Nie znaleziono pasujących wyników.

Zalecamy wypróbowanie następujących rozwiązań, aby znaleźć to, czego szukasz:

 • Sprawdź pisownię wyszukiwania słowa kluczowego.
 • Użyj synonimów dla wpisanego słowa kluczowego, na przykład spróbuj wpisać „aplikacja” zamiast „oprogramowanie”.
 • Rozpocznij nowe wyszukiwanie.
Konto w chmurze Zaloguj się do chmury
Konto Oracle

Chmurowa baza danych

Istnieją dwa główne modele wdrażania chmurowych baz danych.

 • Model tradycyjny, który jest bardzo podobny do lokalnej bazy danych zarządzanej na miejscu — z wyjątkiem udostępniania infrastruktury. W tym przypadku przedsiębiorstwo nabywa od dostawcy usług chmurowych miejsce w maszynie wirtualnej i baza danych jest wdrażana w chmurze. Programiści z danego przedsiębiorstwa sterują bazą danych przy użyciu modelu DevOps (współpraca specjalistów ds. programowania i zarządzania operacyjnego) lub tradycyjnie, zatrudniając informatyków. Przedsiębiorstwo jest odpowiedzialne za nadzór nad bazą danych i zarządzanie nią.
 • Baza danych jako usługa (DBaaS) — w ramach tego modelu przedsiębiorstwo zawiera umowę z dostawcą usług chmurowych na zasadzie płatnej subskrypcji. Dostawca usług oferuje użytkownikowi końcowemu możliwość wykonywania w jego zastępstwie szeregu zadań operacyjnych, konserwacyjnych, administracyjnych i dotyczących zarządzania bazami danych w czasie rzeczywistym. Baza danych działa w ramach infrastruktury dostawcy usług chmurowych. Ten model użytkowania zazwyczaj obejmuje automatyzację w zakresie udostępniania, tworzenia kopii zapasowych, skalowania, zapewniania wysokiej dostępności, zabezpieczeń, instalacji poprawek i monitorowania stanu. Model DBaaS zapewnia przedsiębiorstwom najwięcej korzyści, umożliwiając im zarządzanie bazą danych w outsourcingu, zoptymalizowane dzięki automatyzacji oprogramowania, zamiast konieczności zatrudniania własnych specjalistów.


biznesmeni pracujący na tablecie

Zalety chmurowej bazy danych

Chmurowe bazy danych zapewniają wiele korzyści takich samych, jak w przypadku innych usług chmurowych. Należą do nich m.in.:

 • Większa elastyczność i swoboda innowacji. Chmurowe bazy danych można szybko konfigurować i wycofywać z eksploatacji, co ułatwia i przyspiesza testowanie, weryfikację i wdrażanie nowych pomysłów biznesowych. Jeśli przedsiębiorstwo zdecyduje się nie realizować projektu, może po prostu z niego zrezygnować (i z jego bazy danych) oraz przejść do wdrażania kolejnej innowacji.
 • Szybsze wprowadzanie rozwiązań na rynek. Chmurowa baza danych eliminuje konieczność zamawiania sprzętu, śledzenia procesu wysyłkowego oraz instalacji i konfiguracji sieci, kiedy nowy produkt znajduje się w fazie oprogramowywania. Dostęp do bazy danych można zapewnić w ciągu kilku minut.
 • Mniejsze ryzyko. Chmurowe bazy danych zapewniają wiele możliwości zmniejszenia ryzyka w całej firmie, zwłaszcza w przypadku modeli DBaaS. Dzięki automatyzacji dostawcy usług chmurowych mogą zapewniać egzekwowanie najlepszych praktyk w zakresie bezpieczeństwa i zabezpieczeń oraz ograniczać prawdopodobieństwo wystąpienia błędu ludzkiego — podstawowej przyczyny przestojów oprogramowania. Zautomatyzowane funkcje do zapewniania wysokiej dostępności oraz umowy o poziom usług (SLA) mogą zmniejszyć lub wyeliminować utratę przychodów w wyniku przestojów. Prognozowanie pojemności nie jest już kluczowym zagadnieniem przy wdrażaniu projektów, ponieważ chmura może zapewniać nieskończoną dostępność infrastruktury i usług bez żadnych opóźnień.
 • Niższe koszty. Modele subskrypcyjne przewidujące płacenie tylko za faktycznie wykorzystane zasoby (pay-per-use) oraz możliwość skalowania dynamicznego pozwalają użytkownikom końcowym uzyskać dostęp do zasobów niezbędnych w sytuacji typowego obciążenia, skalować w górę odpowiednio do potrzeb w okresach wzmożonej aktywności, a następnie w dół, gdy aktywność na powrót spadnie i się ustabilizuje. Jest to znacznie mniej kosztowne niż zapewnianie tych możliwości we własnym zakresie — przedsiębiorstwo musi wtedy kupić serwery fizyczne zdolne obsłużyć szczytowe obciążenia, nawet jeśli występują one tylko kilka dni w kwartale. Przedsiębiorstwa mogą zaoszczędzić pieniądze, dosłownie wyłączając usługi, kiedy nie są potrzebne. Mogą również obniżyć koszty, realizując globalne inicjatywy przy marginalnych inwestycjach w infrastrukturę. W wielu przypadkach automatyzacja oprogramowania chmurowego zastępuje kosztownych administratorów baz danych — zmniejszając tym samym koszty operacyjne poprzez eliminację zapotrzebowania na drogich specjalistów wewnętrznych.

Opcje zarządzania chmurową bazą danych

Przedsiębiorstwa mogą zadecydować o metodzie zarządzania swoimi chmurowymi bazami danych. Style zarządzania bazami danych można ogólnie podzielić na następujące cztery kategorie:

 • Lokalnie zarządzane chmurowe bazy danych. W tym modelu przedsiębiorstwo wdraża swoją bazę danych w infrastrukturze chmurowej, ale samodzielnie nią zarządza, wykorzystując w tym celu specjalistów wewnętrznych, rezygnując natomiast z funkcji automatyzacji zapewnianych przez dostawcę usług chmurowych. Taki model zapewnia niektóre standardowe korzyści związane z ulokowaniem bazy danych w chmurze — takie, jak wyższy poziom elastyczności i sprawności — ale to przedsiębiorstwo ponosi odpowiedzialność za zarządzanie bazami danych i sprawuje nad nimi kontrolę.
 • Zautomatyzowane chmurowe bazy danych. W tym modelu przedsiębiorstwa wykorzystują interfejsy programowania aplikacji (API) chmurowej bazy danych do wspomagania zarządzania cyklem życia, ale zachowują dostęp do serwerów baz danych oraz kontrolę nad konfiguracją bazy danych i systemami operacyjnymi. Zautomatyzowane usługi baz danych są objęte ograniczonymi umowami SLA i zazwyczaj wykluczają zaplanowane działania, takie jak instalowanie poprawek czy konserwacja.
 • Zarządzane chmurowe bazy danych. Model ten jest podobny do modelu zautomatyzowanych chmurowych baz danych, ale dostawca usług chmurowych nie zezwala konsumentom na dostęp do serwerów obsługujących bazę danych. Konfiguracja jest ograniczona — obsługa ustawień jest możliwa wyłącznie przez dostawcę usług chmurowych, ponieważ użytkownicy końcowi nie mogą instalować własnego oprogramowania.
 • Autonomiczne chmurowe bazy danych. Jest to nowy, niewymagający ludzkiej interwencji model operacyjny, w którym automatyzacja i samouczenie się maszyn eliminują ludzką pracę związaną z zarządzaniem bazami danych i optymalizacją wydajności. Usługi obejmują umowy SLA dotyczące zastosowań o newralgicznym znaczeniu dla firmy, takich jak pozbawione przestojów wykonywanie nieplanowanych i planowanych działań z zakresu zarządzania cyklem życia bazy danych i usług.

Partnerzy o statusie Oracle Cloud Elite i Oracle Global Cloud Elite

Program Oracle Partner Network (OPN) Cloud pozwala zidentyfikować partnerów dysponujących zróżnicowaną wiedzą specjalistyczną i umiejętnościami w zakresie usług Oracle Cloud, którzy mają za sobą udane inwestycje w te usługi. Najlepiej wykwalifikowani i najbardziej zaangażowani partnerzy, którzy zainwestowali w szkolenia z zakresu platformy Oracle Cloud, mają status Cloud Elite lub Global Cloud Elite.

Dowiedz się więcej o partnerach dysponujących kompetencjami w zakresie platformy Oracle Cloud

Typy chmurowych baz danych oraz przejście na wielomodelową bazę danych

Istnieje wiele typów chmurowych baz danych — każda z nich jest przeznaczona do zaspokajania określonych potrzeb i obsługi określonych rodzajów obciążeń. Istnieją na przykład bazy danych zaprojektowane specjalnie z myślą o zarządzaniu transakcjami, inne są przeznaczone do uruchamiania aplikacji w Internecie, a jeszcze inne pełnią funkcję hurtowni danych do celów analitycznych. Stosowanie określonych modeli baz danych w celu zaspokojenia potrzeb określonych aplikacji lub obciążeń jest określane mianem polyglot persistence.

Obciążenia OLTP są obsługiwane przez modele danych, które różnią się od modeli używanych w obciążeniach OLAP. Dane z dokumentów i multimediów opierają się na formatach takich jak XML i JavaScript Object Notation (JSON). Inne typy baz danych to m.in. graficzne bazy danych wykorzystywane do analizy połączeń, przestrzenne bazy danych do analizy geograficznej oraz magazyny wartości kluczy na potrzeby wydajnego przechowywania i wyszukiwania prostych typów danych.

W miarę rozwoju komercyjnych, korporacyjnych baz danych, zaczęły one obejmować wiele modeli danych i metod dostępu do nich, w ramach jednego systemu. Obecnie w branży widoczny jest trend przechodzenia na wielomodelowe bazy danych, które pozwalają użytkownikowi końcowemu obsługiwać różne typy obciążeń z poziomu jednej podstawowej bazy danych.

Oracle określa tę koncepcję mianem multimodel polyglot persistence. Ta nowa funkcja pozwala wielu aplikacjom korzystać z tego samego systemu zarządzania bazami danych, podczas gdy przedsiębiorstwo nadal korzysta z unikatowych modeli danych niezbędnych dla potrzeb konkretnych aplikacji. Te nowe architektury umożliwiają przedsiębiorstwom znaczne ograniczenie liczby używanych baz danych i zapobiegają tworzeniu rozproszonych silosów danych uniemożliwiających firmom pełniejsze ich wykorzystywanie.

Rozwiązania chmurowych baz danych — co powinno działać w chmurze?

Niemal każda branża — od sektora usług finansowych po służbę zdrowia — może odnieść korzyści z wdrożenia rozwiązań opartych na chmurowych bazach danych. Wybór nie polega na tym, czy skorzystać z chmurowej bazy danych czy też nie. Trzeba natomiast podjąć decyzję, który model i typ bazy danych będzie najlepiej zaspokajać konkretne potrzeby danego przedsiębiorstwa.

Wiele przedsiębiorstw decyduje się na stopniowe przechodzenie na chmurowe bazy danych, łącząc tradycyjne modele chmurowych baz danych z modelami DBaaS. Dla innych, np. dla firm z branży usług finansowych, priorytetem może być zachowanie aplikacji o znaczeniu newralgicznym na miejscu, w firmie.

Jednak sytuacja ta dynamicznie się zmienia. W miarę jak modele DBaaS stają się bardziej niezawodne i coraz więcej przedsiębiorstw przechodzi na autonomiczne chmurowe bazy danych, rośnie szansa, że firmy te zaczną dostrzegać większe możliwości i większe korzyści wynikające z pełnej migracji baz danych do chmury.

Baza danych przyszłości: samoczynna chmurowa baza danych

Najnowszym i najbardziej innowacyjnym typem chmurowych baz danych jest samoczynna chmurowa baza danych (znana także jako autonomiczna baza danych, o której była mowa wcześniej). Podczas gdy lokalne bazy danych wymagają zarządzania przez dedykowanego DBA, w przypadku samoczynnej chmurowej bazy danych taka szczegółowa wiedza z zakresu zarządzania bazą danych nie jest potrzebna. Ten typ baz danych wykorzystuje technologię chmury i samouczenie się maszyn do automatyzacji dostrajania baz danych, zapewniania ich bezpieczeństwa, tworzenia kopii zapasowych oraz aktualizacji i wykonywania innych rutynowych zadań zarządzania, które tradycyjnie były wykonywane przez administratorów baz danych.

Samoczynne bazy danych są zaprojektowane tak, aby automatycznie wytrzymywały awarie sprzętowe, także w miejscach wdrożenia platformy chmurowej, oraz oferowały kompleksowe funkcje do instalowania poprawek do oprogramowania biznesowego i układowego oraz do obsługi wirtualizacji i klastrów w trybie online. W razie potrzeby bazy te łatwo skalują swoją wydajność i pojemność. Ponadto chronią dane przed atakami zewnętrznymi i złośliwymi użytkownikami wewnętrznymi, a także pozwalają unikać wielu problemów związanych z przestojami (które są typowe w innych modelach) — w tym z planowaną konserwacją.

Z badania IDC (PDF) wynika, że aż 75% całkowitych kosztów przedsiębiorstwa związanych z zarządzaniem mogą stanowić wydatki na samą robociznę. Samoczynna baza danych może potencjalnie zaoszczędzić przeciętnemu przedsiębiorstwu setki, a może nawet tysiące godzin pracy pełnoetatowych pracowników rocznie w odniesieniu do każdej z jego głównych korporacyjnych baz danych. Oprócz tego szacuje się, że 72% budżetów przedsiębiorstw na IT przeznacza się na utrzymanie istniejących systemów, a jedynie 25% pozostaje na wdrażanie innowacji.

Samoczynne bazy danych mogą istotnie przyczynić się do wyeliminowania tych wysokich kosztów i umożliwić przedsiębiorstwom wykorzystywanie administratorów baz danych do ważniejszych zadań — np. do modelowania danych, pomagania programistom w tworzeniu architektury danych czy planowania przyszłego zapotrzebowania na zasoby.

Firma Gartner prognozuje szybsze tempo wzrostu popularności chmurowych baz danych

Firma Gartner przekonuje, że chmurowe bazy danych to obecnie jeden z najszybciej rozwijających się segmentów rynku usług chmury publicznej, i oczekuje, że do 2021 r. przychody z udostępniania platform bazodanowych jako usługi (database-platform-as-a-service, dbPaaS) osiągną niemal 10 mld USD.

Poznaj więcej szczegółów

Na co zwracać uwagę przy wyborze chmurowej bazy danych

Przedsiębiorstwa poszukujące dla siebie rozwiązania do obsługi chmurowej bazy danych mają do wyboru wielu dostawców i wiele opcji. Należy przy tym wybrać taki model, który najlepiej odpowiada konkretnym potrzebom biznesowym firmy. Oto niektóre kluczowe funkcje, których należy oczekiwać od każdej chmurowej bazy danych:

 • Wydajność
  Niezależne skalowanie online mocy obliczeniowej i pamięci masowej, instalowanie poprawek i uaktualnianie — z nieprzerwaną dostępnością danych dla aplikacji — zapewnią odpowiednie dostosowanie możliwości bazy danych do konkretnych i zmieniających się potrzeb przedsiębiorstwa bez przerywania pracy. Cechą niezbędną jest automatyczna, realizowana online optymalizacja wydajności, np. automatyczne indeksowanie. Warto też zadbać o możliwości tworzenia skalowalnych klastrów zarówno do odczytu, jak i zapisu, zapewniających bezproblemową obsługę newralgicznych obciążeń w czasie rzeczywistym.
 • Bezpieczeństwo
  Sprawą nadrzędną są zaawansowane zabezpieczenia. Niezależnie od tego, na który model bazy danych firma się zdecyduje, powinien on być w stanie dokonywać szyfrowania danych w spoczynku i w trakcie przesyłania oraz zapewniać automatyczne aktualizacje zabezpieczeń. Niezbędne jest także zapewnienie ścisłego rozdziału obowiązków, tak aby pracownicy operacyjni nie mieli dostępu do danych klienta. Zaawansowane funkcje zaciemniania danych pomagają zadbać o to, aby widoczność wrażliwych danych była ograniczona i kontrolowana. Wykrywanie ataków zewnętrznych i zapobieganie im poprzez technologię uczenia maszynowego zapewnia dodatkową warstwę ochrony w czasie rzeczywistym. W odniesieniu do najbardziej newralgicznych aplikacji biznesowych wymagana jest również dedykowana infrastruktura chmurowa zapewniająca izolację sprzętową od danych innych użytkowników.
 • I więcej…
  Inne cechy, na które należy zwrócić uwagę, to łatwo dostępna rezerwowa baza danych (połączona z funkcjami raportowania) obniżająca koszty wysokiej dostępności oraz najlepsze w branży technologie flashback zapewniające ochronę przed błędami użytkownika. Baza danych powinna również zapewniać szeroki zakres kompatybilności z aplikacjami innych firm.

Inteligentniejszy sposób zarządzania danymi: Oracle Autonomous Data Warehouse Cloud (PDF)

Z ramach naszych badań dokonaliśmy następujących obserwacji dotyczących administratorów baz danych:

 • 39% spośród nich zarządza 50 lub więcej bazami danych
 • 95% ręcznie tworzy lub aktualizuje bazy danych
 • 78% doświadcza podczas swojej kariery zawodowej nieplanowanych przestojów wynikających z nieprzetestowania zmian w bazie danych

Autonomiczne chmurowe bazy danych

 • Zapewnienie maksymalnego czasu pracy bez przestojów i wysokiej wydajności bazy danych
 • Zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa bazy danych, w tym poprawek i pakietów naprawczych
 • Wyeliminowanie ręcznych, podatnych na błędy zadań zarządzania w wyniku automatyzacji
 • Umożliwienie administratorom baz danych wykorzystania posiadanej wiedzy do ważniejszych dla firmy działań

Dowiedz się więcej o autonomicznych chmurowych bazach danych i o tym, jak mogą one usprawnić działanie Twojej firmy

Przenoszenie lokalnej bazy danych do chmury

Migracja bazy danych do chmury może wydawać się trudnym zadaniem, ale wcale tak nie musi być. Kluczem do sukcesu jest planowanie z wyprzedzeniem. Należy też pamiętać, że nie wszystkie metody migracji mają zastosowanie do każdego scenariusza.

Przy wyborze metody migracji należy wziąć pod uwagę kilka czynników — w tym typy przenoszonych danych, systemy operacyjne hosta oraz wersje baz danych. Oto kilka spraw, o których trzeba pamiętać, przygotowując się do migracji baz danych firmy do chmury.

 • Czy oprogramowanie docelowej chmurowej bazy danych jest zgodne z używanym lokalnie? Czy wersja jest zgodna?
  Niektórzy dostawcy usług chmurowych nie oferują usług bazodanowych zgodnych z wersjami lokalnymi. Ponadto, jeśli docelowa chmurowa baza danych obsługuje tylko nowszą wersję używanego oprogramowania, należy zaplanować uaktualnienie.
 • Jaka jest wielkość i skala bazy danych Twojego przedsiębiorstwa i czy docelowa platforma chmurowa obsługuje tę konfigurację?
  Niektórzy dostawcy usług chmurowych oferują jedynie konfiguracje baz danych niewielkie pod względem rozmiaru pamięci masowej i liczby rdzeni. Należy upewnić się z wyprzedzeniem, że dostawca jest w stanie zaspokoić konkretne potrzeby Twojej firmy.
 • Czy uruchamiasz samodzielnie skrypty na serwerach baz danych?Jeśli tak, musisz zawrzeć umowę na udostępnianie infrastruktury jako usługi (IaaS) lub usługi automatyczne — nie wszyscy dostawcy usług chmurowych je oferują.
 • Czy podczas migracji nie jest możliwy jakikolwiek przestój w działaniu istniejącej aplikacji lub przestój ten może być tylko bardzo krótki? Dzięki czołowym dostawcom chmurowych baz danych, takim jak Amazon, Microsoft i Oracle, wybór bazy danych i migracja są teraz łatwiejsze niż kiedykolwiek. Zależnie od okoliczności migracja do chmury może nastąpić w ciągu niewielu minut.

Jak zapewnić płynność migracji do chmury

Zautomatyzowane narzędzia Oracle pozwalają bezproblemowo przenieść lokalną bazę danych na platformę Oracle Cloud praktycznie bez przestojów, ponieważ usługa Oracle Database Cloud Service wykorzystuje te same standardy, produkty i umiejętności, które są obecnie wykorzystywane w instalacjach lokalnych.

Dowiedz się więcej o płynnej migracji bazy danych na platformę Oracle Cloud