Pytania ogólne

Czym jest Oracle Database 23ai?

Oracle Database 23ai to kolejne długoterminowe wydanie Oracle Database, które zastępuje wydanie 19c. W wydaniu tym wprowadzono sztuczną inteligencję do danych dzięki dodaniu AI Vector Search do konwergentnej bazy danych Oracle. Możliwości te w połączeniu z nowymi ujednoliconymi paradygmatami programowania i kluczowymi funkcjami sprawiają, że programiści i specjaliści ds. danych mogą łatwo wspierać aplikacje, proces ich tworzenia oraz obciążenia o newralgicznym znaczeniu za pomocą sztucznej inteligencji.

Jakie są kluczowe funkcje Oracle Database 23ai?

Oracle Database 23ai oferuje ponad 300 nowych funkcji w porównaniu z poprzednią generacją. Oto niektóre z kluczowych funkcji. Łącza do bardziej szczegółowych informacji na temat wszystkich tych funkcji znajdziesz w tym wpisie na blogu na temat Oracle Database 23ai: Gdzie znaleźć informacje:

 • AI Vector Search: Oracle AI Vector Search to nowa funkcja wprowadzona w Oracle Database 23ai. AI Vector Search to zestaw funkcji obejmujący nowy typ danych wektorowych, indeksy wektorowe i operatory SQL wyszukiwania wektorowego, dzięki którym Oracle Database może przechowywać semantyczną zawartość dokumentów, obrazów i innych nieuporządkowanych danych jako wektory i wykorzystywać je do uruchamiania szybkich zapytań o podobieństwo. Te nowe funkcje obsługują również RAG (retrieval augmented generation) — przełomową technikę generatywnej sztucznej inteligencji, która łączy duże modele językowe (LLM) z prywatnymi danymi biznesowymi w celu udzielania odpowiedzi na pytania w języku naturalnym. Dowiedz się więcej o AI Vector Search
 • Perspektywy JSON Relational Duality: perspektywy JSON Relational Duality ujednolicają relacyjne i dokumentowe modele danych, aby zapewnić to, co najlepsze z obu światów. Programiści mogą operować na tych samych danych bazowych w postaci dokumentów JSON przy użyciu standardowych interfejsów API dokumentów lub w postaci relacyjnej przy użyciu standardowego języka SQL. Dowiedz się więcej o perspektywie JSON Relational Duality
 • Grafy właściwości operacyjnych: Oracle Database oferuje natywną obsługę struktur danych grafów właściwości i zapytań dotyczących grafów. Programiści mogą teraz łatwo tworzyć grafy i aplikacje grafowe w połączeniu z danymi transakcyjnymi, JSON, Spatial i innymi typami danych obsługiwanymi przez bazę danych. Co więcej, SQL/PGQ — nowy standard ANSI — umożliwia tworzenie i wysyłanie zapytań do tych relacji grafów w łatwym do zrozumienia języku.
 • Zapora SQL:Oracle Database oferuje natywną obsługę struktur danych grafów właściwości i zapytań dotyczących grafów. Programiści mogą teraz łatwo tworzyć grafy i aplikacje grafowe w połączeniu z danymi transakcyjnymi, JSON, Spatial i innymi typami danych obsługiwanymi przez bazę danych. Co więcej, SQL/PGQ — nowy standard ANSI — umożliwia tworzenie i wysyłanie zapytań do tych relacji grafów w łatwym do zrozumienia języku. Dowiedz się więcej o zaporze SQL
 • True Cache: to rozwiązanie upraszcza buforowanie w Oracle Database. Programiści po prostu wdrażają bezdyskową instancję True Cache w swojej warstwie pośredniej, a Oracle Database zarządza resztą. Korzystając z technologii Active Data Guard (ADG), Oracle Database 23ai określa, czy bufor jest zgodny z najnowszymi zmianami w podstawowej instancji, i pobiera dane, jeśli nie ma ich w buforze. Dowiedz się więcej o True Cache
 • Ulepszenia SQL: Oracle Database 23ai zawiera nowe funkcje, takie jak domeny użytkowe aplikacji, które pozwalają programistom definiować, co reprezentują kolumny, np. adresy e-mail, karty kredytowe czy kody pocztowe. Adnotacje schematu zapewniają natomiast programistom możliwość scentralizowania bogatych i opisowych metadanych ich obiektów, nowy logiczny typ danych, bezpośrednie złączenia w aktualizacjach i wiele więcej.
 • Ulepszenia skalowalności i dostępności Oracle RAC: w Oracle Database 23ai wprowadzono ulepszenia, które jeszcze bardziej wzmacniają zaangażowanie Oracle w zapewnianie niezrównanej dostępności i odporności baz danych o newralgicznym znaczeniu.

  • Wysoka dostępność
   • Lokalna stopniowa konserwacja bazy danych zapewnia nieprzerwaną dostępność bazy danych podczas czynności konserwacyjnych (takich jak instalowanie poprawek) związanych z bazami danych Oracle Real Application Clusters (RAC) i Oracle RAC One Node. Znacząco poprawia to dostępność baz danych przy jednoczesnym ograniczeniu wpływu na inne węzły w klastrze.
   • Dwuetapowe stopniowe aktualizacje Oracle RAC pozwalają na zastosowanie poprawek niestopniowych po zainstalowaniu poprawek we wszystkich węzłach, co skraca czas przestoju aplikacji.
   • Usługa Globally Distributed Database z replikacją Raft umożliwia szybkie przejmowanie awaryjne w ciągu kilku sekund i zapewnia brak utraty danych podczas awarii węzła lub centrum danych, ułatwiając wprowadzenie symetrycznej rozproszonej architektury bazy danych typu Active-Active-Active, która zwiększa dostępność, upraszcza zarządzanie i optymalizuje wykorzystanie zasobów w skali globalnej.
  • Skalowalność
   • Optymalizacja uporządkowanych sekwencji w Oracle RAC poprawia wydajność obciążeń wykorzystujących uporządkowane sekwencje.
   • Inteligentne równoważenie połączeń Oracle RAC mierzy i przekierowuje sesje uzyskujące dostęp do tych samych obiektów bazy danych do instancji, w której obiekt jest buforowany, zmniejszając w ten sposób ruch między instancjami i znacznie poprawiając wydajność obciążeń o dużej rywalizacji.

Jak dokładnie działa AI Vector Search?

AI Vector Search wykorzystuje wektory, aby umożliwić szybkie i proste zapytania dotyczące danych biznesowych w połączeniu z modelami LLM. Aby lepiej zrozumieć tę funkcjonalność, zapoznaj się z poniższymi pytaniami pomocniczymi. Więcej informacji na temat AI Vector Search

 • Czym jest wektor?
  Wektor to numeryczna reprezentacja tekstu, obrazów, dźwięku lub wideo, która koduje znaczenie danych, a nie słowa lub piksele.
 • Czy można tworzyć wektory w bazie danych?

  Tak, za pomocą funkcji SQL vector_embedding().

  Wybierz modele osadzania Sentence-Transformer od Hugging Face, a następnie bezpiecznie prześlij je do bazy danych.

 • Czy można tworzyć wektory poza bazą danych?

  Tak, używając zarówno modeli komercyjnych, jak i open source z wywołaniami REST lub bibliotekami lokalnymi.

  Przetestowane modele osadzania obejmują openai.com, cohere.com, Hugging Face Transformers, Sentence-Transformers, Transformers.js i korzystanie z ONNX Runtime.

 • Czy do tworzenia wektorów potrzebne są procesory GPU?
  Wektory można tworzyć przy użyciu procesorów CPU lub GPU.
 • Z jakimi modelami LLM współpracuje AI Vector Search?

  Funkcja AI Vector Search powinna być w stanie współpracować z każdym modelem LLM.

  Przetestowano modele OpenAI GPT 3.5 i 4.0, Cohere, Llama2, Mistral, Gemini, Palm2 i Vertex AI.

  Niektóre z tych modeli LLM są dostępne za pośrednictwem usługi Oracle Cloud Infrastructure (OCI) Generative AI.

 • Z jakimi modelami osadzania współpracuje AI Vector Search?
  Przetestowano ponad 90 modeli osadzania oferowanych przez OpenAI, Cohere, Transformer, Sentence Transformer, Transformer.js, Xenova, FastEmbed i ONNX Runtime.
 • Czy AI Vector Search obsługuje LangChain lub LlamaIindex?
  Oracle AI Vector Search obsługuje dostawcę Oracle AI Vector Search dla LangChain i LlamaIndex.

Jakie inne produkty są ogłaszane wraz z Oracle Database 23ai?

To ogłoszenie skupia się przede wszystkim na chmurze i funkcjach programistycznych.

OCI:
 • Oracle Database 23ai on Exadata Cloud@Customer with Exadata Systems Software 24ai
 • Oracle Database 23ai on Exadata Database Service with Exadata Systems Software 24ai
 • Oracle Database 23ai on Base Database Service
 • OCI GoldenGate 23ai
Azure:
 • Oracle Database 23ai on Exadata Database Service with Exadata Systems Software 24ai
Zasoby dla programistów:
 • Always Free Autonomous Database23ai
 • Autonomous Database 23ai Free Container Image
 • Oracle Database 23ai Free
 • GoldenGate 23ai Free

Jaka jest różnica między ogłoszonym w zeszłym roku systemem Oracle Database 23c a systemem Oracle Database 23ai?

Biorąc pod uwagę znaczenie przełomowej technologii sztucznej inteligencji zastosowanej w tej wersji, zmieniamy nazwę Database 23c na Database 23ai. Oracle Database 23ai to wersja 23.4.0.0.0 i tak będzie nazywana w przyszłości.

Dlaczego warto przejść z Oracle Database 19c na 23ai?

Oracle Database 23ai to kolejne długoterminowe wydanie Oracle Database, które zastępuje wydanie 19c. Długoterminowe wydanie Oracle Database oferuje pięcioletnią asystę techniczną premium i trzyletnią przedłużoną asystę techniczną. Asysta techniczna Oracle Database 19c Premier Support kończy się 30 kwietnia 2024 r. i choć firma Oracle zrezygnowała z dodatkowych opłat za przedłużoną asystę techniczną od 1 maja 2024 r. do 30 kwietnia 2026 r., to przedłużona asysta techniczna zakończy się 30 kwietnia 2027 r., zapewniając dłuższe wsparcie dla Oracle Database 23ai.

Czy są jakieś uwagi dotyczące przejścia z poprzedniej wersji na Oracle Database 23ai?

Oracle zapewnia ścieżki uaktualniania z Oracle Database 19c lub Oracle Database 21c do 23ai. Wszystkie inne wersje bazy danych wymagają uaktualnienia do jednej z wcześniej wymienionych wersji, a następnie do wersji 23ai. Konkretny proces uaktualnienia może się różnić w zależności od aktualnej wersji i konfiguracji konkretnego wdrożenia Oracle Database.

Czy dostępna jest bezpłatna wersja próbna Oracle Database 23ai?

Tak, Oracle oferuje bezpłatne wersje próbne Oracle Database 23ai za pośrednictwem Oracle Cloud Infrastructure (OCI) z Autonomous Database Free Tier. Użytkownicy mogą założyć bezpłatne konto próbne i zapoznać się z funkcjami i możliwościami Oracle Database 23ai na platformie OCI. Alternatywnie można pobrać Oracle Database 23ai Free jako plik Linux RPM, obraz Docker oparty na systemie Oracle Linux, maszynę wirtualną Oracle Virtual Box lub w pakiecie Vagrant.