Dlaczego warto dokonać migracji do chmury: 11 korzyści dla Twojej firmy

Mike Chen | strateg ds. treści | 20 marca 2023 r.

Jeśli nadal polegasz głównie na lokalnym centrum danych, przejście do chmury obliczeniowej zapewnia wiele korzyści biznesowych i szereg możliwości technicznych. Co więcej, poziomy cenowe zostały opracowane tak, aby pasowały do niemal każdego przypadku użycia lub budżetu. Nawet jeśli Twoja organizacja napotyka typowe bariery utrudniające migrację do chmury, takie jak wysoce wrażliwe dane lub potrzeba wysokiej wydajności, jeden z kilku modeli operacyjnych chmury obliczeniowej może zapewnić pojemność, skalowalność, wydajność, bezpieczeństwo i koszty podobne jak w przypadku lokalnego centrum danych (lub nawet lepsze), bez kosztów wstępnych i kosztów ogólnych związanych z pracownikami.

Czym jest chmura?

Chmura obliczeniowa to zasoby obliczeniowe, dane i aplikacje, które działają na serwerach w centrum danych utrzymywanym przez dostawcę chmury i są dostępne przez Internet.

Przejście na model oparty na chmurze obliczeniowej może przynieść korzyści znacznie wykraczające poza operacje IT i zapewnić zwrot z inwestycji we wszystkich obszarach organizacji. Chmura może obniżyć początkowe nakłady inwestycyjne i bieżące koszty personelu potrzebnego do prowadzenia lokalnego centrum danych. Dzięki temu zespoły IT mogą skupić się bardziej na nowych projektach i rozwoju, a mniej na ręcznej, powtarzalnej pracy. W szerszym ujęciu korzystanie z najlepszych praktyk branżowych, które są wbudowane w aplikacje chmurowe, może pomóc w usprawnieniu procesów biznesowych i zwiększeniu produktywności pracowników. Dostęp do aplikacji i infrastruktury w chmurze można uzyskać zdalnie, co pozwala zwiększyć efektywność i ułatwić pracę zdalną, a to z kolei może przyczynić się do podniesienia poziomu zadowolenia i utrzymania pracowników. Możliwość szybkiego dodania (lub ograniczenia) mocy obliczeniowej lub wprowadzenia nowych funkcji sprawia, że organizacja jest w stanie lepiej wykorzystywać szanse lub reagować na spowolnienia.

Technologię chmury można dostarczać za pośrednictwem modeli chmury publicznej, prywatnej i hybrydowej.

Chmura publiczna
Chmura publiczna to taka, w przypadku której dostawca oferuje zasoby obliczeniowe i aplikacje przez Internet, infrastruktura obliczeniowa znajduje się w centrum danych dostawcy, a klienci chmury korzystają z jego infrastruktury IT. Oznacza to, że wiele organizacji może uruchamiać obciążenia na dowolnym serwerze chmury publicznej. Dostawcy chmury publicznej zazwyczaj oferują wielopoziomowy model pay-per-use obejmujący standardy dostępności, wydajności i szybkości (zwane umowami o poziomie usług lub SLA). Organizacje są zwolnione z obowiązków związanych z utrzymaniem i konserwacją, takich jak poprawki bezpieczeństwa i modernizacja sprzętu, ponieważ za te czynności odpowiada dostawca. Oznacza to, że organizacje i ich pracownicy IT mogą poświęcić swoją energię na bardziej kreatywną pracę, taką jak tworzenie nowych aplikacji lub badanie możliwości funkcji opartych na chmurze, np. sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego.

Chmura prywatna
W przypadku chmury prywatnej pojedyncza organizacja korzysta z wydzielonej części zasobów obliczeniowych dostawcy chmury. Mogą to być dedykowane zasoby sprzętowe w centrum danych dostawcy chmury lub zasoby hostowane w centrum danych organizacji klienta i zarządzane przez dostawcę. Organizacje często wybierają chmurę prywatną w celu przetwarzania danych wrażliwych lub spełnienia określonych kryteriów wydajności, wymogów dotyczących kontroli danych lub innych potrzeb biznesowych uzasadniających koszty, które są wyższe niż te związane z udostępnianiem zasobów w chmurze publicznej. W zależności od dostawcy chmury prywatnej mobilność danych, dostępność funkcji i skalowalność mogą być ograniczone, więc czynniki te należy brać pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o korzystaniu z chmury prywatnej.

Chmura hybrydowa
Chmury hybrydowe wykorzystują chmury publiczne i prywatne, a w niektórych przypadkach integrują również lokalne centra danych. Chmury hybrydowe można skonfigurować na wiele sposobów, aby spełnić unikalne potrzeby organizacji, a ostateczny projekt często zależy od tego, jakie dane wymagają ścisłej kontroli, a jakie mogą być przechowywane przy użyciu zasobów współdzielonych. Na przykład organizacja może prowadzić przewidywalne operacje wewnętrzne, m.in. z zakresu finansów i łańcucha dostaw, w chmurze prywatnej, natomiast aplikacje internetowe skierowane do klientów uruchomić w chmurze publicznej, co umożliwi skalowanie ich w górę i w dół zależnie od zmian popytu. Organizacja może też używać chmury publicznej do przechowywania niezastrzeżonych, mniej wrażliwych danych, a chmury prywatnej na potrzeby danych takich jak historia stanu zdrowia lub wrażliwe informacje o klientach podlegające bardziej restrykcyjnym regulacjom. Podczas korzystania z chmury hybrydowej najważniejsze jest, aby mieć jasny plan dotyczący funkcjonalności, bezpieczeństwa i wydajności każdego elementu, co pomoże zapewnić wysoką dostępność i płynność działania.

Modele usług chmurowych

Chmura obliczeniowa obejmuje oprogramowanie, sprzęt i dane, które są dostępne przez Internet i które organizacja wynajmuje w modelu pay-as-you-go lub subskrypcyjnym. Występują trzy główne rodzaje usług chmurowych.

 • Infrastruktura jako usługa (IaaS): IaaS obejmuje podstawowe usługi obliczeniowe, magazynowe i sieciowe centrum danych, które są dostarczane przez Internet. Przejście na model IaaS sprawia, że pracownicy IT nie muszą zajmować się obsługą i konserwacją sprzętu w centrum danych, a także mogą łatwo skalować pojemność w górę i w dół.
 • Platforma jako usługa (PaaS): PaaS wykorzystuje środowisko IaaS i dodaje do niego rozwiązania oparte na chmurze, takie jak bazy danych, systemy operacyjne oraz funkcje integracji i zarządzania niezbędne do tworzenia aplikacji. W przypadku modelu PaaS użytkownicy mają do dyspozycji technologię chmurową, dzięki której mogą tworzyć aplikacje, nie martwiąc się o bazową infrastrukturę. IaaS i PaaS są zazwyczaj sprzedawane na zasadzie pay-for-use.
 • Oprogramowanie jako usługa (SaaS): SaaS obejmuje aplikację, do której użytkownicy uzyskują dostęp przez Internet. Aplikacje SaaS są uruchamiane, poprawiane i aktualizowane przez dostawcę chmury. Użytkownicy zazwyczaj korzystają z przeglądarki internetowej lub aplikacji mobilnej, a organizacje zazwyczaj płacą za subskrypcję. Przykłady aplikacji SaaS obejmują oprogramowanie biznesowe, takie jak systemy ERP i CRM, serwisy społecznościowe lub streamingowe oraz programy do wideokonferencji.

Modele wdrażania chmury

Usługi IaaS, PaaS i SaaS działają w chmurach, ale jak wyglądają szczegóły? Aby spełnić zróżnicowane wymagania różnych organizacji, technologia chmurowa oferuje kilka modeli wdrażania, w tym m.in.:

 • Publiczna: współdzielona chmura, w przypadku której wielu klientów korzysta z zasobów serwera. Chmury publiczne są najbardziej powszechne.
 • Prywatna: chmura, w przypadku której jeden klient ma dedykowany dostęp do wszystkich zasobów serwera. Chmury prywatne mogą być zlokalizowane w centrum danych dostawcy lub czasami w siedzibie klienta — w obu przypadkach są utrzymywane przez dostawcę.
 • Hybrydowa: konfiguracja, która wykorzystuje zasoby chmury publicznej i prywatnej. Model ten obejmuje również czasami lokalne centra danych. Aby osiągnąć sukces, w ramach chmury hybrydowej należy jasno określić granice między publicznymi, prywatnymi i lokalnymi obciążeniami oraz uwzględnić wszelkie odpowiednie funkcje integracji i sieciowe.
 • Multicloud: konfiguracja, która wykorzystuje wielu dostawców chmury, umożliwiając organizacjom wybór tej najlepiej dostosowanej do obsługi danego obciążenia. Na przykład aplikacja i związane z nią procesy analityczne mogą działać w jednej chmurze, podczas gdy wspierająca je baza danych działa w innej. Sukces środowiska multicloud jest uzależniony od silnej łączności i bezpiecznego udostępniania danych.

Kluczowe wnioski

 • Chmura obliczeniowa może zmniejszyć całkowity koszt prowadzenia działu IT, a jednocześnie zautomatyzować powtarzalne zadania ręczne, dzięki czemu zespoły mogą skupić się na bardziej wartościowej pracy.
 • Technologia chmurowa może pomóc organizacjom zwiększyć bezpieczeństwo danych w celu ograniczenia potencjalnych zagrożeń.
 • Środowisko chmurowe może oferować bardziej solidne możliwości odzyskiwania danych po awarii niż lokalne centrum danych — do tego przy niższych kosztach.
 • Chmura obliczeniowa umożliwia rozwijającym się organizacjom dodawanie infrastruktury i funkcji, dzięki czemu dotrzymuje kroku ich potrzebom; jeśli natomiast rozwój ulegnie spowolnieniu, można je skalować w dół.
 • Dzięki zasobom chmurowym pracownicy mogą uzyskać zdalny dostęp do aplikacji, baz danych i infrastruktury z dowolnego miejsca na świecie w bardzo elastyczny sposób, co może przyczynić się do usprawnienia współpracy.
OCI zapewnia wysoką wartość biznesową

Według IDC platforma OCI może zapewnić 474-procentowy zwrot z inwestycji w ciągu pięciu lat i 53-procentową redukcję całkowitego kosztu posiadania.

11 korzyści wynikających z przejścia do chmury

Szybkość, oszczędność kosztów, skalowalność — to tylko trzy z powodów, dla których firmy przenoszą się do chmury. Poniższe 11 korzyści odzwierciedla szeroki zakres możliwych korzyści.

1. Zmniejszenie kosztów

W przypadku wielu organizacji podstawowy powód korzystania z usług chmurowych jest prosty: koszty są niższe niż przy prowadzeniu lokalnego centrum danych. Zamiast ponosić wysokie koszty wstępne, klienci korzystający z chmury płacą za zasoby IT w ramach kosztów operacyjnych. Dostawcy chmury uzyskują korzyści skali — czyli oszczędności, które mogą przekazać klientom. Organizacja korzystająca z usług w chmurze potrzebuje mniej pracowników IT zajmujących się utrzymaniem systemów, ponieważ nie muszą oni zarządzać centrum danych, konserwować sprzętu oraz poprawiać i aktualizować oprogramowania. Zamiast tego informatycy mogą poświęcić czas i energię na bardziej strategiczne zadania.

2. Zwinność

Infrastruktura i aplikacje chmurowe pozwalają organizacjom szybko reagować na nowe możliwości i problemy, wykorzystując innowacje technologiczne. Zespoły IT mogą szybciej wdrażać nowe aplikacje chmurowe, ponieważ nie trzeba kupować i wprowadzać sprzętu do centrum danych ani instalować żadnego oprogramowania. Po uruchomieniu aplikacji w chmurze użytkownicy regularnie uzyskują dostęp do ich nowych funkcji bez konieczności instalowania aktualizacji oprogramowania. Ponieważ zespoły nie muszą już zajmować się kupowaniem i przygotowywaniem sprzętu, baz danych i kontenerów, nowe projekty rozwojowe można skonfigurować w środowiskach AppDev w ciągu kilku minut.

3. Elastyczność i skalowalność

Infrastruktura chmurowa pozwala organizacjom zwiększać lub zmniejszać moc obliczeniową w miarę zmieniających się potrzeb. Na przykład globalne przejście na pracę hybrydową i zdalną w początkowym okresie pandemii COVID-19 wymagało gwałtownego przestawienia się na wideokonferencje; dostawcy usług wideo, tacy jak Zoom, byli w stanie zwiększyć swoje możliwości, aby sprostać temu nagłemu wzrostowi zapotrzebowania, wykorzystując infrastrukturę opartą na chmurze. W szerszym ujęciu dostawcy chmury umożliwiają wielu organizacjom skuteczne rozszerzanie zasobów w celu zaspokojenia gwałtownych wzrostów sprzedaży online oraz skalowanie ich w dół w przypadku spadku sprzedaży, co pozwala zmniejszyć koszty operacyjne. Korzystając z firmowego centrum danych, nie da się tak szybko zwiększyć lub zmniejszyć ilości dostępnych zasobów.

4, Bezpieczeństwo

Niezależnie od tego, jak utalentowany lub duży jest zespół IT obsługujący lokalne centrum danych, prawie niemożliwe jest dorównanie zasobom, które dostawca chmury może przeznaczyć na monitorowanie bezpieczeństwa, instalowanie poprawek oraz badania i rozwój. Dostawca chmury nieustannie monitoruje systemy pod kątem zagrożeń dla bezpieczeństwa, a także wprowadza do nich poprawki i aktualizacje, często z wykorzystaniem automatyzacji, w sposób możliwy do zrealizowania tylko w chmurze. Wiele organizacji z branży IT ma problemy z utrzymaniem aktualności poprawek sprzętu i oprogramowania, co prowadzi do powstawania luk w zabezpieczeniach i naruszeń. Ponadto wiele środowisk chmurowych zapewnia wbudowane funkcje bezpieczeństwa, które mogą ułatwić wdrożenie takich narzędzi jak uwierzytelnianie dwuskładnikowe i szyfrowanie danych.

5. Zrównoważony rozwój

Dostawcy chmury uruchamiają dany serwer przy znacznie wyższym współczynniku wykorzystania — co oznacza, że wykorzystują więcej pojemności danej maszyny — niż w przypadku konwencjonalnych, lokalnych centrów danych. Tradycyjne centra danych charakteryzują się niskimi współczynnikami wykorzystania, co oznacza, że wiele energii jest marnowane na pracę serwerów w stanie bezczynności, w celu zaspokojenia sporadycznych szczytów zapotrzebowania albo ze względu na złożoność równoważenia obciążeń między serwerami. Wysoki wskaźnik wykorzystania zapewniany przez dostawców chmury prowadzi do bardziej efektywnego wykorzystania energii elektrycznej. Ponadto wielu dostawców chmury zobowiązało się do znacznego zmniejszenia emisji dwutlenku węgla w ciągu najbliższej dekady, a nawet do osiągnięcia zerowej emisji netto poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.

6. Niezawodność

Nagłe skoki zapotrzebowania mogą spowolnić pracę systemów informatycznych, co utrudnia życie pracownikom i obniża ich produktywność. Jeszcze gorsza jest całkowita przerwa w pracy. Rozwiązanie chmurowe pozwala złagodzić tego typu problemy, oferując m.in. połączenie opcji awaryjnych i zautomatyzowanego zarządzania zasobami, dzięki czemu możliwe jest utrzymanie działania aplikacji. Jeśli na przykład dostawca chmury odnotuje gwałtowny wzrost zapotrzebowania ze strony jednej aplikacji, może automatycznie przenieść część zasobów z aplikacji o mniejszym zapotrzebowaniu. Tego typu automatyzacja w czasie rzeczywistym maksymalizuje niezawodność bez obciążania firmowych informatyków.

7. Dostępność

Przeniesienie centrum danych i aplikacji organizacji do chmury ułatwia pracę zdalną, która stała się istotną kwestią dla wielu osób poszukujących pracy. Aplikacje i infrastruktura w chmurze pozwalają organizacjom łatwiej przejść na pracę zdalną, ponieważ pracownicy mogą uzyskać dostęp do najważniejszych aplikacji, m.in. do obsługi księgowości, łańcucha dostaw i kadr, za pośrednictwem swoich przeglądarek. Nawet pracownicy, którzy potrzebują dostępu do obciążeń wymagających wysokiej wydajności — takich jak procesy inżynieryjne, uczenie maszynowe i symulacje cyfrowe — mogą korzystać z nich za pośrednictwem infrastruktury chmurowej.

8. Dostępność

Centrum danych jest tylko tak dobre, jak przyjęty w nim plan w zakresie odzyskiwania danych po awarii i zapewniania ciągłości działania. Dostawcy chmury maksymalizują dostępność dzięki silnej redundancji i dystrybucji, stosując oddzielne strefy w swoich centrach danych oraz w wielu lokalizacjach chmurowych. Odzyskiwanie danych po awarii jest nieodłącznym elementem firmowej strategii dotyczącej chmury obliczeniowej i nie wymaga dużych dodatkowych inwestycji.

9. Wydajność

Dzięki przeniesieniu się do chmury działy IT nie muszą już zajmować się czasochłonnymi zadaniami związanymi z konserwacją i utrzymaniem, ponieważ są one teraz obsługiwane przez dostawcę chmury. Automatyzacja jest kluczowym czynnikiem zwiększającym efektywność w całej organizacji, a aplikacje chmurowe mogą pomóc w usprawnieniu powtarzalnych i rutynowych zadań w takich obszarach jak finanse, kadry, łańcuch dostaw, marketing i sprzedaż.

10. Współpraca

Technologia chmury znacząco zmieniła sposób współpracy online. Jak wspomniano powyżej, aplikacje chmurowe pozwalają na bardziej efektywny dostęp zdalny. Jednak — co jeszcze ważniejsze — z uwagi na fakt, że wszyscy pracownicy uzyskują dostęp do tej samej instancji aplikacji opartej na chmurze oraz danych za pośrednictwem przeglądarki, osoby z każdego działu organizacji mogą współpracować, wiedząc, że wszyscy korzystają z tych samych informacji, co umożliwia szybsze podejmowanie bardziej świadomych decyzji.

11. Rozwój

Szybkość, z jaką firmy mogą dodawać oraz wdrażać infrastrukturę i aplikacje w chmurze, może pomóc im wykorzystać nowe możliwości biznesowe i dynamicznie się rozwijać. W miarę jak firmy przestają korzystać z dotychczasowych systemów do obsługi operacji wewnętrznych (np. finansów, kadr lub obsługi klienta), mogą wdrażać aplikacje oparte na chmurze szybciej niż konwencjonalne aplikacje lokalne. Podobnie — dzięki wykorzystaniu infrastruktury i platform opartych na chmurze — gdy firma zacznie realizować plany rozwoju, dostawcy chmury mogą skalować świadczone usługi tak, aby sprostać gwałtownym wzrostom popytu i zapewnić ciągłość działania systemów służących do obsługi klientów i napędzania sprzedaży.

Dokonaj migracji do chmury z Oracle

Jeśli rozważasz przeniesienie się do chmury, zacznij od oceny swoich potrzeb w zakresie centrum danych, w tym wzrostu pojemności, zbliżającej się wymiany sprzętu, możliwości odzyskiwania danych po awarii i szybkości reakcji. Po zebraniu tych informacji należy określić najlepsze modele usług chmurowych i opcje wdrożenia dla organizacji oraz porównać je z obecną sytuacją. Niezależnie od tego, czy wybierzesz model publiczny, prywatny czy hybrydowy, udowodniono, że przejście do chmury przynosi wymierne korzyści biznesowe w takich obszarach, jak oszczędność kosztów, czas wprowadzania na rynek oraz wydajność i niezawodność systemów.

Oracle Cloud Infrastructure (OCI) to chmura drugiej generacji, która zapewnia wszystkie usługi wymagane do migracji, tworzenia i uruchamiania aplikacji oraz infrastruktury potrzebnych do rozwiązania najtrudniejszych problemów. Od uruchamiania lokalnego oprogramowania biznesowego po tworzenie aplikacji typu cloud native — OCI pozwala organizacjom przenosić obciążenia do chmury bez konieczności kosztownego modyfikowania architektury. OCI obsługuje również architektury multicloud; na przykład Oracle Database Service for Microsoft Azure umożliwia organizacjom uruchamianie krytycznych obciążeń korporacyjnych w OCI i Azure. OCI oferuje usługi świadczone w ponad 40 regionach chmury na całym świecie, pomagając przedsiębiorstwom w spełnieniu wymogów dotyczących miejsca przechowywania danych. Oferuje również kilka opcji Oracle Cloud@Customer dla organizacji, które muszą wdrożyć usługi chmurowe w swoich własnych centrach danych, zapewniając klientom jeszcze większą kontrolę nad ich danymi. W przypadku organizacji wdrażających aplikacje SaaS Oracle Fusion Cloud Applications oferuje najszerszy w branży pakiet aplikacji chmurowych, obejmujący m.in. ERP, HCM, łańcuch dostaw, marketing i sprzedaż, a także aplikacje branżowe z zakresu nauk przyrodniczych, usług finansowych, telekomunikacji i wielu innych obszarów.

Przejście do chmury — często zadawane pytania

W jaki sposób środowisko chmurowe pomaga naszym użytkownikom końcowym?
Technologia chmurowa często jest bardziej elastyczna niż lokalne centrum danych, a ponadto zapewnia większe bezpieczeństwo i możliwości odzyskiwania danych po awarii. Dla użytkowników końcowych aplikacje i infrastruktura oparte na chmurze mogą tworzyć szybsze, bardziej stabilne środowisko, które obejmuje również aktualizacje i pozwala szybciej korzystać z nowych funkcji.

Czym będą zajmować się pracownicy działu IT po przeniesieniu danych do dostawcy chmury?
Dzięki migracji z firmowego centrum danych do infrastruktury chmurowej informatycy nie muszą już zajmować się fizyczną obsługą serwerów, routerów i kabli. Zamiast tego mogą skupić się na tworzeniu nowych aplikacji, badaniu możliwości oferowanych przez nowe technologie takie jak uczenie maszynowe, usprawnianiu procesów i reagowaniu na nowe potrzeby biznesowe.

Co się stanie, gdy dojdzie do awarii centrum danych dostawcy chmury?
Każde centrum danych jest narażone na problemy, od awarii sprzętu po klęski żywiołowe. Odzyskiwanie danych po awarii i ciągłość działania to dwie mocne strony technologii chmurowej. Ponieważ chmury obejmują wiele warstw redundancji i zabezpieczeń awaryjnych, a także strefy dostępności w regionach chmury oraz opcje rozłożenia obciążeń pomiędzy odległe geograficzne centra danych, nie istnieje pojedynczy punkt awarii.

Nowoczesna chmura zapewniająca korzyści ekonomiczne

Dowiedz się więcej o tym, jak podejście zastosowane na platformie OCI tworzy zróżnicowane środowisko chmurowe i zapewnia korzyści ekonomiczne.