Co je to databáze?

Definice databáze

Databáze je organizovaný soubor strukturovaných informací neboli dat, které se obvykle ukládají v elektronické podobě v počítačovém systému. Databáze je obvykle řízena systémem pro správu databáze (DBMS – database management system). Data a systém DBMS společně s přidruženými aplikacemi se označují jako databázový systém, často zkráceně jako databáze.

Data v nejběžnějších typech současných databází jsou obvykle modelována jako řada tabulek složených z řádků a sloupců, což umožňuje efektivní zpracování a vytváření dotazů. Je tak zajištěn snadný přístup k datům, správa, úpravy, aktualizace, řízení a organizace dat. Většina databází používá k zadávání dat a vytváření dotazů dotazovací jazyk SQL (structured query language).

Co je to jazyk SQL (Structured Query Language)?

SQL je programovací jazyk používaný téměř všemi relačními databázemi k vytváření dotazů, manipulaci s daty, definování dat a k řízení přístupu. Jazyk SQL vyvinula v 70. letech společnost IBM ve spolupráci se společností Oracle a vznikla implementace standardu SQL ANSI. Jazyk SQL získal mnoho rozšíření od společností jako například IBM, Oracle a Microsoft. Přestože se jazyk SQL stále hojně používá, začínají se objevovat nové programovací jazyky.

Vývoj databází

Databáze od svého vzniku na počátku 60. let zaznamenaly dramatický vývoj. Prvními systémy, které se používaly k ukládání dat a manipulaci s nimi, byly navigační databáze, jako je hierarchická databáze (která se opírala o stromový model a umožňovala pouze vztahy typu one-to-many – „jeden k více“) a síťová databáze (pružnější model, který umožňoval různé vztahy). Tyto první systémy byly jednoduché, ale nepružné. V 80. letech získaly popularitu relační databáze a v 90. letech následovaly objektově orientované databáze. V poslední době vznikly databáze NoSQL Database jako reakce na růst internetu a potřebu vyšší rychlosti a zpracování nestrukturovaných dat. Pokud se jedná o to, jakým způsobem probíhá shromažďování, ukládání, správa a využívání dat, stávají se dnes základem cloudové databáze a autonomně řízené databáze.

Jaký je rozdíl mezi databází a tabulkovým procesorem?

Databáze i tabulkové procesory (například Microsoft Excel) představují pohodlný způsob ukládání informací. Hlavní rozdíly mezi nimi jsou:

 • Jakým způsobem jsou data uložena a jak probíhá manipulace s nimi
 • Kdo má k datům přístup
 • Jaké množství dat lze ukládat

Tabulkové procesory byly původně určeny pro jednoho uživatele a jejich charakteristika tomu odpovídá. Jsou vynikající pro samostatnou práci nebo malý počet uživatelů, kteří nepotřebují provádět množství komplikovaných manipulací s daty. Na druhou stranu jsou databáze určeny k tomu, aby uchovávaly mnohem větší soubor organizovaných informací, někdy v masivním objemu. Databáze umožňují více uživatelům současně rychlý a bezpečný přístup k datům a zadávání dotazů s využitím velmi komplexní logiky a jazyka.

Typy databází

Existuje mnoho různých typů databází. Jaká je nejvhodnější databáze pro konkrétní organizaci závisí na tom, jakým způsobem zamýšlí data používat.

  Relační databáze

 • Relační databáze se staly dominantními v 80. letech 20. století. Položky v relační databázi jsou uspořádány jako sada tabulek s řádky a sloupci. Relační databázová technologie poskytuje nejefektivnější a nejflexibilnější způsob přístupu ke strukturovaným informacím.
 • Objektově orientované databáze

 • Informace v objektově orientované databázi jsou reprezentovány ve formě objektů, podobně jako v objektově orientovaném programování.
 • Distribuované databáze

 • Distribuovaná databáze se skládá ze dvou nebo více souborů, které se nachází v různých umístěních. Databáze může být uložena na více počítačích, může být ve stejném fyzickém místě nebo distrubuována v odlišných sítích.
 • Datové sklady

 • Centrální úložiště dat, datový sklad, je typ databáze speciálně určený pro rychlé zadávání dotazů a analýzu.
 • databáze NoSQL Database

 • NoSQL neboli nerelační databáze umožňuje ukládání a manipulaci s nestrukturovanými a částečně strukturovanými daty (na rozdíl od relační databáze, která definuje formát veškerých dat, která lze do databáze uložit). Databáze NoSQL Database získaly popularitu v souvislosti se zvýšeným zájmem o webové aplikace a jejich větší složitost.
 • Grafové databáze

 • Grafová databáze ukládá data ve formě entit a relací mezi entitami.
 • Databáze OLTP. Databáze OLTP je rychlá, analytická databáze navržená pro velký počet transakcí prováděných více uživateli.

Zde je uvedeno jen několik z několika desítek typů databází, které se dnes používají. Ostatní méně běžné databáze jsou přizpůsobeny pro velmi specifické vědecké, finanční nebo jiné aplikace. Vedle různých typů databází přispívají změny v přístupu k technologickému rozvoji a dramatický pokrok, například v oblasti cloudu a automatizace, k tomu, aby databáze vykročily zcela novými směry. K nejnovějším typům databází patří

  Open source databáze

 • Open source databázový systém je takový systém, jehož zdrojový kód je open source. Může se jednat o databáze SQL i NoSQL.
 • Cloudové databáze

 • Cloudová databáze představuje soubor dat, strukturovaných nebo nestrukturovaných, která se nachází na soukromé, veřejné nebo hybridní cloudové platformě. Existují dva typy modelů cloudových databází: tradiční a databáze jako služba (DBaaS). V rámci modelu DBaaS jsou úkoly správy a údržby prováděny poskytovatelem služeb.
 • Multimodelové databáze

 • Multimodelové databáze kombinují různé typy databázových modelů v jedné integrované platformě. To znamená, že mohou zahrnovat různé datové typy.
 • Dokumentová databáze/JSON

 • Dokumentové databáze, které jsou určeny k ukládání, načítání a správě informací orientovaných na dokumenty, představují moderní způsob ukládání dat ve formátu JSON, nikoli ve formě řádků a sloupců.
 • Autonomně řízené databáze

 • Nejnovější a nejvíce průlomový typ databáze, autonomně řízené databáze (také označované jako autonomní nebo samořízené databáze) jsou založené na cloudu a používají strojové učení k automatizaci ladění databáze, zabezpečení, zálohování, aktualizaci a dalším rutinním úkolům správy databází, které tradičně provádějí správci (administrátoři) databází.

Co je databázový software?

Databázový software se používá k vytváření, úpravám a údržbě databázových souborů a záznamů, což umožňuje snazší vytváření souborů a záznamů, zadávání dat, úpravy dat, aktualizaci a vytváření sestav. Tento software také zpracovává ukládání dat, zálohování a hlášení, řízení více přístupů a zabezpečení. Silné zabezpečení databáze je dnes obzvláště důležité, protože krádeže dat jsou stále častější. Databázový software se někdy označuje jako „systém správy databáze“ (DBMS).

Databázový software zjednodušuje správu dat tím, že umožňuje uživatelům ukládat data ve strukturované formě a poté k nim přistupovat. Obvykle má grafické rozhraní, které pomáhá vytvářet a spravovat data, a v některých případech mohou uživatelé pomocí databázového softwaru budovat své vlastní databáze.

Co je systém pro správu databáze (DBMS)?

Databáze obvykle vyžaduje komplexní databázový softwarový program označovaný jako systém pro správu databáze (DBMS). DBMS slouží jako rozhraní mezi databází a jejími koncovými uživateli nebo programy. Umožňuje uživatelům získávat, aktualizovat a spravovat databázi a určovat, jakým způsobem jsou v ní uložené informace organizovány a optimalizovány. Systém DBMS také usnadňuje přehled o databázích a jejich řízení, což umožňuje řadu správcovských činností, například monitorování výkonu, ladění a operace zálohování a obnovení.

Jako příklad oblíbeného databázového softwaru neboli DBMS lze uvést MySQL, Microsoft Access, Microsoft SQL Server, FileMaker Pro, Oracle Database a dBASE.

Co je databáze MySQL?

MySQL je relační databázový systém s otevřeným zdrojovým kódem založený na SQL. Byl navržen a optimalizován pro webové aplikace a může běžet na libovolné platformě. Jak se v souvislosti s rozvojem internetu objevily nové a odlišné požadavky na databázi, MySQL se stala oblíbenou platformou pro webové vývojáře a webové aplikace. Protože je navržena tak, aby zpracovávala miliony dotazů a tisíce transakcí, je databáze MySQL oblíbenou volbou pro elektronické obchody, které potřebují zajišťovat hromadné peněžní transakce. Primárním rysem MySQL je flexibilita na vyžádání.

Systém MySQL představuje DBMS, který stojí za některými z předních světových webových serverů a webových aplikací včetně Airbnb, Uber, LinkedIn, Facebook, Twitter a YouTube.

Použití databází ke zlepšení výkonnosti a rozhodování podniku

Díky masivnímu sběru dat z Internetu věcí, který mění život a průmyslová odvětví po celém světě, mají dnes firmy přístup k více datům než kdykoli dříve. Organizace uvažující do budoucna mohou nyní místo běžného ukládání dat a transakcí používat databáze k analýze velkého množství dat z více systémů. Pomocí databázových a jiných výpočetních nástrojů a business intelligence mohou nyní organizace využívat shromážděná data pro zajištění efektivnějšího fungování a lepšího rozhodování, stanou se agilnějšími a škálovatelnějšími. Optimalizace přístupu k datům a jejich prostupnosti je pro podniky dnes důležitá, protože je nutné sledovat větší objem dat. Je klíčové mít platformu, která dokáže zajistit výkon, rozsah a pružnost, které podniky v průběhu času potřebují.

Autonomně řízená databáze je připravena poskytnout v těchto oblastech významné posílení. Vzhledem k tomu, že autonomně řízené databáze automatizují drahé, časově náročné manuální procesy, umožňují podnikovým uživatelům dosahovat se stávajícími daty větší proaktivitu. Díky přímé kontrole nad možností vytvářet a používat databáze získávají uživatelé schopnost řídit celé prostředí a samostatnost při zachování důležitých bezpečnostních standardů.

Výzvy v oblasti databází

Dnešní velké podnikové databáze často podporují velmi komplexní dotazy a očekává se od nich, že na ně budou reagovat téměř okamžitě. Výsledkem je, že správci databází jsou pod neustálým tlakem, aby používali širokou škálu metod, které pomáhají zlepšit výkon. K výzvám, se kterými se často setkávají, patří tyto:

 • Reakce na významné zvýšení objemu dat. Explozivní nárůst dat přicházejících ze senzorů, připojených počítačů a desítek dalších zdrojů udržuje správce databází v pohotovosti, aby dokázali efektivně spravovat a organizovat data svých podniků.
 • Zajištění bezpečnosti dat. Incidenty spojené s narušením dat bývají dnes všudypřítomné a hackeři jsou stále vynalézavější. Dnes je důležitější než kdykoliv jindy, aby byla zajištěna bezpečnost dat, ale musí být také snadno přístupná uživatelům.
 • Udržet krok s poptávkou. V dnešním rychle se rozvíjejícím podnikatelském prostředí potřebují podniky přístup ke svým datům v reálném čase, což umožňuje včasné rozhodování a využití nových příležitostí.
 • Správa a údržba databáze a infrastruktury. Správci databáze musí průběžně sledovat problémy databáze a provádět preventivní údržbu a také nasazovat softwarové aktualizace a opravy. Vzhledem k tomu, že databáze jsou stále složitější a narůstá objem dat, stojí podniky před problémem nárůstu nákladů a získávání odborníků, kteří by dokázali databáze monitorovat a vyladit k lepšímu výkonu.
 • Odstranění limitů škálovatelnosti. Pokud má podnik přežít, musí růst, stejně jako s ním musí růst správa podnikových dat. Pro správce databází je však velmi obtížné předvídat, jakou kapacitu bude společnost potřebovat, zejména u databází on-premises.
 • Plnění požadavků na místo uložení, nezávislost a latenci dat Některé organizace mají případy použití, které je vhodnější provozovat v místním prostředí. V těchto případech jsou ideální optimalizované systémy, které jsou předem konfigurované a optimalizované pro běh databáze.

Řešení všech těchto problémů může být časově náročné a může bránit správcům databází, aby se věnovali strategičtějším úkolům.

Jak autonomní technologie zlepšuje správu databází

Autonomně řízené databáze jsou předzvěstí budoucnosti – nabízejí zajímavou možnost pro organizace, které chtějí využívat nejlepší dostupnou databázovou technologii a přitom se vyhnout obtížím s jejím provozováním.

Autonomně řízené databáze využívají cloudovou technologii a strojové učení k automatizaci mnoha rutinních úkolů potřebných při správě databází, jako je ladění, zabezpečení, zálohování, aktualizace a další rutinní úlohy správy. Automatizací těchto zdlouhavých úkolů se správcům uvolní mnoho času k vykonávání strategičtějších úkolů. Schopnosti autonomního řízení a automatizované zabezpečení a opravy autonomně řízených databází jsou připraveny na revoluci správy a zabezpečení podnikových dat a umožňují dosáhnout zlepšení výkonnosti, snížení nákladů a zvýšení bezpečnosti.

Budoucnost databází a autonomních databází

První autonomní databáze byla představena koncem roku 2017 a mnozí nezávislí analytici rychle odhalili význam této technologie a její potenciální dopad na výpočetní techniku.

A Zpráva Wikibon 2021 (PDF) chválí technologii autonomní databáze slovy: „Společnost Oracle má zdaleka nejlepší cloudovou databázovou platformu na úrovni Tier-1... Wikibon věří, že společnost Oracle má nejsilnější platformu pro cloudové databáze s autonomní databází.“

zpráva Leadership Compass 2021 (PDF) z webu KuppingerCole uvedla: „Oracle Autonomous Database, která zcela automatizuje procesy zajišťování, správy, ladění a aktualizace instancí databáze bez jakýchkoli prostojů, nejenže podstatně zvyšuje bezpečnost a shodu citlivých dat uložených v databázích Oracle Database, ale je také pádným argumentem pro přesun těchto dat do služby Oracle Cloud.“ Vzhledem k tomu, že Oracle Autonomous Database je postavena na vysoce dostupné a škálovatelné architektuře Oracle Exadata, je možné nasazení databáze snadno škálovat podle rostoucích potřeb.