Bezpłatna chmura Oracle Cloud Free Tier

Twórz, testuj i wdrażaj aplikacje na platformie Oracle Cloud — bezpłatnie.

Czym jest chmura hybrydowa?

Definicja chmury hybrydowej

Czym jest chmura hybrydowa? Termin ten oznacza efektywne połączenie usług zainstalowanych lokalnie oraz usług świadczonych w chmurze prywatnej i w chmurze publicznej (np. Oracle Cloud) w celu obsługi całego przedsiębiorstwa. Taka konfiguracja może być dostosowana do wymogów i obejmować zasoby prywatne oraz inne aplikacje na potrzeby zrównoważenia możliwych zmiennych, od zużycia zasobów po zgodność z wcześniejszymi aplikacjami. W wielu przypadkach hybrydowa chmura obliczeniowa to idealne rozwiązanie z pogranicza nowoczesnej technologii chmurowej i praktycznych ograniczeń funkcji chmurowych, na przykład w przypadku, gdy w grę wchodzą wydajne obliczenia. Rozwiązanie to umożliwia również przedsiębiorstwom przyjęcie etapowego podejścia do wdrożenia chmury publicznej w zależności od związanych z takim wdrożeniem potrzeb związanych ze starszym sprzętem, zastrzeżonymi danymi i innymi potencjalnymi przyczynami.

Definicja chmury hybrydowej — miniatura wideo

Dzięki chmurze hybrydowej przedsiębiorstwo uzyskuje to, co najlepsze w obu tych światach, dostępne w elastycznym środowisku, które można dostosować do konkretnych potrzeb. Korzyści z wdrożenia chmury hybrydowej to m.in.:

  • większa kontrola nad zarządzaniem zasobami;
  • szybsze wdrażanie aplikacji;
  • efektywniejsze wdrażanie i stosowanie zabezpieczeń;
  • elastyczna skalowalność i szybsze przydzielanie zasobów;
  • optymalizacja kosztów i zasobów.

Elementy chmury hybrydowej

Co wchodzi w skład chmury hybrydowej? Elementy w chmurze i elementy zainstalowane lokalnie zazwyczaj istnieją niezależnie, a proces tworzenia chmury hybrydowej polega na stworzeniu środowiska, które harmonijnie połączy oba te obszary. W związku z powyższym należy wziąć pod uwagę następujące elementy:

Ujednolicone zarządzanie

Sprzęt stacjonarny i sieci chmurowe muszą mieć różne narzędzia do zarządzania. Dzięki ujednoliceniu infrastruktury w ramach modelu hybrydowego dane i zasoby są zarządzane z poziomu jednej platformy.

Spójna architektura

W pewnym momencie każde przedsiębiorstwo prawdopodobnie będzie mieć jakąś część swojej sieci umieszczoną w chmurze i w tym kierunku zmierza rozwój technologii. W środowisku hybrydowym oznacza to, że starszy sprzęt stacjonarny będzie musiał płynnie współpracować z elementami w chmurze. Dzięki zastosowaniu jednolitej architektury do zarządzania, przedsiębiorstwa będą mogły korzystać z obu tych środowisk (lokalnego i chmurowego) w sposób wygodny i elastyczny. Z wdrożeń symetrycznych można również korzystać podczas migracji lub odzyskiwania danych po awarii.

Sztuczna inteligencja i samouczenie się maszyn

Chmura hybrydowa może w realny sposób zmaksymalizować wykorzystanie zasobów w całym przedsiębiorstwie dzięki automatyzacji opartej na sztucznej inteligencji i samouczeniu się maszyn. Eliminuje to błędy ludzkie w przypadku powtarzalnych zadań, a jednocześnie umożliwia konserwację predykcyjną i dostosowanie zasad.

obraz chmury hybrydowej

Użytkownicy chmury hybrydowej

Hybrydowa chmura obliczeniowa doskonale sprawdza się w wielu szczególnych zastosowaniach. Zwykle są to zastosowania, w których wobec danych obowiązują określone ograniczenia lub wymagania dotyczące przechowywania, przetwarzania, bezpieczeństwa itp. Wśród nich można wymienić m.in:

Szczególne potrzeby regulacyjne

Niektóre przedsiębiorstwa muszą przestrzegać szczególnych wymogów prawnych opartych na takich zmiennych, jak czas reakcji, bezpieczeństwo i dostępność geograficzna. Chmura hybrydowa umożliwia elastyczne tworzenie strategii dotyczącej danych, która może uwzględniać wspomniane wymogi, przy czym dane nieobjęte takimi wymogami są umieszczane w chmurze publicznej, a dane objęte tymi wymogami są przechowywane w strategicznych konfiguracjach lokalnych.

Rozdzielenie danych

Niektóre zbiory danych zawierają dane wrażliwe, prywatne lub zastrzeżone. Wśród takich danych można wyróżnić dane finansowe, wrażliwe dane klientów lub dane medyczne. Większość danych aplikacji lub danych organizacyjnych nie musi jednak spełniać tych samych wymagań. Chmura hybrydowa pozwala na podział tych danych - dane wrażliwe znajdą się w chmurze prywatnej ze względów bezpieczeństwa, a pozostałe dane zostaną umieszczone w chmurze publicznej w celu ich efektywnego przetwarzania i przechowywania.

Dynamiczne procesy

Zapewnienie skalowalności jest częstym problemem w kontekście planowania danych w przedsiębiorstwie, ale tylko niektóre z tych przedsiębiorstw mają z nim do czynienia regularnie, a nawet codziennie. W takich przypadkach dynamiczne procesy generują zmienne zapotrzebowanie na zasoby, zwykle tylko w odniesieniu do podzbioru danych lub operacji. Chmura hybrydowa to elastyczne rozwiązanie, które pozwala skupić stabilne potrzeby w zakresie zasobów w jednej konfiguracji, a jednocześnie przenieść dynamiczne procesy do chmury publicznej w celu ekonomicznego skalowania w zależności od potrzeb.

Korzyści z chmury hybrydowej

Infrastruktura stacjonarna ma swoje ograniczenia, takie jak konieczność konserwacji sprzętu i przestrzeganie przepisów dotyczących poszczególnych zasobów. Sieć chmurowa również ma swoje ograniczenia, takie jak potencjalne problemy z opóźnieniami w przypadku procesów wymagających znacznej mocy obliczeniowej. Chmura hybrydowa zapewnia równowagę między tymi dwoma obszarami, dając przedsiębiorstwom możliwość stworzenia konkretnego rozwiązania hybrydowego w celu maksymalnego zaspokojenia swoich potrzeb. Płynące z tego korzyści to m.in:

Spójne zarządzanie

W przypadku chmury hybrydowej stosowane są rozwiązania zarówno zainstalowane lokalnie, jak i działające w chmurze. Aplikacje, bazy danych i komponenty są jednak zarządzane w ramach jednego systemu zarządzania danymi, co pozwala na zastosowanie ujednoliconego i uproszczonego podejścia umożliwiającego interoperacyjność.

Automatyzacja

Sieci chmurowe często oferują bardziej zaawansowane możliwości podłączania i automatyzacji procesów. W chmurze hybrydowej segmenty korzystające z elementów chmury mogą korzystać z tych możliwości. Ułatwia to również planowanie przyszłego wdrożenia pełnej chmury, ponieważ menedżerowie ds. IT mogą ocenić zakres automatyzacji możliwy po przeniesieniu wszystkich procesów do chmury.

Kontrola

Sieci chmurowe zapewniają wiele korzyści, ale trzeba pamiętać, że wiążą one przedsiębiorstwo z podmiotem zewnętrznym. Dzięki wdrożeniu chmury hybrydowej można dokonać segmentacji i podziału różnych elementów konkretnej konfiguracji między systemy zainstalowane lokalnie i systemy zarządzane w chmurze. Na przykład wszystko, co wymaga szybkiego skalowania, może być umieszczone w chmurze, natomiast dane wymagające szczególnych zabezpieczeń mogą być przechowywane w systemach zainstalowanych lokalnie.

Zabezpieczenia

Zarówno składniki lokalne, jak i chmurowe mają swoje zalety w kontekście bezpieczeństwa danych. Dane wrażliwe przechowywane lokalnie mogą być chronione lokalną zaporą, co zapewnia im maksymalne bezpieczeństwo. Sieci chmurowe zapewniają natomiast m.in. ujednolicone zasady bezpieczeństwa i masowe wdrażanie aktualizacji. W chmurze hybrydowej unikatowe i specyficzne elementy przedsiębiorstwa mogą być oceniane pod kątem tolerancji na ryzyko, a następnie odpowiednio przydzielane.

Optymalizacja zasobów

Chmura hybrydowa umożliwia utworzenie specyficznej konfiguracji, która maksymalizuje potencjał komponentów zainstalowanych zarówno lokalnie, jak i w chmurze. W rezultacie powstaje sytuacja, w której zarówno koszty, jak i zasoby są optymalnie dostosowane do możliwości obu tych obszarów. Przykładem tego jest sposób wykorzystania mocy obliczeniowej. Załóżmy, że większość procesów przedsiębiorstwa korzysta z zasobów w standardowym zakresie. W takim przypadku można je przypisać do obszaru chmurowego, aby utrzymać koszty na niskim poziomie. Procesy wymagające dużej mocy obliczeniowej mogą być natomiast wykonywane przy użyciu odpowiedniego sprzętu stacjonarnego, bez uszczerbku dla innych zasobów lub bez konieczności nagłego zwiększania mocy obliczeniowej. Takie podejście pozwala zoptymalizować budżet przy jednoczesnym zapewnieniu użytkownikom stabilnych doświadczeń pod względem dostępności i szybkości działania.

Zastosowania chmury hybrydowej

Chmura hybrydowa to inteligentne rozwiązanie mające wiele zastosowań. Na przykładzie poniższych zastosowań przedstawiono kilka sposobów najbardziej efektywnego wykorzystania chmury hybrydowej.

Odzyskiwanie po awarii

Dzięki chmurze hybrydowej odzyskiwanie danych po awarii w chmurze prywatnej i publicznej można precyzyjnie dostosować do konkretnych potrzeb przedsiębiorstwa. Chmura ta zapewnia uproszczone rozwiązanie, które zmniejsza wymagania dotyczące lokalnej przestrzeni dyskowej i przepustowości łączy, a jednocześnie optymalizuje proces tworzenia kopii zapasowych. W przypadku przechowywanych lokalnie danych zastrzeżonych chmura hybrydowa pozwala natomiast na efektywne i szybkie ich ewentualne odzyskanie. W ten sposób można zapewnić ciągłość działania, a jednocześnie zmaksymalizować efektywność, co jest możliwe tylko w konfiguracji hybrydowej.

Przenoszenie procesów

Chmura hybrydowa może być konfiguracją tymczasową, która umożliwia migrację do innej chmury trwałej. W niektórych przypadkach przejście przedsiębiorstwa do chmury może trwać miesiącami. Dzięki zastosowaniu chmury hybrydowej jako etapu przejściowego możliwa jest stopniowa realizacja tego procesu z prostym i bezpiecznym przenoszeniem poszczególnych elementów, przy zachowaniu odpowiedniego poziomu elastyczności i minimalizacji lub nawet eliminacji przestojów.

Cykl rozwojowy

Zapotrzebowanie na zasoby zmienia się w trakcie cyklu rozwojowego. W fazie testowej niezbędne są zasoby, które niekoniecznie będą potrzebne w fazie beta czy nawet w fazie uruchomienia. W chmurze hybrydowej zasoby te można odpowiednio skalować w zależności od potrzeb danej fazy. Pozwala to na zachowanie elastyczności w całym cyklu rozwojowym bez konieczności wymiany sprzętu lub zmiany konfiguracji.

Starsze aplikacje

O ile wiele narzędzi, aplikacji i zasobów można przenieść do chmury, o tyle niektóre z nich muszą być po prostu zainstalowane w środowisku lokalnym. Chmura hybrydowa uwzględnia te uwarunkowania i pozwala przedsiębiorstwu przechodzić do chmury we własnym tempie.

Przykłady wdrożeń chmury hybrydowej

Logo LALUX

Firma LALUX wdraża strategię hybrydowej chmury korporacyjnej w oparciu o rozwiązania Oracle

Ze względu na zbliżający się koniec okresu eksploatacji swojego dotychczasowego sprzętu mająca siedzibę w Luksemburgu firma LALUX musiała rozważyć najlepsze opcje uruchomienia ponad 40 baz danych Oracle. W tym przypadku głównymi wyzwaniami były kwestie związane z cyberbezpieczeństwem i przepisami obowiązującymi w branży ubezpieczeniowej. Zapewnienie zgodności z tymi przepisami generowało koszty i nakłady pracy, co negatywnie przekładało się na innowacyjność.

Firma wybrała zatem rozwiązanie Oracle Exadata Cloud@Customer, aby zachować suwerenność danych i jednocześnie zmodernizować posiadaną infrastrukturę informatyczną. Nowa infrastruktura Oracle ułatwia teraz obsługę szczytowych obciążeń, które są ponad sześciokrotnie wyższe niż w przypadku poprzedniej infrastruktury. Firma mogła również odświeżyć swoje bazy danych, które są teraz dwukrotnie szybsze od swoich poprzedników. Dodatkowo odnotowano poprawę wydajności w trybie wsadowym dla prawie wszystkich zadań i aż trzykrotny wzrost wydajności dla zadań wykorzystujących niektóre jednostki programowe PLSQL.

Rozwiązania z zakresu chmury hybrydowej

Oferujemy szereg rozwiązań ułatwiających przedsiębiorstwom przejście z systemów zainstalowanych lokalnie do chmury hybrydowej. Dowiedz się więcej o tym, jak specjaliści z Oracle mogą ocenić Twoje specyficzne potrzeby i sprzęt, aby na tej podstawie pomóc w zbudowaniu chmury hybrydowej, która w maksymalnym stopniu pozwoli wykorzystać Twoje dane.