Nie znaleziono pasujących wyników.

Zalecamy wypróbowanie następujących rozwiązań, aby znaleźć to, czego szukasz:

 • Sprawdź pisownię wyszukiwania słowa kluczowego.
 • Użyj synonimów dla wpisanego słowa kluczowego, na przykład spróbuj wpisać „aplikacja” zamiast „oprogramowanie”.
 • Rozpocznij nowe wyszukiwanie.
Country

Czym jest Oracle Modern Best Practice?

Ogólnie rzecz biorąc, Oracle Modern Best Practice (MBP) oznacza kompleksowe procesy biznesowe realizowane za pomocą aplikacji i technologii Oracle. Dzięki wbudowaniu w aplikacje Oracle funkcji obsługi technologii cyfrowych nowej generacji, takich jak chmura, urządzenia mobilne, sztuczna inteligencja (AI) i Internet rzeczy (IoT), Oracle Modern Best Practice automatyzuje codzienne czynności biznesowe, aby umożliwić zwiększenie wydajności przy zmniejszonych nakładach. Od samego początku procesy MBP były zawsze dostępne i często aktualizowane w domenie publicznej oraz zaprojektowane tak, aby ewoluowały wraz z potrzebami naszych klientów.

Powszechna praktyka a najlepsza praktyka

W obliczu regularnie pojawiających się nowych produktów i usług oferowanych przez nowych graczy liderzy rynku muszą na nowo zastanowić się, czy powszechnie stosowane praktyki są rzeczywiście najlepszymi praktykami. W jaki bowiem sposób procesy biznesowe zoptymalizowane przy użyciu starych technologii mogą być najlepsze, gdy na rynku pojawiają się nowe, rewolucyjne rozwiązania? Im więcej takich technologii trafia w ręce konsumentów, tym częściej stosowane obecnie najlepsze praktyki mogą być nieaktualne. Aby zachować konkurencyjność, przedsiębiorstwa muszą stale wprowadzać innowacje i uwzględniać w swoich najlepszych praktykach nowe technologie.

MBP uznaje powszechne procesy biznesowe za dane historyczne, ale jednocześnie analizuje, co można zrobić dzięki nowym technologiom. Na bazie tego podejścia Oracle Modern Best Practice:

 • ewoluuje wraz z potrzebami organizacyjnymi w miarę zmian dynamiki na rynku;
 • ma charakter kompleksowy i obejmuje całą organizację, aby wyeliminować silosy w poszczególnych działach i zapewnić sprawność operacyjną;
 • korzysta z nowych technologii, takich jak sztuczna inteligencja, aby zautomatyzować rutynowe czynności i uwolnić kreatywność w celu uzyskania nowych wartości i informacji;
 • obejmuje technologie cyfrowe nowej generacji, które umożliwiają osiągnięcie znacznie lepszych, wymiernych rezultatów.

Udostępniane funkcje

O nowoczesności procesów MBP decydują wbudowane w procesy operacyjne funkcje:

 • Funkcje chmury. Chmura obliczeniowa umożliwia organizacjom zakup aplikacji biznesowych w modelu „oprogramowanie jako usługa” (SaaS), aby płacić wyłącznie za zużycie, co obniża początkowe koszty wdrożenia.
 • Funkcje mobilne. Funkcje mobilne zapewniają dostęp do danych, realizację transakcji biznesowych i kontakt ze współpracownikami z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie.
 • Funkcje analityczne. Wbudowane funkcje analityczne umożliwiają monitorowanie wydajności biznesowej i podejmowanie trafniejszych decyzji dzięki wskaźnikom KPI i metrykom wyświetlanym na pulpitach w czasie rzeczywistym.
 • Funkcje społecznościowe. Wbudowane funkcje społecznościowe dotyczące dowolnych dokumentów w dowolnych procesach biznesowych umożliwiają współpracę z zainteresowanymi stronami bez względu na lokalizację.
 • Funkcje Internetu rzeczy (IoT). Dane z czujników i urządzeń Internetu rzeczy zapewniają widoczność i informacje operacyjne w czasie rzeczywistym oraz umożliwiają wczesne wykrywanie problemów.
 • Funkcje Big Data. Usługi Big Data pomagają w wykrywaniu tendencji, wzorców i nowych możliwości dzięki zdolności do przekształcania dużych ilości złożonych danych z różnych źródeł w przydatne informacje.
 • Funkcje sztucznej inteligencji i samouczenia się maszyn (SI/SM). Inteligentne asystenty cyfrowe, aparaty rekomendacji i mechanizmy analizy predykcyjnej na bazie SI/SM pomagają w automatyzacji operacji, stymulowaniu innowacji i szybszym podejmowaniu trafniejszych decyzji.
 • Funkcje blockchain. Technologia blockchain zapewnia ramy współpracy służące usprawnieniu wymiany dokumentacji i zmniejszeniu kosztów transakcji w ramach sieci biznesowej dzięki zaufanemu, rozproszonemu źródłu prawdziwych informacji.
 • Funkcje rzeczywistości rozszerzonej i wirtualnej (RR/RW). Funkcje rzeczywistości rozszerzonej i wirtualnej dają dostęp do bardziej efektywnych sposobów zdobywania nowych umiejętności i rozwiązywania problemów wymagających fizycznej interwencji, zapewniając ciekawe doświadczenia i pozwalając na bezpośrednie nakładanie się rzeczywistych środowisk z przydatnymi informacjami.

Oracle Modern Best Practice — omówienie

Procesy Oracle MBP zostały opracowane z myślą o nowych możliwościach oferowanych przez technologie cyfrowe. Każdy proces obejmuje:

 • poszczególne etapy procesu i ich opisy z podkreśleniem zastosowania technologii do realizacji zadań;
 • listę stosownych funkcji umożliwiających realizację danego procesu;
 • produkty Oracle służące do realizacji procesu;
 • istotne wskaźniki KPI umożliwiające śledzenie poczynionych postępów.

Przykład. Proces finansowy „od zapotrzebowania do przyjęcia”. W większości przedsiębiorstw procesy dotyczące zamówień obejmują przegląd i zatwierdzanie zamówień oraz zarządzanie nimi przez dział zamówień, a także przesyłanie zamówień dostawcom. O ile jest to dobre podejście do zarządzania kosztami, o tyle może powodować opóźnienia, gdy zamówienia wymagają większej liczby ocen i zatwierdzeń.

Oracle Modern Best Practice wykorzystuje funkcje Internetu rzeczy, sztucznej inteligencji i samouczenia się maszyn oraz funkcje mobilne, społecznościowe i analityczne w celu przyspieszenia procesów poprzez automatyzację czynności wykonywanych ręcznie i przekazywania niezbędnych informacji odpowiednim osobom.

Zasady działania. Czujniki znajdujące się na regałach magazynowych informują kierownika magazynu o niskim poziomie zapasów. Zamówienia zakupu są wówczas generowane automatycznie i wysyłane do dostawców drogą elektroniczną (w przypadku rutynowych zapotrzebowań). Kierownik magazynu otrzymuje natomiast alerty o każdym nietypowym zapotrzebowaniu. Aby mieć pewność, że dostawy odpowiadają przewidywanemu zużyciu, kierownik magazynu współpracuje z działem zamówień w ramach funkcji społecznościowych (dostępnych na dowolnym urządzeniu). Korzystający z mechanizmów sztucznej inteligencji asystent cyfrowy szybko wyświetla odpowiednie dokumenty podczas przeglądów i zatwierdzeń.

Proces „od zapotrzebowania do przyjęcia”

1

Zgłoszenie zapotrzebowania

Twórz zlecenia zakupów automatycznie lub łatwo zlokalizuj potrzebne towary i usługi w zatwierdzonych katalogach, korzystając z interfejsu użytkownika podobnego jak w przypadku zakupów detalicznych.

2

Zatwierdzenie zapotrzebowania

Automatyczne kierowanie do zatwierdzania w oparciu o zdefiniowane progi, hierarchie zatwierdzania i kategorie zakupów. Dzięki inteligentnym asystentom cyfrowym można szybko uzyskać dostęp do potrzebnych informacji. Egzekwuj zasady rozdziału obowiązków (SoD) i monitoruj naruszenia.

3

Utworzenie zamówienia zakupu

Zautomatyzuj tworzenie zleceń zakupu dla zatwierdzonego dostawcy w oparciu o wynegocjowane ceny i warunki umowy.

4

Zatwierdzanie zamówienia zakupu (opcjonalnie)

Automatycznie kieruj zamówienia zakupu do zatwierdzenia na odpowiednich szczeblach zgodnie z wcześniej zdefiniowanymi regułami biznesowymi. Szybko uzyskaj potrzebne informacje za pośrednictwem inteligentnych asystentów cyfrowych.

5

Wysyłanie zamówienia zakupu

Automatycznie dostarczaj zatwierdzone zlecenia zakupu za pośrednictwem bezpiecznych kanałów elektronicznych lub portalu dostawców.

6

Przyjęcie towarów i usług

Rejestruj otrzymane towary lub zatwierdzaj faktury za świadczone usługi, aby zainicjować automatyczne uzgadnianie w module zobowiązań.


Kompozycja produktów: Cloud ERP (Procurement, Risk Management)
Istotne wskaźniki KPI: koszt przetwarzania jednego zamówienia zakupu, czas trwania cyklu zaopatrzenia

Istnieje możliwość dokonania przeglądu każdego procesu, pulpitu i raportu oraz każdej procedury i zasady, a także wprowadzenia odpowiednich usprawnień w celu jak najlepszego wykorzystania wspomnianych funkcji.

Oracle Modern Best Practice — prognoza

W e-booku „Oracle Modern Best Practice — prognoza” dokonano analizy przyszłego stanu procesów biznesowych, gdzie pracownicy skupiają się na podejmowaniu decyzji, kreatywnym myśleniu i kontaktach osobistych. Wraz z rozwojem wbudowanych mechanizmów sztucznej inteligencji i samouczenia się maszyn oraz funkcji automatyzacji przyszłe procesy biznesowe będą zautomatyzowane i zdolne do uczenia się podczas wykonywania swoich zadań.

Przykład: nowy, korzystający z mechanizmów sztucznej inteligencji proces „od zapotrzebowania do przyjęcia”

Naszym zdaniem najważniejszym zadaniem dla człowieka w procesie od zapotrzebowania do przyjęcia będzie obsługa odstępstw od normy i dostrajanie reguł biznesowych przy pomocy funkcji analitycznych oraz mechanizmów sztucznej inteligencji i samouczenia się maszyn. Jeśli organizacja w pełni wykorzysta dostępne technologie cyfrowe do tworzenia, zatwierdzania i wysyłania zamówień zakupu na podstawie reguł biznesowych, nie będzie już potrzeby ręcznej interwencji aż do momentu przyjęcie towarów i usług. W miejsce etapów dotychczas istniejących między pojawieniem się zapotrzebowania a przyjęciem pojawi się nadzór ze strony człowieka służący obsłudze odchyleń od normy, takich jak na przykład opóźnienia dostaw spowodowane huraganem. Wspomagany sugestiami sztucznej inteligencji kierownik magazynu może zatem wystawić jednorazowe zamówienie zakupu, aby rozwiązać problem nieuchronnego niedoboru. W kontekście długoterminowym kierownik magazynu może określić poziom zapasów krytycznych komponentów w okresach huraganów, wykorzystując informacje uzyskane z narzędzi analityki predykcyjnej oraz od pracowników działu produkcji i zaopatrzenia.

Proces „od zapotrzebowania do przyjęcia” — prognoza

1

Zgłoszenie zapotrzebowania

Zautomatyzuj procesy tworzenia, zatwierdzania i wysyłania zamówień na regularne zakupy od zatwierdzonych dostawców na podstawie reguł biznesowych. Łatwo lokalizuj potrzebne towary i usługi za pomocą wspomaganego interfejsu użytkownika.

2

Zarządzanie wyjątkami, odstępstwami od normy i regułami biznesowymi

Obsługuj odstępstwa od normy zgodnie z zaleceniami, regułami biznesowymi, wymogami zgodności i preferencjami użytkowników. Odpowiednio dostosuj zasady/reguły na podstawie zdobytych informacji lub zmian w modelu zakupowym lub środowisku biznesowym.

3

Przyjęcie towarów i usług

Rejestruj otrzymane towary lub zatwierdzaj faktury za świadczone usługi, aby zainicjować automatyczne uzgadnianie w module zobowiązań.

Korzystanie z Oracle Modern Best Practice

Z Oracle Modern Best Practice można korzystać na każdym etapie ścieżki przejścia do chmury, aby:

 • szkolić zainteresowane osoby w zakresie korzystania z technologii w celu osiągnięcia celów biznesowych;
 • demonstrować procesy biznesowe możliwe do realizacji dzięki nowym funkcjom;
 • planować ścieżkę adaptacyjną;
 • uporządkować zakres wdrożenia i nakłady pracy;
 • analizować porównawczo postępy i korzyści.

W Oracle MBP służy do tworzenia podstaw naszej własnej transformacji chmurowej. Ponadto włączamy MBP do metodyki True Cloud, aby pomóc naszym klientom w realizacji ich własnych ścieżek przejścia do chmury.


Zostań partnerem Oracle

Zakłócenia i nieustanne zmiany zachodzące w środowisku biznesowym stały się nową normą. Aby dostosować się do tych zmiennych warunków i odpowiednio się rozwijać, odnoszące sukcesy przedsiębiorstwa wdrażają model ciągłych innowacji. Oracle wprowadza do swojej oferty aplikacji biznesowych innowacje techniczne w postaci regularnych, kwartalnych aktualizacji, zapewniając jednocześnie klientom swobodę we wdrażaniu nowych funkcji, aby mogli to zrobić w wybranym przez nich czasie. Dzięki procesom Oracle Modern Best Practice można zawsze korzystać z najnowszych rozwiązań, aby osiągać kolejne poziomy doskonałości.