Full Stack Disaster Recovery — często zadawane pytania

Informacje ogólne

1. Do czego służy usługa Oracle Cloud Infrastructure (OCI) Full Stack Disaster Recovery?

Usługa Oracle Cloud Infrastructure (OCI) Full Stack Disaster Recovery (DR) umożliwia orkiestrację procesu przenoszenia zasobów obliczeniowych, baz danych i aplikacji między regionami OCI na całym świecie za pomocą jednego kliknięcia. Za jej pomocą można zautomatyzować czynności niezbędne do odzyskania co najmniej jednego systemu biznesowego bez konieczności przeprojektowywania lub przebudowy istniejącej infrastruktury, w tym baz danych lub aplikacji, oraz bez potrzeby korzystania ze specjalnych serwerów do zarządzania lub konwersji.

2. Gdzie usługa OCI Full Stack DR jest obecnie dostępna?

Usługa OCI Full Stack DR jest obecnie dostępna w 27 regionach w ramach przestrzeni dla przedsiębiorstw OC1. Pełną listę tych regionów można znaleźć tutaj. Zakładamy szybkie rozszerzenie wspomnianej dostępności na pozostałe regiony OC1, a następnie na Regiony Dedykowane OCI i inne regiony OCI. Więcej informacji na temat regionów OCI, w tym przestrzeni OCI i ich konkretnych lokalizacji, można znaleźć href="https://docs.oracle.com/en-us/iaas/Content/General/Concepts/regions.htm" data-lbl="oci-realms-regions">tutaj.

3. Czy usługa OCI Full Stack DR może obsługiwać odzyskiwanie po awarii w środowiskach lokalnych, hybrydowych i wielochmurowych?

Obecnie usługa OCI Full Stack Disaster Recovery obsługuje zasoby dostępne w regionach OCI. Możliwość odzyskiwania po awarii w środowiskach lokalnych, hybrydowych i wielochmurowych będzie natomiast rozwijana. Planujemy rozszerzyć funkcjonalność usługi OCI Full Stack DR o te środowiska, aby udostępniać kompleksowe rozwiązanie do odzyskiwania danych po awarii, obejmujące szerszy zakres zastosowań.

4. Czy usługa OCI Full Stack DR może być używana do wdrożeń między regionami i w ramach poszczególnych regionów OCI?

Tak. Wdrożenie zasobów OCI w dwóch regionach OCI zapewnia zwiększone możliwości odzyskiwania po awarii. W ramach takiego podejścia można zapewnić wysoką dostępność i niezawodność aplikacji i usług o znaczeniu krytycznym. W przypadku awarii lub przestoju w jednym regionie, zasoby mogą zostać płynnie przełączone do drugiego regionu, skracając czas przestoju i minimalizując wpływ niedogodności na operacje biznesowe. Dzięki rozproszeniu zasobów w wielu regionach można wdrożyć dobrą strategię odzyskiwania po awarii, która zapewni ciągłość biznesową i lepszą ochronę danych.

5. Czy po wdrożeniu usługi OCI Full Stack DR trzeba zarządzać dodatkową infrastrukturą?

Nie. Usługa OCI Full Stack DR jest usługą świadczoną w ramach pełnego outsourcingu.

6. Czy usłudze OCI Full Stack Disaster Recovery towarzyszą umowy o poziom usług (SLA)?

Tak. W przypadku usługi OCI Full Stack DR zawierane są umowy SLA dotyczące dostępności i wydajności. Więcej informacji na ten temat można znaleźć tutaj.

7. Jak uzyskać dostęp do usługi OCI Full Stack Disaster Recovery?

Dostęp do usługi OCI Full Stack DR można uzyskać za pośrednictwem konsoli Oracle Cloud Infrastructure (interfejs oparty na przeglądarce), interfejsów API REST, zestawów SDK Oracle Cloud Infrastructure, interfejsu wiersza poleceń i narzędzi DevOps.

8. Czy usługa OCI Full Stack DR obsługuje dowolne obciążenia robocze?

Tak. Usługa OCI Full Stack DR obsługuje operacje wykonywane zarówno w środowisku Oracle, jak i w środowiskach innych niż Oracle.

9. Czy można tworzyć plany DR w regionie podstawowej grupy chronionej usługą DR?

Nie. Usługa Full Stack DR umożliwia tworzenie planów DR tylko w regionie rezerwowej grupy chronionej usługą DR.

Wymagania wstępne i obsługiwane usługi OCI

1. Jakie są wymagania wstępne dotyczące korzystania z usługi OCI Full Stack Disaster Recovery?

Usługa OCI Full Stack DR pomaga zautomatyzować etapy odzyskiwania danych dla istniejących aplikacji. Aby zintegrować usługę Full Stack DR z istniejącym systemem, należy:

 • zapoznać się z planem odzyskiwania po awarii lub szczegółowymi informacjami na temat odzyskiwania po awarii systemu biznesowego;
 • wdrożyć aplikację;
 • dostosować skrypty do wymagań aplikacji.

2. Czy można korzystać z usługi OCI Full Stack Disaster Recovery w dowolnej topologii DR?

Tak. Usługa Full Stack DR jest bardzo elastyczna. Można z nią zintegrować dowolne wdrożenia DR.

3. Jakie zasoby OCI są wymagane przed zastosowaniem usługi Full Stack Disaster Recovery?

W zależności od wdrożeń DR niezbędne będzie skonfigurowanie całej infrastruktury produkcyjnej/DR i komponentów aplikacji, w tym:

 • zasobów sieciowych, takich jak Oracle Cloud Infrastructure (OCI) VCN i Load Balancer;
 • Rezerwowy system baz danych lub baza danych, która będzie używana w zależności od typu usług Oracle Database PaaS (Usługa Oracle Data Guard jest używana wewnętrznie do replikacji Oracle Database)
 • funkcji replikacji pamięci masowej w zależności od typu usług Oracle Cloud Infrastructure (OCI) Storage, które będą używane do konfiguracji rozruchu/bloków i replikacji grup woluminów

4. Które usługi OCI można zintegrować z usługą OCI Full Stack Disaster Recovery?

Do grupy chronionej usługą DR można dodać jako elementy członkowskie następujące typy zasobów.

 • Maszyny wirtualne Oracle Cloud Infrastructure (OCI) Compute (maszyny wirtualne i dedykowane do lokalizacji maszyny wirtualne)
 • usługi Oracle Database PaaS:
  • Oracle Autonomous Database
  • Oracle Base Database Service
  • Oracle Exadata on Dedicated Infrastructure;
 • Grupa woluminów (dla woluminów rozruchowych i blokowych)
 • OCI Load Balancer
 • OCI Network Load Balancer
 • OCI File Storage

Podczas tworzenia planu DR usługa OCI Full Stack Disaster Recovery automatycznie generuje wbudowane grupy planów. Za pomocą skryptów lub funkcji Oracle Cloud Infrastructure (OCI) plan DR można dodatkowo dostosować do interakcji z dowolnymi innymi usługami OCI za pośrednictwem zdefiniowanych przez użytkownika grup planów.

5. Jakie typy planów DR są dostępne?

Istnieją cztery typy planów DR.

 • Przełączanie (switchover)
 • Przełączanie awaryjne (failover)
 • Rozpoczęcie drążenia
 • Zatrzymanie drążenia

6. Czy planowane jest dodanie nowych elementów członkowskich jako typów zasobów w grupie chronionej usługą DR?

Tak. Planujemy jako członkowie dodać inne podstawowe usługi OCI, takie jak OCI Container Engine for Kubernetes (OKE) i OCI Object Storage. Będziemy o tym informować w stosownym czasie.

7. Czy do skonfigurowania rezerwowego systemu baz danych lub bazy danych potrzebna jest konsola OCI lub wbudowane funkcje automatyzacji dostępne w ramach usługi Oracle Database PaaS?

Tak. Usługa OCI Full Stack DR wymaga interfejsów API Oracle Database PaaS Data Guard do generowania grup planów na potrzeby przełączania lub przełączania awaryjnego bazy danych.

8 Czy z usługą Full Stack Disaster Recovery można zintegrować bazy danych Oracle działające na maszynach wirtualnych OCI Compute?

Tak. W takim przypadku usługa Oracle Data Guard musi być skonfigurowana dla baz danych uruchomionych na maszynie wirtualnej OCI. Użytkownik może tu tworzyć swoje grupy planów i korzystać ze skryptów brokera Data Guard lub skryptów umożliwiających zamianę ról.

9. Czy z usługą OCI Full Stack DR można zintegrować bazy danych inne niż Oracle?

Do replikacji produkcyjnych i rezerwowych baz danych zalecamy stosowanie natywnych technologii replikacji baz danych. Użytkownik może użyć swoich grup planów i wprowadzić swoje skrypty umożliwiające zamianę ról bazy danych.

10. Czym są łatwe i trudne do przeniesienia typy zasobów obliczeniowych?

Instancje łatwe do przeniesienia. Zazwyczaj używane w topologach odzyskiwania po awarii typu „pilot light” lub „cold VM”, w ramach których instancje składające się na stos aplikacji są wdrażane tylko w regionie podstawowym. Instancje te są przenoszone z podstawowej grupy chronionej usługą DR do rezerwowej grupy chronionej usługą DR.

Instancje trudne do przeniesienia. Zwykle używane w topologiach aktywnego i pasywnego odtwarzania po awarii, w ramach których instancje składające się na stos aplikacji są wstępnie wdrażane zarówno w regionach, jak i komponentach oprogramowania aplikacji. Instancje te są uruchamiane lub zatrzymywane podczas operacji odzyskiwania po awarii na potrzeby przeniesienia usługi między regionami.

11. Kiedy trzeba dodać grupę woluminów jako element członkowski grupy chronionej usługą DR?

Jeśli dodano łatwe do przeniesienia lub trudne do przeniesienia instancje obliczeniowe jako elementy członkowskie w podstawowej grupie chronionej usługą DR, należy dodać do tej grupy jako elementy członkowskie odpowiednią grupę woluminów rozruchowych/blokowych.

12. Jak obsługiwać replikację pamięci masowej dla maszyn wirtualnych dodanych jako trudne do przeniesienia instancje obliczeniowe w grupie chronionej usługą DR?

We właściwościach elementu członkowskiego instancji trudnej do przeniesienia można określić szczegóły opcji montażu woluminu blokowego. Należy dodać odpowiednią grupę woluminów blokowych jako element członkowski w podstawowej grupie chronionej usługą DR.

13. Czy z usługą Full Stack Disaster Recovery można zintegrować usługę Oracle Cloud Infrastructure (OCI) Object Storage?

Tak. W tym celu trzeba użyć zdefiniowanych przez użytkownika grup planów. Więcej informacji na ten temat można znaleźć tutaj.

Docelowy czas przywracania (RTO) i docelowy punkt przywracania (RPO)

1. Czym jest docelowy czas przywracania? Czym jest docelowy punkt przywracania? Dlaczego wskaźniki te są ważne?

Docelowy czas przywracania (Recovery Time Objective, RTO) to docelowe ramy czasowe, w których dana aplikacja lub dany system muszą zostać w pełni przywrócone do działania po awarii lub innym zakłóceniu. Wskaźnik ten określa maksymalny dopuszczalny czas przestoju, jaki użytkownik może tolerować dla danej aplikacji. Innymi słowy, wskazuje, jak szybko należy wznowić działanie aplikacji, aby spełnić wymagania dotyczące ciągłości działania. Wskaźnik RTO dla aplikacji o znaczeniu krytycznym jest często niski, ponieważ muszą być one szybko przywrócone, aby zminimalizować skutki zakłóceń i utrzymać realizację podstawowych operacji.

Docelowy punkt przywracania (Recovery Point Objective, RPO) to maksymalna tolerowana utrata danych po awarii lub innym zakłóceniu. Wskaźnik ten określa czas, w którym dane mogą zostać utracone (bez tworzenia kopii zapasowych lub replikacji), zanim awaria zacznie znacząco negatywnie wpływać na działalność biznesową. Jeśli na przykład wskaźnik RPO dla aplikacji wynosi jedną godzinę, oznacza to, że po awarii dane muszą zostać odzyskane do punktu nie wcześniejszego niż jedna godzina przed wystąpieniem incydentu. Aplikacje o niższej wartości wskaźnika RPO zazwyczaj wymagają częstszego tworzenia kopii zapasowych lub częstszej replikacji, aby zapewnić jedynie minimalną utratę danych.

Wskaźniki RTO i RPO mają zasadnicze znaczenie w planowaniu odzyskiwania danych po awarii, ponieważ bezpośrednio wpływają na ciągłość i niezawodność operacji biznesowych w trakcie awarii i po jej zakończeniu. Wartości tych wskaźników muszą być wyważone na podstawie krytyczności aplikacji i kosztów wdrożenia niezbędnych środków odzyskiwania po awarii.

2. W jaki sposób usługa OCI Full Stack Disaster Recovery wpływa na wartość wskaźnika RTO mojej aplikacji?

Wartość wskaźnika RTO dla aplikacji można określić na podstawie czasu potrzebnego do ukończenia planu przełączania lub przełączania awaryjnego. Dzięki w pełni zautomatyzowanemu procesowi odzyskiwania po awarii usługa OCI Full Stack DR może znacznie poprawić wartość wskaźnika RTO, ponieważ minimalizuje czas przestoju i ogranicza ręczną interwencję wymaganą do odzyskania danych.

Dzięki automatyzacji procesów przełączania i przełączania awaryjnego usługa OCI Full Stack DR usprawnia proces odzyskiwania po awarii i umożliwia szybkie przywracanie aplikacji do trybu online. Może to prowadzić do zapewnienia lepszej ciągłości biznesowej i ograniczenia zakłóceń działania aplikacji podczas awarii.

3. W jaki sposób usługa OCI Full Stack Disaster Recovery wpływa na wartość wskaźnika RPO mojej aplikacji?

Usługa OCI Full Stack DR nie kontroluje wartości wskaźnika RPO, ponieważ może się ona różnić w zależności od stosowanych usług OCI i ich metod replikacji oraz konfiguracji. W zależności od sposobu obsługi replikacji i synchronizacji danych, różne usługi w ramach Oracle Cloud Infrastructure mogą mieć określone wytyczne dotyczące RPO.

Na przykład w przypadku usługi Oracle Autonomous Database Serverless Oracle może opublikować wartości RPO dla międzyregionalnych rezerwowych baz danych, wskazując maksymalną tolerowaną utratę danych dla tej konkretnej konfiguracji.

Aby uzyskać określoną wartość wskaźnika RPO i poznać możliwości odzyskiwania danych w ramach poszczególnych usług OCI, należy zapoznać się z dokumentacją poszczególnych usług OCI. Znajdują się tam szczegółowe informacje na temat sposobu replikacji danych, dostępnych opcji odzyskiwania oraz oczekiwanej wartości wskaźnika RPO dla różnych konfiguracji. Postępując zgodnie z zaleceniami zawartymi w tej dokumentacji, można wdrożyć odpowiednią strategię odzyskiwania po awarii, która będzie zgodna z indywidualnymi potrzebami biznesowymi i wymaganiami w zakresie ochrony danych.

Cennik

1. Jaki jest model cenowy dla usługi OCI Full Stack Disaster Recovery?

Ceny usługi OCI Full Stack DR są zgodne ze standardowym modelem cenowym (jednostka OCPU/godz.). Numer jednostki magazynowej (SKU) dla usługi OCI Full Stack DR to B95485. Więcej informacji na temat szacowania kosztów można znaleźć tutaj

2. Jak usługa OCI Full Stack Disaster Recovery jest wyceniana?

Usługa OCI Full Stack DR jest wyceniana na podstawie łącznej liczby jednostek OCPU (Oracle Compute Unit) zasobów obliczeniowych i bazodanowych, które są dodawane jako elementy członkowskie zarówno w podstawowej, jak i rezerwowej grupie chronionej usługą DR.

Przykład 1

 • Konfiguracja Podstawowa-DRPG zawiera następujące elementy członkowskie: Zasoby obliczeniowe-A (2 OCPU) i ADB-Podstawowa (1 OCPU)
 • Konfiguracja Rezerwowa-DRPG zawiera następujące elementy członkowskie: Zasoby obliczeniowe-B (2 OCPU) i ADB-Rezerwowa (1 OCPU)
 • Łączna liczba jednostek OCPU na godzinę (zasoby obliczeniowe i bazodanowe): 6
 • Cena usługi Full Stack DR za godzinę: 6 x 0,0128 USD = 0,0768 USD

Przykład 2

 • Konfiguracja Podstawowa-DRPG zawiera następujące elementy członkowskie: Zasoby obliczeniowe-A (4 OCPU), ADB-Podstawowa (2 OCPU) i grupa woluminów-500 GB
 • Konfiguracja Rezerwowa-DRPG zawiera następujące elementy członkowskie: ADB-Rezerwowa (2 OCPU)
 • Łączna liczba jednostek OCPU na godzinę (zasoby obliczeniowe i bazodanowe): 8
 • Cena usługi Full Stack DR za godzinę: 8 x 0,0128 USD = 0,1024 USD

Ceny za godzinę i model mogą ulec zmianie. Aby poznać aktualne ceny, zapoznaj się z najnowszymi cennikami lub skontaktuj się z przedstawicielem handlowym Oracle.

3. Czy dodanie grupy woluminów jako elementu członkowskiego w grupie chronionej usługą DR jest płatne?

Nie. Dodanie grupy woluminów jako elementu członkowskiego w grupie chronionej usługą DR nie wiąże się z żadnymi osobnymi opłatami. Cena usługi OCI Full Stack DR ma zastosowanie tylko do obliczeniowych i bazodanowych typów elementów członkowskich.

4. Czy konfiguracja infrastruktury DR wiąże się z dodatkowymi kosztami?

Tak. Koszty związane z usługami OCI i modelem wdrożenia DR różnią się w zależności od wybranych usług i konfiguracji. W przypadku wybrania na przykład międzyregionalnej replikacji bloków, pojawią się dodatkowe koszty związane z pamięcią masową. Korzystanie z autonomicznej rezerwowej bazy danych również wiąże się z dodatkowymi kosztami. Więcej szczegółowych informacji na temat cen poszczególnych usług OCI można znaleźć w cenniku usług Oracle Cloud Infrastructure.