Prezentacja produktu Manage Sustainability Metrics

Manage Sustainability Metrics oraz Sales and Operations Planning

Pomiar zrównoważonego rozwoju w całym łańcuchu dostaw

W miarę coraz większej kontroli działań w zakresie zrównoważonego rozwoju firmy stają przed rosnącą presją dotyczącą przejrzystości środowiskowej. Carbon Disclosure Project (CDP) to międzynarodowa organizacja non-profit, która zwiększa poziom przejrzystości poprzez zachęcanie do częstszego zgłaszania.

Ogólnie rzecz biorąc, CDP odnotowała wzrost ujawnień w łańcuchu dostaw o 41% w porównaniu z rokiem poprzednim.¹

Kaskadowe działania w celu osiągnięcia ambitnych celów

Wyniki CDP wskazują, że firmy nie dokonują niezbędnych zmian transformacyjnych, aby naprawdę pobudzić działania na wymaganą skalę. Chociaż liczba ujawnień danych rośnie z każdym rokiem, tylko 38% firm współpracuje ze swoimi dostawcami w zakresie zmian klimatycznych.

Jeszcze bardziej niepokojące jest to, że tylko 16% postępuje tak w odniesieniu do bezpieczeństwa wody.¹

planowanie uzupełniania zapasów

Realizuj cele zrównoważonego rozwoju, korzystając z Sales and Operations Planning (S&OP)

Oracle Fusion Cloud Sales and Operations Planning umożliwia integrację, monitorowanie i poprawę efektywności w zakresie zrównoważonego rozwoju.

W tym przewodniku po produkcie omówiono etapy niezbędne do wprowadzenia i poprawy w zakresie celów zrównoważonego rozwoju w procesie S&OP.

Wprowadzenie procesu zrównoważonego rozwoju

Pierwszym krokiem jest stworzenie procesu regularnego przeglądu w celu pomiaru zrównoważonego rozwoju.

W Sales and Operations Planning można w ramach procesu planowania przypisywać zadania związane z celami zrównoważonego rozwoju.

Monitorowanie wskaźników zrównoważonego rozwoju w wielu wymiarach

Sales and Operations Planning zapewnia wgląd we wskaźniki zrównoważonego rozwoju w wielu wymiarach. Na przykład, pierwszy kafelek informacyjny mierzy emisje gazów cieplarnianych (GHG) w kg CO2 na kWh w wyniku zużycia energii elektrycznej w zakładach produkcyjnych.

Wykres słupkowy pokazuje, że zakład FE:510 miał wysoką emisję w porównaniu z innymi zakładami.

Ocena zużycia i prognozy

Następny kafelek informacyjny pokazuje zużycie wody przez każdy zakład. Zestawienie miesięczne pozwala zobaczyć, kiedy przewiduje się, że zużycie wody będzie wysokie.

Przegląd odpadów we wszystkich pozycjach

Można monitorować odpady stałe wytwarzane przez każdy produkt w czasie. W tym przykładzie, chociaż przewiduje się, że odpady stałe znacznie spadną w przypadku maszyn do ćwiczeń cardio, nadal przewiduje się, że odpady stałe dla komponentów fitness będą stosunkowo wysokie.

Konfigurowanie wskaźników zgodnie z potrzebami zrównoważonego rozwoju

Można także tworzyć wiele kafelków informacyjnych z określonymi wskaźnikami w oparciu o potrzeby biznesowe, np. kafelki informacyjne przedstawiające cząstki stałe i gazy spalinowe w czasie i według zakładu.

W tym przykładzie FE:415 jest największym producentem cząstek stałych i spalin.

Pełny wgląd w informacje o dostawcach

Sales and Operations Planning zapewnia większą widoczność na wcześniejszych etapach, zapewniając dostęp do wyników działań dostawców w zakresie zrównoważonego rozwoju. Można zobaczyć, którzy dostawcy mają niższe oceny w zakresie zrównoważonego rozwoju, które wymagają uwagi, i w razie potrzeby przejrzeć alternatywy.

Pomiar wyników w zakresie zrównoważonego rozwoju

Na koniec wszystkie wskaźniki fabryczne są agregowane w łączny wynik, aby zapewnić pełny obraz wyników w zakresie zrównoważonego rozwoju w łańcuchu dostaw.

Usprawnienie procesów na rzecz lepszych zrównoważonych alternatyw

Aby poprawić swój wynik w zakresie zrównoważonego rozwoju, można dostosować stosunek produkcji do zakupu lub dostosować alokację dostawców w oparciu o wyniki w zakresie zrównoważonego rozwoju. W takim przypadku można utworzyć nowy plan i zmienić alokację dostawców, wybierając dostawców z wyższymi wynikami w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Porównywanie korekt z wartością bazową w celu weryfikacji ulepszeń

Następnie można porównać oba plany za pomocą wskaźników zrównoważonego rozwoju. W podanym przykładzie zaopatrzenie w skorygowanym planie zapewnia bardziej zrównoważony wynik dzięki zastosowaniu materiałów wyższej jakości, które wymagają mniejszej obróbki wstępnej.

Zrozumienie wpływu na łańcuch dostaw

Ważne jest również sprawdzenie wpływu wdrożenia bardziej zrównoważonego planu na koszty i przychody. W tym przykładzie nowy plan wygenerował oszczędności w wyniku zmniejszenia zużycia energii elektrycznej, oraz zmniejszenia ilości odpadów materiałowych.

Optymalizacja łańcucha dostaw przy jednoczesnym uwzględnieniu celów w zakresie zrównoważonego rozwoju

Nowy plan nie wpłynął również na przychody. To pokazuje, że można osiągnąć cele w zakresie zrównoważonego rozwoju, nie zagrażając ogólnym celom łańcucha dostaw.

Lepsze, bardziej zrównoważone decyzje dotyczące łańcucha dostaw

Bardziej zrównoważony plan można teraz przyjąć jako plan domyślny.

Przyspiesz inicjatywy w zakresie zrównoważonego rozwoju, wprowadzając wskaźniki zrównoważonego rozwoju w całym łańcuchu dostaw za pomocą Oracle Fusion Sales and Operations Planning.

Dowiedz się, jak podejmować zrównoważone decyzje z wykorzystaniem Sales and Operations Planning.