Co to jest FP&A (planowanie i analizy finansowe)?

Termin „planowanie i analizy finansowe” (ang. financial planning and analysis, FP&A) odnosi się do procesów mających na celu pomoc organizacjom w dokładnym planowaniu, prognozowaniu i budżetowaniu, tak by można było podejmować właściwe decyzje biznesowe i zadbać o przyszłą kondycję finansową. Procesy te obejmują planowanie, budżetowanie, prognozowanie, modelowanie scenariuszy i sprawozdawczość w zakresie wyników. FP&A to nie tylko księgowość, ale księgowość jest podstawą tego procesu. Dyrektorzy finansowi kupują specjalistyczne oprogramowanie FP&A, aby pomóc w realizacji tych kluczowych zadań.

W wielu dużych przedsiębiorstwach dyrektor ds. planowania i analiz finansowych podlega bezpośrednio dyrektorowi finansowemu. Prawdopodobnie najważniejszym zadaniem zespołów ds. planowania i analiz finansowych jest wykorzystywanie zarówno bieżących, jak i historycznych danych finansowych do tworzenia prognoz, które dokładnie przewidują przyszłe przychody, wydatki, zyski i przepływy pieniężne. Dyrektorzy finansowi wykorzystują następnie te założenia do podejmowania długoterminowych decyzji dotyczących przyszłości ich przedsiębiorstw.

Poznaj rozwiązania do planowania finansowego

Zrozumienie cyklu FP&A

Gdy proces FP&A jest przeprowadzany prawidłowo, pomaga on dyrektorom finansowym odpowiedzieć na wiele ważnych pytań dotyczących przedsiębiorstwa. Jakie finansowanie powinniśmy pozyskać — dłużne czy kapitałowe? Jaki wpływ na wynik finansowy będzie miało przejęcie lub zbycie? Ile i kiedy powinniśmy inwestować w rzeczowy majątek trwały? Jaki jest nasz próg rentowności? Czy jeśli przychody spadną o 10%, to firma nadal będzie rentowna? Czy jeśli przychody wzrosną o 15%, to o tyle samo wzrośnie dochód netto?

Chociaż oprogramowanie FP&A jest często kojarzone z systemami księgowymi, to tak naprawdę uzupełnia ono oprogramowanie księgowe, zapewniając dane finansowe i operacyjne oraz informacje na temat procesu zarządzania. Innymi słowy, systemy księgowe obsługują biznes — codzienne transakcje — a systemy FP&A zarządzają biznesem — analizują, interpretują i raportują wyniki działalności.

Oprogramowanie FP&A ewoluowało i obecnie pozwala na zarządzanie wszystkimi rodzajami przedsiębiorstw, łącząc wskaźniki finansowe i operacyjne ze spostrzeżeniami — w ten sposób wspiera strategie i plany oraz ich realizację w całej organizacji. Dzięki oprogramowaniu FP&A menedżerowie finansowi i operacyjni mogą poprawić efektywność działania poprzez porównywanie wyników finansowych z prognozami i celami oraz wykorzystanie narzędzi analitycznych do rozpoznawania kluczowych trendów i przewidywania wyników.

Oprogramowanie FP&A pomaga przedsiębiorstwom:

  • oceniać ogólną kondycję finansową za pomocą kluczowych wskaźników finansowych, takich jak wskaźnik pokrycia gotówkowego, wskaźnik płynności bieżącej, bankowy wskaźnik szybkiej płynności czy wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego;
  • przewidywać wpływ podejmowanych decyzji na przepływy środków pieniężnych i wyniki firmy;
  • tworzyć i utrzymywać modele finansowe oraz prognozy;
  • tworzyć dynamiczne plany finansowe i operacyjne, które pozwalają na uwzględnienie wielu scenariuszy;
  • współpracować ze wszystkimi działami w celu przygotowania budżetów;
  • ustalić, które linie produktów i produkty są najbardziej dochodowe;
  • Zmniejszać ryzyko i niepewność poprzez analizowanie i testowanie scenariuszy „co-jeżeli”;
  • porównywać wyniki historyczne z budżetami i prognozami oraz przeprowadzać analizę wariancji.

Wartość biznesowa oprogramowania FP&A — elastyczność jest kluczowa

FP&A zapewnia framework pozwalający w zwinny sposób zarządzać firmą w świecie pełnym ciągłych zmian, stale rosnącej konkurencji i ekonomicznej niepewności. Gdy za sterami stoi dyrektor finansowy, oprogramowanie FP&A (modelowanie finansowe, budżetowanie i planowanie, sprawozdawczość oraz analiza) może pomóc przedsiębiorstwom zrozumieć dane i wykorzystać je do podejmowania lepszych decyzji biznesowych.

Planowanie i budżetowanie

Podejmuj lepsze decyzje, tworząc plany zorientowane na cele i oparte na czynnikach rozwoju. Uzyskaj natychmiastowy wgląd w wydajność firmy za pośrednictwem interaktywnych pulpitów i sprawozdań oraz wykorzystaj planowanie predykcyjne, aby zalecić najlepszą ścieżkę rozwoju.

Modelowanie scenariuszy

Modeluj wiele złożonych scenariuszy finansowych i operacyjnych typu „co-jeżeli” za pomocą wielkoskalowego modelowania ad-hoc w dowolnej formie. Wykorzystaj funkcje planowania predykcyjnego, aby zatwierdzić założenia i zmniejszyć ryzyko związane z podejmowanymi decyzjami.

Dowiedz się więcej o planowaniu scenariuszy

Prognozowanie przepływu środków pieniężnych

Modeluj przepływy pieniężne w ramach działalności operacyjnej, inwestycyjnej i finansowej, korzystając z w pełni zintegrowanej funkcji planowania przepływów pieniężnych w krótkiej, średniej i długiej perspektywie czasowej.

Zarządzanie rentownością i kosztami

Dowiedz się, którzy klienci oraz które produkty i segmenty Twojej firmy przynoszą zyski, co pozwoli Ci odpowiednio zainwestować zasoby.

Dowiedz się więcej o rentowności i zarządzaniu kosztami

Połączone planowanie

Cyfrowa ekonomia to coś więcej niż arkusze kalkulacyjne i procesy planowania ukierunkowane na konkretny dział. Połącz każdą część swojego przedsiębiorstwa na platformie planowania, która jest w pełni zintegrowana z finansami, operacjami i liniami biznesowymi. Dzięki połączonemu planowaniu można natychmiast przeanalizować wpływ zmian na całą firmę i zobaczyć skutki finansowe wszelkich zmian wprowadzonych w planach operacyjnych.

Sprawozdawczość podatkowa

Zmieniające się przepisy podatkowe sprawiają, że globalne podmioty zarządzają tymi kwestiami w zupełnie inny sposób niż dotychczas. Nowoczesne oprogramowanie FP&A łączy procesy, dane i metadane wspólne dla podatków i finansów, takie jak planowanie finansowe, zamknięcie finansowe czy sprawozdawczość ustawowa, usprawniając sprawozdawczość podatkową oraz zapewniając lepszą widoczność i zgodność z przepisami.

Sprawozdania finansowe pro forma

Dokładnie przewiduj przyszłe przychody, zyski, przepływy środków pieniężnych i marże brutto poprzez dodanie wymiarów dla konkretnych czynników związanych z Twoją działalnością. Uzyskaj pełny obraz sytuacji poprzez kompletną integrację bilansów z rachunkami zysków i strat oraz przepływami środków pieniężnych.

Sprawozdawczość i analityka

Nieważne, ile wewnętrznych i zewnętrznych standardów w zakresie sprawozdawczości trzeba spełnić; każdy chce mieć pewność, że dane podane w raportach są precyzyjne, kompletne i aktualne. Dzięki oprogramowaniu FP&A nie trzeba już korzystać z wielu systemów sprawozdawczych.

Przejdź od silosów do połączonego planowania i osiągaj lepsze wyniki biznesowe

Przyszłość oprogramowania FP&A

Już teraz możesz dołączyć do grona użytkowników oprogramowania FP&A nowej generacji, które jest wyposażone w nowoczesne technologie, takie jak sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe. Współczesne rozwiązania FP&A wykorzystują większą ilość danych do podejmowania bardziej świadomych decyzji, jednocześnie eliminując prozaiczne zadania, które uniemożliwiają skupienie się na działaniach przynoszących większą wartość dodaną. Technologie te w dużym stopniu pomagają podejmować decyzje, zmniejszając dystans pomiędzy analizą i działaniem. Pomagają też polepszyć jakość decyzji podejmowanych przez dyrektorów finansowych, wykrywając ukryte wzorce i zapewniając analizę historycznych danych. Dział finansowy może teraz również wykorzystać inwestycje poczynione w projekty z zakresu analityki danych poprzez osadzenie modeli uczenia maszynowego w procesie planowania, umożliwiając pracownikom działu FP&A wykorzystanie tych modeli w kontekście ich codziennych obowiązków. Skraca to czas, jaki dział FP&A spędza na analizowaniu danych, i pozwala mu poświęcić więcej czasu na działania związane z anomaliami, błędami lub punktami krytycznymi w danych oraz skutecznie współpracować z pozostałymi działami firmy w celu realizacji strategii.

Wdrażanie FP&A w chmurze — pakiet zawsze przewyższa rozwiązania punktowe

Nowoczesna platforma FP&A jest częścią systemu zarządzania wydajnością przedsiębiorstwa (EPM), który łączy wszystkie procesy EPM w zakresie zamknięcia finansowego, uzgadniania kont, sprawozdawczości podatkowej, planowania i budżetowania, umożliwiając modelowanie na dużą skalę w dowolnej formie oraz zarządzanie danymi przedsiębiorstwa za pośrednictwem jednego, w pełni połączonego pakietu.

Pakiet chmurowy zapewnia firmie znacznie więcej korzyści niż pojedyncza aplikacja, ponieważ spełnia wszystkie wymagania związane z EPM oraz oferuje szeroką gamę funkcji, które zaspokajają wszystkie wymagania w zakresie FP&A. Oparty na chmurze pakiet oprogramowania FP&A oferuje długofalowe, strategiczne planowanie i modelowanie, a także gotowe funkcje planowania finansowego i operacyjnego z w pełni obsługiwanymi modułami (CapEx, siła robocza itp.) na potrzeby niestandardowych aplikacji planistycznych i pełnej, wielkoskalowej analizy typu "co-jeżeli" w dowolnej formie — w zależności od konkretnych wymagań.

Najskuteczniejsze rozwiązania FP&A stanowią nowoczesne, zintegrowane pakiety pozwalające klientom dokonywać lepszych inwestycji za sprawą płynnej integracji danych i procesów w głównych systemach ERP. Kompletne rozwiązanie łączy procesy zarządzania w całej organizacji, umożliwiając pracownikom uzyskanie lepszej widoczności i wglądu we wszystkie aspekty działalności z wykorzystaniem wbudowanych nowoczesnych technologii, które pozwalają na automatyzację analiz w celu szybkiego działania i podejmowania odważnych decyzji. Dzisiejsi liderzy finansowi muszą budować organizacje finansowe gotowe na przyszłe wyzwania, a pomoże im w tym tylko oparte na chmurze rozwiązanie FP&A nowej generacji.