały wykorzystywane przez Klienta lub do których Klient uzyskuje dostęp za pośrednictwem portalu asysty technicznej Support Portal zawierają dowolny element systemu operacyjnego Oracle Linux (łącznie z korzystaniem z systemu Oracle Linux jako systemu operacyjnego w Maszynie wirtualnej), korzystanie przez Klienta z tego oprogramowania Oracle Linux podlega Warunkom Oracle dotyczącym korzystania z systemu operacyjnego Oracle Linux (PDF). Jeśli Klient korzysta z oprogramowania Oracle Solaris stanowiącego element Materiałów pobranych z portalu asysty technicznej Support Portal (wchodzącego w skład Maszyny wirtualnej lub udostępnianego w inny sposób) i Klient nie uzyskał od firmy Oracle lub partnera Oracle licencji na korzystanie z oprogramowania Oracle Solaris, wówczas obowiązują warunki korzystania z produktu Oracle Solaris zawarte w Warunkach dla deweloperów korzystających z witryny Oracle Technology Network, dotyczących korzystania z produktów Oracle Solaris, Oracle Solaris Cluster i Oracle Solaris Express. Jeśli Klient uzyskał licencję na oprogramowanie Oracle Solaris od Oracle lub partnera Oracle, w tym m.in. przez nabycie sprzętu z zainstalowanymi programami Oracle Solaris lub przez subskrypcję Oracle Solaris Premier Subscription for Non-Oracle Hardware, wówczas obowiązują warunki korzystania z produktu Oracle Solaris zawarte w licencji i, o ile nie stwierdzono inaczej na piśmie, ograniczają się one do użytkowania sprzętu objętego licencją.

2. Gwarancje i wyłączenia odpowiedzialności

INFORMACJE, OPROGRAMOWANIE, PRODUKTY I USŁUGI DOSTĘPNE W PORTALU ASYSTY TECHNICZNEJ SUPPORT PORTAL, WŁĄCZAJĄC MATERIAŁY, MOGĄ BYĆ NIEAKTUALNE I MOGĄ ZAWIERAĆ BRAKI, LUKI ORAZ INNE BŁĘDY. INFORMACJE, OPROGRAMOWANIE, PRODUKTY I USŁUGI DOSTĘPNE W PORTALU ASYSTY TECHNICZNEJ SUPPORT PORTAL, W TYM MATERIAŁY, SĄ DOSTĘPNE W STANIE "W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ", BEZ ŻADNYCH GWARANCJI. ORACLE NIE GWARANTUJE, ŻE INFORMACJE ZAWARTE W MATERIAŁACH SĄ AKTUALNE LUB WOLNE OD BŁĘDÓW, ANI NIE UDZIELA ŻADNYCH DODATKOWYCH GWARANCJI WYRAŻONYCH JEDNOZNACZNIE LUB DOMNIEMANYCH, W TYM RĘKOJMI LUB GWARANCJI PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. MATERIAŁY NIE SĄ OPROGRAMOWANIEM ANI DOKUMENTACJĄ W ŚWIETLE ZAPISÓW UMÓW ZAWARTYCH MIĘDZY KLIENTEM A ORACLE.

W ŻADNYM WYPADKU ORACLE NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, SPECJALNE CZY WYNIKOWE, POWODUJĄCE UTRATĘ KORZYŚCI, PRZYCHODÓW, DANYCH LUB MOŻLIWOŚCI UŻYTKOWANIA, PONIESIONE PRZEZ KLIENTA LUB OSOBĘ TRZECIĄ, NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY TAKIE SZKODY WYNIKAJĄ Z DZIAŁANIA, UMOWY, ODPOWIEDZIALNOŚCI DELIKTOWEJ, DOSTĘPU DO PORTALU, KORZYSTANIA Z PORTALU ASYSTY TECHNICZNEJ SUPPORT PORTAL LUB INNYCH STRON INTERNETOWYCH, DO KTÓRYCH LINKI ZNAJDUJĄ SIĘ W PORTALU.

NIEZALEŻNIE OD POWYŻSZEGO, ODPOWIEDZI ORACLE NA ŻĄDANIA OBSŁUGI SERWISOWEJ I JAKIEKOLWIEK AKTUALIZACJE OPROGRAMOWANIA DYSTRYBUOWANE ZA POŚREDNICTWEM PORTALU ASYSTY TECHNICZNEJ SUPPORT PORTAL PODLEGAJĄ ODPOWIEDNIM GWARANCJOM I BĘDĄ PODSTAWĄ DO ZASTOSOWANIA WYŁĄCZNYCH ŚRODKÓW NAPRAWCZYCH WYMIENIONYCH W UMOWIE ZAWARTEJ MIĘDZY KLIENTEM A ORACLE.

ORACLE ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO WPROWADZANIA ZMIAN LUB AKTUALIZACJI W PORTALU ASYSTY TECHNICZNEJ SUPPORT PORTAL, MATERIAŁACH, PRODUKTACH LUB PROGRAMACH WYMIENIONYCH W PORTALU SUPPORT PORTAL W DOWOLNEJ CHWILI BEZ WCZEŚNIEJSZEGO POWIADOMIENIA.

3. Poufność informacji

Za wyjątkiem informacji udostępnianych na zewnętrznych stronach internetowych, do których hiperłącza znajdują się na portalu asysty technicznej Support Portal, informacje zawarte w Materiałach stanowią informacje poufne Oracle. Bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody Oracle Klient nie może ujawniać, reprodukować, przekazywać ani w żaden inny sposób kopiować informacji zawartych w Materiałach do żadnych celów poza upoważnionym korzystaniem z produktów lub usług chmurowych Oracle, na które podpisał stosowną umowę o asystę techniczną. Oracle zastosuje adekwatne środki w celu uniemożliwienia osobom trzecim uzyskania dostępu do zleceń obsługi serwisowej przesyłanych przez Klienta w portalu asysty technicznej Support Portal, przy czym Oracle nie gwarantuje, że osoby trzecie nie będą miały dostępu do żadnych informacji, komentarzy, opinii ani materiałów przesyłanych przez Klienta do Oracle przez Support Portal lub w związku z korzystaniem z portalu.

4. Fora i hiperłącza

Support Portal może zawierać grupy dyskusyjne, fora, tablice ogłoszeniowe lub inne fora publiczne („Fora”). Oracle nie autoryzuje (i może nie sprawdzać) komunikacji między użytkownikami (także pracownikami Oracle) na żadnym Forum. Support Portal może zawierać hiperłącza do stron internetowych zarządzanych przez osoby inne niż Oracle. Oracle nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane na tych stronach internetowych, nie autoryzuje ich i nie rekomenduje ich wykorzystywania.

5. Zachowanie zgodności z przepisami eksportowymi

W stosunku do Materiałów mają zastosowanie przepisy eksportowe Stanów Zjednoczonych oraz wszelkie inne właściwe lokalne przepisy dotyczące eksportu. Klient zobowiązuje się do korzystania z Materiałów zgodnie z przepisami eksportowymi (w tym z rozporządzeniami „uznany wywóz” i „uznany ponowny wywóz”). Klient zgadza się nie eksportować żadnych Materiałów uzyskanych dzięki korzystaniu z Support Portal (lub bezpośredniemu używaniu produktu), bezpośrednio lub pośrednio, z naruszeniem powyższych przepisów ani nie używać ich w dowolnym celu zabronionym przez te przepisy, w tym między innymi jako broń nuklearna, chemiczna lub biologiczna, a także do rozwoju technologii rakietowych.

6. Oracle zastrzega sobie prawo do zmiany treści Materiałów i Warunków korzystania z Support Portal bez powiadomienia

Treści Materiałów mogą podlegać częstym modyfikacjom bez powiadomienia. Warunki korzystania z Support Portal także mogą ulegać zmianom bez powiadomienia, a Klient zobowiązuje się do przestrzegania aktualnych zapisów tych Warunków za każdym razem, gdy z niego korzysta.

7. Prawo do unieważnienia i monitorowania dostępu

Firma Oracle zachowuje prawo do unieważnienia dostępu do Materiałów w dowolnym momencie z jakiegokolwiek powodu. Oracle może monitorować dostęp do portalu asysty technicznej Support Portal.

Oracle
2300 Oracle Way
Austin, Teksas 78741
USA

Klienci na całym świecie:
Tel.: (+1) 737.867.1000

Ostatnia aktualizacja: 4 stycznia 2021 r.