Czym jest Oracle Modern Best Practice?

Ogólnie rzecz biorąc, Oracle Modern Best Practice (MBP) oznacza kompleksowe procesy biznesowe realizowane za pomocą aplikacji i technologii Oracle. Dzięki wbudowaniu w aplikacje Oracle funkcji obsługi technologii cyfrowych nowej generacji, takich jak chmura, urządzenia mobilne, sztuczna inteligencja (AI) i Internet rzeczy (IoT), Oracle Modern Best Practice automatyzuje codzienne czynności biznesowe, aby umożliwić zwiększenie wydajności przy zmniejszonych nakładach. Od samego początku procesy MBP były zawsze dostępne i często aktualizowane w domenie publicznej oraz zaprojektowane tak, aby ewoluowały wraz z potrzebami naszych klientów.

Powszechna praktyka a najlepsza praktyka

W obliczu regularnie pojawiających się nowych produktów i usług oferowanych przez nowych graczy liderzy rynku muszą na nowo zastanowić się, czy powszechnie stosowane praktyki są rzeczywiście najlepszymi praktykami. W jaki bowiem sposób procesy biznesowe zoptymalizowane przy użyciu starych technologii mogą być najlepsze, gdy na rynku pojawiają się nowe, rewolucyjne rozwiązania? Im więcej takich technologii trafia w ręce konsumentów, tym częściej stosowane obecnie najlepsze praktyki mogą być nieaktualne. Aby zachować konkurencyjność, przedsiębiorstwa muszą stale wprowadzać innowacje i uwzględniać w swoich najlepszych praktykach nowe technologie.

MBP uznaje powszechne procesy biznesowe za dane historyczne, ale jednocześnie analizuje, co można zrobić dzięki nowym technologiom. Na bazie tego podejścia Oracle Modern Best Practice:

 • ewoluuje wraz z potrzebami organizacyjnymi w miarę zmian dynamiki na rynku;
 • ma charakter kompleksowy i obejmuje całą organizację, aby wyeliminować silosy w poszczególnych działach i zapewnić sprawność operacyjną;
 • korzysta z nowych technologii, takich jak sztuczna inteligencja, aby zautomatyzować rutynowe czynności i uwolnić kreatywność w celu uzyskania nowych wartości i informacji;
 • obejmuje technologie cyfrowe nowej generacji, które umożliwiają osiągnięcie znacznie lepszych, wymiernych rezultatów.

Udostępniane funkcje

O nowoczesności procesów MBP decydują wbudowane w procesy operacyjne funkcje:

 • Funkcje chmury. Chmura obliczeniowa umożliwia organizacjom zakup aplikacji biznesowych w modelu „oprogramowanie jako usługa” (SaaS), aby płacić wyłącznie za zużycie, co obniża początkowe koszty wdrożenia.
 • Funkcje mobilne. Funkcje mobilne zapewniają dostęp do danych, realizację transakcji biznesowych i kontakt ze współpracownikami z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie.
 • Funkcje analityczne. Wbudowane funkcje analityczne umożliwiają monitorowanie wydajności biznesowej i podejmowanie trafniejszych decyzji dzięki wskaźnikom KPI i metrykom wyświetlanym na pulpitach w czasie rzeczywistym.
 • Funkcje Internetu rzeczy (IoT). Dane z czujników i urządzeń Internetu rzeczy zapewniają widoczność i informacje operacyjne w czasie rzeczywistym oraz umożliwiają wczesne wykrywanie problemów.
 • Funkcje Big Data. Usługi Big Data pomagają w wykrywaniu tendencji, wzorców i nowych możliwości dzięki zdolności do przekształcania dużych ilości złożonych danych z różnych źródeł w przydatne informacje.
 • Funkcje sztucznej inteligencji i samouczenia się maszyn (SI/SM). Inteligentne asystenty cyfrowe, aparaty rekomendacji i mechanizmy analizy predykcyjnej na bazie SI/SM pomagają w automatyzacji operacji, stymulowaniu innowacji i szybszym podejmowaniu trafniejszych decyzji.
 • Funkcje blockchain. Technologia blockchain zapewnia ramy współpracy służące usprawnieniu wymiany dokumentacji i zmniejszeniu kosztów transakcji w ramach sieci biznesowej dzięki zaufanemu, rozproszonemu źródłu prawdziwych informacji.
 • Funkcje rzeczywistości rozszerzonej i wirtualnej (RR/RW). Funkcje rzeczywistości rozszerzonej i wirtualnej dają dostęp do bardziej efektywnych sposobów zdobywania nowych umiejętności i rozwiązywania problemów wymagających fizycznej interwencji, zapewniając ciekawe doświadczenia i pozwalając na bezpośrednie nakładanie się rzeczywistych środowisk z przydatnymi informacjami.

Oracle Modern Best Practice — omówienie

Procesy Oracle MBP zostały opracowane z myślą o nowych możliwościach oferowanych przez technologie cyfrowe. Każdy proces obejmuje:

 • poszczególne etapy procesu i ich opisy z podkreśleniem zastosowania technologii do realizacji zadań;
 • listę stosownych funkcji umożliwiających realizację danego procesu;
 • produkty Oracle służące do realizacji procesu;
 • istotne wskaźniki KPI umożliwiające śledzenie poczynionych postępów.

Przykład. Proces finansowy "od zapotrzebowania do płatności". W większości przedsiębiorstw procesy dotyczące zamówień obejmują przegląd i zatwierdzanie zamówień oraz zarządzanie nimi przez dział zamówień, a także przesyłanie zamówień dostawcom. O ile jest to dobre podejście do zarządzania kosztami, o tyle może powodować opóźnienia, gdy zamówienia wymagają większej liczby ocen i zatwierdzeń.

Oracle Modern Best Practice wykorzystuje funkcje Internetu rzeczy, sztucznej inteligencji i samouczenia się maszyn oraz funkcje mobilne, społecznościowe i analityczne w celu przyspieszenia procesów poprzez automatyzację czynności wykonywanych ręcznie i przekazywania niezbędnych informacji odpowiednim osobom.

Jak to działa: Pracownicy zgłaszają zapotrzebowania, wybierając towary i usługi w katalogach od zatwierdzonych dostawców w sposób podobny do zakupów online. Wyznaczeni zatwierdzający otrzymują powiadomienia na dowolnym urządzeniu i udzielają terminowych odpowiedzi. Zamówienia zakupu są automatycznie tworzone i wysyłane do dostawców drogą elektroniczną (w przypadku rutynowych zapotrzebowań). Oparty na sztucznej inteligencji asystent cyfrowy szybko sprawdza status zapotrzebowania podczas zatwierdzania i realizacji. Przetwarzanie faktur jest również zautomatyzowane dzięki samouczeniu się maszyn w celu rozpoznawania i dopasowywania danych.

Od zapotrzebowania do płatności

1

Zgłoszenie zapotrzebowania

Szybko wyszukuj potrzebne towary i usługi z zatwierdzonych katalogów, korzystając z podobnego interfejsu użytkownika na dowolnym urządzeniu.

2

Zatwierdzenie zapotrzebowania

Automatycznie rozsyłaj zatwierdzenia na podstawie predefiniowanych reguł biznesowych, w tym progów, hierarchii raportowania i kategorii zakupów. Przeglądaj i zatwierdzaj zapotrzebowania na dowolnym urządzeniu. Egzekwuj zasady rozdziału obowiązków (SoD) i monitoruj naruszenia.

3

Utworzenie zamówienia zakupu

Zautomatyzuj tworzenie zleceń zakupu dla zatwierdzonego dostawcy w oparciu o wynegocjowane ceny i warunki umowy.

4

Zatwierdzanie zamówienia zakupu (opcjonalnie)

Automatycznie rozsyłaj zatwierdzenia zgodnie z predefiniowanymi regułami biznesowymi.

5

Wysyłanie zamówienia zakupu

Automatycznie dostarczaj zatwierdzone zlecenia zakupu za pośrednictwem bezpiecznych kanałów elektronicznych lub portalu dostawców.

6

Przyjęcie towarów i usług

Rejestruj otrzymane towary lub zatwierdzaj faktury za świadczone usługi, aby zainicjować automatyczne uzgadnianie w module zobowiązań.

7

Zarządzanie fakturami

Przyjmuj faktury od dostawców za pośrednictwem kanałów elektronicznych lub portalu dostawców. Wykorzystaj samouczenie się systemów do rozpoznawania zeskanowanych lub wydrukowanych formatów. Automatyzuj zatwierdzanie faktur na podstawie predefiniowanych reguł biznesowych. Obsługuj wyjątki i ręczne zatwierdzanie na dowolnym urządzeniu.

8

Przetwarzanie płatności

Optymalizuj terminy płatności i rabaty na podstawie celów biznesowych. Przetwarzaj płatności elektroniczne, zautomatyzowane przebiegi płacowe lub płatności spoza cyklu.


Kompozycja produktów: Cloud ERP (Procurement, Risk Management, Financials)
Istotne wskaźniki KPI: koszt przetwarzania jednego zamówienia zakupu, czas cyklu zaopatrzenia

Istnieje możliwość dokonania przeglądu każdego procesu, pulpitu i raportu oraz każdej procedury i zasady, a także wprowadzenia odpowiednich usprawnień w celu jak najlepszego wykorzystania wspomnianych funkcji.

Korzystanie z Oracle Modern Best Practice

Z Oracle Modern Best Practice można korzystać na każdym etapie ścieżki przejścia do chmury, aby:

 • szkolić zainteresowane osoby w zakresie korzystania z technologii w celu osiągnięcia celów biznesowych;
 • demonstrować procesy biznesowe możliwe do realizacji dzięki nowym funkcjom;
 • planować ścieżkę adaptacyjną;
 • uporządkować zakres wdrożenia i nakłady pracy;
 • analizować porównawczo postępy i korzyści.

W Oracle MBP służy do tworzenia podstaw naszej własnej transformacji chmurowej. Ponadto włączamy MBP do metodyki True Cloud, aby pomóc naszym klientom w realizacji ich własnych ścieżek przejścia do chmury.


Zostań partnerem Oracle

Zakłócenia i nieustanne zmiany zachodzące w środowisku biznesowym stały się nową normą. Aby dostosować się do tych zmiennych warunków i odpowiednio się rozwijać, odnoszące sukcesy przedsiębiorstwa wdrażają model ciągłych innowacji. Oracle wprowadza do swojej oferty aplikacji biznesowych innowacje techniczne w postaci regularnych, kwartalnych aktualizacji, zapewniając jednocześnie klientom swobodę we wdrażaniu nowych funkcji, aby mogli to zrobić w wybranym przez nich czasie. Dzięki procesom Oracle Modern Best Practice można zawsze korzystać z najnowszych rozwiązań, aby osiągać kolejne poziomy doskonałości.