Financials

Innowacje w zarządzaniu finansami dzięki Oracle Financials

Zapewnij działowi finansów dane lepszej jakości, aby zwiększyć dokładność prognoz, skrócić cykle raportowania, uprościć proces podejmowania decyzji oraz lepiej zarządzać ryzykiem i zgodnością z przepisami. Oracle Fusion Cloud Financials to globalna platforma finansowa, łącząca i automatyzująca procesy zarządzania finansami, w tym zobowiązania, należności, środki trwałe, wydatki i raportowanie, w celu uzyskania pełnego wglądu w sytuację finansową przedsiębiorstwa.

Obejrzyj film (02:06)
Raport Magic Quadrant 2021 omawiający chmurowe systemy ERP dla przedsiębiorstw zorientowanych na produkty Sprawdź, dlaczego w swoim raporcie na temat produktów ERP firma Gartner® uznała Oracle za lidera

Dowiedz się, dlaczego w raporcie Magic Quadrant™ za rok 2021 na temat chmurowych rozwiązań ERP dla przedsiębiorstw zorientowanych na produkty firma Oracle została trzeci raz z rzędu uznana za lidera.*

Financials

Centrum księgowości

Platforma księgowa dla całego przedsiębiorstwa

Platforma finansowo-księgowa dla przedsiębiorstw umożliwia stworzenie solidnych podstaw dla procesów finansowych, księgowości korporacyjnej i sprawozdawczości finansowej.

Zharmonizowane dane księgowe

Zharmonizuj księgowość prowadzoną w różnych systemach ERP i transakcyjnych. Prowadź spójną, ujednoliconą księgowość w różnych systemach ERP, korzystając z planu kont dla całego przedsiębiorstwa.

Godne zaufania dane finansowe

Utwórz jedno źródło danych finansowych, na którym mogą polegać zespoły ds. księgowości korporacyjnej oraz planowania i analizy finansowej.

Scentralizowana księgowość z możliwością dostosowania

Szybko dostosowuj scentralizowane zasady księgowania do zmian w polityce firmy i nowych standardów księgowych.

Bogate finansowe partnerstwo biznesowe

Uzyskaj głęboki wgląd w wyniki operacyjne poprzez analizę informacji finansowych pochodzących z wielu źródeł, w tym m.in. ksiąg i ksiąg pomocniczych.

Wydajny motor księgowania

Obsługuj dużą liczbę transakcji dzięki wydajnemu i scentralizowanemu motorowi księgowania, który zapewnia niezrównaną szybkość przetwarzania.


Sprawozdawczość i analityka

Wspomaganie podejmowania decyzji

Przyspiesz proces podejmowania decyzji dzięki graficznym analizom, konfigurowalnym pulpitom analitycznym oraz funkcji dostarczania informacji na podstawie zdarzeń, dzięki której użytkownicy mogą podejmować ukierunkowane działania.

Aktualne i szybkie raporty

Uzyskuj odpowiedzi w odpowiednim czasie dzięki szybkim raportom, które są generowane na podstawie wstępnie zagregowanych danych finansowych. Dzięki łatwym w użyciu pulpitom możesz szybko znaleźć informacje, a następnie przejść do bardziej szczegółowych danych.

Wgląd w stan zamknięcia finansowego w czasie rzeczywistym

Dzięki pulpitom nawigacyjnym działającym w czasie rzeczywistym można szybko ocenić stan zadań związanych z zamknięciem okresu, w tym m.in. ksiąg i ksiąg pomocniczych, uzgodnień ksiąg pomocniczych czy zapisów dziennika.

Interaktywna analiza informacji

Uzyskaj lepszy wgląd w rentowność i koszty, analizując salda kont księgi głównej w wielu płaszczyznach. Używaj wielopoziomowych diagramów kołowych i innych interaktywnych narzędzi do analizowania informacji finansowych.

Centrum kompleksowych raportów finansowych

Zarządzaj procesem sprawozdawczości dzięki samoobsługowemu, mobilnemu dostępowi do wielu typów raportów finansowych przy użyciu wielu urządzeń.

Szybkie rozwiązywanie zadań i wyjątków

Szybko identyfikuj i rozwiązuj wyjątki dzięki pulpitom nawigacyjnym opartym na rolach oraz alertom dotyczącym działań, które należy podjąć.


Zobowiązania i aktywa

Automated Invoice Processing

Przyspiesz importowanie i rejestrowanie faktur dostawców dzięki funkcjom optycznego rozpoznawania znaków i obrazowania. Korzystaj z pulpitu faktur, aby szybko rozwiązywać problemy z fakturami, których nie można zarejestrować automatycznie.

Centra usług wspólnych w zakresie zobowiązań

Przetwarzaj faktury i płatności dla wielu jednostek biznesowych w oparciu o uprawnienia dotyczące reguł bezpieczeństwa transakcji i jednostek biznesowych.

Inteligentne płatności dla dostawców

Ograniczaj wypływy pieniężne dzięki inteligentnym rekomendacjom dotyczącym skonta. Zaplanuj sporządzenie raportu o zapotrzebowaniu na środki pieniężne, aby je określić. Ogranicz do minimum konieczność wprowadzania danych dzięki szablonom przetwarzania płatności.

Globalne podatki od transakcji

Bądź na bieżąco z przepisami podatkowymi obowiązującymi w różnych jurysdykcjach podatkowych. Automatycznie obliczaj różne typy podatków dla faktur, w tym podlegające i niepodlegające zwrotowi, uwzględniane i nieuwzględniane oraz potrącane.

Kompleksowe zarządzanie środkami pieniężnymi

Zabezpiecz swoje środki pieniężne, centralizując zarządzanie rachunkami bankowymi. Kontroluj dostęp według jednostek biznesowych, funkcji i użytkowników. Elektronicznie przetwarzaj wyciągi bankowe i zarządzaj zewnętrznymi transakcjami gotówkowymi.

Codzienne uzgadnianie środków pieniężnych

Uzyskaj wgląd w dokładny stan środków pieniężnych dzięki automatycznemu uzgadnianiu transakcji gotówkowych z wyciągami bankowymi. Szybko rozwiązuj wyjątki za pomocą strony Przegląd wyjątków i ręcznie uzgadniaj transakcje, korzystając z wielu scenariuszy dopasowania.

Dokładne określanie stanu środków pieniężnych

Ułatw sobie prognozowanie stanu środków pieniężnych, określając i analizując go na podstawie rzeczywistych przepływów pieniężnych z wyciągów bankowych, transakcji zewnętrznych i innych źródeł.

Terminowe prognozowanie środków pieniężnych

Podejmuj w porę decyzje dotyczące inwestycji, pożyczek i innych środków pieniężnych dzięki prognozom opartym na księgach pomocniczych zobowiązań, należności i płac oraz transakcjach zewnętrznych.

Kompleksowe zarządzanie aktywami

Zarządzaj całym cyklem finansowym aktywów, w tym ich nabywaniem, kapitalizacją, amortyzacją i wycofywaniem. Uzyskaj wgląd w swoje aktywa na całym świecie, korzystając z jednego źródła danych.

IFRS 16 i ASC 842 — cykl najmu

Ułatw zachowanie zgodności z zasadami księgowości IFRS 16 i ASC 842 przez cały cykl życia aktywów będących przedmiotem najmu, w tym płatności.

Zarządzanie przychodami

Zautomatyzuj tworzenie umów z klientami

Połącz różne dane z systemu źródłowego cyklu sprzedaży w jedną umowę księgową na podstawie konfigurowalnych reguł.

Zautomatyzuj tworzenie zobowiązań dotyczących realizacji

Twórz wyraźne i dorozumiane zobowiązania dotyczące realizacji na podstawie konfigurowalnych reguł i szablonów.

Określaj ceny transakcyjne

Automatycznie obliczaj ceny transakcyjne umów z klientami, wykorzystując sumę wartości zobowiązań dotyczących realizacji w umowie księgowej.

Przydzielaj ceny transakcyjne

Przydzielaj ceny transakcyjne umów z klientami do poszczególnych zobowiązań dotyczących realizacji na podstawie względnej obserwowanej lub szacowanej ceny sprzedaży autonomicznej.

Terminowe uznawanie przychodów

Uznawaj przychody z tytułu zobowiązań dotyczących realizacji w określonym momencie lub z upływem czasu zgodnie z IFRS 15 lub ASC 606.


Należności

Dynamiczne wymagania klientów

Modeluj swoich klientów na podstawie tego, jak prowadzisz interesy, korzystając z Architektury Wspólnoty Handlowej. Udostępniaj działania związane z rozliczeniami, wysyłką i płatnościami między kontami klientów, nawiązując z nimi stosowne relacje.

Świadome decyzje kredytowe

Podejmuj świadome decyzje kredytowe, korzystając z profili i ocen kredytowych klientów.

Efektywne rozliczanie

Szybko generuj faktury i noty kredytowe dotyczące sprzedaży subskrypcji, produktów i projektów. Wykorzystaj obszar roboczy dotyczący rozliczeń do rozwiązywania transakcji znajdujących się na różnych etapach.

Samoobsługa klienta

Zmniejsz koszty rozliczeń dzięki samoobsługowemu zarządzaniu rachunkami, które umożliwia klientom przeglądanie swoich kont, dokonywanie płatności, tworzenie sporów dotyczących transakcji online lub ich drukowanie.

Usprawnione płatności klientów

Ograniczaj złożoność płatności klientów, stosując różne opcje. Korzystaj z inteligentnych rekomendacji, gdy aplikacje do automatycznego przyjmowania płatności nie mogą znaleźć odpowiadających im faktur i not debetowych.

Szybkie rozwiązywanie problemów związanych z potrąceniami

Optymalizuj zyski dzięki scentralizowanemu systemowi zarządzania potrąceniami, który umożliwia analizowanie obciążeń zwrotnych, minimalizowanie nieprawidłowych potrąceń, odzyskiwanie zaległych płatności, poprawę kontroli wewnętrznej i zapewnienie zgodności z przepisami.


Pobieranie opłat

Zarządzanie klientami wysokiego ryzyka

Zarządzaj klientami wysokiego ryzyka, oceniając ich zdolność do zapłaty. Przyspiesz proces windykacyjny, wysyłając automatycznie listy z wezwaniem do zapłaty do klientów i przydzielając dalsze rozmowy agentom ds. windykacji.

Skuteczne strategie windykacyjne

Upewnij się, że klienci płacą szybko, stosując strategie windykacyjne oparte na ocenie ryzyka windykacyjnego poszczególnych klientów. Dostosowuj strategie za pomocą zadań automatycznych i ręcznych.

Zarządzanie opóźnionymi płatnościami

Popraw przepływ środków pieniężnych, stosując przyrzeczenie zapłaty w przypadku klientów, którzy zalegają z płatnościami. Sprawdzaj, czy klienci płacą w wyznaczonym terminie, zarządzaj sporami i rozwiązuj problemy z kontami z zaległościami.

Oceniaj stan należności

Oceniaj stan należności za pomocą przyjętych w branży wskaźników, takich jak wskaźnik cyklu regulowania należności, średnia liczba dni zaległości, średnia ważona oraz wskaźniki obietnic.

Wydajny proces windykacyjny

Oceń efektywność windykacji, korzystając ze wskaźników KPI z poziomu pulpitu menedżera windykacji.


Zarządzanie wydatkami

Przyjazny dla użytkownika asystent cyfrowy

Zmniejsz ilość pracy ręcznej, korzystając z cyfrowego asystenta ds. wydatków, który umożliwia wprowadzanie informacji za pomocą poleceń głosowych oraz poprzez wysyłanie zdjęć paragonów.

Szybkie dopasowywanie wydatków

Wstępnie wprowadzaj wydatki z tytułu transakcji kartą kredytową, aby użytkownicy mogli szybko dopasować transakcje do rachunków.

Elastyczne, mobilne wprowadzanie wydatków

Wprowadzaj wydatki w dowolnym miejscu, korzystając z telefonów iPhone i urządzeń z systemem Android.

Ścisła integracja projektów i podróży

Usprawnij procesy biznesowe dzięki integracji z Oracle Financials i GetThere.

Efektywny mechanizm zapewniający przestrzeganie zasad

Egzekwuj zasady dotyczące wydatków dzięki automatycznemu sprawdzaniu zgodności z zasadami, możliwości dostosowania zatwierdzeń i selektywnym audytom.


Zarządzanie spółką joint venture

Zautomatyzowane procesy

Skróć czas zamknięcia miesiąca z kilku dni do kilku godzin, korzystając z bezdotykowego przetwarzania opartego na regułach joint venture.

Zgodne z przepisami umowy

Dokładnie obliczaj udziały partnerów dzięki obowiązującym w danym momencie definicjom własności i regułom alokacji.

Usprawnione audyty

Zminimalizuj koszty rozwiązywania sporów, korzystając ze ścieżek audytu transakcji i definicji joint venture.

Zwięzłe definicje joint venture

Skróć czas potrzebny do dokładnego zdefiniowania definicji joint venture i zarządzania nimi w jednej centralnej lokalizacji.


U.S. Federal Financials

Zautomatyzuj księgowość w USA

Popraw dokładność księgowania poprzez automatyzację ręcznych, podatnych na błędy procesów, aby spełnić standardy federalne.

Usprawnij sprawozdawczość finansową

Zwiększ wiarygodność danych i promuj „czyste" audyty dzięki wbudowanym funkcjom kontroli audytu i bezpieczeństwa.

Spełnij wymagania ustawy Prompt Payment Act

Zmodernizuj proces przetwarzania płatności dzięki automatycznym wymianom finansowym i zwiększ widoczność działań płatniczych.


Wszechstronne rozwiązanie finansowe i księgowe wspierające rozwój i napędzające innowacje

Zmień podejśćie działu finansów z reaktywnego na strategiczny

Automatyzuj i eliminuj ręczne procesy biznesowe, które sprawiają, że Twoje zespoły tracą czas na procesy reagowania na zmiany biznesowe, które zaszły na rynku. Usługa Oracle Financials oferuje wbudowaną sztuczną inteligencję, która automatyzuje nawet 96% standardowych transakcji, jednocześnie zwiększając ich dokładność. Skup się na podejmowaniu działań, korzystając z wskaźników KPI opartych na samouczeniu się systemów, które identyfikują możliwości poprawy wyników.

Optymalizacja płynności finansowej

Płynność finansowa stanowi o długowieczności i trwałości wszystkich organizacji. Dokładne prognozowanie zapotrzebowania na środki finansowe jest często utrudnione przez procesy biznesowe i autonomiczne dane, które nie są ze sobą powiązane. Dzięki usłudze Oracle Financials można na bieżąco prognozować zachowania rynkowe, korzystając ze zunifikowanych danych finansowych w czasie rzeczywistym. Zautomatyzuj procesy finansowe wymagające dużej ilości środków pieniężnych dzięki zastosowaniu sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego, aby przyspieszyć napływy środków pieniężnych i zmniejszyć odpływy finansowe, redukując podejrzane wycieki środków, które mogą mieć poważne konsekwencje.

Rozwijaj się

Podejmowanie ważnych decyzji biznesowych w celu prowadzenia działalności na skalę globalną, wprowadzenia nowego modelu biznesowego lub przeprowadzenia fuzję lub przejęcie, często zależy od pewności, czy aktualnie wdrożone systemy finansowe są w stanie pracować na większą skalę. Dzięki współpracy z klientami z ponad 116 krajów pakiet Oracle Financials jest wyposażony w rozbudowane funkcje globalne i księgowe, dzięki którym można pewnie podejmować przełomowe decyzje. A wbudowana sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe wspomogą Cię w uzyskaniu wiedzy, kiedy należy podjąć ważne działania biznesowe.

Szybko uzyskuj wgląd w informacje

Uzyskanie wglądu w kondycję finansową Twojej firmy nie powinno być trudne. Oracle Financials ułatwia szybkie uzyskiwanie trafnych odpowiedzi dzięki konfigurowalnym pulpitom nawigacyjnym, prostym wizualizacjom danych i graficznym widokom danych finansowych w czasie rzeczywistym.

Cloud Financials — przykłady wdrożeń u klientów

Klienci z różnych branż i regionów korzystają z Oracle ERP Cloud, aby osiągnąć swoje cele.

EmblemHealth zyskuje więcej czasu na opiekę nad pacjentami dzięki Oracle Cloud ERP

Zasoby

gotowość

Gotowość do aktualizacji w chmurze i dokumentacja produktu

Chcesz się dowiedzieć, jakie nowości wprowadziliśmy w Oracle Cloud? Przejrzyj sekcję poświęconą gotowości do aktualizacji chmury, w której można znaleźć aktualizacje, dokumentację i samouczki.

Społeczność

Współpracuj z Oracle i naszymi klientami

Dołącz do naszej internetowej społeczności użytkowników chmury, aby dzielić się najlepszymi praktykami, rozmawiać z ekspertami ds. produktów, współpracować z innymi użytkownikami i zgłaszać pomysły na nowe funkcje produktów.

szkolenia

Rozwiń swoje umiejętności w zakresie Oracle Financials Cloud

Oracle University oferuje rozwiązania edukacyjne, które pomagają budować umiejętności pracy w chmurze, poszerzać wiedzę i szybciej dokonywać wdrożeń. Zyskaj dostęp do bezpłatnych szkoleń podstawowych i akredytacji dzięki programowi Oracle Learning Explorer.

Powiązane chmurowe aplikacje finansowe

EPM

Zarządzaj wydajnością przedsiębiorstwa

Projekty

Usprawnij zarządzanie projektami

Ryzyko

Zmniejsz ryzyko i zarządzaj nim

Fusion Analytics for ERP

Prognozowanie i analiza z wykorzystaniem AI

Pierwsze kroki z Oracle Cloud ERP


Zamów prezentację systemu ERP

Skorzystaj z usług jednego z naszych ekspertów.


Prezentacja systemu ERP

Odkrywaj Oracle Cloud ERP na własną rękę.


Skontaktuj się z działem sprzedaży SaaS ERP

Porozmawiaj z członkiem naszego zespołu o rozwiązaniu Oracle Cloud ERP.

* Gartner, Inc., raport Magic Quadrant dotyczący chmurowych systemów ERP dla przedsiębiorstw zorientowanych na usługi, 29 sierpnia 2023 r. Denis Torii, Sam Grinter, Tim Faith, Naveen Mahendra, Neha Ralhan, Robert Anderson.

** Raport Magic Quadrant™ firmy Gartner® dotyczący chmurowych systemów ERP dla przedsiębiorstw zorientowanych na produkty, 2023, Data publikacji: 3 października 2023 r.

Analitycy: Greg Leiter, Robert Anderson, Dixie John, Tomas Kiensat, David Penny

Ta grafika została opublikowana przez firmę Gartner, Inc. jako część większego dokumentu badawczego i powinna być oceniana w kontekście całego dokumentu. Dokument firmy Gartner jest udostępniany przez Oracle na żądanie. Firma Gartner nie promuje dostawców, produktów ani usług prezentowanych w swoich publikacjach badawczych, ani nie zaleca użytkownikom wybierania tylko dostawców uzyskujących najwyższe oceny lub określonych w inny sposób. Publikacje badawcze firmy Gartner zawierają opinie analityków i nie powinny być traktowane jako wiążące stwierdzenia faktów. Firma Gartner odrzuca wszelkie wyraźne i dorozumiane gwarancje i rękojmie co do tego badania, w tym gwarancje co do jego wartości handlowej lub przydatności do określonego celu.

GARTNER to zarejestrowany znak towarowy i usługowy, a MAGIC QUADRANT to zarejestrowany znak towarowy spółki Gartner, Inc. lub jej podmiotów powiązanych w Stanach Zjednoczonych i na całym świecie. Znaki te są używane w niniejszym dokumencie za zgodą tych podmiotów. Wszelkie prawa zastrzeżone.